ინდოეთი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტობარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირეპაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
 
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 3
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ
  
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 1502 SDR**
 
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1071 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 100INR;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 10000INR;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 7 დღე;
üმაქსიმალური - 30 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.indiapost.gov.in
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 5000 INR;
    იურიდიული პირებისთვის 
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5/6
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
 
უქმე დღეები - 26 იანვარი, 4,21 მარტი, 17,19 აპრილი, 18 მაისი, 5 ივნისი, 12,15,24 აგვისტო, 10 სექტემბერი, 2,8,27 ოქტომბერი, 10,12 ნოემბერი, 25 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.indiapost.gov.in
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ინდოეთის ოფიციალურ წყაროს

 

ISO Alpha-2 Code: IN                                                                                                                                                       ინდოეთი

 

 

 

ნაწილი I:

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

 

 

პარაგრაფი I              ცოცხალი  ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები

 

თავი1                       ცოცხალი ცხოველები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი              აკრძალული საგნები

01.01-06                         გარეული ცხოველები (მათი ნაწილებისა და პროდუქტების ჩათვლით) და სპილოს ძვალი.

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

1 ცხოველები, ფრინველები და ქვეწარმავლები (მათი ნაწილებისა და პროდუქტების ჩათვლით). იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი IV, § a.

 

2. ულაყები და ფაშატები. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი IV, § b.

 

 

თავი2                       ხორცი და საქონლის შიგნეულობა, რომელიც გამოიყენება საკვებად

აკრძალულია

 

 

თავი3                       თევზეულობა და კიბოსნაირნი, მოლუსკები და სხვა წყლის უხერხემლო ცხოველები

აკრძალულია

 

 

თავი4                       რძის პროდუქტები; ფრინველების კვერცხები, ბუნებრივი თაფლი, ცხოველური წარმოშობის საკვები პროდუქტები, რომლებიც ცალკე არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი

 

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი              გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

04.01-10                       მსხვილფეხა საქონელი ( გარდა ცხენისებრთა სუფთა ჯიშის საქონლისა), ფრინველები,   კვერცხები, გაყინული სპერმა/ემბრიონი,  საჯიშე მარაგები

(შინაური ფრინველები)  და კომერციული ჯიშები. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი IV, § c.

 

 

თავი5                        ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც ცალკე არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი II                       მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები

 

თავი6                       ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები, ფესვები და სხვა მსგავსები; მოჭრილი ყვავილები და ორნამენტული ფოთლები

აკრძალულია

 

 

თავი7                       ბოსტნეული და ზოგიერთი საკვები ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები

აკრძალულია

 

 

თავი8                       საკვები ხილი და კაკალიციტრუსის  კანი   და ნესვი

აკრძალულია

 

 

თავი9                       ყავა, ჩაი, მატე და სუნელები

 

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი              გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

09.01-10                         1 ზაფრანა. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი I, § a.

 

2 მიხაკი, დარიჩინი და კასია. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი I, § b.

 

 

თავი10                    პურეული/ხორბლეული

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

10.05       1005.90       საქონლის საკვებად გამოყენებული ყვითელი სიმინდი ( ანუ ადამიანის საკვებად უვარგისი სიმინდი, მაგრამ ვარგისი როგორც ცხოველებისა და ფრინველების საკვები). იხ. ნაწილი II, ნაწილი IX, § f.

 

 

თავი11                    საწისქვილო წარმოების პროდუქცია; ალაო, სახამებლები, ინულინი, ხორბლის გლუტენი

აკრძალულია

 

 

თავი12                     ზეთოვანი თესლები  და ოლეგინის ხილი. სხვადასხვა მარცვლეული, თესლები  და ხილი; ინდუსტრიული თუ სამედიცინო მცენარეებიჩალა და ფურაჟი

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

12.01-14                         მცენარეები, ხილი და თესლები. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი IV, § d.

 

 

თავი13                    ბუნებრივი ლაკი, ხის წებო, სხვა ნოსტნეულის წვენები და ექსტრაქტები

Heading

HS Code

 

აკრძალული საგნები

 13.02

1302.11

 

ოპიუმი.

 

 

 

 

 

 

თავი14                    მცენარეული მასალები წნული ნაკეთობების დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი III          ცხოველური ან მცენარეული ცხიმები და მათი დაშლის შედეგად მიღებული ცხიმები; დამზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული ცვილი.

 

თავი15                    (ერთადერთი თავი)

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი              აკრძალული საგნები

15.01-22                         ქონი, ცხიმი და ან/ზეთები გადადნობილი ან სხვა სახით, ნებისმიერი ცხოველისა შემდეგის ჩათვლით:

 

1 ღორის ქონის სტეარინი, მარგარინის სტეარინი, გადამდნარი ქონის სტეარინი, ღორის ქონის ცხიმი, მარგარინის ცხიმი და გადამდნარი ქონის ცხიმი არა ემულსიფიცირებული ან არეული ან ნებისმიერი გზით  მომზადებული.

 

2 ჩლიქების მოხარშვის შედეგად მიღებული ცხიმი და ძვლიდან და ნარჩენებიდან მიღებული ცხიმები.

 

3 ფრინველის გადამუშავებული ცხიმი ან გამონაწური ხსნარი.

 

4 თევზისა და სხვა ზღვის ცხოველებისგან მიღებული ცხიმები, იქმება ეს დამუშავებული თუ დაუმუშავებელი, გარდა თევზის ქონისა და კალმარის ქონისა ან მათი ნარევისა და თევზის ლიპიდური ცხიმისა, რომელიც შეიცავს ელკოსპენტანოიკურ (elcospentaenoic) მჟავასა და  დეკოსაჰექსაენოიკურ მჟავას.

 

5 მარგარინი, ღორის ქონის იმიტაცია და სხვა მზა საკვებად ვარგისი ცხოველური წარმოშობის ცხიმები.

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

დაუმუშავებელი პალმის სტეარინი. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი IX, § e.

 

 

პარაგრაფი IV                მზა საკვები პროდუქტები; სასმელი, ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი; თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო  შემცვლელები

 

თავი16                     ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოებისგან დამზადებული  პროდუქტები

აკრძალულია

 

 

თავი17                    შაქრის ნაირსახეობანი და შაქრისგან დამზადებული საკონდიტრო პროდუქტი

აკრძალულია

 

 

თავი18                    კაკაო და კაკაოსგან დამზადებული პროდუქტი

აკრძალულია

 

 

თავი19                    პურეულისგან, ფქვილისგან, სახამებლისგან ან რძისგან დამზადებული პროდუქტი; საკონდიტრო პროდუქტები

აკრძალულია

 

 

თავი20                    ბოსტნეულისგან, ხილისგან, ნიგოზისგან ან მცენარეების სხვა ნაწილებისგან დამზადებული პროდუქტები

აკრძალულია

 

 

თავი21                    სხვადასხვა მზა საკვები პროდუქტი

აკრძალულია

 

თავი22                    სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი              ÿ გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

22.08                               ალკოჰოლური სასმელების კონცენტრატები, ღვინო  (ტონიკი ან  სამკურნალო საშუალების შემცველი). იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი I, § a.

 

 

თავი23                    კვების მრეწველობის ნარჩენები; მზა საკვები ცხოველებისთვის

 

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

 23.01-09                   სურნელოვანი ესენციები ნებისმიერი ტიპის (მათ შორის ლიქიორისთვის). იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი VIII, § a.

 

 

თავი24                    თამბაქო და თამბაქოს წარმოებული შემცვლელები

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი V                       მინერალები

 

თავი25                    მარილი, გოგირდი, მიწა და ქვა; საბათქაშე მასალები; კირი და ცემენტი

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

25.01-30                           გრანიტი, პორფირი, ბაზალტი, ქვიშა-ქვა და  ძეგლებისა და სხვა სამშენებლო ქვები, მიუხედავდ იმისა, უხეშად არის დაჭრილი თუ  დახერხვის ან სხვა გზით არის დაჭრილი ბლოკებად ან ფილებად. მარმარილო, ტრავერტინი, ესკაუსინიდა სხვა კირქვის ძეგლების ან შენობების მშენებლობაში გამოყენებადი მასალები რომელთაც გააჩნიათ აშკარა სპეციფიური გრავიტაცია 2,5 და მეტი, მიუხედავდ იმისა, უხეშად არის დაჭრილი თუ მხოლოდ დახერხვის ან სხვა გზით არის დაჭრილი ბლოკებად ან ფილებად. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი II, § a.

 

რუტილის ქვიშა. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი IX, § c. ნავთობი. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი IX, § g.

 

თავი26                    მადნები, წიდა და ნაცარი

აკრძალულია

 

 

თავი27                       მინერალური საწვავი, მინერალური ზეთები და მათი გამოხდის შედეგად მიღებული პროდუქტები. ფისოვანი მასალები, მინერალური ცვილები

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი VI                      ქიმიური ან  მოკავშირე მრეწველობის პროდუქტები

 

თავი28                     არაორგანული ქიმიკატები; ძვირფასი მეტალის ან იშვიათი ელემენტებისა თუ მეტალის, რადიოაქტიური ელემენტებისა თუ იზოტოპების   ორგანული თუ არაორგანული ნაერთები

აკრძალულია

 

 

თავი29                    ორგანული ქიმიკატები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი              გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

29.01-42                         ქლოროფლოროჰიდროკარბონები (ფრეონის გაზი). იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი III, § e.

 

CFC/3 (CFC-11) ტრიქლოროფლურომეთანი

CF2 CL2 (CFC-12) დიქლოროფლურომეთანი

C2 F3 xxxx (CFC-113) 1,2,2 ტრიქლოროფლურო მეთანები.

 

02 F4 C12 (CFC-114) 1,2 დიქლოროტეტრაფლუორო ეთანები.

C2 F5 C1 (CFC-115) ქლოროპენტაფლუოროეთანები.

CF2 Br C1 (Halon-1211) ბრომოქლოროდიფლუორო მეთანი.

 CF3 Br (Halon-1301) ბრომოტრიფლუორომეთანი.

C2 F4 Br2 (Halon-2402) დიბრომოტეტრა ფლუროეთანები. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი III, § f.

DDT ტექნიკური 75 Wdp. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი V, § a.

 

აცეტანჰიდრიდი. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი III, § h.

 

ყველა ტიპის პენიცილინი n 6-APA. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი VI, § a. ტეტრაციკლინი/ოქსიტეტრაციკლინი და მათი მარილები. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი VI, § a. სტრეპრომიცინი. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი VI, § a.

რიფამიცინი. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი VI, § a.

 

რიფამიცინის შუალედური პროდუქცია, კერძოდ  3  ფორმილ რიფა  SV,  რიფა a  S/რიფა  S  ნატრიუმი და   I-Aminor-4- მეთილპიპერაზინი. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი VI, § a.

 

 

თავი30                    ფარმაცევტული პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი              გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

30.01-06                        მედიკამენტები. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი VII, § a

 

 

თავი31                    სასუქები

აკრძალულია

 

 

თავი32                     სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები; ტანინები  და  მათი  წარმოებულები; საღებავები, პიგმენტები და დანარჩენი  საღებავი  ნივთიერებები; საღებავები  (სახატავი) და ლაქები; ფითხები და სხვა  მასტიკები; მელანი

აკრძალულია

 

 

თავი33                    ეთერზეთოვანი და ფისოვანი ნივთიერებები; პარფიურმერული და კოსმეტიკური ან ტუალეტის პრეპარატები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

33.01-07                         პარფიუმერია  რთული-სინთეზური ეთერზეთოვანები. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი VIII, § a.

 

 

თავი34                   საპონი, ზედაპირულად აქტიური ორგანული აგენტები, სარეცხი საშუალებები, საზეთი მასალები, ხელოვნური  ცვილები, მზა ცვილები, საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებები, სანთლები და ანალოგიური ნაწარმი, მოდელირების პასტები, “სტომატოლოგიური ცვილებიდა თაბაშირის   სტომატოლოგიური პრეპარატები.

აკრძალულია

 

 

თავი35                    სკლეროპროტეინოვანი ნივთიერებები; მოდიფიცირებული სახამებლები; წებოები, ენზიმები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი              აკრძალული საგნები

35.01-07                         საქონლის დვრიტა/კვეთი.

 

 

თავი36                     ფეთქებადი   ნივთიერებები; პიროტექნიკური ნაწარმი; ასანთი; პიროფორული შენადნობები; გარკვეული საწვავი პრეპარატები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

36.01-06                         1 ფეთქებადი ნივთიერებები. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი III, § d.

 

2 რადიო აქტიური ნივთიერებები. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი IX, § c.

 

 

თავი37                    ფოტოგრაფული ან კინემატოგრაფიული ნივთიერებები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი              გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

37.01.07                   კინემატოგრაფიული  მხატვრული ფილმები და ვიდეო ფილმები. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი IX, § d.

 

 

თავი38                    სხვადასხვა ქიმიური პროდუქცია

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი VII                     პლასტმასები და მისგან დამზადებული პროდუქცია; რეზინი და მისგან დამზადებული საგნები

 

თავი39                    პლასტმასები და მისგან დამზადებული პროდუქცია

აკრძალულია

 

 

 

თავი40                    რეზინი და მისგან დამზადებული საგნები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი              გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

40.01-07                         ბუნებრივი კაუჩუკი. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი IX, § b.

 

 

 

პარაგრაფი VIII                დაუმუშავებელი ტყავი და ტყავი; დამუშავებული ტყავეულობა, ბეწვეულობა და მათგან დამზადებული საგნები; საუნაგირე ნაწარმი და  აკაზმულობა; სამგზავრო ჩანთები, ხელჩანთები და მსგავსი  საგნები; ცხოველის ნაწლავისგან დამზადებული საგნები (გარდა აბრეშუმის ჭიას ნაწლავისა)

 

 

თავი41                    დაუმუშავებელი ტყავები და კანები (გარდა ბეწვეულობისა) და ტყავეულობა

აკრძალულია

 

 

თავი42                    ტყავის საგნები; სასარაჯო და ცხენის აკაზმულობა; სამგზავრო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი კონტეინერები;

ცხოველთა ნაწლავი  (გარდა აბრეშუმის ჭიას  ნაწლავისა)

აკრძალულია

 

 

თავი43                    ქურქ-ბეწვეული  და ხელოვნური ბეწვი ; მათი  ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი IX                 ხე და ხისგან დამზადებული საგნები; ხის ნახშირი; კორპები და მისგან დამზადებული საგნები; ჩალისგან ან ესპარტოსგან ან სხვა დამწნავი მასალებისგან დამზადებული პროდუქცია; სფირიდები და წნული ნაწარმი

 

თავი44                    ხე და ხის ნაწარმი; ხის ნახშირი 

აკრძალულია

 

 

 

თავი45                    კორპი და  კორპის  ხისგან დამზადებული  ნივთები             

აკრძალულია

 

 

 

თავი46                     ჩალის  ნაწარმი,  ესპარტო და სხვა დასაწნავი მასალები; კალათები და მოწნული ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

 

პარაგრაფი X             ხე ან სხვა ბოჭკოვან-ცელულოზური მასალა; ნარჩენები ან მაკულატურა ან მუყაო;

ქაღალდი და მუყაო და მათი ნაწარმი

 

თავი47                    ხე ან სხვა ბოჭკოვან-ცელულოზური მასალა; ნარჩენები ან მაკულატურა ან მუყაო

აკრძალულია

 

 

თავი48                    ქაღალდი და მუყაო; ქაღალდის მასისგან ან მუყაოსგან დამზადებული საგნები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი              გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

48.01-23                         საგაზეთო ქაღალდი. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი IX, § b.

 

ქაღალდი ფასიანი ქაღალდების დასაბეჭდად, ფულის ქაღალდი, მარკების ქაღალდი და სხვა განსაკუთრებულ ტიპის ქაღალდი. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი III, § a.

 

 

თავი49                     ნაბეჭდი წიგნები, გაზეთები, სურათები  და  სხვა პოლიგრაფიული პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი  ტექსტები  და გეგმები

აკრძალულია

 

 

 

პარაგრაფი XI                      ქსოვილები და ქსოვილების ნაწარმი

 

თავი50                    აბრეშუმი

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი              გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

50.01-07                         1 აბრეშუმის ნედლეული.

2 აბრეშუმის ქსოვილი. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი IX.

 

 

თავი51                    შალი, ცხოველების ნაზი ან უხეში თმა/ბეწვი; ცხენის ბალნის ნართი და მოქსოვილი ქსოვილი

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

51.01-13                         შალის ქსოვილი. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი I, § a.

 

 

თავი52                    ბამბა

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

52.01-12                         ბამბის ნედლეული და ბამბა.  იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი IX, § a.

ბამბის ხელოვნური ბოჭკო. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი I, § a.

 

 

თავი53                     სხვა მცენარეული ქსოვილების ბოჭკოები, ქაღალდის ნართი და ქაღალდის ნართისგან დამზადებული ქსოვილები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

53.01-11                         ქოქოსის კაკლის ბოჭკო (ბოჭკო, ნართი, ქსოვილი). იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი IX, § a.

 

 

თავი54                    ადამიანის მიერ ნართავი  ძაფები;

აკრძალულია

 

 

 

თავი55                    ადამიანის მიერ ნაწარმოები  ბოჭკოები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი              ÿ გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

55.01-16                         პოლიესტერის ძირითადი ბოჭკო. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი IX, § c.

 

 

თავი56                      ბამბა, თექა  და  უქსოვი  საქონელი; სპეციალური ნართი; ბაწრები, თოკები; თოკები და ბაგირები  და მათი  ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

 

თავი57                     ხალიჩები და იატაკის  სხვა  საფარი  ნივთები

აკრძალულია

 

 

 

თავი58                     სპეციალური  ნაქსოვი  ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის მასალები; მაქმანი; გობელენები; გასაწყობი დეტალები; ნაქარგები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი              გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

58.01-11                         ბამბის ხაოიანი პირსახოცის ქსოვილი. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი I, § a.

 

 

თავი59                     გაჟღენთილი, დაფარული ან  ლამინირებული   საფეიქრო ნაწარმი; ტექსტილის ნაწარმი სამრეწველო გამოყენებისთვის

აკრძალულია

 

 

 

თავი60                    ნაქსოვი ან ხელით ნაქსოვი   ნივთები

აკრძალულია

 

 

 

თავი61                    მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტანსაცმელი და მათი აქსესუარები

აკრძალულია

 

 

 

თავი62                    არა-დაზგური ქსოვის ან ხელით ნაქსოვი ტანსაცმელი და მათი  საკუთნოები

აკრძალულია

 

 

თავი63                    სხვა   ხელოვნური   ტექსტილის  ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი ტანსაცმელი და ტექსტილის ნაწარმი; ჩვრები

აკრძალულია

 

 

 

 

პარაგრაფი XII              ეხსაცმელი , თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები , ხელჯოხები , ჩხირები, შოლტები,მათრახები   და მათი ნაწილები; მზა  ბუმბული  და   მათი  ნაწარმი ; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისაგან  ნაწარმი  ნივთები

 

თავი64                    ფეხსაცმელი, გეტრები და ანალოგიური ნაწარმი; მათი ნაწილები

აკრძალულია

 

 

თავი65                    თავსაბურავები და მათი ნაწილები

აკრძალულია

 

 

თავი66                     ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები , ხელჯოხები ,   ჩხირები , შოლტები, მათრახები   და  მათი  ნაწილები

აკრძალულია

 

 

თავი67                    დამუშავებული  ბუმბული   და  ღინღლი და მათი ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები;

                                       ადამიანის თმისაგან ნაწარმი ნივთები

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი XIII              ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალები; კერამიკული ნაწარმი;

მინა და მინის  ჭურჭელი

 

თავი68                    ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალები

აკრძალულია

 

 

თავი69                    კერამიკული ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

თავი70                    მინა და მინის  ჭურჭელი

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი XIV           ბუნებრივი ან კულტივირებული  მარგალიტი , ძვირფასი ან ნახევრად ძვირფასი ქვები , ძვირფასი ლითონები, ლითონზე  მიმაგრებული  ძვირფასი  ქვები  და მათი ნაწარმი; ბიჟუტერია; მონეტა

 

თავი71                    (ერთადერთი თავი)

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

71.01-18                      კუბური ფორმის ცირკონის ანგიდრიდი, ქვები; () დაუმუშავებელი ბრილიანტები; () სინთეტიკური ქვები- დამუსავებული ან დაუმუშავებელი(გარდა სინთეტიკური დაუმუშავებელი ლალისა)  () ზურმუხტები/ლალები და საფირები, ნახევრად ძვირფასი და ძვირფასი ქვები და მარგალიტები(ნამდვილი თუ ხელოვნური მარგალიტი). იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი II, § a.

 

ოქრო ნებისმიერი სახით, მათ შორის თხევადი ოქრო. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი IX, § .

ვერცხლი ნებისმიერი სახით. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი IX, § h.

                                        მასრები, რომლებიც ძირითადად ოქროსგან მზადდება. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი IX, § i.

 

 

პარაგრაფი XV                     არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხისლითონები  და  მათი  ნაწარმი.

 

თავი72                    რკინა   და  ფოლადი

აკრძალულია

 

 

 

თავი73                    რკინის  და  ფოლადის  ნივთები

აკრძალულია

 

 

 

თავი74                    სპილენძი  და მათი ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

 

თავი75                    ნიკელი და მისი ნაწარმი

აკრძალულია

 

თავი76                      ალუმინი და მისი ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

თავი77                     (დაცულია შესაძლო გამოყენების ჰარმონიზებული სისტემა)

აკრძალულია

 

თავი78                    ტყვია  და მისი ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

 

თავი79                    თუთია და მისი ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

 

თავი80                    თუნუქი და მისი ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

 

თავი81                    სხვა კეთილშობილი ლითონები; სერმეტი  და  მათი  ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

 

თავი82                    არაკეთილშობილი ლითონებისგან დამზადებული ინსტრუმენტები, ხელსაწყოები, მჭრელი ინსტრუმენტები, კოვზები და ჩანგლები; მათი ნაწილები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი              გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

82.01-15                       ტყვია და სახაზავური მჭრელი, იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი VIII, § "სამონტაჟო მაგიდა". იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი IX, § a.

 

 

თავი83                    არაკეთილშობილური მეტალისგან დამზადებული სხვადასხვა საგნები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი              გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

83.01-11                         ქაღალდმჭრელი დანები ყველანაირი ზომის. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი VIII, § a.

 

ქაღალდმჭრელი მანქანები, გარდა მანქანებისა, რომელთაც გააჩნია ავტომატიზებული ჭრის პროგრამები ან სამდანიანი მჭრელები. სადენების გამკერი მანქანა ერთთავიანი.

 

იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი VIII, § a.

 

 

პარაგრაფი XVI              მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები ; ელექტრო მოწყობილობები ; მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერი   და აღმწარმოებელი აპარატურა, სატელევიზიო გამოსახულებისა და ბგერის ჩამწერი და აღმწარმოებელი აპარატურა , მათი ნაწილები და   საკუთნოები

 

თავი84                     ბირთვული რეაქტორები , ქვაბები, დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები ; მათი ნაწილები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი              გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

84.01-85                           სახაზავი და მათემატიკური ინსტრუმენტები. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი VI, § a. საყოფაცხოვრებო წყლის მრიცხველები. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი VIII, § a. ყველა ტიპის თარაზოები, ვატერპასები (არა ავტომატიზირებული) და სწრაფი გამთანაბრებლები ჰორიზონტალურ წრიანი, თუ არა ჰორიზონტალურ წრიანები.   იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი VIII, § a.

 

დიზელის გენერატორიანი კომპლექტი 1500Kკილოვოლტ ამპერამდე (გარდა DG კომპლექტებისა,  არ გააჩნია ავარიული კვების აგრეგატი). იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი IX, § b. ელექტრო-პორტატული გენერატორები3.5კილოვოლტ ამპერამდე. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი IX, § b.

 

 

თავი85                     ელექტრო მანქანები და მოწყობილობები და მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერები და რეპროდუქტორები; ტელევიზიის გამოსახულებისა და ხმის ჩამწერები და რეპროდუქტორები და მათი ნაწილები და აქსესუარები.

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

85.01-48                        სამომხმარებლო ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი I, § a.

 

კომუნიკაციის დამბლოკავი მოწყობილობა, არამოძრავი, მოძრავი/პორტაბელური

 

 ელექტრონული კომპონენტები, რომლებიც მოცემულია ზემოთ „ა“ პუნქტში, მათ შორის ანტენა,  რადიო სიხშირის გამაძლიერებლები,ხმაურის გენერატორები. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი III, § g.

 

ელექტრო სხივური მილი, შემდეგი:

 

20" და 21" ზომის ფერადი ტელესურათების მილები, მათი ქვე-კომპლექტები და კომპლექტები, რომლებიც შეიცავენ ფერად ტელეკინესკოპს. დატენილი საბეჭდი დაფები.

 

აუდიო მაგნიტური კასეტა ნებისმიერი ფორმის გარდა 35 მმ-იანი და 16 მმ-იანი ჯაჭვური ბორბლის მქონე კასეტებისა. ვიდეო მაგნიტური კასეტები  დგუშებში და კოჭებში, გორგოლაჭებში, ბრტყელძირა ნავებში (pancakes), ნებისმიერი ფორმის მექანიკური დახვევის რულონებში.

 

კომპიუტერული სისტემები, მათ შორის პირადი კომპიუტერები, რომელთა  CIF ფასი  1,50-მდე ასი ათასი რუპიაა ან კლავიატურები ან მონიტორები, როდესაც თითოეულის CIF ფასი  7500 რუპიაზე დაბალია. ამ მიზნით კომპიუტერული სისტემა უნდა შეიცავდეს ერთიან ცენტრალურ პროცესორს კლავიატურისა და მონიტორის ჩათვლით, და დამონტაჟებულ გარე მოწყობილობებს, გარდა დამატებული პერიფერიულებისა. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი X, § a.

 

 

პარაგრაფი XVII                  სატრანსპორტო საშუალებები, საჰაერო ხომალდები, გემები და მათთან დაკავშირებული  სატრანსპორტო მოწყობილობები

 

თავი86                     რკინიგზისა და ტრამვაის ლოკომოტივები; მოძრავი შემადგენლობა და მისი ნაწილები; რკინიგზისა და ტრამვაის ლიანდაგის კავები, არმატურა და მათი ნაწილები; ყველა სახის მექანიკური (მათ შორის ელექტრო-მექანიკური) საგზაო სასიგნალო მოწყობილობები

აკრძალულია

 

 

თავი87                    სატრანსპორტო საშუალებანი, გარდა რკინიგზისა და ტრამვაის მოძრავი შემადგენლობისა, და მათი ნაწილები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი              გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

87.01-16                           კომერციული და სამგზავრო ავტო-სატრანსპორტო საშუალებები, მათ შორის ორთვლიანები, სამთვლიანები და ინდივიდუალური ტიპის სატრანსპორტო საშუალებები. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი IX, § a.

 

 

თავი88                    საჰაერო ხომალდები, კოსმოსური ხომალდები და მათი ნაწილები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი              გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

88.01-05                          საჰაერო ხომალდი და ვერტმფრენი. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი IX, § a.

 

 

თავი89                    გემები , ნავები და მცურავი სტრუქტურები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

89.01-08                         გემები, ტრალერები, ნავები და   სხვაბ საზღვაო სატრანსპორტო საშუალებები. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი IX, § a.

 

 

პარაგრაფი XVIII    ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, გასაზომი, შესამოწმებელი, უზუსტესი, სამედიცინო თუ ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატები; საათები და მაჯის საათები, მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და საკუთნოები

 

თავი90                     ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, გასაზომი, შესამოწმებელი, უზუსტესი, სამედიცინო თუ ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი              გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

90.01-33                         კამერები. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი I, § d.

 

 

თავი91                    საათები/მაჯის საათები და მათი ნაწილები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი              გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

91.01-14                      ნახევრად დაშლილი ან აწყობილ მდგომარეობაში მყოფი საათები, ისევე როგორც მექანიკური საათები, საათის ჩარჩოები;

საათის ციფერბლატები. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი I, § a.

 

 

თავი92                    მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

აკრძალულია

 

 

 

პარაგრაფი XIX                   იარაღი და საბრძოლო მასალა; და მათი ნაწილები და აქსესუარები

 

თავი93                    (ერთადერთი თავი)

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

93.01-07                         ნებისმიერი ზომის ცარიელი/ დაუტენავი ვაზნა იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი III, § a.

ცეცხლსასროლი იარაღი. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი III, § b. საბრძოლო საბრძოლო მასალები. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი III, § c.

 

 

პარაგრაფი XX                    სხვადასხვა სამრეწველო საგნები

 

თავი94                     ავეჯი, ლოგინი, მატრასები, მატრასების საყრდენები, დივნის ბალიშები და ავეჯის ანალოგიური ნატენი ; ნათურები და განათების აპარატურა რაც სხვაგან არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი; განათებული აბრები, განათებული ტაბლო და მსგავსი საგნები;ასაწყობი შენობები

აკრძალულია

 

 

თავი95                    სათამაშოები, თამაშები და სპორტული რეკვიზიტები. მათი ნაწილები და აქსესუარები;

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი              გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

95.01-08                         სპორტული საქონელი, დაუტენავი ვაზნა. იხილეთ ნაწილი II, ნაწილი I, § c.

 

 

თავი96                    სხვადასხვა სამრეწველო საგნები

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი XXI                   ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო საგნები და ანტიკვარები

 

თავი97                    (ერთადერთი თავი)

აკრძალულია


 

 

ნაწილი I:

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

 

გამოკლებით ზემოთ მითითებული ნივთებისა, შემდეგი საგნებისა და აგრეთვე რიგი სამომხმარებლო საქონლის შეტანა აკრძალულია, თუ დაცული არ იქნება შემდეგი კონკრეტული პირობები.

 

სამომხმარებლო საქონელი                                                                             შეზღუდვები

 


ნებისმიერი სამომხმარებლო საქონელი, იქნება ეს სამრეწველო, სასოფლოსამეურნეო, მინერალური თუ ცხოველური წარმოშობის, იქნება ეს სრულიად  დაშლილ თუ ნაწილობრივ დაშლილ მდგომარეობაში ან უკვე აწყობილი ან დასრულებული სახით.    


არ არის დაშვებული, გარდა იმ შემთხვევისა როდესაც არსებობს  ლიცენზია ან ოფიციალური შეტყობინება ამასთან დაკავშირებით.


 


ნებისმიერი დასახელების სამომხმარებლო ელექტრო-საქონელი, მოწყობილობა და სისტემები,.


იგივე.


 


ნებისმიერი პესტიციდი, ინსექტიციდი, სარეველას საწინააღმდეგო წამალი, ჰერბიციდი,  როდენტიციდი, ტკიპების გამანადგურებელი, რომელიც არ არის რეგისტრირებული ან აკრძალულია შესატანად 1969 წლის ინსექტიციდის შესახებ აქტისა და მისი დებულებების შესაბამისად.   


აკრძალულია შესატანად.


 

სამომხმარებლო საქონელი საჩუქრის სახით.                                 ცენტრალური მთავრობის თანხმობის საფუძველზე საქველმოქმედო, რელიგიური ან საგანმანათლებლო ინსტიტუციებს და კონკრეტული პირებს, რომლებიც შეიძლება  მიეცეთ ამ ნივთების იმპორტის უფლება გარკვეული განსაზღვრული  პირობების შესაბამისად. 

 

კონდენსატორის სითხეები PCB ტიპი.                                      იმპორტი/შეტანა ნებადართულია ლიცენზიის საფუძველზე

ან ამასთან დაკავშირებით გაცემული ოფიციალური შეტყობინების                                                                                                                                            საფუძველზე.

                                                                                                            


სასტუმროების, რესტორნებისა და ტურისტული სააგენტოებისთვისა და ტურ-ოპერატორებისთვის საჭირო შეზღუდული საგნები.


შეტანა ნებადართულია ინდოეთის მთავრობის ტურიზმის გენერალური დირექტორის რეკომენდაციით გაცემული ლიცენზიის საფუძველზე ან ამასთან დაკავშირებით გაცემული ოფიციალური შეტყობინების საფუძველზე. 


 

შეზღუდული საგნები, რომლებიც ესაჭიროება რეკრეაციულ სამსახ.       შეტანა ნებადართულია  ლიცენზიის საფუძველზე, რომელიც ადასტურებს რომ საქონელი აკმაყოფილებს იმპორტის ძირითად მოთხოვნებს. საგნები, რომლებიც აკმაყოფილებს  იმპორტისთვის წაყენებულ მოთხოვნებს და პირობებს ექვემდებარება ზემოთხსენებულ პირობებს. 


 

 

ნაწილი II:

შესატანი  და   სატრანზიტო   ნივთების   დაშვების   პირობები

 

 

 

ნაწილი I: სამომხმარებლო საქონელი

 

 

  არ არის დაშვებული, გარდა იმ შემთხვევისა როდესაც არსებობს  ლიცენზია ან ოფიციალური შეტყობინება ამასთან დაკავშირებით.

   იმპორტი ნებადართულია ლიცენზიის საფუძველზე და ექვემდებარება საექსპორტო ვალდებულებებს, რომელიც განისაზღვრება იმპორტის ღირებულების ორმაგი ოდენობით.  

 ანალოგიური ეხება საქონელს,  რომელზედაც ვრცელდება საექსპორტო ვალდებულება.

   იმპორტი/შეტანა ნებადართულია ლიცენზიის ან ამასთან დაკავშირებით გაცემული ოფიციალური შეტყობინების  საფუძველზე.

  იმპორტი/შეტანა ნებადართულია ლიცენზიის ან ამასთან დაკავშირებით გაცემული ოფიციალური შეტყობინების საფუძველზე.  ფოტოგრაფიული კვლევა ან უცხო ქვეყნის საინფორმაციო სააგენტოების, სამაუწყებლო ტელე-კომპანიების ან უცხო ქვეყნის ბეჭდვითი მედიის  აკრედიტებულ ფოტორეპორტიორებს, აკრედიტებულ კორესპონდენტებს  შესაძლოა მიეცეთ იმპორტის უფლება დადგენილი პირობების შესაბამისად. 

 

ნაწილი II: ძვირფასი, ნახევრად ძვირფასი და სხვა ქვები

 

   იმპორტი/შეტანა ნებადართულია ლიცენზიის ან ამასთან დაკავშირებით გაცემული ოფიციალური შეტყობინების  საფუძველზე.

 

 

ნაწილი III: უსაფრთხოება, უშიშროება და მასთან დაკავშირებული საგნები

 

 

 

  არ არის დაშვებული, გარდა იმ შემთხვევისა როდესაც არსებობს  ლიცენზია ან ოფიციალური შეტყობინება ამასთან დაკავშირებით.

 

  არ არის დაშვებული, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს  ლიცენზია პირად მოხმარებაზე  გაცემული საყოველთაოდ ცნობილი მსროლელთა კლუბის მიერ ინდოეთის მთავრობის ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის დეპარტამენტის რეკომენდაციით.  

 

   იმპორტი ნებადართულია, შემდეგ შემთხვევებში:

 

–  თუ არსებობს ლიცენზია პირად მოხმარებაზე  გაცემული საყოველთაოდ ცნობილი მსროლელთა კლუბის მიერ ინდოეთის მთავრობის ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის დეპარტამენტის რეკომენდაციით.  

 

ამას ანხორციელებს ლიცენზირებული იარაღით მოვაჭრე და ეს ეხება კონკრეტული ტიპის საბრძოლო მასალებს, რომლის იმპორტიც განხორციელდება კონკრეტული პირობების გათვალისწინებით. 

 

   სამთავრობო უწყებებისა და საჯარო სექტორის  საქმიანობების გათვალისწინებით და ინდოეთის მთავრობის ფეთქებადი  ნივთიერებების მაკონტროლებელი უწყების რეკომენდაციის საფუძველზე შეიძლება მოხდეს საქონლის იმპორტირება.

 

   არ არის დაშვებული, გარდა იმ შემთხვევისა როდესაც არსებობს  ლიცენზია ან ოფიციალური შეტყობინება ამასთან დაკავშირებით.

 

    იმპორტი დაშვებულია ლიცენზიის წარმოდგენის საჭიროების გარეშე, იმ პირობით თუ იმპორტი ხორციელდება „მონრეალის პროტოკოლი ოზონის შრის დამშლელი ნივთიერებების შესახებ“ ხელმომწერი ქვეყნიდან.  მონრეალის პროტოკოლის ხელმომწერი ქვეყნების ჩამონათვალთან დაკავშირებით ინფორმაციას დრო და დრო იძლევა საგარეო ვაჭრობის გენერალური დირექტორი. თუმცაღა, იმპორტი იმ ქვეყნიდან, რომელიც არ წარმოადგენს მონრეალის პროტოკოლის ხელმომწერ ქვეყანას აკრძალულია.

 

ცენტრალური ხელისუფლების უწყებებს შესაძლოა მიეცეთ იმპორტის უფლება ლიცენზიის საფუძველზე, თუმცა ნებისმიერ სხვა იმპორტიორთა კატეგორიას ეკრძალება შემოტანა

 

  არ არის დაშვებული, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც არსებობს  ლიცენზია ან ოფიციალური შეტყობინება ამასთან დაკავშირებით.

 

ნაწილი IV: თესლები,მცენარეები და ცხოველები

 

  ლიცენზიის საფუძველზე იმპორტის უფლება მინიჭებული აქვთ ზოოპარკებს, ზოოლოგიურ პარკებს, აღიარებულ სამეცნიერო/კვლევით ინსტიტუტებს, ცირკის კომპანიებს, კერძო პირებს სახელმწიფო ხელისუფლების ველური ბუნების მთავარი ზედამხედველის რეკომენდაციით და ექვემდებარება კონვენციას „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ფლორისა და ფაუნის ველური ჯიშების საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ (CITES).

 

   შეტანა დაშვებულია სახელმწიფო ხელისუფლების მეცხოველეობისა და ვეტ-სამსახურის დირექტორის რეკომენდაციით გაცემული ლიცენზიის საფუძველზე.  

 

   შეტანა დაშვებულია ინდოეთის ხელისუფლების სოფლის მეურნეობისა და თანამშრომლობის დეპარტამენტის რეკომენდაციით გაცემული ლიცენზიის საფუძველზე.  

 

  ხორბლის, ბრინჯის თესლის, უხეშად დაფქვილი ბურღულეულის,  პურეული/ხორბლეულის, ცერცვეულის, ზეთოვანი თესლებისა და ბალახის იმპორტი დაშვებულია ლიცენზიის გარეშე იმ პირობით თუ დაცულია 1988 წლის ახალი პოლიტიკის დებულებები თესლების განვითარებასთან დაკავშირებით და   „მცენარეების ხილისა და თესლების შესახებ ინსტრუქციების“ შესაბამისად (იმპორტის მოწესრიგება ინდოეთში) ბრძანება 1989.

 

–  ბოსტნეულის, ყვავილების, ხილისა და მცენარეების თესლების,  ყვავილების ბოლქვებისა და ტუბერების, მათი ჩამონაჭრელების, წვენის, ბუდვუდის და ა.შ ან ყვავილებისა და ხილის თესლის დასათესად ან დასარგავად  იმპორტი ნებადართულია ლიცენზიის გარეშე , „მცენარეების ხილისა და თესლების შესახებ ინსტრუქციების“ შესაბამისად (იმპორტის მოწესრიგება ინდოეთში) ბრძანება 1989.

 

 

თესლების, ხილის და მცენარეების იმპორტი მოხმარებისა და სხვა მიზნებისთვის  იმპორტი/შეტანა ნებადართულია ლიცენზიის საფუძველზე ან ამასთან დაკავშირებით გაცემული ოფიციალური შეტყობინების   საფუძველზე.                                                                                                                   

 

–   მცენარეების მათი პროდუქტებისა და დერივატების იმპორტი ექვემდებარება კონვენციას „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ფლორისა და ფაუნის ველური ჯიშების საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ (CITES).

 

 

ნაწილი V: ინსექტიციდები და პესტიციდები

 

  იმპორტი/შეტანა ნებადართულია ლიცენზიის ან ამასთან დაკავშირებით გაცემული ოფიციალური შეტყობინების  საფუძველზე.

 

ნაწილი VI: ნარკოტიკები და  ფარმაცევტული პროდუქტი

იმპორტი/შეტანა ნებადართულია ლიცენზიის ან ამასთან დაკავშირებით გაცემული ოფიციალური შეტყობინების  საფუძველზე.

 

ნაწილი VII: ქიმიური ნივთიერებები და მოკავშირე მრეწვ. ნივთები

იმპორტი/შეტანა ნებადართულია ლიცენზიის ან ამასთან დაკავშირებით გაცემული ოფიციალური შეტყობინების  საფუძველზე.

 

ნაწილი VIII: მცირე ზომის სამრეწველო  სექტორთან დაკავშირებული გზავნილები

იმპორტი/შეტანა ნებადართულია ლიცენზიის ან ამასთან დაკავშირებით გაცემული ოფიციალური შეტყობინების  საფუძველზე.

 

 

ნაწილი IX: სხვადასხვა გზავნილები

 

   არ არის დაშვებული, გარდა იმ შემთხვევისა როდესაც არსებობს  ლიცენზია ან ოფიციალური შეტყობინება ამასთან დაკავშირებით.

 

    იმპორტი/შეტანა ნებადართულია ლიცენზიის ან ამასთან დაკავშირებით გაცემული ოფიციალური შეტყობინების  საფუძველზე.

 

  იმპორტი/შეტანა ნებადართულია ატომური ენერგიის დეპარტამენტის რეკომედაციის საფუძველზე.

    შეტანაზე ნებართვას გასცემს:

–   ინდოეთის ფილმების სახელმწიფო არქივი, ინდოეთის ფილმებისა და ტელევიზიის სტუდია და ინდოეთის საბავშვო   ფილმების საზოგადოება.

 

–  სხვა უწყებები, იმ პირობების საფუძველზე რომელიც შესაძლოა განისაზღვროს  ამასთან დაკავშირებით.

 

  იმპორტი/შეტანა ნებადართულია ლიცენზიის ან ამასთან დაკავშირებით გაცემული ოფიციალური შეტყობინების  საფუძველზე.

 

    იმპორტი დაშვებულია მომხმარებლის ფაქტიური მდგომარეობის მიუხედავად, იმ პირობით თუ შესატანი ხელშეკრულება/წერილი რეგისტრირებულია NAFED-ში.

 

   იმპორტი ნებადართულია ლიცენზიის წარმოდგენის საჭიროების გარეშე იმ პირობით, თუ იმპორტიორი მოპოვებული ნავთობის პარტიებს მიჰყიდის მხოლოდ და მხოლოდ ნედლი ნავთობის გადამამუშავებელ საწარმოებს. თუმცა, იმპორტიორს შეუძლია გამოიყენოს მოპოვებული ნავთობი (return stream) სამრეწველო ნედლეულის სახით საკუთარი შვილობილი კომპანიის მიერ მოსახმარებლად.     

 

  არ არის დაშვებული, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც არსებობს  ლიცენზია ან ოფიციალური შეტყობინება ამასთან დაკავშირებით.

 

იმპორტი/შეტანა ნებადართულია ლიცენზიის ან ამასთან დაკავშირებით გაცემული ოფიციალური შეტყობინების  საფუძველზე.

 

ნაწილი X: ელექტრონული გზავნილები

 

იმპორტი/შეტანა ნებადართულია ლიცენზიის ან ამასთან დაკავშირებით გაცემული ოფიციალური შეტყობინების  საფუძველზე.

 

ნაწილი III:

განსაკუთრებული პირობები, საბაჟო და სხვა

 

 

N.B.                                ინდოეთს არ გამოუქვეყნებია ნაწილი III.

 

 

 

შეძლებისდაგვარად უნდა მიეთითოს ადრესატის შემდეგი ინფორმაცია: სტაციონარული/მობილური ტელეფონის ნომერი და ელ. ფოსტის მისამართი