ისრაელი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი 
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას $75;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - არაბული, ინგლისური, ფრანგული, ებრაული;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 1 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.israelpost.co.il
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ფრანგული, ინგლისური, ებრაული, არაბული;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას $75;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - არა;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 1 თვე;
üმაქსიმალური - 2 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.israelpost.co.il
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 35 ILS/110 ILS;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 270 ILS/50 SDR;
    იურიდიული პირებისთვის 4 ILS/1 SDR;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 15 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/7
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 20,21,22,23 მარტი, 9,19-26,28 აპრილი, 8-11 მაისი, 8-10 ივნისი, 27-30 სექტემბერი, 1,8-10,13-21 ოქტომბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ისრაელის ოფიციალურ წყაროს
 
ნაწილი  I
შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია
განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები
თავი  1       ცოცხალი   ცხოველები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
01.01-06                                          ცოცხალი  ცხოველები  გარდა  ფუტკრისა.
                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები
 01.06                                           ფუტკარი ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2,1)
თავი     ხორცი  და  ხორცის საკვები  სუბპროდუქტები
სასაქონლო   HS კოდი      ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
02.10                                                ხორცი ( იხ. ნაწილი 2, პუნქტი 2,1)
 თავი  3    თევზი  და  კიბოსნაირნიმოლუსკები  და  წყლის  სხვა  უხერხემლოები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
03.01-02                                           მალფუჭებადი  და  ცუდი  სუნის  მქონე  ახალი  თევზი.
03.04
03.06
03.07
                                        
                                                    პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                    თევზი ( იხ.ნაწილი2, პუნქტი 2,1).
თავი  4     სხვა  ადგილას დაუსახელებელი  ან ჩაურთველი   რძის  პროდუქციაფრინველის  კვერცხი ; ნატურალური  თაფლი ;
სასაქონლო   HS კოდი     ■ აკრძალული  ნივთები
04.01                                              რძის  პროდუქტები  გარდა  დაკონსერვებული  რძის  ფხვნილისა.
04.03-06
                                                   პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                   დაკონსერვებული  რძის  ფხვნილი, თუ  იგი   ექვემდებარება საკვები
                                                   პროდუქტების  ზოგად  დებულებებს   მე-2  ნაწილში.
04.07                                              შინაური  ფრინველის  კვერცხს  ნაჭუჭით,  უნდა დაერთოს  
                                                  წარმოშობის  ქვეყნის  სახელწოდება.
                                                     ჩასახული  ფრინველის  კვერცხი ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.1).
 
თავი      სხვა  ადგილას  დაუსახელებელი  ან  ჩაურთველი   სხვა  ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები  
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
05.02-03                                           იმპორტი  ექვემდებარება  ვეტერინარულ  კონტროლს.
05.05-05.08
05.11                 0511.10                 ხარის  სპერმა, სოფლის  მეურნეობის  სამინისტროს  ვეტერინარული  სამსახურის  მიერ  დამოწმებული.
განყოფილება     II   ბოსტნეულის  პროდუქტები

თავი         ცოცხალი  ხეები  და  სხვა  მცენარეებიბოლქვები ფესვები  და  სგავსნი ; მოჭრილი
ყვავილები  და დეკორატიული  ბალახი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
06.01-02                                            ბამბის  მცენარე.
06.01-04                                           ტროპიკული და  სუბ-ტროპიკული  მცენარეები.
                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები
06.03-04                                         ტოტები, ფესვები,ფოთლები, მოჭრილი  მცენარეები  და  მათი  ნაწილები
                                                   ( იხ.ნაწილი2, პუნქტი 2.2 ).
თავი  7      ბოსტნეული  და  ზოგიერთი  საკვები  ძირნაყოფები  და  ბოლქვნაყოფები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
07.01-09                                            მალფუჭებადი  და  ცუდი  სუნის  მქონე  ბოსტნეული.
 07.03                0703.10-11           ხახვი, ნიორი.
07.09                                                ტროპიკული  და  სუბ-ტროპიკული  ახალი  ბოსტნეული.
                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები
07.01                                                კარტოფილი ( იხ.ნაწილი2, პუნქტი 2.2 )
თავი  8       საკვები  ხილი  და  კაკალი;  ციტრუსის  კანი   და ნესვი
სასაქონლო   HS კოდი      ■ აკრძალული  ნივთები
08.03-10                                          მალფუჭებადი  და  ცუდი  სუნის  მქონე  ხილი. ტროპიკული 
                                                   და  სუბტროპიკული  ახალი  ხილი.
                                                    პირობითად  დაშვებული  ნივთები
08.01-10                                           ახალი  და  მშრალი ხილი ( ჩირი ). კაკალი ( იხ.ნაწილი2, პუნქტი 2.2 ).
თავი  9       ყავაჩაისუნელ- სანელებლები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
09.10                                                 0,5 კგ-მდე  წონის   თითო  სახის  სუნელი. მეტი  წონის 
                                                     გზავნილზე  მოითხოვება  ლიცენზია.
თავი  10    მარცვლოვანები
 სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
10.08                                                   წიწიბურა (იხ.ნაწილი2, პუნქტი 2.2).
თავი  11      ფქვილ-ბურღულეულის  მრეწველობის პროდუქტები; ალაო ; სახამებელიინულინი , ხორბლის წებოვანა
                                                 ■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 12      ცხიმოვანი  თესლი და ნაყოფები ; სხვადასხვა მარცვლეულითესლი  და  ნაყოფისამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეებიჩალა და  ფურაჟი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
12.07 1207.20                                  სამრეწველო  ბამბის  თესლი (იხ.ნაწილი2, პუნქტი 2.2).
12.11                                                 საშიში  ნარკოტიკი ( იხ.ნაწილი2, პუნქტი2.6).
12.13-14                                           ჩალა  და  თივა (იხ.ნაწილი2, პუნქტი 2.2).
თავი 13    ლაქი ; წებოფისები  და  სხვა  მცენარეული  წვენები  და  ექსტრაქტები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
13.01-02                                           საშიში  ნარკოტიკი ( იხ.ნაწილი2, პუნქტი2.6).
თავი  14     მცენარეული  მასალები  წნული  ნაკეთობების  დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

განყოფილება     III       ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და ზეთები და მათი გახლეჩისპროდუქტები; მომზადებული საკვები ცხიმები;ცხოველური ან მცენარეული  წარმოშობის ცვილები

 

თავი   15     ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის  პროდუქტებიმომზადებული  საკვები  ცხიმები; ცხოველური  ან მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
15.17 1517.10                                10%-ზე  მეტი  კარაქის  ცხიმის  შემცველი მარგარინი.
                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები
15.21                                                 ცვილები. იხილეთ  ნაწილი  2, პუნქტი  2.3
განყოფილება     IV     მზა საკვები პროდუქტებისასმელიალკოჰოლური  სასმელები  და  ძმარითამბაქო და თამბაქოს  სამრეწველო   შემცვლელები
 
თავი 16    ხორცისთევზის  ან  კიბოსნაირებისმოლუსკების  ან  წყლის  სხვა  უხერხემლოები  მზა  პროდუქტები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
16.01-05                                           ნატრიუმის  ციკლოიდის   შემცველი  საკვები  პროდუქტი.
                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                     ხორცის  და  თევზის  პროდუქტები (იხ.ნაწილი2, პუნქტი2.1).
თავი 17    შაქარი  და  შაქრის  შემცველი  საკონდიტრო  ნაწარმი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
17.01-04                                            ნატრიუმის  ციკლოიდის   შემცველი  საკვები  პროდუქტი.
თავი 18  კაკაო  და კაკაოს  ნაწარმი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
18.01-06                                            ნატრიუმის  ციკლოიდის   შემცველი  საკვები  პროდუქტი.
თავი 19      მარცვლოვანების, მარცვლისფქვილისსახამებლის  ან  რძის  მზა  პროდუქტები  საკონდიტრო  ნაწარმი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
19.01-05                                            ნატრიუმის  ციკლოიდის   შემცველი  საკვები  პროდუქტი.
თავი 20      მზა  ბოსტნეულიხილიკაკალი  და  მცენარეთა  სხვა  ნაწილები
სასაქონლო   HS კოდი      ■ აკრძალული  ნივთები
20.01-09                                          ნატრიუმის  ციკლოიდის   შემცველი  საკვები  პროდუქტი.
                         2009.60               ყურძნის  წვენი  გეოგრაფიული  სახელის  გარეშე .
                                                    პირობითად  დაშვებული  ნივთები
20.08                                              კაკალი ( იხ.ნაწილი2, პუნქტი 2.2).
თავი 21     სხვადასხვა  საკვები  პროდუქტები
სასაქონლო   HS კოდი     ■ აკრძალული  ნივთები
21.01-06                                         ნატრიუმის  ციკლოიდის   შემცველი  საკვები  პროდუქტი.
                                                  პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                     2106.90                 ვიტამინები, მინერალური  და  საკვები  დანამატები  ამ  პუნქტიდან,
                                                 თიოთოელი  სახეობა  100 გრ.-მდე  ან  1  შეკვრა. მეტ  რაოდენობაზე
                                                 მოითხოვება  ლიცენზია.
თავი 22       სასმელებიალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
გეოგრაფიული  სახელის  გარეშე  გაგზავნილი  ღვინო  და  ღვინის  ნაწარმი.
                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები
22.04                                               ღვინო  და  ალკოჰოლური  სასმელი ( იხ.ნაწილი2, პუნქტი 2.4).
22.08
22.07               2207.20                დენატურირებული  ალკოჰოლური  სასმელი ( იხ.ნაწილი2, პუნქტი 2.4).
22.08             2208.30                ვისკიიხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 2.4.
 
თავი 23     ნარჩენები  და  კვების მრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები   ცხოველებისთვის
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
23.01                   2301.10               ფქვილი და  ხორცის სტელაჟები ( იხ.ნაწილი2, პუნქტი 2.5).
23.09                                                 ცხოველის  საკვები  ნაწარმი ( იხ.ნაწილი2, პუნქტი 2.5).
თავი 24     თამბაქო  და  თამბაქოს   შემცვლელები
                                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება    V    მინერალური   პროდუქტები
 
თავი 25    მარილი , გოგირდი ; მიწა  და  ქვასაბათქაშე  მასალებიკირქვა  და  ცემენტი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
25.05                                                  სილა
25.08                                                  მიწა
თავი   26    მადნებიწიდა და ნაცარი
                                               ■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება 
თავი 27    მინერალური  საწვავინავთობი  და  მათი  გამოხდის  პროდუქტები ; ბიტუმოვანი  ნივთიერებები (ფისოვან ნივთიერებათა ასფალტისგუდრონის,ნავთობის და მისთსაერთო სახელწოდება ); მინერალური  ცვილები.
                                              ■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება     VI           ქიმიური    ან   მოკავშირე   მრეწველობის   პროდუქტები
თავი 28    არაორგანული  ქიმიკატებისძვირფასი ლითონების  არაორგანული  ან  ორგანული  ნაერთები; იშვიათი მიწათა  ლითონები, რადიოაქტიური  ელემენტები  ან  იზოტოპები
                                                 ■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 29    ორგანული  ქიმიკატები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
29.05                                                 საშიში  ნარკოტიკი ( იხ.ნაწილი2, პუნქტი 2.6).
29.21-22
29.24-25
29.32-34
29.39
თავი 30     ფარმაცევტული პროდუქცია
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
30.01-02                                            მიკროორგანიზმები, სოკოვანი  კულტურები, ვირუსები და  მიკრობები
                                                     (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.6 ).
30.03-04                                            წამლები  შეიძლება  გაიგზავნოს  რეცეპტით.
თავი 31      სასუქები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
31.01                                                 ორგანული სასუქები  და  კომპოსტი.
თავი 32     სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები ; ტანინები  და  მათი  წარმოებულები ; საღებავებიპიგმენტები და დანარჩენი  საღებავი  ნივთიერებებისაღებავები ( სახატავი ) და  ლაქებიფითხები  და  სხვა  მასტიკები ; მელანი
                                               ■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 33      ეთერზეთები  და  რეზინოიდებიპარფიუმერულიკოსმეტიკური  და  ტუალეტის  საშუალებები
                                               ■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 34      საპონიზედაპირულად  აქტიური ორგანული  აგენტები , სარეცხი საშუალებები , საზეთი  მასალები , ხელოვნური    ცვილებიმზა  ცვილები , საწმენდი  და საპრიალებელი  საშუალებებისანთლები  და  ანალოგიური ნაწარმი ,მოდელირების   პასტები, " სტომატოლოგიური  ცვილები " და თაბაშირის   სტომატოლოგიურიპრეპარატები.
                                              ■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 35    ალბუმინოიდური   ნივთიერებებისახეცვლილი   სახამებელიწებოები ; ფერმენტები
                                               ■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 36    ფეთქებადი   ნივთიერებებიპიროტექნიკური  ნაწარმიასანთი ; პიროფორული  შენადნობებიგარკვეული საწვავი    პრეპარატები
სასაქონლო   HS კოდი     ■ აკრძალული  ნივთები
36.05                                              თეთრი  და ყვითელი  ფოსფორით  დამზადებული  ასანთი.
თავი 37    ფოტოგრაფიული  ან  კინემატოგრაფიული  საქონელი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
37.06                                                 უხამსი  შინაარსის  ფილმები.
                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები
შინაგან  საქმეთა  სამინისტროს  საცენზურო  კომიტეტის  მიერ  დამტკიცებული  კინემატოგრაფიის  ფილმები.
თავი 38      სხვადასხვა   ქიმიური  პროდუქტები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
38.08                                                 ინსექტიციდები, რომელიც  ტოვებს აქტიურ   ფენას
                                                      ნამკურნალევ ზედაპირზე.
                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                     ინსექტიციდები (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.7 ).
განყოფილება    VII    პლასტმასი და მათი ნაწარმირეზინი და მათი ნაწარმი
 თავი  39     პლასტმასი  და მათი ნაწარმი
                                                 ■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  40   რეზინი  და  მათი  ნაწარმი
                                               ■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება   VIII     დაუმუშავებელი  ტყავიტყავიქურქ-ბეწვეული   და  მათი  ნაწარმისაუნაგირე  ნაწარმი  და აკაზმულობასამოგზაურო    საქონელიჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ; ცხოველთა  ნაწლავი (გარდა აბრეშუმის   ჭიას   ნაწლავისა)
 
თავი 41    დაუმუშავებული  ტყავი (გარდა  ქურქ-ბეწვეულის ) და ტყავი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
41.01-03                                            ბეწვი და  ტყავი ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8 ).
თავი 42   ტყავის  ნაწარმი , საუნაგირე  ნაწარმი  და  აკაზმულობასამგზავრო  ნივთებიჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ;  ცხოველთა   ნაწლავი  (გარდა  აბრეშუმის  ჭიას   ნაწლავისა)
                                                ■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 43     ქურქ-ბეწვეული    და  ხელოვნური  ბეწვი ; მათი  ნაწარმი
სასაქონლო   HS კოდი      ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
43.01                                                ბეწვეული ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8 ).
განყოფილება   IX     ხე  და  მისი  ნაწარმიხის  ნახშირიკორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები ; ჩალის   ნაწარმი, ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი  მასალაკალათები  და  მოწნული  ნაწარმი
 
თავი 44    ხე  და  მისი  ნაწარმიხის  ნახშირი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
44.21                                                 მეორადი   სკა  და  მეფუტკრეობის  მასალები.
თავი 45    კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 46      ჩალის  ნაწარმი ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი   მასალაკალათები   და   მოწნული   ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება   X      ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის მასალაქაღალდის  ან  მუყაოს ნარჩენები  და  ჯართი   ; ქაღალდი  და  მუყაო  და  მათი  ნაწარმი
თავი   47     ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის  მასალაქაღალდის  ან  მუყაოს   ნარჩენები  და  ჯართი 
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი   48    ქაღალდი  და  მუყაო;  ქაღალდის  მასისქაღალდის  ან  მუყაოს  ნაწარმ
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
48.20                                                 მეორადი   სკა  და  მეფუტკრეობის  მასალები.
თავი  49     ნაბეჭდი   წიგნებიგაზეთები , სურათები  და  სხვა  პოლიგრაფიული   პროდუქტებიხელნაწერებინაბეჭდი  ტექსტები  და  გეგმები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
49.07                                                ყალბი  და  იმიტირებული   ბანკნოტები, მონეტები  და 
                                                    საფოსტო  მარკები.
49.11                                               უხამსი   შინაარსის  მქონე  პუბლიკაციები  ან  ფერწერის  ნიმუშები. ზედდებულად  გამოსაყენებელი  ცარიელი  ფორმები. ლატარიის  ბილეთები  და  ლატარიის  სარეკლამო  დოკუმენტები.
განყოფილება    XI    ტექსტილი   და   ტექსტილის   ნაწარმი
თავი 50    აბრეშუმი
 ■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  51  მატყლიცხოველის  წმინდა  ან  უხეში  ბეწვი;   ძუის  ნაერთები   და  ნაქსოვი    ფაბრიკატები.
                                          ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
51.01-05                                   შალი ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.1 ).
თავი  52   ბამბა 
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  53   სხვა მცენარეული ბოჭკოებიქაღალდის   ნართი   და   ქსოვილები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  54   ადამიანის   მიერ   ნართავი   ძაფებიზოლები   და   სგავსი   ტექნოგენური  ტექსტილის   მასალ
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  55   ადამიანის   მიერ   ნაწარმოები   ბოჭკოები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  56   ბამბათექა  და  უქსოვი  საქონელისპეციალური  ნართიბაწრებითოკებითოკები  და   ბაგირები  და ათი   ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვებათავი  57    ხალიჩები  და  იატაკის   სხვა   საფარი   ნივთები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  58   სპეციალური   ნაქსოვი   ქსოვილებიტაფტინგური   ტექსტილის   მასალებიმაქმანიგობელენებიგასაწყობინაქარგები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 59     გაჟღენთილიდაფარული  ან  ლამინირებული   საფეიქრო ნაწარმიტექსტილის   ნაწარმი   სამრეწველო გამოყენებისთვის
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 60     ნაქსოვი  ან  ხელით   ნაქსოვი   ნივთები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 61       მანქანით  ან  ხელით  ნაქსოვი   ტანსაცმელი   და   მათი   აქსესუარები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 62      არა  მანქანით   ან   ხელით   ნაქსოვი  ტანსაცმელი და   მათი  აქსესუარები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 63      სხვა   ხელოვნური   ტექსტილის  ნაწარმიკომპლექტებიმეორადი   ტანსაცმელი  და  ტექსტილის ნაწარმიჩვრები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
63.05                                                 მეორად  ტომრები  მცენარეული  პროდუქტების  დასაფასოებლად.
63.09                                             პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                      კომერციული  მიზნით  გაგზავნილი  მეორადი  ტანსაცმელი, ჯანმრთელობის  სამინისტროს  ავტორიზაციით.
განყოფილება  XII    ფეხსაცმელი , თავსაბურავებიქოლგებიშეზლონგებიმზის  ქოლგები , ხელჯოხები , ჩხირებიშოლტები, მათრახები   და მათი ნაწილებიმზა  ბუმბული  და   მათი  ნაწარმი ; ხელოვნური  ყვავილებიადამიანის თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები
 
თავი 64    ფეხსაცმელიგეტრები  და  ანალოგიური  ნაწარმი ; მათი  ნაწილები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 65   თავსაბურავები  და  მათი  ნაწილები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 66     ქოლგებიშეზლონგებიმზის  ქოლგები , ხელჯოხები ,  ჩხირები , შოლტებიმათრახები   და  მათი  ნაწილები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
ჯგუფი 67    დამუშავებული   ბუმბული   და    ღინღლი   და   მათი  ნაწარმიხელოვნური  ყვავილები;
ადამიანის  თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება  XIII    ქვისთაბაშირისცემენტისაზბესტისქარსის  ან  ანალოგიური  მასალებიკერამიკული პროდუქტები ;მინა  და  მინის  ნაწარმი
 
თავი 68      ქვისთაბაშირისცემენტისაზბესტისქარსის  ან  ანალოგიური  მასალები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 69    კერამიკული  ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 70    მინა  და  მინის   ჭურჭელი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
70.17                   7017.90                ვაჭრობის  სამინისტროს  მიერ  ლიცენზირებული  არყის
                                                      სახდელი  მოწყობილობა.
განყოფილება  XIV    ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი  ლითონებილითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმიბიჟუტერია ; მონეტა
 
თავი 71        ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი ლითონები, ლითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმი; ბიჟუტერია ;  მონეტა
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
71.02-03                                           ძვირფასი   ქვები, იმისდა  მიუხედავად  გადამუშავებულია  თუ არა
                                                     ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.12).
განყოფილება    XV     არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხის )  ლითონები   და   მათი   ნაწარმი.
 
თავი 72    რკინა   და  ფოლადი
 
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 73     რკინის   და   ფოლადის   ნივთები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 74     სპილენძი  და  მათი  ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 75      ნიკელი   და  მათი  ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 76   ალუმინი  და  მისი  ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 77   (დაცულია   შესაძლო   გამოყენების   ჰარმონიზებული   სისტემა)
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 78   ტყვია   და  მათი  ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 79    თუთია  და  მათი  ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 80     თუნუქი   და  მათი  ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 81     სხვა    კეთილშობილი   ლითონები; სერმეტი   და  მათი  ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 82    ხელსაწყო  იარაღიმჭრელი  ნივთებიარაძვირფასი  ლითონების   კოვზები  და  ჩანგლები  მათი  ნაწილები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
82.11                                                  მჭრელი  დანები. ბასრი  დანები, რომლის  პირის  სიგრძე
                                                     არ  აღემატება  10სმ-ს.
                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები
82.12                                                 სამართებლის  პირები ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.10).
თავი 83    სხვადასხვა   არაძვირფასი   ლითონის    ნაწარმი
 
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება    XVI        მანქანები  და  მექანიკური  მოწყობილობები ; ელექტრო  მოწყობილობები ; მათი  ნაწილებიხმის   ჩამწერი   და  აღმწარმოებელი  აპარატურასატელევიზიო   გამოსახულებისა   და   ბგერის   ჩამწერი   და აღმწარმოებელი   აპარატურა , მათი   ნაწილები   და   საკუთნოები
 
თავი 84      ბირთვული    რეაქტორები , ქვაბებიდანადგარები   და   მექანიკური   მოწყობილობები ; მათი   ნაწილები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
84.19                  8419.40                 ვაჭრობის  სამინისტროს  მიერ  ლიცენზირებული
                                                    არყის  სახდელი  მოწყობილობა.
84.71                                               კოდირების  მოწყობილობები (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2. 11 ).
თავი 85     ელექტრო  მანქანები  და  მოწყობილობა  და  მათი  ნაწილები ხმის ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი აპარატურა,სატელევიზიო  გამოსახულებისა  და  ხმის  ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი  აპარატურა,  მათი  ნაწილები და  აქსესუარები
 
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
85.12                                                  პოლიციის  რადარების  მიმღები  მოწყობილობები.
                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები
85.25-27                                           უსადენო  ტელეფონები. რადიო  და  ტელე  გადამცემები  და 
                                                    მიმღები  მოწყობილობები
                                                    (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.11 ).
 
განყოფილება    XVII      ავტომობილებისთვითმფრინავებისგემებისა  და  სატრანსპორტო    აღჭურვილობა
 
თავი 86         რკინიგზის   ან   ტრამვაის   ლოკომოტივებიმოძრავი   შემადგენლობა  და  მათი  ნაწილებიმატარებლის ან  ტრამვაის  სალიანდაგო   გზა   და  ფიტინგები ( გაზის  აპარატურა)  და  მათი   ნაწილებიყველა  სახის  მექანიკური  (მათ შორისელექტრო-მექანიკური )  საგზაო   სიგნალიზაციის  მოწყობილობები .
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 87       ტრანსპორტი გარდა  სარკინიგზო  და  ტრამვაის  მოძრავი  შემადგენლობისა   და  მათი  ნაწილები  და საკუთნოები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 88      თვითმფრინავებისკოსმოსური  ხომალდების  და  მათი  ნაწილები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 89     გემები , ნავები  და  მცურავი  სტრუქტურები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება   XVIII         ოპტიკურიფოტოგრაფიულიკინემატოგრაფიულისაზომიმაკონტროლებელი , ზუსტისამედიცინო ან ქირურგიული    ინსტრუმენტები  და აპარატურა ; საათები ; მუსიკალური   ინსტრუმენტებიმათი   ნაწილები   და   აქსესუარები
 
თავი 90    ოპტიკურიფოტოგრაფიულიკინემატოგრაფიულისაზომიმაკონტროლებელი , ზუსტისამედიცინო  ან ქირურგიული   ინსტრუმენტები  და  აპარატურა ; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 91    კედლის   საათები  და   მაჯის   საათები  და  მათი  ნაწილები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 92    მუსიკალური   ინსტრუმენტები ; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება   XIX     იარაღი   და   საბრძოლო   მასალებიმათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
 
თავი 93    ყველა  სახის  იარაღი. ცეცხლსასროლი  იარაღი, პისტოლეტი ან  რევოლვერი, ფარი, ხმალი  და  სხვა  ნებისმიერი  ნივთი, რომელიც  შეიცავს  ხმლებს, ფარებს, ტექტონიკურ  იარაღებს  ან  თოფებს- პორტატული   ცეცხლსასროლი  იარაღის  ფისტონი  ან  ვაზნა, საარტილერიო  შენადნობის  არაფეთქებადი  ნაწილები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
93.07                                                  ხმალი  და  მსგავსი  ნივთები  ბასრი  პირით.
                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები
93.02-03                                      ცეცხლსასროლი  იარაღი   და  საბრძოლო  მასალა
                                                    ( იხ.ნაწილი 2 , პუნქტი 2.13).
93.04                                               პოლიციის  დაწესებულებების  მიერ  ავტორიზებული 
                                                   ცრემლსადენი  გაზი .
განყოფილება   XX             სხვადასხვა    დამზადებული    ნივთები
 
თავი 94      ავეჯისაწოლები , ლეიბებილეიბის ფუძეებიდივნის  ბალიშები  და  ავეჯის  ანალოგიური  ნატენი ;
ლამფები  და  სანათი  მოწყობილობები , სხვა  ადგილას  დაუსახელებელი  ან  ჩაურთველიგანათებული  ნიშნები , ფირფიტები   და  ასე  შემდეგ ; ასაწყობი   ნაგებობები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 95         სათამაშოებიკომპიუტერული თამაშები  და  სპორტული  ინვენტარიმათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
95.03-06                                            სახიფათო  სათამაშოები.
95.04                                                  კომპიუტერული  თამაშები, რომლებიც  ეფუძნება  რისკს.
94.08
თავი 96        სხვადასხვა   წარმოებული  ნივთები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება

განყოფილება    XXI      ხელოვნების, საკოლექციო   ნივთები  და   ანტიკვარიატი

 

თავი 97    ხელოვნებისსაკოლექციო   ნივთები   და   ანტიკვარიატი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
97.01                                                  უხამსი  შინაარსის  მომცველი  ხელოვნების  ნიმუში.
97.04
 
 
 
ნაწილი   II
შესატანი  და   სატრანზიტო   ნივთების   დაშვების   პირობები
2.1      ცხოველები  და  ცხოველური  პროდუქტები
2.1.1   ფუტკრები:
ფუტკრების  იმპორტი  დასაშვებია  გამგზავნი  ქვეყნის  შესაბამისი  ორგანოს  მიერ  გაცემული  სერტიფიკატის  საფუძველზე, დადასტურებით,რომ სკა, რომლიდანაც  გამოიყვანეს  ფუტკარი  შემოწმებულ  იქნა  გაგზავნამდე  60  დღით  ადრე  და  ფუტკრები არ  არიან  დაავადების  მატარებლები.
ასევე  მოითხოვება  სოფლის  მეურნეობის  სამინისტროს  ავტორიზაცია.
2.1.2  ხორცი,თევზი, ხორცის  და  თევზის  პროდუქტები:
თევზი   და  გაყინული  ხორცი  დაიშვება  ისრაელის  სოფლის  მეურნეობის  სამინისტროს  ნებართვით  და  გამგზავნი  ქვეყნის  კომპეტენტური  ორგანოს  მიერ  დამოწმებული  სერტიფიკატით, დადასტურებით, რომ  ჩაუტრდა  ვეტერინარული  შემოწმება.
კომერციული  ნიმუშის  მატარებელი  ხორცის  პროდუქტები, თევზი  და  თევზის  პროდუქტები შეიძლება  დაიშვას  მხოლოდ   ისრაელის  საკვების  კონტროლის  ადმინისტრაციის ნებართვით  და  გამგზავნი  ქვეყნის  შესაბამისი  კომპეტენტური  ორგანოს  მიერ  გაცემული  სერტიფიკატით, რომ  საკვები  ვარგისია  ადამიანის  მიერ  მოხმარებისთვის.
ეს  შეზღუდვა არ  შეეხება  დაკონსერვებულ  პროდუქციას, რომლისთვისაც   გამოიყენება  ზემოთ  ხსენებული  ზოგადი  დებულებები.
2.1.3 განაყოფიერებული  ფრინველის  კვერცხი:
განაყოფიერებული  ფრინველის  კვერცხი  დაიშვება  ისრაელის  სოფლის  მეურნეობის  სამინისტროს  ვეტერინარული  სამსახურის   ავტორიზაციით  და  გამგზავნი  ქვეყნის   ვეტერინარული  სამსახურის  მიერ, ჩასვლამდე  3 (სამი)  დღით  ადრე,  წინასწარი  შეტყობინებით.
   ზოგადი  დებულებები, რომლებიც  ეხება  საკვებ   პროდუქტებს:
15  კგ.-მდე  საკვები  პროდუქტი  შეიძლება  გაიგზავნოს  ლიცენზიის  გარეშე, მაგრამ არაუმეტეს  3 კგ.-სა  თითოეული  სახეობა. ამ  რაოდენობაზე  მეტი  გზავნილის  შემთხვევაში  აუცილებელია  ლიცენზია.
2.2   ხილი, ბოსტნეული  და  ყველა  სასოფლო-სამეურნეო  პროდუქტი:
კარტოფილი,რომელიც  არ  არის  ევროპული  წარმოშობის,  ექვემდებარება  სოფლის  მეურნეობის  სამინისტროს  ავტორიზაციას.
ჩირი  და  ბოსტნეული, რომელიც  არ  არის  ევროპიდან  ან  აშშ-დან   ექვემდებარება  სოფლის  მეურნეობის  სამინისტროს  ავტორიზაციას.
ტოტები,ფესვები,ფოთლები, მოჭრილი  ყვავილები და  მცენარის  ნაწილები, ჩალა  და  თივა, სამრეწველო  ბამბის  თესლი, ყველა  სახის   კაკალი  ექვემდებარება  სოფლის  მეურნეობის  სამინისტროს  ავტორიზაციას.
ახალი  ხილი და  ბოსტნეული,ხახვი  და  ნიორი, რომლებიც  არ  არის  ტროპიკული  და  სუბ-ტროპიკული  ტერიტორიებიდან  ექვემდებარება  სოფლის  მეურნეობის  სამინისტროს  ავტორიზაციას.
წიწიბურა  შეიძლება  გაიგზავნოს  ისრაელის  ჯანმრთელობის  სამინისტროს  საკარანტინო  სერტიფიკატით, დადასტურებით, რომ  წიწიბურა  თავისუფალია  შხამიანი  სარეველასგან.
2.3  ცვილები:
 ფუტკრის  და  სხვა  სახის  ცვილი  შეიძლება  გაიგზავნოს  ისრაელის  სოფლის  მეურნეობის  სამინისტროს  შესაბამისი  ორგანოების  და  ისრაელის  ჯანმრთელობის  სამინისტროს  ვეტერინარული   სამსახურის  სერტიფიკატით.
2.4  სასმელი, ალკოჰოლური  სითხეები:
ღვინოს  და  სპირტიან  სასმელს  თან  უნდა  ქონდეს  ეტიკეტი  სახელწოდებით, რაოდენობის,ალკოჰოლის  გრადუსის  და  წარმოშობის ,მწარმოებელი  ან  ჩამომსხმელი  ქვეყნის  მითითებით.
ვისკის  თან  უნდა  ახლდეს  ექსპორტიორის  მიერ  მამტკიცებელი  სერტიფიკატი, წარმოების  წლის მითითებით  და  რომ  ვისკი  ინახებოდა  არანაკლებ  3 (სამი) წლისა.
დენატურირებულ  სპირტს  უნდა  ახლდეს  მწარმოებლის  მიერ  გაცემული  სერტიფიკატი, ინგრედიენტების  და  დენატურირებისთვის  გამოყენებული  მეთოდის   მითითებით.
2.5  მზა  საკვები:
ფქვილი  და  ხორცის პალეტები  იგზავნება  გამგზავნი  ქვეყნის  ვეტერინარული  სამსახურის  მიერ  გაცემული  სერტიფიკატის  ავტორიზაციით, მტკიცებულებით, რომ  გზავნილი  არ  არის  დაავადების  მატარებელი  და  ასევე  დამოწმებული  ისრაელის  სოფლის  მეურნეობის  სამინისტროს  ვეტერინარული  სამსახურის  მიერ.
მზა  საკვები,რომელიც  გამოიყენება  ცხოველების  საკვებად,  იგზავნება  სოფლის  მეურნეობის  სამინისტროს  ვეტერინარული  სამსახურის  მიერ  გაცემული  სერტიფიკატით.
2.6  წამლები  და  სხვა  ფარმაცევტული  პროდუქცია:
საშიში  ნარკოტიკები  იგზავნება  გამგზავნი  ქვეყნის  შესაბამისი  ორგანოების  მიერ  დამოწმებული  სერტიფიკატით, იმპორტის  ლიცენზიით  და  ისრაელის  ჯანმრთელობის  სამინისტროს  დამოწმებით.
მიკროორგანიზმები, სოკოვანი  კულტურები, ვირუსები  და  მიკრობები  გაიგზავნება  სოფლის  მეურნეობის  სამინისტროს  ვეტერინარული  სამსახურის   ავტორიზაციით.
2.7  ინსექტივიდები ( ბუზების  საწიააღმდეგო  საშუალებები):
ინსექტივიდები  დაიშვება  სითხის  სახით, თუ  ის  შეიცავს  სულ  მცირე  50%  DDT (dichlorodiphenyltrichloroethane)-ს  ან  ფხვნილის  სახით- 10% -ზე   მეტი  DDT-ს  შემცველობით.
თანმხლები  ეტიკეტი  უნდა  ასახავდეს  მწარმოებლის  სახელს, DDT-ს  შემცველობას  და  გამოყენების  ინსტრუქციას.
2.8  ბეწვი  და  ტყავი:
დამუშავებული  ტყავი, ბეწვი  და  ტყავი  დაიშვება  გამგზავნი  ქვეყნის  ვეტერინარული  სამსახურის  სერტიფიკატით, მტკიცებით, რომ  ცხოველი  არ  არის  დაავადების  მატარებელი  და  ისრაელის  სოფლის  მეურნეობის  სამინისტროს  ვეტერინარული  სამსახურის  ავტორიზაციით.
სერტიფიკატი  უნდა  ასახავდეს , რომ  საქონელი  დეზინფიცირებულია  დადგენილი  წესით , ისრაელის  სოფლის  მეურნეობის  სამინისტროს  ვეტერინარული  სამსახურის მიერ .
2.9  შალი:
შალი  და შალის   ნაწარმი  იგზავნება  გამგზავნი  ქვეყნის  ვეტერინარული  სამსახურის  სერტიფიკატით, მტკიცებით, რომ საქონელი  არაა  რაიმე  დაავადების  მატარებელი  და  ასევე  ჭირდება  ისრაელის  სოფლის  მეურნეობის  სამინისტროს  დამოწმება.
2.10  სამართებლის  პირები :
სამართებლის  პირები  უნდა  შეიფუთოს  დახურულ  პაკეტში, სულ  მცირე  2 (ორი) , მაგრამ  არაუმეტეს  10 (ათი)  ცალისა.
2.11  ელექტრონული   მოწყობილობები:
უკაბელო  ტელეფონები, რადიო  და  ტელე  გადამცემები  და  მიმღებები, რადარები  ექვემდებარება  ტელეკომუნიკაციების  სამინისტროს  მტკიცებულებას.
კოდირების  მოწყობილობები  ექვემდებარება  სამხედრო  ხელისუფლების  წინასწარ  თანხმობას .
2.12  ძვირფასი  ქვები:
საერთაშორისო  საფოსტო  კონვენციის   (UPU  Convention)  25.5  პუნქტში   მითითებული   სხვა   ნივთების  გაგზავნა  შესაძლოა  დალუქული  კონვერტით, როგორც  რეგისტრირებული  გზავნილი,   გამგზავნი ქვეყნის   შიდა  კანონმდებლობის  შესაბამისად.
2.13  ცეცხლსასროლი  იარაღი  და  საომარი  მასალები  შეიძლება  გაიგზავნოს  მხოლოდ  ცეცხლსასროლი  იარაღის  ტარების  ნებართვით  და  ლიცენზიით.
 
 
 
 
 
ნაწილი  III
სპეციალური  დებულებები,  საბაჟო  და  სხვა  პროცედურები
სხვადასხვა  საბაჟო  დებულებები
ისრაელში  გასაგზავნი  ნივთები  ექვემდებარება  საბაჟო  ვალდებულებებს ( საბაჟო  გადასახადი, VAT, და ა. შ. )
 
გადასახადი  თანხის  რაოდენობა  და  სხვა  ნებისმიერი  ინფორმაცია  საბაჟო  დებულებებზე   შესაძლოა  მიიღოთ  ისრაელის  შესაბამის  საბაჟო  ორგანოებში, რომელიც  მინიშნებულია   UPU-ს   სამომხმარებლო  სახელმძღვანელოში ( Customer Guide).

 

 

ყველა გზავნილზე, რომელიც შეიცავს საქონელს დატანილი უნდა იყოს ადრესატის მობილური ტელეფონის ნომერი