ვატიკანი

 მოცემულ ქვეყანაში წერილობითი კორესპონდენციის/ამანათის/EMS გზავნილის გაგზავნისას „საქართველოს ფოსტა“ მატერიალურ პასუხისმგებლობას არ იღებს იმ ზიანზე, რომელიც წარმოიშვება გზავნილის დაკარგვით, შიგთავსის მთლიანი ან ნაწილობრივი დაზიანებით ან ქურდობით, გზავნილის უკან დაბრუნებით ან ადრესატისთვის ჩაბარების ვადის დარღვევით

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1633 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა - არა;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - იტალიური, ფრანგული, ინგლისური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 1 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი 
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1633 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - არა;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ფრანგული, ინგლისური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 30 დღე;
üმაქსიმალური - 60 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი -
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ
მაქსიმალური ზომა: 1.05.X1.05.X1.05. (ან 2.სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 2
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება იტალიის ოფიციალურ წყაროს
 

 

 

 

 

ნაწილი I:

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

 

 

პარაგრაფი I

ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები

 

თავი1

 

ცოცხალი ცხოველები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი

 აკრძალული საგნები

01.10-06

 

 

თავი2

 

ხორცი და საქონლის შიგნეულობარომელიც გამოიყენება საკვებად

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი

 აკრძალული საგნები

02.01-10

 

 

თავი3

 

თევზეულობა და კიბოსნაირნიმოლუსკები და სხვა წყლის უხერხემლო ცხოველები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი

 აკრძალული საგნები

03.01-07

 

 

თავი4

 

სხვაგან დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  რძის ნაწარმიგარეული ფრინველის კვერცხები; ბუნებრივი თაფლი; ცხოველური წარმოშობის საკვები პროდუქტი.

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი

 აკრძალული საგნები

04.01

 

04.07

 

04.09

 

 

 

 

თავი5                       ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებირომლებიც ცალკე არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            აკრძალული საგნები

05.08

 

 

პარაგრაფი II                      მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები

 

თავი6                      ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეებიბოლქვებიფესვები და სხვა მსგავსებიმოჭრილი ყვავილები და ორნამენტული ფოთლები

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები  – მხოლოდ იმ პირობით თუ დამისამართებულია კომპანიაზე და მხოლოდ 2 გაგზავნა წელიწადში

 

თავი7                      ბოსტნეული და ზოგიერთი საკვები ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები  – მხოლოდ იმ პირობით თუ დამისამართებულია კომპანიაზე და მხოლოდ 2 გაგზავნა წელიწადში

 

თავი8                      საკვები ხილი და კაკალი;  ციტრუსის  კანი და ნესვი

 

 აკრძალული საგნები

 

 

თავი9                      ყავაჩაიმატე და სუნელები

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები  – მხოლოდ იმ პირობით თუ დამისამართებულია კომპანიაზე და მხოლოდ 2 გაგზავნა წელიწადში

 

თავი10                    პურეული/ხორბლეული

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები  – მხოლოდ იმ პირობით თუ დამისამართებულია კომპანიაზე და მხოლოდ 2 გაგზავნა წელიწადში

 

თავი11                    საწისქვილო წარმოების პროდუქციაალაოსახამებლებიინულინიხორბლის გლუტენი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები  – მხოლოდ იმ პირობით თუ დამისამართებულია კომპანიაზე და მხოლოდ 2 გაგზავნა წელიწადში

 

 

თავი12                    ცხიმოვანი  თესლი და ოლეგინის ხილი ; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი და ნაყოფი; სამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეები; ჩალა და ფურაჟი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები  – მხოლოდ იმ პირობით თუ დამისამართებულია კომპანიაზე და მხოლოდ 2 გაგზავნა წელიწადში

 

თავი13                    ბუნებრივი ლაკიხის წებოსხვა ნოსტნეულის წვენები და ექსტრაქტები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი14                   მცენარეული მასალები წნული ნაკეთობების დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            აკრძალული საგნები

14.01-04       Plants of Abies Mill., Cedrus Traw, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus  L.,  Pseudotsuga  Carr.  და  Tsuga  Carr.,  გარდა არა-ევროპული ქვეყნებიდან შემოსული ხილისა და თესლისა.

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

მცენარეები, მცენარეული პროდუქტები და სხვა მავნე ორგანიზმების პოტენციური მატარებლებიიხილეთ ნაწილი II, § 2.2.5.

 აკრძალული საგნები

 Castanea Mill.-ის  და Quercus L.ფოთლიანი მცენარეები,  გარდა არა-ევროპული ქვეყნებიდან შემოსული ხილისა და თესლისა.

 

Populus L.- სახეობის მცენარე, ფოთლებითგარდა ხილისა და თესლების, ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნებიდან. ფიჭვისებრთა მცენარეების ქერქი(Coniferales) eგანცალკევებული ხის ტანიდან, არა-ევროპული ქვეყნებიდან.

Castanea Mill-ის eქერქი განცალკევებული ტანისგანმესამე ქვეყნებიდან.

 

Quercus L. (except for Quercus suber L.) separated from the trunk, from North American countries.

 

შაქრის ნეკერჩხალი.-ის ქერქი, განცალკევებული ხის ტანისგან, ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნებიდან.  Populus L. -ის ქერქი, განცალკევებული ტანისგან, ამერიკის კონტინენტის ქვეყნებიდან.

Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Photinia, Ldl., Prunus L., Pyrus L. და Rosa L.,-ის სახეობის მცენარეები, რომლებიც გამიზნულია დასარგავად, გარდა უმოქმედო მცენარეების, რომლებსაც არ გააჩინიათ ფოთლები, ყვავილები და ხილი, არა-ევროპული ქვეყნებიდან.

 

Solanum tuberosum L.-ის ტუბერები, კარტოფილის ტუბერები და თესლები, მესამე ქვეყნებიდან გარდა ავსტრიისა და შვეიცარიისა.

 

Stolonifera-ს სახეობების მცენარეები და  Solanus L. -ის ტუბერები, მათი ჰიბრიდებირომლებიც დასარგავადაა განკუთვნილი მესამე ქვეყნებიდან.

 

Solanum Tuberosum L., მცენარეები მესამე ქვეყნებიდან, გარდა ავსტრიისა, კვიპროსისა, ეგვიპტისა, ისრაელისა, ლიბიის არაბთა ჯამაჰირიისა, მალტასი, მაროკოსი, შვეიცარიისა, ტუნისისა და თურქეთისა. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მესამე ევროპული ქვეყანა ოფიციალურად აღიარებულია, როგორც ქვეყანა სადაც არ ფიქსირდება Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff).

 

Solanaceae-ს ოჯახის მცენარეები, არაევროპული ქვეყნებიდან.

ნიადაგი და ნიადაგი მიწათმოქმედებისთვის, რომელიც მთლიანად ან ნაწილობრივ შეიცავს ნიადაგსა და მყარ ორგანულ ნივთიერებებს, როგორიც არის: მცენარეების ნაწილები, ჰუმუსი (შავი მიწა),  შესაძლოა შეიცავდეს ტორფს ან ქერქს, გარდა იმ ნიადაგებისა, რომელიც შეიცავს მხოლოდ ტორფს და შემოტანილია შემდეგი ქვეყნებიდან: თურქეთი, ბელორუსია, ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა, მოლდოვა, რუსეთის ფედერაცია, უკრაინა და მესამე ქვეყნები, რომლებიც არ ითვლებიან ევროპის კონტინენტის ქვეყნებად, გარდა გარდა კვიპროსისა, ეგვიპტისა, ისრაელისა, ლიბიის არაბული ჯამაჰირიისა, მალტასი, მაროკოსი და ტუნისისა.

Vitis L., გარდა ხილისა მესამე ქვეყნებიდან.

 

Citrus L., Fortunella Swingle Poncirus Raf., მცენარეები და მათი ჰიბრიდებიგარდა ხილისა და თესლებისა, მესამე ქვეყნებიდან.

 

Phoenix spp  მცენარეები გარდა ხილისა და თესლებისა ალჟირიდან და მაროკოდან.

 

Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. და Pyrus L. მცენარეები და მათი ჰიბრიდებიდა Fragraria L-ის მცენარეები, რომლებიც გამიზნულია დასარგავად გარდა თესლებისა,არა-ევროპული ქვეყნებიდან, გამონაკლისია ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნები, ავსტრალია, ახალი ზელანდია, კანადა და  ამერიკის შეერთებული შტატების კონტინენტზე არსებული შტატები.  

 

Graminaceae-ს ოჯახის მცენარეები, გარდა ცოცხალი ბალახებისა, რომლებიც მიეკუთვნება  Bambusoideae, Panicoideae-ის ოჯახებს და და შემდეგი სახეობების- generaCuchloe-ს oe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia, Stapf., Glyceria R. Sr., Hakonechica Mak. ex Honda, Hystrix, Holinia, Phalaris L., Shibataea, Sნაწილიina Schreb., Stipa L. ა  Uniola L.-ს ქვე-ოჯახებს და რომელიც გამიზნულია დასარგავად, გარდა მესამე ქვეყნებიდან შემოტანილი თესლებისა, გარდა ევროპულიდა ხმელთაშუაზღვის ქვეყნებისა.

 

Citrus L., Fortunella Swingle Poncirus Raf., და მათი ჰიბრიდების ხილი, გარდა Citrus paradisi Macf Merr.,ესამე ქვეყნებიდან.

 

პარაგრაფი III                     ცხოველური ან მცენარეული ცხიმები და მათი დაშლის შედეგად მიღებული ცხიმებიდამზადებული საკვები ცხიმებიცხოველური ან მცენარეული ცვილი 

თავი15                    (ერთადერთი თავი)

 

 აკრძალული საგნები

 

 

პარაგრაფი IV                     მზა საკვები პროდუქტებისასმელიალკოჰოლური სასმელები და ძმარითამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო  შემცვლელები

 

 

თავი16                     ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოების მზა პროდუქტები დამზადებული პროდუქტები

 

 აკრძალული საგნები

 

 

თავი17                    შაქრის ნაირსახეობანი და შაქრისგან დამზადებული საკონდიტრო პროდუქტი

 

 აკრძალული საგნები

 

 

თავი18                    კაკაო და კაკაოსგან დამზადებული პროდუქტი

ნივთებირომელთა შეტანა მხოლოდ მცირე რაოდენობით არის დაშვებული.

 

 

თავი19                    პურეულისგანფქვილისგანსახამებლისგან ან რძისგან დამზადებული პროდუქტისაკონდიტრო პროდუქტები

ნივთებირომელთა შეტანა მხოლოდ მცირე რაოდენობით არის დაშვებული.

 

 

თავი20                     მზა ბოსტნეულიხილიკაკალი და მცენარეთა სხვა ნაწილები

 

 აკრძალული საგნები

 

 

თავი21                    სხვადასხვა მზა საკვები პროდუქტი

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები   ჯანდაცვის განყოფილების ექიმი-პრაქტიკოსის შემოწმების შემდეგ  და ნებართვის საფუძველზე.

 

 

თავი22                    სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები  – მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობით, და მაშინ თუ ალკოჰოლის შემცველობა 23%-ზე დაბალია.

 

 

თავი23                    კვების მრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები   ცხოველებისთვის

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები   მხოლოდ შემოწმებისა და ნებართვის მიღების შემდეგ - მხოლოდ   გზავნილი წელიწადში

 

 

თავი24                    თამბაქო და თამბაქოს წარმოებული შემცვლელები

 

 აკრძალული საგნები

 

 

პარაგრაფი V                      მინერალები

 

თავი25                    მარილიგოგირდიმიწა  და ქვასაბათქაშე მასალებიკირქვა და ცემენტი

 

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი III

 

 

თავი26                    მადნებიწიდა და ნაცარი

 

 აკრძალული საგნები

 

 

თავი27                    მინერალური საწვავინავთობი და მათი გამოხდის პროდუქტებიბიტუმოვანი ნივთიერებებიმინერალური   ცვილები

 

 აკრძალული საგნები

 

 

პარაგრაფი VI                     ქიმიური ან  მოკავშირე მრეწველობის პროდუქტები

 

თავი28                არაორგანული ქიმიკატებიძვირფასი მეტალის ან იშვიათი ელემენტებისა თუ მეტალისრადიოაქტიური ელემენტებისა თუ იზოტოპების   ორგანული თუარაორგანული ნაერთები

 

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

 

 

 

თავი29                    ორგანული ქიმიკატები

 

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი II

 

 

თავი30                    ფარმაცევტული პროდუქტები

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები   მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტი არ არის რეგისტრირებული იტალიაში და არ საჭიროებს გაცივებას.

 

 

თავი31                    სასუქები

 

 

 აკრძალული საგნები

 

 

 

თავი32                    სათრიმლავი ან საღებავი ექსტრაქტებიტანინები და მათი წარმოებულებისაღებავებიპიგმენტები და დანარჩენი საღებავი  ნივთიერებებისაღებავები და ლაქები;ფითხები და სხვა მასტიკებიმელანი

 

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი II

 

 

თავი 33           ეთერზეთოვანი და ფისოვანი ნივთიერებებიპარფიურმერული და კოსმეტიკური ან ტუალეტის  პრეპარატები

 

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი II

 

 

თავი 34                    საპონიზედაპირულად აქტიური ორგანული აგენტები , სარეცხი საშუალებებისაზეთი მასალები, ხელოვნური    ცვილებიმზა ცვილები , საწმენდი დასაპრიალებელი საშუალებებისანთლები და ანალოგიური ნაწარმი ,მოდელირების   პასტები, “ სტომატოლოგიური ცვილები “ და თაბაშირის   სტომატოლოგიურიპრეპარატები.

 

 

 აკრძალული საგნები  ორგანული ზედაპირულად აქტიური ნივთიერება და საპოხი პრეპარატები.

 

თავი 35                    სკლეროპროტეინოვანი ნივთიერებებიმოდიფიცირებული სახამებლებიწებოებიენზიმები

 

 აკრძალული საგნები

 

 

თავი 36                    ფეთქებადი ნივთიერებებიპიროტექნიკური პროდუქციაასანთებიპიროფორული შენადნობებირიგი წვადი პრეპარატები

 

 აკრძალული საგნები

 

 

 

თავი37                    ფოტოგრაფიული ან კინემატოგრაფიული საქონელი

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები  – იხილეთ ნაწილი II

 

 

 

თავი38                    სხვადასხვა ქიმიური პროდუქცია

 

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები   იმ პირობით თუ ეტიკეტებზე ლათინური წარწერაა დატანილი  COSMETICS  მხოლოდ ორი ცალი ერთ გზავნილზე.

 

 

 

 

პარაგრაფი VII                    პლასტმასები და მისგან დამზადებული პროდუქცია; რეზინი და მისგან დამზადებული საგნები

 

თავი39                    პლასტმასები და მისგან დამზადებული პროდუქცია

 

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი II

 

 

თავი40                    რეზინი და მისგან დამზადებული საგნები

 

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი II

 

 

პარაგრაფი VIII     დაუმუშავებელი ტყავი  და კანებიდამუშავებული ტყავეულობაბეწვეულობა და მათგან დამზადებული საგნებისაუნაგირე ნაწარმი  და აკაზმულობასამგზავროჩანთებიხელჩანთები და მსგავსი  საგნებიცხოველის ნაწლავისგან დამზადებული საგნები (გარდა აბრეშუმის ჭიას ნაწლავისა)

მსგავსი კონტეინერებიცხოველის ნაწლავისგან დამზადებული საგნები (გარდა აბრეშუმის ჭიის კედგუტისა)

 

თავი41                    დაუმუშავებელი ტყავები და კანები (გარდა ბეწვეულობისადა ტყავეულობა

 

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები  

მიუთითეთ CITES ნომერი  მხოლოდ გაგზავნა წელიწადში

 

 

 

თავი42                    დაუმუშავებელი ტყავიტყავიქურქ-ბეწვეული  და მათი ნაწარმისაუნაგირე ნაწარმი და აკაზმულობასამოგზაურო  საქონელიჩანთები და ანალოგიური საქონელი ;

ცხოველთა ნაწლავი (გარდა აბრეშუმის ჭიას  ნაწლავისა)

 

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი43                    ქურქ-ბეწვეული და ხელოვნური ბეწვიმათი  ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            აკრძალული საგნები

43.01-04   4301.04       შემდეგი ჰ.ს. ნომრების მქონე საქონლის იმპორტი აკრძალულია ნებისმიერი ქვეყნიდან: 43017010  43021941  43023051  43031010.

 

 

პარაგრაფი IX               ხე და ხისგან დამზადებული საგნებიხის ნახშირიკორპები და მისგან დამზადებული საგნებიჩალისგან ან ესპარტოსგან ან სხვა დამწნავი მასალებისგანდამზადებული პროდუქციასფირიდები და წნული ნაწარმი

 

თავი44                    ხე და ხის ნაწარმიხის ნახშირი 

 

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი II

 

 

თავი45                    კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი II

 

 

თავი46                     ჩალის  ნაწარმი,  ესპარტო   და სხვა დასაწნავი მასალები; კალათები და მოწნული ნაწარმი

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

                                                                             

 პარაგრაფი X      ხე ან სხვა ბოჭკოვან-ცელულოზური მასალანარჩენები ან მაკულატურა ან მუყაო;

                                ქაღალდი და მუყაო და მათი ნაწარმი

 

             

 

 

თავი47                    ხე ან სხვა ბოჭკოვან-ცელულოზური მასალანარჩენები ან მაკულატურა ან მუყაო

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი48                    ქაღალდი და მუყაოქაღალდის მასისგან ან მუყაოსგან დამზადებული საგნები

 

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი II

 

 

თავი49                    ნაბეჭდი   წიგნები, გაზეთები , სურათები  და  სხვა  პოლიგრაფიული   პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი  ტექსტები  და  გეგმები

                                         უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

პარაგრაფი XI                     ქსოვილები და ქსოვილების ნაწარმი

 

თავი50                    აბრეშუმი

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი51                    შალიცხოველების ნაზი ან უხეში თმა/ბეწვიცხენის ბალნის ნართი და მოქსოვილი ქსოვილი

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი52                    ბამბა

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი53                    სხვა მცენარეული ქსოვილების ბოჭკოებიქაღალდის ნართი და ქაღალდის ნართისგან დამზადებული ქსოვილები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი54                    ადამიანის მიერ ნართავი  ძაფები;

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი55                    ადამიანის მიერ ნაწარმოები  ბოჭკოები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

თავი56                    ბამბათექა  და  უქსოვი  საქონელისპეციალური ნართიბაწრებითოკებითოკები და ბაგირები  და მათი  ნაწარმი

                                  

                                        უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

თავი57                       ხალიჩები და იატაკის  სხვა  საფარი  ნივთები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

თავი58                         სპეციალური  ნაქსოვი  ქსოვილებიტაფტინგური ტექსტილის მასალებიმაქმანიგობელენებიგასაწყობინაქარგები

 

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი 59                    გაჟღენთილიდაფარული ან  ლამინირებული   საფეიქრო ნაწარმიტექსტილის ნაწარმი სამრეწველო გამოყენებისთვის

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი60                    ნაქსოვი ან ხელით ნაქსოვი   ნივთები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი61                    მანქანით ან ხელით ნაქსოვი   ტანსაცმელი და   მათი   აქსესუარები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი62                    არადაზგური ქსოვის ან ხელით ნაქსოვი  ტანსაცმელი და  მათი აქსესუარები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი63                    სხვა   ხელოვნური   ტექსტილის  ნაწარმიკომპლექტებიმეორადი ტანსაცმელი და ტექსტილის ნაწარმიჩვრები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

პარაგრაფი XII           ეხსაცმელი , თავსაბურავებიქოლგებიშეზლონგებიმზის  ქოლგები , ხელჯოხები , ჩხირებიშოლტები,მათრახები   და მათი ნაწილებიმზა  ბუმბული  და  მათი  ნაწარმი ; ხელოვნური ყვავილებიადამიანის თმისაგან  ნაწარმი  ნივთები

 

 

თავი64                     ფეხსაცმელიგეტრები და ანალოგიური ნაწარმი ; მათი ნაწილები

 

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი III

 

 

თავი65                    თავსაბურავები და მათი ნაწილები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი66                    ქოლგებიშეზლონგებიმზის  ქოლგებიხელჯოხებიჩხირებიშოლტებიმათრახები და მათი  ნაწილები

 

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი III

 

 

თავი67                   დამუშავებული   ბუმბული   და    ღინღლი   და   მათი  ნაწარმიხელოვნური ყვავილები; ადამიანის  თმისაგან ნაწარმი ნივთები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

პარაგრაფი XIII                   ქვისთაბაშირისცემენტისაზბესტისქარსის ან ანალოგიური მასალებიკერამიკული პროდუქტები მინა და მინის  ჭურჭელი

 

თავი68                    ქვისთაბაშირისცემენტისაზბესტისქარსის ან ანალოგიური მასალები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი69                    კერამიკული ნაწარმი

 

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი III

 

 

თავი70                    მინა და მინის  ჭურჭელი

 

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი III

 

 

 

პარაგრაფი XIV              ბუნებრივი ან გამოყვანილი  მარგალიტი , ძვირფასი ან ნახევრად ძვირფასი ქვები , ძვირფასი ლითონებილითონზე  მიმაგრებული  ძვირფასი  ქვები  და მათინაწარმიბიჟუტერია ; მონეტა

თავი71                    (ერთადერთი თავი)

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

პარაგრაფი XV                     არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხის )  ლითონები  და  მათი  ნაწარმი.

 

თავი72                    რკინა   და  ფოლადი

 

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი III

 

 

თავი73                    რკინის  და  ფოლადის  ნივთები

 

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი III

 

 

თავი74                    სპილენძი  და მისი ნაწარმი

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი75                    ნიკელი   და მისი ნაწარმი

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი76                      ალუმინი და მისი ნაწარმი

 

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი III

 

 

თავი77                       (დაცულია შესაძლო გამოყენების ჰარმონიზებული სისტემა)

 

 

 

თავი78                    ტყვია  და მისი ნაწარმი

 

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი III

 

 

თავი79                    თუთია და მისი ნაწარმი

 

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი III

 

 

თავი80                    თუნუქი და მისი ნაწარმი

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი81                      სხვა კეთილშობილი ლითონებისერმეტი  და მათი  ნაწარმი

 

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი III

 

 

თავი82                    არაკეთილშობილი ლითონებისგან დამზადებული ინსტრუმენტებიხელსაწყოებიმჭრელი ინსტრუმენტებიკოვზები და ჩანგლებიმათი ნაწილები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი83                    არაკეთილშობილური მეტალისგან დამზადებული სხვადასხვა საგნები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

პარაგრაფი XVI   მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები ; ელექტრო მოწყობილობები ; მათი ნაწილებიხმის ჩამწერი   და აღმწარმოებელი აპარატურასატელევიზიოგამოსახულებისა და ბგერის ჩამწერი და აღმწარმოებელი აპარატურა , მათი ნაწილები და   საკუთნოები

                                             

თავი 84                            ატომური რეაქტორები, საქვაბეები, მანქანები და მექანიკური დანადგარები და მათი ნაწილები

~~

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი III

 

 

თავი 85                    ელექტრო  მანქანები  და  მოწყობილობა  და  მათი  ნაწილები;  ხმის ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი აპარატურა,სატელევიზიო  გამოსახულებისა  და  ხმის  ჩამწერი  და აღმწარმოებელი  აპარატურა,  მათი  ნაწილები და  აქსესუარები

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი III

 

 

პარაგრაფი XVII               სატრანსპორტო საშუალებებისაჰაერო ხომალდებიგემები და მათთან დაკავშირებული სატრანსპორტო მოწყობილობები

 

თავი 86                    რკინიგზისა და ტრამვაის ლოკომოტივებიმოძრავი შემადგენლობა და მისი ნაწილებირკინიგზისა და ტრამვაის ლიანდაგის კავებიარმატურა და მათი ნაწილები;ყველა სახის მექანიკური (მათ შორის ელექტრო-მექანიკურისაგზაო სასიგნალო მოწყობილობები

                                                  უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი 87                    ტრანსპორტი , გარდა  სარკინიგზო  და  ტრამვაის  მოძრავი  შემადგენლობისა   და  მათი  ნაწილები  და საკუთნოები

 

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი III

 

 

თავი 88                    საჰაერო ხომალდებიკოსმოსური ხომალდები და მათი ნაწილები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი 89                    გემები , ნავები და მცურავი სტრუქტურები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

პარაგრაფი XVIII      ოპტიკურიფოტოგრაფულიკინემატოგრაფულიგასაზომიშესამოწმებელიუზუსტესისამედიცინო თუ ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატებიმათინაწილები და აქსესუარები

 

 

თავი 90                    ოპტიკურიფოტოგრაფულიკინემატოგრაფულიგასაზომიშესამოწმებელიუზუსტესისამედიცინო თუ ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატებიმათინაწილები და აქსესუარები

                                       

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი 91                    საათები/მაჯის საათები და მათი ნაწილები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი 92                    მუსიკალური ინსტრუმენტებიმათი ნაწილები და აქსესუარები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

პარაგრაფი XIX                   იარაღი და საბრძოლო მასალადა მათი ნაწილები და აქსესუარები

 

თავი 93                    (ერთადერთი თავი)

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები   ცეცხლსასროლი იარაღი, ბასრპირიანი იარაღები და მათი ნაწილები, მხოლოდ ლიცენზიის საფუძველზე და მხოლოდ 40 გაგზავნა ერთ წელიწადში.  დანები და ძირითადი ნაწილები, მათ შორის პნევმატური აიარაღები, სიმძლავრე 7 ჯოულის ქვევით და მხოლოდ მაშინ, თუ თან ახლავს პოლიციის მიერ გაცემული ნებართვა.

 

 

 

 

პარაგრაფი XX                    სხვადასხვა სამრეწველო საგნები

 

თავი 94                 ავეჯილოგინიმატრასებიმატრასების საყრდენებიდივნის ბალიშები და ავეჯის ანალოგიური ნატენი; ნათურები და განათების აპარატურა რაც სხვაგან არ არისგანსაზღვრული ან შეყვანილიგანათებული აბრებიგანათებული ტაბლო და მსგავსი საგნები; ასაწყობი შენობები

 

ნივთები დაშვებულია პირობითმხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ გააჩნია  CE  მარკირებახოლო ჩაფხუტებს კი მოყვება ავარიული გამოცდის სერთიფიკატი

 

 

თავი 95                    სათამაშოებითამაშები და სპორტული რეკვიზიტებიმათი ნაწილები და აქსესუარები;

 

ნივთები დაშვებულია პირობითმხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ გააჩნია  CE  მარკირებახოლო ჩაფხუტებს კი მოყვება ავარიული გამოცდის სერთიფიკატი

 

 

თავი 96                    სხვადასხვა სამრეწველო საგნები

 

ნივთები დაშვებულია პირობითმხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ გააჩნია  CE  მარკირებახოლო ჩაფხუტებს კი მოყვება ავარიული გამოცდის სერთიფიკატი

 

 

პარაგრაფი XXI              ხელოვნების ნიმუშებისაკოლექციო საგნები და ანტიკვარები

 

თავი 97                    (ერთადერთი თავი)

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            აკრძალული საგნები

97.05                             ნანადირევი  (იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც არ წარმაოდგენენ ევროპული საზოგადოებვის წევრ ქვეყნებს).


 

 

 

ნაწილი II:

შესატანი და სატრანზიტო ნივთების დაშვების პირობები

 

 

თავი27: მინერალური საწვავიმინერალური ზეთები და მათი გამოხდის შედეგად მიღებული პროდუქტებიფისოვანი მასალებიმინერალური ცვილები

 

ქვანახშირის კოქსისა და ლინგიტის კოქსის ისევე როგორც რიგი  ნავთობისა ან საპოხი მასალების იმპორტი, რომელიც გამიზნულია საწვავის ან საწვავების სახით მოსახმარად ჩინეთიდან (სახალხო რესპუბლიკა), ვიეტნამიდან, ორიგინალური ტექნიკის მწარმოებელი (Oem) კორეის სახალხო რესპუბლიკიდან, მონღოლეთიდან ექვემდებარება სპეციალური ნებართვის წარდგენას საგარეო ვაჭრობის სამინისტროდან.

 

თავი28 და 29: ორგანული და არაორგანული ქიმიკატებიძვირფასი მეტალის ან იშვიათი ელემენტებისა თუ მეტალისრადიოაქტიური ელემენტებისა თუ იზოტოპების   ორგანული თუარაორგანული ნაერთები.  

 

28-ე თავში განსაზღვრული ქვემოთ ჩამოთვლილი პროდუქტების შეტანა და 29 თავში მითითებული პროდუქტების შეტანა ექვემდებარება რაოდენობრივ შეზღუდვებს თუ ეს პროდუქტები იგზავნება რიგი  მესამე ქვეყნებიდან (კორეის დემოკრ. სახალხო რესპუბლიკა, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი:

 

ნატრიუმის ჰიდროქსიდი                                    h.n.     2815

 

თიხამიწა                                                            h.n.     2818

 

ქრომის ტიოქსიდი                                          h.n.     2819

 

ტყვიის ოქსიდები                                            h.n.     2824

ამონიუმის ქლორიდი                                     h.n.     2827

 

ალუმინისა და ქრომისნ სულფატები                h.n.     2833

 

ალუმინის ბისულფატი                                      h.n.     283330

 

სოდის პერბორატი                                                 h.n.     2840

 

რადიოაქტიური იზოტოპების ორგანული ნაერთები     h.n.     2844

 

წყალბადის ზეჟანგი                                           h.n.     2847

 

თავი 31: სასუქები

 

სასუქების იმპორტი (h.n. 3102-3105) ექვემდებარება კონტროლის ზომებს რათა დადგინდეს ხომ არ არის პროდუქტი შემოტანილი განსაზღვრული ქვეყნებიდან (ყოფილი იუგოსლავია- მაკედონიის რესპუბლიკადან) და ექვემდაბრება  რაოდენობითი შეძღუდვებს თუ საქონელი მესამე ქვეყნებიდან  (კორეის დემოკრ. სახალხო რესპუბლიკიდან, ჩინეთიდან(სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთიდან და ვიეტნამიდან არის.

 

თავი32: სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები

 

საღებავი ნივთიერების იმპორტი (h.n. 3260610 to 320650) ექვემდებარება რაოდენობრივ შეზღუდვებს თუ პროდუქტი (კორეის დემოკრ. სახალხო რესპუბლიკიდან, ჩინეთიდან(სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთიდან და ვიეტნამიდან არის).

 

თავი 33: ეთერზეთოვანები და ა.შ.

 

ციტრუსოვანი ხილის ეთერზეთების იმპორტზე (h.n. 3301) ლივანიდან, სირიის არაბთა რესპუბლიკიდან,  ლიბერიის რესპუბლიკიდან, ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკიდან, ამერიკის გაერთიანებული შტატებიდან, კანადადან და კორეის რესპუბლიკიდან  დაწესებულია რაოდენობრივი შეზღუდვები.

 

თავი 36:  ფეთქებადი ნივთიერებებიპიროტექნიკური პროდუქციაასანთებიპიროფორული შენადნობებირიგი წვადი პრეპარატები

 

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ჩამონათვალის 54-ე მუხლის თანახმად შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაკისრებული აქვს პასუხისმგებლობა ამგვარი ნივთიერებებზე  (ასაფეთქებელი ნივთიერების კატეგორიის მიხედვით) ლიცენზიების გაცემაზე.  

 

დელეგირებული კანონმდებლობის აქტის 38-ე და 39-ე მუხლების დებულებებით რეგულირდება  ამგვარ მასალებთან დაკავშირებით წარდგენილი განაცხადებსა და იმპორტის ლიცენზიებთან დაკავშირებული საკითხები.

 

ლიცენზია შეიძლება გაცემული იქნას თუ ასაფეთქებელი ნივთიერება აქამდე იყო აღიარებული და კლასიფიცირებული საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ჩამონათვალის 54-ე მუხლის პირობების შესაბამისად.  

 

ლიცენზია შეიცავს  ფეთქებადი ნივთიერების დანიშნულების ადგილამდე ტრანსპორტირების ნებართვას.   დანიშნულების  ადგილზე არსებული საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უფლებამოსილი ორგანოდან წინასწარი ნებართვის მოპოვების ვალდებულების გაუქმება შესაძლებელია;  თუ ხდება განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ნივთიერების იმპორტი/შეტანა საჭიროა სატრანზიტო მხარის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უფლებამოსილი ორგანოს დროული გაფრთხილება/შეტყობინება.  

 

 

 

ფეთქებადი ნივთიერებებიპიროტექნიკური პროდუქციაასანთებიპიროფორული შენადნობებირიგი წვადი პრეპარატების ტრანზიტი.

                  

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ჩამონათვალის 54-ე მუხლის ბოლო პუნქტის თანახმად საჭიროა იმ ოლქის პრეფექტის მიერ გაცემული ლიცენზია, საიდანაც უნდა შევიდეს მასალები სახელმწიფოში.

 

ზემოთხსენებული ნებართვა უნდა გაიცეს მაშინაც კი, თუ  კონკრეტული მასალის ტრანსპორტირება დელეგირებული კანონმდებლობის აქტის 91-ე და 96-ე მუხლების თანახმად არ ექვემდებარება პოლიციის ლიცენზიას.

 

თავი 37: ფოტოგრაფიული და კინემატოგრაფიული პროდუქტები

 

რაოდენობრივი შეზღუდვებია დაწესებული რენდგენული დანადგარების ფირებისა და სხვა ფირების იმპორტზე (h.n. 3702), არასენსიბილიზირებად ფოტოგრაფიულ ქაღალდზე(h.n. 3703) და გაუმჟღავნებელ ფოტოფირფიტებზე and (h.n. 3704), თუ მათი იმპორტი ხდება კორეის დემოკრ. სახალხო რესპუბლიკიდან, ჩინეთიდან(სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთიდან და ვიეტნამიდან.

 

თავი 38: სხვადასხვა ქიმიური პროდუქტი

 

წინამდებარე თავში მოცემული პროდუქტების იმპორტი ექვემდებარება რაოდენობრივ შეზღუდვებს თუ ამ პროდუქტების იმპორტი ხდება კორეის დემოკრ. სახალხო რესპუბლიკიდან, ჩინეთიდან(სახალხო რესპუბლიკიდან, მონღოლეთიდან და ვიეტნამიდან და ეს პროდუქტები ხელს უწყობენ ოზონის შრის განლევას(EEC Reg 594/91).

 

თავი39: პლასტმასები და მისი ნაწარმი

რაოდენობრივი  შეზღუდვებია დაწესებული ნავთობ-ფისოვან ნივთიერებზე და ა.შ. (h.n. 3911) ცელულოზას  დერივატივებზე  (h.n. 3912-3915), პლასტმასის მილებზე (h.n. 3917) დაცელოლოზისგან  დამზადებული სხვა ფირფიტებზე,  ფურცლებზე, ფირებზე, (h.n. 3920-3921),  თუ ისინი მოდის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკიდან, მონღოლეთიდან, კორეის  დემოკ. სახალხო რესპუბლიკიდან და ვიეტნამიდან.

 

თავი 40: რეზინი და მისი ნაწარმი

 

წინამდებარე თავში ჩამოთვლილი კონკრეტულ სასაქონლო პოზიციის რიგში მდგომი პროდუქტების როგორიცაა  4002 - 4005 - 4011 - 4012  4013  (სასაქონლო პოზიციები) იმპორტზე დაწესებულია რაოდენობრივი შეზღუდვები, თუ ეს პროდუქტები შემოდის  ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკიდან, კორეის  დემოკ. სახალხო რესპუბლიკადან და ვიეტნამიდან.

 

თავი 41: დაუმუშავებელი ტყავები და კანები (გარდა ქურქ-ბეწვეულისა) და დამუშავებული ტყავი

 

ხარის ტყავისა და დამუშავებული ტყავის შეტანა (h.n. 4104) (კორეის დემოკრ. სახალხო რესპუბლიკიდან, ჩინეთიდან(სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთიდან და ვიეტნამიდან ექვემდებარება სამინისტროს მიერ გაცემულ ნებართვის წარდგენას.

 

თავი 44: ხე და ხის ნაწარმი; ხის ნახშირი

დაწესებულია რაოდენობრივი შეზღუდვები # 44071030 - 44072131 - 44072231 - 44072330 - 44079131 - 44079230 - 44079910 - 44101010 - 44101030  441230  სასაქონლო პოზიციების კატეგორიაში წარმოდგენილ  კონკრეტული  ხეების იმპორტზე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკიდან, კორეის  დემოკ. სახალხო რესპუბლიკადან და ვიეტნამიდან.

 

თავი 45: კორპი და კორპის ნაწარმი

 

დაწესებულია რაოდენობრივი შეზღუდვები  45011000 - 45019000  45020000 სასაქონლო პოზიციების კატეგორიაში წარმოდგენილ ექსკლუზიურად ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკიდან, მონღოლეთიდან, კორეის  დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკიდან და ვიეტნამიდან შემოტანილ პროდუქტზე.

 

 

თავი 48: ქაღალდი და მუყაოქაღალდის მასისგან ან მუყაოსგან დამზადებული საგნები

 

მონღოლეთიდან, კორეის  დემოკ. სახალხო რესპუბლიკიდან და ვიეტნამიდან შემოტანილ წინამდებარე თავში მითითებულ სასაქონლო პოზიციაში წარმოდგენილ სხვადასხვა პროდუქტზე დაწესებულია რაოდენობრივი შეზღუდვები.

 

დაშვებულია, იმ შემთხვევაში თუ თან ახლავს ფიტოსანიტარული ცნობა:

 

1 მცენარეები, რომლებიც გამიზნულია გასაშენებლად, გარდა აკვარიუმის თესლებისა და მცენარეებისა და მცენარეები, მაგრამ ჯვარედინყვავილოვანი, ბალახეული  მცენარეული, Trifolium sup.-ის ჩათვლით, რომლებიც შემოტანილია არგენტინიდან, ავსტრალიიდან, ბოლივიიდან, ჩილედან, ახალი ზელანდიიდან და ურუგვაიდან, Capsicum   SPP. Medicago   sativa  L., Prunus  L.,Rubus  L., Oryza  spp.,  Zea mays  L., Allium  cepa  L., Allium  porrum  L., Allium  schoenoprasum    L. and Phaseclus   L.

 

 მცენარეთა ნაწილები, გარდა შემდეგი ხილის ნაყოფებისა და თესლებისა:

-     Castanea  Mill., Dendranthema    (DC)  Des. Maul. Dianthus   L., Pelargonium   /'Herit  ex Ait Phoenix  spp. Populus  L.,

Quercus  L.;

 

-    ფიჭვისებრნი (Coniferales);

 

-     Acer  saccharum   Marsh. ჩრდილოეთ ამერიკიდან; 

-     Prunus  L., არა-ევროპული ქვეყნებიდან.

 

 შემდეგი მცენარეების ხილი:

-     Citrus  L., Fortunella   Swingle Poncirus   Raf და მათი ჰიბრიდები;

-     Annona  L., Cydonia  Mill., Dyospyros   L., Malus  Mill. Mangifera   L., Passiflora   L., Prunus  L., Psidium  L., Pyrus  L., Ribes  L.,

Syzygium  Gaertn.  and Vaccinium   L., არაევროპული ქვეყნებიდან.

 

  Solanum  tuberosum   L.-ის ტუბერები.

 

 შემდეგი მცენარეების ტანიდან მოცილებული მერქანი:

 

-    ფიჭვისებრნი (Coniferales);

-     Acer  saccharum   Marsh. Castanea   Mill., Populus  L. and Quercus  L., გარდა შემდეგი ჯიშებისა Quercus  suber  L.

 

6  ხის მასალა რომელიც მთლიანად ან ნაწილობრივ მოპოვებულია შემდეგი კლასიდან, სახეობებიდან და ჯიშებიდან:

 

-     Castanea  Mill.;

 

-     Castanea  Mill.,  Quercus  L., მათ შორის ისეთი ხე, რომელსაც არ აქვს შენარჩუნებული ბუნებრივი მომრგვალებული ზედაპირი, ჩრდილოეთ ამერიკიდან;

 

-     Platanus,   მათ შორის ისეთი ხე, რომელსაც არ აქვს შენარჩუნებული ბუნებრივი მომრგვალებული ზედაპირი;

 

-     ფიჭვისებრნი (Coniferales), eგარდა  genus Pinus  L., არა ევროპული ქვეყნებიდან,  ათ შორის ისეთი ხე, რომელსაც არ აქვს შენარჩუნებული ბუნებრივი მომრგვალებული ზედაპირი;

-    Prunus L., ათ შორის ისეთი ხე, რომელსაც არ აქვს შენარჩუნებული ბუნებრივი მომრგვალებული ზედაპირი;

-    Populus L.,  ამერიკის კონტინენტი;

 

შაქრის ნეკერჩხალი., მათ შორის ისეთი ხე, რომელსაც არ აქვს შენარჩუნებული ბუნებრივი მომრგვალებული ზედაპირი, ჩრდილოეთ ამერიკიდან;

ex 4401 10 ხის საწვავი, მორების, შეშის ღერების, წნელების და სხვა სახით;

ex 4401 21 ხე ნაფოტების ან წვრილი ნაჭრების სახით:

 

წიწვოვანი,  არაევროპული ქვეყნებიდან.

 ex 4401 22  ხე ნაფოტების ან წვრილი  ნაჭრების სახით:

-    არაწიწვოვანი.

 

ex 4401 30 ხის ნარჩენები და ნათალი, რომელიც არ არის შეკრებილი  ბრიკეტებად, გუნდებად და მსგავი ფორმის მასალებად.

ex 4403 20 იქნება ეს დაუმუშავებელი, ქერქ მოუცილებელი  ან ცილა  მოუცილებელი, ან უხეშად  დაჭრილი/დაკუთხული ხე :

-     დაუმუშავებელი საღებავით, კრეოზოტით ან სხვა დამცავი საშუალებებით, მიღებული წიწვოვანი ხეებიდან, არაევროპული ქვეყნებიდან.

 ex 440391  იქნება ეს დაუმუშავებელი, ქერქ-მოუცილებელი  ან ცილა  მოუცილებელი, ან უხეშად  დაჭრილი/დაკუთხული ხე:

-    დაუმუშავებელი საღებავით, კრეოზოტით ან სხვა დამცავი საშუალებებით;

 

-    მიღებული მუხის ხისგან (Quercus spp.).

 

ex 440399  იქნება ეს დაუმუშავებელი, ქერქ მოუცილებელი  ან ცილა  მოუცილებელი, ან უხეშად დაჭრილი/დაკუთხული ხე/მერქანი:

 

-    დაუმუშავებელი საღებავით, კრეოზოტით ან სხვა დამცავი საშუალებებით.

 

-    არ არის მიღებული ფიჭვისებრი, მუხის (Quercus spp.) ან წიფლის ხისგან (Fagus spp.).

 

ex 4404 10 დაყოფილი ხის ბოძები, სარები და სვეტები, წამახვილებულები მაგრამ არასიგრძივად გადაჭრილი/გადახერხილი:

 

-    არაწიწვოვანი,  არაევროპული  ქვეყნებიდან.

 

ex 440420 დაყოფილი ხის ბოძები, სარები და სვეტები, წამახვილებულები მაგრამ არასიგრძივად გადაჭრილი/გადახერხილი:

 

-    არაწიწვოვანი.

 

ex 4406 10 რკინიგზისა და ტრამვაის შპალები:

 

-     არა-იმპრეგინრებული (გაუჟღენთავი).

 

ex 4407 10 სიგრძივად  დახერხილი ან დაპობილი  ხე,  დანაწევრებული ან ათლილი , გაუბრტყელებული,  ან ერთმანეთთან ლურსმნებით დაუკავშირებლები, რომელთა სისქე აჭარბებს 6 მმ-ს, განსაკუთრებით კოჭები,  ფიცრები, შედგენილი კოჭების ნაწილები, ყავარი:

 

-        წიწვოვანი ხეებიდან, არაევროპული ქვეყნებიდან. .

 

ex 440791  სიგრძივად  დახერხილი ან დაპობილი  ხე,  დანაწევრებული ან ათლილი , გაუბრტყელებული,  ან ერთმანეთთან ლურსმნებით დაუკავშირებლები, რომელთა სისქე აჭარბებს 6 მმ-ს, განსაკუთრებით კოჭები,  ფიცრები, შედგენილი კოჭების ნაწილები, ყავარი:

 

 

-    მიღებული მიხის ხისგან (Quercus spp.).

 

ex 440799  სიგრძივად  დახერხილი ან დაპობილი  ხე,  დანაწევრებული ან ათლილი , გაუბრტყელებული,  ან ერთმანეთთან ლურსმნებით დაუკავშირებლები, რომელთა სისქე აჭარბებს 6 მმ-ს, განსაკუთრებით კოჭები,  ფიცრები, შედგენილი კოჭების ნაწილები, ყავარი:

-    არა-წიწვოვანი, ტროპიკული ტყეებიდან, მუხის ხის (Quercus spp.) ან წიფლის(Fagus spp.).

 

ex 441510  ხის ფუტლარები, ყუთები და ცილინდრული ყუთები, არაევროპული ქვეყნებიდან.

 

ex 4415 20 ხის კონტეინერ -პაკეტები/პალეტები, , ყუთი პალეტები და სხვა ხის დამტვირთავი  დაფები, არაევროპული ქვეყნებიდან.

ex 4416 00 ხის კასრები, სპირტიანი სასმელების კასრების ჩათვლით, მუხის ხისგან (Quercus spp.).

გამონაკლისები დაშვებულია პალეტებზე და ყუთი-პალეტებზე (H.S. კოდი ex 441520) თუ ისინი აკმაყოფილებს რკინიგზელთა საერთაშორისო პროფკავშირების მიერ დადგენილ (UIC) სტანდარტებს და გააჩნიათ შესაბამისი მარკირება

I.

 

() ნიადაგი და ნიადაგი მიწათმოქმედებისთვის რომელიც მთლიანად ან ნაწილობრივ შეიცავს ნიადაგსა და მყარ ორგანულ ნივთიერებებს, როგორიც არის: მცენარეების ნაწილები, ჰუმუსი (შავი მიწა),  შესაძლოა შეიცავდეს ტორფს ან ქერქს, თუმცა არ შეიცავს მხოლოდ ტორფს.

 

() ნიადაგი და ნიადაგი მიწათმოქმედებისთვის, დაკავშირებული მცენარეებთან, რომელიც მთლიანად ან ნაწილობრივ შეიცავს „ა“ პუნქტში მითითებულ ნივთიერებებს, ან მთლიანად ან ნაწილობრივ შეიცავს ტორფს ან მყარ არა-ორგანულ ნივთიერებებს, რომელიც დამზადებულია მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობის გასაძლიერებლად და შემოტანილია შემდეგი ქვეყნებიდან: თურქეთი, ბელორუსია, ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა, მოლდოვა, რუსეთის ფედერაცია, უკრაინა და არა-ევროპული ქვეყნები, გარდა კვიპროსისა, ეგვიპტისა, ისრაელისა, ლიბიის არაბული ჯამაჰირია, მალტასი, მაროკოსი და ტუნისისა.

 

II. მცენარეები, მცენარეული პროდუქტები და სხვა კონკრეტულ დაცულ რაიონებთან დაკავშირებული მავნე ორგანიზმების მატარებლები

 

პარაგრაფი   - ში მოყვანილი მცენარეების, პროდუქტებისა და სხვა საგნების გამოკლებით .

Plants  of ბეტა ვულგარი L (ჭარხალი).-ის  ჯიშის მცენარეები, რომლებიც გამიზნულია ცხოველთა გამოსაკვებად და სამრეწველო მოხმარებისთვის.

 ნიადაგი და წითელი შაქრის ჭარხლის არა-სტერილური ნარჩენები  (ბეტა ვულგარი L (ჭარხალი).).

 

 ცოცხალი ყვავილის მტვერი  Chaenomeles Lindl., Cotoneaster. Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha RoemPyrus L., Sorbus L.-ის დამტვერვა, გარდა Sorbus intermedie (Ehrh.) Pers.და   Stranvaesia Lindl.-ის ჯიშებისა.

 მცენარეთა ნაწილები, გარდა Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L -ის ხილისა და თესლისა   და გარდა Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., and  Stranvaesia Lindl-ის ჯიშებისა .

 დოლიხოს ლობიო Jacq.მანგერიას სახეობები., ბეტა ვულგარი L (ჭარხალი). and ფაზოლის ვულგარი (მწვანე ლობიო L-ის თესლები.

 

 Gossypium spp-ის ხილი და თესლი  (კაფსულები).

 

 ხე/მერქანი რომელიც:

()მიღებულია მთლიანად ან ნაწილობრივ წიწვოვანებისაგან (Coniferales), გარდა genus  Pinus L.-სა, მესამე ევროპული ქვეყნებიდან; () და ერთ-ერთია დანართ I-ში მოყვანილი დანიშნულების პუნქტებიდან, EEC-ის ინსტრუქციები No 2658/87.

ex 4401  10 ხის საწვავი, მორების, შეშის ღერების, წნელების და სხვა სახით;

ex 4401  21 ხე ნაფოტების ან წვრილი ნაჭრების სახით.

ex 4401  30 ხის ნარჩენები და ნათალი, რომელიც არ არის შეკრებილი  ბრიკეტებად, გუნდებად და მსგავი ფორმის მასალებად.

 

ex 440320   იქნება ეს დაუმუშავებელი, ქერქ მოუცილებელი  ან ცილა  მოუცილებელი,  ან უხეშად  დაჭრილი/დაკუთხული ხე::

-  დაუმუშავებელი საღებავით, კრეოზოტით ან სხვა დამცავი საშუალებებით, მიღებული წიწვოვანი ხეებიდან, არაევროპული ქვეყნებიდან.

 

ex 4404  10 დაყოფილი ხის ბოძები, სარები და სვეტები, წამახვილებულები მაგრამ არასიგრძივად გადაჭრილი/გადახერხილი:

 

 ex 4406  10 რკინიგზისა და ტრამვაის შპალები:

 

-     არაიმპრეგნირებული (გაუჟღენთავი).

 

ex 4407  10 სიგრძივად  დახერხილი ან დაპობილი  ხე,  დანაწევრებული ან ათლილი , გაუბრტყელებული,  ან ერთმანეთთან ლურსმნებით დაუკავშირებლები, რომელთა სისქე აჭარბებს 6mმმ-ს, განსაკუთრებით კოჭები,  ფიცრები, შედგენილი კოჭების ნაწილები, ყავარი:

 

ex 4415  10 ხის ფუტლარები, ყუთები და ცილინდრული ყუთები,

 

ex 4415  20 ხის კონტეინერ -პაკეტები/პალეტები, ყუთი პალეტები და სხვა ხის დამტვირთავი  დაფები.

 

გამონაკლისები დაშვებულია პალეტებზე და ყუთი-პალეტებზე  (H.S. code ex 441520) თუ ისინი აკმაყოფილებს რკინიგზელთა საერთაშორისო პროფკავშირების მიერ დადგენილ (UIC) სტანდარტებს და გააჩნიათ შესაბამისი მარკირება

 

  პერესი ამერიკანა მილ.და ევკალიპტი  I’Herit.-ის მცენარეთა ნაწილები.

 

 

 

 

 

თავი 93: ფართო გამოყენების იარაღის იმპორტი

 

ქვეყანაში ფართოდ გამოყენებული ცეცხლსასროლი იარაღის შესატანად საჭიროა "Questore"-ს (პოლიციის უფროსიმიერ გაცემული შესაბამისი ლიცენზიის მიღება „საზოგადოებრივი უსაფრთხოების კანონების“ კატალოგის 31-ე მუხლის თანახმად.

 

ნებისმიერი პირი, რომელსაც არ გააჩნია იარაღის წარმოებისა თუ იარაღით ვაჭრობის უფლება - ლიცენზია და სურს განახორციელოს ერთ კალენდარულ წლის მანძილზე სამზე მეტი ფართო გამოყენების ცეცხლსასროლი იარაღის იმპორტი, კანონის N 110/1975 მე-12 მუხლის პირობების თანახმად, ვალდებულია მიიღოს არა მარტო პოლიციის უფროსის მიერ გაცემული შესაბამისი ლიცენზია, არამედ აგრეთვე იმ პროვინციის პრეფექტის მიერ გაცემული სპეციალური ლიცენზიაც, რომლის მცხოვრებსაც წარმოადგენს ხსენებული პირი.

 

იმ შემთხვევაში, თუ საიმპორტოდ განკუთვნილი მასალა შემოდის ზოგიერთი ისეთი ქვეყნიდან, რომლისთვისაც დაწესებულია ცნობილი პროცედურული შეზღუდვები, პოლიციის შესაბამისი ნებართვის გაცემამდე პოლიციის უფროსის ან პროვინციის პრეფექტის მიერ უნდა მოხდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან დადგენილი ნებართვის მოპოვება.        

 

იარაღი და საბრძოლო-სამხედრო აღჭურვილობა და მარაგები

 

ნახევრად ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღისა და მათი აღჭურვილობა-მასალების იმპორტის შემთხვევაში, რომლებიც არსებული კანონმდებლობით საბრძოლო მასალებად არის მიჩნეული, შესაბამისი პასუხისმგებლობა ეკისრება შინაგან საქმეთა სამინისტროს „საზოგადოებრივი უსაფრთხოების კანონების“ კატალოგის 28-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად.

 

ფართო გამოყენების იარაღის ტრანზიტული გადაზიდვა

 

ასეთ შემთხვევაში სათანადო უფლებამოსილება ენიჭება იმ სასაზღვრო პროვინციის პოლიციის უფროსს, რომლის ფარგლებშიც ხდება აღნიშნული იარაღის იმპორტირება „საზოგადოებრივი უსაფრთხოების კანონების“ კატალოგის დელეგირებული კანონმდებლობის აქტის 48-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად.

 

აღნიშნულთან დაკავშირებით უქმდება დელეგირებული კანონმდებლობის აქტის 46-ე მუხლის დებულებები.

 

იარაღი და საბრძოლო-სამხედრო აღჭურვილობა და მარაგები, მსგავსი საქონელი

 

აღნიშნულთა იმპორტზე შესაბამისი პასუხისმგებლობა ეკისრება შინაგან საქმეთა სამინისტროს. N 185/1990 კანონის მე-16 მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისათვის იხილეთ ქვემოთ მოყვანილი ტექსტი.

 

საბრძოლო მასალები

 

გასული წლის 8 აგვისტოს გამოქვეყნებული No 559/C.16663.10100 (16) მოკლე ცირკულარის დებულებათა თანახმად, თუ მე-16 მუხლში მითითებული მასალების გადამზიდავების მიერ ხდება ეროვნული ტერიტორიის რამდენიმე პროვინციის გადაკვეთა, სათანადო ნებართვის გაცემა უნდა მოხდეს მხოლოდ იმ პროვინციის პრეფექტის მიერ, რომელშიც უნდა შევიდეს აღნიშნული მასალები. ეს უკანასკნელი ვალდებულია, ტრანზიტული პროვინციების პრეფექტებს აცნობოს გადამზიდავის მიერ ნებადართული ტრანზიტული გადაზიდვის შესრულების შესახებ.

 

ზემოხსენებული მასალების საწყლოსნო ტრანსპორტით გადაზიდვის შემთხვევაში, რომელმაც განრიგის მიხედვით იტალიის რამდენიმე პორტი უნდა გაიაროს, სათანადო ნებართვის გაცემა უნდა მოხდეს მხოლოდ იმ პროვინციის პრეფექტის მიერ, რომელშიც მდებარეობს პირველი დანიშნულების პორტი, ამასთან, აუცილებელია, რომ ხომალდმა არ დატოვოს ტერიტორიული წყლები. ისევე, როგორც წინა შემთხვევაში, ხსენებულმა პროვინციის პრეფექტმა დანარჩენი ტრანზიტული პროვინციების პრეფექტებს უნდა აცნობოს ტრანზიტული გადაზიდვის შესრულების შესახებ.

       

მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის დებულებათა თანახმად, პრეფექტის მიერ გაკეთებული წინასწარი შეტყობინების გადაცემა უნდა მოხდეს ხომალდის მეირ ტერიტორიულ წყლებში შესვლამდე სულ მცირე სამი დღით ადრე.

 

 

 

 

ნაწილი III:

განსაკუთრებული პირობებისაბაჟო და სხვა

 

 

თავი 25: მარილიგოგირდიმიწა და ქვასაბათქაშე მასალებიკირი და ცემენტი

 

პროდუქტები, რომლებიც წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ სასაქონლო პოზიციებში და შემოდის მოცემული სასაქონლო პოზიციების გასწვრივ მითითებული ქვეყნებიდან  საჭიროებს საგარეო ვაჭრობის სამინისტროს მიერ გაცემულ სპეციალურ ლიცენზიას საბაჟოზე.

 

H.n. 2523 1000      კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი ყოფილი იუგოსლავია- მაკედონიის რესპუბლიკა

H.n. 25233000       კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი (ყოფილი იუგოსლავია- მაკედონიის რესპუბლიკა

 

H.n. 252390           კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი ყოფილი იუგოსლავია- მაკედონიის რესპუბლიკა

 

H.n. 2529 1000      კორეის დემოკრატიულისახალხო რესპუბლიკა, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი ყოფილი იუგოსლავია- მაკედონიის რესპუბლიკა

 

H.n. 25292100       კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი ყოფილი იუგოსლავია-

                                  მაკედონიის რესპუბლიკა

H.n. 25292200       კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი ყოფილი იუგოსლავია-

                                  მაკედონიის რესპუბლიკა

H.n. 2529 3000      კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი ყოფილი იუგოსლავია-

                                  მაკედონიის რესპუბლიკა

თავი 64: ფეხსაცმელები და სხვა.

პროდუქტები, რომლებიც წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ სასაქონლო პოზიციებში და შემოდის მოცემული სასაქონლო პოზიციების გასწვრივ მითითებული ქვეყნებიდან საჭიროებს საგარეო ვაჭრობის სამინისტროს მიერ გაცემულ  მინისტრის სპეციალური ნებართვის წარდგენას საბაჟოზე.

 

H.n.6401               კორეის სახალხო რესპუბლიკა, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი


 

H.n.6402

 

H.n.6403

 

H.n.6404


კორეის  სახალხო რესპუბლიკა, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი

კორეის  სახალხო რესპუბლიკა, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი

კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი


 

თავი 66: ქოლგები, etc.

 

თავი 69: კერამიკული პროდუქტები  - გამომწვარი თიხის პროდუქტები

 

შემდეგი პროდუქტების იმპორტი, რომელიც კლასიფიცირებულია .ნომრითდა შემოსულია  ქვემოთ მოცემული ქვეყნებიდან  საჭიროებს საგარეო ვაჭრობის სამინისტროს მიერ გაცემულ სპეციალურ მინისტრის ნებართვის წარდგენას საბაჟოზე:  

 

H.n. de 6601 1000 to 6601 9990    კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი


 

H.n. 6904 1000 to 6904 9000

 

H.n.6906

 

H.n. 6908 90

 

H.n. 6910 1000

 

H.n. 69109000

 

H.n. 6911 1000

 

H.n. 6911 9000

 

H.n.6912

 

 

თავი 70: მინა და მინის ნაწარმი


კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი

კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი 

კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი

კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი

კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი

კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი

კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი


 

შემდეგი პროდუქტების იმპორტი, რომელიც კლასიფიცირებულია .ნომრით და შემოსულია  ქვემოთ მოცემული ქვეყნებიდან  მოითხოვს სპეციალურად გაცემული მინისტრის ნებართვისწარდგენას,  რომელსაც გასცემს  საგარეო ვაჭრობის სამინისტრო

 

H.n. 7003 1190                      კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკაჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი

H.n. 7003 1990                                  კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკაჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი

H.n. 700320                                 კორეის დემოკრატიული  სახალხო რესპუბლიკაჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი

H.n. 700330                                კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკაჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი

H.n.7004                                 კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკაჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი

H.n. 7005 10                         კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკაჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი

H.n. de 700521 - 7005 30    კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკაჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი


H.n. 70060090

 

H.n. 700800

 

H.n. 70169010

 

H.n. 70169030

 

 

 

 

 

თავი 72: რკინა და ლითონი  


კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი

კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი კორეის სახალხო რესპუბლიკაჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა),მონღოლეთი და ვიეტნამი


              

თავი 73: რკინისა  და ლითონის ნივთები

 

თავი76: ალუმინი და მისი ნაწარმი

 

როგორც წესი, ამ თავებში მოცემული სასაქონლო პოზიციებში წარმოდგენილი პროდუქტის შემოტანა მე-8 ზონის ქვეყნებიდან  დაშვებულია  საგარეო ვაჭრობის სამინისტროს მიერ გაცემული მინისტრის ნებართვის საფუძველზე.  

 

კერძოდ, დაწესებული ეკონომიკური აკრძალვები ამ პროდუქტებზე გავრცელდება ყოველი კონკრეტული შემთხვევის მიხედვით საქონლის შემადგენლობისა და მახასიათებლების შეფასების შემდეგ.     

 

თავი 78: ტყვია და მისი ნაწარმი

 

თავი 79: თუთია და მისი ნაწარმი

 

პროდუქტები, რომლებიც წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ სასაქონლო პოზიციებში და შემოდის მოცემული სასაქონლო პოზიციების გასწვრივ მითითებული ქვეყნებიდან საჭიროებს საგარეო ვაჭრობის სამინისტროს მიერ გაცემულ  მინისტრის სპეციალური ნებართვის წარდგენას საბაჟოზე.

 

H.n. from 7804 to 7805     კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი


 

H.n. 79039000

 

H.n. 79040000

 

H.n. 79050011

 

 

H.n. 79050019

 

H.n. 79050090

 

H.n. 79060000


კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი

კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი

კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი

კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი

კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი

კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი


 

H.n. 79079000                    კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი

თავი 81: სხვა არაკეთილშობილი ლითონები და სხვა.

 

პროდუქტები, რომლებიც წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ სასაქონლო პოზიციებში  ექვემდებარება რაოდენობრივ შეზღუდვებს თუ ისინი შემოდის გასწვრივ მითითებული ქვეყნებიდან:

 

 

 

დაუმუშავებელი მაგნიუმი

 

H.n.8104                        კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა) და ვიეტნამი

 

დაუმუშავებელი სტიბიუმი

H.n. 81100011                კორეის დემოკრ. სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი

 

 

 

თავი84: ბირთვული რეაქტორები და სხვა.

 

შემდეგი პროდუქტების იმპორტი საჭიროებს საგარეო ვაჭრობის სამინისტროს მიერ  გაცემულ   მინისტრის სპეციალურ ნებართვას:

 

-           ძრავები და მათი ნაწილები (h.n. 8407 31-დან  8409-მდე) კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), ვიეტნამი და იაპონია(მხოლოდ ძრავები ავტომობილებისთვის, მოტოციკლებისთვის და  მოპედებისთვის);

 

-    საჰაერო ხომალდის ძრავები (h.n. 8407 1010-დან 8407 1090-მდე) კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), ვიეტნამი და იაპონია;

-    საბეჭდი მანქანა-დანადგარები; საბეჭდი მანქანების დამხმარე მოწყობილობები (h.n.8443 1100-დან  8493 9090-მდე) კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), ვიეტნამი;

 

-    საკერავი მანქანები (h.n. 8452 1000 -დან 8452 9000-მდე) კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა) და ვიეტნამი;

 

-  საბეჭდი მანქანები (h.n. 8469) კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა) და ვიეტნამი;

 

-    ბურთულოვანი საკისარი (h.n. 8492) კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა) და ვიეტნამი;

 

თავი 85: ელექტრო მანქანები და მოწყობილობები და მათი ნაწილები და სხვ.

პროდუქტები, რომლებიც წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ სასაქონლო პოზიციებში  და შემოდის გასწვრივ მოცემული  ქვეყნებიდან, საჭიროებს საგარეო ვაჭრობის სამინისტროს მიერ გაცემულ ნებართვას :

 

 

H.n. 8525 30      იაპონია

H.n. 8527           იაპონია    H.n.8528          იაპონია    H.n. 8540          იაპონია     H.n. 8542            იაპონია

H.n. 8543 1000      იაპონია    

H.n. 854380           კორეის დემოკრ. სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა) და ვიეტნამი;

 

H.n. 8545 9010      კორეის დემოკრ. სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა) და ვიეტნამი;

 

H.n. 8546 9010      კორეის დემოკრ. სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა) და ვიეტნამი;

 

მე-8 ზონის ქვეყნები

 

თავი 87:  ტრანსპორტი , გარდა  სარკინიგზო  და  ტრამვაის  მოძრავი  შემადგენლობისა   და  მათი  ნაწილები  და საკუთნოები

 

მე-8 ზონის ქვეყნები

წინამდებარე თავის კლასიფიკაციაში შეყვანილი პროდუქტები, რომელიც შემოდის იაპონიიდან, საჭიროებს სპეციალურ ნებართვას. აგრეთვე, რაოდენობრივი შეზღუდვები დაწესებულია იმ პროდუქტებისთვის,  რომელიც წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემული სასაქონლო ნიშნებში, თუ მათი შემოტანა ხდება სასაქონლო ნიშნების გასწვრივ მოცემული ქვეყნებიდან:  

 

H.n. 8102 10                                      მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 810290                                       მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 8703 10                                      მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 870331                                       მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 870390                                       მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 8704 10                                      მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 870421                                       მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 870422                                       მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 870423                                       მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 810431                                       მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 810432                                       მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 870490                                       მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n.8705                                            მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 8706 (შასი)                                 მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 8707 90 (ფუზელაჟი)                 მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 870790                                       მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 8708 (ნაწილები და აქსესუარები)მე-8 ზონის ქვეყნები

 

H.n. 8711 10 (მოტიციკლები)         მე-8 ზონის ქვეყნები

 H.n. 8711 20                                    მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 8711 30                                     მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 8711 კორეის დემოკრ. სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა) და ვიეტნამი;

 

H.n. 8711 5000                                კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა) და ვიეტნამი;

 

H.n. 8712 0010 (ველოსიპედები)       კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა) და ვიეტნამი;

 

87120090 (ველოსიპედები)                        კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა) და ვიეტნამი;

 

H.n. 8714 (ნაწილები, აქსესუარები  კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა) და ვიეტნამი;

 

 

საბაჟო პროცედურები 

 

საბაჟო პროცედურების შეუფერხებლად და სწრაფად გასავლელად საჭირო ყველა დოკუმენტის დეტალური აღწერა, რაც შესრულებულ უნდა იქნეს მიწოდების გამოქვეყნებული სტანდარტების შესაბამისად:   

 

UPU CN 23 საბაჟო დეკლარაციის ფორმა (შევსებული ინგლისურ, ფრანგულ ან იტალიურ ენებზე);

 

2  გზავნილის (ტვირთის) შიგთავსის შემადგენელი თითოეული ნივთის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული დეტალური აღწერა (მოცემული ინგლისურ, ფრანგულ ან იტალიურ ენებზე). მაგალითად: ტყავის 1 წყვილი ფეხსაცმელი, 2 ბამბის პერანგი, ქაშმირის 5 სვიტერი, 8 CD დისკი;

 

3   კომერციული საქონლის შემთხვევაში: ანგარიშ-ფაქტურა ან პრო-ფორმა ინვოისი ინგლისურ, ფრანგულ ან იტალიურ ენებზე;

 

4   საქონლის დეკლარირებული ღირებულება, რომელიც მითითებული უნდა იყოს ერთი და იმავე ოდენობით უნდა იყოს ყველა ფორმასა და ანგარიშ-ფაქტურაში (ინვოისში)(დეკლარირებული ღირებულება გზავნილის თანმხლებ ყველა დოკუმენტში ერთი და იმავე თანხით უნდა იყოს წარმოდგენილი);

 

5   გამგზავნი და ადრესატი გარკვევით უნდა იყოს მითითებული (სახელები და გვარები სრულად, მისამართები და, თუ შესაძლებელია, ასევე ტელეფონის ნომრებიც);

 

6   კერძო პირისათვის განკუთვნილი კომერციული საქონლის შემთხვევაში: ადრესატის საგადასახადო კოდი ("codice fiscale");

 

7  საწარმოებისათვის განკუთვნილი კომერციული საქონლის შემთხვევაში: კომპანიის დღგ-ის რეგისტრაციის ნომერი ("partita IVA");

 

8   აუცილებლობის შემთხვევაში: იმპორტის განხორციელების ლიცენზიები და სერტიფიკატები. ზოგიერთი ტიპის საქონლის ან დიდი მოცულობის საქონლის ექსპორტირების შემთხვევაში საბაჟო სამსახურის მოხელეებმა სავაჭრო ორგანიზაციასთან ან მათ ქვეყანაში არსებულ იტალიის საელჩოსთან უნდა გადაამოწმონ მოითხოვება თუ არა იმპორტის განხორციელების ლიცენზიები და არის თუ არა რაიმე ლიმიტები დაწესებული აღნიშნული იმპორტის განხორციელებაზე;

 

9   წამლების იმპორტირების შემთხვევაში მოითხოვება იტალიელი მედიცინის დოქტორის ან შესაბამისი ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ გაცემული ცნობა/სერტიფიკატის წარმოდგენა; აღნიშნული ასევე შეიძლება მოთხოვნილ იქნეს ადრესატისაგან საქონლის გადაცემისას.