კორეის რესპუბლიკა (სამხრეთ კორეა)

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 4000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა - არა;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 4000 ადგ.ვალუტა;
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 150000 ადგ.ვალუტა;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ინგლისური, კორეული;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 30 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი 
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 4000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 4000 ადგ.ვალუტა;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 150000 ადგ.ვალუტა;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 15 დღე;
üმაქსიმალური - 45 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.koreapost.go.kr
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 160 000 KRW;
    იურიდიული პირებისთვის 160 000 KRW;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 15 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
 
უქმე დღეები - 1 იანვარი, 2-6 თებერვალი, 1 მარტი, 6 მაისი, 6 ივნისი, 15 აგვისტო, 12-14 სექტემბერი, 3,9 ოქტომბერი, 25 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი http://service.epost.go.kr/iservice/ems/ems_eng.jsp
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება კორეის რესპუბლიკის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:

ეროვნული საიდუმლობების გახმაურების ხელშემწყობი ან მტრისათვის ინფორმაციის გადამცემი საგნებიდოკუმენტებიწიგნებიბეჭდვითი გამოცემები, “ფონო-ფოსტის”-ისგზავნილებებიგრავიურები და სხვა საზოგადოებისათვის ზიანის მომტანი საგნებიცხოველური წარმოშობის პროდუქტი - ძროხისღორისცხვრის ხორციშებოლილიხორციშაშხილორისოსისიცხოველების საკვებითივა და მათგან დამზადებული პროდუქტებიშინაური ფრინველის ხორცი და საკვებად ვარგისი შიგნეული და მათგანდამზადებული პროდუქტებიახალგაზრდა ირმების  და სხვა ირმისებრთა რქები და მათგან დამზადებული პროდუქტებიავადმყოფობის გამომწვევი მიკრობები და  საგნებიასეთი მიკრობების შემცველობითშხამები თხევადი სახითოპიუმიმორფიკოკაინი და სხვა ნარკოტიკები; საშიში ქიმიური ნივთიერებები, ისეთი როგორიც ნიკოტინის კონცენტრატი ან განუზავებელი ნიკოტინის ხსნარი;  აღმზგნები ნივთიერებანი და სასმელებიმცენარეებისათვის და ცხოველებისათვის მავნე მცენარეთა თესლიღეროებიდა  ფესვებისაომარი ხმლებიშუბები და ცეცხლსასროლი იარაღილითონის კაფსულები და პატრონები მცირე ზომის ცეცხლსასროლი იარაღისათვისსაარტილერიოჭურვების არაფეთქებადი ნაწილებიასანთითამბაქოჟენ-შენი და მარილითამბაქოს წარმოებისათვის საჭირო მანქანებიინსტრუმენტები და ქაღალდებიმონეტებისაბანკობილეთებიქაღალდის ფული და ამ საგნების საწარმოებელი დაზგებიინსტრუმენტები ან მასალებიყალბი მონეტებისაგნებირომლების აყენებენ ზიანს პიროვნებათაუფლებებს მოწმობებზენიმუშებზენახატებზედამამზადებელი საწარმოს იარლიყებზელიტერატურულ საკუთრებაზეყალბი მარკებისაზომები და საწონებიოპიუმისმოსაწევი საგნებიქსოვილები


ჩამონათვალი ქვეყნებისარომლებისთვის ნებადართულია ცხოველური 
წარმოშობის პროდუქტების კორეის რესპუბლიკის მისამართით გაგზავნა:

პროდუქტის სახეობა - ქვეყანარომელიც ახდენს ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების იმპორტს.
-
ძროხის ხორცი და მისი ნაწარმი: ავსტრალიამექსიკაახალი ზელანდია;
-
ღორის ხორცი და მისი ნაწარმი: ..., ავსტრალიაავსტრიაბელგიაკანადაჩილედანიაესპანეთიფინეთისაფრანგეთიდიდი ბრიტანეთიუნგრეთიირლანდიაიაპონიამექსიკაახალი ზელანდიაჰოლანდიაპოლონეთიშვედეთი;
-
ცხვრის ან თხის ხორცი: ავსტრალიაახალი ზელანდია;
-
ირმის ხორცი და მისი ნაწარმი: ავსტრალიაახალი ზელანდია;
-
ფრინველის ახალი ხორცი: ..., ავსტრალიაბრაზილიადანია,  დიდი ბრიტანეთი;
-
ფრინველის თერმულად დამუშავებული ხორცის ნაწარმი..., ავსტრალიაბრაზილიადანიადიდი ბრიტანეთიჩინეთიიაპონიატაილანდი;
-
სირაქლემას ხორციახალი ზელანდია;
-
კენგურუს ხორცი: ავსტრალია;
-
ძროხის თერმულად დამუშავებული ხორცი: არგენტინაურუგვაი;
-
მცოხნელი ცხოველების (ძროხისირმისთხისცხვრის და სხვახორცის ნაწარმიმცოხნელი ცხოველების ხორცის ნაწარმის შეტანა იკრძალება   ქვეყნებიდანრომლებიცარ არიან იმ ქვეყნების ჩამონათვალშისადაც არ ყოფილა მსხვილი რქოსანი საქონლის ღრუბლოვანი ენცეფალოპატიით დაავადების შემთხვევები.
-
ქვეყნებისადაც დაფიქსირდა მსხვილი რქოსანი საქონლის ღრუბლოვანი ენცეფალოპატიით დაავადების შემთხვევები: ...,  ავსტრიაბელგიაკანადადანიაესპანეთიფინეთისაფრანგეთიდიდი ბრიტანეთიირლანდიაჰოლანდიაპოლონეთიშვეიცარიაგერმანიასაბერძნეთიისრაელიიტალიალიხტენშტეინილუქსემბურგიპორტუგალიასლოვაკეთისლოვენიაჩეხეთი

შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები არ არის.

კორეის რესპუბლიკის საბაჟო სამსახურის მოთხოვნებირომლებიც ეხება კერძო პირის მიერ კორეის რესპუბლიკაში საბაჟო გადასახადის გარეშე შეტანისათვის დაშვებულიზოგიერთი სახეობის პროდუქტის ზღვრულ ნორმებს:
 
 
 
კორეას (REP.) დანიშნულ ოპერატორკორეას  ფოსტკორეის ცხოველთა და მცენარეთა საკარანტინო სააგენტო (APQA)მოთხოვნით, გვატყობინებს, რომ მეცხოველეობისა  და მცენარეული პროდუქტების  საერთაშორისო საფოსტო გზავნილებად გაგზავნის დროს მოხდეს ათი  საკარანტინო კონტროლი ცხოველების ინფექციურ დაავადებებზე და მცენარეთა მავნებლებზე.
APQA აცხადებსრომ შემდეგი საქონელი აკრძალულია იმპორტისთვის:
მეცხოველეობის პროდუქტებიგამომშრალი  ძროხის ხორცის  პროდუქტებიგამომშრალი ღორის ხორციქათმის ხორცის პროდუქტებიძეხვირძის პროდუქტები  და ..
ხილი და მცენარეებიხილი (მათ შორის ქლიავიპომელოლონგანიმანგო), ნედლი წიწაკა,ჯუჯუბოთესლეულ და ..
საერთაშორისო საფოსტო გზავნილებირომლებიც შეიცავს ზემოთ ჩამოთვლილ პროდუქტებსდაუბრუნდება გამგზავნს ან განკარგულებაში გადაეცემა  კორეის საბაჟოს ემდგომი პროცედურისათვის.