ჰონგ კონგი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 4000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ინგლისური, ჩინური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 1 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.hongkongpost.hk
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 4000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური, ჩინური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 1 თვე;
üმაქსიმალური - 
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი - www.hongkongpost.hk
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.

   

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 
    იურიდიული პირებისთვის 
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობაერთხელ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5/6
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1 იანვარი, 5-7 თებერვალი, 5,19,20,22 აპრილი, 1,13 მაისი, 7 ივნისი, 1 ივლისი, 14 სექტემბერი, 1,7 ოქტომბერი, 25,26 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.hongkongpost.hk/en/mail_tracking/index.html
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 

 

  ტერმინთა განმარტებები

 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ჰონგ კონგის ოფიციალურ წყაროს


 

 

ნაწილი I:

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

 

 

პარაგრაფი I

 

ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები

 

თავი1

 

 

ცოცხალი ცხოველები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

01.01-01.06

 

ყველა ცოცხალი ცხოველი გარდა ფუტკრების, წურბელების, აბრეშუმის ჭიის და  Drosophilidae.ოჯახის წარმომადგენელი ბუზები.  

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

 

0106.90

ფუტკრები, წურბელები და აბრეშუმის ჭია. იხილეთ ნაწილი II, § 1.1. ბუზები   Drosophilidae-ის  ოჯახის წარმომადგენლები. იხილეთ ნაწილი II, § 1.3.

 

თავი2

 

 

ხორცი და საქონლის შიგნეულობა, რომელიც გამოიყენება საკვებადs

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

02.01-02.10

 

ნებისმიერი სახის გატყავებული და გამოშიგნული საქონელი;.

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

 

 

ყველანაირი სახის ხორცი და შიგნეულობა. იხილეთ ნაწილი II, § 1.2.

 

თავი 3

 

 

თევზეულობა და კიბოსნაირნი, მოლუსკები და სხვა წყლის უხერხემლო ცხოველები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

03.01-03.07

 

ანალოგიური სახის ყველა პროდუქტი. იხილეთ ნაწილი II, § 1.2.

 

თავი 4

 

 

რძის პროდუქტები; ფრინველების კვერცხები, ბუნებრივი თაფლი, ცხოველური წარმოშობის საკვები პროდუქტები, რომლებიც ცალკე არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

04.01-04.10

 

ანალოგიური სახის ყველა პროდუქტი. იხილეთ ნაწილი II, § 1.2.

 

თავი 5

 

 

 ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც ცალკე არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

05.01-05.11

 

ანალოგიური სახის ყველა პროდუქტი. იხილეთ ნაწილი II, § 1.2.

05.01-05.02

 

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

05.05-05.06

 

 

05.11

 

 

პარაგრაფი II

 

მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები

 

თავი 6

 

 

ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები, ფესვები და სხვა მსგავსები; მოჭრილი ყვავილები და ორნამენტული ფოთლები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

06.01-06.04

 

გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი მცენარეები.. იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.

06.02

 

ცოცხალი მცენარეები (მათ შორის მათი ფესვებიც), მათი მონაჭრელები და  ყლორტები, სოკოს მიცელიუმი.  იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.

06.04

 

ორნამენტული ფოთლები, ტოტებიდა მცენარეთა სხვა ნაწილები, ყვავილების გარეშე თუ ყვავილების კოკობით, სხვა ამგვარი სახეოვბის საქონელი, რომელიც გამოიყენება თრებულიბუკეტებისთვის ან დეკორატიული მიზნებით,  ახალი, გამომშრალი, შეღებილი,  გათეთრებული.  გაჟღენთილი და სხვაგვარად მომზადებული, იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.

 

 

თავი 7

 

 

ბოსტნეული და ზოგიერთი საკვები ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

07.01-07.14

 

გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი მცენარეები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.

 

თავი 8

 

 

საკვები ხილი და კაკალიციტრუსის  კანი   და ნესვი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

08.09

 

გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი მცენარეები.. იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.

       


 

 

თავი9

სასაქონლო პოზიცია

 

 

 

ჰს კოდი

 

ყავა, ჩაი, მატე და სუნელები

09.01-09.10

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი10

 

 

პურეული/ხორბლეული

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

10.05

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.

10.06

 

ბრინჯი ჩენჩოიანი და ჩენჩოს გარეშე, დაფქვილი და დაუფქველი. იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.

 

თავი11

 

 

საწისქვილო წარმოების პროდუქცია; ალაო, სახამებლები, ინულინი, ხორბლის გლუტენი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

11.01-11.09

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი12

 

 

 ცხიმოვანი  თესლი და ოლეგინის ხილი ; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი და ნაყოფი; სამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეები; ჩალა და ფურაჟი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

12.02

 

რიგი  პროდუქტები, რომლებიც ადამიანების მოხმარებისთვის არიან განკუთვნილია გათავისუფლებულია მცენარეთა იმპორტზე ლიცენზიის წარდგენის მოთხოვნისაგან. იხილეთ ნაწილი II,

§ 2.1. Some medicinal plants. იხილეთ ნაწილი II, § 2.1 and § 8.1.

12.07

 

გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი მცენარეები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.

12.11

 

გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი მცენარეები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.

 

თავი13

 

 

ბუნებრივი ლაკი, ხის წებო, სხვა ნოსტნეულის წვენები და ექსტრაქტები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

13.02

1302.11

ოპიუმი. იხილეთ ნაწილი II, § 7.

 

თავი14

 

 

 მცენარეული მასალები წნული ნაკეთობების დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

14.01-14.04

 

ადამიანის მოხმარებისთვის გამიზნული პროდუქტები გათავისფუფლებულია მცენარეთა იმპორტზე ლიცენზიის წარდგენის მოთხოვნისგან. იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.

პარაგრაფი III

 

ცხოველური ან მცენარეული ცხიმები და მათი დაშლის შედეგად მიღებული ცხიმები; დამზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული ცვილი.  

 

 

 

 

 

თავი15

 

 

ცხოველური ან მცენარეული ცხიმები და მათი დაშლის შედეგად მიღებული ცხიმები; დამზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული ცვილი.  

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

15.22

 

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

პარაგრაფი IV

 

 მზა საკვები პროდუქტები; სასმელი, ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი; თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო  შემცვლელები

 

 

 

 

თავი16

 

 

 ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოების მზა პროდუქტებიდამზადებული პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

16.01-16.05

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 1.2.

 

თავი17

 

 

შაქრის ნაირსახეობანი და შაქრისგან დამზადებული საკონდიტრო პროდუქტი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

17.01-17.04

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი18

 

 

კაკაო და კაკაოსგან დამზადებული პროდუქტი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

18.02

 

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

       

 

 

თავი19

სასაქონლო პოზიცია

 

 

 

ჰს კოდი

 

პურეულისგან, ფქვილისგან, სახამებლისგან ან რძისგან დამზადებული პროდუქტი; საკონდიტრო პროდუქტები

19.01-19.05

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი20

 

 

ბოსტნეულისგან, ხილისგან, ნიგოზისგან ან მცენარეების სხვა ნაწილებისგან დამზადებული პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

20.01-20.09

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი21

 

 

სხვადასხვა მზა საკვები პროდუქტი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

21.01-21.06

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი22

 

 

სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

22.08

 

ალკოჰოლური ლიქიორები და პროდუქტი, რომელიც შეიცავს ალკოჰოლს. იხილეთ ნაწილი II, § 4.1.

 

თავი23

 

 

კვების მრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები   ცხოველებისთვის

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

23.07-23.08

 

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

 

თავი24

 

 

თამბაქო და თამბაქოს წარმოებული შემცვლელები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

24.03

2403.99

უკვამლო თამბაქოს პროდუქტები.

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

24.01-24.02

 

ანალოგიური სახის ყველა პროდუქტი, მზა იქნება ის თუ არა.  იხილეთ ნაწილი II, § 5.

პარაგრაფი V

 

მინერალები

 

თავი25

 

 

მარილი, გოგირდი, მიწა და ქვა; საბათქაშე მასალები; კირი და ცემენტი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

25.05

 

ნებისმიერი სახის ბუნებრივი ქვიშა, იქნება ეს ფერადი თუ არა. იხილეთ ნაწილი II, § 6.1.

25.04-25.30

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 6.3.

25.04

2504.90

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

25.14

 

 

25.25

2525.30

 

25.29

 

 

25.24

 

ამოზიტისა და აზბესტ კროკიდოლიტის ან ნებისმიერი სხვა ნივთიერების ან ამოზიტის ან აზბესტ კროკიდოლიტის  შემცველი ნივთის იმპორტი საჭიროებს ნებართვას „ჰაერის დაბინძურების კონტროლის შესახებ განკარგულების“  (თავი311) შესაბამისად (თავი311). იხილეთ ნაწილი II, § 21.

 

თავი26

 

 

მადნები, წიდა და ნაცარი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

26.01-26.21

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 15.

26.19-26.21

 

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

 

თავი27

 

 

მინერალური საწვავი, მინერალური ზეთები და მათი გამოხდის შედეგად მიღებული პროდუქტები. ფისოვანი მასალები, მინერალური ცვილები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

27.03

2703.00

ტორფი (მათ შორის ტორფის მტვერი), დაგროვილი თუ დაუგროვებელი. იხილეთ ნაწილი II, § 6.3.

27.10

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 15.

27.10

2710.11

ნახშირწყალბადის შემცველი ნავთობი. იხილეთ ნაწილი II, § 6.2.

       


 

 

27.10

 

2710.91

 

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

 

2710.99

 

27.13

2713.90

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

პარაგრაფი VI

 

ქიმიური ან  მოკავშირე მრეწველობის პროდუქტები

 

თავი28

 

 

არაორგანული ქიმიკატები; ძვირფასი მეტალის ან იშვიათი ელემენტებისა თუ მეტალის, რადიოაქტიური ელემენტებისა თუ იზოტოპების   ორგანული თუ არაორგანული ნაერთები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

28.03-28.05

 

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

28.11

 

 

28.44

 

 

28.04-28.50

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

28.41

 

აცეტირილებადი ნივთიერებები. იხილეთ ნაწილი II, § 10.

28.44-28.45

 

რადიო აქტიური ნივთიერებები და აპარატები რომლებიც ასხივებენ.  იხილეთ ნაწილი II, § 9.

 

თავი29

 

 

ორგანული ქიმიკატები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

29.03

 

ოზონის შრის გამათხელებელი ნივთიერებანი. იხილეთ ნაწილი II, § 11.

29.03-29.09

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

29.05

2905.11

მეთილის სპირტი. იხილეთ ნაწილი II, § 4.1.

29.14-29.16

 

აცეტანჰიდრიდი, აცეტილ ბრომიდი, აცეტილ ქლორიდი, ეფედრინი, ერგოტამინი,  ერგომეტრინი,  

29.22

 

ფსევდოეფედრინი, ლიზერგინის მჟავა , 1-ფენილი-2-პროპანონი, N-აცეტილ ანტრანილიკის მჟავა, 3,4-მეთილენედიოქსი -საფროლი. იზოსაფროლი, პიპერონალი, ფენილაცეტიკის მჟავა, პიპერიდინი,

29.24

 

კალიუმის პერმანგანატი. იხილეთ  ნაწილი II, § 10.

29.32

 

 

29.33

 

 

29.14-29.33

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

29.39

 

მორფი, კოკაინი, სა სხვა ნარკოტიკები მხოლოდ სამედიცინო და სამეცნიერო მიზნებით გამოყენებისთვის. იხილეთ ნაწილი II, § 7.

29.41

 

პენიცილინები და სხვა ანტიმიკრობული ორგანული ნივთიერებები. იხილეთ ნაწილი II, § 8.2.

 

თავი30

 

 

ფარმაცევტული პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

30.01-30.02

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

30.01-30.06

 

ზოგი ფარმაცევტული პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.1 and § 8.1.

 

თავი31

 

 

სასუქები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

31.01-31.05

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი32

 

 

სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები ; ტანინები  და  მათი  წარმოებულები ; საღებავები, პიგმენტები და დანარჩენი  საღებავი  ნივთიერებები; საღებავები  ( სახატავი ) და  ლაქები; ფითხები  და  სხვა  მასტიკები ; მელანი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

32.08-32.10

 

საღებავები, ლაკები,  მინანქარი და ყველა ანალოგიური ნივთიერება რომელთა აალების წერტილი 60°-ს  ქვევით არის...

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

 

 

საღებავები, ლაკები,  მინანქარი და ყველა ანალოგიური ნივთიერება რომელთა აალების წერტილი 60°-ს  ქვევით არ არის. იხილეთ ნაწილი II, § 12.

32.08-32.10

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

       


 

 

თავი33                     ეთერზეთები და რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური და ტუალეტის საშუალებები პრეპარატები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

33.01-33.07                    უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი34                          საპონი, ზედაპირულად აქტიური ორგანული აგენტები, სარეცხი საშუალებები, საზეთი მასალები, ხელოვნური    ცვილები, მზა ცვილები , საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებები, სანთლები და ანალოგიური ნაწარმი,მოდელირების   პასტები, “სტომატოლოგიური ცვილებიდა თაბაშირის   სტომატოლოგიური პრეპარატები.

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი        გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

34.03-34.04                   რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

 

 

თავი35                    სკლეროპროტეინოვანი ნივთიერებები; მოდიფიცირებული სახამებლები; წებოები, ენზიმები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი        გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

35.01-35.07                   რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

 

 

თავი36                    ფეთქებადი ნივთიერებები; პიროტექნიკური პროდუქცია, ასანთები, პიროფორული შენადნობები; რიგი წვადი პრეპარატები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი        აკრძალული საგნები

36.01-36.05                   ფეთქებადი ნივთიერებები, ფეიერვერკები, ნებისმიერი სახის ასანთი და სხვა ფეთქებადი, აალებადი და საშიში ნივთიერებები.

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

36.01-36.04                   რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

 

36.06

 

 

თავი37                      ფოტოგრაფიული და კინემატოგრაფიული საქონელი

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი        გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

37.07                             რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

 

 

თავი38                      სხვადასხვა ქიმიური პროდუქცია

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

38.01                             რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

 

38.08                             პესტიციდები. იხილეთ ნაწილი II, § 3.

 

38.12                             რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

 

38.15

 

38.18-38.19

 

38.24-38.25

 

 

პარაგრაფი VII

 

პლასტმასები და მისგან დამზადებული პროდუქცია; რეზინი და მისგან დამზადებული საგნები

 

თავი39

სასაქონლო პოზიცია

 

 

ჰს კოდი

 

პლასტმასები და მისგან დამზადებული პროდუქცია

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

39.04-39.09

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

39.11

 

 

39.15

 

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

39.17

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

39.20-39.21

 

 

39.26

 

 

       


 

 

თავი40

სასაქონლო პოზიცია

 

 

 

ჰს კოდი

 

რეზინი და მისგან დამზადებული საგნები

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

40.02

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

40.04

 

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

40.12

 

 

40.15-40.16

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

40.17

 

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

პარაგრაფი VIII

 

დაუმუშავებელი ტყავი და ტყავი; დამუშავებული ტყავეულობა, ბეწვეულობა და მათგან დამზადებული საგნები; საუნაგირე ნაწარმი და  აკაზმულობა; სამგზავრო ჩანთები, ხელჩანთები და მსგავსი  საგნები; ცხოველის ნაწლავისგან დამზადებული საგნები (გარდა აბრეშუმის ჭიას ნაწლვ ისა)

 

 

 

 

 

თავი41

 

 

დაუმუშავებელი ტყავი  და ტყავი  (გარდა ქურქბეწვეულისა) და ტყავეულობა

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

41.01-41.15

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 1.2.

41.15

4115.20

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

 

თავი42

 

 

ტყავის საგნები; სასარაჯო და ცხენის აკაზმულობა; სამგზავრო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი კონტეინერები;

ცხოველთა ნაწლავი  (გარდა აბრეშუმის ჭიას  ნაწლავისა)

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

42.01-42.06

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 1.2.

 

თავი43

 

 

ქურქ-ბეწვეული    და ხელოვნური ბეწვი ; მათი  ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

43.01-43.04

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 1.2.

პარაგრაფი IX

 

ხე და ხის ნაწარმი; ხის ნახშირი  ; კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები, ჩალის ნაწარმი, ესპარტო და სხვა დასაწნავი მასალა; კალათები და სხვა მოწნული ნაწარმი

 

 

 

 

თავი44

 

 

ხე და ხის ნაწარმი; ხის ნახშირი 

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

44.01

 

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

44.03

 

გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი მცენარეები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.

44.07-44.08

 

 

 

თავი45

 

 

კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

45.01

 

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

 

თავი46

 

 

 ჩალის  ნაწარმი,  ესპარტო   და სხვა დასაწნავი მასალები; კალათები და მოწნული ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

46.01-46.02

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

პარაგრაფი X

 

ხე ან სხვა ბოჭკოვან-ცელულოზური მასალა; ნარჩენები ან მაკულატურა ან მუყაო;

 

 

ქაღალდი და მუყაო და მათი ნაწარმი

 

თავი47

 

 

ხე ან სხვა ბოჭკოვან-ცელულოზური მასალა; ნარჩენები ან მაკულატურა ან მუყაო;

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

47.07

 

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.


 

 

თავი48

სასაქონლო პოზიცია

 

 

 

ჰს კოდი

 

ქაღალდი და მუყაო; ქაღალდის მასისგან ან მუყაოსგან დამზადებული საგნები

აკრძალული საგნები

48.17

 

საფოსტო ადმინისტრაციის მიერ გამოშვებული ნებისმიერი კონვერტის, შესაფუთის, ბარათის , ფორმის ან დოკუმენტის იმიტაცია.

 

თავი49

 

 

ნაბეჭდი   წიგნები, გაზეთები , სურათები  და  სხვა  პოლიგრაფიული   პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი  ტექსტები  და  გეგმები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

49.01-49.11

 

მეამბოხური შინაარსის ნებისმიერი სტატია; ლატარიის ბილეთები და დოკუმენტები, რომლებიც დაკავშირებულია ლატარიასთან.  რეკლამა ფსონის დადებასთან დაკავშირებით, თუ ეს უკანონო ბიზნესს ეხება;  რეკლამა მარჩიელობასტან დაკავშირებით;  მევახშეების ცირკულარები,  თუ თვითნებურად ხდება მათი დაგზავნა; ნებისმიერი შეურაცხმყოფელი, უზნეო, ცილისმწამებლური შინაარსის მქონე სტატია;  ნებისმიერი სტატია/საგანი რომელიც წარმოადგენს საფოსტო ადმინისტრაციის მიერ გამოყენებული სიტყვების , წერილების, ან მარკირების  იმიტაციას; სტატიები, რომლებიც არღვევენ საავტორო უიფლებას ან სავაჭრო ნიშნის დაცვასთან დაკავშირებულ კანონებს; სტატიები რომელიც იმეორებენ  ან წარმოადგენენ ნებისმიერი საფოსტო მარკის იმიტაციას.  .

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

49.01

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

49.06

 

 

49.11

 

 

პარაგრაფი XI

 

ქსოვილები და ქსოვილების ნაწარმი

 

თავი50

 

 

აბრეშუმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

50.01-50.07

 

ანალოგიური სახის ყველა პროდუქტი. იხილეთ ნაწილი II, § 13.

50.03

 

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

 

თავი51

 

 

შალი, ცხოველების ნაზი ან უხეში თმა/ბეწვი; ცხენის ბალნის ნართი და მოქსოვილი ქსოვილი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

51.01-51.13

 

ანალოგიური სახის ყველა პროდუქტი. იხილეთ ნაწილი II, § 13.

51.03

 

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

 

თავი52

 

 

ბამბა

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

52.01-52.12

 

ანალოგიური სახის ყველა პროდუქტი. იხილეთ ნაწილი II, § 13.

52.02

 

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

 

თავი53

 

 

სხვა მცენარეული ქსოვილების ბოჭკოები, ქაღალდის ნართი და ქაღალდის ნართისგან დამზადებული ქსოვილები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

53.01-53.11

 

ანალოგიური სახის ყველა პროდუქტი. იხილეთ ნაწილი II, § 13.

53.01-53.05

 

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

 

თავი54

 

 

 ადამიანის მიერ ნართავი  ძაფები; ზოლები და მსგავსი   ტექნოგენური ტექსტილის მასალა

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

54.01-54.08

 

ანალოგიური სახის ყველა პროდუქტი. იხილეთ ნაწილი II, § 13.

54.02-54.07

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

 

თავი55

 

 

ადამიანის მიერ ნაწარმოები  ბოჭკოები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

55.01-55.15

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

55.01-55.16

 

ანალოგიური სახის ყველა პროდუქტი. იხილეთ ნაწილი II, § 13.

55.05

 

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

       


 

 

თავი56

 

 

 ბამბა, თექა  და  უქსოვი  საქონელი; სპეციალური ნართი; ბაწრები, თოკები; თოკები და ბაგირები  და მათი  ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

56.01-56.09

 

ანალოგიური სახის ყველა პროდუქტი. იხილეთ ნაწილი II, § 13.

56.03-56.05

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

 

თავი57

 

 

   ხალიჩები და იატაკის  სხვა  საფარი  ნივთები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

57.01-57.05

 

ანალოგიური სახის ყველა პროდუქტი. იხილეთ ნაწილი II, § 13.

 

თავი58

 

 

     სპეციალური  ნაქსოვი  ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის მასალები; მაქმანი; გობელენები; გასაწყობი; ნაქარგები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

58.01-58.11

 

ანალოგიური სახის ყველა პროდუქტი. იხილეთ ნაწილი II, § 13.

 

თავი59

 

 

გაჟღენთილი, დაფარული ან  ლამინირებული   საფეიქრო ნაწარმი; ტექსტილის ნაწარმი სამრეწველო გამოყენებისთვის

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

59.01-59.11

 

ანალოგიური სახის ყველა პროდუქტი. იხილეთ ნაწილი II, § 13.

59.03

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

59.07

 

 

59.11

 

 

 

თავი60

 

 

ნაქსოვი ან ხელით ნაქსოვი   ნივთები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

60.01-60.06

 

ანალოგიური სახის ყველა პროდუქტი. იხილეთ ნაწილი II, § 13.

 

თავი61

 

 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი   ტანსაცმელი და   მათი   აქსესუარები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

61.01-61.17

 

ანალოგიური სახის ყველა პროდუქტი. იხილეთ ნაწილი II, § 13.

 

თავი62

 

 

მანქანის გარეშე ან ხელით ნაქსოვი  ტანსაცმელი და   მათი  აქსესუარები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

62.01-62.17

 

ანალოგიური სახის ყველა პროდუქტი. იხილეთ ნაწილი II, § 13.

62.02

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

62.10-62.11

 

 

62.16

 

 

 

თავი63

 

 

 სხვა   ხელოვნური   ტექსტილის  ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი   ტანსაცმელი  და  ტექსტილის ნაწარმი; ჩვრები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

63.01-63.10

 

ანალოგიური სახის ყველა პროდუქტი. იხილეთ ნაწილი II, § 13.

63.07

6307.90

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

63.09-63.10

 

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

პარაგრაფი XII

 

ფეხსაცმელი, თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის ქოლგები, ხელჯოხები, შოლტები, მათრახები, ჩხირები, და მათი ნაწილები, მზა ბუმბული და მათი ნაწარმი. ხელოვნური ყვავილები და ადამიანის თმისაგან ნაწარმი ნივთები

 

 

 

 

 

 

 

თავი64

 

 

ფეხსაცმელი, გეტრები და ანალოგიური ნაწარმი ; მათი ნაწილები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

64.01-64.06

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 1.2.

       


 

 

თავი65                    თავსაბურავები და მათი ნაწილები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი        გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

65.06            6506.10    რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 1.2 and 16.

6506.91

 

 

თავი66                    ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები , ხელჯოხები ,   ჩხირები , შოლტები, მათრახები   და  მათი  ნაწილები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი        გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

66.01-66.03                   რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 1.2.

 

 

თავი67                    დამუშავებული   ბუმბული   და    ღინღლი   და   მათი  ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები;ადამიანის თმისაგან ნაწარმი ნივთები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი        გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

67.01-67.04                   რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 1.2.

 

 

პარაგრაფი XIII              ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალები; კერამიკული ნაწარმი;

მინა და მინის  ჭურჭელი

 

თავი68                    ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი        გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

68.11-68.13                  ამოზიტისა და აზბესტ კროკიდოლიტის ან ნებისმიერი სხვა ნივთიერების ან ამოზიტის ან აზბესტ კროკიდოლიტის  შემცველი ნივთის იმპორტი საჭიროებს ნებართვას „ჰაერის დაბინძურების კონტროლის შესახებ განკარგულების“  (თავი311) შესაბამისად. იხილეთ ნაწილი II, § 21.

 

68.15                             რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 1.2.

 

 

თავი69                    კერამიკული ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი        გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

69.03                             რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

 

69.09

 

69.14

 

 

თავი70                    მინა და მინის  ჭურჭელი

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

70.01                             ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

 

70.02                             რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

 

70.10

 

70.14

 

70.17-70.20

 

 

პარაგრაფი XIV               ბუნებრივი ან კულტივირებული  მარგალიტი , ძვირფასი ან ნახევრად ძვირფასი ქვები , ძვირფასი ლითონები, ლითონზე  მიმაგრებული  ძვირფასი  ქვები  და მათი ნაწარმი; ბიჟუტერია ; მონეტა

 

თავი71                    ბუნებრივი ან კულტივირებული  მარგალიტი , ძვირფასი ან ნახევრად ძვირფასი ქვები , ძვირფასი ლითონები, ლითონზე  მიმაგრებული  ძვირფასი  ქვები  და მათი ნაწარმი; ბიჟუტერია ; მონეტა

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი        გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

71.01-71.18                   ანალოგიური სახის ყველა პროდუქტი. იხილეთ ნაწილი II, § 14.

 

71.02            7102.10    დაუმუშავებელი ბრილიანტ. იხილეთ ნაწილი II, § 15.

7102.21

7102.31

 

71.12                             ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.


 

 

პარაგრაფი XV

 

 არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხისლითონები  და  მათი  ნაწარმი.

 

თავი72

სასაქონლო პოზიცია

 

 

ჰს კოდი

 

რკინა   და  ფოლადი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

72.02

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

72.04

 

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

72.05

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

72.18-72.28

 

 

 

თავი73

სასაქონლო პოზიცია

 

 

ჰს კოდი

 

რკინის  და  ფოლადის  ნივთები

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

73.02

 

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

73.04-73.06

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

73.08-73.11

 

 

73.26

 

 

 

თავი74

სასაქონლო პოზიცია

 

 

ჰს კოდი

 

სპილენძი  და მათი ნაწარმი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

74.04

 

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

74.19

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

 

თავი75

სასაქონლო პოზიცია

 

 

ჰს კოდი

 

ნიკელი   და მათი ნაწარმი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

75.01-75.08

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

75.03

 

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

 

თავი76

სასაქონლო პოზიცია

 

 

ჰს კოდი

 

  ალუმინი და მისი ნაწარმი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

76.02

 

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

76.03-76.04

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

76.08-76.09

 

 

76.11-76.13

 

 

76.16

 

 

 

თავი77

 

 

   (დაცულია შესაძლო გამოყენების ჰარმონიზებული სისტემა)

 

თავი78

სასაქონლო პოზიცია

 

 

ჰს კოდი

 

ტყვია  და მათი ნაწარმი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

78.02

 

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

 

თავი79

სასაქონლო პოზიცია

 

 

ჰს კოდი

 

თუთია და მათი ნაწარმი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

79.02

 

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

 

თავი80

სასაქონლო პოზიცია

 

 

ჰს კოდი

 

თუნუქი და მისი ნაწარმი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

80.02

 

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

       


 

 

თავი81

სასაქონლო პოზიცია

 

 

 

ჰს კოდი

 

  სხვა   კეთილშობილი   ლითონები; სერმეტი  და  მათი  ნაწარმი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

81.01-81.02

 

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

81.04-81.13

 

 

81.01-81.04

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

81.06

 

 

81.08-81.09

 

 

81.12

 

 

 

თავი82

 

 

არაკეთილშობილი ლითონებისგან დამზადებული ინსტრუმენტები, ხელსაწყოები, მჭრელი ინსტრუმენტები, კოვზები და ჩანგლები; მათი ნაწილები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

82.01-82.15

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი83

 

 

არაკეთილშობილური მეტალისგან დამზადებული სხვადასხვა საგნები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

83.01-83.11

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

პარაგრაფი XVI

 

ელექტრო მანქანები და მოწყობილობა და მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერი და აღმწარმოებელი აპარატურა, სატელევიზიო გამოსახულებისა და ხმის ჩამწერი და აღმწარმოებელი აპარატურა, მათი ნაწილები და საკუთნოები

 

 

 

 

 

 

 

თავი84

 

 

 ბირთვული რეაქტორები , ქვაბები, დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები ; მათი ნაწილები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

84.01-84.84

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

84.43

 

რეპლიკაციების მწარმოებელი აპარატურა. იხილეთ ნაწილი II, § 19.

84.56

 

სტრობოსკოპის მასტერინგი. იხილეთ ნაწილი II, § 19.

84.62

 

რეპლიკაციების მწარმოებელი აპარატურა.. იხილეთ ნაწილი II, § 19.

84.77

 

 

84.79

 

 

84.80

 

 

 

თავი85

 

 

ელექტრო მანქანები და მოწყობილობები და მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერები და აღმწარმოებელი აპარატურა; ტელევიზიის გამოსახულებისა და ხმის ჩამწერები და აღმწარმოებელი აპარატურა; მათი ნაწილები და აქსესუარები.

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

85.01-85.23

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

85.25

8525.50

ტრანსმისიის აპარატი.  იხილეთ ნაწილი II, § 17.

 

8525.60

გადამცემი აპარატი რომელიც მოიცავს მიმღებ აპარატს;რაცია. იხილეთ ნაწილი II, § 17.

85.26-85.48

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

85.48

 

ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

პარაგრაფი XVII

 

სატრანსპორტო საშუალებები, საჰაერო ხომალდები, გემები და მათთან დაკავშირებული სატრანსპორტო მოწყობილობები

 

თავი86

 

 

რკინიგზისა და ტრამვაის ლოკომოტივები; მოძრავი შემადგენლობა და მისი ნაწილები; რკინიგზისა და ტრამვაის ლიანდაგის კავები, არმატურა და მათი ნაწილები; ყველა სახის მექანიკური (მათ შორის ელექტრო-მექანიკური) საგზაო სასიგნალო მოწყობილობები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

86.09

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

       


 

 

თავი87

სასაქონლო პოზიცია

 

 

 

ჰს კოდი

 

ტრანსპორტი , გარდა  სარკინიგზო  და  ტრამვაის  მოძრავი  შემადგენლობისა   და  მათი  ნაწილები  და საკუთნოები

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

87.01-87.05

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

87.10

 

 

87.16

 

 

 

თავი88

სასაქონლო პოზიცია

 

 

ჰს კოდი

 

საჰაერო ხომალდები, კოსმოსური ხომალდები და მათი ნაწილები

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

88.01-88.05

 

რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

 

თავი89

 

 

გემები , ნავები და მცურავი სტრუქტურები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

89.05-89.07                   რიგი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 16.

 

89.08                             ჯართის იმპორტი და ექსპორტი. იხილეთ ნაწილი II, § 20.

 

 

პარაგრაფი XVIII              ოპტიკური, ფოტოგრაფული, კინემატოგრაფული, გასაზომი, შესამოწმებელი, უზუსტესი, სამედიცინო თუ ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატები; მათი ნაწილები და საკუთნოები

 

თავი90                    ოპტიკური, ფოტოგრაფული, კინემატოგრაფული, გასაზომი, შესამოწმებელი, უზუსტესი, სამედიცინო თუ ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატები; მათი ნაწილები და საკუთოები