თურქეთი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 653 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 4,50 TRL;
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 0 TRL - დან; (გამონაკლისია, 150 ევრომდე ღირებულების წიგნები და ბეჭდვითი გამოცემები, განკუთვნილი პირადი მოხმარებისთვის)
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - თურქული, ინგლისური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 30 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.ptt.gov.tr
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
 

 

 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 653 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური, თურქული;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 4,50 TRL;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 0 TRL - დან; (გამონაკლისია, 150 ევრომდე ღირებულების წიგნები და ბეჭდვითი გამოცემები, განკუთვნილი პირადი მოხმარებისთვის)
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 20 დღე;
üმაქსიმალური - 20 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.ptt.gov.tr
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 4.5 TRY;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას - 0 TRL - დან; (გამონაკლისია, 150 ევრომდე ღირებულების წიგნები და ბეჭდვითი გამოცემები, განკუთვნილი პირადი მოხმარებისთვის)
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5/6
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
 
უქმე დღეები - 1 იანვარი, 23 აპრილი, 1,19 მაისი, 4,5,6 ივნისი, 15 ივლისი, 10-14,30 აგვისტო, 29 ოქტომბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.ptt.gov.tr
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება თურქეთის ოფიციალურ წყაროს

 

 

აკრძალვების და შეზღუდვების იმპორტის სამუშაო სქემა უნივერსალური საფოსტო კავშირის საფოსტო ექსპორტის გზამკვლევში

კატეგორია P = აკრძალული

R = შეზღუდული

N = დაშვებული

მაგალითი/მოდელი

მაგალითი/მოდელი

ნაწილი I - ცოცხალიცხოველები;ცხოველური პროდუცტები

თავი

სათაური

 HS კოდიდან

HS კოდამდე

კატეგორია

აღწერა

მიღებული პირობები / პირობები მიღებისთვის

საინორმაციო ვებგვერდები

1

0101

010100

010690

R

ცოცხალი ცხოველები

იმპორტის ნებართვა აუცილებელია (იხილეთ ნაწილი  II)

http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat
/teblig/2012-11.html

2

0201

020100

021099

R

ხორცი და ხორცის სუბპროდუკტები

იმპორტის ნებართვა აუცილებელია (გარდა შემთხვევიბსა, რომლებიც აღნიშნულია რეგლამენტში წესების შესახებ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების ქვეყნის ინდივიდუალურ ტვირთების შემოტანაზე/ იხილეთ ნაწილი II)

http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/teblig/2012-11.html

3

0301

030100

030799

R

თევზი და კიბოსნაირები, მოლუსკები და სხვა წყლის უხერხემლოები

იმპორტის ნებართვა აუცილებელია (გარდა შემთხვევიბსა, რომლებიც აღნიშნულია რეგლამენტში წესების შესახებ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების ქვეყნის ინდივიდუალურ ტვირთების შემოტანაზე)

http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/teblig/2012-11.html

4

0401

040100

041000

R

რძის ნაწარმი;  ჩიტების კვერცხი; ბუნებრივი თაფლი; ცხოველური წარმოშობის საკვები პროდუქტები, სხვაგან არ არის მითითებული შედის

იმპორტის ნებართვა აუცილებელია (გარდა შემთხვევიბსა, რომლებიც აღნიშნულია რეგლამენტში წესების შესახებ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების ქვეყნის ინდივიდუალურ ტვირთების შემოტანაზე/ იხილეთ ნაწილი II)

http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/teblig/2012-11.html

4

0402

040210

040299

R

რძე და ნაღები, კონცენტრირებული ან დამატებული შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერების შემცველი.

იმპორტის ნებართვა აუცილებელია (გარდა შემთხვევიბსა, რომლებიც აღნიშნულია რეგლამენტში წესების შესახებ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების ქვეყნის ინდივიდუალურ ტვირთების შემოტანაზე)

http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/teblig/2012-11.html

4

0407

040700

040799

R

ფრინველის კვერცხი, ნაჭუჭი, ახალი,  დაკონსერვებული ან დამზადებული

იმპორტის ნებართვა აუცილებელია (გარდა შემთხვევიბსა, რომლებიც აღნიშნულია რეგლამენტში წესების შესახებ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების ქვეყნის ინდივიდუალურ ტვირთების შემოტანაზე)

http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/teblig/2012-11.html

5

0501

050100

051199

R

ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომელიც სხვა ადგილას არ არის მითითებული ან არ შედის

იმპორტის ნებართვა აუცილებელია (გარდა შემთხვევიბსა, რომლებიც აღნიშნულია რეგლამენტში წესების შესახებ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების ქვეყნის ინდივიდუალურ ტვირთების შემოტანაზე)

http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/teblig/2012-11.html

ნაწილი II - მცენარეული პროდუკტები

თავი

სათაური

HS კოდიდან

HS კოდამდე

კატეგორია

აღწერა

მიღებული პირობები / პირობები მიღებისთვის

საინფორმაციო ვებგვერდები

6

0601

060100

060499

R

ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები, ფესვები და .. მოჭრილი ყვავილები და დეკორატიული ფოთლები.

მცენარის საკარანტინო რეგლამენტის მე -14 მუხლის გათვალისწინებით.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548 HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"& HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"sourceXmlSearch= HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"& HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"MevzuatIliski=0

7

0701

070100

071490

R

საკვები ბოსტნეული და გარკვეული ფესვები და ბოლქვნაყოფები

მცენარის საკარანტინო რეგლამენტის მე -14 მუხლის გათვალისწინებით.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548 HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"& HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"sourceXmlSearch= HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"& HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"MevzuatIliski=0

8

0801

080100

081400

R

საკვები ხილი და კაკალი; ციტრუსოვანი ხილის ან ნესვის კანი

მცენარის საკარანტინო რეგლამენტის მე -14 მუხლის გათვალისწინებით.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548 HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"& HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"sourceXmlSearch= HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"& HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"MevzuatIliski=0

9

0901

090100

091099

R

ყავა, ჩაი, მატე და სანელებები

მცენარის საკარანტინო რეგლამენტის მე -14 მუხლის გათვალისწინებით. (აკრძალულია საფოსტო გზავნილების გაგზავნა, რომლებიც ექვემდებარება კომერციულ მოთხოვნებს  საბაჟო კანონმდებლობით და რომლის ღირებულებაც აღემატება 150 ევროს)

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548 HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"& HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"sourceXmlSearch= HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"& HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"MevzuatIliski=0

10

1001

100100

100890

R

მარცვლეული

მცენარის საკარანტინო რეგლამენტის მე -14 მუხლის გათვალისწინებით.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548 HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"& HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"sourceXmlSearch= HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"& HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"MevzuatIliski=0

11

1101

110100

110900

R

საღარავი მრეწველობის პროდუქცია; ალაო; სახამებელი; ინულინი; ხორბლის წებოვანა

(აკრძალულია საფოსტო გზავნილების გაგზავნა, რომლებიც ექვემდებარება კომერციულ მოთხოვნებს  საბაჟო კანონმდებლობით და რომლის ღირებულებაც აღემატება 150 ევროს)

https://www.tugem.com.tr/component/mevzuatlar/?mlid=1887

12

1201

120100

121490

R

ზეთოვანი თესლები და ოლეგინური ხილი; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი და ხილი; სამრეწველო ან სამკურნალო მცენარეები; ჩალა და საკვები

იმპორტის ნებართვა აუცილებელია (გარდა შემთხვევიბსა, რომლებიც აღნიშნულია რეგლამენტში წესების შესახებ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების ქვეყნის ინდივიდუალურ ტვირთების შემოტანაზე)

http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/teblig/2012-11.html

13

1301

130100

130239

R

ლაკი, ფისები და სხვა ბოსტნეული წვენები და ექსტრაქტები

(აკრძალულია საფოსტო გზავნილების გაგზავნა, რომლებიც ექვემდებარება კომერციულ მოთხოვნებს  საბაჟო კანონმდებლობით და რომლის ღირებულებაც აღემატება 150 ევროს)

http://www.gtb.gov.tr/mevzuat/

14

1401

140100

140490

R

ბოსტნეულის შემცველი მასალები; მცენარეული პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან არ არის მითითებული ან შედის.

მცენარის საკარანტინო რეგლამენტის მე -14 მუხლის გათვალისწინებით.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548 HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"& HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"sourceXmlSearch= HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"& HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"MevzuatIliski=0

ნაწილი III - ცხოველური ან მცენარეული ცხიმები და ზეთები და მათი წებოვანი პროდუქტები; მომზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული ცვილები

თავი

სათაური

HS კოდიდან

HS კოდამდე

კატეგორია

აღწერა

მიღებული პირობები / პირობები მიღებისთვის

საინფორმაციო ვებგვერდები

15

1501

150100

152200

R

ცხოველური ან მცენარეული ცხიმები და ზეთები და მათი წებოვანი პროდუქტები; მომზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული ცვილები.

იმპორტის ნებართვა აუცილებელია (გარდა შემთხვევიბსა, რომლებიც აღნიშნულია რეგლამენტში წესების შესახებ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების ქვეყნის ინდივიდუალურ ტვირთების შემოტანაზე/ იხილეთ ნაწილი II)

http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/teblig/2012-11.html

 

 

 

 

 

 

 

 

ნაწილი IV - მომზადებული საკვები პროდუქტები; სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები და ალკოჰოლური სასმელები; თამბაქო და თამბაქოს შემცვლელი ნივთიერებები

თავი

სათაური

HS კოდიდან

HS კოდამდე

კატეგორია

აღწერა

მიღებული პირობები / პირობები მიღებისთვის

საინფორმაციო ვებგვერდები

16

1601

160100

160590

R

ხორცის, თევზისა და კიბოსნაირების, მოლუსკების ან სხვა წყლის უხერხემლოების მომზადება.

იმპორტის ნებართვა აუცილებელია (გარდა შემთხვევიბსა, რომლებიც აღნიშნულია რეგლამენტში წესების შესახებ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების ქვეყნის ინდივიდუალურ ტვირთების შემოტანაზე/ იხილეთ ნაწილი II)

http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/teblig/2012-11.html

17

1701

170100

170490

R

შაქარი და შაქრის საკონდიტრო ნაწარმი

იმპორტის ნებართვა აუცილებელია (გარდა შემთხვევიბსა, რომლებიც აღნიშნულია რეგლამენტში წესების შესახებ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების ქვეყნის ინდივიდუალურ ტვირთების შემოტანაზე/ იხილეთ ნაწილი II)

http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/teblig/2012-11.html

18

1801

180100

180690

R

კაკაო და კაკაოს პრეპარატები

მცენარის საკარანტინო რეგლამენტის მე -14 მუხლის გათვალისწინებით.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548 HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"& HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"sourceXmlSearch= HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"& HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"MevzuatIliski=0

19

1901

190100

190590

R

მარცვლეულის, ფქვილის, სახამებლის ან რძის მომზადება; კონდიტერების პროდუქცია

იმპორტის ნებართვა აუცილებელია. (იხილეთ ნაწილი  II)

http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/teblig/2012-11.html

20

2001

200100

200990

R

ბოსტნეულის პრეპარატები, ხილი, თხილი ან მცენარეების სხვა ნაწილები

 

იმპორტის ნებართვა აუცილებელია (გარდა შემთხვევიბსა, რომლებიც აღნიშნულია რეგლამენტში წესების შესახებ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების ქვეყნის ინდივიდუალურ ტვირთების შემოტანაზე/ იხილეთ ნაწილი II)

http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/teblig/2012-11.html

21

2101

210100

210690

R

სხვადასხვა საკვები პრეპარატები

იმპორტის ნებართვა აუცილებელია (გარდა შემთხვევიბსა, რომლებიც აღნიშნულია რეგლამენტში წესების შესახებ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების ქვეყნის ინდივიდუალურ ტვირთების შემოტანაზე/ იხილეთ ნაწილი II)

http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/teblig/2012-11.html

21

2102

210220

 

R

Actinobacullus mallei, თუ მკვდარია.  Coccidiodesimmitis, თუ მკვდარია.  Francisella (Pasteurella), თუ მკვდარია.  Tularensis, თუ მკვდარია.  Pseudomonas pseudomallei, თუ მკვდარია.  Yersenia (Pasteurella) pestic, თუ მკვდარია.

იმპორტის ნებართვა აუცილებელია (გარდა შემთხვევიბსა, რომლებიც აღნიშნულია რეგლამენტში წესების შესახებ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების ქვეყნის ინდივიდუალურ ტვირთების შემოტანაზე/ იხილეთ ნაწილი II)

http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/teblig/2012-11.html

22

2201

220100

220900

 

სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი

 

 

22

2201-02

220100

220290

R

წყლები

(აკრძალულია საფოსტო გზავნილების გაგზავნა, რომლებიც ექვემდებარება კომერციულ მოთხოვნებს  საბაჟო კანონმდებლობით და რომლის ღირებულებაც აღემატება 150 ევროს)

http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/teblig/2012-11.html

22

2203-08

220300

220899

R

ინტოქსიკაციური სასმელები

(აკრძალულია საფოსტო გზავნილების გაგზავნა, რომლებიც ექვემდებარება კომერციულ მოთხოვნებს  საბაჟო კანონმდებლობით და რომლის ღირებულებაც აღემატება 150 ევროს)

http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/teblig/2012-11.html

23

2301

230100

230990

R

ნარცჩენები და  საკვები მრეწველობის ნარჩენები; დამზადებული ცხოველური საკვები

 

იმპორტის ნებართვა აუცილებელია (გარდა შემთხვევიბსა, რომლებიც აღნიშნულია რეგლამენტში წესების შესახებ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების ქვეყნის ინდივიდუალურ ტვირთების შემოტანაზე/ იხილეთ ნაწილი II)

http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/teblig/2012-11.html

24

2401

240100

240399

R

თამბაქო და თამბაქოს შემცვლელი ნაწარმი

.

მცენარის საკარანტინო რეგლამენტის მე -14 მუხლის გათვალისწინებით.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548 HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"& HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"sourceXmlSearch= HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"& HYPERLINK "http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0"MevzuatIliski=0

 

 

 

 

 

 

 

 

ნაწილი V - მინერალური პროდუქტები

თავი

სათაური

HS კოდიდან

HS კოდამდე

კატეგორია

აღწერა

მიღებული პირობები / პირობები მიღებისთვის

საინფორმაციო ვებგვერდები

25

2501

250100

253090

R

მარილი; გოგირდი; მიწა და ქვა; სამუშაო მასალები; ცაცხვი და ცემენტი

 

იხილეთ II

http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/teblig/2012-11.html

26

2601

260100

262190

N

მადნები, წიდა და ნაცარი

 

 

27

2701

270100

271600

R

მინერალური საწვავი, მინერალური ზეთები და მათი დისტილაციის პროდუქტები; ბიტუმოვანი ნივთიერებები; მინერალური ცვილები

მცენარის საკარანტინო რეგლამენტის მე -14 მუხლის გათვალისწინებით.

http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/teblig/2012-11.html

27

2707

270700

 

P

ნავთობ დისტილატები.

 

 

27

2707

270740

 

P

ნაფტალენი.

 

 

27

2707

270760

 

P

ფენოლი.

 

 

27

2710

271000

 

R

დიზელის საწვავი. ნავთობი. საწვავის ზეთი. ბენზინი. გამხსნელები.

ენერგო ბაზრის მარეგულირებელი ორგანოს (EMRA)

http://www.epdk.org.tr/

27

2711

271111

 

P

მეთანი.

 

 

27

2711

271112

 

P

პროპანი.

 

 

27

2714

271410

 

P

ფიქალის ზეთი

 

 

ნაწილი VI - ქიმიური ან მოკავშირე მრეწველობის პროდუქცია

თავი

სათაური

HS კოდიდან

HS კოდამდე

კატეგორია

აღწერა

მიღებული პირობები / პირობები მიღებისთვის

საინფორმაციო ვებგვერდები

28

2801

280100

285300

P

არაორგანული ქიმიკატები; ძვირფასი ლითონების ორგანული ან არაორგანული ნაერთები, იშვიათი მიწის ლითონები, რადიოაქტიური ელემენტების ან იზოტოპების

 

 

 

28

2801

280110

 

P

ქლორი.

 

 

28

2804

280429

 

P

ჰელიუმი. კრიპტონი. ნეონი. ქსენონი.

 

 

28

2804

280430

 

P

აზოტი.

 

 

28

2804

280440

 

P

ჟანგბადი. თხევადი ჟანგბადი.

 

 

28

2804

280470

 

P

ფოსფორი.

 

 

28

2804

280480

 

P

დარიშხანი.

 

 

28

2805

280521

 

P

კალციუმი

 

 

28

2805

280540

 

P

მერკური

 

 

28

2806

280610

 

P

მარილმჟავა.

 

 

28

2806

280620

 

P

ქლოროზოფონური მჟავა.

 

 

28

2807

280700

 

P

გოგირდის მჟავა. ვიტრიოლი, ზეთი ან  ვიტირიოლი.

 

 

28

2808

280800

 

P

აზოტის მჟავა.

 

 

28

2809

280920

 

P

ფოსფორმჟავა.

 

 

28

2811

281100

 

P

პერქლორიუმის მჟავა.  წყალბადის ბრომიდი.

 

 

28

2811

281111

 

P

ჰიდროლუორული მჟავა.

 

 

28

2811

281119

 

P

წყალბადის ციანიდი. ჰიდროცილიური მჟავა. წყალბადის სულფიდი. პერქლორიუმის მჟავა.

 

 

28

2811

281121

 

P

ნახშირორჟანგი. მშრალი ყინული.

 

 

28

2811

281129

 

P

აზოტის პეროქსიდი. აზოტის ტეტრაქსიდი. აზოტის ოქსიდი.

 

 

28

2812

281210

 

P

ფოსზენი.  გოგირდის დიოქსიდი.  თიონილური ქლორიდი

 

 

28

2812

281290

 

P

ვინილის ფტორი.

 

 

28

2813

281310

 

P

ნახშირბადის დისულფიდი

 

 

28

2814

281410

 

P

უწყლო ამიაკი

 

 

28

2814

281420

 

P

ამონიუმის ჰიდროქსიდი

 

 

28

2815

281511

 

P

კაუსტიკური სოდა. ნატრიუმის ჰიდროქსიდი.

 

 

28

2815

281520

 

P

კალიუმის კარბონატი. კალიუმის ჰიდროქსიდი.

 

 

28

2815

281530

 

P

კალიუმის პეროქსიდი.

 

 

28

2819

281910

 

P

ქრომის მჯავა.

 

 

28

2827

282739

 

P

კალის ქლორიდი.

 

 

28

2828

282890

 

P

ნატრიუმის ქლორიტი.

 

 

28

2829

282911

 

P

ნატრიუმის ქლორიტი.

 

 

28

2829

282919

 

P

კალციუმის ქლორიტი

 

 

28

2829

282990

 

P

კალიუმის პერქლორატი. ნატრიუმის პერმანგანატი.

 

 

28

2832

283230

 

P

ნატრიუმის თიოსულიფატი.

 

 

28

2834

283421

 

P

კალიუმის ნიტრატი.

 

 

28

2834

283429

 

P

ამიაკის ნიტრატები. ტრონციუმის ნიტრატი.

 

 

28

2838

283800

 

P

ვერცხლისწყლის ფულმინატი

 

 

28

2841

284161

 

P

პერმანგანატი.  კალიუმის პერმანგანატი.

 

 

28

2842

284290

 

P

თუთიის ამონიუმის ნიტრიტი.

 

 

28

2843

284321

 

P

ვერცხლისფერი ნიტრიტი.

 

 

28

2844

284410

284450

P

რადიოაქტიური ნივთიერებები

 

 

28

2847

284700

 

P

წყალბადის ზეჟანგი

 

 

28

2848

284800

 

P

ფოსფინი.

 

 

28

2849

284910

 

P

კალციუმის კარბიდი.

 

 

28

2850

285000

 

P

სილანი

 

 

28

2851

285100

 

P

ქლორსილანი. ციანიდი. ციანიდის ბრომიდი. ციანიდის ქლორიდი. თიოფოსგენი.

 

 

29

2901

290100

293999

P

ორგანული ქიმიკატები

 

 

29

2901

290110

 

P

ბუტანი. ჰეპტანს. ჰექსანი. ოქტანი. პენტანი.

 

 

29

2901

290121

 

P

ეთილენი.

 

 

29

2901

290129

 

P

აცეტილენი.

 

 

29

2902

290220

 

P

ბენზენი.

 

 

29

2902

290230

 

P

ტოლუენი.

 

 

29

2902

290241

290243

P

ქსილენი.

 

 

29

2902

290250

 

P

სტირენი.

 

 

29

2903

290311

 

P

მეთილ ქლორიდი.

 

 

29

2903

290312

 

P

მეთილის ქლორიდი.

 

 

29

2903

290313

 

P

ქლოროფორმი.

 

 

29

2903

290314

 

P

ნახშირბადის ტეტრაქლორიდი

 

 

29

2903

290319

 

P

1,1,1-ტრიქლოროთანი.

 

 

29

2903

290321

 

P

ვინილის ქლორიდი

 

 

29

2903

290322

 

P

თრიკლოორეჰილი.

 

 

29

2903

290346

 

P

მეთილის ბრომიდი.

 

 

29

2903

290361

 

P

ქლორობენზ.

 

 

29

2904

290420

 

P

ნიტრობენზოლი. ტეტრა-ნიტრომეთანი.

 

 

29

2904

290490

 

P

ქლოროპიკრინი,  სითხე

 

 

29

2905

290511

 

P

მეტანოლი (მეთილის სპირტი).

 

 

29

2905

290512

 

P

იზოპროპილის სპირტი. ეთილის სპირტი.

 

 

29

2905

290514

 

P

ბუტანოლი.

 

 

29

2907

290712

 

P

კრესელი.

 

 

29

2908

290811

 

P

პენტაქლორფენოლი.

 

 

29

2908

290819

 

P

ქლოროფენოლი. პიკერკული მჟავა. ტრინიტროფენოლი.

 

 

29

2909

290911

 

P

ეთილის ეთერი.

 

 

29

2910

291020

 

P

პროპილენის ოქსიდი.

 

 

29

2912

291211

 

P

ფორმალდეჰიდი

 

 

29

2912

291260

 

P

პარაფორმალდეჰიდი

 

 

29

2914

291411

 

P

აცეტონი

 

 

29

2914

291412

 

P

მეთილის ეთილის კეტონი

 

 

29

2914

291470

 

P

ბრომაცეტონი. შლოროცეტოპენონი

 

 

29

2915

291521

 

P

ძმარმჟავა

 

 

29

2915

291531

 

P

ეთილის აცეტატი

 

 

29

2915

291560

 

P

ვალერიანის მჟავა (პენტანოვის მჟავა)

 

 

29

2915

291590

 

P

დიაცეტილის პეროქსიდი. დიფოსაგენ.

 

 

29

2916

291632

 

P

ბენზოლის პეროქსიდი.

 

 

29

2916

291639

 

P

აცეტილ ბენზოლის პეროქსიდი. ქლორბენზოლის პეროქსიდი.

 

 

29

2919

291990

 

P

ტეტრაეთილპიროფოსფატი.

 

 

29

2920

292011

 

P

პარატიონი. მეთილ-პარატიონის ნარევიe.

 

 

29

2920

292090

 

P

დენსიბილიზაციის ნიტროგლიცერინი. ნიტროგლიცერინი ალკოჰოლში, დენსიბილიზაცია. ტეტრათილ პიროფოსფატი.

 

 

29

2921

292141

 

P

ანილინის ზეთი, თხევადი

 

 

29

2922

292229

 

P

ცირკონის პიკრამეტე

 

 

29

2922

292249

 

P

 თიოლები ეთილენდიამინტეტრა ძმამჟავა(EDTA)

 

 

29

2925

292520

 

P

ფენილკარბილამინის ქლორიდები

 

 

29

2926

292690

 

P

აცეტონიტრილი. ბრომობგენილის ციანიდი.

 

 

29

2929

292910

 

P

ისოციანელები. მეთილის იზოზიანატი.  ტოლეუენი დიოსოციანეიტი.

 

 

29

2930

293020

 

P

მენაბი

 

 

29

2930

293090

 

R

მდოგვის გაზი. თიოლები

Import permission is required by Ministry of Economy

http://www.economy.gov.tr

29

2931

293100

 

P

დიფენილქლორცერონი. ლევიზიტი. მეთილდიქლორარსინი, მონოქლორბენზოლი თხევადი. ტეტრათილის ტყვია. ვინილ ტრიქლორსილან.

 

 

29

2932

293211

 

P

ტეტრაჰიდროფურანტი

 

 

29

2933

293331

 

P

პირადინი.

 

 

29

2934

293499

 

P

დიფენილამინქლორცინი

 

 

29

2936-37

293600

293799

P

პროვიტამინები, ვიტამინები და ჰორმონები

 

 

29

2939

293999

 

P

სტრიხინი

 

 

30

3001

300100

300692

P

ფარმაცევტული პროდუქცია

 

 

30

3002

300210

 

R

სისხლი, ადამიანი. სისხლი, ცხოველიl.

იმპორტის ნებართვა აუცილებელია (გარდა შემთხვევიბსა, რომლებიც აღნიშნულია რეგლამენტში წესების შესახებ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების ქვეყნის ინდივიდუალურ ტვირთების შემოტანაზე/ იხილეთ ნაწილი II)

http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/teblig/2012-11.html

30

3002

300220

 

R

ენცეფალიტის ვირუსები.

იხილეთ ნაწილი II

http://gumruk.com.tr/mevzuat/dosya/fpbty.pdf

30

3002

300290

 

R

Actinobacullus mallei, თუ ცოცხალია.  Coccidiodesimmitis, თუ ცოცხალია.  Francisella (Pasteurella), თუ ცოცხალია.  Tularensis,  თუ ცოცხალია.  Herpes virus simiae.  Junin virus.  Lassa virus.  Machupo virus.  Marburg virus.  Pseudomonas pseudomallei, თუ ცოცხალია.  Tick-borne viruses.  Variola, major and minor (virus).  Yersenia (Pasteurella) pestic, თუ ცოცხალია.
საქსიტოქსინი
რიცინი

მიკროორგანიზმის კულტურა

იმპორტის ნებართვა აუცილებელია (გარდა შემთხვევიბსა, რომლებიც აღნიშნულია რეგლამენტში წესების შესახებ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების ქვეყნის ინდივიდუალურ ტვირთების შემოტანაზე/ იხილეთ ნაწილი II)

იმპორტის ნებართვა საჭიროა ეკონომიკის სამინისტროს მიერ


იმპორტის ნებართვა საჭიროა ეკონომიკის სამინისტროს მიერ

http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/teblig/2012-11.html
http://www.saglik.gov.tr

30

3003-04

300300

300499

P

მედიკამენტები. ნაყენი, სამკურნალო.

 

 

31

3101

310100

310590

R

სასუქები

იმპორტის ნებართვა აუცილებელია (გარდა შემთხვევიბსა, რომლებიც აღნიშნულია რეგლამენტში წესების შესახებ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების ქვეყნის ინდივიდუალურ ტვირთების შემოტანაზე/ იხილეთ ნაწილი II)

http://www.gkgm.gov.tr/mevzuat/teblig/2012-11.html

31

3102

310210

 

P

შარდოვანას ნიტრატი

 

 

31

3102

310230

 

P

ამონიუმის ნიტრატი

 

 

31

3102

310250

 

P

ნატრიუმის ნიტრატი

 

 

32

3201

320100

321590

P

სათრიმლავი ან საღებავი ექსტრაქტები; ტანინები და მათი წარმოებულები; Dyes; პიგმენტები; და სხვა საღებავი ნივთები; საღებავები და ლაკები; შპაკლი და სხვა მასტიკები; მელანი

 

 

32

3204