ვანუატუ

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი -
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას VT 10,000/$100;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ინგლისური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 1 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.vanuatupost.vu
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ფრანგული, ინგლისური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას VT 10,000/$100;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - არა;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 1 თვე;
üმაქსიმალური - 2 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი - www.vanuatupost.vu
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება -
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 5 000 VUV;
    იურიდიული პირებისთვის 10 000 VUV;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა3-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 15 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია 
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1 იანვარი, 21 თებერვალი, 5 მარტი, 19,22 აპრილი, 1,30 მაისი, 24,30 ივლისი, 15 აგვისტო, 5 ოქტომბერი, 29 ნოემბერი, 25,26 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.vanuatupost.vu
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
 
 
ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ვანუატუს ოფიციალურ  წყაროს
 

ნაწილი  I                              

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები

თავი  1                                                                 ცოცხალი   ცხოველები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები

 01.01-06                                                               ყველა ცოცხალი ცხოველი - მათი იმპორტირება ან აკრძალულია ან

                                                                               ექვემდებარება რეგულირებას.

 

                                                                               პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                                               ყველა ცოცხალი ცხოველი

                                                                                                                                                     

თავი  2                                                                  ხორცი და საჭმელად ვარგისი შიგნეული

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

02.01-10                                                                  ყველა სახის ხორცი - მათი იმპორტირება ან აკრძალულია ან ექვემდებარება   

                                                                                                                                                        რეგულირებას.

 

                                                                                                                                                        პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                   ყველა სახის ხორცი.

 

თავი 3                                                                   თევზი და კიბოსნაირები, მოლუსკები და სხვა წყლის ბინადარი   

                                                                               უხერხემლოები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

03.01-07                                                                      მოცემული სახის ყველანაირი პროდუქტი მათი ბუნებისა და წარმოშობის

                                                                                ადგილის მიხედვით - მათი იმპორტირება ან აკრძალულია ან 

                                                                                ექვემდებარება რეგულირებას.

                                                                              

                თავი 4                                                                   რძის ნაწარმი; ფრინველის კვერცხი; ნატურალური თაფლი; ცხოველური    

                                                                                               წარმოშობის საჭმელად ვარგისი პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან არ არის  

                                                                                               გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებული

                                                                       ზემოთჩამოთვლილთა იმპორტირება ან აკრძალულია ან ექვემდებარება

02.01-10                                                          რეგულირებას მათი ბუნებისა და წარმოშობის ადგილის მიხედვით.                                                                                                                                               

                                                                                

თავი 5                                                                   ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან  არ არის გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებული

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება   I I                             მცენარეული პროდუქტები

  თავი 6                                                                   ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები, ფესვები და მსგავსნი;  

         მოჭრილი ყვავილები და დეკორატიული მცენარეულობა

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები

   06.01-04                                                                      ზემოთჩამოთვლილი პროდუქცია საჭიროებს იმპორტირებაზე გაცემულ                

                                                                                          ნებართვას. სრული აკრძალვა ვრცელდება წყალმცენარეებზე, კაქტუსებზე

                                                                                          ბამბაზე, კოჭაზე, პალმა-მცენარეებზე, კაუჩუკოვან ფიკუსებზე.            

 

  თავი 7                                                                   საკვებად გამოყენებული ბოსტნეული და ზოგიერთი ძირნაყოფები და 

         ბოლქვნაყოფები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები

07.01-14                                                                        სრული აკრძალვა ვრცელდება კასავაზე, კავაზე, მანიოკზე, ბრინჯზე,

                                                                               შაქრის ლერწამზე, ტკბილ კარტოფილზე, ტაროზე, ბატატზე და Araceae 

                                                                                ოჯახის წარმომადგენელ მცენარეებზე.                                                                         

 

  თავი 8                                                                    საკვებად გამოსადეგი ხილი და თხილეული; ციტრუსოვანთა ან ბაღჩეული       

                                                                                  მცენარეების ქერქი

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

 08.01-14                                                                        სრული აკრძალვა ვრცელდება ავოკადოზე, ბანანზე, პურის ხის ნაყოფზე,

                                                                                 ციტრუსებზე, კაკოზე, ქოქოსზე, ყავაზე, ჰელიკონიაზე, მანგოზე, 

                                                                                 მარაკუიასა და ანანასზე.                                                                   

     

 თავი 9                                                                     ყავა, ჩაი, მატე და სანელებლები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

  09.01-10                                                                          დაუმუშავებელი პროდუქტები საჭიროებს იმპორტზე გაცემულ

           ნებართვას.

                                                                               

 თავი 10                                                                   მარცვლოვნები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი             შესატანად აკრძალული ნივთები

10.01-08                                                                            ბრინჯი - მისი ბუნებისა და წარმოშობის ადგილის მიხედვით.

                                                                               

 თავი 11                                                                  ფქვილ-ბურღულეულის მრეწველობის პროდუქტები; ალაო; სახამებელი, ინულინი, ხორბლის წებოვანა

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები

11.01-09                                                                          ფქვილი - მისი ბუნებისა და წარმოშობის ადგილის მიხედვით.

                                                                              

თავი 12                                                                  ცხიმოვანი თესლები და ნაყოფები; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი და ნაყოფები; სამრეწველო და სამკურნალო მცენარეები; ჩალა და ფურაჟი

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები

12.01-14                                                                          პროდუქტის ბუნებისა და წარმოშობის ადგილის მიხედვით და რეგულაციების შესაბამისად.                                                                            

თავი 13                                                                  ლაქი, წებო, ფისები და სხვა მცენარეული წვენები და ექსტრაქტები.

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები

13.01-02                                                                          პროდუქტის ბუნებისა და წარმოშობის ადგილის მიხედვით და

                                                                                 რეგულაციების შესაბამისად.

 

თავი 14                                                                 მცენარეული საღებავი მასალები; მცენარეული პროდუქტები, რომლებიც      სხვაგან არსად არის მითითებული ან დაკონკრეტებული                                 

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.                                                                           

განყოფილება   III              ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და მათი გახლეჩის პროდუქტები;

                                              მომზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები

 

  თავი 15                                                                (ერთადერთი თავი)

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

 15.01-22                                                                         პროდუქტის ბუნებისა და წარმოშობის ადგილის მიხედვით და

                                                                                 რეგულაციების შესაბამისად.

                                                                              

განყოფილება    IV              მზა საკვები პროდუქტები; უალკოჰოლო და ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი; 

                                                თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები

 

  თავი 16                                                                ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან დამზადებული პროდუქტები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

 16.01-05                                                                       პროდუქტის ბუნებისა და წარმოშობის ადგილის მიხედვით და

                                                                                 რეგულაციების შესაბამისად.

                                                                               

 თავი 17                                                                  შაქარი და შაქრის შემცველი საკონდიტრო ნაწარმი

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 თავი 18                                                                 კაკაო და კაკაოს ნაწარმი

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

                                                                            

 თავი 19                                                                 მარცვლოვანების, ფქვილის, სახამებლის ან რძის მზა პროდუქტები;    საკონდიტრო  ნაწარმი

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 თავი 20                                                                 ბოსტნეულისაგან, ხილის, თხილეულისა და მცენარეთა სხვა   ნაწილებისაგან მომზადებული პროდუქტები

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 თავი 21                                                                 სხვადასხვა მზა საკვები პროდუქტები

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 თავი 22                                                                 უალკოჰოლო და ალკოჰოლური სასმელები; ძმარი

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

                                                                              

 თავი 23                                                                 კვების მრეწველობის ნარჩენები და მონარჩენი მასალები; ცხოველების მზა   საკვები

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

თავი 24                                                                 თამბაქო და ქარხნული წარმოების თამბაქოს შემცვლელები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

   24.01-03                                                                  იმპორტზე გაცემული ლიცენზიის თანახმად.

                                                                     

განყოფილება   V                       მინერალური  და ნავთობპროდუქტები

  თავი 25                                                                 მარილი, გოგირდი; მიწა და ქვა; საბათქაშე მასალები, კირქვა და ცემენტი

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 26                                                                 მადნეული, წიდა და ნაცარი

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 27                                                                 მინერალური საწვავი, ნავთობპროდუქტები და მათი გამოხდის   

         პროდუქტები; ბიტუმოვანი ნივთიერებები; მინერალური ცვილები.

         არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

                                                                               

განყოფილება  VI                       ქიმიური ან მოკავშირე მრეწველობის პროდუქტები

 თავი 28                                                                  არაორგანული ქიმიური ნივთიერებები; ძვირფასი ლითონების, იშვიათი  

         ლითონების, რადიაქტიური ელემენტების ან მათი იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული შენაერთები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 თავი 29                                                                  ორგანული ქიმიური ნივთიერებები

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 თავი 30                                                                  ფარმაცევტული პროდუქცია

 დასახელება        სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

 30.01–06                                                                      იმპორტზე გაცემული ლიცენზიის თანახმად.

                                                                            

 თავი 31                                                                  სასუქები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 თავი 32                                                                   სათრიმლავი ან საღებავი ექსტრაქტები; ტანინები და მათგან წარმოებული   

          პროდუქტები; საღებავები, პიგმენტები და სხვა საღებავი ნივთიერებები;  

          საღებავები და ლაქები; ფითხნი და სხვა სალესი მასალები; მელანი

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 თავი 33                                                                   ეთერზეთები და რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური და       

          ტუალეტის საშუალებები

          არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

                                                                               

 თავი 34                                                                   საპონი, ზედაპირული მოქმედების ორგანული რეაგენტები, სარეცხი 

 საშუალებები, საპოხი მასალები, ხელოვნური ცვილები, დამზადებული

 ცვილები, საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებები, სანთლები და  

 მსგავსი ნაწარმი, საძერწი ცვილები, სტომატოლოგიური ცვილები და 

 თაბაშირზე დამზადებული სტომატოლოგიური პრეპარატები.

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 35                                                                  ალბუმინოიდური ნივთიერებები; სახეცვლილი სახამებელი; წებოები;  

          ენზიმები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

თავი 36                                                                  ასაფეთქებელი ნივთიერებები; პიროტექნიკური ნაწარმი; ასანთი;  

           პიროფორული შენადნობები; ზოგიერთი საწვავი პრეპარატი 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

36.01-06                                                                 იმპორტზე გაცემული ლიცენზიის თანახმად.

 

  თავი 37                                                                  ფოტოგრაფიული ან კინემატოგრაფიული საქონელი

                                                                                  არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.  

                                                                   

 თავი 38                                                                   სხვადასხვა ქიმიური პროდუქტები

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება    VII               პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი; რეზინა და მისგან დამზადებული ნაწარმი

 თავი 39                                                                  პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 თავი 40                                                                  რეზინა და ისგან დამზადებულინაწარმი

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.                                                                         

განყოფილება   VIII              დაუმუშავებელი ტყავი, ბეწვი და მათგან დამზადებული ნაწარმი;   

                                                  საუნაგირე ნაწარმი და აღკაზმულობა; სამოგზაურო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი 

                                                  საქონელი; ცხოველთა ნაწლავისაგან დამზადებული ნაწარმი (გარდა აბრეშუმის ჭიის

                                                  ნაწლავისა)

 

   თავი 41                                                                 დაუმუშავებელი ტყავი (გარდა ბეწვისა)

   დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები

   41.01-11                                                                 პროდუქტის ბუნებისა და წარმოშობის ადგილის მიხედვით და 

           რეგულაციების შესაბამისად.

                                                                                

   თავი 42                                                                 ტყავისაგან დამზადებული ნაწარმი; საუნაგირე ნაწარმი და 

 აღკაზმულობა; სამოგზაურო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი 

 საქონელი; ცხოველთა ნაწლავისაგან დამზადებული ნაწარმი (გარდა 

  აბრეშუმის ჭიის ნაწლავისა)

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 43                                                                 ბუნებრივი და ხელოვნური ბეწვი; მათგან დამზადებული ნაწარმი

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

განყოფილება    IX                ხე და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი; კორპი და კორპისგან დამზადებული ნივთები; ჩალისგან,

                                                ესპარტოსა და სხვა დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული ნაწარმი; კალათები და მოწნული

                                                 ნაწარმი

 

   თავი 44                                                                ხე და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი         შესატანად აკრძალული ნივთები

 44.01-21                                                                პროდუქტის ბუნებისა და წარმოშობის ადგილის მიხედვით და

                                                                                რეგულაციების შესაბამისად.

 

 თავი 45                                                                  კორპი და კორპისგან დამზადებული ნივთები

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

                                                                            

 თავი 46                                                                  ჩალის,  ესპარტოსა  და სხვა დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული   

                                                                     ნაწარმი; კალათები და მოწნული ნაწარმი

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

განყოფილება    X                  ხის ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალის რბილი გული (მერქანი);

                                                  ქაღალდის ან მუყაოს ნარჩენები და მონარჩენი მასალა; ქაღალდი და მუყაო; მათგან  

                                                  დამზადებული ნაწარმი

 

    თავი 47                                                               ხის ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალის რბილი გული    

                                                                     (მერქანი); ქაღალდის ან მუყაოს ნარჩენები და მონარჩენი მასალა

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი         შესატანად აკრძალული ნივთები

47.01-07                                                               პროდუქტის ბუნებისა და წარმოშობის ადგილის მიხედვით და

                                                                                რეგულაციების შესაბამისად.

 

   თავი 48                                                                ქაღალდი და მუყაო; ქაღალდის, მუყაოსა და ქაღალდის რბილი  

გულისაგან დამზადებული ნაწარმი

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 თავი 49                                                                 ნაბეჭდი წიგნები, გაზეთები,სურათები და სხვა პოლიგრაფიული 

          პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი ტექსტები და გეგმები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

                  

განყოფილება    XI                         ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი

   თავი 50                                                                 აბრეშუმი

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

   თავი 51                                                                 მატყლი, ცხოველის წმინდა ან უხეში ბეწვი; ცხენის ძუისგან  

  ნაქსოვი ძაფი  და ქსოვილები

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 52                                                                 ბამბა

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.                                                                               

  თავი 53                                                                  სხვა მცენარეული საფეიქრო ბოჭკოები, ქაღალდისაგან დამზადებული  

  ძაფი და ამ ძაფით დამზადებული ქსოვილები

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 54                                                                  ხელოვნური ძაფები

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 55                                                                  ხელოვნური შტაპელის ბოჭკოები                                                                           

         არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

  თავი 56                                                                 ბამბა, თექა და დაურთავი  საქონელი; სპეციალური ნართები;  

ბაწრები, თოკები, ბაგირები და მათგან დამზადებული ნაწარმი

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 57                                                                  ხალიჩები და იატაკის საფარი სხვა ქსოვილისაგან დამზადებული ნივთები 

          არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

  თავი 58                                                                  სპეციალური ნაქსოვი ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის

                                                                    მასალები; მაქმანი; გობელენები; გასაწყობი დეტალები;  ნაქარგები                                                              

                                                                    არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

  თავი 59                                                                  გაჟღენთილი, დაფარული ან ლამინირებული საფეიქრო

 ნაწარმი; ტექსტილის ნაწარმი სამრეწველო გამოყენებისთვის

                                                                                  არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 60                                                                    ნაქსოვი ნ ნაქარგი ქსოვილები

                                                                                   არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 61                                                                  ტანსაცმელი და სამოსის აქსესუარები, ნაქსოვი ნ ნაქარგი

                                                                                  არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 62                                                                   ტანსაცმელი და სამოსის აქსესუარები, რომლებიც არ არის  

                                                                    ნაქსოვი ნ ნაქარგი

                                                                                  არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 63                                                                   სხვა ხელოვნური საფეიქრო ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი      

 ტანსაცმელი და საფეიქრო ნაწარმი; ჩვრები

                                                                                  არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება   XII              ფეხსაცმელი, თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის ქოლგები, ხელჯოხები, ჩხირები

                                                შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები; დამუშავებული ბუმბული და მისგან 

                                                დამზადებული ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისაგან დამზადებული  

                                                ნივთები

 

  თავი 64                                                                 ფეხსაცმელი, პაჭიჭები და მისთანანი; მათი ნაწილები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 65                                                                   თავსაბურავები და მათი ნაწილები

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 66                                                                  ქოლგები, შეზლონგები, მზის ქოლგები, ხელჯოხები, ჩხირები,

 შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 67                                                                   დამუშავებული ბუმბული და ღინღლი და მათგან                                                                     

                                                                                  დამზადებული ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისგან  

                                                                    ნაწარმი ნივთები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი             შესატანად აკრძალული ნივთები

67.01-04                                                                          ზემოთ ჩამოთვლილი პროდუქტები ექვემდებარება  შესაბამის 

                                                                                   რეგულაციებს.

 

განყოფილება   XIII                  ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალებისაგან  

                                                     დამზადებული  ნაწარმი; კერამიკული ნაწარმი; მინა და მინის ნაწარმი

 

   თავი 68                                                                ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან   ანალოგიური  

                        მასალებისაგან დამზადებული ნაწარმი

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

   თავი 69                                                                 კერამიკული ნაწარმი

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

   თავი 70                                                                 მინა და მინის აწარმი

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება   XIV                 ბუნებრივი ან ხელოვნური მარგალიტი, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები, ძვირფასი 

                                                    ლითონები, ძვირფასი ქვებით გაწყობილი ლითონები და მათგან დამზადებული ნივთები; 

                                                    ბიჟუტერია; მონეტები

 

 თავი 71                                                                  (ერთადერთი თავი)         

                                                                                  არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება   XV                     არაკეთილშობილი ლითონები და ბაზისად გამოყენებული ლითონებისაგან 

                                                      დამზადებული ნაწარმი

 

  თავი 72                                                                 რკინა და ფოლადი

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

  თავი 73                                                                 რკინისა და ფოლადის ნაწარმი

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

  თავი 74                                                                  სპილენძი და მისი ნაწარმი

                                                                                  არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

  თავი 75                                                                  ნიკელი და მისი ნაწარმი

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

  თავი 76                                                                   ალუმინი და მისი ნაწარმი

                                                                                  არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 77                                                                   (გათვალისწინებულია მომავალში ჰარმონიზაციის სისტემის  ფარგლებში

  გამოსაყენებლად)

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 78                                                                  ტყვია და მისგან დამზადებული ნივთები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 79                                                                   თუთია და მისგან დამზადებული ნივთები

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი 80                                                                   კალა და მისგან დამზადებული ნივთები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი 81                                                                   სხვა ძირითადი ლითონები; სერმეტი და მისგან დამზადებული ნივთები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი 82                                                                   ინსტრუმენტები, ხელსაწყო-იარაღები, მჭრელი  ინსტრუმენტები,

 არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული კოვზები და

 ჩანგლები; არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული მათი ნაწილები 

 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი 83                                                                    არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული სხვადასხვა ნივთები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება   XVI          მანქანა-დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები; ელექტრომოწყობილობები;                                                  

                                             მათი ნაწილები; ხმისჩამწერი აპარატურა და რეპროდუქტორები, სატელევიზიო

                                             გამოსახულებისა და ბგერის  ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა, მათი ნაწილები და  

                                             აქსესუარები

 

 თავი 84                                                                  ბირთვული რეაქტორები, ბოილერები, დანადგარები და მექანიკური  

მოწყობილობები; მათი ნაწილები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

  თავი 85                                                                  ელექტრო მანქანები და მოწყობილობები და მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერი  

 და  სარეპროდუქციო აპარატურა, სატელევიზიო  გამოსახულების და ხმის 

 ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა და მათი ნაწილები და 

 აქსესუარები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება   XVII                  სატრანსპორტო საშუალებები, თვითმფრინავი, გემები და მათთან 

                                                      დაკავშირებული სატრანსპორტო მოწყობილობები

 

 თავი 86                                                                 რკინიგზის ან ტრამვაის ლოკომოტივები, მოძრავი შემადგენლობა და მათი    

ნაწილები; მატარებლის ან ტრამვაის სალიანდაგო გზა და ფიტინგები და   

მათი ნაწილები; ყველა სახის მექანიკური (მათ შორის, ელექტრო- 

მექანიკური) საგზაო სიგნალიზაციის მოწყობილობები.                                                                                 

 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 87                                                                   ტრანსპორტი, გარდა სარკინიგზო და ტრამვაის მოძრავი შემადგენლობისა    

          და მათი ნაწილები და აქსესუარები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 88                                                                   თვითმფრინავები, კოსმოსური ხომალდები და მათი ნაწილები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 89                                                                   გემები, ნავები და მცურავი კონსტრუქციები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება   XVIII                  ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, მაკონტროლებელი,

                                                        ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატურა; საათები;                                                      

                                                        მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი  ნაწილები  და აქსესუარები

 

  თავი 90                                                                ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი,

მაკონტროლებელი, ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატურა; მათი ნაწილები და აქსესუარები

არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

   თავი 91                                                                 საათები და მათი ნაწილები

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

   თავი 92                                                                მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება    XIX                         იარაღი და საბრძოლო მასალები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

 

თავი 93                                                                  (ერთადერთი თავი)             

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი              შესატანად აკრძალული ნივთები

93.01-07                                                                  პნევმატური იარაღი (შაშხანები და პისტოლეტები). ავტომატური იარაღი                                                                                

                                                                                 მრავალჯერადი გასროლის მოქმედებით. გაზის პისტოლეტები ან გაზის

                                                                                 შაშხანები.

 

განყოფილება    XX                         ქარხნული წარმოების  სხვადასხვა ნივთები

 

  თავი 94                                                                 ავეჯი; საწოლები, ლეიბები, ლეიბის ფუძეები, დივანის ბალიშები და 

 მსგავსი სატენის მქონე საოჯახო ნივთები; ნათურები და სანათი   

 მოწყობილობები, რომლებიც სხვაგან არსად არის მითითებული ან 

 დაკონკრეტებული; მანათობელი (განათებული) ნიშნები, აბრები 

 სახელწოდებით და მისთანანი; ასაწყობი  შენობები                                                                              

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

    თავი 95                                                               სათამაშოები, სხვადასხვა სახის თამაშები და სპორტული ინვენტარი;    

 მათი ნაწილები და აქსესუარები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

    თავი 96                                                                ქარხნული წარმოების  სხვადასხვა ნივთები

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება    XXI                        ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო ნივთები და ანტიკვარიატი

 

   თავი 97                                                                  (ერთადერთი თავი)

                                                                                  არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 

 

 

ნაწილი  II

შესატანი  და   სატრანზიტო   ნივთების   დაშვების   პირობები

2.1. ცხოველები                                          ნებისმიერი ცხოველის, ცხოველური წარმოშობის პროდუქტის,

და ცხოველური წარმოშობის                              ბიოლოგიური პროდუქტისა თუ ნებისმიერი მათთან

პროდუქტები                                                  დაკავშირებული საგნის შეტანა/შეყვანა ან იმპორტირება ვანუატუში 

                                                                                ყველასთვის აკრძალულია „ცხოველთა იმპორტირებისა და კარანტინის

                                                                                შესახებ აქტის“ თანახმად გაცემული შესაბამისი ნებართვის გარეშე.

 

 2.1.1 დოკუმენტების                                       ვანუატუში ნებისმიერი სხვა ქვეყნიდან შემომავალი ყველა პირი,    

 წარმოება                                                         რომელიც ფლობს რაიმე ცხოველს ან ცხოველური წარმოშობის              

                                                                         პროდუქტს, ვალდებულია შემოსვლისას პორტში საკარანტინო

                                                                                 სამსახურის წარმომადგენელს წარუდგინოს ნებისმიერი დოკუმენტი,

                                                                                 რომელიც მოთხოვნილ იქნება იმპორტის განსახორციელებლად პირობითი

                                                                                 ნებართვის პირობების თანახმად.

 

2.1.2 პირობითი ნებართვა                               ვანუატუში ნებისმიერი ცხოველის, ცხოველური წარმოშობის პროდუქტის,              

იმპორტის                                                             ბიოლოგიური პროდუქტისა თუ ნებისმიერი მათთან დაკავშირებული  

განსახორციელებლად                                        საგნის შეტანის/შეყვანისა ან იმპორტირების სურვილის შემთხვევაში მათი

                                                                                შემოტანის/შემოყვანის მსურველი პირი ვალდებულია გააკეთოს

                                                                                განაცხადი დადგენილი ფორმით მთავარი ვეტერინარული

                                                                                სამსახურისადმი. მთავარი ვეტერინარული სამსახურის წარმომადგენელს

                                                                                 განაცხადის მიღების შემდეგ შეუძლია გასცეს იმპორტის

                                                                                 განსახორციელებლად პირობითი ნებართვა ან მის გასაცემად საჭირო

                                                                                 უფლებამოსილება სამინისტროს მიერ გამოცემული რეგულაციის

                                                                                 თანახმად და იმ წინასწარ დადგენილი  პირობების დაცვით, რომელიც

                                                                                 შეიძლება კონკრეტულად იქნეს განსაზღვრული მის მიერ ხსენებულ

                                                                                 ნებართვაში. აღნიშნული ვეტერინარული სამსახურის წარმომადგენელი 

                                                                                 ასევე უფლებამოსილია უარი განაცხადოს ნებართვის გაცემაზე.  

                2.1.3 ნებართვის                                         დაკავშირებული საგნის, მათ შორის ნარჩენების ხმელეთზე                

გარეშე ხმელეთზე                                                გადმოტანა/გადმოყვანა, ხომალდიდან გადაყვანა/გადატანა ან  
გადმოტანის /გადმოყვანის,                              გადაყრა/გადაგდება მოცემული ნებისმიერი ცხოველის, ცხოველური
ხომალდიდან გადაყვანის                                 წარმოშობის/ბიოლოგიური პროდუქტისა თუ მათთან
/გადატანის აკრძალვა                                         დაკავშირებული საგნის ვეტერინარული ან საკარანტინო სამსახურის
                                                                                წარმომადგენლის მიერ შემოწმებამდე კონკრეტული შემთხვევისდა
                                                                                მიხედვით და მის მიერ აღნიშნულთა ხმელეთზე გადმოტანის/გადმოყვანის
                                                                                ან ხომალდიდან  გადაყვანის/გადატანის ნებართვის გაცემამდე, აგრეთვე,
                                                                                თუ არ მოხდა დროებითი უფლებამოსილების გაცემა, აღნიშნული
                                                                                ცხოველები თუ პროდუქტები/საგნები გადაყვანილ/გადატანილ უნდა
                                                                               იქნეს საკარანტინო ზონაში ან საკარანტინო სადგურში შემოწმების მიზნით
                                                                               და ხომალდების გრაფიკით განსაზღვრული და დროული ოპერირების
                                                                                უზრუნველსაყოფად.
 
2.2 მცენარეები და                                      ქვემოთ ჩამოთვლილთა იმპორტირება ვანუატუში აკრძალულია               
მცენარეული წარმოშობის                                 იმპორტის განსახორციელებლად გაცემული ლიცენზიის გარეშე, 
  პროდუქტები                                                       რომლის მისაღებად შესაბამისი განაცხადი დადგენილი ფორმით
                                                                                უნდა წარედგინოს სოფლის მეურნეობის დირექტორატს:
 
                                                                                ა. ცოცხალი მცენარეები ან მათი ნებისმიერი ნაწილი, მათ შორის თესლები,
                                                                                ტუბერები, ბოლქვები, ღეროები, ყლორტები, წაჭრილი პწკალები, კალმები,
                                                                                ყვავილები და ნაყოფები;
 
                                                                                ბ. გამშრალი მცენარეები, მათ შორის ჩალა, თივა ან ფურაჟი პაკეტებში    
                                                                                დაფასოებული ან დაფქვილი სახით;
         
                                                                                 გ. ნებისმიერი სხვა ნივთიერება, მათ შორის ნიადაგი, კომპოსტი ან ნაკელი, 
                                                                                 რომელიც შესაძლოა შეიცავდეს ნებისმიერ ისეთ ორგანიზმს, რომელიც
                                                                                 შეიძლება საშიში იყოს მცენარეთა კულტივირებისათვის.
 
2.2.1 სამინისტრო                                        მიუხედავად 1-ლ ნაწილში მითითებული პირობებისა, სოფლის
უფლებამოსილია აკრძალოს                                მეურნეობაზე პასუხისმგებელი სამინისტრო უფლებამოსილია
მცენარეების იმპორტი                                        შესაბამისი ბრძანების გამოცემით სრული აკრძალვა დააწესოს
                                                                                 ნებისმიერი მცენარის ან მცენარეთა ნაწილებისა და მათგან მიღებული
                                                                                 საგნების იმპორტზე გარდა სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის მიერ
                                                                                 სამეცნიერო მიზნებისათვის განხორციელებული იმპორტისა.
 
2.2.2 იმპორტირება საზღვაო                                2.2 ქვეპუნქტში მითითებული საგნების იმპორტირება დასაშვებია  
პორტების გავლით                                              ქვეყანაში შემოსასვლელ სხვა პუნქტებში სოფლის მეურნეობის
                                                                                 დირექტორატის ხელმძღვანელი პირის მიერ გაცემული                                                                                  
                                                                                 წერილობითი უფლებამოსილების საფუძველზე, ამასთან,
                                                                                 უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს აღნიშნული პირის მიერ გაცემული
                                                                                 დირექტივის შესაბამისად ფიტოსანიტარული კონტროლის
                                                                                 დამაკმაყოფილებელ დონეზე ჩატარებისთვის საჭირო პირობების
                                                                                 არსებობა.
                                                         
2.2.3 მცენარეების დაკავება                        2.2 ქვეპუნქტში მითითებული საგნების ქვეყანაში შემომავალი  
ვანუატუში შემოსვლისას                                   ნებისმიერი პარტია ექვემდებარება დაუყოვნებლივ დაკავებას
                                                                                 საბაჟოს ან ფოსტისა და ტელეკომუნიკაციების დეპარტამენტის მიერ
                                                                                 სოფლის მეურნეობის დირექტორატის ხელმძღვანელი პირის მიერ მათი
                                                                                 იმპორტირების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებამდე. მალფუჭებადი
                                                                                 ტვირთისათვის აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება უნდა მოხდეს
                                                                                 ზემოხსენებული დაკავებიდან 48 საათის განმავლობაში.
 
2.7 ნარკოტიკული                                       ნარკოტიკულ ნივთიერებებზე მოქმედებს სრული აკრძალვა.  
ნივთიერებები                                                  
 
2.8 ფარმაცევტული პროდუქცია                    წამლებისა და მედიკამენტების იმპორტირება შინაგან საქმეთა  
                                                                                 სამინისტროს მიერ იმპორტის განსახორციელებლად გაცემული
                                                                                 ლიცენზიის გარეშე ცალსახად აკრძალულია.
                                                                                
2.9 ქიმიური წარმოების                                   იმპორტირება დასაშვებია მხოლოდ საზღვაო ტვირთის სახით.  
ასანთი და ასანთის 
დასამზადებლად
გამზადებული ხის მასალა
                                                                             
2.11 წიგნები, ბროშურები,                         ნებისმიერი პირი, რომელსაც აღმოაჩნდება უხამსი შინაარსის მქონე
გაზეთები, ნაბეჭდი მასალა                                  პუბლიკაციები თუ სხვა სახის ნაბეჭდი მასალა, მიჩნეულ იქნება 1981
                                                                      წლის სისხლის სამართლის კოდექსის N 17 აქტის 147(i) ნაწილით
                                                                      განსაზღვრული დანაშაულის ჩამდენად.                                                                     
 
2.13 ტელევიზორის                                      ანტენებისა და სატელიტური თეფშების გატანა ექვემდებარება   
    მიმღებები                                                               შესაბამისი სალიცენზიო გადასახადის გადახდას.
 
2.15 საბრძოლო მასალა                               საბრძოლო მასალის ექსპორტი აკრძალულია.
 
 
 
 
 
 
ნაწილი  III
სპეციალური  დებულებები,  საბაჟო  და  სხვა  დებულებები
 
3.1 საბაჟოდეკლარაციების                       საბაჟოდეკლარაციისფორმა(C 1) სრულად უნდა იქნეს შევსებული      
     შედგენა                                                                 იმპორტიორის ან მისი წარმომადგენლის მიერ, ამასთან, აღნიშნული                                                                            
                                                                                ფორმის შევსებისას საჭიროა ყურადღების გამოჩენა, ხოლო მასში                   
                                                                                მითითებული ინფორმაცია უნდა იყოს სწორი და სრული. დეკლარაციაში
                                                                                განზრახ ისეთი ინფორმაციის შეტანა, რომელიც სინამდვილეს არ
                                                                                შეესაბამება, წარმოადგენს დანაშაულს.
 
3.2 ანგარიშ-ფაქტურის                            საზღვარგარეთელი მიმწოდებლის მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურის       
    დართვის საჭიროება                                          ორიგინალი პირი წარდგენილ უნდა იქნეს C 1 ფორმასთან - როგორც                                                                           
                                                                                ღირებულების დამადასტურებელი საბუთთან ერთად.
 
3.3 საქონლის წარმოშობის                                არ მოითხოვება. არ არსებობს აღნიშნულთან დაკავშირებული
დადასტურების საჭიროება                                უპირატესი შეთანხმებები.
 
3.4 სხვადასხვა საბაჟო                                       იხილეთ საბაჟოს გზამკვლევი იმპორტიორთათვის.                  
    დებულებები
3.5 დარღვევებთან                                        დეკლარაციები, რომლებში წარმოდგენილი ინფორმაციაც სინამდვილეს       
    დაკავშირებული                                                    არ შეესაბამება - თავი 3, ნაწილები 32, 33 და 34.
დებულებები