საქართველო

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 2000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 25 ლარი / $ 10;
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 300 ლარი / $ 125;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ინგლისური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 30 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.gpost.ge
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 

 

 

გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური, ქართული, რუსული;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 25 ლარი / $ 10;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 300 ლარი / $ 125;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - არა;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 30 დღე;
üმაქსიმალური - 90 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.gpost.ge
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური, რუსული
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება -
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 300 GEL / 70 SDR;
    იურიდიული პირებისთვის 300 GEL / 70 SDR;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობაერთხელ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 15 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - გარდა: სამაჩაბლო, აფხაზეთი
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1,2,7,19 იანვარი, 3,8 მარტი, 9,26,27,28,29 აპრილი, 9,12,26 მაისი, 28 აგვისტო, 14 ოქტომბერი, 23 ნოემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.gpost.ge
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
 
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება საქართველოს ოფიციალურ  წყაროს
 
 
საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსატანად აკრძალულ და პირობითად დაშვებულ ნივთებთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://rs.ge/Default.aspx?sec_id=4999&lang=1 )
 
 
 
გთხოვთ, ასევე გაითვალისწინოთ ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია:
 
 
1. ნაი ონოლ არ ველ  საქართველოში შემომავალ საფოსტო გზავნილის შიგთავსზე, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება 500 ლარს და  შეგ ენას:
 
 
  
 
 
 
საქლის დხელე
ევროკაშისქი, შშ,რია,ლიხტეიი ნორ
თუი, ზენი,სი, უა,სეთის 
 
 
 
სხვა ქ
ხოცის პროდუქტი და ს პროდუქტ
 
10 კგ
 
კგ
 
0
ლ ა ს ხვნ, ჩს სვება და ედნო მიზვის სწინულ სპურ საკ
 
ობიბშ
 
ობიბშ
 
ობიბშ
 
თევზი ა ს პროი (თეი და ბოსნნი, მკეი, წს სხა უხეი და მი პროდუქტი, გაა ხლია)
 
 
 
 
10 კგ
გ (შედ მპოი1 თეზიშეი,გაუსვრი წს)
 
 
 
 
კგ
წიი და შაი 
0,2 კგ
0,2 კგ
0
ხოი წაობის სხვა პროდუქტ
 
10 კგ
 
კგ
 
კგ
ცხოი წაობიხოა აკვე
 
კგ
 
კგ
 
0
შენიშვა: ვეტეი ნტროი რ ვა საფოსტო გზავნილის შიგთავსზე,  რომტაა ს სთ /და ოფნო მებვი, მციე თ და რ ი ს მხმ.
 
2. ფანიტარიული    სრტიკის    ა/ა    ირტის    ნერთვის არეშე შვებია საფოსტო გზავნილით ფიტოსანიტარილკოტროლს აქარ 500            ლარამდე ღირებულების შემდეგი მცენისენეული პრის ა სხვა ალის შემდეგი რაოდენობით საქართველოში იმპორტი:
ა) 5 ალამდე მცენე, თ შის, ხე-მცები ა უჩ;
ბ) 3 კე იტის ნა;
გ) 5 კე ვა ალი ი ნ სტეულ ოივე ერთდ;
დ) 20 ალამდე ოჭი ყვავიი ნ ნ ივე ედ, ნ ერთი იგუი ნ ვირგვიი ჭრი ყვიის, აისნ ნ ყვავისა და ტნ ერთ;
ე) 5 ალამდ ქოის ენებ;
ვ) 2 კ-ე ყვავიის ოლქებ ან უბ ა ოივე ერთდ;
ზ) 5 ეტი ე ალითოეული 5 გრის ენ;
თ)30 კილოგრმდე მხმი ა ამოალი მცენეული რმის პრ;
 
3. ფანიტარიული რტიკის /ა ირტის  ნერთვის არეშე ძალია საფოსტო გზავნილით   იტოსაიტარილ კოტროლაქი შმდი           აქოის შან:
ა) ბაული მწს (Erwiniamylovora) შეი სპნძი მცენი ა ი მტ: ყვავალა (Amelanchier Med.),იური კოში (Chaenomeles  Lindl.), ვაშლაა  (Cotoneaster  Ehrh.),   კუელი  (Crataegus  L.),  კოში (Cydonia Mill.), იურიზღრტი (Eriobotrya Lindl), ვი (Malus Mill.), ზღრტი (Mespilus L.), ჩიტავაშა (Pyracantha Roem.), მსხალი (Pyrus L.), ელი (Sorbus L.), ია ვიდსონის (Photinia davidiana (Dcne.);
ბ) ურო ა ათე კრტ;
გ) ჭრი ყვავიი ა ქოთნის მცენებზანა (Dendranthema
(DC.) DesMoul), იხკი (Dianthus L.) ა ჯვარისებრი (Orchidacea);
დ) მცენები უსის ვარინ (Citrus L.) ა ი იბ: კიან
 (Fortunella Swingle)სამყურა იმოი (Poncirus Raf.) ა ვაი (Vitis L.).
 
4. იტანიტარიი იკ/ექსორის იტოსაიტარიული იკ ა მ ო ვნიით საქართველოდანაქონის ექსპორტის  დროს. ამასთან, საქართველოდან საფოსტო გზავნილით საქონლის ექსპორტისას, ასევე გასათვალისწინებელია დანიშნულების ქვეყნის მიერ დადგენილი მოთხოვნები, ამ ქვეყანაში იმპორტირებული საქონლის მიმართ.