დანია

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 4000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 160 DKK;
üსაქონლის შემცველი გზავნილი ექვემდებარება დღგ-ს გადასახადით დაბეგვრას. გამონაკლისია ფიზიკურ პირებს შორის გაგზავნილი საჩუქარი, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება  45 ევროს;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ინგლისური, დანიური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 14 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.postnord.dk
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 3475 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური, ფრანგული;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 160 DKK;
üსაქონლის შემცველი გზავნილი ექვემდებარება დღგ-ს გადასახადით დაბეგვრას. გამონაკლისია ფიზიკურ პირებს შორის გაგზავნილი საჩუქარი, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება  45 ევროს;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 14 დღე;
üმაქსიმალური - 
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.postdanmark.dk
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 160 DKK/17.44 SDR;
üსაქონლის შემცველი გზავნილი ექვემდებარება დღგ-ს გადასახადით დაბეგვრას. გამონაკლისია ფიზიკურ პირებს შორის გაგზავნილი საჩუქარი, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება  45 ევროს;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობაერთხელ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 14 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია გარდა: 0100-0970, 3900-3980
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1 იანვარი, 18,19,22 აპრილი, 17 მაისი, 5,10 ივნისი, 25,26,31 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.postnord.dk/track-trace
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
 
 

 

     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება დანიის ოფიციალურ წყაროს

 

 

ნაწილი  I

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

 

შენიშვნა. - ამ სიაში არსებული ინფორმაცია არ არის ამომწურავი, მაგრამ მხოლოდ ხელმძღვანელობითაა განკუთვნილი. ეჭვის შემთხვევაში, გამგზავნი უნდა დაუკავშირდნენ შესაბამის ორგანოებს (იხ. ნაწილი III- ში).

 

განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები

თავი 1                             ცოცხალი ცხოველები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            აკრძალული   ნივთები

 

01.01-01.06                               ყველა ცოცხალი ცხოველი, გარდა ფუტკარი და წურბელა, პარაზიტები და საყრდენი მწერებისა. ტრანზიტული იმპორტის დროს ასევე აკრძალულია ცოცხალი ცხოველები.

                                                              -  პირობითად დაშვებული ნივთები

01.06                 0106.90        იხილეთ ნაწილი II, § 1.1, 1.2 და 1.11 (წურბელები).

 

თავი  2                                                                 ხორცი და საჭმელად ვარგისი შიგნეული

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            აკრძალული   ნივთები

 

02.08                 0208.30         ყველა ჯიშის მაიმუნის ხორცპროდუკტი

                                                 -  პირობითად დაშვებული ნივთები

02.01-02.10                            იხილეთ ნაწილი II, § 1.3 გარდა ამისა, იხილეთ ნაწილი II, § 1.11.

 

თავი 3                                                                  თევზი და კიბოსნაირები, მოლუსკები და სხვა წყლის ბინადარი უხერხემლოები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            აკრძალული   ნივთები

 

03.01-03.07                             მომწამვლელ თევზზე და პროდუქტების შემდეგ სახეობებზე: თეთრადონიდი, მალდიეა, დიოდონდედი და კანტიგასტრიდა.

                                                 -  პირობითად დაშვებული ნივთები

                                                                 იხილეთ ნაწილი II, § 1.4 და 1.11.

თავი 4                                   რძის ნაწარმი; ფრინველის კვერცხი; ნატურალური თაფლი; ცხოველური    წარმოშობის საჭმელად ვარგისი პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან არ არის გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებული

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

04.05-04.09                                   იხილეთ ნაწილი II, § 1.5.

04.07-04.08                               გარდა ამისა, იხილეთ ნაწილი II, § 1.11.

 

თავი 5                                    ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან  არ არის გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებული

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            აკრძალული   ნივთები

 

05.11                 0511.99            ფიჭა (ბუნებრივი და ხელოვნური).

                                                  - პირობითად დაშვებული ნივთები

05.11                 0511.10           ხარის სპერმა. იხილეთ ნაწილი II, § 1.6. გარდა ამისა, იხილეთ ნაწილი II, § 1.11.

 

 

განყოფილება    II                მცენარეული პროდუქტები

თავი 6                              ცოცხალი  ხეები  და  სხვა  მცენარეები; ბოლქვები; ფესვები, მოჭრილი ყვავილები და  დეკორატიული მცენარეულობა

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            აკრძალული   ნივთები

 

06.02-06.04            შემდეგი მცენარეები ან მათი ნაწილები:       წარმოშობის ქვეყანა: 

                                   Abies Mill. (ნაძვი),                                                   არაევროპული ქვეყნები

                                   Cedrus Trew (კედარი),

                                   Chamaecyparis Spach (კვიპროსი)

                                   Juniperus L. (ღვია),

                                   Larix Mill. (ლარქი),

                                   Picea A. Dietr (ნაძვი)

                                   Pinus L. (ფიჭვი),

                                   Pseudotsuga Carr. da Tsuga Carr. (ნაძვი), თუმცა,

                                  არა ხილი და თესლი.         

 

 

2 Castanea Mill. (წაბლი) და Quercus L. (მუხა)                                             არაევროპული ქვეყნები

   ფოთლებით, მაგრამ არა ხილი და თესლი.                                                 

3 Populus L. (ალვის ხე) ფოთლებით, თუმცა, არა                                       ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნები

   ხილი და თესლი.

4 Coniferales ქერქი (წიწვოვანი ხეები)                                                          არაევროპული ქვეყნები

5 Castanea Mill. ქერქი (წაბლი)                                                                       ევრო კავშირის არც ერთი ქვეყანა

6 Quercus L. ქერქი (მუხა), თუმცა არა Quercus suber L.                   ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნები

    ქერქი

7 Acer saccharum Marsh ქერქი (შაქრის ნეკერჩხალი)                               ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნები

8 Populus L. ქერქი (ალვის ხე)                                                                        ამერიკული ქვეყნები

9 Chaenomeles Lindl მცენარეები., Cydonia Mill.,                           არაევროპული ქვეყნები,        

Crataegus L. (თეთრი ეკალი), Malus Mill. (ვაშლი),                                 თუმცა, იხილეთ პუნკტი 18 

Photinia Ldl., Prunus L. (ქლიავი), Pyrus L. (მსხალი),

Rosa L. (ვარდების) დარგვა,

თუმცა არა მიტოვებული მცენარეები ფოთლების,

ყვავილების და ხილის გარეშე.

10 ბოლქვანაყოფები Solanum tuberosum L                                 ევრო კავშჰირის არც ერთი ქვეყანა,

(სათესლე კარტოფილი)                                                                               გარდა შვეიცარიისა

11 ბოლქვნაყოფების მცენარეების  ჯიშები Solanum L.                        ევრო კავშირის არც ერთი ქვეყანა

ან ჰიბრიდი მცენარეების დასარგავად,

 თუმცა არაბოლქვნაყოფიანი

Solanum tuberosum L. აღნიშნული 10 პუნკტში

12 ბოლქვნაყოფების Solanum tuberosum L.,                                     ევრო კავშირის არც ერთი ქვეყანა, გარდა

 თუმცა არაბოლქვნაყოფიანი                                                               ალჟირი, კვიპროსი, ისრაელი, ლიბია,

კარტოფილი აღნიშნული 1- და 11 პუმკტში                                     მალტა, მაროკო, შვეიცარია, სირია,

                                                                                                                   ტუნისი და თურქეთი, და სხვა ქვეყნები,

                                                                                                                   რომლებიც აღიარბულია, როგორც

                                                                                                                   თავისუფალი Clavibacter michiganensis

                                                                                                                   spp. Sepedonicus

                                                                                                                    ან შეასრულოს დებულება, რომელიც

                                                                                                                     შეესაბამება დანიის აღმასრულებელ                        

                                                                                                                    ბრძანებას პრევენციის შესახებ

                                                                                                                   Clavibacter michiganensis spp.

                                                                                                                   Sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff)

                                                                                                                    Davis et al.

13 მცენარეების Solanaceae დასარგავად,                                 ევრო კავშირის არც ერთი ქვეყანა, გარდა

თუმცა არა თესლები,მცენარეები და ბოლქვები                      ევროპული და ხმელთაშუა ზღვის   ქვეყნებისა

 აღნიშნული 10, 11 ან 12 პუნკტში

Solanaceae შეიცავს შემდეგ ჯიშს: Atropa,                          

Browallia, Brunfelsia, Capsium, Cestrum,

Cyphomandra, Datura, Duboisia, Fabiana,

Hyoscyamus, Iochroma, Juanulloa, Lycium,

Lycopersicion, Mandragora, Nicandra, Nicotiana,

Nierembergia, Petunia, Physalis, Salpichroa,

Salpiglossis, Schizanthus, Scopolia, Solandra,

Solanum, Streptosolen

14 Vitis L- ს მცენარეები, თუმცა ხილი არა                                            ევრო კავშირის არც ერთი ქვეყანა,

16 Citrus L მცენარეები., Fortunella Swingle, Poncirus                        ევრო კავშირის არც ერთი ქვეყანა,

Raf. და ჰიბრიდები, თუმცა, არა ხილი და თესლი.

17 Phoenix spp მცენარეები., თუმცა, არა ხილი და                             ალჟირი, მაროკო

თესლები.

 

18 მცენარეთა Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. და                     9 პუნკტში აღნიშნული წესების გარდა,

Pyrus L. და ჰიბრიდები, ასევე Fragaria L.                                           არაევროპული ქვეყნებისა, გარდა

დარგვა, თუმცა, თესლი არა                                                                ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების,                                    

                                                                                                                 ავსტრალიის, კანადის, ახალი ზელანდიის

                                                                                                                 და აშშ-ს კონტინენტური სახელმქიფოების

 

 

19 The Poaceae მცენარეთა ოჯახი, თუმცა არა                              ევრო კავშირის არც ერთი ქვეყანა, გარდა         

მარადმწვანე დეკორატიული ბალახების მცენარეების                 ევროპული და ხმელთა შუა ზღვის

ქვეოჯახის Bambusoideae, Panicoideae და ჯიში                        ქვეყნების

Buchloe, Buteloua Lag., Calamagrostis,

Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa

Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L.,

Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. and Uniola L.

დასარგავად, თუმცა თესლები არა.

 

 

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

06.01-06.02                   იხილეთ ნაწილი II, § 2.1. გარდა ამისა, იხილეთ ნაწილი II, § 2.11.

 

თავი 7              საკვებად გამოყენებული ბოსტნეული და ზოგიერთი ძირნაყოფები  და ბოლქვნაყოფები

 

 

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

07.01                                        კარტოფილი.იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.

07.03-07.09                             გარდა ამისა, იხილეთ ნაწილი II, § 2.11.

 

თავი 8              საკვებად გამოსადეგი ხილი და თხილეული; ციტრუსოვანი ან ბაღჩეული მცენარეების ქერქი

 

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

08.01                                         თხილი. იხილეთ ნაწილი II, § 2.3.

08.08-08.09                              გარდა ამისა, იხილეთ ნაწილი II, § 2.11.

 

თავი 9             ყავა, ჩაი, მატე და სანელებლები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

09.03                   მატე. იხილეთ ნაწილი II, § 2.4. გარდა ამისა, იხილეთ ნაწილი II, § 2.11.

 

თავი 10               მარცვლოვანები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

10.01-10.08                               იხილეთ ნაწილი II, § 2.11.

 

თავი 11                 ფქვილ-ბურღულეულის  მრეწველობის პროდუქტები; ალაო; სახამებელი, ინულინი, ხორბლის წებოვანა

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

11.01-11.09                               იხილეთ ნაწილი II, § 2.11.

 

თავი 12             ცხიმოვანი  თესლები და ნაყოფები; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი  და  ნაყოფი; სამრეწველო და სამკურნალო მცენარეები; ჩალა და  ფურაჟი

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

12.11                                            მცენარეები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.5. გარდა ამისა, იხილეთ ნაწილი II, § 2.11.

 

თავი 13           ლაქი, წებო, ფისები და სხვა მცენარეული წვენები და ექსტრაქტები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

13.02                    1302.11           ოპიუმი. იხილეთ ნაწილი II, § 7.1. გარდა ამისა, იხილეთ ნაწილი II, § 2.11.

 

თავი 14              მცენარეული საღებავი მასალები; მცენარეული პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან არსად არის მითითებული ან დაკონკრეტებული

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

14.04                                    ბოსტნეული პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.6. გარდა ამისა, იხილეთ ნაწილი II, § 2.11.

 

 

განყოფილება    III          ცხოველური  ან  მცენარეული წარმოშობის ცხიმები  და მათი გახლეჩის პროდუქტები; მომზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები

 

თავი 15          ცხოველური ან მცენარეული ცხიმები და ზეთები და მათი წებოვანი პროდუქტები; მომზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული ცვილები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

15.01-15.06                                 ცხიმები. იხილეთ ნაწილი II, § 1.10.

15.16

15.18

15.21                  1521.90            ცვილები. გარდა ამისა, იხილეთ ნაწილი II, § 1.11.

 

განყოფილება    IV          მზა საკვები პროდუქტები; უალკოჰოლო და ალკოჰოლური  სასმელები  და  ძმარი; სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი   თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები

 

თავი  16               ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან დამზადებული პროდუქტები

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

16.01-16.05                                  იხილეთ ნაწილი II, § 1.3,1.4 და 1.11

 

თავი  17                   შაქარი და შაქრის შემცველი საკონდიტრო ნაწარმი

 

ხელმძღვანელი          HS კოდი             

17.01-17.04                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

თავი  18                    კაკაო და კაკაოს ნაწარმი

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

18.06               1806.20                პრეპარატები კაკაოს შემცველი. იხილეთ ნაწილი II, § 2.7.

 

თავი  19                    მარცვლოვანების, ფქვილის, სახამებლის ან რძის მზა პროდუქტები; საკონდიტრო  ნაწარმი

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

19.02                         1902.20                 სავსე პასტა. იხილეთ ნაწილი II, § 2.8.

                                    1902.40                 კუსკუსი. იხილეთ ნაწილი II, § 2.8.

19.05                          1905.31                 ტკბილი ნამცხვრები.

                                    1905.90                 სხვა

 

თავი  20                  ბოსტნეულისაგან, ხილის, თხილეულისა და მცენარეთა სხვა ნაწილებისაგან მომზადებული პროდუქტები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

20.09                    2009.61           ყურძნის წვენი. იხილეთ ნაწილი II, § 2.9. გარდა ამისა, იხილეთ ნაწილი II, § 2.11.

 

თავი  21                             სხვადასხვა მზა საკვები პროდუქტები

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

21.04-21.06                          საკვები პრეპარატები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.10.

 

თავი  22                             უალკოჰოლო და ალკოჰოლური სასმელები; ძმარი

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            აკრძალული   ნივთები

 

22.02                   2202.90            წყლები. იხილეთ ნაწილი II, § 4.1.

22.04-22.06                                 ღვინოები

22.08                                            დასპირტული სასმელები.

 

 

თავი  23                    კვების მრეწველობის ნარჩენები და მონარჩენი მასალები;  ცხოველების მზა საკვები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            აკრძალული   ნივთები

 

23.01                 2301.10          ძვლის კვება, სისხლის კვება და დაფქვილული ხორცი, აგრეთვე ამ ნივთიერებების შემცველი საკვები პროდუქტების ნარევები.

                                        - პირობითად დასაშვები ნივთები

23.01                2301.20           ფქვილი, საკვები და თევზის მარცვლები. იხილეთ ნაწილი II, § 1.7.

23.09                                        ცხოველების კვების გამოყენება. იხილეთ ნაწილი II, § 1.8. გარდა ამისა, იხილეთ ნაწილი II, § 1.11.

 

თავი  24                  თამბაქო და ქარხნული წარმოების თამბაქოს შემცვლელები

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

24.01-24.03                              თამბაქო. იხილეთ ნაწილი II, § 5.1.

 

განყოფილება    V                მინერალური   პროდუქტები

 

თავი  25                   მარილი, გოგირდი; მიწა და ქვა; საბათქაშე მასალები, კირქვა და ცემენტი

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

25.30                2530.90            სხვა. იხილეთ ნაწილი II, § 6.1.

 

თავი 26           მადნები, წიდა და ნაცარი

დასახელება          HS კოდი              

26.01-26.21                                                               პირობების გარეშე  დაშვებული  ნივთები

 

 

თავი 27            მინერალური საწვავი, მინერალური ზეთები და მათი დისტილაციის პროდუქტები; ბიტუმოვანი ნივთიერებები; მინერალური ცვილები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

27.03                  2703.00          ტორფი. იხილეთ ნაწილი II, § 6.2.

 

 

განყოფილება    VI               ქიმიური ან მოკავშირე მრეწველობის პროდუქტები

თავი  28               არაორგანული ქიმიური ნივთიერებები; ძვირფასი ლითონების,   იშვიათი ლითონების, რადიაქტიური  ელემენტების ან მათი იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული შენაერთები

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            აკრძალული   ნივთები

 

28.44                                         რადიოაქტიური მასალები.

                                                                  პირობითად  დაშვებული  ნივთები

28.27                2827.10           ქლორიდები. იხილეთ ნაწილი II, § 9.1.

 

თავი 29           ორგანული ქიმიკატები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

29.39                                         ალკალოიდები. იხილეთ ნაწილი II, § 7.1.

 

თავი 30          ფარმაცევტული პროდუქცია

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            აკრძალული   ნივთები

 

30.02 

30.05-30.06                                      აქტის ფარგლებში დაცული ნივთიერებების    ინდიკატური  ჩამონათვალი ხელმისაწვდომია ინტერნეტში: www.dkma.dk (გამომცემელი / დოპინგ).

                                                  პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

30.01                                        ჯირკვალი და სხვა ორგანოები. იხილეთ ნაწილი II, § 8.1.

30.03-30.04                            მედიკამენტები. იხილეთ ნაწილი II, § 8.2.

 

 

თავი 31            სასუქები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            აკრძალული   ნივთები

 

31.01                3101.00           ფოთლოვანი, კომპოსტი და ცხოველური სასუქი.

                                                  პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

31.05                                         სასუქები. იხილეთ ნაწილი II, § 9.2.

 

თავი  32                    სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები; ტანინები  და  მათგან წარმოებული პროდუქტები; საღებავები, პიგმენტები და სხვა  საღებავი ნივთიერებები; საღებავები და ლაქები; ფითხნი და სხვა  სალესი მასალები; მელანი

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

32.04               3204.13-         საღებავები. იხილეთ ნაწილი II, § 9.3.

                          3205.15

32.13                                        ფერები. იხილეთ ნაწილი II, § 9.4.

 

თავი  33                    ეთერზეთები და რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური  და ტუალეტის საშუალებები

 

დასახელება          HS კოდი 

33.01-33.07                პირობების გარეშე  დაშვებული  ნივთები

 

 

თავი 34         საპონი, ზედაპირული მოქმედების ორგანული რეაგენტები, სარეცხი  საშუალებები, საპოხი მასალები, ხელოვნური ცვილები, დამზადებული ცვილები, საწმენდი და საპრიალებელი  საშუალებები, სანთლები  და მსგავსი ნაწარმი, საძერწი ცვილები, სტომატოლოგიური ცვილები და თაბაშირზე დამზადებული  სტომატოლოგიური პრეპარატები.

   

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

34.07               3407.00            მოდელირება პასტები. იხილეთ ნაწილი II, § 9.5.

 

თავი 35      ალბუმინოიდური ნივთიერებები; სახეცვლილი სახამებელი; წებოები;   

      ენზიმები   

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

35.01-35.04                              კეისინი, ალბუმინები, ჟელატინი, პეპტონები. იხილეთ ნაწილი II, § 9.6.

 

თავი 36                     ფეთქებადი ნივთიერებები; პიროტექნიკური პროდუქტები; ასანთები; პიროფორიული შენადნობები; ზოგიერთი საწვავი პრეპარატები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            აკრძალული   ნივთები

 

36.01-36.06                             ფეთქებადი ნივთიერებები, პიროტექნიკა, ასანთები და ა.შ.

 

თავი 37               ფოტოგრაფიული ან კინემატოგრაფიული საქონელი

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

37.07                 3707.90          ფოტოგრაფიული დეველოპერები. იხილეთ ნაწილი II, § 9.7.

 

თავი 38                     სხვადასხვა ქიმიური პროდუქტები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

38.01-38.25                              იხილეთ ნაწილი II, § 3.1 და 9.8.

 

განყოფილება    VII               პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი; რეზინა და მისგან დამზადებული ნაწარმი

თავი 39                                                    პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი

 

დასახელება          HS კოდი 

39.01-39.26                                               პირობების გარეშე  დაშვებული  ნივთები

 

თავი 40                                                    რეზინის და მისგან დამზადებული ნაწარმი

დასახელება         HS კოდი 

40.01-40.17                                                პირობების გარეშე  დაშვებული  ნივთები

 

 

განყოფილება    VIII           დაუმუშავებელი ტყავი, ბეწვი და მათგან დამზადებული ნაწარმი; საუნაგირე ნაწარმი და აღკაზმულობა; სამოგზაურო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი საქონელი; ცხოველთა ნაწლავისაგან დამზადებული ნაწარმი (გარდა აბრეშუმის ჭიის ნაწლავისა)

 

თავი  41                                 დაუმუშავებელი ტყავი (გარდა ბეწვისა)

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

41.01-41.08                              იხილეთ ნაწილი II, § 1.9 და 1.11.

 

თავი  42          ტყავისაგან დამზადებული ნაწარმი; საუნაგირე ნაწარმი და აღკაზმულობა; სამოგზაურო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი საქონელი; ცხოველთა ნაწლავისაგან დამზადებული ნაწარმი (გარდა აბრეშუმის ჭიის ნაწლავისა)

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

42.01-42.06                              იხილეთ ნაწილი II, § 1.11.

 

თავი  43               ბუნებრივი და ხელოვნური ბეწვი; მათგან დამზადებული ნაწარმი

 

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები    

 

43.01-43.03                              იხილეთ ნაწილი II, § 1.11.

 

განყოფილება    IX           ხე  და  მისი  ნაწარმი; ხის  ნახშირი; კორპი და  კორპისგან დამზადებული ნივთები; ჩალისგან, ესპარტოსა და სხვა დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული ნაწარმი; კალათები და მოწნული ნაწარმი

 

თავი  44                             ხე  და  მისი  ნაწარმი; ხის  ნახშირი

 

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები    

 

44.01-44.21                             იხილეთ ნაწილი II, § 2.6 და 2.11.

 

თავი  45                              კორპი და კორპისგან დამზადებული ნივთები

 

დასახელება          HS კოდი             

45.01-45.04                                      პირობების გარეშე  დაშვებული  ნივთები

 

 

 

თავი  46                     ჩალის,  ესპარტოსა  და სხვა დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული  ნაწარმი; კალათები და მოწნული ნაწარმი

 

დასახელება         HS კოდი             

46.01-46.02                                   პირობების გარეშე  დაშვებული  ნივთები

 

 

განყოფილება    X             ხის ან  სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალის რბილი გული (მერქანი); ქაღალდის ან  მუყაოს ნარჩენები  და მონარჩენი მასალა; ქაღალდი და მუყაო; მათგან დამზადებული ნაწარმი

თავი  47                   ხის ან  სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალის რბილი გული (მერქანი); ქაღალდის ან  მუყაოს ნარჩენები  და მონარჩენი მასალა

 

დასახელება        HS კოდი             

47.01-47.07                                         პირობების გარეშე  დაშვებული  ნივთები

 

თავი  48                   ქაღალდი და მუყაო; ქაღალდის, მუყაოსა და ქაღალდის რბილი გულისაგან დამზადებული ნაწარმი

დასახელება          HS კოდი             

48.01-48.23                              პირობების გარეშე  დაშვებული  ნივთები

 

თავი  49               ნაბეჭდი წიგნები, გაზეთები, სურათები და სხვა პოლიგრაფიული  პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი ტექსტები და გეგმები

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

49.03                  4903.00               საბავშვო სურათის, ხატვის ან ფერადი წიგნების. იხილეთ ნაწილი II, § 11.1.

49.08                                             გადარიცხვები (დეკლამაციელები). იხილეთ ნაწილი II, § 11.1.

 

განყოფილება    XI              ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი

 

თავი 50            აბრეშუმი

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

50.01-50.07                                     იხილეთ ნაწილი II, § 10.1.

 

თავი  51                   მატყლი, ცხოველის  წმინდა  ან  უხეში  ბეწვი;  ცხენის ძუისგან ნაქსოვი ძაფი  და ქსოვილები

 

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

51.01-51.07                                     იხილეთ ნაწილი II, § 1.11 და 10.1.

 

თავი  52                   ბამბა  

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

52.01-52.12                                      იხილეთ ნაწილი II, § 10.1.

 

თავი  53                     სხვა მცენარეული საფეიქრო ბოჭკოები, ქაღალდისაგან დამზადებული ძაფი და ამ ძაფით დამზადებული ქსოვილები

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

53.01-53.11                                      იხილეთ ნაწილი II, § 10.1.

 

თავი   54               ხელოვნური  ძაფები; ზოლები  ხელოვნური ტექსტილის მასალების მსგავსად

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

 54.01-54.08                              იხილეთ ნაწილი II, § 10.1.

 

თავი  55                                                     ხელოვნური შტაპელის ბოჭკოები

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

55.01-55.16                                      იხილეთ ნაწილი II, 10.1  

 

თავი  56                         ბამბა, თექა  და  დაურთავი  საქონელი; სპეციალური  ნართები; ბაწრები, თოკები, ბაგირები  და მათგან დამზადებული ნაწარმი

     

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

56.01-56.09                                      იხილეთ ნაწილი II, § 10.1.

 

თავი  57                       ხალიჩები და იატაკის საფარი სხვა ქსოვილისაგან დამზადებული ნივთები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

57.01-57.05                                  იხილეთ ნაწილი II, 10.1.

 

თავი  58                       სპეციალური ნაქსოვი ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის   მასალები; მაქმანი; გობელენები; გასაწყობი დეტალები; ნაქარგები

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

58.01-58.11                                      იხილეთ ნაწილი II, 10.1.

 

თავი  59                         გაჟღენთილი, დაფარული ან ლამინირებული საფეიქრო ნაწარმი; ტექსტილის ნაწარმი სამრეწველო გამოყენებისთვის

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

59.01-59.11                                       იხილეთ ნაწილი II, 10.1.

 

თავი  60                                       ნაქსოვი ან ნაქარგი ქსოვილები

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

60.01-60.06                                 იხილეთ ნაწილი II, 10.1.

 

თავი  61                     ტანსაცმელი და სამოსის აქსესუარები, რომლებიც არის ნაქსოვი ან ნაქარგი

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

61.01-61.17                                             იხილეთ ნაწილი II, § 10.1.

 

თავი  62                       ტანსაცმელი და სამოსის აქსესუარები, რომლებიც არ არის ნაქსოვი ან ნაქარგი

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

62.01-62.17                                              იხილეთ ნაწილი II, § 10.1.

 

თავი  63                        სხვა ხელოვნური საფეიქრო ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი ტანსაცმელი და საფეიქრო ნაწარმი; ჩვრები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

63.01-63.10                                              იხილეთ ნაწილი II, § 10.1.

 

განყოფილება    XII              ფეხსაცმელი , თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები, ხელჯოხები, ჩხირები, შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები; დამუშავებული ბუმბული და მისგან დამზადებული  ნაწარმი ; ხელოვნური  ყვავილები; ადამიანის თმისაგან დამზადებული ნივთები

 

 

თავი  64             ფეხსაცმელი, გეივერი და მსგავსი ნაწილები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

64.01-64.06                                             იხილეთ ნაწილი II, § 1.11.

 

თავი 65                 თავსაბურავი და მათი ნაწილები

დასახელება         HS კოდი

65.01-65.07                                                   პირობების გარეშე  დაშვებული  ნივთები

 

 

თავი  66                      ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები, ხელჯოხები, ჩხირები, შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

66.02-66.03                                               იხილეთ ნაწილი II, § 1.11.

                              

თავი  67                   დამუშავებული  ბუმბული და ღინღლი და მათგან დამზადებული ნაწარმი; ხელოვნური  ყვავილები;ადამიანის  თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

67.01-67.04                                      იხილეთ ნაწილი II, § 1.11.

 

განყოფილება    XIII        ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან  ანალოგიური მასალებისაგან  დამზადებული ნაწარმი; კერამიკული ნაწარმი; მინა და მინის ნაწარმი

 

 

თავი  68                            ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან  ანალოგიური მასალებისაგან დამზადებული ნაწარმი

დასახელება          HS კოდი

68.01-68.15                                   პირობების გარეშე  დაშვებული  ნივთები

 

თავი  69                                    კერამიკული ნაწარმი

 

დასახელება          HS კოდი

69.01-69.14                                               პირობების გარეშე  დაშვებული  ნივთები

 

 

თავი 70                   მინა და მინის ნაწარმი

დასახელება        HS კოდი

70.01-70.20                                       პირობების გარეშე  დაშვებული  ნივთები

 

განყოფილება    XIV           ბუნებრივი ან ხელოვნური მარგალიტი, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები, ძვირფასი ლითონები, ძვირფასი ქვებით გაწყობილი ლითონები და მათგან დამზადებული ნივთები; ბიჟუტერია; მონეტები

 

 

თავი 71           ბუნებრივი ან ხელოვნური მარგალიტი, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები, ძვირფასი ლითონები, ძვირფასი ქვებით გაწყობილი ლითონები და მათგან დამზადებული ნივთები; ბიჟუტერია; მონეტები

 

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

71.02-71.03                                              იხილეთ ნაწილი II, § 12.1

71.06-71.16

 

 

განყოფილება    XV              არაკეთილშობილი ლითონები და ბაზისად გამოყენებული ლითონებისაგან დამზადებული ნაწარმი

 

თავი 72                                 რკინა და ფოლადი

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

72.01-72.29                                              იხილეთ ნაწილი II, § 13.1

 

თავი  73                                     რკინისა და ფოლადის ნაწარმი

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

73.01-73.26                                             იხილეთ ნაწილი II, § 13.1

 

თავი  74                                                სპილენძი  და  მისი  ნაწარმი

 

დასახელება          HS კოდი              

74.01-74.19                                                                    პირობების გარეშე  დაშვებული  ნივთები

 

 

თავი  75                                                              ნიკელი  და  მისი  ნაწარმი

 

დასახელება        HS კოდი

75.01-75.08                                                                    პირობების გარეშე  დაშვებული  ნივთები

 

თავი  76                                                     აკუმინის  და  მისი  ნაწარმი

 

დასახელება         HS კოდ

76.01-76.16                                                                პირობების გარეშე  დაშვებული  ნივთები

 

 

თავი  77                (გათვალისწინებულია მომავალში ჰარმონიზაციის სისტემის ფარგლებში გამოსაყენებლად)

 

                              არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 

თავი  78                                 ტყვია და მისგან დამზადებული ნივთები

 

დასახელება         HS კოდ

78.01-78.06                                                            პირობების გარეშე  დაშვებული  ნივთები

 

თავი  79                                  თუთია და მისგან დამზადებული ნივთები

 

დასახელება          HS კოდ

79.01-79.07                                                       პირობების გარეშე  დაშვებული  ნივთები

 

 

თავი  80                                    კალა და მისგან დამზადებული ნივთები

 

დასახელება          HS კოდ

80.01-80.07                                                     პირობების გარეშე  დაშვებული  ნივთები

 

თავი  81                       სხვა ძირითადი ლითონები; სერმეტი და მისგან დამზადებული ნივთები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

81.12                      8112.99              იხილეთ ნაწილი II, § 13.1

 

თავი  82                    ინსტრუმენტები, ხელსაწყო-იარაღები, მჭრელი  ინსტრუმენტები, არაძვირფასი  ლითონებისაგან დამზადებული კოვზები  და  ჩანგლები; არაძვირფასი  ლითონების აგან დამზადებული მათი  ნაწილები

 

დასახელება          HS კოდ

82.01-82.15                                             პირობების გარეშე  დაშვებული  ნივთები

 

თავი  83                   არაძვირფასი  ლითონებისაგან დამზადებული სხვადასხვა ნივთები

 

დასახელება          HS კოდ

83.01-83.11                                           პირობების გარეშე  დაშვებული  ნივთები

 

განყოფილება    XVI              მანქანა-დანადგარები  და  მექანიკური  მოწყობილობები; ელექტრო  მოწყობილობები; მათი  ნაწილები; ხმის  ჩამწერი აპარატურა და რეპროდუქტორები, სატელევიზიო   გამოსახულებისა  და ბგერის ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა, მათი  ნაწილები  და აქსესუარები

 

თავი  84                      ბირთვული რეაქტორები, ბოილერები, დანადგარები  და მექანიკური მოწყობილობები; მათი ნაწილები

დასახელება          HS კოდ

84.01-84.87                                        პირობების გარეშე  დაშვებული  ნივთები

 

თავი  85            ელექტრო  მანქანები  და  მოწყობილობები  და  მათი  ნაწილები; ხმის ჩამწერი  და  სარეპროდუქციო აპარატურა, სატელევიზიო  გამოსახულების  და  ხმის  ჩამწერი  და  სარეპროდუქციო აპარატურა და  მათი  ნაწილები  და  აქსესუარები

დასახელება          HS კოდ

85.01-85.48                                    პირობების გარეშე  დაშვებული  ნივთები

 

განყოფილება    XVII           სატრანსპორტო  საშუალებები, თვითმფრინავი, გემები და მათთან დაკავშირებული სატრანსპორტო  მოწყობილობები.

 

 

 

თავი  86                        რკინიგზის  ან ტრამვაის  ლოკომოტივები, მოძრავი   შემადგენლობა და მათი ნაწილები; მატარებლის ან ტრამვაის  სალიანდაგო გზა და ფიტინგები და მათი   ნაწილები; ყველა  სახის  მექანიკური (მათ შორის, ელექტრო-მექანიკური) საგზაო სიგნალიზაციის მოწყობილობები .

 

დასახელება          HS კოდ

86.01-86.09                                         პირობების გარეშე  დაშვებული  ნივთები

 

თავი  87             ტრანსპორტი, გარდა  სარკინიგზო  და  ტრამვაის  მოძრავი შემადგენლობისა  და  მათი  ნაწილები  და აქსესუარები

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

87.12                                                         იხილეთ ნაწილი II, § 14.1.

 

თავი  88                        თვითმფრინავები, კოსმოსური  ხომალდები და  მათი ნაწილები

დასახელება          HS კოდ

88.01-88.05                                                          პირობების გარეშე  დაშვებული  ნივთები

 

თავი  89                     გემები, ნავები და მცურავი კონსტრუქციები

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

89.03                    8903.10              გასაბერი კატერები. იხილეთ ნაწილი II, § 14.2.

 

განყოფილება    XVIII              ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, მაკონტროლებელი, ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატურა; საათები; მუსიკალური  ინსტრუმენტები; მათი  ნაწილები  და  აქსესუარები

 

 

თავი  90               ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, მაკონტროლებელი, ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატურა; მათი  ნაწილები  და  აქსესუარები

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

90.03                    9003.19               სათვალეების ჩარჩოები, სათვალეები და მზის სათვალეები. იხილეთ ნაწილი II, § 1.11.

 

 

თავი  91                                 საათები და მათი ნაწილები

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

91.13                     9113.90               საათის სამაჯური. იხილეთ ნაწილი II, § 1.11.

 

თავი  92                      მუსიკალური  ინსტრუმენტები; მათი  ნაწილები  და  აქსესუარები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

92.08                      9208.10              მუსიკალური ყუთები. იხილეთ ნაწილი II, § 15.1. გარდა ამისა, იხილეთ ნაწილი II, § 1.11.

 

 

განყოფილება    XIX              იარაღი და საბრძოლო  მასალები; მათი  ნაწილები და აქსესუარები

 

 

 

თავი 93              იარაღი და საბრძოლო მასალა; ნაწილები და აქსესუარები

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            აკრძალული   ნივთები

 

93.01-93.07                                         იარაღი და მათი ნაწილები. საბრძოლო მასალა და საბრძოლო მასალის დამზადების მასალები.

 

განყოფილება    XX              ქარხნული წარმოების  სხვადასხვა  ნივთები

 

თავი  94              ავეჯი; საწოლები, ლეიბები, ლეიბის ფუძეები, დივანის  ბალიშები  და მსგავსი სატენის მქონე საოჯახო ნივთები; ნათურები  და  სანათი  მოწყობილობები, რომლებიც სხვაგან არსად არის მითითებული ან დაკონკრეტებული;  მანათობელი (განათებული) ნიშნები, აბრები სახელწოდებით და მისთანანი; ასაწყობი   შენობები

 

დასახელება          HS კოდ

94.01-94.06                                    პირობების გარეშე  დაშვებული  ნივთები

  

                 

თავი  95                     სათამაშოები, სხვადასხვა სახის თამაშები და სპორტული ინვენტარი; მათი ნაწილები და აქსესუარები

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

95.03                     9503.00                იხილეთ ნაწილი II, § 15.1. და 15.2.

 95.04                    9504.40                სათამაშო ბარათები. იხილეთ ნაწილი II, § 15.1. და 15.2.

 

 

თავი  96                               ქარხნული წარმოების  სხვადასხვა  ნივთები

 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            აკრძალული   ნივთები

 

96.13                                             სინათებელები, რომელშიც სინათლისთვის საჭირო სითბო მზადდება კატალიზატორის საშუალებით.

                                                                   პირობითად  დაშვებული  ნივთები

იხილეთ ნაწილი II, § 1.11.

 

 

განყოფილება    XXI             ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო ნივთები  და ანტიკვარიატი

 

 

თავი 97                 ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო ნივთები და ანტიკვარიატი

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

97.01-97.06                                               იხილეთ ნაწილი II, § 1.11.

 

სხვა აკრძალული საგნები

       საგნები, რომლებიც, მათი ფორმის გამო, და ა.შ., ატარებს არსებულ მსგავსებას დანიის ან უცხოური მონეტების ან ქაღალდის ფულის, მარკების ან სხვა ეროვნულ ან უცხო ფრანკინის ნიშანს.

       საბაჟო ადმინისტრაციის მიერ მოქცეული სიგარეტების დაბეგვრისათვის განკუთვნილი საბაჟო ადმინისტრირების, მარკებისა და ბეჭდების სახით, ან მსგავსი ნიშნების, ასევე კვდება, ფირფიტები და სხვა ისეთი მოწყობილობები, როგორიცაა ამ ნიშნების დამზადებისა და რეპროდუცირებისთვის (იმპორტირებული ექსკლუზიურად განკუთვნილი საბაჟო ადმინისტრაცია).

 

 

ნაწილი II:

იმპორტირებული ან ტრანზიტის ნივთების დაშვების პირობები

1.  ცხოველები და ცხოველური პროდუქტები

1.1 ფუტკარი

ცოცხალი ფუტკარი ზოგადად აკრძალულია იმპორტებში. თუმცა, განსაკუთრებულ შემთხვევებში, ვეტერინარიისა და სურსათის ადმინისტრაციას აქვს უფლება მათი შემოტანის.

 1.2 საზიანო მწერების პარაზიტები და დამანგრეველები        

 ამ მწერების კონტროლისთვის განკუთვნილი საზიანო მწერების პარაზიტები და დამანგრეველები შეიძლება ოფიციალურად აღიარებულ იქნეს მხოლოდ ოფიციალურად აღიარებულ ინსტიტუტებს შორის.        

 1.3 ხორცი და ფრინველის ხორცი                                

ხორცის პროდუქტებისა და ფრინველის ხორცის იმპორტირება მხოლოდ გარკვეული ქვეყნებიდანაა დაშვებული და საჭიროა ვეტერინარული შემოწმება.  სასაჩუქრე ამანათები, რომლებიც არ აღემატება 1 კგ, მაგრამ, ჩვეულებრივ, კერძო პირებისთვისაა, იმ პირობით იქნება დაშვებული, თუ შინაარსი პირადი სარგებლობისთვისაა განკუთვნილი. არასრულფასოვნად, დაშვებულია ყველა ქვეყნიდან.

1.4 თევზი და კიბოსნაირები, მოლუსკები და სხვა წყლის უხერხემლოები; მათი პრეპარატები

ამ ტიპის პროდუქციის იმპორტირება მხოლოდ გარკვეულ ქვეყნებშია დაშვებული და საჭიროა ვეტერინარული შემოწმება.

1.5 რძის პროდუქტი, კვერცხი, ბუნებრივი თაფლი

რძის პროდუქტებისა და ყველა სახის კვერცხის იმპორტირება, ჭურვების გარეშე, დაშვებულია მხოლოდ გარკვეულ ქვეყნებიდან და საჭიროა ვეტერინარული შემოწმება. ბუნებრივი თაფლი აღიარებულია ყველა ქვეყნიდან.

1.6 ხარის სპერმა

ხარის სპერმის ექსპორტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ ვეტერინარიისა და სურსათის ადმინისტრაციის იმპორტის ლიცენზიით.

1.7 თევზის კვება და სხვა თევზჭერის პროდუქტები, რომლებიც გამოიყენება საკვებად ან სასმელად

აკრძალულია შემდეგი საკვები პროდუქტების იმპორტირება: თევზის კვება, ქაშაყი-კვება და სხვა თევზჭერის პროდუქტები, რომლებიც გამოიყენება საკვებად ან სასუქად, მათ შორის გამხმარი თევზის ჩათვლით, აგრეთვე ნებისმიერი ნარევი, რომელიც შედგება მთლიანად ან ნაწილობრივ ამ ნაწილში (გარდა თევზის ზეთებისა), კიბოსნაირები , ჭურვი-თევზი, ეჩინოდდერმი და ა.შ., გამხმარი მდგომარეობაში, ადგილზე თუ არა, ისევე როგორც ნებისმიერი ნარევი, რომელიც მთლიანად ან ნაწილობრივ ამ საქონელს შეადგენს. თუმცა, ვეტერინარიისა და სურსათის ადმინისტრაცია უფლებას იძლევა გარკვეულ პირობებში ეჭვქვეშ დააყენოს ასეთი ნივთები.

 

1.8  დამზადებული ცხოველური საკვები

ამ ტიპის პროდუკტებისთვის შეიძლება საჭირო იყოს ვეტერინარული შემოწმება.

1.9  გადაუმუშავებელი ტყავი 

იმპორტირება, გადაუმუშავებელი ტყავის, მათ შორის დამარილებული და გამხმარი ტყავი, მიიღება მხოლოდ ვეტერინარიისა და სურსათის ადმინისტრაციის იმპორტის ლიცენზიით.

1.10  ცხოველური და მცენარეული ცხიმები და ზეთები

ცხოველთა და მცენარეული ცხიმებისა და ზეთებისთვის, შეიძლება საჭირო იყოს ვეტერინარული შემოწმება ან წარმოშობის სერტიფიკატი.

1.11 ნივთები დადგენილი კონვენცია "გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ" (CITES) - ის მიერ

ვაშინგტონის კონვენციის "გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ" (CITES) მიერ დაფუძნებული ნივთების იმპორტირება აღიარებულია მხოლოდ ტყის და ბუნების სააგენტოს ნებართვით.

 

2. მცენარეები და მცენარეთა პროდუქტები

2.1 მცენარეები, მცენარეების ნაწილები, ყვავილების ბოლქვები და ტუბერებუ

მცენარეთა ნაწილები, ყვავილები და ბოლქვები დაშვებულიე იმპორტისთვის, იმის გათვალისწინებით, რომ მათ გადაეგზავნათ შემოწმება იმ მიწაზე, სადაც ისინი იზრდებიან და მათ თან ახლავს მცენარეთა ჯანმრთელობის მოწმობა (ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი) ასევე უნდა აღინიშნული, რომ ტვირთის ექსპორტის შემოწმება განხორციელდა.

2.2 კარტოფილი

კარტოფილის იმპორტი არ არის აღიარებული იმპორტის ლიცენზიის გარეშე მცენარეთა დირექტორატის თითოეული ინსტანციიდან.

 

2.3 ხილი

ახალი ხილის შემდეგი კატეგორიებისთვის აუცილებელია მცენარეთა ჯანმრთელობის მოწმობა (ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი): ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ წარმოშობილი ფორთოხალი, კვამები და ლიმონი, ვაშლი, ბილბერები, ქერიმოიას, მოცვი, შავი მოცხარი, წითელი მოცხარი, ხურტკმელი, გუავა, ჯამბოლანები, კაკი, მანგო, მსხალი, კომში, ვარდების ვაშლი და ქვის ხილი წარმოშობილი ევროპის ქვეყნების გარეთ.

2.4 მატე

მატე დაშვებულია მხოლოდ პროდუქციის უსაფრთხოების სერტიფიკატით, დანიის ეროვნული სამომხმარებლოს სააგენტოდან

2.5 სამრეწველო ან სამკურნალო მცენარეები

პარფიუმერულ, ფარმაცევტული პროდუქტების, ინსექტიციდების, ფუნგიციდის ან მსგავსი პროდუქტის წარმოებისთვის მცენარეებისა და მათი ნაწილების (თესლისა და ხილის ჩათვლით) მიღება მხოლოდ დანიის ეროვნული სამომხმარებლო სააგენტოდან აღიარებული პროდუქციის უსაფრთხოების სერტიფიკატით. ზოგიერთ შემთხვევაში მცენარეთა ინსპექტირება (შემოწმება) აუცილებელია.

2.6 ხე და ხეების ნაწარმი

ხე-ტყისთვის და ხე-ტყის ნაწარმი შემდეგი ხეებიდან, საჭიროა მცენარეთა ჯანმრთელობის მოწმობა (ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი): წიწვოვანი ხეები, ხეები და ტკბილი წაბლი, რომლებიც წარმოიშვა ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ ან ზოგიერთ სახეობაზე, ევროპის გარეთ; ჩრდილოეთ ამერიკაში წარმოშობილი მუხა და შაქრის ნეკერჩხალი; ამერიკაში წარმოშობილი პოპლერი. დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ქარხნის დირექტორატისგან.

2.7 კაკაოს პრეპარატები

ვეტერინარული შემოწმება შეიზლება იყოს საჭირო, კაკაოს პრეპარეტაბის შეფუთვისას თუ მისი წონა აგემატება 2 კგ.-ს.

2.8 მაკარონი ხორცით და ა.შ., კუსკუსი, ბისკვიტები, ნამცხვრები, ვაფლები, უფუარი პური

ამ ტიპის პროდუქციისთვის საჭიროა ვეტერინარული შემოწმება.

2.9 ყურძნის წვენი

ყურძნის წვენისთვის საჭიროა წარმოშობის სერტიფიკატი.

2.10 სხვადასხვა საკვები პრეპარატები

სუპი და ბულიონი, ყინულის მოხმარება, კონცენტრირებული ცილა, ბალახის და სიროფი, ამ ყველაფრისთვის საჭიროა ვეტერინარული შემოწმება ან წარმოშობის სერტიფიკატი.

2.11 ნივთები დადგენილი კონვენციის "გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ" (CITES)  - ის მიხედვით

"გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ" (CITES) -ის  ვაშინგტონის კონვენციის მიერ გავრცელებული ნაწარმის იმპორტირება შესაძლებელია მხოლოდ ტყეების და ბუნების სააგენტოს ნებართვით ან ცოცხალ მცენარეთა, მხოლოდ მცენარეთა დირექტორატის ნებართვით.

3. ანტი-პარაზიტული პროდუქტების გამოყუნება სასოფლო მეურნეობისთვის

ამ ტიპის პროდუქციის იმპორტი მხოლოდ გარემოს დაცვითი ეროვნული სააგენტოდან ნებართვითაა დაშვებული.

4. სასმელები, ალკოჰოლური სითხეები

4.1 დასპირტული ლიქიორი, ღვინოები და სხვა ალკოჰოლური სასმელები

ალკოჰოლი და ღვინო შეიძლება შემოიტანონ მხოლოდ იმ ფირმებმა, რომლებმაც მიიღეს საბაჟო სამსახურის ნებართვა.

თუმცა, ალკოჰოლის და ღვინოს იმპორტი, მცირე რაოდენობით კერძო პირებისათვის შესაძლებელია სპეციალური ნებართვის გარეშეც. წერილობითი ჩანაწერების იმპორტირება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საქონელს თან ახლავს საბაჟო ეტიკეტზე CN 22.

5. თამბაქო

5.1 სიგარეტი, სიგარეტის ფურცლები, სიგარები, თამბაქოს საწინააღმდეგო ნაწარმები

სიგარეტის, სიგარების, და თამბაქოს საწინააღმდეგო ნაწარმის წერილობითი ფორმით შემოტანა ნებადართულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საქონელს თან ახლავს საბაჟო ეტიკეტი CN 22.

6. მინერალური პროდუქტები

6.1 მიწა და სეპიოლიდი

მიწისთვის და სეპიოლიტისთვის საჭიროა მნცენარეთა შემოწმება.

 6.2 ტორფი

ტორფისთვის შესაძლებელია საჭირო იყოს ქარხნის შემოწმება

 

7. ნარკოტიკები

7.1 ნარკოტიკებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებები

ნარკოტიკული ნივთიერებების და ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტირება დანიის სამკურნალო სააგენტოდან იმპორტის ლიცენზიის გარეშე არ არის დაშვებული (მაგ. ოპიუმი, მორფინი, კოკაინი და სხვა ნარკოტიკები საერთაშორისო კონტროლს დაქვემდებარებული, ასევე ამფეტამინი, დექსტროფამჰეტინი, მეზალკინი, მეტამფეტამინი, მეთილ ფენიდადა, ფენიმეტრალინი და ამ ნივთიერებების შემცველი პროდუქტები).

8. ფარმაცევტული პროდუქცია

8.1 გლანდებისა და სხვა ორგანოების ორგანიზმური თერაპიული მიზნებისათვის

ამ ტიპის საგნებისთვის საჭიროა ვეტერინარული შემოწმება.

8.2 სამედიცინო მედიკამენტები

მედიკამენტებისა და მედიკამენტების კომერციულ მიზნებზე იმპორტირება ექვემდებარება ნებართვას, რომელსაც მიეკუთვნება  იმპორტის ფირმას დანიის სამკურნალო სააგენტოს მიერ. არ არის ნებადართული სამედიცინო მედიკამენტების კერძო პირების პერსონალური გამოყენებისათვის, როგორც ევროპულ ეკონომიკურ ზონის/ევროკავშირის ქვეყნების საფოსტო გზავნილების გარეშე, თუ დანიის მედიკამენტების სააგენტოსგან გათავისუფლება არ მიუღია.

9. ქიმიური პროდუქტები

ქიმიური ნივთიერებების და პროდუქტების იმპორტის დაწყებამდე, გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტო უნდა შეესაბამებოდეს არსებულ კანონმდებლობას.

9.1 ამონიუმის ქლორიდი

ამონიუმის ქლორიდისთვის საჭიროა სავაჭრო და სამრეწველო დანიის სააგენტოს სავალდებულო დოკუმენტი.

9.2 მინერალური ან ქიმიური სასუქი

ამ ტიპის პროდუქციისთვის საჭიროა ქარხნის შემოწმება.

9.3 სინთეზური ორგანული საღებავები, ფლუორესცენტული გაუფერულება

ამ პროდუქტებისთვის საჭიროა სავაჭრო და მრეწველობის დანიის სააგენტოს სავალდებულო დოკუმენტი.

9.4 საღებავები

საღებავებისთვის საჭიროა დანიის ეროვნული სამომხმარებლო სააგენტოს პროდუქციის უსაფრთხოების მოწმობა.

9.5 პლასტილინი

პლასტილინისთვის საჭიროა დანიის ეროვნული სამომხმარებლო სააგენტოს პროდუქციის უსაფრთხოების მოწმობა.

9.6 კასინი, ალბუმინი, ჟელატინი და პეპტონი

ამ ტიპის პროდუქციისთვის საჭიროა ვეტერინარული შემოწმება.

9.7 დეველოპერები და მარილები

ამ პროდუქტებისთვის საჭიროა იუსტიციის სამინისტროს იმპორტის ლიცენზია.

9.8 საგნები, რომლებიც შეიცავს PCB (ბეჭდვითი გადასახადი) ან PCT (საპატენტო თანამშრომლობის ხელშეკრულება)

აკრძალულია PCB / PCT / შემცვლელი ნივთიერებების გაყიდვა და იმპორტირება. PCB არის პოლიქლორირებული ბიფენილი და პრეპარატები, რომელიც შეიცავს 0.005-ზე მეტ PCB პროცენტულად წონის მიხედვით. PCT არის პოლიქლორირებული ტერფენილი და პრეპარატები შემცველი 0.005 მეტს ვიდრე PCT პროცენტულად წონის მიხედვით. შემცვლელი ნივთიერებებია: მონომეთილ-ტეტრალორდოდიფენილმეთიანი, მონომეთილდრილორო-დიფენილმეთანი და მონოჰიტილენბიმბროდიფენილმეტეანე. ამ აკრძალვის მიუხედავად, დაშვებულია PCB / PCT / შემცვლელი ნივთიერებების კვლევა და ტესტირება. დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოდან.

9.9 კადმიუმი

აკრძალულია კადმიუმის პროდუქტების იმპორტირება. კადმიუმის პროდუქტებია პროდუქტები, რომელთა ინდივიდუალური კომპონენტები შეიცავს კადმიუმს, როგორც საფარი, საღებავი პიგმენტი ან პლასტმასის სტაბილიზატორი 75 თითო მილიოზე მეტი რაოდენობით. გარკვეული პროდუქცია არ ვრცელდება აკრძალვით და შეიძლება იმპორტი იქნეს იმ პირობით, რომ გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტო ეცნობება წინასწარ. დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოდან.

10. ტექსტილი

10.1 ტექსტილი და ტექსტილის ნაწარმი

გარკვეულ ქვეყნებში წარმოებული ტანსაცმლის იმპორტისათვის საჭიროა  იმპორტის ლიცენზია დანიის სავაჭრო და მრეწველობის სააგენტოდან

11. წიგნები, ბროშურები, გაზეთები, ნაბეჭდი მასალა

11.1. ნახატებიანი წიგნები ბავშვებისთვის, ფერადი წიგნები და ტრასფერი

ამ ტიპის საგნებისთვის დასაკმაყოფილებლად, საჭიროა პროდუქციის უსაფრთხოების მოწმობა დანიის ეროვნული სამომხმარებლოს სააგენტოდან.

12. ბუნებრივი ან კულტურული მარგალიტი, ძვირფასი ქვები და ლითონები, მათი ნაწარმი, ხელოვნური სამკაული

12.1 სამკაული, პლატინა, ოქრო ან ვერცხლი

საიუველირო ნაწარმი (სამკაული და ა.შ.), პლატინის, ოქროსა და ვერცხლის ნაწარმის სტატიების გამოქვეყნება წერილობითი ფორმით ან დაზღვეული წერილებით, ნებადართულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საქონელს თან ახლავს საბაჟო ეტიკეტზე CN 22.

13. ბაზის ლითონები

13.1 რკინა და ფოლადი და მისი ნაწარმი

რკინის და ფოლადის და მისი ნაწარმების დიდი რაოდენობით იმპორტისთვის საჭიროა იმპორტის ლიცენზია ან საზედამხედველო დოკუმენტი დანიის სავაჭრო და მრეწველობის სააგენტოს მხრიდან.

14. სატრანსპორტო მოწყობილობა

14.1 ველოსიპედები

დანიის ეროვნული სამომხმარებლო სააგენტოდან ველოსიპედის ნაწილების იმპორტისთვის საჭიროა პროდუქტის უსაფრთხოების სერტიფიკატი და საზედამხედველუ დოკუმენტი დანიის სავაჭრო და მრეწველობის სააგენტოს მხრიდან.

14.2 გასაბერი კატერი 20 კგ ან ნაკლები წონით

ამ კატარღების იმპორტისათვის საჭიროა პროდუქციის უსაფრთხოების მოწმობა დანიის ეროვნული სამომხმარებლო სააგენტოდან.

15. სათამაშო მანქანები, სათამაშოები

15.1 სათამაშოები, და სპორტული ნივთები, მუსიკალური ყუთები

ვაჭრობისა და მრეწველობისთვის საჭიროა ამ ტიპის პროდუქციის უსაფრთხოების სერთიფიკატი იმპორტისათვის დანიის ეროვნული სამომხმარებლო სააგენტოდან და იმპორტის ლიცენზია ან საზედამხედველო დოკუმენტი დანიის სააგენტოდან.

15.2 ქიმიური პლასტიფიკატორები სათამაშოებში

აკრძალულია 0-დან 3 წლამდე ასაკის ბავშვთა სათამაშოები, რომელიც შეიცავს ქიმიურ პლასტიკატორებს. ლიმიტია 0.005 მასობრივი წილით. დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოდან.

 

ნაწილი III

სპეციალური დებულებები, საბაჟო და სხვა

დანია ევროკავშირის წევრია. არ უნდა გადაიხადოს გადასახდელები და დამატებითი ღირებულების გადასახადი (დღგ) საერთო საქონელზე ევროკავშირის ქვეყნებიდან. თუმცა, ალკოჰოლური სასმელებისა და თამბაქოს მოხმარების გადასახადი ყოველთვის ეკისრება.

1. საბაჟო დეკლარაციების შედგენა

არა შესაბამისი სათემო საქონელი ევროკავშირის სხვა ქვეყნებიდან

CN 22 ეტიკეტი, რომელიც სათანადოდ შევსებულია და შევსებულია წინამორბედზე, საჭიროა წერილობითი პოსტებისთვის, რომელიც შეიცავს ღირებულებას, რომელიც არ აღემატება 300 SDR- ს.

თუ გამგზავნის მიერ გამოცხადებული შინაარსის ღირებულება აღემატება 300 SDR ან, თუ გამგზავნი ურჩევნია, წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც უნდა ქონდეს CN 23 საბაჟო დეკლარაცია. ასეთ შემთხვევებში, მხოლოდ იმ ნაწილს, რომელიც ეკუთვნის CN 22 ეტიკეტის ზედა ნაწილს უნდა დაერთოს საგანს. ამანათებს ყოველთვის თან უნდა ახლდეს CN 23 საბაჟო დეკლარაცია.

საბაჟო დეკლარაციები უნდა შეიცავდეს ყველა იმ ინფორმაციას, რომელიც აუცილებელია გადასახადებისა და კონტროლის ზომებისთვის ორივე შემთხვევაში, იმპორტისა და ექსპორტის დროს. კერძოდ, მათ უნდა წარმოადგინონ:

       გამგზავნის და ადრესატის სახელი და მისამართი

       საქონლის წარმოშობისა და დანიშნულების ქვეყნები;

       აღწერილი საქონლისა და HS კოდი ინდექსი;

       მთლიანი წონა და სუფთა წონა;

       ნივთის ღირებულება, რომელიც გამოიყენება ვალუტის მითითებით.

 

 გარდა ამისა, საბაჟო დეკლარაციაზე უნდა გაკეთდეს გარკვეული დამატებითი განცხადებები, საქონლის (ნივთების, ნიმუშების, საბითუმო ღირებულების გარეშე) სტატუსის შესახებ.

საბაჟო დეკლარაციები, რომლებიც წარმოადგენილია დანიის რეგლამენტის შესაბამისად, დეკლარაციის ვალდებულებასთან დაკავშირებით, სავალდებულოა ხელთ-წერილობითი ხელმოწერა.

2. საჭიროა ინვოისების  ჩასმა

არა შესაბამისი სათემო საქონელი ევროკავშირის სხვა ქვეყნებიდან

საქონელი, რომელიც შეიცავს არაკომერციულ საქონელს (მაგ. ნიმუშებს) თან უნდა ახლდეს შესაბამისი ინვოისის ფორმა.  შესაბამისი ინვოისის ფორმა უნდა მიუთითებდეს, რომ შინაარსი, ყოველგვარი კომერციული ღირებულების გარეშეა. საქონლის ღირებულება გრუბად არის შეფასებული.

ყველა კომერციულ საქონელს თან უნდა ახლდეს თავდაპირველი ინვოისი ან ორიგინალი ინვოისის დამოწმებული ასლი.

ინვოისები უნდა იყოს საიმედოდ დაცული, სასურველია გამჭვირვალე წებოვანი კონვერტით.

3. საჭიროა წარმოადგინოს საქონლის წარმოშობა

არა შესაბამისი სათემო საქონელი ევროკავშირის სხვა ქვეყნებიდან

ევროკავშირს (EU) დადებული აქვს შეთანხმებები ზოგიერთ ქვეყანასთან სატარიფო უპირატესობის შესახებ, ისე, რომ გარკვეული პირობების ფარგლებში საქონელი შემოიტანოს შედარებით უფრო დაბალი გადასახადით, ვიდრე ჩვეულებრივი გადასახადია.

ამ შეთანხმებების მიხედვით, სატარიფო უპირატესობის ერთ-ერთი პირობაა ის, რომ წარმოშობის მტკიცებულება საბაჟოზეა წარმოდგენილი. დამატებითი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა სახის მტკიცებულების წარმოდგენაა აუცილებელია და სხვა პირობები, რომლებიც შეიძლება უზრუნველყოფილი იყოს ადგილობრივი საბაჟო სამსახურის მიერ. წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს გამგზავნის ან ადრესატის მიერ.

საჭიროა მოძრაობის მოწმობა EUR 1:

       ევროკავშირსა და "ევროპის ეკონომიკური თანამეგობრობის" (EEC) ქვეყნებს- ს ქვეყნებს შორის საქონლის გაცვლა (ისლანდია, ნორვეგია, შვეიცარია და ლიხტენშტეინი);

       ანდორას სამთავროსთან შეღავათიან ურთიერთობებში;

       ფარერის კუნძულებთან შეღავათიან ურთიერთობებში;

       ესპანეთის ტერიტორიებთან (ცუთა და მელლა) ხმელთაშუაზღვისპირეთის ქვეყნებთან (კვიპროსი, ეგვიპტე, ისრაელი, იორდანია, ლიბანი, მალტა და სირია) და დასავლეთ-ბანკისა და ღაზის ოკუპირებულ ტერიტორიებთან შეღავათიან ურთიერთობებში;   შეუთანხმებელ ურთიერთობებში;

       შეღავათიან ურთიერთობებში მაგჰრუბის ქვეყნებთან (ალჟირი, მაროკო და ტუნისი)

       შეღავათიან ურთიერთობებში ალბანეთის რესპუბლიკებთან, ბოსნიასა და ჰერცეგოვინათან, ხორვატიასთან და სლოვენიასთან (სლოვენია მხოლოდ ღვინოებისთვის), ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონიასთან ერთად;

       აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან შეღავათიან ურთიერთობებში ბულგარეთი, ჩეხეთი, უნგრეთი, პოლონეთი, რუმინეთი და სლოვაკეთი;

       ესტონეთის, ლატვიისა და ლიტვის ბალტიის ქვეყნებთან შეღავათიან ურთიერთობებში;

       მექსიკასთან და სამხრეთ აფრიკასთან შეღავათიან ურთიერთობებში;

       აფრიკის, კარიბის და წყნარი ოკეანის ზოგიერთ სახელმწიფოებთან შეღავათიან ურთიერთობებში;

       საზღვარგარეთის ქვეყნებთან და ევროკავშირთან ასოცირებული ტერიტორიების (OCT) პრიორიტეტულ ურთიერთობებში.

 

 

ზემოთ მოყვანილი დებულებების გარდა, 1 ფორმა EUR შეიძლება შეიცვალოს:

         ან დამფუძნებლის მიერ დამუშავებული EUR 2- ის შექმნისას, როდესაც საქონლის ღირებულება არ აღემატება:

          .   22'500 DKK კვიპროსისა და მალტის გაცვლისთვის;

          . 20'450 DKK ლიბანის, ეგვიპტის, იორდანიისა და ევროკავშირის საზღვარგარეთის ქვეყნებთან და ტერიტორიებთან გაცვლასთან დაკავშირებით (OCT);

           . 16'500 DKK ალჟირსა და სირიასთან გაცვლისთვის;

       ან იმ ზემო აღნიშნულ ქვეყნებთან და ტერიტორიებთან გაცვლისათვის, დეკლარაცია იმპორტიორთა მიერ ინვოისის შესახებ, როდესაც სტატიის ღირებულება არ აღემატება 45'600 DKK (თუმცა, ესპანეთის ტერიტორიებიდან ცუთა და მელლა მხოლოდ 40'200 DKK, მაროკო და ტუნისიდან მხოლოდ 37'300 DKK);

       ან თურქეთთან გაცვლისთვის, სერტიფიკატი  A.TR or EUR 1.

მოძრაობის სერტიფიკატის ფორმა A აუცილებელია განვითარებად ქვეყნებში წარმოშობილ საქონელზე შეღავათიანი სისტემის გამოყენებისათვის (DC).

4. სხვა საბაჟო დებულებები

არა შესაბამისი სათემო საქონელი ევროკავშირის სხვა ქვეყნებიდან

ა) სტანდარტული ტარიფი

საბაჟო ადმინისტრაციას შეუძლია საგნები, რომლებიც დამისამართებულია კერძო პირებისთვის იხემძღვანელოს სტანდარტული ტარიპით, თუ ასეთი საქონელი:

       შემოტანილია არაკომერციული მიზნით;

       არ აქვს 2'600 DKK ზე მეტი ნამდვილი ღირებულება.

ბ) ფისკალური და საბაჟო ხარჯები

ევროკავშირის არაწევრ ქვეყანაში კერძო  პირის მიერ ევროკავშირის ქვეყანაში კერძო პირისთვის გაგზავნილი საქონელი არ ექვემდებარება საბაჟო გადასახადს, იმ პირობით, თუ მათი შემოტანა ხორციელდება არაკომერციული მიზნებისათვის.

კონსალტინგი ითვლება არაკომერციულ მიზნებზე იმპორტირებული, როდესაც ისინი:

       იშვიათად იგზავნება;

       მხოლოდ საქონლის შეტანა პირადად ან ამ ოჯახის წევრისა და ამ საქონლის რაოდენობა არ იწვევს ეჭვს მათი იმპორტის შესახებ არაკომერციული მიზნით;

       იგზავნება ადრესატისგან ნებისმიერი სახის გადახდის გარეშე.

 

საბაჟო გადასახადისაგან გათავისუფლებისათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, ტვირთის კონტექსტში შენახული საქონელი არ უნდა აღემატებოდეს საერთო ღირებულებას 45 ევროს (დაახლოებით 340 DKK).

თუ იმავე ტვირთის საერთო ღირებულების ღირებულება 45 ევროს აღემატება, საბაჟო გადასახადისაგან გათავისუფლება ამ საქონელზე იმ ოდენობით, რომლითაც ისინი ცალკე იმპორტირებული იქნებოდა, თუმცა, დაუშვებელია დაშლა ინდივიდუალური მუხლების  ღირებულებაზე.

მაგალითი

თუ საქონელი შეიცავს ორ მუხლს, რომელიც შეადგენს 30 ევროს და 25 ევროს ღირებულებას, მხოლოდ ერთი ასეთი მუხლი შეიძლება იყოს შემოიტანილი თავისუფალი მოვალეობის გამო, რადგან მას არ შეუძლია დაშლა სხვა მუხლის ღირებულება.

საბაჟო გადასახადისაგან გათავისუფლება ასევე ვრცელდება თამბაქოს, ალკოჰოლური სასმელების, დესერტის ღვინის, სუფრის ღვინის, პარფიუმერული და ტუალეტის წყლისთვის. თუმცა გამონაკლისი  არის პირობითი შემდეგი საქონლის მაქსიმალური ოდენობისთვის:

ალკოჰოლური სასმელების 22%: 1 ლ

ან

დესერტის ღვინო არ  უმეტეს 22% -ზე მეტი: 1 ლიტრი

ან

ამ სტატიების კომბინაცია

მაგიდის ღვინო: 2 ლიტრი

სიგარეტი: 50

ან

სიგარელოსი: 25

ან

სიგარები: 10

ან

მოსაწევი თამბაქო: 50 გ

ან

ამ სტატიების კომბინაცია

პარფიუმერია: 50 გ

ან

ტუალეტის წყალი: ¼ ლიტრი

საბაჟო გადასახადისგან თავისუფლდებიან, თუ მათი ღირებულება, მწვანე ეტიკეტის (CN 22) ან საბაჟო დეკლარაციის (CN 23) მიხედვით, ითვლება ჭეშმარიტად და არ აღემატება 45 ევროს.

დღგ-სგან გათავისუფლება იმავე მოცულობითაა გათვალისწინებული და იმავე პირობებით, რომლებიც ვრცელდება საბაჟოდან გათავისუფლების მიმართ. თუმცა, ტვირთის საერთო ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 360 DKK- ს. ამ თანხის ღირებულების მქონე საქონელი, რომლებიც შეიცავს მთლიანად დღგ-ის გათავისუფლებას.

ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო, სუნამო და ტუალეტის წყალი არ არის გათავისუფლებული დღგ-ისა და აქციზური მოვალეობებისგან.

4.2 დაბალი ღირებულების საქონელი

არა შესაბამისი სათემო საქონელი ევროკავშირის სხვა ქვეყნებიდან

საქონელი, რომელიც პირდაპირ ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნიდან  გაგზავნილი ევროკავშირის ქვეყანაში არ ექვემდებარება საბაჟო გადასახადს, როდესაც მთლიანობაში შიდა ღირებულება არ აღემატება 22 ევროს (დაახლოებით 165 DKK). დღგ-ის და აქციზის გადასახდელები არ გადაიხდება იმ ტვირთებზე, რომელთა ღირებულება არ აღემატება 80 DKK- ს.

გათავისუფლება არ ვრცელდება ალკოჰოლური სასმელების, თამბაქოს, პარფიუმერული და ტუალეტის წყალზე.

4.3 საგარეო ვაჭრობის კონტროლის ფორმალობები

გარკვეული უცხოური საქონლის შემოტანა შეიძლება ექვემდებარებოდეს საგარეო ვაჭრობის კონტროლის დოკუმენტის წარმოებას, როგორიცაა იმპორტის ლიცენზია ან იმპორტის სერტიფიკატი. იმპორტის ლიცენზიები და ა.შ. შეიძლება უზრუნველყოფილი იყოს გამგზავნის ან ადრესატის მიერ.

 

4.4 საფოსტო გზავნილებით გაყიდული საქონლის საბაჟო განბაჟება

სპეციალური საბაჟო / დღგ-ს კლირენსი ფორმალობები არ ვრცელდება საფოსტო გზავნილ საქონელზე, რომელიც ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ ქვეყნდება.

ორ ქვეყანას შორის გაცვლითი ფოსტის სასაქონლო ოპერაციის შემთხვევაში, ფოსტის მიმღები ფირმა უნდა დარეგისტრირდეს დანიშნულების ქვეყანაში აგენტის მეშვეობით და გადაიხადოს დღგ-ის და სხვა მოვალეობები, იმ პირობით, რომ იმპორტირებული საქონლის ღირებულება აღემატება მინიმალურ ლიმიტს (დანიაში: 280'000 DKK წელიწადში).

 

5.  დებულებები  დარღვევების  შესახებ

დანიაში, განბაჟება ხორციელდება საბაჟო კანონმდებლობით გათვალისწინებული დებულებით, ევროკავშირის საბაჟო კოდექსითა და საბაჟო დამკვეთის აღმასრულებელი ბრძანებით. დარღვევები ან  დარღვევის მცდელობა ისჯება.

 

შესაბამისი დანიის ხელისუფლების მისამართების ჩამონათვალი

ვეტერინარიისა და სურსათის ადმინისტრაცია 

Fødevaredirektoratet

Mørkhøj Bygade 19

2860 Søborg

დანია

ტელ.: +45 33 95 60 00

ფაქსი: +45 33 95 60 01

ელ.ფოსტა: fvst@fvst.dk

www.fvst.dk

მცენარეთა დირექტორატი

Plantedirektoratet

Skovbrynet 20

2800 Kongens Lyngby

დანია

ტელ.: +45 45 26 36 00

ფაქსი: +45 45 26 36 10

ელ.ფოსტა: pdir@pdir.dk

www.plantedirektoratet.dk

ეროვნული ტყისა და ბუნების სააგენტო

Skov- og Naturstyrelsen

Haraldsgade 53

2100 Copenhagen Ø

დანია

ტელ.: +45 39 47 20 00

ფაქსი: +45 39 27 98 99

ელ.ფოსტა: sns@sns.dk

www.skovognatur.dk

გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტო

Miljøstyrelsen

Strandgade 29

1401 Copenhagen K

დანია

ტელ.: +45 32 66 01 00

ფაქსი: +45 32 66 04 79

ელ.ფოსტა: mst@mst.dk

www.mst.dk

ჯანდაცვის ეროვნული საბჭო

Sundhedsstyrelsen

Islands Brygge 67

2300 Copenhagen S

დანია

ტელ.: +45 72 22 74 00

ფაქსი: +45 72 22 74 11

ელ.ფოსტა: sst@sst.dk

www.sundhedsstyrelsen.dk

დანიის მედიკამენტების სააგენტო

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 Copenhagen S

Denmark

ტელ.: +45 44 88 95 95

ფაქსი: +45 44 88 95 99

ელ.ფოსტა: dkma@dkma.dk

www.laegemiddelstyrelsen.dk

დანიის ეროვნული სამომხმარებლოს სააგენტო

Forbrugerstyrelsen

Amagerfælledvej 56

2300 Copenhagen S

დანია

ტელ.: +45 32 66 90 00

ფაქსი: +45 32 66 91 00

ელ.ფოსტა: fs@fs.dk

www.forbrug.dk

დანიის სააგენტოს საწარმოთა და საცხოვრებლების სააგენტო
(ვაჭრობა და მრეწველობა)

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

2100 Copenhagen Ø

დანია

ტელ.: +45 35 46 60 00

ფაქსი: +45 35 46 60 01

ელ. ფოსტა: ebst@ebst.dk

www.ebst.dk

იუსტიციის სამინისტრო

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 Copenhagen K

Denmark

ტელ.: +45 33 92 33 40

ფაქსი: +45 33 93 35 10

ელ.ფოსტა: jm@jm.dk

www.justitsministeriet.dk

ცენტრალური საბაჟო და საგადასახადო ადმინისტრაცია

Told- og Skattestyrelsen

Østbanegade 123

2100 Copenhagen Ø

დანია

ტელ.: +45 72 37 90 00

ფაქსი: +45 72 37 90 01

ელ.ფოსტა: toldskat@toldskat.dk

www.skat.dk

 

 

დანიაში, ასევე ფარერის კუნძულებსა და გრენლანდიაში იკრძალება ყველა სახის იარაღის გაგზავნა საფოსტო გზავნილად: ცეცხლსასროლი იარაღი, იარაღის ლულები, იარაღის ბორბლები, საჰაერო თოფები, აირსოფტის იარაღები, ბასრი იარაღი 12 სმ-ზე მეტი სიგრძის პირით, ზამბარიანი დანები, ხანჯლები, მჭრელი და მჩხვლეტავი იარაღი, ხელკეტები, ჯოხები და სხვა მსგავსი ნივთები.

ზემოთ ჩამოთვლილი შეზღუდვების გარდა, იგი აღარ მიიღებს ამანათებს, რომელშიც იქნება ნებისმიერი სახის დანები, რომელთა სიგრძეა 12 სმ-ზე მეტი.