მომხმარებლის სახელმძღვანელო

კარი VI. AVIA გზავნილი / თავი 13. AVIA გზავნილის მიღება/გაგზავნა
მუხლი 50. AVIA გზავნილის დანიშნულების ქვეყანაში ადრესატისათვის ჩაბარების ვადები

50.1. საქართველოდან გაგზავნილი AVIA გზავნილის  დანიშნულების ქვეყანაში ადრესატისათვის  ჩაბარების ვადაა „საქართველოს ფოსტა“-ს მიერ მისი მიღებიდან 3-6 სამუშაო დღე.

შენიშვნა: ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ ერთეულში AVIA გზავნილი კონკრეტულ დღეს მიღებულად ითვლება, თუ ის გადაცემულია „საქართველოს ფოსტა“-სთვის სამუშაო დღის 14.00 საათამდე.

 

 

50.2. საქართველოდან გაგზავნილი  AVIA  გზავნილის  დანიშნულების  ქვეყანაში ჩაუბარებლობის შემთხვევაში, იგი უკან დაუბრუნდება გამგზავნს იმ შემთხვევაში, თუ ეს უკანასკნელი გადაიხდის გზავნილის უკან დაბრუნების ღირებულებას. ამასთან, თუ გამგზავნი AVIA  გზავნილის  უკან დაბრუნების სურვილს არ გამოთქვამს მისი გაგზავნიდან 21 (ოცდაერთი) კალენდარული დღის განმავლობაში, იგი განადგურდება. 

მუხლი 50. AVIA გზავნილის დანიშნულების ქვეყანაში ადრესატისათვის ჩაბარების ვადები