ამერიკის შეერთებული შტატები

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - არ იგზავნება;
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი 
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - $5.50;
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას $100/საჩუქრისთვის $200;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ინგლისური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს - 0 SDR**;
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 30 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.usps.com
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 3448 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - $5.50;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას $100/საჩუქრისთვის $200;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 30 დღე;
üმაქსიმალური - 
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.usps.com
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 5.5 USD;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 800 USD;
    იურიდიული პირებისთვის 800 USD;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა: ერთხელ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 5 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5/6
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1,21 იანვარი, 18 თებერვალი, 27 მაისი, 4 ივლისი, 2 სექტემბერი, 14 ოქტომბერი, 11,28 ნოემბერი, 25 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი tools.usps.com/go/TrackConfirmAction_input
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურ  წყაროს

 

ნაწილი  I

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები

თავი  1       ცოცხალი   ცხოველები

სასაქონლო HS კოდი         აკრძალული   ნივთები

  

01.01-01.06                            ყველა  ცოცხალი  ცხოველი,  ფუტკრების, აბრეშუმის  ჭიის, გარკვეული  მწერების  და

                                               წურბელების    გარდა .

 

                                               ყველა  მკვდარი  ცხოველი,  მწერების  და  რეპტილიების გარდა.


                                           ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                          იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 1.1, 1.2 , 1.3, 2.4 და 2.5 .

თავი 2 ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები

სასაქონლო HS კოდი        ■ აკრძალული ნივთები

 

02.01-02.10                        ყველა ახალიგაცივებული ან გაყინული ძროხის , ცხვრის,ბატკნის  ,

                                           ღორის , ან თხის  ხორცი, სხვა რქოსანი ცხოველის ან ველური ღორის,

                                           რომელიც  არის

                                           ნებისმიერი  ქვეყნიდანსადაც

                                           ფეხიდან  და პირამდე  დაავადება არსებობს.ყველა ახალიგაცივებული

                                           ან გაყინული

                                           ღორის ხორცი  ისეთი  ქვეყნებიდან, სადაც  არის   ღორის ქოლერა,

                                           ღორის ვეზიკურაული

                                           დაავადები ან აფრიკული  ღორის გრიპი .

                                           ყველა ახალიგაცივებული ან გაყინული ფრინველის  ხორცი 

                                           და პროდუქტები (მათ შორის

                                           კვერცხიშეზღუდულია ( აკრძალულია ) იმ ქვეყნებიდან,სადაც  

                                           ცნობილიარომ

                                           ეგზოტიკური ვეზიკულარულ- ველოგენიკური  (ეგზოტიკური)

                                            დაავადება  არსებობს.

                                            მაგიდის კვერცხი  იმ  ქვეყნებიდან, სადაც  გავრცელებულია

                                            სალმონელას ფაგის  ტიპის

                                            (ნაწლავური  ბაქტერიები)    ინფიცირებული  ბაქტერიები.

                                             ნამკურნალევი  და გამხმარი ხორცი .

 

                                            ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                            იხილეთ    ნაწილი 2, #1.4

თავი 3    თევზი და კიბოსნაირნიმოლუსკები და წყლის სხვა უხერხემლოები

 

სასაქონლო HS კოდი        პირობითად  დაშვებული  ნივთები

03.01-03.07                         იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 2.1 () .

 

თავი 4    სხვა  ადგილას დაუსახელებელი  ან ჩაურთველი   რძის  პროდუქციაფრინველის  კვერცხი ; ნატურალური  თაფლი ;

 

სასაქონლო HS კოდი       აკრძალული ნივთები

04.01-04.10                        რძენაღებიან სხვა სეკრეციაორგანოებიჯირკვლებიან  რქოსანი

                                           ცხოველების   ან   

                                           ველური  ღორის  ექსტრაქტები  ქვეყნებიდან,

                                           სადაც  ცნობილია, რომ   არის რქოსანი  საქონლის  ჭირი  ან ფეხიდან 

                                           პირამდე  დაავადებები

                                           და / ან ქვეყნებშისადაც არის   ღორის ქოლერაღორის

                                           ვეზიკულარული  დაავადები ან

                                           აფრიკული  ღორის გრიპი .

                                             პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                           იხილეთ    ნაწილი 2,  პუნქტი  1.5

თავი 5     სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  სხვა ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები 

 

სასაქონლო HS კოდი     აკრძალული ნივთები

05.01-05.11                       რქოსანი ცხოველების  ან ღორის   საკვებში გამოსაყენებლად

                                         უვარგისი    პროდუქტები,

                                         როგორიცაა ტყავი , თმაძვლებიორგანოები

                                         ან სხვა ნაწილები, რომლებიც  არ არის შესაფერისი კვებისთვის ,

                                         მათ შორის,

                                         ნაწლავები რომელიც  არა რის  მომზადებული  საკვებად 

                                         გრაგნილები, რომლებიც

                                         არის   წარმოშობილი იმ   ქვეყანაშისადაც  ცნობილია, რომ

                                         არსებობს ფეხიდან

                                         პირამდე   დაავადები  ან რქოსანი  საქონლის  ჭირი  ან / და

                                         სადაც , არის ღორის

                                         დაავადებებიროგორიცაა ღორის ქოლერაღორის

                                         ვეზიკულარული დაავადება,

                                         ან  აფრიკული  ღორის გრიპი.

                                           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                         იხილეთ    ნაწილი 2,   პუნქტი  1.6

05,05                                 აკრძალული ნივთები

                                         ბუმბული  ნებისმიერი  ფრინველის  კანზე

 

 

                                        ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                         იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 1.7.

 


განყოფილება     II   ბოსტნეულის პროდუქტები


თავი 6        ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეებიბოლქვებიფესვები და მსგავსნი ; მოჭრილი ყვავილები და დეკორატიული ბალახი

სასაქონლო HS კოდი  

06.01-06.04                 ■ აკრძალული ნივთები

                                          იმ  მცენარეთა და მცენარეული პროდუქტების  გარდა , რომლებიც

                                          ექვემდებარება შეზღუდვებს ან აკრძალვებს  მცენარეთა კარანტინზე ან

                                          მარეგულირებელ ბრძანებებს აშშ სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტისა, სხვა 

                                         მცენარეები   არ შეიძლება გაიგზავნოს   ფოსტით შეერთებულ  შტატებში  და ან

                                           უნდა ჰქონდეს  იმ  ქვეყნის  თანხმობა  გაგზავნაზე.

                                           ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                           იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 2

 

თავი 7      ბოსტნეული და ზოგიერთი საკვები ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები

სასაქონლო HS კოდი        აკრძალული ნივთები

07.01-07.14                          ბოსტნეულიძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები .

                                             ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                             იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 2

 

თავი 8       საკვები ხილი და კაკალი;  ციტრუსის  კანი   და ნესვი

სასაქონლო HS კოდი         აკრძალული ნივთები

08.01-08.14                            ხილი , კაკალი და ციტრუსის კანი .

                                              ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                              იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 2.

 

თავი 9       ყავაჩაისუნელ- სანელებლები

 

სასაქონლო HS კოდი         აკრძალული ნივთები

09,01                                   ყავა.

                                               პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                    იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 2 და 10 .

 
თავი 10    მარცვლოვანები

სასაქონლო HS კოდი          ■ აკრძალული ნივთები

10.01-10.08                           მარცვლოვანები .

                                                 ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                 იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 2.


თავი 11      ფქვილ-ბურღულეულის  მრეწველობის პროდუქტები; ალაო ; სახამებელიინულინი , ხორბლის წებოვანა

სასაქონლო HS კოდი           ■ აკრძალული ნივთები

11,01                                       ხორბლის პროდუქტები.

11,09                                       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 2.

თავი 12      ცხიმოვანი  თესლი და ნაყოფები ; სხვადასხვა მარცვლეულითესლი და ნაყოფისამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეებიჩალა და ფურაჟი

 

სასაქონლო HS კოდი                აკრძალული ნივთები

12.01-12.14                                  ხილი , თესლიმარცვალიდა საკვები.

                                                     ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                     იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 2

 

 

თავი 13    ლაქი ; წებოფისები და სხვა მცენარეული წვენები და ექსტრაქტები

                                              

სასაქონლო HS კოდი                აკრძალული ნივთები

13.02             1302.11                  ოპიუმი

 

თავი  14     მცენარეული მასალები წნული ნაკეთობების დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები

სასაქონლო HS კოდი                აკრძალული ნივთები

14.01-14.04                                  ბოსტნეულის პროდუქტები.

                                                     ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                     იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 2.

 

 

განყოფილება     III       ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და ზეთები და მათი გახლეჩის პროდუქტებიმომზადებული საკვები ცხიმები;ცხოველური ანმცენარეული წარმოშობის ცვილები

 

თავი   15     ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და ზეთები და მათი გახლეჩის პროდუქტებიმომზადებული საკვები ცხიმები;ცხოველური ანმცენარეული წარმოშობის ცვილები

 

სასაქონლო HS კოდი                აკრძალული ნივთები

15.01-15.22                                 ცხიმებიზეთები , ცვილები და გახლეჩის პროდუქტები .

                                                     ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                     იხილეთ ნაწილი II , § 1.4 და 5.1.

 

განყოფილება     IV     მზა საკვები პროდუქტებისასმელიალკოჰოლური სასმელები და ძმარითამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო  შემცვლელები

 

თავი 16    ხორცისთევზის ან კიბოსნაირებისმოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოების მზა პროდუქტები

სასაქონლო HS კოდი          ■ აკრძალული ნივთები

16.01-16.05                            ხორცის და თევზის პროდუქტები.

                                                ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                 იხილეთ ნაწილი II, § 1.4 და 5.1.

თავი 17    შაქარი და შაქრის  შემცველი  საკონდიტრო ნაწარმი

სასაქონლო HS კოდი

17.01-17.04                            ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 18  კაკაო და კაკაოს ნაწარმი

 სასაქონლო HS კოდი

18.01-18.06                            ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 19      მარცვლოვანების, მარცვლისფქვილისსახამებლის ან რძის მზა პროდუქტები  საკონდიტრო  ნაწარმი

პროდუქცია სასაქონლო HS კოდი

19.01-19.05                            ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 20      მზა ბოსტნეულიხილიკაკალი და მცენარეთა სხვა ნაწილები

სასაქონლო HS კოდი

20.01-20.09                            ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

თავი 21     სხვადასხვა საკვები პროდუქტები

სასაქონლო HS კოდი

21.01-21.06                            ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 22       სასმელებიალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი

სასაქონლო HS კოდი

22.03-22.08                             ■ აკრძალული ნივთები

                                                  იბეგრება  ყველა   აალებადი   სასმელი  საერთო  წონის   5% სპირტშემცველობით 

თავი 23     ნარჩენები და  კვების მრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები   ცხოველებისთვის

სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

23,01                                      იხილეთ   ნაწილი II, § 1.6 და 2

თავი 24     თამბაქო  და  თამბაქოს   შემცვლელები

                                                                 

სასაქონლო HS კოდი                აკრძალული ნივთები

 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში  ნებისმიერი ტიპის  სიგარეტის  საერთაშორისო ფოსტით  შეტანა აკრძალულია   მიუხედავად რაოდენობისასიგარეტი (მათ შორის  ხვეული  თამბაქო ) და უკვამლო  თამბაქო .

 აშშ საფოსტო სამსახური შეიძლება არ დათანხმდეს  ასეთი  პაკეტის   მიწოდებაზე   ან

გადაცემაზეროცა  იცის ან აქვს დასაბუთებული ვარაუდირომ  ის  შეიცავს  ფოსტით   აკრძალულ  სიგარეტს ან  უკვამლო  თამბაქოს.

ფოსტით  აკრძალული   სიგარეტის  და უკვამლო  თამბაქოს  საერთაშორისო  ფოსტით    გაგზავნა ექვემდებარება ჩამორთმევას და  კონფისკაციასნებისმიერი ფოსტით  აკრძალული  სიგარეტი და უკვამლო  თამბაქოს ნაწარმი შეიძლება დაექვემდებაროს ამოღებას ან  კონფისკაციას და შეიძლება განადგურებული  იყოს     ფედერალურიმთავრობის დანაშაულის  გამოვლენის ან სისხლისსამართლებრივი დევნის

 და მასთან დაკავშირებული გამოძიების ორგანოს    შედეგად.

 

 

განყოფილება    V    მინერალური     პროდუქტები

 

თავი 25    მარილი , გოგირდი ; მიწა  და ქვასაბათქაშე მასალებიკირქვა და ცემენტი

სასაქონლო HS კოდი

25.01-25.30                                 ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი   26    მადნებიწიდა და ნაცარი

სასაქონლო HS კოდი

26.01-26.21                                 ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები.

თავი 27    მინერალური საწვავინავთობი და მათი გამოხდის პროდუქტები ; ბიტუმოვანი ნივთიერებებიმინერალური   ცვილები

 

სასაქონლო HS კოდი               აკრძალული ნივთები

27.01-27.15                                აალებადი საწვავიზეთები და მათი პროდუქტები

                                                    ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                    იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 3.

 

განყოფილება     VI           ქიმიური    ან   მოკავშირე  მრეწველობის  პროდუქტები

თავი 28    არაორგანული ქიმიკატებისძვირფასი ლითონების  არაორგანული ან ორგანული ნაერთები; იშვიათი მიწათა ლითონები,რადიოაქტიური ელემენტები ანიზოტოპები

სასაქონლო HS კოდი                აკრძალული ნივთები

28.01-28.53                                  ფეთქებადი , ადვილად აალებადი მასალებიროგორიცაა   პიროფორული

                                                     ნივთიერებები , აალებადი ან საწვავი სითხედა  აალებადი მყარი,

                                                     მჟანგავი  საშუალებები,კოროზიის  გამომწვევი (მჟანგავი) ნივთიერებები

                                                     თხევადი ან  მყარი , შეკუმშული აირები  და შხამქიმიკატები ,

                                                     რადიოაქტიური მასალები.

                                                     ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                     იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 3, 4 და 5.5.

 

თავი 29    ორგანული ქიმიკატები

 

სასაქონლო HS კოდი                აკრძალული ნივთები

29.01-29.42                                 ნარკოტიკები ; ოპიუმიოპიატები და დერივატები , და ნებისმიერი  

                                                     ნარკოტიკული ,

                                                     ჰალუცინოგენური   სტიმულანტი,ან  დეპრესანტი,  ჩამოთვლილი

                                                     როგორც კონტროლირებადი ნივთიერებები.

                                                     ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                      იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 5 .

 

თავი 30     ფარმაცევტული პროდუქცია

 

სასაქონლო HS კოდი                აკრძალულინივთები

30.01-30.06                                 ფიზიოლოგიური  შრატიფალსიფიცირებული ან  შეცდომით   

                                                    (არასწორად ) მარკირებული    საკვები , წამლებიდიაგნოსტიკური   და       

                                                    სამკურნალო მოწყობილობები, კოსმეტიკამათი შემცველი  ნივთები ,

                                                    ახალი წამლები,  ბიოლოგიური პროდუქტებიინფექციური  

                                                    ნივთიერებები , შრატები და  რადიაციული გამოსხივების   

                                                    ელექტრონული მოწყობილობებისაგნები, რომელიც  გამიზნულია  

                                                   უკანონო აბორტის წარმოებისთვის , ასევე ასეთ ნივთებზე  ყველა  სახის         

                                                   მოსაპირკეთებელი  ნაბეჭდი მასალა.

 

                                                     ■  პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                      იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 5 .

 

თავი 31      სასუქები

 

სასაქონლო HS კოდი                აკრძალული  ნივთები

31,01             3101,00                  ფრინველის  გუანო( სკინტლი) სითბური  გადამუშავების   და ნებართვის     

                                                     გარეშე.ნიადაგის კონდიციონერები / გამაუმჯობესებელი   ტორფის 

                                                     გარდააკრძალულია  როგორც ნიადაგის  სახეობა.

 

 

თავი 32     სათრიმლავი ან საღებავი ექსტრაქტები ; ტანინები და მათი წარმოებულები ; საღებავებიპიგმენტები და დანარჩენი საღებავი  ნივთიერებებისაღებავები დალაქებიფითხები და სხვა მასტიკები ; მელანი

                                                           

სასაქონლო HS კოდი                პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

32.01-32.15                                  იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 3.

 

თავი 33      ეთერზეთები და რეზინოიდებიპარფიუმერულიკოსმეტიკური და ტუალეტის საშუალებები

 

სასაქონლო HS კოდი                პირობითად  დაშვებული  ნივთები

33.01-33.07                                  იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 3.

 

თავი 34      საპონიზედაპირულად აქტიური ორგანული აგენტები , სარეცხი საშუალებები , საზეთი მასალები , ხელოვნური    ცვილებიმზა ცვილები , საწმენდი დასაპრიალებელი საშუალებებისანთლები და ანალოგიური ნაწარმი ,მოდელირების   პასტები, " სტომატოლოგიური ცვილები " და თაბაშირის   სტომატოლოგიურიპრეპარატები.

 

სასაქონლო HS კოდი               პირობითად  დაშვებული  ნივთები

34.01-34.07                                იხილეთ    ნაწილი II , პუნქტი 3.

 

თავი 35    ალბუმინოიდური   ნივთიერებებისახეცვლილი   სახამებელიწებოები ; ფერმენტები

 

სასაქონლო HS კოდი               პირობითად  დაშვებული  ნივთები

35.01-35.07                                 იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 3.

 

თავი 36    ფეთქებადი   ნივთიერებებიპიროტექნიკური ნაწარმიასანთი ; პიროფორული შენადნობებიგარკვეული საწვავი    პრეპარატები

 

სასაქონლო HS კოდი                აკრძალული ნივთები

36.01-36.06                                 ფეთქებადი , ადვილად აალებადი მასალებიმექანიკურიქიმიური ან  

                                                     სხვა მოწყობილობების კომპოზიციები , რომელიც   შეიძლება,               

                                                     გახურდეს   ან აფეთქდეს, მათ შორისფისტონი და დატენილი     

                                                     ლითონის ვაზნა, ასანთი .

 

 

თავი 37    ფოტოგრაფიული ან კინემატოგრაფიული საქონელი

 

სასაქონლო HS კოდი

37.01-37.07                                 ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

თავი 38      სხვადასხვა ქიმიური პროდუქტები

                                                                          

სასაქონლო HS კოდი               პირობითად  დაშვებული  ნივთები

38.01-38.25                                 იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 3.

 

 

 


განყოფილება    VII    პლასტმასი და მათი ნაწარმირეზინი და მათი ნაწარმი

 თავი  39     პლასტმასი და მათი ნაწარმი

სასაქონლო HS კოდი             ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

39.01-39.26                              იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 3.

 თავი 40   რეზინი და მათი ნაწარმი

სასაქონლო HS კოდი

40.01-40.17                              ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება   VIII     დაუმუშავებელი ტყავიტყავიქურქ-ბეწვეული   და მათი ნაწარმისაუნაგირე ნაწარმი და აკაზმულობასამოგზაურო    საქონელიჩანთები დაანალოგიური საქონელი ; ცხოველთა ნაწლავი (გარდა აბრეშუმის ჭიას  ნაწლავისა)

 

თავი 41    დაუმუშავებული ტყავი (გარდა ქურქ-ბეწვეულის ) და ტყავი

 

სასაქონლო HS კოდი                პირობითად  დაშვებული  ნივთები

41.01-41.15                                  იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 1.6.

 

თავი 42   ტყავის ნაწარმი , საუნაგირე ნაწარმი და აკაზმულობასამგზავრო ნივთებიჩანთები და ანალოგიური საქონელი ;  ცხოველთა ნაწლავი  (გარდა აბრეშუმის ჭიას  ნაწლავისა)

 

სასაქონლო HS კოდი

42.01-42.06                                 ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 43     ქურქ-ბეწვეული    და ხელოვნური ბეწვი ; მათი  ნაწარმი

სასაქონლო HS კოდი                აკრძალული  ნივთები

43.01-43.03                                  ბეწვეული და   ყარყუმისმელიას , კვერნასწაულას , ონდატის   და

                                                      სინდიოფალას

                                                      ტყავირომელიც არის  რუსეთის ფედერაციიდან   ან  ჩინეთის სახალხო

                                                      რესპუბლიკიდან ; ასევე ასეთი ბეწვეული და ტყავიმიუხედავად            

                                                      წარმოშობისა რომელიც უკვე დანაწილებული  და შეღებილია       

                                                      დასახელებული   ქვეყნების  მიერ.

.

განყოფილება   IX     ხე და მისი ნაწარმიხის ნახშირიკორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები ; ჩალის   ნაწარმი,

ესპარტო   და სხვა დასაწნავი მასალაკალათები და მოწნული ნაწარმი

 

თავი 44    ხე და მისი ნაწარმიხის ნახშირი

 

სასაქონლო HS კოდი               აკრძალული ნივთები

44,01             4401,30                 ხის  ნახშირის  ბრიკეტები .

 

თავი 45    კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები

 

სასაქონლო HS კოდი                 აკრძალული  ნივთები

45,01                                              კორპის    საცობი.

                                                      ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                      იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 2.3.

 

თავი 46      ჩალის  ნაწარმი ესპარტო   და სხვა დასაწნავი მასალებიკალათები და მოწნული ნაწარმი

სასაქონლო HS კოდი

46.01-46.02                                 ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

განყოფილება   X      ხის   მერქანი  ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალაქაღალდის ან მუყაოს ნარჩენები და ჯართი   ; ქაღალდი და მუყაო და მათი ნაწარმი

თავი   47     ხის   მერქანი  ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალაქაღალდის ან მუყაოს  ნარჩენები და ჯართი 

სასაქონლო HS კოდი

47.01-47.07                          ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 თავი 48    ქაღალდი და მუყაო;  ქაღალდის მასისქაღალდის ან მუყაოს ნაწარმი

სასაქონლო HS კოდი

48.01-48.23                          ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 49          ნაბეჭდი წიგნებიგაზეთები , სურათები და სხვა  პოლიგრაფიული   პროდუქტებიხელნაწერებინაბეჭდი ტექსტები და გეგმები

სასაქონლო HS კოდი           ■ აკრძალული  ნივთები

49.01-49.11                              ნებისმიერ სტატია, რომელიც არღვევს  აშშ-ში  საავტორო უფლებების კანონს   და

საქონელი,  სახელით  ან ნიშნით, რომელიც   არ  შეესაბამება   შეერთებული შტატების

რეგისტრირებულ   სავაჭრო ნიშნებსთუ იმპორტირებულია  სასაქონლო ნიშნის

მფლობელის   წერილობითი  თანხმობის  გარეშე.

ბილეთებირეკლამა  ან  ლატარიის ცირკულარი ჯაჭვური   წერილები, რომელიც

ცნობილიაროგორც "ინტენსიური  განვითარების ( თოვლის  გუნდისებრი )  წერილები".

რომელიმე მთავრობისობლიგაციების  რეპროდუქციები  ან ფასიანი ქაღალდები ,მათ

შორის ყველა ობლიგაციაცნობა  დავალიანების  შესახებ,

ეროვნული ბანკის  ვალუტაფედერალური სარეზერვო   ბანკნოტებიფედერალური

სარეზერვო ბანკის  ბილეთებიკუპონები,  აშშ   საკრედიტო  ბილეთებისახაზინო

ბანკნოტები,ოქროს სერტიფიკატებივერცხლის სერტიფიკატებიდანაწევრებული

ბანკნოტები , სადეპოზიტო სერთიფიკატები,გადასახადებიქვითრებიან  ფულადი

ჩეკები, რომელიც   შედგენილია   აშშ-ს   უფლებამოსილი წარმომადგენელის  მიერ,

მარკები  და სხვა   ანალოგიური   დასახელების  ღირებული   მასალა, გაცემული

კონგრესის  აქტით   და   გაუქმებული   აშშ-ს   მარკებითამერიკის შეერთებული შტატების

კოდექსის   504  განყოფილების , მე- 18-ე  თავის   გარდა.

იმიტირებული  საფოსტო   მარკები  გარდა  შავ-თეთრი ილუსტრაციებით, რომელთაგან   

დაიშვება  ფილატელისტური  გამოშვებები:

უცხოური  მარკები,  თუ ფირფიტები ისე გაფუჭებულიარომ  ვერ  ხდება

მასზე     ილუსტრაციების  ადაპტირება  და  გამიზნულია  გამოიყენონ  როგორც

ფილატელისტური  მარკა.

 უცხოური მარკები;

 - ამერიკის შეერთებული შტატების  საფოსტო მარკები, რომელთა   ზომა      

  არის   რეალური  მარკის  არანაკლებ სამი მეოთხედისა  ან  ერთნახევარჯერ  მეტი.

                                           ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                           იხილეთ ნაწილი III, პუნქტი 5.


განყოფილება XI    ტექსტილი და ტექსტილის ნაწარმი

თავი 50    აბრეშუმი

 სასაქონლო HS კოდი

50.01-50.07                    ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 51  მატყლიცხოველის  წმინდა  ან  უხეში  ბეწვი;   ძუის  ნაერთები   და  ნაქსოვი    ფაბრიკატები.

სასაქონლო HS კოდი    ■ აკრძალული ნივთები

51,01   ნაკელგაცლილი  და    უსისხლო  მატყლი.

თავი 52   ბამბა 

 სასაქონლო HS კოდი

52.01-52.12                       ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

თავი 53   სხვა მცენარეული ბოჭკოებიქაღალდის ნართი და ქსოვილები

სასაქონლო HS კოდი

53.01-53.11                       ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

თავი 54   ადამიანის მიერ ნართავი  ძაფებიზოლები და მსგავსი   ტექნოგენური ტექსტილის მასალა

 სასაქონლო HS კოდი

 54.01-54.08                   ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

თავი 55   ადამიანის მიერ ნაწარმოები  ბოჭკოები

სასაქონლო HS კოდი

55.01-55.16                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

თავი 56        ბამბათექა  და  უქსოვი  საქონელისპეციალური ნართიბაწრებითოკებითოკები და ბაგირები  და მათი  ნაწარმი

სასაქონლო HS კოდი

56.01-56.09                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი  57     ხალიჩები და იატაკის  სხვა  საფარი  ნივთები

სასაქონლო HS კოდი

57.01-57.05                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 58              სპეციალური  ნაქსოვი  ქსოვილებიტაფტინგური ტექსტილის მასალებიმაქმანიგობელენებიგასაწყობინაქარგები

სასაქონლო HS კოდი

58.01-58.11                    ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 59     გაჟღენთილიდაფარული ან  ლამინირებული   საფეიქრო ნაწარმიტექსტილის ნაწარმი სამრეწველო გამოყენებისთვის

სასაქონლო HS კოდი

59.01-59.11                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 თავი 60     ნაქსოვი ან ხელით ნაქსოვი   ნივთები

სასაქონლო HS კოდი

60.01-60.06                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 61       მანქანით ან ხელით ნაქსოვი   ტანსაცმელი და   მათი   აქსესუარები

სასაქონლო HS კოდი

61.01-61.17                  ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 62      არა  მანქანით ან ხელით ნაქსოვი  ტანსაცმელი და   მათი  აქსესუარები

 

სასაქონლო HS კოდი

62.01-62.17                       ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

თავი 63      სხვა   ხელოვნური   ტექსტილის  ნაწარმიკომპლექტებიმეორადი   ტანსაცმელი  და  ტექსტილის ნაწარმიჩვრები

სასაქონლო HS კოდი

63.01-63.10                       ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

 

 

 

განყოფილება  XII    ფეხსაცმელი , თავსაბურავებიქოლგებიშეზლონგებიმზის  ქოლგები , ხელჯოხები , ჩხირებიშოლტები,მათრახები   და მათი ნაწილებიმზა  ბუმბული  და   მათი  ნაწარმი ; ხელოვნური ყვავილებიადამიანის თმისაგან  ნაწარმი  ნივთები

 

თავი 64    ფეხსაცმელიგეტრები და ანალოგიური ნაწარმი ; მათი ნაწილები

 

სასაქონლო HS კოდი

64.01-64.06                      ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 65 თავსაბურავები და მათი ნაწილები

სასაქონლო HS კოდი

65.01-65.07                      ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 66     ქოლგებიშეზლონგებიმზის  ქოლგები , ხელჯოხები ,   ჩხირები , შოლტებიმათრახები   და  მათი  ნაწილები

 

სასაქონლო     HS კოდი

66.01-66.03                      ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

ჯგუფი 67    დამუშავებული   ბუმბული   და    ღინღლი   და   მათი  ნაწარმიხელოვნური ყვავილები;

ადამიანის თმისაგან  ნაწარმი  ნივთები

 

სასაქონლო HS კოდი

67.01-67.04                       ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება  XIII    ქვისთაბაშირისცემენტისაზბესტისქარსის ან ანალოგიური მასალებიკერამიკული პროდუქტები ;მინა და მინის ნაწარმი

 

თავი 68      ქვისთაბაშირისცემენტისაზბესტისქარსის ან ანალოგიური მასალები

 

სასაქონლო HS კოდი         აკრძალული    ნივთები

68.11-68.13                          აზბესტი .

                                              ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

68.01-68.10                            გაცრილი  მასალის   შეფუთვა.

68.14-68.15

 

თავი 69    კერამიკული ნაწარმი

სასაქონლო HS კოდი

69.01-69.14                          ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 70    მინა და მინის  ჭურჭელი

 

სასაქონლო HS კოდი

70.01-70.20                          ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება  XIV    ბუნებრივი ან კულტივირებული  მარგალიტი , ძვირფასი ან ნახევრად ძვირფასი ქვები , ძვირფასი ლითონებილითონზე  მიმაგრებული  ძვირფასი  ქვები  და მათი ნაწარმიბიჟუტერია ; მონეტა

 

თავი 71        ბუნებრივი ან კულტივირებული  მარგალიტი , ძვირფასი ან ნახევრად ძვირფასი ქვები , ძვირფასი ლითონები, ლითონზე  მიმაგრებული  ძვირფასი  ქვები  და მათი ნაწარმი; ბიჟუტერია ; მონეტა

 

სასაქონლო HS კოდი              პირობითად  დაშვებული  ნივთები

71,01                                          იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 6 .

 

განყოფილება    XV     არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხის )  ლითონები  და  მათი  ნაწარმი.

 

თავი 72    რკინა   და  ფოლადი

 

სასაქონლო HS კოდი

72.01-72.29                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 73     რკინის  და  ფოლადის  ნივთები

 

სასაქონლო HS კოდი

73.01-73.26                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 74     სპილენძი  და მათი ნაწარმი

სასაქონლო HS კოდი

74.01-74.19                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 75        ნიკელი   და მათი ნაწარმი

 

სასაქონლო HS კოდი

75.01-75.08                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 76   ალუმინი და მისი ნაწარმი

 

სასაქონლო HS კოდი

76.01-76.16                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 77   (დაცულია შესაძლო გამოყენების ჰარმონიზებული სისტემა)

 

თავი 78   ტყვია  და მათი ნაწარმი

 

სასაქონლო HS კოდი

78.01-78.06                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

თავი 79    თუთია და მათი ნაწარმი

 

სასაქონლო HS კოდი

79.01-79.07                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 80     თუნუქი   და მათი ნაწარმი

 

სასაქონლო HS კოდი

80.01-80.07                                  უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 81       სხვა   კეთილშობილი   ლითონები; სერმეტი  და  მათი  ნაწარმი

 

სასაქონლო HS კოდი

81.01-81.13                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

თავი 82    ინსტრუმენტებიმჭრელი  ნივთებიარაძვირფასი ლითონების  კოვზები და ჩანგლები  მათი ნაწილები

 

სასაქონლო HS კოდი               პირობითად  დაშვებული  ნივთები

82,01                                  იხილეთ   ნაწილი III, პუნქტი 4.

 

თავი 83    სხვადასხვა   არაძვირფასი   ლითონის    ნაწარმი

 

სასაქონლო HS კოდი

83.01-83.11                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება    XVI        მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები ; ელექტრო მოწყობილობები ; მათი ნაწილებიხმის ჩამწერი   და აღმწარმოებელი აპარატურასატელევიზიო გამოსახულებისა და ბგერის ჩამწერი და აღმწარმოებელი აპარატურა , მათი ნაწილები და   საკუთნოები

 

თავი 84      ბირთვული რეაქტორები , ქვაბებიდანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები ; მათი ნაწილები

 

სასაქონლო HS კოდი

84.01-84.87                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 85     ელექტრო  მანქანები  და  მოწყობილობა  და  მათი  ნაწილები ხმის ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი აპარატურა,სატელევიზიო  გამოსახულებისა  და  ხმის  ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი  აპარატურა,  მათი  ნაწილები და  აქსესუარები

 

სასაქონლო HS კოდი

85.01-85.48                                 ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება    XVII      ავტომობილებისთვითმფრინავებისგემებისა და სატრანსპორტო აღჭურვილობა

 

თავი 86         რკინიგზის ან ტრამვაის ლოკომოტივებიმოძრავი შემადგენლობა და მათი ნაწილებიმატარებლის ან ტრამვაის სალიანდაგო  გზა   და ფიტინგები ( გაზის  აპარატურა)  და მათი ნაწილებიყველა სახის  მექანიკური (მათ შორისელექტრო-მექანიკური ) საგზაო  სიგნალიზაციის მოწყობილობები .

 

სასაქონლო HS კოდი

86.01-86.09                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 87       ტრანსპორტი გარდა სარკინიგზო და ტრამვაის მოძრავი შემადგენლობისა   და მათი ნაწილები და საკუთნოები

 

სასაქონლო HS კოდი

87.01-87.16                                 ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 88      თვითმფრინავებისკოსმოსური ხომალდების და მათი ნაწილები

 

სასაქონლო HS კოდი

 

88.01-88.05                                 ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 89     გემები , ნავები და მცურავი სტრუქტურები

 

სასაქონლო HS კოდი

89.01-89.08                                 ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება   XVIII         ოპტიკურიფოტოგრაფიულიკინემატოგრაფიულისაზომიმაკონტროლებელი , ზუსტისამედიცინო ან ქირურგიული    ინსტრუმენტები დააპარატურა ; საათები ; მუსიკალური ინსტრუმენტებიმათი   ნაწილები და აქსესუარები

 

თავი 90    ოპტიკურიფოტოგრაფიულიკინემატოგრაფიულისაზომიმაკონტროლებელი , ზუსტისამედიცინო ან ქირურგიული   ინსტრუმენტები და აპარატურა ; მათი ნაწილები და საკუთნოები

 

სასაქონლო HS კოდი               აკრძალული ნივთები

90.18                                           საგნები , რომელიც  გამიზნულია  უკანონო აბორტის

                                                    წარმოებისთვის , ასევე ასეთ  ნივთებზე  ყველა  სახის  მოსაპირკეთებელი       

                                                    ნაბეჭდი მასალა.

 

90.22                                           რადიაციული   გამოსხივების  ელექტრონული პროდუქტები.

 

                                                    ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                   იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 5.5, ნაწილი III , პუნქტი 4.

 

თავი 91    კედლის   საათები და   მაჯის  საათები და მათი ნაწილები

 

სასაქონლო HS კოდი          პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

91.01-91.14                            იხილეთ   ნაწილი III , პუნქტი 4.

 

თავი 92    მუსიკალური ინსტრუმენტები ; მათი  ნაწილები და საკუთნოები

 

სასაქონლო HS კოდი

92.01-92.09                           ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება   XIX     იარაღი  და საბრძოლო მასალებიმათი ნაწილები და საკუთნოები

 

თავი 93  იარაღი  და საბრძოლო მასალებიმათი ნაწილები და საკუთნოები

 

სასაქონლო HS კოდი        აკრძალული ნივთები

93.01-93.06                          ფისტონების  და ლითონის ვაზნების   და  ასანთის   ტრანსპორტირება 

                                            არ არის

                                             ნებადართულიცეცხლსასროლი იარაღი, რომელიც  შეიძლება 

                                             ფარულად  იგზავნებოდეს

                                             პიროვნებაზე. დანები.

                                             ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                             იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 7 და 8 და   III  ნაწილი , პუნქტი 4.

 

 

განყოფილება   XX             სხვადასხვა დამზადებული    ნივთები

 

თავი 94      ავეჯისაწოლები , ლეიბებილეიბის ფუძეებიდივნის ბალიშები და ავეჯის ანალოგიური ნატენი ;

ლამფები და სანათი მოწყობილობები , სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველიგანათებული ნიშნები , ფირფიტები  და ასე შემდეგ ; ასაწყობი ნაგებობები

 

სასაქონლო HS კოდი

94.01-94.06                           ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

 

თავი 95         სათამაშოებითამაშები და სპორტული ინვენტარიმათი ნაწილები და საკუთნოები

 

სასაქონლო HS კოდი

95.01-95.08                           ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

თავი 96        სხვადასხვა   წარმოებული  ნივთები

 

სასაქონლო HS კოდი

96.01-96.18                           ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

 

განყოფილება    XXI      ხელოვნებისსაკოლექციო ნივთები და ანტიკვარიატი

 

თავი 97    ხელოვნებისსაკოლექციო ნივთები და ანტიკვარიატი

სასაქონლო HS კოდი

97.01-97.06                          ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

ction XXI Work

 

ნაწილი   II

შესატანი  და   სატრანზიტო   ნივთების   დაშვების   პირობები

1. ცხოველები და ცხოველური პროდუქტები

 

 

1.1    ფუტკრები. ცოცხალი  ზრდასრული   ფუტკარი  კანადიდან   არ  არის  შეზღუდული   შეერთებულ   შტატებში   შესატანადექსპერიმენტული გადაზიდვა   ქვეყნებიდან   ნებადართულია  როდესაც   გაცემულია  ფუტკრის   დაავადებათა ლაბორატორიის , სასოფლო-სამეურნეო კვლევითი ცენტრის,  აშშ სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის , ბელტსვილის  და  მერილენდის  20705    ნებართვა .

1.2   აბრეშუმის  ჭია .   აბრეშუმის  ჭიის  გადაზიდვა  ნებადართულია, თუ  აქვს   მცენარეთა დაცვისა და კარანტინის განყოფილების, აშშ სოფლის მეურნეობისდეპარტამენტის    მიერ ნებადართული  ეტიკეტები .

 

1.3  მწერები და ქვეწარმავლები. მკვდარი მწერები და ქვეწარმავლებიროდესაც ზედმიწევნით გამხმარია ან დამცავი  საშუალებებით  იგზავნება.

1.4   ხორცი.

ზოგადი წესი :

 

(ხორცი ( ძროხისღორისცხვრის ან ფრინველისდა ხორცის პროდუქცია  შეიძლება  გაიგზავნოს , თუ  დევს  სრულად მოხარშული, ჰერმეტულად დახურულკონტეინერში ,უნდა იყოს თაროზე  გაუყინავ  მდგომარეობაში.

 

 

 

()    ყველა  დამუშავებული   და მთლიანად გამხმარი ხორცი ან   რქოსანი ცხოველის  ან ღორის  ხორცისგან  მიღებული  პროდუქტიწარმოშობილი  ნებისმიერ ქვეყანაშისადაც რქოსანი  ცხოველის  დაავადება   ან

ფეხიდან  პირამდე  დაავადება არსებობს. ამ შემთხვევაში  საქონელს   თან უნდა ახლდეს ოფიციალური დამუშავების  სერტიფიკატი წარმოშობის ქვეყნიდან , სადაც   მითითებული  იქნებაშეერთებული შტატების   კონკრეტული  მოთხოვნები.

(   დამუშავებული  და გამხმარი ღორის  ხორცი, ამერიკის შეერთებული შტატების  მიერ გამოცხადებულიინფიცირებული ღორის ქოლერისღორის   ჭირის   დაავადების  და   ღორის აფრიკული   გრიპის  არსებობის  შემთხვევაში  აკრძალულია ან დაშვებულია   შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის მიერ, რომ  თავისუფლდება    შემდგომი   დამუშავებისგან.

 

 

ნებართვები . შემდეგი პროდუქტები შეიძლება გადაადგილდეს  ფოსტით  მხოლოდ სპეციალური  ნებართვით. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად უნდა  მიმართოთ    აშშსოფლის მეურნეობის დეპარტამენტს , ცხოველთა და მცენარეთა ჯანმრთელობის ინსპექტირების სამსახურს - ვეტერინარული სამსახურის  ფედერალურ   შენობაში ,

 

ცხოველთა გრაგნილები (გარსები)  მოითხოვს  ცხოველთა ჯანმრთელობის ოფიციალურ  ცნობას   წარმოშობის ქვეყნიდან.

 

1.5  საკვები ცხოველური პროდუქტები.

 ეს პროდუქტები აკრძალულიათუ ასეთი ნაწარმი  იმპორტირებულია ფარმაცევტული და ბიოლოგიური   მიზნებისათვის,   ცხოველთა და მცენარეთა ჯანმრთელობისდაცვის ინსპექციის სამსახურის  ნეებართვის  გარეშე - აშშ   სოფლის მეურნეობის , ცხოველთა პროდუქტების  დეპარტამენტის ვეტერინარული მომსახურება.

 

1.6   სხვა ცხოველური პროდუქტები.

ეს პროდუქტები დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაშისაქონლის  დამუშავების  წესის  გათვალისწინებით,   თუ ამტკიცებს ამერიკის   სოფლის მეურნეობის  დეპარტამენტი   ან უცხო ქვეყანაში და ამერიკის შეერთებული შტატებში  მოქმედი   შესაბამისი  ორგანო  კონკრეტული მოთხოვნები განსხვავდება   პროდუქტის  შესაბამისად.

 

1.7   ნებისმიერი ფრინველის  ბუმბულიანი   კანის   შეტანა  აკრძალულიაგარდა შემდეგისა:

სუფთა ბუმბულის  (ტყავის  გარეშე)  შეტანა ;

-  სამეცნიერო ან სასწავლო მიზნებისათვის  შეტანა ;

-  თევზჭერისთვის  გამოსაყენებელი  ბუზები ;

- გარკვეული სახეობის ფრინველის  ბუმბულის  და ტყავის   შეტანა    შეერთებული შტატების  შინაგან საქმეთა სამინისტროს  მიერ   გაცემული ნებართვით, რომელიც    გამოიყენება  თევზჭერისთვის  საჭირო   ხელოვნური   ბუზების  წარმოებისთვის   ან ქალის  ქუდების  მორთულობების    მიზნებისთვისდა უნდა  გაიაროს 

აშშ სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის შემდგომი დამუშავებაეს ეხება   ნებისმიერი  სახეობის  ფრინველის  ბუმბულიანი  კანის   შეტანას   ქვეყანაში, რომელიც   ცნობილიარომ ინფიცირებულია   ეგზოტიკური   რქოსანი  ცხოველების  დაავადებით.

 

2. მცენარეები და მცენარეული პროდუქტები

 

2.1        აკრძალვები და შეზღუდვები :

 

(    ხილიბოსტნეული და თევზირომელიც ადვილად იშლება , ასევე  ნივთიერებებირომლებიც  გამოსცემენ  ცუდ  სუნს.

()    ქვემოთ ჩამოთვლილი  მცენარეები  და მცენარეული პროდუქტები,  როდესაც წარმოშობილია  იმ  ქვეყნებში და რეგიონებში ,  რომლებიც  ექვემდებარება   მცენარეთაკარანტინის   ან    აშშ სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის  მარეგულირებელ ბრძანებებს    აკძალვებზე  და  შეზღუდვებზე.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მცენარეები და მცენარეული პროდუქტები                                                                     წარმოშობის  ქვეყნები

 

ახალი რკო                                                                                                                             ყველა  ქვეყანა  კანადის  გარდა

 

შაქრის  ბაგაზა (ბოჭკოვანი ნივთიერებარომელიც რჩება                                     ყველა ქვეყანა, გარდა  გუამისა
შაქრის დამუშავების შემდეგ)

ბამბუკის  თესლიმათ  შორის   ყველა  სახეობის  ბამსუკის  თესლი                        ყველა  ქვეყანა 

ცერცვის  (Vicia faba) (იხ Vicia) თესლი                                                                             ყველა  ქვეყანა 

სორგოს  მარცვალი (იხSorghum vulgare)                                                                          ყველა  ქვეყანა 

 

კოკრები  და  კვირტები                                                                                                        ყველა  ქვეყანა 

ახალი   წაბლი                                                                                                                        ყველა  ქვეყანა   კანადის  გარდა

 

ჩიონაჩესპოლიტოკასსკლერანჩეს  და ტრილობაჩეს                                    

სახეობების  მცენარეები  და მათი  ყველა ნაწილიმათ შორის თესლი                     ყველა  ქვეყანა 

 

ციტრუსის კანიდაუმუშავებელი ან  გამომშრალი ( გამხმარი)                                  ყველა  ქვეყანა 

 

Cocos nucifera-ს    ნერგები   და   დასარგავი  კაკალი                                                     ყველა  ქვეყანა 

 

ყავამოუხალავი ლობიოკენკრა ან ხილინერგები  და                                         

ფოთლებიროდესაც   დამისამართებულია  პუერტო რიკოში  ან ჰავაიზე          

(იხ გამონაკლისები)                                                                                                             ყველა  ქვეყანა 

 

სიმინდი (მათ შორის  მწვანე სიმინდი და                                                                     ყველა  ქვეყანა  ბრიტანეთის

სიმინდის      ბზე,ჩენჩო )                                                        
                                                                                                                                                კოლუმბიას  და  ალბერტას,

                                                                                                                                                კანადის,

                                                                                                                                                მექსიკის  და  ცენტრალუ და

                                                                                                                                                სამხრეთ ამერიკის  გარდა.

                                                                                                                                            
                                           

 

 

ბამბანერგები  და მათი ნაწილებიმათ შორის სათესლე                                           ყველა  ქვეყანა 

 

და  გაწმენდილი ან  გაუწმენდავი ბამბა, ნაძენძი  და  დაუძეძავიბამბის               ყველა  ქვეყანა 

 

ნარჩენები და  ჩენჩოები (იხ გამონაკლისები)

 

იელისკამელიასჟასმინის,გარდენიასიასამნისშქერის  და ვარდების                 ყველა  ქვეყანა  
მოჭრილი  ყვავილები.

 

ქრიზანთემას  მოჭრილი  ყვავილები                                                                               ყველა  ქვეყანა 

 

კალმები                                                                                                                                  ყველა  ქვეყანა 

 

ახალი  ხილი                                                                                                                         ყველა  ქვეყანა, გარდა  კანადაში

                                                                                                                                                 მოყვანილი და იქედან

                                                                                                                                                 გაგზავნილისა

 

სორგოს  მარცვლეული (იხ. Sorghum vulgare)                                                                  ყველა  ქვეყანა  

 

იობის ცრემლები (Croix lachryma-jobi), მცენარეები და მათი ნაწილები           

ათ  ორის   თესლი                                                                                                             ყველა  ქვეყანა  

 

ჯონსონის  გვარის  ბალახის (Sorghum halepense), მცენარეები  და მათი          

ნაწილებიმათ შორის სათესლე (იხ გამონაკლისები)                                                   ყველა  ქვეყანა   

 

ოსპი                                                                                                                                         ყველა  ქვეყანა  

 

სიმინდი (Zea mays), მცენარეები და მათი ნაწილებიმათ შორის,                   

თესლი (იხ გამონაკლისები)                                                                                               ყველა  ქვეყანა  

 

ნეფირის  ბალახი (Pennisetum purpureum), მცენარეები  და მათი       &nb