იაპონია

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 12732 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა - არა;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება-200 JPY;
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის  ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 10 000 JPY
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - იაპონური, ფრანგული, ინგლისური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 1 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი -
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა  - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 12732 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 2ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური, იაპონური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება-200 JPY;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის  ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 10 000 JPY
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 15 დღე;
üმაქსიმალური - 30 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი http://tracking.post.japanpost.jp/services/srv/search/? locale=en
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 
    იურიდიული პირებისთვის 
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 15 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5/6/7
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1,14 იანვარი, 11 თებერვალი, 21 მარტი, 29,30 აპრილი, 1-5 მაისი, 15 ივნისი, 11 აგვისტო, 16,23 სექტემბერი, 14,22 ოქტომბერი, 3,23 ნოემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.post.japanpost.jp/english/index.html
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება იაპონიის ოფიციალურ წყაროს 
 
 
HP  კოდი
აკრძალული   ნივთები
პირობითად  დასაშვები  ნივთები
 
განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები
თავი  1       ცოცხალი   ცხოველები
 
01.01,01.02
01.03,01.04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.05
 
0106.00
 
 
0106.00
 
0106.00
 
0106.00
 
0106.00
 
 
 
0106.00
 
0106.00
 
 
0106.11.000
 
 
 
0106.19.045
 
 
0106.19.049
 
 
0106.19.090
 
 
 
 
0106.39.090
 
0106.20.010
 
0106.20.031
 
0106.20.039
 
 
 
 
0106.90
 
 
 
0106.90.011
 
 
 
 
 
 
 
 
106.90.020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0106.90.090
 
 
 
0106.90.090
 
 
 
ა.  ჩლიქოსანი  ცხოველი  და  ცხენი( გარდა ბ. ნაწილში  ნახსენები  ჩლიქოსანი ცხოველებისა )
ბ. ჩლიქოსანი  ცხოველები, რომლებიც  გაიგზავნა  შემდეგი  ქვეყნებიდან  პირდაპირ ან   მათზე  გავლით: კორეა,სინგაპური,ფინეთი,შვედეთი, ნორვეგია,პოლონეთი,უნგრეთი, რუმინეთი, სლოვენია, ხორვატია, ბოსნია-ჰერცოგოვინა,გერმანია,დანია, იტალია(გარდა  სარდინიისა), ლიხტენშტეინი,შვეიცარია,ბელგია,საფრანგეთი,ავსტრია,
ესპანეთი,ირლანდია,ისლანდია,კანადა, აშშ(შეზღუდულია   ჰავაის  კუნძულებზე  და  გუამის  ტერიტორია), მექსიკა, ბელიზი, გვატემალა,ჰონდურასი, ელ სალვადორი,ნიკარაგუა, კოსტა რიკა, პანამა,დომინიკის  რესპუბლიკა, ჩილე, ჩრდილოეთ  მარიანას  კუნძულები,ახალი  ზელანდია, ვანუატუ, ახალი კალედონია და ავსტრალია,  და  მათი  საგებელი( ჩლიქოსანი  ცხოველების)  და  მსგავსი  გადასაზიდი  საქონელი.
 
ქათამი, იხვი, ინდაური და ბატი.
 
მწყერი, სირაქლემა და   ბატისებური  ფრინველები გარდა  იხვისა  და  ბატისა.
 
კურდღელი.
 
ძაღლები  და  ფუტკრები.
 
მაიმუნები.
 
ამერიკული  მაჩვი, ღამურა, ენოტისებრი  ძაღლი,მასკიანი  პალმის  ციბეტინი( ჰიმალაის  პალმის  ციბეტინი), ველის  ძაღლი, და  ფაფუკბეწვიანი  ვირთაგვები( Mastomys  natalensis).
 
ძაღლები, კატები,ჩვეულებრივი  ენოტები,მელიები, სკუნსები.
 
ძუძუმწოვრები და   ფრინველები, გარდა  ზემოთ  დასახელებული  ცხოველებისა,ასევე  ვეშაპისნაირები  და ზღვის ძროხა/ლამანტი.
 
მაკაკას  ჯიშის  ნებისმიერი  სახეობა
ენოტისებრთა  ოჯახიდან  ნებისმიერი  სახეობა  და  ბეწვიანი  ცხოველი.
ჰერპესთა  ოჯახის  ნებისმიერი  წევრი.
 
ზემოთ  ხსენებული  ცხოველების  ოჯახების  და  ქვეოჯახების  ნებისმიერი წევრი.
 
აგოუტების,კაპრომიდების,დინომიდების  და  მიკასტორიდების  ოჯახის  ნებისმიერი  წევრი.
 
დიდელფიდების  და  ფალანგერიდების  ოჯახის  ნებისმიერი  წევრი.
ერინაკების,ატელერიქსის,ჰემიკინუსის,მისეჩინუსის, ონდატრას, მანტიაკუსის, აქსისის, კერვუსის  და  დამას  ჯისის  ნებისმიერი  წევრი.
ელაფურუსი.
 
ტიმალიდის  ოჯახის  ნებისმიერი  წევრი.
 
კელიდრიდის ოჯახის  ნებისმიერი  წევრი.
 
ანოლის/ ნოროპის  ჯისის  ნებისმიერი სახეობა.
 
ბოიგას, ფსამოდინასტესის,პროტობოტროპის  და  ბოტროპის  ჯისის  ნებისმიერი  სახეობა.
ელაფის  სოლიტერი.
ელაფის  რადიატა.
 
ცოცხალი  მწერები,ტკიპები  და  სხვა  ართროპოდები, ნემატოდები  და  სხვა  უხერხემლო  ცხოველები, და გარკვეული  სახის  უხერხემლო  ცხოველები,რომლებიც  საზიანოა სამეურნეო  მცენარეებისთვის.
 
ბუფოს, ოსტეოპილუსის და პოლიპედატის( ანურასთვის  გამიზნული ნებისმიერი მატლები,ლიფსიტები ან თავკომბალები),ელეოტეროდაქტილუსის კოქვის,ელეოტეროდაქტილუსის  პლანიროსტრისის, რანიდა კატესბეიანას, რანიდა კლამიტანსის,რანიდა გრილიოს,რანიდა ჰეკსჩერის, რანიდა ოკალუსას,რანიდა სეპტენტრიონაილის  და  რანიდა  ვირგიტიპის ( ანურასთვის გამიზნული  ნებისმიერი  მატლი  ან  თავკომბალა)  ნებისმიერი  სახეობა.
 
ბოლბოსერატიდის, სერატოკანთიდის,დიფილოსტომატიდის, გეოტრაპიდის,გლაფირიდის, გლარესოდის,ჰიბოსორიდის, ლუკანიდის,ოქოდაეიდის,პასალიდის,პლეკომიდის,სკარაბაეიდის  და  ტროგიდის  ოჯახების  ნებისმიერი  სახეობები.
ბომბუსის  ჯიშის  ნებისმიერი  სახეობა.
სოლენოპსის  ინვიქტა.
სოლენოპსის  გემინატი.
ლინეპითემა  ჰუმაილი.
ვასმანია აუროპუნქტატი.
 
მორიელების  კლასის  ნებისმიერი  წევრი.
ატრაქსების, ჰადრონიკების, ლოქსოსკელების  და  ლატროდექტუსის  ჯიშის  ნებისმიერი  სახეობა.
 
პლატიდემუსის  მანოკვარი.
 
 
 
ნაწილი 2, & 211
 
ნაწილი 2, & 211  და  213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ნაწილი  2,  & 211 და 212
ნაწილი  2,  & 211 და 212
ნაწილი  2, & 211
 
ნაწილი  2, & 211 და 214
ნაწილი  2, & 215  და  216
 
უპირობოდ
 
 
ნაწილი 2, & 222
 
ნაწილი 2, & 223
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ნაწილი  2, & 224
 
თავი     ხორცი  და  ხორცის საკვები  სუბპროდუქტები
 
02.01-02.10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ა.  გამოშიგნული ჩლიქოსანი  ცხოველები  და  ცხენი, ასევე   მათი  სათავსები   და  შეფუთვები ( გარდა  ვ. და  ზ.  ქვეპუნქტში  ჩამოთვლილი  გამოშიგნული  ჩლიქოსანი  ცხოველებისა)
ბ.  ჩლიქოსანი  ცხოველების, ცხენის, ქათმის, მწყერის, სირაქლემას, ინდაურის,იხვის, ბატის  და  სხვა  ბატისებრი  ფრინველების  ხორცი  და  შიგნეულობა, ძაღლი და  კურდღელი, ასევე  მათი  სათავსები  და  შეფუთვები ( გარდა  ვ.  და  ზ.  ქვეპუნქტში  ჩამოთვლილი  ჩლიქოსანი  ცხოველების   და  მათი  შიგნეულობისა).
გ.  გამოშიგნული  ქათამი, ინდაური,მწყერი, ბატი , ასევე  მათი  სათავსები   და  შეფუთვები.
დ.  გამოშიგნული  კურდღელი, ასევე  მისი  სათავსი  ან  შეფუთვა.
ე.   გამოშიგნული  ძაღლი, ფუტკარი, ასევე  მათი  სათავსები  და  შეფუთვა.
ვ.  ქვემოთ  ჩამოთვლილი  საქონელი, რომელიც  იგზავნება  შემდეგი  ქვეყნებიდან  პირდაპირ  ან  მათი  გავლით - სინგაპური, რუმინეთი, სლოვენია, ხორვატია  და  ბოსნია-ჰერცოგოვინა:
-        გამოშიგნული  ჩლიქოსანი  ცხოველები,ასევე  მათი  სათავსები  და  შეფუთვა.
-        ჩლიქოსანი  ცხოველების  ხორცი, ასევე  მათი  სათავსები  და  შეფუთვა.
-        ჩლიქოსანი  ცხოველების  შიგნეულობა, ასევე მათი სათავსები  და შეფუთვა.
ზ.  ქვემოთ  ჩამოთვლილი  საქონელი, რომელიც  იგზავნება  ქვეყნებიდან  პირდაპირ  ან  მათი  გავლით, გარდა  შემდეგი  ქვეყნებისა - კორეა,სინგაპური,ფინეთი,შვედეთი,ნორვეგია,პოლონეთი,უნგრეთი,რუმინეტი,სლოვენია,ხორვატია,ბოსნია და ჰერცოგოვინა,გერმანია,დანია,იტალის(გარდა  სარდინიისა),ლიხტენშტეინი,შვეიცარია,ნიდერლანდები,ბელგია,საფრანგეთი,ავსტრია,ესპანეთი,ირლანდია,ისლანდია,კანადა,აშშ( შეზღუდულია  ჰავაის  კუნძულები  და  გუამი), მექსიკა,ბელიზი,გვატემალა,ჰონდურასი,ნიკარაგუა,კოსტა რიკა,პანამა,დომინიკის  რესპუბლიკა,ჩილე,ჩრდილოეთ მარიანას  კუნძულები,ახალი  ზელანდია,ვანუატუ,ახალი  კალედონია  და  ავსტრალია:
-        გამოშიგნული ჩლიქოსანი  ცხოველები, ასევე  მათი  სათავსები  და  შეფუთვა.
-        ჩლიქოსანი  ცხოველების  ხორცი, ასევე  მათი  სათავსები  და  შეფუთვა.
-        ჩლიქოსანი  ცხოველების  შიგნეულობა,ასევე მათი  სათავსი  და შეფუთვა.
თ.   გამოშიგნული  მღრღნელები  და  ლაგომორფები( შეზღუდულია  ოქოტონიდები), ასევე  მათი  სათავსები  და  შეფუთვა.
 
ნაწილი 2, & 211
 
 
ნაწილი 2, & 211
 
 
 
 
ნაწილი 2, & 211 და 212
ნაწილი 2, & 211
ნაწილი 2 , & 211 და 214
 
 
ნაწილი 2, &211 და 213
ნაწილი 2, &217
ნაწილი 2, &218
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ნაწილი 2, &211 და 213
ნაწილი 2, &219
ნაწილი 2, &220
 
ნაწილი 2, &223
 
 
 
 
თავი  3    თევზი  და  კიბოსნაირნიმოლუსკები  და  წყლის  სხვა  უხერხემლოები
 
0301.99.20
 
 
 
 
 
 
 
0306.24.150
 
0306.29.190
 
0307.60
 
0307.60.100
 
 
0307.91.491
სენტრარქიდის, სენტროპომიდის, ნანდიდის  და  მორონიდის  ოჯახების  ნებისმიერი  წევრი.
ოქტალურუსის,ამეიურუსის,ესოქსოს,გადფსისის,მაკულოკელას,მაკქვარიას,პერსიქტისის,გიმნოსეფალუსის,პერკას, სანდერის(სტიზოსტედიონი), ზინგელის  და  სინიპერკას  ჯიშის  ნებისმიერი  სახეობა.
 გამბუსიაs  monaTesaveebi.
holdbrukis  gvaris  monaTesaveebi.
 
erioqeas  jiSis  nebismieri  saxeoba.
 
astacidis,kambaridis, da  parastacidis  ojaxebis  nebismieri  saxeoba.
 
cocxali  uxerxemlo  cxovelebi, romlebi  sazianoa  sameurneo  mcenareebisTvis.
 
spiraqsidebis,haplotrematidebis,oleasinidebis, ritididebis, da  sabulinidebis  ojaxebis  nebismieri  saxeoba.
 
limnopernis  jiSis  nebismieri  saxeoba.
dreisenidis  baginsebi
dreisenidis polimorfebi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nawili  2,  & 224
 
თავი  4     სხვა  ადგილას დაუსახელებელი  ან ჩაურთველი   რძის  პროდუქციაფრინველის  კვერცხი ; ნატურალური  თაფლი ;
 
04.01
 
04.07
Cliqosani  cxovelebis,cxenis, ZaRlis  da  kurdRlis  daumuSavebeli  rZe, aseve  mai  saTavsebi  da  SefuTva.
qaTmis, mwyeris, siraqlemas, indauris, batis da sxva  frinvelebis  kvercxi, aseve  maTi  saTavsebi  da  SefuTva.
Nnawili 2, & 211
 
Nnawili 2, & 211
 
 
თავი      სხვა  ადგილას  დაუსახელებელი  ან  ჩაურთველი   სხვა  ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები  
 
05.02,05.03
05.05-05.07
 
 
Cliqosani  cxovelebis , cxenis,qaTmis,mwyeris,siraqlemas,indauris,ixvis, batis  da  sxva  frinvelebis, ZaRlis  da  kurdRlis   Zvali,bewvi, bumbuli, rqebi da Cliqebi,aseve  mai  saTavsebi  da  SefuTva ( maT  Soris  Zvlis , bumbulis  da  Cliqis  Semcveli  sakvebi ).
a.  gamoSignuli  Cliqosani  cxovelebi  da  cxenebi, aseve   maTi saTavsi  da  SefuTva ( იხ.  nawili 2 a. )
b.  Cliqosani  cxovelebis,cxenis,qaTmis, mwyeris,siraqlemas,indauris, ixvis,batis  da  sxva  frinvelebis , ZaRlis  da  kurdRlis  sisxli, sperma,ganayofierebuli  kvercxi, kvercxis  fxvnili  da  myesebi  ( garda  Cliqosani  cxovelebis  spermis  da  ganayofierebuli  kvercxisa, romelic  naxsenebia  “g.”  qvepunqtSi.
g.  Cliqosani  cxovelebis  sperma, ganayofierebuli  da  gaunayofierebeli  kvercxi, romelic  igzavneba  qveynebidan  pirdapir  an  maTi  gavliT, garda  Semdegiqveynebisa-korea,singapuri,fineTi,SvedeTi,norvegia,poloneti,ungreTi,rumineTi,
Slovenia,xorvatia,bosnia da hercogovina,germania,dania,italia (sardiniisgarda),lixtenSteini,Sveicaria,niderlandebi,belgia,safrangeTi,avstria,espaneTi,irlandia,islandia,kanada,aSS ( SezRudulia  havais  kunZulebi  da  guami),meqsika,belizi,gvatemala,hondurasi,el salvadori,nikaragua,kosta rika,panama,dominikis  respublika,Cile,Crdiloet  marianas  kunZulebi, axali  zelandia,Vanuatu,axali kaledonia  da  avstralia  da  msgavsi  saxiT  maTi  saTavsebi  da  SefuTvebi.
d.  gamoSignuli  qaTami, mwyeri,siraqlema,indauri,ixvi,bati  da  sxva  frinvelebi, aseve msgavsi  saxiT  maTi  saTavsebi  da  SefuTvebi.
e.  gamoSignuli  kurdReli, aseve  misi  saTavsi da  SefuTva.
v.  gamoSignuli  ZaRli  da   futkari, aseve  maTi  saTavsi  da  SefuTva.
 
z.  abreumis  Wiis  kvercxebi
 
 
nawili 2, & 211
 
 
 
 
nawili 2, & 211
 
nawili 2, & 211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nawili 2, & 211 da 212
nawili 2, & 211
nawili 2, & 211 da 214
nawili 2, & 221
 
განყოფილება     II   ბოსტნეულის  პროდუქტები
თავი         ცოცხალი  ხეები  და  სხვა  მცენარეებიბოლქვები ფესვები  და  სგავსნი ; მოჭრილი  ვავილები  და დეკორატიული  ბალახი
06.01- 06.04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.02.90
 
 
0602.90.090
ნებისმიერი სახის მცენარე, ფიტოსანიტარული სერთიფიკატის გარეშე, რომელიც გაცემული იქნება ექსპორტიორი ქვეყნის მცენარეთა დაცვის ადგილობრივი ორგანიზაციის მიერ.

ა.  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  ან  სათავსები, რომლებიც  იგზავნება  ან  გაივლის  პირველ  თანდართულ ცხრილში  ჩამოთვლილ  ტერიტორებზე. 
ბ.   მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  ან  სათავსები, რომლებიც  ველურად  იზრდება  პირველ  თანდართულ ცხრილში  ჩამოთვლილ  ტერიტორიებზე. 
გ.   მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  ან  სათავსები, რომლებსაც  თან  არ  ახლავს  გამგზავნი  ქვეყნის  მთავრობის  საკარანტინო  სამსახურის  მიერ  დამოწმებული ფიტოსანიტარული  სერტიფიკატი, მტკიცებულებით, რომ მასალა შემოწმებულია  და  არ   აღმოჩენილა  პარაზიტები.გარდა  ამისა  მცენარეები, რომლებიც  ამავე  ცხრილში  ჩამოთვლილ  ტერიტორიებზე  მუშავდება   და  არ  ახლავს  გამგზავნი  ქვეყნის  მთავრობის  მიერ  გაცემული  დამამტკიცებელი  ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი იმაზე,  რომ  დასამუშავებელი  მინდვრის  შემოწმების  შედეგად  საქონელი  აღმოჩნდა  პარაზიტებისგან  დაუავადებელი.
დ.  მიწა, მიწიანი  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალები  და  სათავსები. 
 
მცენარეები, რომლებიც  სამეურნეო  ნარგავებისთვის  საზიანოა ( მკვდარი  მცენარეების  გამოკლებით).
 
ცოცხალი  ნარგავები, მათ  შორის  თესლით, სპორებით  და  სხვა.
 
კორეოპსის,გიმნოკორონის, რადბეკიას,სენეციოს, ვერონიკას, ალტერნანტერას, ჰიდროკოტილის, სიციოსის, მირიოფილუმის, სპარტინას  და  აზოლას  ჯიშის  ნებისმიერი  სახეობა.
ბუტკოვანი  შრეები.
 
ალტერნანტერას ფილოქსეროიდის  ღეროები  და  ფესვები.
ჰიდროკოტილის  რანუნკულოიდის  ღეროები  და  ფესვები.
პისტის  სტრატიოტეს  ღეროები  და  ფესვები.
აზოლა  კრისტატას  ღეროები.
კორეოპსის  ლანკეოლატას  ფესვები.
გიმნოკორონის  სპილანტოიდის  ღეროები  და  ფესვები.
რადბეკია  ლაცინიატას  ფესვები.
სენეციო  მადაგასკარიენსის ფესვები  და  ღეროები.
აქვატიკუმის  მირიოფილუმის  ფესვები  და  ღეროები.
ანგელიკა  სპარტინას  ფესვები  და  ღეროები.
ანაგალი-აქვატიკა  ვერონიკას  ფესვები.
 
ნაწილი 2 ,&231 და 232
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ნაწილი 2, & 232
 
თავი  7      ბოსტნეული  და  ზოგიერთი  საკვები  ძირნაყოფები  და  ბოლქვნაყოფები
 
07.01-07.04,07.06-07.09
07.11,07.12,07.14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.09.59,
0711.59,
0712.39
 
07.05
 
 
 
 
 
07.13
ა.   მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  ან  სათავსები, რომლებიც  იგზავნება  ან  გაივლის  მეორე  თანდართულ ცხრილში  ჩამოთვლილ  რაიონებს. 
 
ბ.    მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  ან  სათავსები, რომლებიც  ველურად  იზრდება  პირველ  თანდართულ ცხრილში  ჩამოთვლილ  ტერიტორიებზე. 
გ.  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  ან  სათავსები, რომლებსაც  თან  არ  ახლავს  გამგზავნი  ქვეყნის  მთავრობის  საკარანტინო  სამსახურის  მიერ  დამოწმებული ფიტოსანიტარული  სერტიფიკატი, მტკიცებულებით, რომ მასალა შემოწმებულია  და  არ   აღმოჩენილა  პარაზიტები.გარდა  ამისა  მცენარეები, რომლებიც  ამავე  ცხრილში  ჩამოთვლილ  ტერიტორიებზე  მუშავდება   და  არ  ახლავს  გამგზავნი  ქვეყნის  მთავრობის  მიერ  გაცემული  დამამტკიცებელი  ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი იმაზე,  რომ  დასამუშავებელი  მინდვრის  შემოწმების  შედეგად  საქონელი  აღმოჩნდა  პარაზიტებისგან  დაუავადებელი.
დ.  მიწა, მიწიანი  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალები  და  სათავსები. 
 
მცენარეები, რომლებიც  სამეურნეო  ნარგავებისთვის  საზიანოა ( მკვდარი  მცენარეების  გამოკლებით).
 
 
ა.   მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  ან  სათავსები, რომლებსაც  თან  არ  ახლავს  გამგზავნი  ქვეყნის  მთავრობის  საკარანტინო  სამსახურის  მიერ  დამოწმებული ფიტოსანიტარული  სერტიფიკატი, მტკიცებულებით, რომ მასალა შემოწმებულია  და  არ   აღმოჩენილა  პარაზიტები.
ბ.  მიწა, მიწიანი  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალები  და  სათავსები. 
 
ა.  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  ან  სათავსები, რომლებიც  ველურად  იზრდება  პირველ  თანდართულ ცხრილში  ჩამოთვლილ  ტერიტორიებზე. 
ბ.  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  ან  სათავსები, რომლებსაც  თან  არ  ახლავს  გამგზავნი  ქვეყნის  მთავრობის  საკარანტინო  სამსახურის  მიერ  დამოწმებული ფიტოსანიტარული  სერტიფიკატი, მტკიცებულებით, რომ მასალა შემოწმებულია  და  არ   აღმოჩენილა  პარაზიტები.გარდა  ამისა  მცენარეები, რომლებიც  ამავე  ცხრილში  ჩამოთვლილ  ტერიტორიებზე  მუშავდება   და  არ  ახლავს  გამგზავნი  ქვეყნის  მთავრობის  მიერ  გაცემული  დამამტკიცებელი  ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი იმაზე,  რომ  დასამუშავებელი  მინდვრის  შემოწმების  შედეგად  საქონელი  აღმოჩნდა  პარაზიტებისგან  დაუავადებელი.
გ.   მიწა, მიწიანი  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალები  და  სათავსები. 
 
 
ნაწილი 2, & 231 და 232
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ნაწილი 2, & 232
 
თავი  8       საკვები  ხილი  და  კაკალი;  ციტრუსის  კანი   და ნესვი
 
8.01,08.11
 
 
 
 
 
08.02-08.10
ა.   მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  ან  სათავსები, რომლებსაც  თან  არ  ახლავს  გამგზავნი  ქვეყნის  მთავრობის  საკარანტინო  სამსახურის  მიერ  დამოწმებული ფიტოსანიტარული  სერტიფიკატი, მტკიცებულებით, რომ მასალა შემოწმებულია  და  არ   აღმოჩენილა  პარაზიტები.
ბ.   მიწა, მიწიანი  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალები  და  სათავსები. 
 
 
ა.    მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  ან  სათავსები, რომლებიც  იგზავნება  ან  გაივლის  მეორე  თანდართულ ცხრილში  ჩამოთვლილ  რაიონებს. 
ბ.    მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  ან  სათავსები, რომლებსაც  თან  არ  ახლავს  გამგზავნი  ქვეყნის  მთავრობის  საკარანტინო  სამსახურის  მიერ  დამოწმებული ფიტოსანიტარული  სერტიფიკატი, მტკიცებულებით, რომ მასალა შემოწმებულია  და  არ   აღმოჩენილა  პარაზიტები.
გ.   მიწა, მიწიანი  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალები  და  სათავსები. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ნაწილი 2, & 231 და 232
 
თავი  9       ყავაჩაისუნელ- სანელებლები
 
09.01 (გარდა  გრძელი  ლობიოსა),09.07
 
 
 
 
 
 
 
 
09.10
ა.  მცენარეები ( გარდა გამხმარი  მასალისა)  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  და  სათავსი, რომლებიც  იგზავნება  ან  გაივლის  მეორე  თანდართულ ცხრილში  ჩამოთვლილ  რაიონებს. 
 
ბ.  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  ან  სათავსები, რომლებსაც  თან  არ  ახლავს  გამგზავნი  ქვეყნის  მთავრობის  საკარანტინო  სამსახურის  მიერ  დამოწმებული ფიტოსანიტარული  სერტიფიკატი, მტკიცებულებით, რომ მასალა შემოწმებულია  და  არ   აღმოჩენილა  პარაზიტები.
გ.   მიწა, მიწიანი  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალები  და  სათავსები. 
 
ა.  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  ან  სათავსები, რომლებიც  ველურად  იზრდება  პირველ  თანდართულ ცხრილში  ჩამოთვლილ  ტერიტორიებზე. 
ბ.  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  ან  სათავსები, რომლებსაც  თან  არ  ახლავს  გამგზავნი  ქვეყნის  მთავრობის  საკარანტინო  სამსახურის  მიერ  დამოწმებული ფიტოსანიტარული  სერტიფიკატი, მტკიცებულებით, რომ მასალა შემოწმებულია  და  არ   აღმოჩენილა  პარაზიტები.გარდა  ამისა  მცენარეები, რომლებიც  ამავე  ცხრილში  ჩამოთვლილ  ტერიტორიებზე  მუშავდება   და  არ  ახლავს  გამგზავნი  ქვეყნის  მთავრობის  მიერ  გაცემული  დამამტკიცებელი  ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი იმაზე,  რომ  დასამუშავებელი  მინდვრის  შემოწმების  შედეგად  საქონელი  აღმოჩნდა  პარაზიტებისგან  დაუავადებელი.
 
ნაწილი 2,& 231 და 232
 
თავი  10    მარცვლოვანები
10.01-10.08
ა.  მცენარეები ( გარდა გამხმარი  მასალისა)  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  და  სათავსი, რომლებიც  იგზავნება  ან  გაივლის  მეორე  თანდართულ ცხრილში  ჩამოთვლილ  რაიონებს. 
ბ.  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  ან  სათავსები, რომლებიც  ველურად  იზრდება  პირველ  თანდართულ ცხრილში  ჩამოთვლილ  ტერიტორიებზე. 
გ.  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  ან  სათავსები, რომლებსაც  თან  არ  ახლავს  გამგზავნი  ქვეყნის  მთავრობის  საკარანტინო  სამსახურის  მიერ  დამოწმებული ფიტოსანიტარული  სერტიფიკატი, მტკიცებულებით, რომ მასალა შემოწმებულია  და  არ   აღმოჩენილა  პარაზიტები.გარდა  ამისა  მცენარეები, რომლებიც  ამავე  ცხრილში  ჩამოთვლილ  ტერიტორიებზე  მუშავდება   და  არ  ახლავს  გამგზავნი  ქვეყნის  მთავრობის  მიერ  გაცემული  დამამტკიცებელი  ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი იმაზე,  რომ  დასამუშავებელი  მინდვრის  შემოწმების  შედეგად  საქონელი  აღმოჩნდა  პარაზიტებისგან  დაუავადებელი.
დ. მიწა, მიწიანი  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალები  და  სათავსები. 
 
ნაწილი 2, & 231 და 232
 
თავი  11      ფქვილ-ბურღულეულის  მრეწველობის პროდუქტები; ალაო ; სახამებელიინულინი , ხორბლის წებოვანა
■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 12      ცხიმოვანი  თესლი და ნაყოფები ; სხვადასხვა მარცვლეულითესლი  და  ნაყოფისამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეებიჩალა და  ფურაჟი
 
12.01,
12.03-12.06,
12.8-12.10
 
 
 
 
 
12.07
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.09
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.02,12.11
12.12
 
 
 
 
 
,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.13,12.14
 
ა.  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  ან  სათავსები, რომლებსაც  თან  არ  ახლავს  გამგზავნი  ქვეყნის  მთავრობის  საკარანტინო  სამსახურის  მიერ  დამოწმებული ფიტოსანიტარული  სერტიფიკატი, მტკიცებულებით, რომ მასალა შემოწმებულია  და  არ   აღმოჩენილა  პარაზიტები.
ბ.  მიწა, მიწიანი  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალები  და  სათავსები. 
 
ა.  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  და  სათავსი, რომლებიც  იგზავნება  ან  გაივლის  მეორე  თანდართულ ცხრილში  ჩამოთვლილ  რაიონებს. 
ბ.  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  ან  სათავსები, რომლებსაც  თან  არ  ახლავს  გამგზავნი  ქვეყნის  მთავრობის  საკარანტინო  სამსახურის  მიერ  დამოწმებული ფიტოსანიტარული  სერტიფიკატი, მტკიცებულებით, რომ მასალა შემოწმებულია  და  არ   აღმოჩენილა  პარაზიტები.
გ.  მიწა, მიწიანი  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალები  და  სათავსები. 
 
ა.  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  ან  სათავსები, რომლებიც  ველურად  იზრდება  პირველ  თანდართულ ცხრილში  ჩამოთვლილ  ტერიტორიებზე. 
ბ.  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  ან  სათავსები, რომლებსაც  თან  არ  ახლავს  გამგზავნი  ქვეყნის  მთავრობის  საკარანტინო  სამსახურის  მიერ  დამოწმებული ფიტოსანიტარული  სერტიფიკატი, მტკიცებულებით, რომ მასალა შემოწმებულია  და  არ   აღმოჩენილა  პარაზიტები.გარდა  ამისა  მცენარეები, რომლებიც  ამავე  ცხრილში  ჩამოთვლილ  ტერიტორიებზე  მუშავდება   და  არ  ახლავს  გამგზავნი  ქვეყნის  მთავრობის  მიერ  გაცემული  დამამტკიცებელი  ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი იმაზე,  რომ  დასამუშავებელი  მინდვრის  შემოწმების  შედეგად  საქონელი  აღმოჩნდა  პარაზიტებისგან  დაუავადებელი.
გ.  მიწა, მიწიანი  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალები  და  სათავსები. 
 
 
ა.  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  და  სათავსი, რომლებიც  იგზავნება  ან  გაივლის  მეორე  თანდართულ ცხრილში  ჩამოთვლილ  რაიონებს. 
ბ.  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  ან  სათავსები, რომლებიც  ველურად  იზრდება  პირველ  თანდართულ ცხრილში  ჩამოთვლილ  ტერიტორიებზე. 
გ.  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  ან  სათავსები, რომლებსაც  თან  არ  ახლავს  გამგზავნი  ქვეყნის  მთავრობის  საკარანტინო  სამსახურის  მიერ  დამოწმებული ფიტოსანიტარული  სერტიფიკატი, მტკიცებულებით, რომ მასალა შემოწმებულია  და  არ   აღმოჩენილა  პარაზიტები.გარდა  ამისა  მცენარეები, რომლებიც  ამავე  ცხრილში  ჩამოთვლილ  ტერიტორიებზე  მუშავდება   და  არ  ახლავს  გამგზავნი  ქვეყნის  მთავრობის  მიერ  გაცემული  დამამტკიცებელი  ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი იმაზე,  რომ  დასამუშავებელი  მინდვრის  შემოწმების  შედეგად  საქონელი  აღმოჩნდა  პარაზიტებისგან  დაუავადებელი.
დ.  მიწა, მიწიანი  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალები  და  სათავსები. 
 
 
ა.  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  და  სათავსი, რომლებიც  იგზავნება  ან  გაივლის  მეორე  თანდართულ ცხრილში  ჩამოთვლილ  რაიონებს ( N 14 და  N 15). 
ბ.  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  ან  სათავსები, რომლებსაც  თან  არ  ახლავს  გამგზავნი  ქვეყნის  მთავრობის  საკარანტინო  სამსახურის  მიერ  დამოწმებული ფიტოსანიტარული  სერტიფიკატი, მტკიცებულებით, რომ მასალა შემოწმებულია  და  არ   აღმოჩენილა  პარაზიტები.
გ.  მიწა, მიწიანი  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალები  და  სათავსები. 
 
ნაწილი 2, & 231 და 232
 
 
 
 
 
 
ნაწილი 2, & 231 და 232
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ნაწილი 2,& 232
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ნაწილი 2 , & 231 და232
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ნაწილი 2, & 232
თავი 13    ლაქი ; წებოფისები  და  სხვა  მცენარეული  წვენები  და  ექსტრაქტები
■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  14     მცენარეული  მასალები  წნული  ნაკეთობების  დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები
 
14.04
ა.  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  და  სათავსი, რომლებიც  იგზავნება  ან  გაივლის  მეორე  თანდართულ ცხრილში  ჩამოთვლილ  რაიონებს
ბ.  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  ან  სათავსები, რომლებსაც  თან  არ  ახლავს  გამგზავნი  ქვეყნის  მთავრობის  საკარანტინო  სამსახურის  მიერ  დამოწმებული ფიტოსანიტარული  სერტიფიკატი, მტკიცებულებით, რომ მასალა შემოწმებულია  და  არ   აღმოჩენილა  პარაზიტები.
გ.  მიწა, მიწიანი  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალები  და  სათავსები. 
 
ნაწილი 2, & 231 და 232
 

განყოფილება     III       ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და ზეთები და მათი გახლეჩისპროდუქტები; მომზადებული საკვები ცხიმები;ცხოველური ან მცენარეული  წარმოშობის ცვილები

 

თავი   15     ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის  პროდუქტებიმომზადებული  საკვები  ცხიმები; ცხოველური  ან მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები
 
15.01,15.02
15.06
ა.  ჩლიქოსანი ცხოველების,ცხენის,ქათმის,მწყერის,სირაქლემას,ინდაურის,იხვის,ბატის  და  სხვა  ფრინველების, ძაღლის  და  კურდღლის  ცხიმი, ასევე  მათი სათავსები და შესაფუთი  მასალა .
 
ნაწილი 2,& 211
 
განყოფილება     IV     მზა საკვები პროდუქტებისასმელიალკოჰოლური  სასმელები  და  ძმარითამბაქო და თამბაქოს  სამრეწველო   შემცვლელები
 
თავი 16    ხორცისთევზის  ან  კიბოსნაირებისმოლუსკების  ან  წყლის  სხვა  უხერხემლოები  მზა  პროდუქტები
16.01,16.02
ჩლიქოსანი
ცხოველების,ცხენის,ქათმის,მწყერის,სირაქლემას,ინდაურის,იხვის,ბატის  და  სხვა  ფრინველების, ძაღლის  და  კურდღლის    ძეხვეული, ლორი  და  შაშხი, რომელთა  ხორცი, ცხიმი, სისხლი  და  შიგნეულობა  , რომელიც  გამოიყენება  უმად, ასევე  მათი  სათავსები  და  შეფუთვა( გარდა „ბ“ და „გ“  ქვეპუნქტისა).
ბ.  ჩლიქოსანი  ცხოველების   ძეხვეული, ლორი  და  შაშხი, რომელთა  ხორცი  და  შიგნეულობა  გამოიყენება  უმად,იგზავნება  ქვეყნებიდან  ან  ქვეყნების  გავლით,  გარდა  შემდეგი  ქვეყნებისა: კორეა,სინგაპური,ფინეთი,შვედეთი, ნორვეგია,პოლონეთი,უნგრეთი, რუმინეთი, სლოვენია, ხორვატია, ბოსნია-ჰერცოგოვინა,გერმანია,დანია, იტალია(გარდა  სარდინიისა), ლიხტენშტეინი,შვეიცარია,ბელგია,საფრანგეთი,ავსტრია,
ესპანეთი,ირლანდია,ისლანდია,კანადა, აშშ(შეზღუდულია   ჰავაის  კუნძულებზე  და  გუამის  ტერიტორია), მექსიკა, ბელიზი, გვატემალა,ჰონდურასი, ელ სალვადორი,ნიკარაგუა, კოსტა რიკა, პანამა,დომინიკის  რესპუბლიკა, ჩილე, ჩრდილოეთ  მარიანას  კუნძულები,ახალი  ზელანდია, ვანუატუ, ახალი კალედონია და ავსტრალია,ასევე  მათი  სათავსები  და  შეფუთვა.
 
ნაწილი  2, & 241
 
თავი 17    შაქარი  და  შაქრის  შემცველი  საკონდიტრო  ნაწარმი
■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 18  კაკაო  და კაკაოს  ნაწარმი
■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 19      მარცვლოვანების, მარცვლისფქვილისსახამებლის  ან  რძის  მზა  პროდუქტები  საკონდიტრო  ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 20      მზა  ბოსტნეულიხილიკაკალი  და  მცენარეთა  სხვა  ნაწილები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 21     სხვადასხვა  საკვები  პროდუქტები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 22       სასმელებიალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 23     ნარჩენები და  კვების მრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები   ცხოველებისთვის
23.01
ა.  ჩენჩოდასნებოვნებული  ბრინჯის  ქატო, ასევე   მათი  შესაფუთი  მასალა  და  სათავსი, რომლებიც  იგზავნება  ან  გაივლის  მეორე  თანდართულ ცხრილში  ჩამოთვლილ  რაიონებს ( N15).
 
ნაწილი 2, & 211
 
თავი 24     თამბაქო  და  თამბაქოს   შემცვლელები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
V                 მინერალური  პროდუქტები
25. მარილი; გოგირდი; გრუნტი  და  ქვა; თაბაშირის  მასალა; კირი  და ცემენტი
2530.90
ბაღის  მიწა, ჯანმრთელობის  სამკურნალოდ  განკუთვნილი  მიწა, ჭაობის  მიწა, მერგელი(მერგელით განოყიერება), ამოთხრილი  მიწა  და    სასუქიანი  მიწა  და  სასუქით  გაჯერებული  გაფხვიერებული  მიწა.
ნაწილი 2, & 251
 
თავი   26    მადნებიწიდა და ნაცარი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 27    მინერალური  საწვავინავთობი  და  მათი  გამოხდის  პროდუქტები ; ბიტუმოვანი  ნივთიერებები (ფისოვან ნივთიერებათა ასფალტისგუდრონის,ნავთობის და მისთსაერთო სახელწოდება ); მინერალური  ცვილები.
იაპონია_______________________________________________________________12
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება     VI           ქიმიური    ან   მოკავშირე   მრეწველობის   პროდუქტები
თავი 28    არაორგანული  ქიმიკატებისძვირფასი ლითონების  არაორგანული  ან  ორგანული  ნაერთები; იშვიათი მიწათა  ლითონები, რადიოაქტიური  ელემენტები  ან  იზოტოპები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 29    ორგანული  ქიმიკატები
 
2904.20
 
2909.19
 
2914.30
 
2916.33
 
2921.30
 
2921.49
 
2921.59
 
2926.90
 
2939.10
2939.40
 
 
 
 
2939.90
 
 
29.01-29.42
 
29
4- ნიტროდიფენილი  და  მისი  მარილები
 
ქლორომეთილი
 
ფენილაცეტონი
 
ფენილაცეტიკის  მჟავა  და  მარილები
 
4-ამინოდიფენილი, ბეტა-ნაფთილამინი  და  მათი მარილები
 
ფენილამინოპროპანი  და  მისი  მარილები
 
ბენზიდინი  და  მისი  მარილები
 
ფენილაცეტოაცეტონიტრილი
 
დიაცეტილმორფინი  და  მისი  მარილები, ოპიუმის  ფხვნილი
ა.  ფენილმეთილამინოპროპანოლი  და  მისი  მარილები
ბ.  1-ფენილ-2-მეთილამინოპროპანოლი-1  და  მისი  მარილები
 
გ.  1-ფენილ-2-დიმეთილამინოპროპანოლი-1  და  მისი  მარილები
 
1-ფენილ-1-ქლორო-2-მეთილამინოპროპანი,1-ფენილ-1-ქლორო-2-დიმეთილამინოპროპანი,1-ფწნილ-2-დიმეთილამინოპროპანი და  მათი  მარილები
ა.  ნარკოტიკები  და  ფსიქოტროპუნი  ნივთიერებები, რომლებიც  არ  შეიცავენ დიაცეტილმორფინს  ან  მათ  მარილებს
ბ. ნარკოტიკები  და  1-დიმეთილ-N-2-პროპინილფენეთილამინი, ჰიდროქლორიდი  და  მათი  მარილები
ნაწილი 2, & 261 და 264
ნაწილი 2, & 261 და 264
ნაწილი 2, & 261 და 263
ნაწილი 2, & 261 და 263
ნაწილი 2, & 261 და 264
 
 
ნაწილი 2, & 261 და 264
ნაწილი 2, & 261 და 263
 
 
ნაწილი 2, & 261 და 263
ნაწილი 2, & 261 და 263
ნაწილი 2, & 261 და 263
 
ნაწილი 2, & 261 და 266
 
                  
თავი 30     ფარმაცევტული პროდუქცია
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.02
 
3002.90
ა.  ნივთიერებები,რომლებიც  შეიცავს ჩამოთვლილთაგან რომელიმე  ერთ-ერთის  საერთო  წონის  1%-ზე  მეტს:  4-ნიტროდიფენილს  და   მათ  მარილებს,  ქლორომენთილს,4--ამინოდიფენს,ბეთანაფთილამინს  და  მათ  მარილებს, ბენზიდინს  და  მის  მარილებს.
ბ.  ნივთიერებები, რომლებიც  შეიცავს  ფენილაცეტიკის  მჟავას  ან  მისი  მარილების საერთო  წონის  10 %-ზე  მეტს  და  რომელსაც  არა  აქვს   ჯანმრთელობის  და  სოციალური  უზრუნველყოფის  სამინისტროს  ნებართვა.
გ.  ნივთიერებები, რომლებიც  შეიცავს  1-ფენილ-2-მეთილამინოპროპანოლი-1-ის  და   მისი  მარილების საერთო  წონის  10 %-ზე  მეტს  და  რომელსაც  არა  აქვს   ჯანმრთელობის  და  სოციალური  უზრუნველყოფის  სამინისტროს  ნებართვა.
დ.  ნივთიერებები, რომლებიც  შეიცავს  1-ფენილ-2-დიმეთილამინოპროპანოლი-1-ის  და   მისი  მარილების საერთო  წონის  10 %-ზე  მეტს  და  რომელსაც  არა  აქვს   ჯანმრთელობის  და  სოციალური  უზრუნველყოფის  სამინისტროს  ნებართვა.
ე.  ნივთიერებები, რომლებიც  შეიცავს  ერთ-ერთს: 1-ფენილ-1-ქლორო-2-მეთილამინოპროპანს,1-ფენილ-1-ქლორო-2-დიმეთილამინოპროპანს,1-ფენილ-2-დიმეთილამინოპროპანს და  მათ  მარილებს.
ვ.  ნივთიერებები, რომლებიც  შეიცავს  ან  ფენილაცეტოაცეტიტრილს  ან  ფენილაცეტონს.
ზ.  ნივთიერებები, რომლებიც  შეიცავს  ან  ფენილამინოპროპანს, ფენილმეთილამინოპროპანს  ან  მათ  მარილებს.
თ.  ნივთიერებები, რომლებიც შეიცავს  დიაცეტილმორფინს  და  მის  მარილებს.
შინაურ  ცხოველებს  შორის  ინფექციური  დაავადების  გადამტანი  ბაცილები 
 
სამეურნეო  მცენარეებისთვის  საზიანო  მიკრო-ორგანიზმები
 
ნაწილი 2, & 261 და 264
 
 
ნაწილი 2, & 261 და 263
 
ნაწილი 2, & 261 და 263
 
 
ნაწილი 2, & 261 და 263
 
 
ნაწილი 2, & 261 და 263
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ნაწილი 2, & 213
 
ნაწილი 2, & 265
 
 
თავი 31      სასუქები
 
31.01
 
 
 
 
31.01
(შეზღუდულია  სასუქის  შემცველი  ნარგავები)
 
 
31,02
 
31.03
 
 
31.04
 
 
 
 
31.05
 
 
 
 
 
 
31.01-31.05
მცენარეული  და  ცხოველური  სასუქები, მიუხედავად  იმისა  ნარევია  თუ არა  ან ქიმიურად  დამუშავებულია თუ არა; ცხოველური  ან  მცენარეული  პროდუქტების  ქიმიური  დამუშავებითა  და  ნარევით  მიღებული  სასუქები.
 
მინერალური  ან ქიმიური  სასუქი, აზოტის შემცველი  სასუქები.
ნარგავები, პროდუქტები  და  მისი  შესაფუთი  მასალა  ან  სათავსი, რომელსაც თან  არ   ახლავს  გამგზავნი  ქვეყნის  მთავრობის  საკარანტინო  სამსახურის  მიერ  დამოწმებული ფიტოსანიტარული  სერტიფიკატი, მტკიცებულებით, რომ მასალა შემოწმებულია  და  არ   აღმოჩენილა  პარაზიტები.
 
მინერალური  და  ქიმიური  სასუქები; ფოსფატები.
 
მინერალური  და  ქიმიური  სასუქები;კალიუმის  შემცველი  სასუქები.
 
მინერალური  და  ქიმიური  სასუქები, რომელიც  შეიცავს  ორ ან  სამ  ნიტროგენის,ფოსფორის  და  კალიუმის  სასუქს;სხვა  სასუქები;ამ  სახის  საქონელი, რომელიც  ნახსენებია  დანართებსი  ან  მსგავსი  ფორმები  ან  მათი  საერთო  წონა  თუ არ  აჭარბებს  10 კგ.-ს
 
მინერალური  და  ქიმიური  სასუქები, რომელიც  შეიცავს  ორ ან  სამ  ნიტროგენის,ფოსფორის  და  კალიუმის  სასუქს;სხვა  სასუქები;ამ  სახის  საქონელი, რომელიც  ნახსენებია  დანართებსი  ან  მსგავსი  ფორმები  ან  მათი  საერთო  წონა  თუ არ  აჭარბებს  10 კგ.-ს
 
მიწა, მიწით  გაჯერებული  სასუქი  და  მისი  შესაფუთი  მასალა  ან  სათავსი.
ნაწილი 2, & 265
 
 
 
ნაწილი 2, & 265
 
 
 
 
 
ნაწილი 2, & 265
 
 
 
ნაწილი 2, & 265
 
 
 
 
ნაწილი 2, & 265
 
 
 
 
ნაწილი 2, & 265
 
 
თავი 32     სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები ; ტანინები  და  მათი  წარმოებულები ; საღებავებიპიგმენტები და დანარჩენი  საღებავი  ნივთიერებებისაღებავები ( სახატავი ) და  ლაქებიფითხები  და  სხვა  მასტიკები ; მელანი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 33      ეთერზეთები  და  რეზინოიდებიპარფიუმერულიკოსმეტიკური  და  ტუალეტის  საშუალებები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 34      საპონიზედაპირულად  აქტიური ორგანული  აგენტები , სარეცხი საშუალებები , საზეთი  მასალები , ხელოვნური    ცვილებიმზა  ცვილები , საწმენდი  და საპრიალებელი  საშუალებებისანთლები  და  ანალოგიური ნაწარმი ,მოდელირების   პასტები, " სტომატოლოგიური  ცვილები " და თაბაშირის   სტომატოლოგიურიპრეპარატები.
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 35    ალბუმინოიდური   ნივთიერებებისახეცვლილი   სახამებელიწებოები ; ფერმენტები
 
35.06
წებოვანი  ნივთიერებები  და  გამხსნელები ან  საერთო  მოცულობის  5%-ზე   მეტი  ბენზინით  გაზავებული  ხსნარები.
 
ნაწილი 2, & 261 და 264
 
თავი 36    ფეთქებადი   ნივთიერებებიპიროტექნიკური  ნაწარმიასანთი ; პიროფორული  შენადნობებიგარკვეული საწვავი    პრეპარატები
3601.00
 
 
3605.00
ყვითელი  ფოსფორის  შემცველი  თავიანი  ასანთი  და  საერთო  წონის  1 %-ზე  მეტი  შემცველობის  ყვითელი  ფოსფორის  შემცველი  თავიანი  ასანთი 
 
ყვითელი  ფოსფორის  შემცველი  თავიანი  ასანთი  და  საერთო  წონის  1 %-ზე  მეტი  შემცველობის  ყვითელი  ფოსფორის  შემცველი  თავიანი  ასანთი 
 
ნაწილი  2, & 264
 
 
ნაწილი  2, & 264
 
თავი 37    ფოტოგრაფიული  ან  კინემატოგრაფიული  საქონელი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 38      სხვადასხვა   ქიმიური  პროდუქტები
 
38
ა.  ნივთიერებები,რომლებიც  შეიცავს ჩამოთვლილთაგან რომელიმე  ერთ-ერთის  საერთო  წონის  1%-ზე  მეტს:  4-ნიტროდიფენილს  და   მათ  მარილებს,  ქლორომენთილს,4--ამინოდიფენს,ბეთანაფთილამინს  და  მათ  მარილებს, ბენზიდინს  და  მის  მარილებს.
ბ.  ნივთიერებები, რომლებიც  შეიცავს  ფენილაცეტიკის  მჟავას  ან  მისი  მარილების საერთო  წონის  10 %-ზე  მეტს  და  რომელსაც  არა  აქვს   ჯანმრთელობის  და  სოციალური  უზრუნველყოფის  სამინისტროს  ნებართვა.
გ.  ნივთიერებები, რომლებიც  შეიცავს  1-ფენილ-2-მეთილამინოპროპანოლი-1-ის  და   მისი  მარილების საერთო  წონის  10 %-ზე  მეტს  და  რომელსაც  არა  აქვს   ჯანმრთელობის  და  სოციალური  უზრუნველყოფის  სამინისტროს  ნებართვა.
დ.  ნივთიერებები, რომლებიც  შეიცავს  1-ფენილ-2-დიმეთილამინოპროპანოლი-1-ის  და   მისი  მარილების საერთო  წონის  10 %-ზე  მეტს  და  რომელსაც  არა  აქვს   ჯანმრთელობის  და  სოციალური  უზრუნველყოფის  სამინისტროს  ნებართვა.
ე.  ნივთიერებები, რომლებიც  შეიცავს  ერთ-ერთს: 1-ფენილ-1-ქლორო-2-მეთილამინოპროპანს,1-ფენილ-1-ქლორო-2-დიმეთილამინოპროპანს,1-ფენილ-2-დიმეთილამინოპროპანს და  მათ  მარილებს.
ვ.  ნივთიერებები, რომლებიც  შეიცავს  ან  ფენილაცეტოაცეტიტრილს  ან  ფენილაცეტონს.
ზ.  ნივთიერებები, რომლებიც  შეიცავს  ან  ფენილამინოპროპანს, ფენილმეთილამინოპროპანს  ან  მათ  მარილებს.
თ.  ნივთიერებები, რომლებიც შეიცავს  დიაცეტილმორფინს  და  მის  მარილებს.
 
ნაწილი 2, & 261 და 264
 
 
 
ნაწილი 2, & 261 და 263
 
 
ნაწილი 2, & 261 და 263
 
 
ნაწილი 2, & 261 და 263
 
 
ნაწილი 2, & 261 და 263
 
 
 
განყოფილება    VII    პლასტმასი და მათი ნაწარმირეზინი და მათი ნაწარმი
 თავი  39     პლასტმასი  და მათი ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  40   რეზინი  და  მათი  ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება   VIII     დაუმუშავებელი  ტყავიტყავიქურქ-ბეწვეული   და  მათი  ნაწარმისაუნაგირე  ნაწარმი  და აკაზმულობასამოგზაურო    საქონელიჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ; ცხოველთა  ნაწლავი (გარდა აბრეშუმის   ჭიას   ნაწლავისა)
 
თავი 41    დაუმუშავებული  ტყავი (გარდა  ქურქ-ბეწვეულის ) და ტყავი
 
41.01-41.03
ჩლიქოსანი  ცხოველების, ცხენის,ქათმის,მწყერის,სირაქლემას,იხვის, ბატის  და  ასხვა  ფრინველების, ძაღლის  და  კურდღლის  ბეწვი, ასევე  მათი  სათავსი  და  შეფუთვა.
ნაწილი2, &211
 
თავი 42   ტყავის  ნაწარმი , საუნაგირე  ნაწარმი  და  აკაზმულობასამგზავრო  ნივთებიჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ;  ცხოველთა   ნაწლავი  (გარდა  აბრეშუმის  ჭიას   ნაწლავისა)
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 43     ქურქ-ბეწვეული    და  ხელოვნური  ბეწვი ; მათი  ნაწარმიდაშვებულია  უპირობოდ
 
განყოფილება   IX     ხე  და  მისი  ნაწარმიხის  ნახშირიკორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები ; ჩალის   ნაწარმი, ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი  მასალაკალათები  და  მოწნული  ნაწარმი
 
თავი 44    ხე  და  მისი  ნაწარმიხის  ნახშირი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 45    კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 46      ჩალის  ნაწარმი ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი   მასალაკალათები   და   მოწნული   ნაწარმი
 
46.01,46.02
ა. ა.  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  და  სათავსი, რომლებიც  იგზავნება  ან  გაივლის  მეორე  თანდართულ ცხრილში  ჩამოთვლილ  რაიონებს
ბ.  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალა  ან  სათავსები, რომლებსაც  თან  არ  ახლავს  გამგზავნი  ქვეყნის  მთავრობის  საკარანტინო  სამსახურის  მიერ  დამოწმებული ფიტოსანიტარული  სერტიფიკატი, მტკიცებულებით, რომ მასალა შემოწმებულია  და  არ   აღმოჩენილა  პარაზიტები.
გ.  მიწა, მიწიანი  მცენარეები  და  მათი  შესაფუთი  მასალები  და  სათავსები. 
 
ნაწილი 2, & 291 და 292
 
ნაწილი 2, & 291 და 292
 
 
 
ნაწილი 2, & 291 და 292
 
 
 
განყოფილება   X      ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის მასალაქაღალდის  ან  მუყაოს ნარჩენები  და  ჯართი   ; ქაღალდი  და  მუყაო  და  მათი  ნაწარმი
თავი   47     ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის  მასალაქაღალდის  ან  მუყაოს   ნარჩენები  და  ჯართი 
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი   48    ქაღალდი  და  მუყაო;  ქაღალდის  მასისქაღალდის  ან  მუყაოს  ნაწარმ
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  49     ნაბეჭდი   წიგნებიგაზეთები , სურათები  და  სხვა  პოლიგრაფიული   პროდუქტებიხელნაწერებინაბეჭდი  ტექსტები  და  გეგმები
49.11
ა.  ყალბი, დაზიანებული  ან  იმიტირებული  ვალუტა, თამასუქი,ბანკნოტი და ფასიანი  ქაღალდები.
ბ.  ყალბი  ან  დაზიანებული  საფოსტო  მარკა  და  სხვა  საფოსტო  დატვირთვის  მქონე  ნივთები.
გ.  ნივთები, რომელიც  შეცდომით  შეიძლება  ჩაითვალოს  საფოსტო  მარკად  და  სხვა  ინსტრუმენტები, წარმოდგენილი  საფოსტო  ხარჯებით.
დ.  ოფიციალური  საშემოსავლო  მარკები, მარკების  გადასახადი  ბეჭედი (პლომბი).
ე.  ინსტრუმენტები, რომლებიც  ქმნიან  ბეჭედს( პლომბს) “გ“  და  „დ“  ქვეპუნქტებისთვის.
 
 
ნაწილი 2,& 271
 
ნაწილი 2,& 272
 
ნაწილი 2,& 273
 
განყოფილება    XI    ტექსტილი   და   ტექსტილის   ნაწარმი
თავი 50    აბრეშუმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  51  მატყლიცხოველის  წმინდა  ან  უხეში  ბეწვი;   ძუის  ნაერთები   და  ნაქსოვი    ფაბრიკატები.
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  52   ბამბა 
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  53   სხვა მცენარეული ბოჭკოებიქაღალდის   ნართი   და   ქსოვილები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  54   ადამიანის   მიერ   ნართავი   ძაფებიზოლები   და   სგავსი   ტექნოგენური  ტექსტილის   მასალ
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  55   ადამიანის   მიერ   ნაწარმოები   ბოჭკოები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  56   ბამბათექა  და  უქსოვი  საქონელისპეციალური  ნართიბაწრებითოკებითოკები  და   ბაგირები  და ათი   ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  57    ხალიჩები  და  იატაკის   სხვა   საფარი   ნივთები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  58   სპეციალური   ნაქსოვი   ქსოვილებიტაფტინგური   ტექსტილის   მასალებიმაქმანიგობელენებიგასაწყობინაქარგები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 59     გაჟღენთილიდაფარული  ან  ლამინირებული   საფეიქრო ნაწარმიტექსტილის   ნაწარმი   სამრეწველო გამოყენებისთვის
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 60     ნაქსოვი  ან  ხელით   ნაქსოვი   ნივთები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 61       მანქანით  ან  ხელით  ნაქსოვი   ტანსაცმელი   და   მათი   აქსესუარები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 62      არა  მანქანით   ან   ხელით   ნაქსოვი  ტანსაცმელი და   მათი  აქსესუარები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 63      სხვა   ხელოვნური   ტექსტილის  ნაწარმიკომპლექტებიმეორადი   ტანსაცმელი  და  ტექსტილის ნაწარმიჩვრები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება  XII    ფეხსაცმელი , თავსაბურავებიქოლგებიშეზლონგებიმზის  ქოლგები , ხელჯოხები , ჩხირებიშოლტები, მათრახები   და მათი ნაწილებიმზა  ბუმბული  და   მათი  ნაწარმი ; ხელოვნური  ყვავილებიადამიანის თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები
 
თავი 64    ფეხსაცმელიგეტრები  და  ანალოგიური  ნაწარმი ; მათი  ნაწილები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 65   თავსაბურავები  და  მათი  ნაწილები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 66     ქოლგებიშეზლონგებიმზის  ქოლგები , ხელჯოხები ,  ჩხირები , შოლტებიმათრახები   და  მათი  ნაწილები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
ჯგუფი 67    დამუშავებული   ბუმბული   და    ღინღლი   და   მათი  ნაწარმიხელოვნური  ყვავილები;
ადამიანის  თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება  XIII    ქვისთაბაშირისცემენტისაზბესტისქარსის  ან  ანალოგიური  მასალებიკერამიკული პროდუქტები ;მინა  და  მინის  ნაწარმი
 
თავი 68      ქვისთაბაშირისცემენტისაზბესტისქარსის  ან  ანალოგიური  მასალები
 
68.11-13
აზბესტი  და აზბესტის  შემცველი  ნივთები, რომელთა  წონა  საერთო  წონის   0,1 %-ზე  მეტია
ნაწილი 2, & 261 და 264
 
თავი 69    კერამიკული  ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 70    მინა  და  მინის   ჭურჭელი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება  XIV    ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი  ლითონებილითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმიბიჟუტერია ; მონეტა
 
თავი 71        ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი ლითონები, ლითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმი; ბიჟუტერია ;  მონეტა
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება    XV     არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხის )  ლითონები   და   მათი   ნაწარმი.
 
თავი 72    რკინა   და  ფოლადი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 73     რკინის   და   ფოლადის   ნივთები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 74     სპილენძი  და  მათი  ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 75      ნიკელი   და  მათი  ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 76   ალუმინი  და  მისი  ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 77   (დაცულია   შესაძლო   გამოყენების   ჰარმონიზებული   სისტემა)
 
თავი 78   ტყვია   და  მათი  ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 79    თუთია  და  მათი  ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 80     თუნუქი   და  მათი  ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 81     სხვა    კეთილშობილი   ლითონები; სერმეტი   და  მათი  ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 82    ხელსაწყო  იარაღიმჭრელი  ნივთებიარაძვირფასი  ლითონების   კოვზები  და  ჩანგლები  მათი  ნაწილები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 83    სხვადასხვა   არაძვირფასი   ლითონის    ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება    XVI        მანქანები  და  მექანიკური  მოწყობილობები ; ელექტრო  მოწყობილობები ; მათი  ნაწილებიხმის   ჩამწერი   და  აღმწარმოებელი  აპარატურასატელევიზიო   გამოსახულებისა   და   ბგერის   ჩამწერი   და აღმწარმოებელი   აპარატურა , მათი   ნაწილები   და   საკუთნოები
 
თავი 84      ბირთვული    რეაქტორები , ქვაბებიდანადგარები   და   მექანიკური   მოწყობილობები ; მათი   ნაწილები
 
84
საბეჭდი  ხელსაწყოები, რომლებიც  აწარმოებენ  ბეჭდებს( პლომბს)  ან  მარკებს.
 
 
თავი 85     ელექტრო  მანქანები  და  მოწყობილობა  და  მათი  ნაწილები ხმის ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი აპარატურა,სატელევიზიო  გამოსახულებისა  და  ხმის  ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი  აპარატურა,  მათი  ნაწილები და  აქსესუარები
 
85.23
ყალბი  ბანქო
 
 
განყოფილება    XVII      ავტომობილებისთვითმფრინავებისგემებისა  და  სატრანსპორტო    აღჭურვილობა
 
თავი 86         რკინიგზის   ან   ტრამვაის   ლოკომოტივებიმოძრავი   შემადგენლობა  და  მათი  ნაწილებიმატარებლის ან  ტრამვაის  სალიანდაგო   გზა   და  ფიტინგები ( გაზის  აპარატურა)  და  მათი   ნაწილებიყველა  სახის  მექანიკური  (მათ შორისელექტრო-მექანიკური )  საგზაო   სიგნალიზაციის  მოწყობილობები .
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 87       ტრანსპორტი გარდა  სარკინიგზო  და  ტრამვაის  მოძრავი  შემადგენლობისა   და  მათი  ნაწილები  და საკუთნოები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 88      თვითმფრინავებისკოსმოსური  ხომალდების  და  მათი  ნაწილები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 89     გემები , ნავები  და  მცურავი  სტრუქტურები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება   XVIII         ოპტიკურიფოტოგრაფიულიკინემატოგრაფიულისაზომიმაკონტროლებელი , ზუსტისამედიცინო ან ქირურგიული    ინსტრუმენტები  და აპარატურა ; საათები ; მუსიკალური   ინსტრუმენტებიმათი   ნაწილები   და   აქსესუარები
 
თავი 90    ოპტიკურიფოტოგრაფიულიკინემატოგრაფიულისაზომიმაკონტროლებელი , ზუსტისამედიცინო  ან ქირურგიული   ინსტრუმენტები  და  აპარატურა ; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 91    კედლის   საათები  და   მაჯის   საათები  და  მათი  ნაწილები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 92    მუსიკალური   ინსტრუმენტები ; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება   XIX     იარაღი   და   საბრძოლო   მასალებიმათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
 
თავი 93  იარაღი   და  საბრძოლო  მასალებიმათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
 
93.01-93.04
 
 
 
9307.00
ცეცხლსასროლი  იარაღი, მისი ნაწილები   და   აქსესუარები, საბრძოლო მასალა.
ნახევრად იარაღი  და  იმიტირებული  იარაღი, იმიტირებული  ცეცხლსასროლი  იარაღი(გარდა  იმიტირებული  ხელით      სატარებელი  იარაღისა).
ხმლები
ნაწილი 2, & 281
 
 
 
ნაწილი 2, & 281
 
განყოფილება   XX             სხვადასხვა    დამზადებული    ნივთები
 
თავი 94      ავეჯისაწოლები , ლეიბებილეიბის ფუძეებიდივნის  ბალიშები  და  ავეჯის  ანალოგიური  ნატენი ;
ლამფები  და  სანათი  მოწყობილობები , სხვა  ადგილას  დაუსახელებელი  ან  ჩაურთველიგანათებული  ნიშნები , ფირფიტები   და  ასე  შემდეგ ; ასაწყობი   ნაგებობები
 
94.04
საწოლები, ლეიბები, ლეიბების  ხელსაკიდი, ბალიშები და  მსგავსი    ავეჯი, რომლებიც  შეიცავს  ჩალას  და/ ან  ჩენჩოს,  მეორე  დანართში  ჩამოთვლილი, რომლებიც  იგზავნება  ან  გაივლის  მეორე  თანდართულ ცხრილში  დასახელებულ   რაიონებს ( N14  და  N 15 ).
ნაწილი 2, & 2201
 
თავი 95         სათამაშოებიკომპიუტერული თამაშები  და  სპორტული  ინვენტარიმათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 96        სხვადასხვა   წარმოებული  ნივთები
 
96.14
ნივთები, რომლებიც  გამოიყენება  ოპიუმის  მოსაწევად.
 
 
 

განყოფილება    XXI      ხელოვნების, საკოლექციო   ნივთები  და   ანტიკვარიატი

 

თავი 97    ხელოვნებისსაკოლექციო   ნივთები   და   ანტიკვარიატი

97
 
97.04
ხელით  ნახატები, გრავიურები  და  ქანდაკებები
 
საფოსტო  მარკები, რომელთაგან  ფოსტის  შტემპელი  ამოღებულია.
 
 
ნაწილი 2, & 271
 
XXII              ეროვნული    საფოსტო    კანონის    მე -14    მუხლით     აკრძალული    ნივთები                
1. ასაფეთქებელი, ადვილაალებადი  ან  ფოსტისა  და  ტელეკომუნიკაციების  სამინისტროს  მიერ  განსაზღვრული სხვა  საშიში  ნივთიერებები .
ა. ასაფეთქებელი    მასალა
I.  აალებადი  მასალა
აალებადი,მოგიზგიზე, წვადი მასალა, მური   და  ჭვარტლი.
II. დენთი
1. ნიტრატები  და  კვამლის  გამომყოფი  დენთი, უმთავრესად  მისი  შემცველი   ნივთიერებები ( სანადირო  ან  დასანაღმი  შავი  დენთი  და  ამიაკის  შემცველი  ფხვნილი).
2. ნიტროცელულოზი  და  კვამლის  გარეშე  ფეთქებადი  დენთი, უმთავრესად  მისი  შემცველი  ნივთიერებები( სანადირო  დენთი  კვამლის  გარეშე და ა.შ. ).
3. კვამლის  გარეშე  ფეთქებადი  დენთი,რომელიც  უმთავრესად  შედგება  ნიტროცელულოზის  და  ნიტროგლიცერინისგან.
III.  ასაფეთქებელი  ნივთიერებები
1. ფულმინატი( მერკურის  ფულმინატი)  და  ტყვიის  ნიტრიდი, ასევე  მათი  შემცველი  ნივთიერებები.
2. ნიტრატები, ქლორატები  და  პერქლორატები, ასევე  ასაფეთქებელი  ნივთიერებები, რომლებიც  უმეტესად  შეიცავს  ამ  ნაერთებს( ამონიუმის  ნიტრატის  ასაფეთქებელი  ნივთიერება,კალიუმ  ქლორატის  ასაფეთქებელი  ნივთიერება, კარლიტი  და  სხვა).
3. აზოტის  ეთერი( ნიტროკოტონი, სახამებლიანი  ნიტრატი, პენტარიტრიტოლ ტეტრანიტრატი და სხვა), ასევე  უმთავრესად  მათი  შემცველობის  ნარევი.
4. ნიტროგლიცერინი  და  ნიტროგლიკოლი, ასევე  უმთავრესად  მათი  შემცველობის  მქონე  ასაფეთქებელი  ნივთიერებები( სხვადასხვა  დინამიტები).
5. ნიტრო  შენაერთები ( ტრინიტრობენზინი,ტრინიტროლუენი, პიკრინის  მჟავა,ტრინიტროქლორბენზინი, ტეტრილი, ტრინიტროანისოლი, ჰექსანიტროდიფენილამინი, ტრიმეთილინ-ტრინიტროამინი და  სხვა), ასევე  უმთავრესად  მატი  შემცველი  ნაერთები.
IV.   პიროტექნიკა
ტყვიები,ვაზნები,ვაზნის  დანამატები, დეტონატორები, ფისტონი, უალო  ფეთქებადი  ნივთიერებები,  შუშხუნები, სათამაშო  შუშხუნები   და  სხვა  ასაფეთქებლად  ან  დენთად  გამოსაყენებელი  პიროტექნიკა.
V.   სხვადასხვა
მეტაკრილიკის  მჟავა მეთილ ეთერი, ქლორიდები  და  უმთავრესად  მათი  შემცველი  ნივთიერებები
ბ.  აალებადი  მასალა
აალებადი  შენადნობებირკინანიკელიკალიუმის  პერმანგანატი,ყვითელი ფოსფორიწითელი ფოსფორი,ფოსფორის  ფულფიდი,ასანთი, კალიუმის  ლითონი ნატრიუმის ლითონი,მაგნეზიუმის  ფხვნილი,ალუმინის  ფხვნილი,თითბრის  ფხვნილი, თუთიის  ფხვნილი, სპილენძის  ფხვნილი,დაუშლელი  კირი, პეროქსიდები ( ტყვიის  პეროქსიდი, ნატრიუმის   პეროქსიდი,ბარიუმის  პეროქსიდი, კალიუმის  პეროქსიდი და  ა.შ.), კარბიდი, დაშლილი  ფოსფიდი  და  ჰიდროსულფატი.
გ.  საწვავი  მასალები
I.  30 ◦-ზე  და  უფრო  დაბალ  ტემპერატურაზე  აალებადი II.  გარდა  ზემოხსენებული  თანმხვედრი  მასალებისა, როგორიცაა:
1. საღებავი,  შენართი  და  სხვა  პროდუქტები, რომლებიც  შეიცავს  უმთავრესად  ნავთს, და ა.შ.( ბენზინის  ეთერი, ბენზინი,  ნავთობი, რომელიც  გამოყოფილია  ბუნებრივი  გაზისგან, თიხიანი  ნავთობი, ქვანახშირის  სითხე, და  სხვა.30 ◦  ცელსიუსის  ან   უფრო  დაბალი  გრადუსული  მაჩვენებლის  მქონე  კაშკაშით)(ლაკი,რეზინის  ცემენტი, ასფალტის  ფენა  და  ა.შ.)
2. 60 %-ზე  მეტი  ალკოჰოლის  შემცველი  სპირტი  (მათ შორის  მეთანოლი, ბუტანოლი და დენატურირებული(ნივთიერებებად  დაშლილი)  ალკოჰოლი), ასევე  სუნამოები  და  კოსმეტიკის  პროდუქტები, ხსნარები  და  სხვა  პროდუქტები.
3. ალკოჰოლის  და  ეთერის  ნარევი  სითხე  კოლოდიონი, ნავთის  გამხსნელი, სკიპიდარის  ზეთი, ქაფური, ფიჭვის  ზეთი  და  კრეოზოტის  ზეთი.
დ.  საწვავი  გაზები
ბუტანი, პროპანი,აცეტილი, ვანილის  ქლორიდი  და  სხვა  საწვავი  გაზები.
ე. ძლიერ-ჟანგვადი  მასალები
 წყალბადის  ზეჟანგი ( 20 %-ზე  მეტი).
ვ. მომწამვლელი  ან  ავსუნიანი  გაზები  ან  მასალები, რომლებიც  გამოყოფენ  ორთქლს
მომწამვლელი  გაზები( იპრიტი,ლუიზიტი, ადამზიტი  და  სხვა), დიმეთილ სულფატი, უწყლო  ალუმინის  ქლორიდი,ქლორბენზოლი,ქლორბენზილი,ქლორაცეტილი,ქლოროპიკრინი,ბრომი,ბრომბენზილი,გოგირდის პენტაქლორიდი,გოგირდის  ქლორიდი,რკინის  ქლორიდი, აკროლენი, ტიტანიუმის  ტეტრაქლორიდი  და  კრემნიუმის  ტეტრაქლორიდი.
ზ. მომწამვლელი  ნივთიერებები
I.      ოქტამეთილ პიროფოსფორამიდი  და  მისი  შემცველი  პროდუქტები(სკრადანი,პეტროქსილი  და  სხვა)
II.    ტყვიის  ტეტრაცეტატი(ტყვიის  ტეტრაეთილი, ტყვიის  ტეტრამეთილი  და  სხვა)  და  მათი  შემცველი  პროდუქტები.
III.   დიეთილპარანიტროფენილთიოფოსფატი  და  მისი  შემცველი  პროდუქტები ( პარათიონი, ფოლიდერი  და  სხვა).
IV.   დიმწთილეთილმერკაპტოეთილფოსფატი  და  მისი  შემცველი  პროდუქტები ( მეთილის  დიმეტონი, მეტასისტოქსი  და  სხვა).
V.     დიმეთილ-(დიეთილამიდო-1-ქლორკროტონილი)-ფოსფატი  და  მისი  შემცველი  პროდუქტები(ფოსფამიდონი  და  სხვა).
VI.    დიმეტილპარანიტროფენილთიოფოსფატი და  მისი  შემცველი  პროდუქტები(მეთილ  პარათიონი  და  სხვა).
VII.   ტეტრაეთილპიროფოსფატი  და  მისი  შემცველი  პროდუქტები ( TEPP, ნიკარინ  P,  და  სხვა).
VIII.  მონოფლუოროაცეტიტის  მჟავა, მონოფლუოროაცეტატი,ასევე  მატი  შემცველი  პროდუქტები ( ნატრიუმის  მონოფლუოროაცეტატი, და  ა.შ.).
IX.   ამიდური  მონოფლუორაცეტიტი  და  მისი  შემცველი  პროდუქტები(ფუსოლი და  სხვა).
 
X.    პროდუქტები, რომლებიც  შეიცავს  ალუმინის  ფოსფიდს  და  მათი  დაშლის( დანაწევრების ) კატალიზატორს ( ფოსტქსინი და სხვა).
თ.  ძლიერი  მჟავები
მბოლავი  გოგირდოვანი  მჟავა,გოგირდის  ანჰიდრიდი,გოგირდმჟავა,მბოლავი  აზოტის  მჟავა, აზოტმჟავა,ფოსფორის ანჰიდრიდი(ფოსფორის პენტოქსიდი), ქლორსულფიდის  მჟავა, ჰიდროფტორიდის  მჟავა, ჰიდროქლორიდის  მჟავა  და  ჭიანჭველამჟავა.
2.  ნარკოტიკული საშუალებები, ფსიქოტროპული ნივთიერებები   ან  სხვა  ანალოგიური საგნები (გარდა  იმ   შემთხვევებისა, როცა ეს საგნები იგზავნება ისეთი  კომპეტენტური ორგანიზაციის მისამართზე, რომელსაც აქვს ასეთი საგნების ფლობის ნებართვა).
ფარმაცევტულ  საქმეთწარმოების  კანონის  , დეტალური  რეგულაციების  52  მუხლის, მომწამვლელი  და  მავნე  ნივთიერებების  მაკონტროლებელი  კანონის  მე-2  მუხლის  და  დანართის  პირობებით  განსაზღვრული  საწამლავი, ძლიერმოქმედი  ნარკოტიკი  და  ძლიერმოქმედი  ნივთიერებები.  
3.  ცოცხალი  დაავადებული  ორგანიზმი  ან  საქონელი,რომელიც  მიიჩნევა  ასეთი  დაავადები  მატარებლად  ან  გადამტანად ( გარდა  იმისა, რომლებსაც  აგზავნის  მთავრობა, საჯარო  სამსახური, ბაქტერიოლოგიური  კვლევის  ინსტიტუტები, ექიმები  ან  ვეტერინარული  ქირურგიის  წარმომადგენლები), და ა.შ. რომლებიც  განსაზღვრულია  საკარანტინო  კანონის  მე-2  მუხლით  და  ტუბერკულოზის  მაკონტროლებელი  კანონის  31-ე  მუხლით;4. ნივთები, რომელთა  ტრანსპორტირება  და  გადაცემა  იკრძალება  კანონით  და   სამთავრობო  დადგენილებებით.
უხამსი  ნახატები( კრიმინალური  კანონი), მარიხუანა( კანაფის  მაკონტროლებელი  კანონი),ნარკოტიკული  ნივთიერებები(სტიმულატორების  მაკონტროლებელი კანონი), და  ა.შ.
 
XXIII           სხვადასხვა 
(1)  საქონელი, რომელიც  მიიჩნევა    საზოგადოებრივ ი  უსაფრთხოების    ან  მორალის  ზიანის  მომტანად.
(2)  საბავშვო  პორნოგრაფია
მაგალითად
37.06
49.01,49.02
49.11
85.24
95.04
97.01
97.02
97.03
ფილმები
წიგნები
სურათები
ვიდეოფირები
ბანქო
ფერწერის  ნიმუშები
გრავიურა
ქანდაკება
 
 
 
(3)  საქონელი,რომელიც  არღვევს  საპატენტო,მოდელის,დიზაინის,სასაქონლო ნიშნის,საავტორო  უფლებების,სამეზობლო  ან  ტერიტორიული  განლაგების  ან  სელექციონერის  უფლებებს.
(4) არაკეთილსინდისიერი  კონკურენციის  თავიდან  აცილების  კანონის, მუხლი 2, & 1,   1,2,3-  ქვეპუნქტის  მიხედვით  განსაზღვრული   საქონელი ( საბაჟო  კანონი).
 
 
ნაწილი   2:    პირობითად  დაშვებული  ნივთები
21  ცოცხალი  ცხოველები  და  ცხოველური  პროდუქტები
211    დასაშვებია  თუ  ახლავს  შემოწმების  სერტიფიკატი  ან  ასლი, დამოწმებული  გამგზავნი  ქვეყნის  სამთავრობო  ორგანოების  მიერ, რომელიც  იძლევა  გარანტიას,რომ კარანტინის  გავლის  შედეგად, საქონელი  არ  გაავრცელებს  ნებისმიერი  სახის  ინფექციური  დაავადების  გამომწვევს (პათოგენს), გარდა  იმ  ქვეყნებიდან  იმპორტირებული  საქონლისა, რომელთაც  არა  აქვთ  ინსპექტირების  ორგანო  ან  სხვა  გარემოებები, რომელსაც  განსაზღვრავს  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტრო (ნებადართულია  მცირე    პაკეტებად).
212     წიწილა, რომელიც  იგზავნება  სტატუს-კვოდ,იმ ქვეყნების  პორტიდან   და  აეროპორტიდან  გატანის  გარეშე, სადაც  იგზავნება, რაც  თანხვდება  სოფლის მეურნეობის, სატყეო  და  ტევზჭერის  სამინისტროს  პირობებს, და  შეესაბამება  ცხოველთა  საკარანტინო  ოფიცრის  მითითებებს.
213    შემთხვევები, რომელთაც  ამტკიცებს  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის    სამინისტრო,    სამეცნიერო  კვლევების  ან  სხვა  სპეციალური  გარემოებების  გათვალისწინების  მიზნით.
214    საქონელი,  რომელიც  იგზავნება  სტატუს-კვოდ,იმ ქვეყნების  პორტიდან   და  აეროპორტიდან  გატანის  გარეშე, სადაც  იგზავნება, რაც  თანხვდება  სოფლის მეურნეობის, სატყეო  და  ტევზჭერის  სამინისტროს  პირობებს, და  შეესაბამება  ცხოველთა  საკარანტინო  ოფიცრის  მითითებებს.
215   მაიმუნი  შეიძლება  გაიგზავნოს  თუ  ახლავს სერტიფიკატი  ან  ასლი  შემდეგი  ქვეყნების  ორგანიზაციებისა: აშშ,ჩინეთი,ინდონეზია,ფილიპინები,ვიეტნამი,გუანა  ან  სურინამი,დამოწმებით, რომ   მაიმუნი  არ  არის  დაავადებული  და /ან   არ  არის  ეჭვი,  მისგან  რაიმე  სახის  ინფექციური  დაავადების  გავრცელებისა, რომელიც  ჩამოთვლილია  იაპონიის მთავრობის  დადგენილებით  და   რომელთაც  აღწერს  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  და / ან ჯანმრთელობის, შრომის  და  სოციალური  უზრუნველყოფის  სამინისტროების   ბრძანებულებები.
216  შეიძლება  გაიგზავნოს  თუ  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  და  ჯანმრთელობის, შრომის  და  სოციალური  უზრუნველყოფის  სამინისტროები   ნებას  დართავს  მათ  იმპორტზე  რაიმე  განსაკუთრებული  მიზეზის  გამო, იმ  ტერიტორიებიდან, რომლებიც  აღიარებულია  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  და   ჯანმრთელობის, შრომის  და  სოციალური  უზრუნველყოფის  სამინისტროების   მიერ.
217  საქონელი, რომელთაც  ერთვის  სერტიფიკატი, დამოწმებული  გამგზავნი  რეგიონის  სამთავრობო  წარმომადგენლის  მიერ  ან  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის 
სამინისტროს  წარმომადგენლის  მიერ, მტკიცებულებით, რომ საქონელი   თერმულად  დამუშავებულია  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს  მიერ  შემუშავებული  სტანდარტების  შესაბამისად, სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს  მიერ  დანიშნულ  საჭირო  აღჭურვილობით  დამონტაჟებულ    ობიექტებზე, გამგზავნი  ქვეყნის  სახელისუფლებო  წარმომადგენლების  მიერ  აღნიშნული  დაავადებების  ან  მოწყობილობებისგან   თავდაცვის  მიზნით.
და  ის  საქონელი, რომელთაც  ახლავს  ქვემოთ  ჩამოთვლილი  გამგზავნი  ქვეყნის  სამთავრობო  წარმომადგენლების  მიერ  დამოწმებული  სერტიფიკატი, მტკიცებულებით, რომ  საქონელი  გაგზავნილ  იქნა  ქვემოთ  ჩამოთვლილი  რეგიონიდან  (  შემდგომში   წოდებული „ შეუზღუდავი   რეგიონები“), რაც არ  არის  გადაგზავნილი  სხვა  რეგიონიდან   თანდართული  სერტიფიკატით, რომელსაც  ამოწმებს  შეუზღუდავი  რეგიონის  სამთავრობო  ან  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს  წარმომადგენელი , მტკიცებულებით, რომ საქონელი  თერმულად  დამუშავებულია  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს  მიერ  შემუშავებული  სტანდარტების  შესაბამისად, სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს  მიერ  დანიშნულ  საჭირო  აღჭურვილობით  დამონტაჟებულ    ობიექტებზე, და  რომ, საქონელი  იგზავნება  შეუზღუდავი  რეგიონიდან.
 კორეა,სინგაპური,ფინეთი,შვედეთი, ნორვეგია,პოლონეთი,უნგრეთი, რუმინეტი, სლოვენია, ხორვატია, ბოსნია-ჰერცოგოვინა,გერმანია,დანია, იტალია(გარდა  სარდინიისა), ლიხტენშტეინი,შვეიცარია,ბელგია,საფრანგეთი,ავსტრია,ესპანეთი,ირლანდია,ისლანდია,კანადა, აშშ(შეზღუდულია   ჰავაის  კუნძულებზე  და  გუამის  ტერიტორია), მექსიკა, ბელიზი, გვატემალა,ჰონდურასი, ელ სალვადორი,ნიკარაგუა, კოსტა რიკა, პანამა,დომინიკის  რესპუბლიკა, ჩილე, ჩრდილოეთ  მარიანას  კუნძულები,ახალი  ზელანდია, ვანუატუ, ახალი კალედონია და ავსტრალია
(ნებადართულია  მცირე    პაკეტებად   გაგზავნა).
218   საქონელი,რომელიც  იგზავნება  ტრანზიტის  გარეშე  ნებისმიერი  რეგიონიდან, გარდა  ჩამოთვლილისა,როგორიცაა საჭმლის  მომნელებელი  სისტემა, საშვილოსნო  და  საშარდე  ბუშტი ( შემდგომში  ხსენებული  „ თერმულად  დამუშავებული  საჭმლის  მომნელებელი  სისტემა  და  სხვა“ ), რომელთაც  ახლავს  გამგზავნი  ქვეყნის  სახელისუფლებო  ან  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს წარმომადგენლის  მიერ  დამოწმებული  სერტიფიკატი, მტკიცებულებით, რომ  საქონელი   თერმულად  დამუშავებულია  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს  მიერ  შემუშავებული  სტანდარტების  შესაბამისად, სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს  მიერ  დანიშნულ  საჭირო  აღჭურვილობით  დამონტაჟებულ    ობიექტებზე, გამგზავნი  ქვეყნის  სახელისუფლებო  წარმომადგენლების  მიერ  აღნიშნული  დაავადებების  ან  მოწყობილობებისგან, რათა  თავიდან  ავიცილოთ  მართული  ინფექციური  დაავადებების  აფეთქება.
219  საქონელი,რომელთაც  ახლავს  გამგზავნი  ქვეყნის  სახელისუფლებო  ან  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს წარმომადგენლის  მიერ  დამოწმებული  სერტიფიკატი, მტკიცებულებით, რომ  საქონელი   თერმულად  დამუშავებულია  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს  მიერ  შემუშავებული  სტანდარტების  შესაბამისად, სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს  მიერ  დანიშნულ  საჭირო  აღჭურვილობით  დამონტაჟებულ    ობიექტებზე, გამგზავნი  ქვეყნის  სახელისუფლებო  წარმომადგენლების  მიერ  აღნიშნული 
დაავადებების  ან  მოწყობილობებისგან, რათა  თავიდან  ავიცილოთ  მართული  ინფექციური  დაავადებების  აფეთქება, და  საქონელი, რომელიც  იგზავნება  ტრანზიტის  გარეშე, ნებისმიერი  რეგიონიდან, გარდა  ჩამოთვლილისა  და   რომელთაც  ახლავს  გამგზავნი  ქვეყნის  სახელისუფლებო  ან  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს წარმომადგენლის  მიერ  დამოწმებული  სერტიფიკატი, მტკიცებულებით, რომ  საქონელი   თერმულად  დამუშავებულია  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს  მიერ  შემუშავებული  სტანდარტების  შესაბამისად, სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს  მიერ  დანიშნულ  საჭირო  აღჭურვილობით  დამონტაჟებულ    ობიექტებზე  და  ინახებოდა  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს  მიერ  შემუშავებული  სტანდარტების  შესაბამისად, სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს  მიერ  დანიშნულ  საჭირო  აღჭურვილობით  დამონტაჟებულ    ობიექტებზე, რათა  თავიდან  ავიცილოთ  მართული  ინფექციური  დაავადებების  აფეთქება.
(ნებადართულია  მცირე    პაკეტებად   გაგზავნა).
220   თერმულად  დამუშავებული  საჭმლის  მომნელებელი  სისტემა  და  სხვა  ორგანოები, გარდა  საშვილოსნოს  და  შარდის  ბუშტისა, რომელიც  იგზავნება  ტრანზიტის  გარეშე,და   რომელთაც  ახლავს  გამგზავნი  ქვეყნის  სახელისუფლებო  ან  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს წარმომადგენლის  მიერ  დამოწმებული  სერტიფიკატი, მტკიცებულებით, რომ  საქონელი   თერმულად  დამუშავებულია  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს  მიერ  შემუშავებული  სტანდარტების  შესაბამისად, სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს  მიერ  დანიშნულ  საჭირო  აღჭურვილობით  დამონტაჟებულ    ობიექტებზე, გამგზავნი  ქვეყნის  სახელისუფლებო  წარმომადგენლების  მიერ  აღნიშნული  დაავადებების  ან  მოწყობილობებისგან, რათა  თავიდან  ავიცილოთ  მართული  ინფექციური  დაავადებების  აფეთქება.
(ნებადართულია  მცირე    პაკეტებად   გაგზავნა).
221  შეიძლება  გაიგზავნოს  თუ  არის  ავტორიზებული  კომპეტენტური  ხელმძღვანელობის  მიერ.
222  ძაღლები, რომლებიც  ითხოვენ  სამედიცინო  შემოწმებას  და  განსაზღვრულია  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს  მიერ  მიღებული  დადგენილებით.
223  პარტიამ, რომელსაც  გამიზნული   აქვს  ჯანმრთელობის, შრომის  და  სოციალური  უზრუნველყოფის  სამინისტროს  ბრძანებით  განსაზღვრული  ცხოველების  გაგზავნა , რაც  სავარაუდოდ   ადამიანებზე  ინფექციური  დაავადებების  გადამტანი  შეიძლება  იყოს ( შემდგომში  მოხსენიებული   როგორც  „ ავიზირებადი“ ( საყოველთაოდ  გამოცხადებული ცხოველი), გზავნილს  თან  უნდა  დაურთოს  გამგზავნი  ქვეყნის  მთავრობის  მიერ  დამოწმებული  ჯანმრთელობის  სერტიფიკატი  ან  მისი  ასლი, მტკიცებით,  რომ   მტკიცებულება  მირებულ  იქნა   იაპონიის  ჯანმრთელობის, შრომის  და  სოციალური  უზრუნველყოფის  სამინისტროს  მოთხოვნით  თითოეულ  ხსენებულ  ცხოველზე,  რომ    არცერთი   ცხოველი  არ არის  ინფიცირებული    ჯანმრთელობის, შრომის  და  სოციალური  უზრუნველყოფის  სამინისტროს  მიერ  განსაზღვრული  დაავადებებით  ან  ეჭვგარეშეა, რომ არ  არის  ასეთი  დაავადებების  მატარებელი, წინააღმდეგ  შემთხვევაში  ასეთი  ცხოველი  არ  გაიგზავნება.
224  ნარგავები   შეიძლება  გაიგზავნოს  იმ  შემთხვევაში,  თუ  იგი  ნებადართულია  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს  მიერ (  ფოსტით  გაგზავნა  შეზღუდულია  მცირე  პაკეტებად).
23  მცენარეული  პროდუქტები
231   მცენარეები, რომლებიც  ჩამოთვლილია  მეორე  დანართში.
232    მცენარეები   შეიძლება  გაიგზავნოს  იმ  შემთხვევაში,  თუ  იგი  ნებადართულია  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს  მიერ (  ფოსტით  გაგზავნა  შეზღუდულია  მცირე  პაკეტებად).
233    შეიძლება  გაიგზავნოს  ექსპერიმენტატორების  მიერ, ინდური  კანაფით,   კომპეტენტური  ხელმძღვანელობის  მიერ  დარეგისტრირებული და  ჯანმრთელობის,  შრომის  და  სოციალური  უზრუნველყოფის  სამინისტროს  ნებართვით.
234    შეიძლება  გაიგზავნოს  ჯანმრთელობის,  შრომის  და  სოციალური  უზრუნველყოფის  სამინისტროს  ნებართვით.
235    შეიძლება  გაიგზავნოს, თუ  იმპორტიორ  ქვეყანას  აქვს  მთავრობის  მიერ  გამოცხადებული  ნდობა.
236    საქონელი,რომელიც  იგზავნება  ნებისმიერი  რეგიონიდან, გარდა  ჩამოთვლილისა,  და   რომელთაც  ახლავს  გამგზავნი  ქვეყნის  სახელისუფლებო  ან  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს წარმომადგენლის  მიერ  დამოწმებული  სერტიფიკატი, მტკიცებულებით, რომ  საქონელი დეზინფიცირებულია    სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს  მიერ  შემუშავებული  სტანდარტების  შესაბამისად, სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს  მიერ  დანიშნულ  საჭირო  აღჭურვილობით  დამონტაჟებულ    ობიექტებზე, რათა  თავიდან  ავიცილოთ  დაავადებების  აფეთქება.
 
24      მზა   საკვები  პროდუქტები;  სასმელი; ალკოჰოლური  სასმელი  და  ძმარი; თამბაქო  და    თამბაქოს  ნაწარმი.
241   საქონელი,რომელიც  იგზავნება  ტრანზიტის  გარეშე  ნებისმიერი  რეგიონიდან, გარდა  ჩამოთვლილისა,და რომელთაც  ახლავს  გამგზავნი  ქვეყნის  სახელისუფლებო  ან  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს წარმომადგენლის  მიერ  დამოწმებული  სერტიფიკატი, მტკიცებულებით, რომ  საქონელი   თერმულად  დამუშავებულია  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს  მიერ  შემუშავებული  სტანდარტების  შესაბამისად, და  ღორის  ხორცისგან  დამზადებული  ლორი,გამგზავნი  ქვეყნის  სახელისუფლებო  ან  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს წარმომადგენლის  მიერ  დამოწმებული  სერტიფიკატით,  მტკიცებულებით, რომ  ხორცი  დამუშავებულია  და  ინახებოდა  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს  მიერ  დანიშნულ  საჭირო  აღჭურვილობით  დამონტაჟებულ    ობიექტებზე,და  დამატებით  იქნება  მითითებული  ცხოველთა  საკარანტინო  ოფიცრის  მიერ, რომ საქონელი  დამუშავდა  და  ინახებოდა   სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს  მიერ  შემუშავებული  სტანდარტების  შესაბამისად.
242    ნარგავები  შეიძლება  გაიგზავნოს  იმ  შემთხვევაში, თუ  იგი  ნებადართულია  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს  მიერ (  ფოსტით  გაგზავნა  შეზღუდულია  მცირე  პაკეტებად).
25   მინერალური  პროდუქტები
251   მიწა   შეიძლება  გაიგზავნოს  იმ  შემთხვევაში, თუ  იგი  ნებადართულია  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს  მიერ (  ფოსტით  გაგზავნა  შეზღუდულია  მცირე  პაკეტებად).
26   ქიმიური  და  მოკავშირე  მრეწველობის    პროდუქტები
261   თუ  ისინი  აკმაყოფილებენ  პირობებს, და  თუ  იგზავნება  დაზღევულ  ამანათად.
262   შეიძლება  გაიგზავნოს, თუ  რეგისტრირებულია    კომპეტენტური   იმპორტიორი  ორგანოს  მიერ  და  აქვს  ჯანმრთელობის, შრომის  და  სოციალური  უზრუნველყოფის  სამინისტროს  ნებართვა.
263   შეიძლება  გაიგზავნოს  ჯანმრთელობის, შრომის  და  სოციალური  უზრუნველყოფის  სამინისტროს  ავტორიზაციით, როგორც  სტიმულატორი  ან  ნედლეული  ბიზნესის  სფეროში.
264  შეიძლება  გაიგზავნოს  კომპეტენტური  ორგანოს  ნებართვით, ექსპერიმენტული  და  სამეცნიერო  კვლევებისთვის.
 ( ნებადართულია  მცირე  პაკეტებად   გაგზავნა)
265   მიკროსკოპული  ორგანიზმები  შეიძლება  გაიგზავნოს  იმ  შემთხვევასი, თუ  ნებართვა  დამოწმებულია  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს  მიერ.
( ნებადართულია  მცირე  პაკეტებად   გაგზავნა)
27   ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის  მასალა; ქაღალდის  ნარჩენები  და  ჯართი ან  მუყაო.  ქაღალდი  და  მუყაო  და  მათი  ნაწარმი. 
271   შეიძლება  გაიგზავნოს თუ არ არის  სავაჭრო  გამოყენებისთვის   გამიზნული 
272  შეიძლება  გაიგზავნოს  ფოსტის  და  ტელეკომუნიკაციების  სამინისტროს  ნებართვით
273  შეიძლება  გაიგზავნოს  ფინანსთა  სამინისტროს  ნებართვით
28   იარაღი  და  საბრძოლო  მასალა; მათი  ნაწილები  და  აქსესუარები.
281  შეიძლება  გაიგზავნოს  თუ  დამისამართებულია  პიროვნებაზე, რომელსაც  აქვს  ტარების  კანონიერი  უფლება  ადგილობრივი  კანონმდებლობის  შესაბამისად.
282   შეიძლება  გაიგზავნოს  თუ არ არის  გასაყიდად  გამიზნული.
29  ხე  და  ხის  მასალა; ხის  ნახშირი; კორპის  ხე  და  მისი  ნაწარმი; ჩალის, ესპარტოს ან  სხვა   წნული  მასალების  ნაწარმი; კალათები  და  წნულები    
291   მეორე  დანართში  ჩამოთვლილი  მცენარეები
292   შეიძლება  გაიგზავნოს  იმ  შემთხვევაში, თუ  ნებართვა  დამოწმებულია  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს  მიერ .
( ნებადართულია  მცირე  პაკეტებად   გაგზავნა)
 
220   ხე  და  ხის  მასალა; ხის  ნახშირი; კორპის  ხე  და  მისი  ნაწარმი; ჩალის, ესპარტოს ან  სხვა   წნული  მასალების  ნაწარმი; კალათები  და  წნულები
221      შეიძლება  გაიგზავნოს  იმ  შემთხვევაში, თუ  ნებართვა  დამოწმებულია  სოფლის  მეურნეობის, სატყეო  და  თევზჭერის  სამინისტროს  მიერ .
( ნებადართულია  მცირე  პაკეტებად   გაგზავნა)
 
ნაწილი  III
სპეციალური  დებულებები,  საბაჟო  და  სხვა
31  საბაჟო  დეკლარაციის შევსება
წერილობით  კორესპონდენციას  და  EMS  გზავნილს, რომელიც  ექვემდებარება  საბაჟო  კონტროლს, და  ყველა  საფოსტო  ამანათს,  თან  უნდა  ახლდეს  საბაჟო  დეკლარაციის  ორი  ასლი.
საბაჟო  დეკლარაცია, რომელიც  თან  ახლავს  ასეთ  გზავნილებს, უნდა  იძლეოდეს  საქონლის  აღწერილობას, ცალობით  რაოდენობას, მთლიან    რაოდენობას, შემადგენლობის  მთლიან    ღირებულებას (გარდა  ქონების  გადაცემის  დოკუმენტისა  და  დაზღვევის  ხარჯისა)  და  გამგზავნი  ქვეყნის ,რაც  შეიძლება  დეტალურ  და  ზუსტ  მონაცემებს,  და  გამოყოფილ  იქნას  რა  იგზავნება, საქონელი, სინჯი( ნიმუში), საჩუქარი   თუ  სხვა  რამ.
32   ზედდებულის  დართულობის  საჭიროება
ყველა  ნივთს, რომელიც  შეიცავს  საქონელს  ან  სინჯს,  თან  უნდა  ახლდეს   ზედნადების  ორი  ასლი, რათა  დაჩქარდეს  ნივთის  გადაზიდვა  და  საბაჟო  დეკლარირება. კონსულის  ანგარიშ-ფაქტურა  არ  მოითხოვება.
33  საქონლის  წარმოშობის  დადასტურების  საჭიროება, იმპორტის  ნებართვა  და  სხვა
ა.     ნივთები, რომელთა  ღირებულება  აღემატება  200 000  იენს ,  ექვემდებარება  საშეღავათო  ვალდებულებების  განაცხადს, ითხოვს  თან  ახლდეს  წარმოშობის  დამადასტურებელი  სერტიფიკატი, რომელიც  განზოგადებულია  საშეღავათო  სისტემით ( ფორმა A).
ბ.   ა.     ნივთები, რომელთა  ღირებულება  აღემატება  200 000  იენს ,  ექვემდებარება  ეკონომიკური  თანამშრომლობის  შეთანხმების (EPA= Economic  Partnership  Agreement)მიერ  შემუშავებულ ტარიფების  სპეციფიურ  წესებს,ამ შემთხვევაში   წარმოშობის  სერტიფიკატი  არ არის  საჭირო.
34   იმპორტის ( შემოტანის )  კონტროლის წესები
იაპონიის   იმპორტის  კონტროლის   მოქმედი  კანონის  (იხ. მუხლი 4, პუნქტი 1)  მიხედვით (  შემდგომში  მოხსენიებული, როგორც  „რეგულაციები“), შემოტანის   ლიცენზია  უნდა  იყოს  მიღებული  ეკონომიკის, ვაჭრობის  და  მრეწველობის  სამინისტროს  მიერ:
 
ა.   საქონელი, რომლისთვისაც შემომტანმა    უნდა  მიიღოს  იმპორტის  გაცემის  კვოტა( გამომუშავების  ნორმა), გარდა  იმ  შემთხვევისა, როცა  შემომტანს   უკვე  აქვს  მიღებული  მსგავსი   კვოტა.
ბ.  საქონელი, რომელიც  წარმოშობილია  ან  იგზავნება  იმ  ადგილებიდან, რომლებიც  ჩამოთვლილია  რეგულაციის  სტატია  3, პუნქტი 1-ში.
გ.   საქონელი, რომელთა  შემოტანის   პირობები  განსაზღვრულია  რეგულაციის  სტატია 3, პუნქტი  1-ში, გარდა  იმ  ნივთებისა, რომელთა  შემომტანს    მიღებული  აქვს  ეკონომიკის, ვაჭრობის  და  მრეწველობის  სამინისტროს  ნებართვა, როგორც  ნახსენებია   სამინისტროს   N 3  შეტყობინებაში  რეგულაციის  სტატია 3, & 1-ის  შესაბამისად, ან  რომლისთვისაც შემომტანმა  უნდა   წარადგინოს საბაჟო  ორგანოების  მიერ  დადგენილი  სხვა  დოკუმენტები.
არ  მოითხოვება   შემოტანის    ლიცენზია  იმ  განსაკუთრებულ  შემთხვევებში, რომლებიც  ჩამოთვლილია  მე-14  სტატიაში.
 
 
 

 

 

 

დეკლარაციაში დეტალურად უნდა მიეთითოს შიგთავსის ჩამონათვალი