ლატვია

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:

üკომერციული დანიშნულებით გაგზავნილი ნებისმიერი ღირებულების  გზავნილი, ქვეყანაში  შესვლისას  ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას. ამასთან, თუ გზავნილში მოთავსებული საქონლის საერთო ღირებულება აღემატება 150 ევროს,  ის ასევე იბეგრება საბაჟო გადასახადით.

     სავალდებულოა! კომერციული დანიშნულებით გზავნილის გაგზავნისას,  გამგზავნმა საბაჟო  დეკლარაციაში მიუთითოს საქონლის სეს ესნ (HS) კოდი (6 სიმბოლო) და საქონლის წარმოშობის ქვეყანა;

ü45 ევრომდე ღირებულების საქონელი, რომელიც იგზავნება საჩუქრად, ქვეყანაში  შესვლისას  არ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გზავნილი საჩუქრად გაგზავნილად ჩაითვლება, თუ:

· იგზავნება ფიზიკურ პირებს შორის, ამასთან ერთი და იგივე პირებს შორის გაგზავნას არ აქვს ხშირი ხასიათი;

· განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისათვის და შესაბამისად არ აქვს კომერციული ხასიათი; 

 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ლატვიური, ინგლისური, ფრანგული, რუსული;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.pasts.lv
 
 

*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით

**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ფრანგული, ინგლისური, ლატვიური, რუსული;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:

üკომერციული დანიშნულებით გაგზავნილი ნებისმიერი ღირებულების  გზავნილი, ქვეყანაში  შესვლისას  ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას. ამასთან, თუ გზავნილში მოთავსებული საქონლის საერთო ღირებულება აღემატება 150 ევროს,  ის ასევე იბეგრება საბაჟო გადასახადით.

     სავალდებულოა! კომერციული დანიშნულებით გზავნილის გაგზავნისას,  გამგზავნმა საბაჟო  დეკლარაციაში მიუთითოს საქონლის სეს ესნ (HS) კოდი (6 სიმბოლო) და საქონლის წარმოშობის ქვეყანა;

ü45 ევრომდე ღირებულების საქონელი, რომელიც იგზავნება საჩუქრად, ქვეყანაში  შესვლისას  არ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გზავნილი საჩუქრად გაგზავნილად ჩაითვლება, თუ:

· იგზავნება ფიზიკურ პირებს შორის, ამასთან ერთი და იგივე პირებს შორის გაგზავნას არ აქვს ხშირი ხასიათი;

· განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისათვის და შესაბამისად არ აქვს კომერციული ხასიათი; 

 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - არა;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 30 დღე;
üმაქსიმალური - 
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი - www.pasts.lv
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 4 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:

üკომერციული დანიშნულებით გაგზავნილი ნებისმიერი ღირებულების  გზავნილი, ქვეყანაში  შესვლისას  ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას. ამასთან, თუ გზავნილში მოთავსებული საქონლის საერთო ღირებულება აღემატება 150 ევროს,  ის ასევე იბეგრება საბაჟო გადასახადით.

     სავალდებულოა! კომერციული დანიშნულებით გზავნილის გაგზავნისას,  გამგზავნმა საბაჟო  დეკლარაციაში მიუთითოს საქონლის სეს ესნ (HS) კოდი (6 სიმბოლო) და საქონლის წარმოშობის ქვეყანა;

ü45 ევრომდე ღირებულების საქონელი, რომელიც იგზავნება საჩუქრად, ქვეყანაში  შესვლისას  არ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გზავნილი საჩუქრად გაგზავნილად ჩაითვლება, თუ:

· იგზავნება ფიზიკურ პირებს შორის, ამასთან ერთი და იგივე პირებს შორის გაგზავნას არ აქვს ხშირი ხასიათი;

· განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისათვის და შესაბამისად არ აქვს კომერციული ხასიათი; 

    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 30 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
 
უქმე დღეები - 1 იანვარი, 19-22 აპრილი, 1,4-6 მაისი, 22-24 ივნისი, 18 ნოემბერი, 24-26,31 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.expresspasts.lv/en/tracking/
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ლატვიის ოფიციალურ წყაროს
 

ნაწილი I:

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

 

 

პარაგრაფი I                        ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები

 

თავი 1                       ცოცხალი ცხოველები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               აკრძალული საგნები

01.01–06                          ყველა ცოცხალი ცხოველი გარდა ფუტკრებისა და წურბელებისა.

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.

 

 

თავი2                       ხორცი და საქონლის შიგნეულობა, რომელიც გამოიყენება საკვებად

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

02.01–10                         იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.

 

 

თავი 3                       თევზეულობა და კიბოსნაირნი, მოლუსკები და სხვა წყლის უხერხემლო ცხოველები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

03.01–07                         იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.

 

 

თავი 4                       რძის პროდუქტები; ფრინველების კვერცხები, ბუნებრივი თაფლი, ცხოველური წარმოშობის საკვები პროდუქტები, რომლებიც ცალკე არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

04.01–10                         იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.

 

 

თავი 5                        ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც ცალკე არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

05.01–11                         იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.

 

 

პარაგრაფი II                       მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები

 

თავი 6                       ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები, ფესვები და სხვა მსგავსები; მოჭრილი ყვავილები და ორნამენტული ფოთლები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               აკრძალული საგნები

06.01–04                          სუმბულის ბოლქვები, წითელი მიხაკი და ქრიზანთემა, ნერგები და ამონაჭრელები, პარკოსანი მცენარეების თესლები და თელსები რომლებზეც კარანტინია გამოცხადებული.

 

 

თავი 7                       ბოსტნეული და ზოგიერთი საკვები ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები

07.01-14                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი 8                       საკვები ხილი და კაკალიციტრუსის  კანი   და ნესვი

08.01-14                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი 9                       ყავა, ჩაი, მატე და სუნელები

09.01-10                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი10                     პურეული/ხორბლეული

10.01-08                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი 11                     საწისქვილო წარმოების პროდუქცია; ალაო, სახამებლები, ინულინი, ხორბლის გლუტენი

11.01-09                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.


 

 

თავი12                     ცხიმოვანი  თესლი და ოლეგინის ხილი ; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი და ნაყოფი; სამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეები; ჩალა და ფურაჟი

12.01-14                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი13                     ბუნებრივი ლაკი, ხის წებო, სხვა ნოსტნეულის წვენები და ექსტრაქტები

13.01-02                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი14                     მცენარეული მასალები წნული ნაკეთობების დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები

14.01-04                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

პარაგრაფი III                  ცხოველური ან მცენარეული ცხიმები და მათი დაშლის შედეგად მიღებული ცხიმები; დამზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული ცვილი.  

თავი15                     (ერთადერთი თავი)

15.01-22                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

პარაგრაფი IV                  მზა საკვები პროდუქტები; სასმელი, ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი; თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო  შემცვლელები

 

თავი16                      ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოების მზა პროდუქტებიდამზადებული პროდუქტები

16.01-05                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი17                     შაქრის ნაირსახეობანი და შაქრისგან დამზადებული საკონდიტრო პროდუქტი

17.01-04                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი18                     კაკაო და კაკაოსგან დამზადებული პროდუქტი

18.01-06                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი19                     პურეულისგან, ფქვილისგან, სახამებლისგან ან რძისგან დამზადებული პროდუქტი; საკონდიტრო პროდუქტები

19.01-05                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი20                     ბოსტნეულისგან, ხილისგან, ნიგოზისგან ან მცენარეების სხვა ნაწილებისგან დამზადებული პროდუქტები

20.01-09                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი21                     სხვადასხვა მზა საკვები პროდუქტი

21.01-06                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი22                     სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი

22.01-09                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი23                     კვების მრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები   ცხოველებისთვის

23.01-05                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი24                     თამბაქო და თამბაქოს წარმოებული შემცვლელები

24.01-03                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.


 

 

 

პარაგრაფი V                       მინერალები

 

თავი25                     მარილი, გოგირდი, მიწა და ქვა; საბათქაშე მასალები; კირი და ცემენტი

25.01-30                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი26                     მადნები, წიდა და ნაცარი

26.01-21                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი27                     მინერალური საწვავი, ნავთობი და მათი გამოხდის პროდუქტები ; ბიტუმოვანი ნივთიერებები; მინერალური   ცვილები

27.01-16                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

პარაგრაფი VI                      ქიმიური ან  მოკავშირე მრეწველობის პროდუქტები

 

თავი28                     არაორგანული ქიმიკატები; ძვირფასი მეტალის ან იშვიათი ელემენტებისა თუ მეტალის, რადიოაქტიური ელემენტებისა თუ იზოტოპების   ორგანული თუ არაორგანული ნაერთები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               აკრძალული საგნები

28.01-53  2844.10          რადიოაქტიური ნივთიერებები და რადიოაქტიური მასალები

 

თავი29                     ორგანული ქიმიკატები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               აკრძალული საგნები

29.01-42  2939.11          ნარკოტიკები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები.

 

თავი30                     ფარმაცევტული პროდუქტები

30.01-06                         იხილეთ ნაწილი II, § 2.8.

 

 

თავი31                     სასუქები

31.01-05                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი32                     სათრიმლავი ან საღებავი ექსტრაქტები ; ტანინები და მათი წარმოებულები ; საღებავები, პიგმენტები და დანარჩენი საღებავი  ნივთიერებები; საღებავები და ლაქები; ფითხები და სხვა მასტიკები ; მელანი

32.01-15                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი33                     ეთერზეთოვანი და ფისოვანი ნივთიერებები; პარფიურმერული და კოსმეტიკური ან ტუალეტის პრეპარატები

33.01-07                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი34                     საპონი, ზედაპირულად აქტიური ორგანული აგენტები, სარეცხი საშუალებები, საზეთი მასალები, ხელოვნური  ცვილები, მზა ცვილები, საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებები, სანთლები და ანალოგიური ნაწარმი, მოდელირების პასტები, სტომატოლოგიური ცვილებიდა თაბაშირის   სტომატოლოგიური პრეპარატები.

34.01-07                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი35                     სკლეროპროტეინოვანი ნივთიერებები; მოდიფიცირებული სახამებლები; წებოები, ენზიმები

35.01-07                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი36                     ფეთქებადი ნივთიერებები; პიროტექნიკური პროდუქცია, ასანთები, პიროფორული შენადნობები; რიგი წვადი პრეპარატები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               აკრძალული საგნები

36.01–06 3602.00          ფეთქებადი ნივთიერებები და წვადი მასალები.

 

 

თავი37                     ფოტოგრაფიული ან კინემატოგრაფიული ნივთიერებები

37.01-07                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.


 

 

თავი38                     სხვადასხვა ქიმიური პროდუქცია

38.01-25                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

პარაგრაფი VII                     პლასტმასები და მისგან დამზადებული პროდუქცია; რეზინი და მისგან დამზადებული საგნები

 

თავი39                     პლასტმასები და მისგან დამზადებული პროდუქცია

39.01-26                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი40                     რეზინი და მისგან დამზადებული საგნები

40.01-17                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

პარაგრაფი III                    დაუმუშავებელი ტყავი  და კანები, დამუშავებული ტყავეულობა, ბეწვეულობა და მათგან დამზადებული საგნები; საუნაგირე ნაწარმი  და აკაზმულობა; სამგზავრო ჩანთები, ხელჩანთები და მსგავსი  საგნები; ცხოველის ნაწლავისგან დამზადებული საგნები (გარდა აბრეშუმის ჭიას ნაწლავისა)

 

 

თავი41                     დაუმუშავებელიტყავები და კანები (გარდა ბეწვეულობისა) და ტყავეულობა

41.01-15                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი42                     ტყავისგან დამზადებული საგნები; საუნაგირე ნაწარმი და აკაზმულობა; სამგზავრო ჩანთები და ხელჩანთები და მსგავსი საგნები;

ცხოველის ნაწლავისგან დამზადებული საგნები  (გარდა აბრეშუმის ჭიას  ნაწლავისა)

42.01-06                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი43                     ქურქ-ბეწვეული  და ხელოვნური ბეწვი; მათი  ნაწარმი

43.01-04                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

პარაგრაფი IX                  ხე და ხისგან დამზადებული საგნები; ხის ნახშირი; კორპები და მისგან დამზადებული საგნები; ჩალისგან ან ესპარტოსგან ან სხვა დამწნავი მასალებისგან დამზადებული პროდუქცია;  

 

თავი44                     ხე და ხის ნაწარმი; ხის ნახშირი 

44.01-21                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი45                     კორპი  და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები

45.01-04                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი46                      ჩალის  ნაწარმი,  ესპარტო  და სხვა დასაწნავი მასალები; კალათები და მოწნული ნაწარმი

46.01-02                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

პარაგრაფი X           ხე ან სხვა ბოჭკოვან-ცელულოზური მასალა; ნარჩენები ან მაკულატურა ან მუყაო

                             ქაღალდი და მუყაო და მათი ნაწარმი                       

 

 

თავი47                     ხე ან სხვა ბოჭკოვან-ცელულოზური მასალა; ნარჩენები ან მაკულატურა ან მუყაო

47.01-07                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი48                     ქაღალდი და მუყაო; ქაღალდის მასისგან ან მუყაოსგან დამზადებული საგნები

48.01-23                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი49                     ნაბეჭდი   წიგნები, გაზეთები , სურათები  და  სხვა  პოლიგრაფიული   პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი  ტექსტები  და  გეგმები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               აკრძალული საგნები

49.01–11                         ახალგაზრდობისთვის საზიანო პუბლიკაციები, საზოგადოებრივი წესრიგის წინააღმდეგ მიმართული ნამუშევრები. შეურაცხმყოფელი ან ამორალური ხასიათის სტატიები.

 

4907.00                                ბანკნოტები.


 

 

 

პარაგრაფი XI                      ქსოვილები და ქსოვილების ნაწარმი

 

თავი50                     აბრეშუმი

50.01-07                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი51                     შალი, ცხოველების ნაზი ან უხეში თმა/ბეწვი; ცხენის ბალნის ნართი და მოქსოვილი ქსოვილი

51.01-13                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი52                     ბამბა

52.01-12                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი53                     სხვა მცენარეული ქსოვილების ბოჭკოები, ქაღალდის ნართი და ქაღალდის ნართისგან დამზადებული ქსოვილები

53.01-11                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი54                     ადამიანის მიერ ნართავი  ძაფები;

54.01-08                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი55                     ადამიანის მიერ ნაწარმოები  ბოჭკოები

55.01-16                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი56                     ბამბა, თექა  და  უქსოვი  საქონელი; სპეციალური ნართი; ბაწრები, თოკები; თოკები და ბაგირები  და მათი  ნაწარმი

56.01-09                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი57                     ხალიჩები და იატაკის  სხვა  საფარი  ნივთები

57.01-05                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი58                       სპეციალური  ნაქსოვი  ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის მასალები; მაქმანი; გობელენები; გასაწყობი; ნაქარგები

58.01-11                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი59                     გაჟღენთილი, დაფარული ან  ლამინირებული   საფეიქრო ნაწარმი; ტექსტილის ნაწარმი სამრეწველო გამოყენებისთვის   

59.01-11                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი60                     ნაქსოვი ან ხელით ნაქსოვი   ნივთები

60.01-06                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი61                     მანქანით ან ხელით ნაქსოვი   ტანსაცმელი და   მათი   აქსესუარები

61.01-17                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი62                     არა-დაზგური ქსოვის ან ხელით ნაქსოვი  ტანსაცმელი და   მათი  აქსესუარები

62.01-17                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი63                     სხვა   ხელოვნური   ტექსტილის  ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი   ტანსაცმელი  და  ტექსტილის ნაწარმი; ჩვრები

63.01-10                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.


 

 

 

პარაგრაფი XII           ეხსაცმელი, თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები, ხელჯოხები , ჩხირები, შოლტები, მათრახები   და მათი ნაწილები; მზა  ბუმბული  და   მათი  ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისაგან  ნაწარმი  ნივთები

 

თავი64                     ფეხსაცმელი, გეტრები და ანალოგიური ნაწარმი; მათი ნაწილები

64.01-06                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი65                     თავსაბურავები და მათი ნაწილები

65.01-07                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

 თავი66                      ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები, ხელჯოხები, ჩხირები, შოლტები, მათრახები  და მათი  ნაწილები

66.01-03                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი67                     დამუშავებული ბუმბული  და  ღინღლი და  მათი ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისაგან ნაწარმი ნივთები

67.01-04                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

პარაგრაფი XIII                    ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალები; კერამიკული ნაწარმი;მინა და მინის  ჭურჭელი

 

 

თავი68                     ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალები

68.01-15                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი69                     კერამიკული ნაწარმი

69.01-14                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი70                     მინა და მინის  ჭურჭელი

70.01-20                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

პარაგრაფი XIV              ბუნებრივი ან გამოყვანილი  მარგალიტი , ძვირფასი ან ნახევრად ძვირფასი ქვები, ძვირფასი ლითონები, ლითონზე  მიმაგრებული  ძვირფასი  ქვები  და მათი ნაწარმი; ბიჟუტერია; მონეტა

თავი71

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               აკრძალული საგნები

71.01-18  7118.10          მონეტა

 

 

პარაგრაფი XV                     არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხისლითონები  და  მათი  ნაწარმი.

 

თავი 72                     რკინა   და ფოლადი

72.01-29                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი 73                     რკინის  და  ფოლადის  ნივთები

73.01-26                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი 74                     სპილენძი  და ის ნაწარმი

74.01-19                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი 75                     ნიკელი   და ის ნაწარმი

75.01-08                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.


 

 

თავი76                       ალუმინი და მისი ნაწარმი

76.01-16                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი77                        (დაცულია შესაძლო გამოყენების ჰარმონიზებული სისტემა)

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი78                     ტყვია  და ის ნაწარმი

78.01-06                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი79                     თუთია და ის ნაწარმი

79.01-07                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი80                     თუნუქი და მისი ნაწარმი

80.01-07                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი81                       სხვა კეთილშობილი  ლითონები; სერმეტი  და  მათი  ნაწარმი

81.01-13                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი82                     არაკეთილშობილი ლითონებისგან დამზადებული ინსტრუმენტები, ხელსაწყოები, მჭრელი ინსტრუმენტები, კოვზები და ჩანგლები; მათი ნაწილები

82.01-15                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი 83                     არაკეთილშობილური მეტალისგან დამზადებული სხვადასხვა საგნები

83.01-11                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

პარაგრაფი XVI               ელექტრო მანქანები და მოწყობილობა და მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერი და აღმწარმოებელი აპარატურა, სატელევიზიო გამოსახულებისა და ხმის ჩამწერი და აღმწარმოებელი აპარატურა, მათი ნაწილები და საკუთნოები

თავი 84                      ბირთვული რეაქტორები, ქვაბები, დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები; მათი ნაწილები

84.01-87                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი 85                  ელექტრო  მანქანები  და  მოწყობილობა  და  მათი  ნაწილებიხმის ჩამწერი  და აღმწარმოებელი   აპარატურა, სატელევიზიო  გამოსახულებისა  და  ხმის  ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი  აპარატურამათი  ნაწილები და  აქსესუარები

85.01-48                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

პარაგრაფი XVII             სატრანსპორტო საშუალებები, საჰაერო ხომალდები, გემები და მათთან დაკავშირებული სატრანსპორტო მოწყობილობები

 

თავი86                     რკინიგზისა და ტრამვაის ლოკომოტივები; მოძრავი შემადგენლობა და მისი ნაწილები; რკინიგზისა და ტრამვაის ლიანდაგის კავები, არმატურა და მათი ნაწილები; ყველა სახის მექანიკური (მათ შორის ელექტრო-მექანიკური) საგზაო სასიგნალო მოწყობილობები

86.01-09                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი87                     სატრანსპორტო საშუალებანი, გარდა რკინიგზისა და ტრამვაის მოძრავი შემადგენლობისა, და მათი ნაწილები

87.01-12                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი88                     საჰაერო ხომალდები, კოსმოსური ხომალდები და მათი ნაწილები

88.01-05                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.


 

 

თავი89                     გემები , ნავები და მცურავი სტრუქტურები

89.01-08                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

პარაგრაფი XVIII      ოპტიკური, ფოტოგრაფული, კინემატოგრაფული, გასაზომი, შესამოწმებელი, უზუსტესი, სამედიცინო თუ ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

 

თავი90                    ოპტიკური, ფოტოგრაფული, კინემატოგრაფული, გასაზომი, შესამოწმებელი, უზუსტესი, სამედიცინო თუ ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

 

90.01-33                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი91                     საათები/მაჯის საათები და მათი ნაწილები

91.01-14                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი92                     მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

92.01-09                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

პარაგრაფი XIX                   იარაღი და საბრძოლო მასალა; და მათი ნაწილები და აქსესუარები

 

თავი93                     (ერთადერთი თავი)

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               აკრძალული საგნები

93.01–07                        ნებისმიერი სახის შეიარაღება, მათი კომპონენტები და საბრძოლო მასალები.

 

 

პარაგრაფი XX                    სხვადასხვა სამრეწველო საგნები

 

თავი94                   ავეჯი, ლოგინი, მატრასები, მატრასების საყრდენები, დივნის ბალიშები და ავეჯის ანალოგიური ნატენი; ნათურები და განათების აპარატურა რაც სხვაგან არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი; განათებული აბრები, განათებული ტაბლო და მსგავსი საგნები; ასაწყობი შენობები

94.01-06                         უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი95                     სათამაშოები, თამაშები და სპორტული რეკვიზიტები. მათი ნაწილები და აქსესუარები

95.01-08                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი96                     სხვადასხვა სამრეწველო საგნები

96.01-18                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

პარაგრაფი XXI                   ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო საგნები და ანტიკვარები

 

თავი97                     (ერთადერთი თავი)

97.01-06                          უპირობოდ დაშვებული საგნები.


 

 

ნაწილი II:

შესატანი  და   სატრანზიტო   ნივთების   დაშვების   პირობები

 


2.1  ცხოველები და ცხოველური პროდუქტები

 

2.2  მცენარეები და მცენარეული პროდუქტები

 

2.8  ფარმაცევტული პროდუქტები


ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები (დაკონსერვებული საკვების გამოკლებით) შესაძლებელია გაიგზავნოს, თუ მას მოყვება ვეტ-სამსახურის ცნობა. დაუმუშავებელი საქონლის შემოტანა აკრძალულია.

 

ფლორის პროდუქტების შემოტანა ნებადართულია როდესაც მათ მოყვება ფიტოსანიტარული ცნობა.

 

 

კერძო პირებს: შეუძლიათ მიიღონ ფარმაცევტული პროდუქტები, რომლებიც გამიზნულია პირადი მოხმარებისთვის და გამოგზავნილია ნათლად იდენტიფიცირებადი გამომგზავნისგან, რომელსაც გამომგზავნი ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად გააჩნია ფარმაცევტული პროდუქტების დისტრიბუციის უფლება. წამლების მაქსიმალური დაშვებული რაოდენობა ერთ საფოსტო გზავნილში იმდენი უნდა იყოს, რაც საკმარისი იქნება მედიკამენტის 12 თვის მანძილზე მისაღებად.   კერძო პირებმა გამოწერილი წამლის მიღების აუცილებლობა უნდა დაადასტურონ ფარმაცევტული პროდუქტის მომწოდებელი აფთიაქის მიერ დადასტურებული დანიშნულება, ან სხვა დოკუმენტი რომელსაც გასცემს მკურნალი ექიმი. 

 

კომერციული კომპანიები: ფარმაცევტული პროდუქტების გაგზავნა შესაძლებელია ფარმაცევტული პროდუქტების მწარმოებელთან, სამედიცინო პროდუქტების ბითუმად მოვაჭრესთან ან წამლების უცხოელი მწარმოებლის ლატვიაში აკრედიტებულ წარმომადგენელთა. ასეთ კომერციულ ორგანიზაციებზე დამისამართებულ გზავნილებს თან უნდა ახლდეს წამლის მწარმოებლის მიერ  გაცემული ხარისხის სერთიფიკატი და დოკუმენტები, რომლებიც შეიცავს შემდეგ ინფორმაციას:

 

     წამლის გამოშვების თარიღი;

–   სახელი, წამლის შესახებ ინფორმაცია, წამლის საგარანტიო ცნობა;

–   თითოეული წამლის სერიული ნომერი და რაოდენობა;

–   ინფორმაცია წამლის მომმარაგებლის შესახებ (გამგზავნი) (სახელი და გვარი);

–   ინფორმაცია წამლის მწარმოებლის შესახებ;

–   წამლის წარმოშობის ქვეყანა;

–   ვისთვის არის გამიზნული წამალი (სახელი, გვარი და მისამართი);

–   მიმღების მიერ გადასახდელი გასაყიდი ფასი;

–   წამლის რეგისტრაციის ნომერი (ევროპული სააგენტოდან სამედიცინო პროდუქტების შესაფასებლად).

 

 

ნაწილი III:

განსაკუთრებული პირობები, საბაჟო და სხვა

 

 

NB                                    სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად, ლატვიის ფოსტა არ იღებს მონეტებს, ბანკნოტებს, ფასიან ქაღალდებს, ჩეკებსა და ტურისტულ ჩეკებს  ჩვეულებრივ, რეგისტრირებულ, დაზღვეული ფოსტაში ან ამანათებში. ლატვიის ფოსტა პასუხს არ აგებს ამგვარი გზავნილების დაკარგვაზე თუ დაზიანებაზე.

 

 

წერილობითი კორესპონდენცია, თუ მისი შიგთავსი საქონელია, ასევე, ამანათი და EMS გზავნილი, სავალდებულო წესით უნდა შეიცავდეს საბაჟო დეკლარაციას (CN22/CN23).