კენია

 

მოცემულ ქვეყანაში წერილობითი კორესპონდენციის/ამანათის/EMS გზავნილის გაგზავნისას „საქართველოს ფოსტა“ მატერიალურ პასუხისმგებლობას არ იღებს იმ ზიანზე, რომელიც წარმოიშვება გზავნილის დაკარგვით, შიგთავსის მთლიანი ან ნაწილობრივი დაზიანებით, ქურდობით, გზავნილის უკან დაბრუნებით, ან ადრესატისთვის ჩაბარების ვადის დარღვევით

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი 
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - KES 175;
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ინგლისური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 2 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.posta.co.ke
 
 

*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით

**გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - KES 175;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - არა;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 2 თვე;
üმაქსიმალური - მომხმარებლის მოთხოვნის შესაბამისად;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი - www.posta.co.ke
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 
    იურიდიული პირებისთვის 
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 30 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია გარდა: 60500 Marsabit HPO Area
                                                                                                 60700 Moyale HPO Area
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1 იანვარი, 19,22 აპრილი, 1 მაისი, 1,5 ივნისი, 10,21 ოქტომბერი, 12,25,26 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.posta.co.ke
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება კენიის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
იაპონური წარმოების საპარსი ფუნჯები; სპირტიანი სასმელები (ჯინის, ღვიის არყის, შნაპსის და ლიქიორის გარდა), თუ ისინი დადუღებულნი არიან  არა უმეტეს სამი წლისა; შედედებული რძე, არა უმეტეს 9% ცხიმის შემადგენლობით, ცოცხალი ცხოველები, ფუტკრის, წურბელების, აბრეშუმის ჭიის, მწერების გამოკლებით; ასანთი; ყალბი ფული; რადიოაქტიური ნივთიერებები; სათამაშო პისტოლეტები; მანათობელი ციფერბლატები; დაუმუშავებელი ცელულოიდი; ნარკოტიკები; ყალბი მარკები; იარაღი და საბრძოლო მასალები; ხრწნადი ბიოლოგიური ნივთიერებები; გერბები; ლატარიის ბილეთები; უხამსი ხასიათის საგნები; სამხრეთ აფრიკაში, პორტუგალიაში და სომალიში გამოშვებული საქონელი; ნახმარი ტანსაცმელი; ნიშანსაღები მანქანის ყალბი ანაბეჭდები; ჭუჭყიანი პროდუქტები მოსახლეობის მოხმარებისათვის; ყალბი მონეტები, საბანკო ბილეთები, ვალუტა, სამგზავრო ჩეკები და სხვა ფასიანი ქაღალდები.


შესატანად პირობითად  დაშვებული საგნები:

სამოქალაქო ან სამხედრო ფორმა და ნებისმიერი ტანსაცმელი, რომელიც, საბაჟო სამსახურის მუშაკის თვალსაზრისით, წააგავს სახელმწიფო მოსამსახურის ფორმას - კენიის რესპუბლიკის მთავრობის მიერ ადრესატისათვის გაცემული ნებართვით; ოპიუმი, მორფი, კოკაინი, გაგზავნილი სამეცნიერო და სამედიცინო მიზნით - სამედიცინო სამსახურის დირექტორის ნებართვის არსებობის შემთხვევაში; მატყლის ლოგინი (ქვეშაგები) და სხვა ანალოგიური საგნები - დეზინფექციის მოწმობის არსებობის შემთხვევაში; პარაზიტები, მავნებლების გამანადგურებელი ნივთიერებები სპეციალური შეფუთვით - ოფიციალურად აღიარებულ დაწესებულებებს შორის გაცვლით;  ხრწნადი ბიოლოგიური ნივთიერებები - მხოლოდ სპეციალური შეფუთვით; ლითონის ზოდები, მონეტები რომელთა ღირებულება არ აღემატება 100 შილინგს; საბანკო ბილეთები გადაიგზავნება ფასგამოცხადებული წერილებით; მცენარეები, თესლი, ხილი - სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნებართვით; ფილმები - შეიძლება გადაიგზავნოს მხოლოდ ლითონის ყუთებით, აღნიშვნით "ფილმი"; ძვირფასი ლითონები, პუბლიკაციები სექსუალურ თემაზე - საბაჟო კომისარიატის ნებართვის არსებობის შემთხვევაში; მარკირების მანქანები - ფოსტის გენერალური დირექტორის წერილობითი ნებართვის ასებობისას; ხაფანგები ნადირისათვის - ნადირობის სამსახურის ნებართვის არსებობისას; საგნები სკაუტების სიმბოლოებით - სკაუტების ქალთა ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ნებართვით.