ავსტრია

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 4000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 10 EUR;
üსაქონლის შემცველი გზავნილი ექვემდებარება დღგ-ს გადასახადით დაბეგვრას. გამონაკლისია ფიზიკურ პირებს შორის გაგზავნილი საჩუქარი, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება 45 ევროს.

 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - გერმანული, ინგლისური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 15 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.post.at
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 

 

 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 4000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური, გერმანული;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 10 EUR;
üსაქონლის შემცველი გზავნილი ექვემდებარება დღგ-ს გადასახადით დაბეგვრას
გამონაკლისია ფიზიკურ პირებს შორის გაგზავნილი საჩუქარირომლის ღირებულებაც არ აღემატება 45 ევროს;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 2 კვირა;
üმაქსიმალური - 3 კვირა;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.post.at
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 10 EUR;
üსაქონლის შემცველი გზავნილი ექვემდებარება დღგ-ს გადასახადით დაბეგვრას. 
გამონაკლისია ფიზიკურ პირებს შორის გაგზავნილი საჩუქარირომლის ღირებულებაც არ აღემატება 45 ევროს;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა: ერთხელ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია გარდა: 1502 AUTCON/EUFOR - FPO
                                                                                                 1503 AUTCON/KFOR - FPO
                                                                                                 1504 UNFIL/AUTCON- FPO
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5/6
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1,6 იანვარი, 21,22 აპრილი, 1,30 მაისი,9,10,20 ივნისი, 15 აგვისტო, 26 ოქტომბერი, 1 ნოემბერი, 8,25,26 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.post.at
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
 

 

     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.

 

დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე: http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება. Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ავსტრიის ოფიციალურ წყაროს

 

 

ნაწილი  I

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები

თავი  1       ცოცხალი   ცხოველები

სასაქონლო  HS კოდი       ■ აკრძალული   ნივთები

01.01-01.06                                    ცოცხალი  ცხოველები.

01.05                                               ცოცხალი  შინაური  ფრინველები.

01.06                 0106.90                ცოცხალი  მწერები,ობობები  და  ბოჭკოვანი  მატლები.

                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

01.01-01.06                                 იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 1 , 14 და 15 .

01.05                                            იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 1, 13 .

01.06              0106.90

                         

თავი     ხორცი  და  ხორცის საკვები  სუბპროდუქტები

 

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

02.01-02.10                                  ხორცი  და  ხორცის  საკვები  სუბპროდუქტები.

 02.07                                           შინაური  ფრინველის  ახალი(ნედლი),გაცივებული   ან

                                                     გაყინული  ხორცი  და  ხორცის  საკვები  სუბპროდუქტები.

                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

02.01-02.10                                 იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 14 და 15 .

02,07                                            იხილეთ   ნაწილი II, პუნქტი 13

თავი  3    თევზი  და  კიბოსნაირნიმოლუსკები  და  წყლის  სხვა  უხერხემლოები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

 03.01-03.07                                 თევზი  და  კიბოსნაირნი, მოლუსკები  და    წყლის სხვა  

                                                     უხერხემლო  ცხოველები

                                                       პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                      იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 1 , 14 და 15 .

თავი  4     სხვა  ადგილას დაუსახელებელი  ან ჩაურთველი   რძის  პროდუქციაფრინველის  კვერცხი ; ნატურალური  თაფლი ;

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

04.01-04.10                                  რძის  პროდუქტები, ფრინველის  კვერცხი, ნატურალური  თაფლი,

                                                     ცხოველური  წარმოშობის  საკვები  პროდუქტები,რომლებიც 

                                                      სხვა  ჩამონათვალში  არ  არის  მითითებული.

04.07                                           ფრინველის  კვერცხი, განაყოფიერებული,ახალი, დაკონსერვებული 

                                                    ან  მომზადებული  კვერცხი.

04.08                                           ფრინველის  კვერცხი, რომელიც  არ  არის  განაყოფიერებული,

                                                     და  კვერცხის  გული,ახალი, გამხმარი,ორთქლში  მომზადებული  ან  წყალში  მოხარშული, დაპრესილი, დაკონსერვებული, გაყინული, მიუხედავად  იმისა  შეიცავს  თუ  არა  შაქრის  ან  სხვა  ტკბილ  დანამატს.

 პირობითად  დაშვებული  ნივთები

04.01-04.10                                   იხილეთ    ნაწილი II , § 14 .

04,07                                             იხილეთ    ნაწილი II, პუნქტი 13 .

04,08                                             იხილეთ    ნაწილი II , პუნქტი 2.

 

თავი      სხვა  ადგილას  დაუსახელებელი  ან  ჩაურთველი   სხვა  ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები  

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

05.02                 0502.10              ღორის,  ტახის ან   დაკოდილი  ტახის  ჯაგარი  და  ბეწვი,

                                                     ასევე  მათი  სამრეწველო  ნარჩენი.

                          0502.90              თხუნელას  ბეწვი  და  ბეწვის  დასავარცხნი  ჯაგრისი,

                                                     დაუმუშავებელი  ბეწვი.ცხენის  ბეწვი  და  მისი  სამრეწველო  ნარჩენი,

                                                      დაუმუშავებელი  ბეწვი.

05.04                                             ცხოველების (გარდა  თევზისა) ნაწლავი,საშარდე  ბუშტი  და 

                                                      კუჭ-ნაწლავი, მთლიანად  და  ნაწილებად, ახალი,

                                                     გაცივებული,გაყინული,დამარილებული,მარილწყალში 

                                                    შენახული,გამხმარი  და  შებოლილი  ხორცი.

05.05                                         ფრინველის  ტყავი  და  სხვა  ნაწილები,   ბუმბულით 

                                                   ან  ღინღლით,დაუმუშავებელი  ბუმბული  ან  ბუმბულის  და                               

                                                   ღინღლის  ნაწილები;ბუმბულის  და  მისი  ნაწილების  ფხვნილი 

                                                   და  სამრეწველო  ნარჩენი.

05.06                                          ძვლები  და  რქა, დაუმუშავებელი, ცხიმგამოცლილი, მარტივად

                                                   მომზადებული(მაგრამ  არა  ფორმებად  დაჭრილი),მჟავით

                                                   დამუშავებული  ან  ჟელატინად  გადამუშავებული; ფხვნილი  და

                                                    ამ  პროდუქტების  სამრეწველო  ნარჩენი.

05.07              0507.90               რქები, ირმის რქები, ჩლიქები , ფრჩხილები , ბრჭყალები და ნისკარტი ,
                                                   დაუმუშავებელი ან უბრალოდ მომზადებული მაგრამ არა ფორმებად 
                                                   დაჭრილი ; ამ პროდუქტების ფხვნილი და ნარჩენები 

 

05.10              0510.00               ჯირკვლები  და  სხვა  ცხოველური  პროდუქტები  ორგანოთერაპიაში

                                                   გამოსაყენებლად;ნაღველი,  მიუხედავად  იმისა  გამომშრალია  თუ  არა.

05.11                                          ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები, რომლებიც  სხვაგან  არ  არის

                                                   ნახსენები;მკვდარი  ცხოველები, რომლებიც  არ  გამოიყენება 

                                                    ადამიანის  მიერ  მოხმარებისთვის.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

05,02             0502,10                 იხილეთ  ნაწილი II , § 14 .

                      0502,90

05,03

05,04

05,05

05,06

05,07            0507,90                 იხილეთ    ნაწილი II , პუნქტი 14 და 16 .

05,10            0510.00                 იხილეთ    ნაწილი II , § 14 .

05,11                                          იხილეთ    ნაწილი II , პუნქტი 14 და 16 .

 

განყოფილება     II   ბოსტნეულის  პროდუქტები


თავი         ცოცხალი  ხეები  და  სხვა  მცენარეებიბოლქვები ფესვები  და  მსგავსნი ; მოჭრილი ყ ვავილები  და დეკორატიული  ბალახი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

06.01                 0601.10             ბოლქვები,ტუბერისებრი

                                                   ფესვები,ღეროები,გვირგვინი,რიზოიდები(ღეროს  ნაწილი).

                          0601.20            მზარდი   ან  აყვავებული  ბოლქვები,ტუბერისებრი

06.02                                          ფესვები,ღეროები,გვირგვინი,რიზოიდები(ღეროს  ნაწილი);  

                                                    ვარდკაჭკაჭას  ღეროები.

ნერგები; უფესვოდ  გადაჭრილი, ყუნწმოცლილი, სოკოვანი(მიცელიუმის  შემცველი)  მცენარეები.

06.03                                          ახლადმოჭრილი   ყვავილები  და  ყვავილის  კვირტი  მეყვავილეებისთვის

                                                   და  სხვა  დეკორატიული  მიზნებისთვის.

06.04                 0604.91            მცენარეების  ფოთლები,ტოტები  და  სხვა  ნაწილები, ყვავილები

                                                    და  ყვავილი  კვირტის  გარეშე,    ახლადმოჭრილი 

                                                     ბალახოვანი  მცენარეები.

                          0604.99              მცენარეები  ფლორისტებისთვის  და  სხვა  დეკორატიული

                                                     მიზნებისთვის.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

06,01                0601,10                იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 9.

                         0601,20

06,02                                           იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 4 , 9 და 11 .

06,03                                           იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 9.

06,04                0604,91              იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 9.

                         0601,99              იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 4.

 

თავი  7      ბოსტნეული  და  ზოგიერთი  საკვები  ძირნაყოფები  და  ბოლქვნაყოფები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

 07.01                                           ნატურალური  ან  გაყინული  კარტოფილი.

 07.02                                           ნატურალური  ან  გაყინული  პომიდორი.

  07.03                                          ნატურალური  ან  გაყინული  ხახვი,მწვანე  ხახვი,ნიორი,პრასი 

                                                     და  სხვა  ხახვისნაირი  ბოსტნეული.

 07.04                                           ნატურალური  ან  გაყინული  კომბოსტო,ყვავილოვანი  კომბოსტო,

                                                    კოლრაბი, შვედური  და  სავოიას  კომბოსტო  და  სხვა

                                                    საკვები  კომბოსტოსნაირი  ბოსტნეული.

07.05                                           ახალი  და  გაცივებული  სალათის  ყველა  ნაირსახეობა

                                                    ( ლაქტუკა  სატივა)  და  ვარდკაჭკაჭა  ( ფრანგული  არდი).

 07.06              0706.10                ახალი  და  გაყინული  სტაფილო (  ყველა  ნაირსახეობა).              

07.07                                           კიტრი, გარდა  განუვითარებელი(ზრდასეჩერებული) 

                                                 სახეობებისა  ძმარში  შესანახად, ახალი  და  გაყინული.

07.08              0708.10                ცერცვი  და  ლობიო ( ვიგნას  და  ფაზეოლუსის  სახეობები,

                       0708.20                ნატურალური  და  გაყინული)

07.09                                           ახალი  და  გაყინული   სფეროსებრი

                                                   არტიშოკები,სატაცური,ბადრიჯანი,ნიახური,წიწაკა,

                                                   ისპანახი(შპინატი),კურგეტი.

07.12              0712.90                სიმინდის  თესლი.

07.13              0713.10-               ცერცვის,ლობიოს,ველური  ლობიოს  და  მინდვრის 

                       0713.50                 ლობიოს  თესლი.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

07,01                                          იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 9 და 10 .

07,02                                           იხილეთ   ნაწილი II, პუნქტი 13 .

07,03                                          იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 9 და 13 .

07,04                                           იხილეთ   ნაწილი II, პუნქტი 13 .

07,05

07,06            0706.10

07,07

07,08            0708,10

                     0708,20

07,09

07,12            0712,90                იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 9.

07,13            0713.10-               იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 9 და 10 .

                     0713,50

 

თავი  8       საკვები  ხილი  და  კაკალი;  ციტრუსის  კანი   და ნესვი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

08.04                   0804.40               ავოკადო, გუანა, მანგო  და  მანდოსტანი

                             0804.50

08.05                                                 ახალი  ციტრუსოვანი  ხილი

08.06                  0806.10                 ახალი  ყურძენი

08.08                  0808.10                 ახალი  ვაშლი

                            0808.20                 ახალი  მსხალი  და  კომში

08.09                  0809.10.                ახალი  გარგარი

                            0809.20.                ახალი  ალუბალი

                            0809.30                 ახალი  ატამი( მათ  შორის  ვაშლატამა)

                            0809.40                 ახალი  ქლიავი

08.10                                            სხვა  ახალი  ხილი

                                                       პირობითად  დაშვებული  ნივთები

08,04              0804,40                  იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 9.

                       0804,50

08,05                                             იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 9 და 13 .

08,06              0806,10                  იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 3 და 13 .

08,08              0808,10                  იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 9 და 13 .

                       0808,20

08,09

08,10

 

 

თავი  9       ყავაჩაისუნელ- სანელებლები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

09.09                 0909.40              კვლიავის  თესლი

                          0909.50             კამის  თესლი

                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

09.09                0909.40               იხილეთ    ნაწილი 2,პუნქტი   10

                         0909.50

თავი  10    მარცვლოვანები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

10.01                                            ხორბლის  თესლი  და    შერეული  მარცვლეული

10.02                1002.00                ჭვავის  თესლი

10.03                1003.00             ქერის თესლი

10.04                1004.00             შვრიას  თესლი

10.05                1005.10             ყვითელი  სიმინდის  თესლი

10.06                1006.10             ჩენჩოიანი  ბრინჯის  თსლი

10.07                1007.00             სორგოს  თესლი

10.08                 1008.10            წიწიბურას   თესლი

                          1008.20            ფეტვის(სორგუმის  გარდა)  და  კანარის  თესლი

                           1008.90           სხვა  მარცვლეულის  თესლი.

                                                    პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                   იხილეთ   ნაწილი 2,  პუქტი  9  და  10.

თავი  11      ფქვილ-ბურღულეულის  მრეწველობის პროდუქტები; ალაო ; სახამებელიინულინი , ხორბლის წებოვანა

სასაქონლო   HS კოდი  

11.01-11.09                                    ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 12      ცხიმოვანი  თესლი და ნაყოფები ; სხვადასხვა მარცვლეულითესლი  და  ნაყოფისამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეებიჩალა და  ფურაჟი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

12.01                 1201.00               სოიას  მარცვლები

12.04                  1204.00               სელის  თესლი

12.05                  1205.10              თალგამის  და  კოლზას  თესლი

12.06                  1206.00              მზესუმზირას  თესლი

12.07                  1207.20              ბამბის  თესლი

                           1207.50              მდოგვის  თესლი

                           1207.91               ყაყაჩოს  თესლი

                           1207.99               სხვა  თესლი

12.09                  1209.21              იონჯას  თესლი

                           1209.22              სამყურას  თესლი

                            1209.23              ფესკოს (ვიწროფოთლოვანი  ბალახი)  თესლი

                            1209.24               კენტუკის  ლურჯი  ბალახის  თესლი

                            1209.25               ჭვავის  ბალახის  თესლი

                            1209.29                ტიმოთელას  ბალახის  თესლი. გრამინის  სხვადასხვა  თესლი

                            1209.30                ბალახეული  მცენარეების  თესლი, რომელიც  კულტივირებულია

                                                         ყვავილებისთვის.

                             1209.91               ბოსტენეულის  თესლი

                             1209.99               მეტყევეობის  ხის  მცენარეების  თესლი.სხვა  თესლი.

12.11                    1211.30               კოკაინის  ფოთლები

                             1211.90                კანაფის  ფოთლები, ნივთიერება, რომელიც შეიცავს მარიხუანას, კანაფილიოლის (CBD) ან ტეტრაჰიდროკანაბინოლის (THC)

12.12                    1212.20                ზღვის  მცენარეები  და  წყალმცენარეები

                             1212.91                შაქრის  ჭარხალი ( საფურაჟე  პროდუქტები 

                                                          ინდუსტრიული  გამოყენებისთვის)

12.013                   1213.00               მარცვლეულის  ჩალა   და  ჩენჩო, დაუმზადებელი,

                                                          დანაწევრებული, დაფქვილი  ან  დაწნეხილი, გარდა 

                                                          ბურთისებრი  ფორმისა.

12.14                    1214.90                მანგოლდი,ჭარხალი, თივა.

                                                        პირობითად  დაშვებული  ნივთები

12.01                     1201.00               იხილეთ  ნაწილი 2,  პუნქტი 10

1204                      1204.00

12.05                      1205.00              იხილეთ  ნაწილი 2, პუნქტი  9 და 10

12.06                      1206.00              იხილეთ   ნაწილი 2, პუნქტი  10

12.07                      1207.20               იხილეთ  ნაწილი 2, პუნქტი 10

                               1207.50               იხილეთ  ნაწილი 2, პუნქტი 9  და   10

                               1207.91               იხილეთ  ნაწილი 2, პუნქტი  10

                               1207.99               იხილეთ  ნაწილი 2,პუნქტი  9  და  10

12.09                    1209.21                  იხილეთ  ნაწილი 2, პუნქტი   9  და  10

                             1209.22

                             1209.23

                             1209.24

                             1209.25

                             1209.29

                             1209.30                    იხილეთ  ნაწილი 2, პუნქტი 9

                             1209.91                    იხილეთ  ნაწილი 2, პუნქტი  9  და  10

                             1209.99                    იხილეთ ნაწილი 2, პუნქტი 9, 10  და  11

                             1211.90                    იხილეთ  ნაწილი 2, პუნქტი 4

                             1212.20                    იხილეთ  ნაწილი 2, პუნქტი 16

                             1212.91                    იხილეთ  ნაწილი 2, პუნქტი 9

                             1213.00                    იხილეთ  ნაწილი 2, პუნქტი  14

                             1214.90                    იხილეთ ნაწილი 2, პუნქტი9  და  14

თავი 13    ლაქი ; წებოფისები  და  სხვა  მცენარეული  წვენები  და  ექსტრაქტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

13.01                 1301.90              კანაფის  ფისი

13.02                                            კანაფის  ფისის  ექსტრაქტები  და  ნაყენი;ყაყაჩოს 

                                                      ჩალის  კონცენტრატები;ოპიუმი  და  ოპიუმის  ნედლეული.

                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                      იხილეთ   ნაწილი 2, პუნქტი  4

თავი  14     მცენარეული  მასალები  წნული  ნაკეთობების  დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

14.04                 1404.90               ფხვიერი  ქერქი. ყაყაცოს  კაფსულები.

                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                     იხილეთ  ნაწილი  2, პუნქტი  4 და 9.

განყოფილება     III       ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის პროდუქტები; მომზადებული  საკვები  ცხიმები;ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები
 

თავი   15     ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის  პროდუქტებიმომზადებული  საკვები  ცხიმები; ცხოველური  ან მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები

 

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

15.01                 1501.00              ღორის  ცხიმი (მათ შორის  ღორის  ქონი)  და  შინაური  ფრინველის  ცხიმი, გარდა  N 02.09  ან 15.03  პუნქტებში  ჩამოთვლილისა.

15.02                 1502.00               მსხვილფეხა  რქოსანი  საქონლის, ცხვრის  ან  თხის  ცხიმი, გარდა  15.03  პუნქტში  ჩამოთვლილისა.

15.03                 1503.00              ღორის  ქონის  სტეარინი  და  ღორის  ქონი, მარგარინი, მარგარინნარევი  ქონი  და  ქონის  შემცველი  ზეთი, რომელიც  არ  არის  ემულსირებული  ან  სხვაგვარად  დამზადებული.

15.04                  1504.00-             ზღვის  ძუძუმწოვრების  ცხიმები  და  ზეთები , მიუხედავად  იმისა 

                           1504.30               რაფინირებულია, შერეულია  თუ  სხვაგვარად  არის  დამზადებული.

15.05                  1505.00               ცხიმი  და  ცხიმოვანი  სუბსტანციები, რომელიც  წარმოქმნილია  მატყლის  შემცველი  ცხოველებისგან ( მათ  შორის  ლანოლინი).

15.06                   1506.00              სხვა  ცხოველური  ცხიმები  და  ზეთები,  მიუხედავად  იმისა  რაფინირებულია  თუ  არა, მაგრამ  არა  ქიმიურად  მოდიფიცირებული.

15.16                    1516.10           ცხოველური  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი    შემადგენელი  ნაწილები.

15.17                    1517.90            სხვა  საკვები  ცხოველური  ან  მცენარეული  ცხიმის  ან  ზეთის  ნარევი  ან  მზა  ნაწარმი.

15.21                    1521.90              ფუტკრის  ცვილის  ნედლეული  მეფუტკრეობისთვია.

                                                         პირობითად  დაშვებული  ნივთები

15.01 1501.00                                 იხილეთ   ნაწილი II , § 14 .

15.02 1502.00

15.03 1503.00

15.04

15.05 1505.00

15,06 1506,00

15,16 1516,10

15,17 1517,90

15,21 1521,90

 

IV                       მზა   საკვები  პროდუქტები;  სასმელი; ალკოჰოლური  სასმელი  და  ძმარი; თამბაქო  და  წარმოებული  თამბაქო.

განყოფილება     IV     მზა საკვები პროდუქტებისასმელიალკოჰოლური  სასმელები  და  ძმარითამბაქო და თამბაქოს  სამრეწველო   შემცვლელები

 

თავი 16    ხორცისთევზის  ან  კიბოსნაირებისმოლუსკების  ან  წყლის  სხვა  უხერხემლოების  მზა  პროდუქტები

სასაქონლო   HS კოდი      

16.01-16.05        უპირობოდ  დაშვებულია

თავი 17    შაქარი  და  შაქრის  შემცველი  საკონდიტრო  ნაწარმი

17.01-17.04       უპირობოდ  დაშვებულია

თავი 18  კაკაო  და კაკაოს  ნაწარმი

18.01-18.06     უპირობოდ  დაშვებულია

თავი 19      მარცვლოვანების, მარცვლისფქვილისსახამებლის  ან  რძის  მზა  პროდუქტები  საკონდიტრო  ნაწარმი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

19.01                                             04.01-დან   04.04   პუნქტების  ჩათვლით, ჩამოთვლილი  საქონლის  შესაბამისი  მზა  ნაწარმი, რძის  პროდუქტების  20 %-ზე  მეტი  შემცველობით; მაგალითად: რძიანი  დესერტი, მსუბუქი  თეთრი  ყველის  კრემი.

19.02                                             04.01-დან   04.04   პუნქტების  ჩათვლით, ჩამოთვლილი  საქონლის  შესაბამისი  მზა  ნაწარმი, ხორცის  ან  სხვა  საკვები  ხორცის  შუალედური    პროდუქტების  1 %- ზე  მეტი  შემცველობით  და  /ან  რძის  პროდუქტების  20 %-ზე  მეტი  შემცველობით.

19.05                1905.90                 04.01-დან   04.04   პუნქტების  ჩათვლით, ჩამოთვლილი  საქონლის  შესაბამისი  მზა  ნაწარმი, ხორცის  ან  სხვა  საკვები  ხორცის  შუალედური    პროდუქტების  1 %- ზე  მეტი  შემცველობით  და  /ან  რძის  პროდუქტების  20 %-ზე  მეტი  შემცველობით.

                                                         პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                         იხილეთ  ნაწილი  2, პუნქტი  14

თავი 20      მზა  ბოსტნეულიხილიკაკალი  და  მცენარეთა  სხვა  ნაწილები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

20.04                                             04.01-დან   04.04   პუნქტების  ჩათვლით, ჩამოთვლილი  საქონლის  შესაბამისი  მზა  ნაწარმი, ხორცის  ან  სხვა  საკვები  ხორცის  შუალედური    პროდუქტების  1 %- ზე  მეტი  შემცველობით  და  /ან  რძის  პროდუქტების  20 %-ზე  მეტი  შემცველობით.

20.05                                               04.01-დან   04.04   პუნქტების  ჩათვლით, ჩამოთვლილი  საქონლის  შესაბამისი  მზა  ნაწარმი, ხორცის  ან  სხვა  საკვები  ხორცის  შუალედური    პროდუქტების  1 %- ზე  მეტი  შემცველობით  და  /ან  რძის  პროდუქტების  20 %-ზე  მეტი  შემცველობით.

20.09                 2009.61                   ყურძნის  წვენი ( მათ  შორის  ყურძნის  ტკბილი).

                                                           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

20.04                                                იხილეთ    ნაწილი  2, პუნქტი  14

20.05

20.09               2009.61                    იხილეთ   ნაწილი 2, პუნქტი  3

თავი 21     სხვადასხვა  საკვები  პროდუქტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

21.02                2102.20                სხვა  ერთუჯრედიანი  მკვდარი  მიკრო-ორგანიზმები, ფიტოსანიტარიისთვის  გამოსაყენებლად.

21.03                                               04.01-დან   04.04   პუნქტების  ჩათვლით, ჩამოთვლილი  საქონლის  შესაბამისი  მზა  ნაწარმი, ხორცის  ან  სხვა  საკვები  ხორცის  შუალედური    პროდუქტების  1 %- ზე  მეტი  შემცველობით  და  /ან  რძის  პროდუქტების  20 %-ზე  მეტი  შემცველობით.

21.04                                              04.01-დან   04.04   პუნქტების  ჩათვლით, ჩამოთვლილი  საქონლის  შესაბამისი  მზა  ნაწარმი, ხორცის  ან  სხვა  საკვები  ხორცის  შუალედური    პროდუქტების  1 %- ზე  მეტი  შემცველობით  და  /ან  რძის  პროდუქტების  20 %-ზე  მეტი  შემცველობით.

21.05                2105.00                  ნაყინი  და  სხვა  საკვები  ყინული,მიუხედავად  იმისა, შეიცავს  თუ არა  კაკაოს, ამასთანავე  3%-ზე  მეტი  და    7%-ზე  ნაკლები  რძის  ცხიმის  შემცველობით.

21.06                                               სხვა   მზა  საკვები  ნაწარმი.

                          2106.90                  ყველიანი  საჭმელი.

                                                       პირობითად  დაშვებული  ნივთები

21,02                2102,20                იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 17 .

21,03                                             იხილეთ  ნაწილი II , § 14 .

21,04

21.05                2105.00

21,06                                              იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 2.

2106,90                                          იხილეთ  ნაწილი II , § 14 .

 

თავი 22       სასმელებიალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

22.01                  2201.10               მინერალური  და  გაზიანი  სასმელი

                           2201.90               სათანადო  წარწერის  წყალი

22.04                  2204.10               ახალი  ყურძნის  ღვინო, მათ  შორის  ფორტიფიცირებული

                                                       ( გამდიდრებული) ღვინო,ყურძენი  უნდა  იყოს  20.09,  2204.30.92,

                                                       2204.30.94,   2204.30.96   და   2204.30.98    პუნქტებში

                                                       ჩამოთვლილის  გარდა.

22.06                  2206.00                პიკვიტი

22.07                                              შესაბამისი  წარწერის  მქონე  მზა  ნაწარმი, რომლის    მოცულობაში  ალკოჰოლის  შემცველობა  აღემატება  1,2  %-ს.

22.08                                               შესაბამისი  წარწერის  მქონე  მზა  ნაწარმი, რომლის    მოცულობაში  ალკოჰოლის  შემცველობა  აღემატება  1,2  %-ს.

22.09                 2209.00                 ღვინის  ძმარი

                                                         პირობითად  დაშვებული  ნივთები

22.01                 2201.10               იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 8 .

                          2201,90

22.04                 2204.10                იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 3.

22,06                 2206,00

22.07                                               იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 24 .

22.08

22,09                2209,00                  იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 3.

 

თავი 23     ნარჩენები და  კვების მრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები   ცხოველებისთვის

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

23.01                                            ფქვილი და  ხორცი,  ხორცის  სუბპროდუქტების, თევზის  და  კიბოსნაირების, მოლუსკების  ან  სხვა  წყლის  უხერხემლოების  გრანულები, რაც უვარგისია  საკვებად.ერბო.

23.06               2306.90                 აბუსალათინის  ზეთი, შვრიის  ცეხვილი.

23.07                2307.00                ღვინის  ლექი. ჭაჭა.

23.09                                              ცხოველის  საკვებად  გამოსაყენებელი  მზა  ნაწარმი, რომელიც  შეიცავს  ცხოველური  წარმოშობის  ხორცს  ან  ნედლეულს.

                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

23,01                                            იხილეთ  ნაწილი II , § 14 .

23,06              2306,90                  იხილეთ  ნაწილი II, § 16 .

23,07              2307,00                  იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 3.

23,09                                             იხილეთ  ნაწილი II , § 14 .

 

თავი 24     თამბაქო  და  თამბაქოს   შემცვლელები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

24.02                                            თამბაქო  და  თამბაქოს  სამრეწველო  შემცვლელების    შემცველი  სიგარები და  სიგარეტები.

24.03                2403.10               მოსაწევი  თამბაქო, მიუხედავად  იმისა  რა  რაოდენობით  შეიცავს  თამბაქოს  შემცვლელებს.

                         2403.99                საღეჭი  თამბაქო. ბურნუთი.

                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                     იხილეთ   ნაწილი  2,  პუნქტი  24.

განყოფილება    V    მინერალური   პროდუქტები

 

თავი 25    მარილი , გოგირდი ; მიწა  და  ქვასაბათქაშე  მასალებიკირქვა  და  ცემენტი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

25.01                  2501.00              მარილი  და  ნატრიუმის  სუფთა  ქლორიდი, მიუხედავად იმისა, წყალხსნარია  თუ  არა; ზღვის  წყალი.

25.10                                             ბუნებრივი  კალციუმის  ფოსფატი, ბუნებრივი    ალუმინის  კალციუმ ფოსფატი  და  ფოსფატის  ცარცი.

25.18                 2518.10                 დოლომიტი.

25.19                  2519.90                კონცენტრირებული  მაგნიუმის  სასუქი.

25.21                  2521.00                ცაცხვი,მწარე  შპატი,დოლომიტი.

25.22                  2522.10                 დაუშლელი  კირი.

25.28                                                ბორატის  სასუქები( მიუხედავად  იმისა  წყალში  გახსნილია  თუ  არა).

25.30                  2530.20                 კაისერიტი,ეფსომიტი(მარილი)(ბუნებრივი  მაგნეზიუმის  სულფატი).

                           2530.90                 ცაცხვი(ზღვის  მცენარე),გრანიტი,ეიფელიდან  მოპოვებული

                                                         ლავა;მონტმორილონიტი.

                                                        პირობითად  დაშვებული  ნივთები

25.01                                               იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 8, და III ნაწილი , პუნქტი 1.

25.10                                               იხილეთ   ნაწილი II, § 16 .

25,18                 2518,10

25,19                 2519,90

25,21                 2521,00

25,22                 2522,10

25,28

25,30                 2530,20

                          2530,90               იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 8, 9 და 16 .

 

თავი   26    მადნებიწიდა და ნაცარი

26.01-26.21    უპირობოდ  დაშვებულია

თავი 27    მინერალური  საწვავინავთობი  და  მათი  გამოხდის  პროდუქტები ; ბიტუმოვანი  ნივთიერებები (ფისოვან ნივთიერებათა ასფალტისგუდრონის,ნავთობის და მისთსაერთო სახელწოდება ) მინერალური  ცვილები.

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

27.03                 2703.00               ტორფი ( მათ შორის  ტორფის  ნარჩენი), მიუხედავად  იმისა  აგლომირებულია თუ არა.

27.10                                             მხურვალე ზეთი ( ცეცხლმფრქვეველთათვის)  და  პროდუქტები, რომლებიც  შეიცავს  90-დან  95  %-  მდე  ბენზინს  და   5-დან  10  %-მდე   შესქელებულ  ნატრიუმის  პალმიტატს.

                                                       პირობითად  დაშვებული  ნივთები

27.03                2703. 00               იხილეთ  ნაწილი 2,პუნქტი  16

27.10                                             იხილეთ   ნაწილი 2, პუნქტი 20

განყოფილება     VI           ქიმიური    ან   მოკავშირე   მრეწველობის   პროდუქტები

თავი 28    არაორგანული  ქიმიკატებისძვირფასი ლითონების  არაორგანული  ან  ორგანული  ნაერთები; იშვიათი მიწათა  ლითონები, რადიოაქტიური  ელემენტები  ან  იზოტოპები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

28.06                 2806.10               წყალბადის  ქლორიდი(წყალბადის  მჟავა)

28.07                  2807.00               გოგირდის  მჟავა

28.33                  2833.25               წყალში  ხსნადი    სპილენძის  სასუქები

                           2833.29              თუთიის  სასუქები. მანგანუმის  სასუქები.

28.34                  2834.29              კალციუმის  ნიტრატი

28.41                  2841.61              კალიუმის  პერმანგანატი

                           2841.70              მოლიბდენის  სასუქები.

                                                         პირობითად  დაშვებული  ნივთები

28.06                 2806.10                     იხილეთ   ნაწილი II, § 5.

2807                  2807.00

28.33                 2833.25                     იხილეთ ნაწილი  II, § 16.

                           2833.29

28.34                 2834.29

28.41                 2841.61                     იხილეთ ნაწილი  II, § 5.

                           2841.70                     იხილეთ ნაწილი  II, § 16.

28.44                   2844.10                   რადიოაქტიური  ნივთიერებები

                          2844.50

თავი 29    ორგანული  ქიმიკატები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

29.02                 2902.30               ტოლუოლი

29.04                  2904.20              ტრინიტროტოლუოლი

29.08                  2908.91              პიკრინის  მჟავა,ამონიუმის  პიკრატი(ბაზალტის  ქვა),ტყვიის  პიკრატი,ტყვიის  ტრინიტრო-რესორცინი,ტყვიის ტრინიტრო-ფლოროგლუცინატი.

29.09                  2909.11              დიეთილ ეთერი

29.14                  2914.11               აცეტონი

                           2914.12               ბუტანონი(მეტილ ეთილ კეტონი)

                           2914.31               ფენილაცეტონი( ფენილპროპანი-2-1)

29.15                  2915.24              ძმრის  ანფიდრიდი

                           2915.90             ცრემლსადენი  გაზი (ბრომოაცეტიკის  მჟავის  ეთილის  და  მეთილ ეთერები ),ბოთლებში,აეროზოლებად  ან  სხვა  სათავსებში, საიდანაც  გაზი  ან  სითხე  არ  გაჟონავს.

29.16                 2916.34              ფენილაცეტიკის  მჟავა

                          2916.35    

29.20                                            ნიტროგლიცერინი,ნიტროგლიკოლი,დიგლიკოლ-დინიტრატი,პენტაერითრიტოლ  ტეტრანიტრატი, მანიტოლ  ჰექსანიტრატი.

29.21                                           ამინის  ნაერთები

29.22                                           წყალში  ხსნადი  სპილენძის  სასუქები;მანგანიუმის  ან  თუთიის  სასუქები;იზობუტილიდენდინიკის შარდოვანა.დამჟანგავი  ფუნქციის  მქონე  ამინი.

                         2922.43              ანთრანილიკის  მჟავა

29.24               2924.23                2-აცეტამიდობენზოიკის  მჟავა

                        2924.29               დიამფრომიდი

29.25               2925.21                ნიტროგუანიდინი,გუანილ ნიტროსამინო-გუანილტეტრაზენი ( ტეტრაზენი)

29.26                                           მეტადონის   შუალედური  პროდუქტები

                       2926.20                 1-ციანოგუანიდინი (დიციანდიამიდი)

29.27              2927.00                 4,6-დინიტრობენზოლ-2-დიაზო-1-ოქსიდი(დიაზო-ნიტროფენოლი).

29.31                                           ჰეტეროციკლური    შენაერთი  მხოლოდ   ჟანგბადის  ჰეტერო-ატომებთან.

29.32              2932.91                 იზოსაფროლი

                       2932.92                 1-(1,3-ბენზოდიოქსოლ-5-იალი)პროპან-2-ერთი

                       2932.93                 პიპერონალი

                       2932.94                  საფროლი

29.33                                             ჰეტეროციკლური  შენაერთები  მხოლოდ  ნიტროგენ

                                                      ჰეტერო-ატომებთან.

                       2933.32                  პიპერიდინი

29.34                                              ნუკლეინის  მჟავა  და  მისი  მარილები;სხვა 

                                                       ჰეტეროციკლური   შენაერთები.

29.39                                              მცენარეული  ალკალოიდები, ბუნებრივი  ან  სინთეზის  შედეგად  ნაწარმოები, და  მათი  მარილები, ეთერები  და  სხვა  მაწარმოებლები.

                      2939.41                    ეფედრინი

                      2939.42                   ფსევდოეფედრინი

                      2939.61                   ერგომეტრინი

                      2939.62                  ერგოტამინი

                      2939.63                  ლისერგიული  მჟავა

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

29,02            2902,30                 იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 5 .

29,04            2904,20                 იხილეთ   ნაწილი II , § 21 .

29,08            2908,91

29,09             2909,11                   იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 5 .

29,14             2914,11

                      2914,12

                      2914,31

29,15             2915,24

                      2915,90                   იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 19 და 20 .

29,16             2916,34                    იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 5 .

                      2916,35

29,20                                              იხილეთ   ნაწილი II , § 21 .

29,21                                              იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 4 და 21.

29,22                                              იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 4 და 16 .

                     2922,43                     იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 5 .

29,24            2924,23                     იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 5 .

                     2924,29                     იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 4.

29.25            2925.20                     იხილეთ   ნაწილი II , § 21 .

29,26                                              იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 4.

2926,20                                          იხილეთ   ნაწილი II, § 16 .

29,27            2927,00                     იხილეთ   ნაწილი II , § 21 .

29,32                                              იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 4.

                    2932,91                      იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 5 .

                    2932,92

                    2932,93

                    2932,94

29,33                                             იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 4, 16 და 21 .

                    2933,32                     იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 5 .

29,34                                             იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 4.

29,39

                    2939,41                     იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 5 .

                    2939,42

                    2939,61

                    2939,62

                    2939,63

 

თავი 30     ფარმაცევტული პროდუქცია

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

30.01                                            შესაბამისი  სასაქონლო  პროდუქცია  ნარკოტიკების  შემცველობით.

                           3001.20             ჯირკვლები და სხვა  ორგანოები.   ჯირკვლების  და  სხვა  ორგანოების  ამონაჭერი  ნაწილები  ან  მათი  სეკრეციები(მათ  მიერ  გამოყოფილი  ორგანოები).

                           3001.90            წინამდებარე   ქვესათაურებში  ჩამოთვლილი  პროდუქტები.

                                                     ჰეპარინი  და    მისი  მარილები.

30.02                                            შესაბამისი  სასაქონლო  პროდუქცია  ნარკოტიკების  შემცველობით.

                           3002.10             შრატი  და  სისხლის  სხვა  ნაწილაკები, ჰემოგლობინი, გლობულინი  და  ცხოველური  წარმოშობის  შრატი.

                          3002.30              ვაქცინები  ვეტერინარული  მედიცინისთვის.

                           3002.90              პათოგენური  აგენტები( ანტიგენი), რომლებიც  იწვევს  ცხოველურ  დაავადებებს;ასეთი  პროდუქტების    შემადგენელი  ნაწილები.

ცხოველის  სისხლი,შემოწმებული  თერაპიული,პროფილაქტიკური  და  დიაგნოსტიკური   მოხმარებისთვის.მიკროორგანიზმების  კულტურები.

წინამდებარე   ქვესათაურებში  ჩამოთვლილი  პროდუქტები.ტოქსინები  და  სხვა  მსგავსი  პროდუქტები  ფიტოსანიტარული  მოხმარებისთვის.

30.03                                               ფარმაცევტული  პროდუქტები,რომელიც  არ  არის  განსაზღვრული  დოზირებული, განსაზღვრულ  პაკეტებად  ან  ფორმებად  ჩაწყობილი  ან  საცალო  ვაჭრობისთვის. 

                        3003.90                   კოლოიდური  სუსპენციები  და  თხევადი  კონცენტრატები,რომლებიც  მიღებულია  ბუნებრივი  მინერალური  წყლის  აორთქლებით.

 30,04                                            შესაბამისი  სასაქონლო  ნიშნის  მქონე  ნარკოტიკული  ნივთიერებების    შემცველი  პროდუქტები. ფარმაცევტული პროდუქტები (გარდა

სასაქონლო ნიშნებით   30,02 , 30.05 და 30.06 ), შერეული ან  შეურეველი თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებისათვის,

დაფასოებული,  დოზირებული   ფორმებში  ან  საფუთავებში , საცალო ვაჭრობისთვის .

                       3004,90                 კოლოიდური ხსნარები და  ნივთიერებები ; მარილები და თხევადი კონცენტრატი, რომელიც  მიღებულია  ბუნებრივი  მინერალურიწყლების  აორთქლებით .

30.06              3006.30                 გაუმჭვირვალე  მასალა  რენტგენოლოგიისთვის;დიაგნოსტიკური  რეაგენტები, რომლებიც  შექმნილია  პაციენტის  მართვისთვის, და  რომელიც  არ  არის  განსაზღვრული  რაოდენობით   ჩაწყობილი  ან  საცალო  ვაჭრობისთვის  განსაზღვრულ  პაკეტებად  ან  ფორმებად  შეფუთული.

                       3006.60                 ჰორმონებზე  და  სპერმიციდებზე  დაფუძნებული  ქიმიური  კონტრაცეპტივები,რომელიც  არ  არის  განსაზღვრული  რაოდენობით   ჩაწყობილი  ან  საცალო  ვაჭრობისთვის  განსაზღვრულ  პაკეტებად  ან  ფორმებად  შეფუთული.

                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

30.01                                            იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 4.

                      3001,20                  იხილეთ   ნაწილი II , § 14 .

                      3001,90                  იხილეთ    ნაწილი II , §§ 6 და 14 .

                      30,02                      იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 4.

                      3002,10                  იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 6 და 14 .

                      3002,30                  იხილეთ    ნაწილი II , პუნქტი 7.

                      3002,90                  იხილეთ    ნაწილი II , პუნქტი 9 , 14 და 17 .

30,03                                              იხილეთ    ნაწილი II , § 14

                       3003,90                  იხილეთ    ნაწილი II , პუნქტი 8

30,04                                              იხილეთ    ნაწილი II , პუნქტი 4 და 6

                      3004,90                   იხილეთ    ნაწილი II , პუნქტი 8

30.06            3006.30                   იხილეთ    ნაწილი II , პუნქტი 6

30.06            3006.60

თავი 31      სასუქები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

31.01                 3101.00              მიწა  და  ნიადაგის  სუბსტრატები, რომელიც  სრულად  ან  ნაწილობრივ  შეიცავს    ორგანულ  ნაერთებს, როგორიცაა  მცენარეების  ნაწილები    და  ნეშომპალა, მათ შორის  ტორფი  ან  ქერქი(პროდუქტები, რომლებიც  შეიცავს  მხოლოდ  ტორფს).შესაბამისი  სასაქონლო  პროდუქცია , გარდა  წმინდა  სახის  გუანო, რომელიც  შეიცავს  ცხოველური  წარმოშობის  ნედლეულს.

31.05                 3105.10              მინერალური  ან  ქიმიური  სასუქები.

                                                       პირობითად  დაშვებული  ნივთები

31.01                  3101.00              იხილეთ   ნაწილი  2, პუნქტი  9 და14.

31.05                  3105.10

თავი 32     სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები ; ტანინები  და  მათი  წარმოებულები ; საღებავებიპიგმენტები და დანარჩენი  საღებავი  ნივთიერებებისაღებავები და  ლაქებიფითხები  და  სხვა  მასტიკები ; მელანი

სასაქონლო   HS კოდი      

32.01-32.15        უპირობოდ  დაშვებულია

თავი 33      ეთერზეთები  და  რეზინოიდებიპარფიუმერულიკოსმეტიკური  და  ტუალეტის  საშუალებები

 

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

33.07                  3307.90              სითხეები  მძიმე / მსუბუქი  საკონტაქტო  ლინზების  დამატენიანებლად/ გასაწმენდად,რომელიც  არ  არის  განსაზღვრული  დოზით  ჩაწყობილი  ან  საცალო  ვაჭრობისთვის  განსაზღვრულ  პაკეტებად  ან  ფორმებად შეფუთული.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                     იხილეთ  ნაწილი  2, პუნქტი  6         

თავი 34      საპონიზედაპირულად  აქტიური ორგანული  აგენტები , სარეცხი საშუალებები , საზეთი  მასალები , ხელოვნური    ცვილებიმზა  ცვილები , საწმენდი  და საპრიალებელი  საშუალებებისანთლები  და  ანალოგიური ნაწარმი ,მოდელირების   პასტები, " სტომატოლოგიური  ცვილები " და თაბაშირის   სტომატოლოგიურიპრეპარატები.

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

34.02                 3402.13                ზედაპირულად  აქტიური  ორგანული  აგენტები, მიუხედავად  იმისა  საცალო  ვაჭრობისთვის  არის  თუ  არა  განსაზღვრული,არაიონური.

                           3402.19               ამფოლიტური  მოქმედების  პროდუქტები, სახლის  ტექნიკის

                                                        ( ჭურჭლის  სარეცხი  მანქანა)  დამატენიანებელი  აგენტის  ფორმით.

                           3402.20                შესაბამისი  სასაქონლო  ნიშნის  პროდუქცია   ( მათ  შორის  სარეცხი 

                                                        ფხვნილი  ან  ქსოვილის  სარეცხი  და    დამარბილებელი  სითხე).                                   

                            3402.90              შესაბამისი  სასაქონლო  პროდუქცია   ( მათ  შორის  სარეცხი  ფხვნილი  ან  ქსოვილის  სარეცხი  და  დამარბილებელი  სითხე).

 

                                                        პირობითად  დაშვებული  ნივთები

34.02                  3402.13-              იხილეთ  ნაწილი  3, პუნქტი  1

                           3402.90       

თავი 35    ალბუმინოიდური   ნივთიერებებისახეცვლილი   სახამებელიწებოები ; ფერმენტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

35.01                 3501.10               შესაბამის  ქვე-კატეგორიაში  ნახსენები  კაზეინი.

                                                     ალბუმინი,ალბუმინატები  და  სხვა  ალბუმინის  ნაწარმი.

35.03                 3503.00              ჟელატინი  და  ჟელატინის  ნაწარმი.

35.04                 3504.00              პეპტინი  და  სხვა  ნაწარმი;სხვა  პროტეინის  შემცველი  სუბსტანციები  და  მათი  ნაწარმი;დერმატოლოგიური  ფხვნილები.

35.05                 3505.10                ნიტროსტარჩი ( ქსილიდინი)

35.07                 3507.10               რენეტი  და  მისის  კონცენტრატები.

                                                        პირობითად  დაშვებული  ნივთები

35,01                3501,10               იხილეთ   ნაწილი II , § 14 .

35,02                                            იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 5 და 14 .

35,03                3503,00               იხილეთ   ნაწილი II , § 14 .

35,04                3504,00

35,05                3505,10               იხილეთ  ნაწილი II , § 21 .

35,07                3507,10               იხილეთ  ნაწილი II , § 14 .

 

თავი 36    ფეთქებადი   ნივთიერებებიპიროტექნიკური  ნაწარმიასანთი ; პიროფორული  შენადნობებიგარკვეული საწვავი    პრეპარატები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

36.01                 3601.00               რაკეტების  და  სხვა  სამხედრო  შუშხუნების,ნაღმების, ბომბების  და  ტორპედოების, ჰაუბიცის  საბრძოლო  მასალის,ყველა  სახის  ნაღმსატყორცნების  და 

ჭავლების,გრანატის  ყუმბარმტყორცნის,ნაღმის  ყუმბარმტყორცნის  და  ნაღმტყორცნის  კვამლის  და  გრანატის  ყუმბარმტყორცნის  სასროლი    საწვავი  ფხვნილები.

36.02                  3602.00                      მზა  ასაფეთქებელი  ნივთიერებები,გარდა  თოფის  წამლისა.

36.03                  3603.00                      ასაფეთქებელი  ფისტონი  ჰაუბიცის  საბრძოლო  მასალისთვის,ყველა  სახის  ნაღმსატყორცნის და  ჭავლის  ასაფეთქებელი  ფისტონები,  საინჟინრო  მოხმარებისთვის, სადაც  ასეთი  ასაფეთქებლები  გამიზნულია  მხოლოდ  სამხედრო  მოხმარებისთვის.

36.04                   3604.90                     რეაქტიული  რაკეტები.

 პირობითად  დაშვებული  ნივთები

36,01                   3601,00                    იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 20 და 21 .

36,02                   3602,00                    იხილეთ    ნაწილი II , § 21 .

36.03                   3603.00                    იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 20 და 21 .

36,04                   3604,90                     იხილეთ    ნაწილი II , პუნქტი 20 .

 

თავი 37    ფოტოგრაფიული  ან  კინემატოგრაფიული  საქონელი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

37.04                                             გამჟღავნებული, მაგრამ  არა  გავრცელებული   ფოტო  დისკოები,ფილმები,ქაღალდი,მუყაო  და  ტექსტილი (ფართლეული).

37.05                                             გამჟღავნებული, მაგრამ  არა  გავრცელებული   ფოტო  დისკოები  და  ფილმები, გარდა კინემატოგრაფიული  ფილმებისა.

37.06                                              გამჟღავნებული, მაგრამ  არა  გავრცელებული   კინემატოგრაფიული  ფილმები,  მიუხედავად  იმისა  შეიცავს  თუ  არა  საუნდტრეკს  ან  მხოლოდ  საუნდტრეკის  შემცველი.

                                                       პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                      იხილეთ  ნაწილი  2, პუნქტი  26

თავი 38      სხვადასხვა   ქიმიური  პროდუქტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

38.08                                            ინსექტიციდები(ბუზების  საწინააღმდეგო  საშუალებები), როდენტიციდები, ფუნგიციდები,ჰერბიციდები,ჩასახვის  საწინააღმდეგო  პროდუქტები  და  მცენარეთა  ზრდის  რეგულატორები, სადეზინფექციო  და  მსგავსი  საშუალებები, რომელიც    არის  საცალო  ვაჭრობისთვის  განსაზღვრულ  პაკეტებად  ან  ფორმებად  ჩაწყობილი  ან  მზა  ნაწარმად (მაგალითად, გოგირდის  დამამუშავებელი  ჯგუფები, ტამპონები  და  სანთლები, და  ლეიკოპლასტები( წებვადი  ქაღალდი).

 38.21                  3821.00            მიკროორგანიზმების  განვითარებისთვის  საჭირო  მზა  სუბტრატები, რომლებიც  შეიცავს  ცხოველური  წარმოშობის  მასალებს.

38.22                   3822.00             შესაბამისი  სასაქონლო  ნიშნის  პროდუქცია , რომელიც  შეიცავს  ცხოველური  წარმოშობის    ნივთიერებებს.

38.24                   3824.90                მიწა  და  ნიადაგის  სუბსტრატები, რომელიც  სრულად  ან  ნაწილობრივ  შეიცავს    ორგანულ  ნაერთებს, როგორიცაა  მცენარეების  ნაწილები    და  ნეშომპალა, მათ შორის  ტორფი  ან  ქერქი(პროდუქტები, რომლებიც  შეიცავს  მხოლოდ  ტორფს).შესაბამისი  სასაქონლო  პროდუქცია , გარდა  წმინდა  სახის  გუანო, რომელიც  შეიცავს  ცხოველური  წარმოშობის  ნედლეულს.

                                                         პირობითად  დაშვებული  ნივთები

38,08                                              იხილეთ   ნაწილი II, პუნქტი 17 .

38,21                   3821,00              იხილეთ   ნაწილი II , § 14 .

38,22                   3822,00

38,24                   3824,90              იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 9, 16 , 19 და 20 .

 

განყოფილება    VII    პლასტმასი და მათი ნაწარმირეზინი და მათი ნაწარმი

 თავი  39     პლასტმასი  და მათი ნაწარმი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

39.12                  3912.20              ნიტროცელულოზი

39.26                  3926.90              მეთილის  შარდოვანას  და  პოლისტერინის  სასუქი  ან  მეთილის  შარდოვანას  და  ფორმალდეჰიდის  ფისოვანა.

                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

39.12                  3912.20              იხილეთ  ნაწილი  2, პუნქტი  21

39.26                  3926.90              იხილეთ  ნაწილი  2, პუნქტი  16

თავი  40   რეზინი  და  მათი  ნაწარმი

40.01-40.17                                 ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება   VIII     დაუმუშავებელი  ტყავიტყავიქურქ-ბეწვეული   და  მათი  ნაწარმისაუნაგირე  ნაწარმი  და აკაზმულობასამოგზაურო    საქონელიჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ; ცხოველთა  ნაწლავი (გარდა აბრეშუმის   ჭიას   ნაწლავისა)

 

თავი 41    დაუმუშავებული  ტყავი (გარდა  ქურქ-ბეწვეულის ) და ტყავი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

41.01                                             მსხვილფეხა  რქოსანი  საქონლის  ან  ცხენების  ოჯახის  და  სხვა   ჩლიქოსნების  დაუმუშავებელი  ბეწვეული  და  ტყავი,   დამარილებული   და  დანაცრებულის (ნაცრიანი) გარდა.

41.02                                            ცხვრის  ან  ბატკნის  ტყავი  და  მატყლი,  დამარილებული  და  დანაცრებულის  გარდა.

41.03               4103.90                    თხის  ან  თიკნის  ბეწვი  და  ტყავი ,  დამარილებული  და  დანაცრებულის გარდა.

                   ჩლიქოსანი  ცხოველების  ბეწვი  და  ტყავი , გარდა  დამარილებული  და  დანაცრებულისა.

                                                        პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                      იხილეთ   ნაწილი  2,  & 14

თავი 42   ტყავის  ნაწარმი , საუნაგირე  ნაწარმი  და  აკაზმულობასამგზავრო  ნივთებიჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ;  ცხოველთა   ნაწლავი  (გარდა  აბრეშუმის  ჭიას   ნაწლავისა)

42.01-42.06                                   ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

თავი 43     ქურქ-ბეწვეული    და  ხელოვნური  ბეწვი ; მათი  ნაწარმი

სასაქონლო   HS კოდი         ■ აკრძალული  ნივთები

43.01                 4301.30                  ასტრახანის,კარაკულის  და  მსგავსი  ბატკნის, ინდური, მონღოლური  ან  ტიბეტური  ბატკნის    დაუმუშავებელი  ცხვრის  მატყლის  ყველა  სახის   ნედლეული ( მათ  შორის  თავი,კუდი,თათი  და  სხვა  ნაწილები  ან  ნაჭრები, რაც  გამოდგება  ბეწვეულით  მოვაჭრეთათვის), მთლიანად  ან  თავის, კუდის  და  თათის  გარეშე.

                          4301.90                  ჩლიქოსანი  ცხოველების  თავი,კუდი, თათი   და  სხვა  ნაწილები  ან  ნაჭრები,   რაც  გამოდგება  ბეწვეულით  მოვაჭრეთათვის.

43.02                 4302.19                 მთლიანი  ცხვრის  მატყლი  თავით, კუდით  და  თათით  ან  მათ  გარეშე,ყველა  სახის  ასტრახანის, კარაკულის  და  მსგავსი  ბატკნის, ინდური, მონღოლური  ან  ტიბეტური  ბატკნის  ბეწვეული , გარდა  გაშავებული, სინოტივისგან  გალურჯებული, დამარილებული  ან  დანაცრებულისა.

                          4302.20                 ნერბის (დედალი  ცხვარი)  და   მამალი  ცხვრის    მატყლი  თავით, კუდით  და  თათით  ან  მათ  გარეშე,გარდა  გაშავებული, სინოტივისგან  გალურჯებული, დამარილებული  ან  დანაცრებულისა.

ჩლიქოსანი  ცხოველების  ბეწვი   თავით, კუდით  და  თათით  ან  მათ  გარეშე,გარდა   გაშავებული, სინოტივისგან  გალურჯებული, დამარილებული  ან  დანაცრებულისა.

                          4302.30                 თავი,კუდი,თათი  და  სხვა  ნაწილი  ან  ნაჭრები,ჩლიქოსანი  ცხოველების  ჩამონაჭერი  ან  ნარჩენი, გარდა  გაშავებული, სინოტივისგან  გალურჯებული, დამარილებული  ან  დანაცრებულისა.

                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                     იხილეთ  ნაწილი  2, პუნქტი  14

განყოფილება   IX     ხე  და  მისი  ნაწარმიხის  ნახშირიკორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები ; ჩალის   ნაწარმი, ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი  მასალაკალათები  და  მოწნული  ნაწარმი

 

თავი 44    ხე  და  მისი  ნაწარმიხის  ნახშირი

 

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

  

44.01                                             საწვავი  შეშა, ხის  კუნძები,დაჩეხილი  ან  დანაწევრებული  ხე,ბურბუშელა,შეშის  და  წიწვოვანი  ხის  ნარჩენი (ნაგავი)  ევროპის  ქვეყნებიდან.

44.03                                             დაუმუშავებელი  ხე.

44.04                 4404.10               წიწვოვანი  ხე.

44.06                                             რკინიგზის   და   ტრამვაის    შპალები.

44.07                                            დახერხილი  ხე, რომელიც  გამოიყენება  ნებისმიერი  სახის  ფანქრის,  გრაფიტის  და  სხვა  ხის  გარსიანი  ფანქრის  საწარმოებლად, და  სხვა შესაბამისი  სასაქონლო  ნიშნის პროდუქცია.

44.15                                             სხვადასხვა  შესაფუთი  მასალა: ყუთები,  მყარი   ყუთები, ცილინდრები  და  მსგავსი  შესაფუთები;  საკაბელო  ცილინდრები  და  ხის  პალეტები(საგები).

44.16                 4416.00                კასრები,ბარელები,ბაკები, ცისტერნები  და   მეკასრეობისთვის  საჭირო    ხის  სხვა    პროდუქცია  და  მათი  ნაწილები, მათ შორის  კასრის  ფიცარი.

                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

44.01                                             იხილეთ  ნაწილი  2, პუნქტი  9  და  10

44.03                                             იხილეთ  ნაწილი  2, პუნქტი   9

44.04

44.06

44.07

44.15

44.16

თავი 45    კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები

45.01-45.04                                  ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

თავი 46      ჩალის  ნაწარმი ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი   მასალაკალათები   და   მოწნული   ნაწარმი

46.01-46.02                                  ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

განყოფილება   X      ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის მასალაქაღალდის  ან  მუყაოს ნარჩენები  და  ჯართი   ; ქაღალდი  და  მუყაო  და  მათი  ნაწარმი

 

თავი   47     ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის  მასალაქაღალდის  ან  მუყაოს   ნარჩენები  და  ჯართი 

47.01-47.07                                   ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

თავი   48    ქაღალდი  და  მუყაო;  ქაღალდის  მასისქაღალდის  ან  მუყაოს  ნაწარმ

48.01-48.23                                   ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

თავი  49     ნაბეჭდი   წიგნებიგაზეთები , სურათები  და  სხვა  პოლიგრაფიული   პროდუქტებიხელნაწერებინაბეჭდი  ტექსტები  და  გეგმები

სასაქონლო   HS კოდი        ■ აკრძალული  ნივთები

49.01                                              ნაბეჭდი  წიგნები, ბროშურები, პროკლამაციები  და  სხვა  მსგავსი  ბეჭდური  მასალა,  მიუხედავდ  იმისა  ერთ  ფურცლიანია  თუ  არა.

49.02                                              გაზეთები, ჟურნალები  და  პერიოდული  გამოცემები, მიუხედავად  იმისა  ილუსტრირებულია  თუ  არა  და  შეიცავს  თუ არა სარეკლამო  მასალას.   

49.08                                             დეკალკომანია ( ქაღალდზე  შუშით  გადატანილი  დიზაინი).

49.10                  4910.00               ნებისმიერი  სახის  კალენდარი,ნაბეჭდი, მათ  შორის

                                                       ბლოკ-კალენდრები.

49.11                                              სხვა  ნაბეჭდი  მასალა, მათ  შორის  ნაბეჭდი  სურათები 

                                                      და  ფოტოსურათები.

                                                        პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                       იხილეთ  ნაწილი  2,  პუნქტი   26

განყოფილება    XI    ტექსტილი   და   ტექსტილის   ნაწარმი

თავი 50    აბრეშუმი

50.01-50.07                                   ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

თავი  51  მატყლიცხოველის  წმინდა  ან  უხეში  ბეწვი;   ძუის  ნაერთები   და  ნაქსოვი    ფაბრიკატები.

სასაქონლო   HS კოდი        ■ აკრძალული  ნივთები

 

51.01                                              დაუჩეჩავი  და  დაუვარცხნელი, გამოუწვავი    ბამბა, გარდა  იმისა, რომელიც  ირეცხება  ქარხნულად  ან  მიიღება  დამუქებით.

51.02                                              დაუჩეჩავი  და  დაუვარცხნელი, გამოუწვავი    წმინდა  ან  უხეში  ცხოველის  ბეწვი,  გარდა  იმისა, რომელიც  ირეცხება  ქარხნულად  ან  მიიღება  დამუქებით.

51.03                  5103.10               ფრჩხილების  ბამბა  ან  წმინდა  ბეწვი, გამოუწვავი, ქარხანაში  გარეცხილი  ან  დამუქებით  მიღებული.

                           5103.20               ბამბის  სხვა  ნარჩენი  ან  წმინდა  ბეწვი,  გამოუწვავი, ქარხანაში  გარეცხილი  ან  დამუქებით  მიღებული  ბეწვი.

                           5103.30               ცხოველის  უხეში  ბეწვის  ნარჩენები, გარდა  იმისა, რომელიც  ირეცხება  ქარხნულად  ან  მიიღება  დამუქებით.

51.05                                              ბამბა  და  ცხოველის  წმინდა  ან  უხეში  ბეწვი, დაჩეჩილი  და  დავარცხნილი ( მათ შორის  ფრაგმენტებად  დავარცხნილი  ბამბა), გარდა  იმისა, რომელიც  ირეცხება  ქარხნულად  ან  მიიღება  დამუქებით.

51.11                                              დაჩეჩილი  ბამბის  ან  ცხოველის  დავარცხნილი  წმინდა  ბეწვის   ნაქსოვი  ფაბრიკატები,   ნაქარგებისთვის  საჭირო  ნაბეჭდი  თარგების გარდა.

51.12                                              დავარცხნილი   ბამბის  ან  ცხოველის  დავარცხნილი  წმინდა  ბეწვის   ნაქსოვი  ფაბრიკატები,   ნაქარგებისთვის  საჭირო  ნაბეჭდი  თარგების გარდა.

                                                        პირობითად  დაშვებული  ნივთები

51.01                                               იხილეთ   ნაწილი 2,  პუნქტი 14

51.02

                             5103.10

                             5103.20

                             5103.30

51.05

51.11                                              იხილეთ     ნაწილი  3,  პუნქტი   1

51.12

თავი  52   ბამბა 

სასაქონლო   HS კოდი         ■ აკრძალული  ნივთები

52.08                                               ბამბის   ქსოვილები, რომლებიც  შეიცავს  საერთო  წონის    85%  ან   მეტ  ბამბას და  რომელიც  იწონის  არაუმეტეს  200 გრამისა,  ნაბეჭდი  თარგებით  ნაქარგების  გარდა.

 

52.09                                               ბამბის   ქსოვილები, რომლებიც  შეიცავს  საერთო  წონის    85%  ან   მეტ  ბამბას და  რომელიც  იწონის  არაუმეტეს  200 გრამისა, ნაბეჭდი  თარგებით  ნაქარგების  გარდა.

52.10                                              ბამბის  ქსოვილები, რომლებიც  შეიცავს  საერთო  წონის  85 %  ან  ნაკლებ  ბამბას  და  სრულად  ან  ნაწილობრივ  არის  ხელოვნური  ბოჭკოს  ნარევი  და  რომელიც  იწონის  არაუმეტეს  200  გრამისა, ნაბეჭდი  თარგებით  ნაქარგების  გარდა.

52.11                                               ბამბის  ქსოვილები, რომლებიც  შეიცავს  საერთო  წონის  85 %  ან  ნაკლებ  ბამბას  და  სრულად  ან  ნაწილობრივ  არის  ხელოვნური  ბოჭკოს  ნარევი  და  რომელიც  იწონის  არაუმეტეს  200  გრამისა, ნაბეჭდი  თარგების  ნაქარგების  გარდა.

52.12                                               სხვა  ბამბის  ქსოვილები, ნაბეჭდი  თარგების  ნაქარგების  გარდა.

                                                        პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                        იხილეთ    ნაწილი  2,  პუნქტი  1. 

თავი  53   სხვა მცენარეული ბოჭკოებიქაღალდის   ნართი   და   ქსოვილები

სასაქონლო   HS კოდი        ■ აკრძალული  ნივთები

53.02                                              კანაფის  ნერგები

                                                        პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                       იხილეთ  ნაწილი  2,  პუნქტი   4.

თავი  54   ადამიანის   მიერ   ნართავი   ძაფებიზოლები   და   მსგავსი   ტექნოგენური  ტექსტილის   მასალა

სასაქონლო   HS კოდი         ■ აკრძალული  ნივთები

54.07                                               სინთეტიკური  ძაფის  ქსოვილები, მათ  შორის  54.04  ქვეთავში   ჩამოთვლილი  მასალებისგან  დამზადებული  ქსოვილები, ნაბეჭდი  თარგებით  ნაქარგებისთვის.

54.08                                               ხელოვნური  ქსოვილები, მათ  შორის  54.04  ქვეთავში   ჩამოთვლილი  მასალებისგან  დამზადებული  ქსოვილები, ნაბეჭდი  თარგებით  ნაქარგებისთვის.

                                                        პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                        იხილეთ   ნაწილი  3,  პუნქტი    1.

თავი  55   ადამიანის   მიერ   ნაწარმოები   ბოჭკოები

სასაქონლო   HS კოდი         ■ აკრძალული  ნივთები

55.12                                               სინთეტიკური  ძაფის  ქსოვილები,რომლებიც  შეიცავს  საერთო  წონის  85 %  ან  მეტ   სინთეტიკურ  ბოჭკოებს,  ნაბეჭდი  თარგებით  ნაქარგების  გარდა.

55.13                                               სინთეტიკური  ძაფის  ქსოვილები,რომლებიც  შეიცავს  საერთო  წონის  85 %  ან  ნაკლებ    ბამბას  ან  სხვა  ბუნებრივ  მასალას, რომლის  წონაც  არ  აღემატება    170 გრამს, ნაბეჭდი  თარგებით  ნაქარგების  გარდა.

55.14                                              სინთეტიკური  ძაფის  ქსოვილები,რომლებიც  შეიცავს  საერთო  წონის  85 %  ან  ნაკლებ   სრულ  ან  ნაწილობრივ   ბამბის  ნარევს ან, რომლის  წონაც  არ  აღემატება    170 გრამს, ნაბეჭდი  თარგებით  ნაქარგების  გარდა.

55.15                                              სხვა  სინთეტიკური  ძაფის  ქსოვილები, ნაბეჭდი  თარგებით  ნაქარგების  გარდა.

55.16                                              ხელოვნური  ქსოვილები,გარდა  ნაბეჭდი  თარგებით   ნაქარგებისთვის.

                                                        პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                       იხილეთ   ნაწილი  3,  პუნქტი   1.

თავი  56   ბამბათექა  და  უქსოვი  საქონელისპეციალური  ნართიბაწრებითოკებითოკები  და   ბაგირები  და მათი   ნაწარმი

56.01-56.09                                   ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

თავი  57    ხალიჩები  და  იატაკის   სხვა   საფარი   ნივთები

57.01-57.05                                   ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

თავი  58   სპეციალური   ნაქსოვი   ქსოვილებიტაფტინგური   ტექსტილის   მასალებიმაქმანიგობელენებიგასაწყობინაქარგები

სასაქონლო   HS კოდი         ■ აკრძალული  ნივთები

 58.01                                              ხაოიანი    და   გლუვზედაპირიანი   ნაწარმი, გარდა  58.02  და  58.06  ქვეთავებში  ჩამოთვლილი  ქსოვილებისა.

58.02                                            „ტერი“-ს  პირსახოცები  და  სხვა  მსგავსი  ქსოვილები, გარდა  58.06  ქვეთავში  ჩამოთვლილი  ვიწრო  ქსოვილებისა; ფოჩებიანი   ქსოვილები, გარდა  58.02  და  58.06  ქვეთავებში  ჩამოთვლილი  ქსოვილებისა. 

                                                        პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                       იხილეთ  ნაწილი  3,  პუნქტი   1.

თავი 59     გაჟღენთილიდაფარული  ან  ლამინირებული   საფეიქრო ნაწარმიტექსტილის   ნაწარმი   სამრეწველო გამოყენებისთვის

59.01-59.11                                   ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 60     ნაქსოვი  ან  ხელით   ნაქსოვი   ნივთები

სასაქონლო   HS კოდი         ■ აკრძალული  ნივთები

60.01                                              ხაოიანი  ქსოვილები, მათ შორის  „გრძელ-ხაოიანი“  და  „ტერი“-ს  ქსოვილები, ნაქსოვი  ან  ხელით  ნაქსოვი, გარდა  აბრეშუმისა ( მათ  შორის    აბრეშუმის   ნედლეული-  ნოილი).

                          6002.40                 სხვა    ნაქსოვი  ან  ხელით  ნაქსოვი  ქსოვილები   შესაბამისი  სასაქონლო  ნიშნის  პროდუქციიდან,   აბრეშუმის  გარდა.

                          6002.90      

                                                        პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                       იხილეთ  ნაწილი  3,  პუნქტი   1.

თავი 61       მანქანით  ან  ხელით  ნაქსოვი   ტანსაცმელი   და   მათი   აქსესუარები

სასაქონლო   HS კოდი         ■ აკრძალული  ნივთები

 

61.01                                             მამაკაცის ან  ბიჭის  პალტო,  ქურთუკი, კეპიანი  ქუდი, მოსასხამი, სპორტული ქურთუკი (მათ შორის  სათხილამურო  ქურთუკი), ქარის  სათვალე, ქარში  ჩასაცმელი  ქურთუკი  და  მსგავსი  ნაქსოვი  ან  ხელით  ნაქსოვი ნივთები, გარდა  61.03  ქვეთავში  ჩამოთვლილი  ნივთებისა  და    აბრეშუმისა ( მათ  შორის    აბრეშუმის   ნედლეული -  ნოილი).

61.03                                            მამაკაცის  ან  ბიჭის  პიჯაკი, შარვალ-კოსტუმი, ქურთუკი, ბლეიზერი(სპორტული ქურთუკი), შარვალი( მათ შორის  ბრიჯები), ყელსაბამი  და სამაჯური, ბრიჯები  და  შორტები (გარდა  საცურაო  ბრიჯისა), ნაქსოვი  ან  ხელით  ნაქსოვი, გარდა  აბრეშუმისა  (მათ  შორის    აბრეშუმის   ნედლეული -  ნოილი).

61. 04                                           ქალის  ან  გოგოს  პიჯაკი, შარვალ(კაბა) -კოსტუმი, ქურთუკი, ბლეიზერი (სპორტული ქურთუკი), კაბა, ქვედაბოლო, შარვალი ( მათ შორის  მუხლს ქვემოთ  მომდგარი), ყელსაბამი  და სამაჯური, ბრიჯები  და  შორტები (გარდა  საცურაო  ბრიჯისა), ნაქსოვი  ან  ხელით  ნაქსოვი, გარდა  აბრეშუმისა ( მათ  შორის    აბრეშუმის   ნედლეული -  ნოილი).

61.05                                            მამაკაცის  ან  ბიჭის  ნაქსოვი  ან  ხელით  ნაქსოვი  პერანგი, გარდა  აბრეშუმისა ( მათ  შორის    აბრეშუმის   ნედლეული -  ნოილი).

61.06                                            ქალის  ან  გოგოს   კოფტა, პერანგი  და  ბლუზკა, ნაქსოვი  ან  ხელით  ნაქსოვი  პერანგი, გარდა  აბრეშუმისა ( მათ  შორის    აბრეშუმის   ნედლეული -  ნოილი).

61.07                                           მამაკაცის  ან  ბიჭის  საცვლები, ტრუსები, საღამური, პიჟამო, სააბაზანო  ხალათი, მოსასხამი  და  სხვა  მსგავსი  ნაქსოვი  ან  ხელით  ნაქსოვი  საქონელი, გარდა  აბრეშუმისა

(მათ  შორის    აბრეშუმის   ნედლეული -  ნოილი).

 

61.08                                            ქალის  ან  გოგოს  ლიფი, ბავშვის  ქვედაბოლო, ტრუსები, ქალის  საცვლები, საღამური, პიჟამო, ქალის  ხალათი, აბაზანის  შემდეგ  მოსასხამი  ხალათი, მოსასხამი  და  სხვა  მსგავსი  ნაქსოვი  ან  ხელით  ნაქსოვი  საქონელი, გარდა  აბრეშუმისა ( მათ  შორის    აბრეშუმის   ნედლეული -  ნოილი).

61.09                                           ნაქსოვი  ან  ხელით  ნაქსოვი   მაიუსურები, სათბურები  და  ჟაკეტები, გარდა  აბრეშუმისა ( მათ  შორის    აბრეშუმის   ნედლეული -  ნოილი).

61.10                                           ფლანელის  პერანგი, პულოვერი, შალის  ჯემპრი და  ა.შ. (მათ შორის  ჟილეტი), ნაქსოვი  ან  ხელით  ნაქსოვი, გარდა აბრეშუმისა ( მათ  შორის    აბრეშუმის   ნედლეული -  ნოილი).

61.11                                           საბავშვო  ტანსაცმელი  და  აქსესუარები, ნაქსოვი  ან  ხელით  ნაქსოვი, გარდა აბრეშუმისა ( მათ  შორის    აბრეშუმის   ნედლეული -  ნოილი).

61.12                                           სავარჯიშო  ელასტიკი  კოსტუმი, სათხილამურო  და  საცურაო  კოსტუმი, ნაქსოვი  ან  ხელით  ნაქსოვი, გარდა აბრეშუმისა ( მათ  შორის    აბრეშუმის   ნედლეული -  ნოილი).

61.13                                           59.03,  59.06   ან   59.07   ქვეთავში  ჩამოთვლილი  ტანსაცმელი, ნაქსოვი  ან  ხელით  ნაქსოვი    ფაბრიკატით, გარდა აბრეშუმისა ( მათ  შორის    აბრეშუმის   ნედლეული -  ნოილი).

61.14                                           სხვა  ტანსაცმელი, ნაქსოვი  ან  ხელით  ნაქსოვი, გარდა აბრეშუმისა (მათ შორის  ნოილის  აბრეშუმი).

61.15                                           კოლგოტკები, საცვლები, ყელიანი  წინდები, წინდები  და  სხვა  ტრიკოტაჟი, მათ  შორის  ვარიკოზული  ვენების  გეტრები  და  უძირო  ფეხსაცმელი, ნაქსოვი  ან  ხელით  ნაქსოვი, გარდა აბრეშუმისა ( მათ  შორის    აბრეშუმის   ნედლეული -  ნოილი).

61.16                6116.91-              ხელთათმანები   შესაბამისი  სასაქონლო  პროდუქციიდან,ნაქსოვი  ან

                         6116.99               ხელით  ნაქსოვი, გარდა  აბრეშუმისა

                                                     ( მათ  შორის    აბრეშუმის   ნედლეული -  ნოილი).

                                                        პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                        იხილეთ  ნაწილი  3,  პუნქტი   1.

 

თავი 62      არა  მანქანით   ან   ხელით   ნაქსოვი  ტანსაცმელი და   მათი  აქსესუარები

სასაქონლო   HS კოდი         ■ აკრძალული  ნივთები

62.01                                               მამაკაცის ან  ბიჭის  პალტო,მანქანის  ქურთუკი, კეპიანი  ქუდი,მოსასხამი,სპორტული ქურთუკი(მათ შორის  სათხილამურო  ქურთუკი),ქარის  სათვალე,ქარში  ჩასაცმელი  ქურთუკი  და  მსგავსი  ნაქსოვი  ან  ხელით  ნაქსოვი ნივთები, გარდა  62.03  ქვეთავში  ჩამოთვლილი  ნივთებისა  და  გარდა  აბრეშუმისა ( მათ  შორის    აბრეშუმის   ნედლეული -  ნოილი).

62.02                                               ქალის   ან  გოგოს   პალტო,მანქანის  ქურთუკი, კეპიანი  ქუდი,მოსასხამი,სპორტული ქურთუკი(მათ შორის  სათხილამურო  ქურთუკი),ქარის  სათვალე,ქარში 

ჩასაცმელი  ქურთუკი  და  მსგავსი  ნაქსოვი  ან  ხელით  ნაქსოვი ნივთები,   62.04  ქვეთავში  ჩამოთვლილი  ნივთების  და    აბრეშუმის  გარდა ( მათ  შორის    აბრეშუმის   ნედლეული -  ნოილი).

62.03                                               მამაკაცის  ან  ბიჭის  პიჯაკი, შარვალ-კოსტუმი,ქურთუკი,ბლეიზერი(სპორტული ქურთუკი),შარვალი( მათ შორის  ბრიჯები),ყელსაბამი  და სამაჯური, ბრიჯები  და  შორტები(გარდა  საცურაო  ბრიჯისა), ნაქსოვი  ან  ხელით  ნაქსოვი, გარდა  აბრეშუმისა ( მათ  შორის    აბრეშუმის   ნედლეული -  ნოილი).

62. 04                                                ქალის  ან  გოგოს  პიჯაკი, შარვალ(კაბა) -კოსტუმი,ქურთუკი,ბლეიზერი(სპორტული ქურთუკი),კაბა, ქვედაბოლო,შარვალი(მათ შორის  მუხლს ქვემოთ  მომდგარი),ყელსაბამი  და სამაჯური, ბრიჯები  და  შორტები(გარდა  საცურაო  ბრიჯისა), ნაქსოვი  ან  ხელით  ნაქსოვი, გარდა  აბრეშუმისა ( მათ  შორის    აბრეშუმის   ნედლეული -  ნოილი).

62.05                                                  მამაკაცის  ან  ბიჭის  ნაქსოვი  ან  ხელით  ნაქსოვი  პერანგი,გარდა  აბრეშუმისა ( მათ  შორის    აბრეშუმის   ნედლეული -  ნოილი).

62.06                                                 ქალის  ან  გოგოს   კოფტა,პერანგი  და  ბლუზკა, ნაქსოვი  ან  ხელით  ნაქსოვი  პერანგი,გარდა  აბრეშუმისა ( მათ  შორის    აბრეშუმის   ნედლეული -  ნოილი).

62.07                                                  მამაკაცის  ან  ბიჭის  საცვლები,ტრუსები, საღამური,პიჟამო,სააბაზანო  ხალათი, მოსასხამი  და  სხვა  მსგავსი  ნაქსოვი  ან  ხელით  ნაქსოვი  საქონელი, გარდა  აბრეშუმისა (მათ  შორის    აბრეშუმის   ნედლეული -  ნოილი).

62.08                                                 ქალის  ან  გოგოს  ლიფი,ბავშვის  ქვედაბოლო,ტრუსები,ქალის  საცვლები, საღამური,პიჟამო,ქალის  ხალათი,აბაზანის  შემდეგ  მოსასხამი  ხალათი,მოსასხამი  და  სხვა  მსგავსი  ნაქსოვი  ან  ხელით  ნაქსოვი  საქონელი, გარდა  აბრეშუმისა ( მათ  შორის    აბრეშუმის   ნედლეული -  ნოილი).

62.09                                                 საბავშვო  ტანსაცმელი  და  აქსესუარები,ნაქსოვი  ან  ხელით  ნაქსოვი, გარდა აბრეშუმისა ( მათ  შორის    აბრეშუმის   ნედლეული -  ნოილი).

62.10                                             56.02,  56.03,   59,03,   59.06   ან   59.07     ქვეთავში  ჩამოთვლილი  ტანსაცმელი, ნაქსოვი  ან  ხელით  ნაქსოვი    ფაბრიკატით,გარდა აბრეშუმისა ( მათ  შორის    აბრეშუმის   ნედლეული -  ნოილი).

ფლანელის  პერანგი, პულოვერი,შალის  ჯემპრი და  ა.შ. (მათ შორის  ჟილეტი), ნაქსოვი  ან  ხელით  ნაქსოვი, გარდა აბრეშუმისა ( მათ  შორის    აბრეშუმის   ნედლეული -  ნოილი).

62.11                                            სარბენი  , სათხილამურო  და  საცურაო  კოსტუმი, ნაქსოვი  ან  ხელით  ნაქსოვი, გარდა აბრეშუმისა ( მათ  შორის    აბრეშუმის   ნედლეული -  ნოილი).

62.15                                            ჰალსტუხი, ბაფთა  და  ყელსახვევი.

62.16                                            ხელთათმანი  გარდა  აბრეშუმისა (მათ  შორის    აბრეშუმის   ნედლეული-  ნოილი), მათ  შორის  სინთეტიკური  მასალით  მორთული, დაფარული  ან  გაფორმებული, ან  რომელიც  გამიზნულია  ტექნიკური  გამოყენებისთვის.

                                                        პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                       იხილეთ  ნაწილი  3,  პუნქტი   1.

თავი 63      სხვა   ხელოვნური   ტექსტილის  ნაწარმიკომპლექტებიმეორადი   ტანსაცმელი  და  ტექსტილის ნაწარმიჩვრები

სასაქონლო   HS კოდი         ■ აკრძალული  ნივთები

63.01                                               საბნები  და  სამგზავრო ( სალაშქრო)   ფარდაგები.

63.02                   6302.21-              საწოლის  თეთრეული,სუფრის  და   სამზარეულოს  თეთრეული 

                            6302.39             შესაბამისი  სასაქონლო ნიშნის   პროდუქციიდან,

                            6302.51-            რომელიც  ჩამოთვლილია  წინა  ქვეთავებში,   გარდა  ილუსტრირებული

                            6302.99             დიზაინისა,  ნაქარგებით  მოსართავად.

 

63.03                   6303.91-            ფარდები ( მათ  შორის გრძელი  ფარდა-დრეიფი)  და  შიდა  ჟალუზები;

                            6303.99              ფარდა  ან  საწოლის  ლამბერკენი ( ნაოჭასხმული  არშიანი  ფარდა),

                                                       გარდა  ნაქსოვი  ფაბრიკატისა.

63.04                  6304.19-             ავეჯის  სხვა  მოსარათავი  ნივთები, გარდა  ნაქსოვი  და  ხელით 

                           6304.99               ნაქსოვისა, და 94.04  ქვეთავში   ჩამოთვლილისა.

                                                        პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                       იხილეთ  ნაწილი  3,  პუნქტი  1.

განყოფილება  XII    ფეხსაცმელი , თავსაბურავებიქოლგებიშეზლონგებიმზის  ქოლგები , ხელჯოხები , ჩხირებიშოლტები, მათრახები   და მათი ნაწილებიმზა  ბუმბული  და   მათი  ნაწარმი ; ხელოვნური  ყვავილებიადამიანის თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები

 

თავი 64    ფეხსაცმელიგეტრები  და  ანალოგიური  ნაწარმი ; მათი  ნაწილები

სასაქონლო   HS კოდი         ■ აკრძალული  ნივთები

64.02                                               უქუსლო  ფეხსაცმელი  რეზინის  ან  პლასტმასის  ზედაპირით,    სინთეტიკური  მასალით  დაპრესილის გარდა.

64.03                                               უქუსლო  ფეხსაცმელი  რეზინის  ან  პლასტმასის, ტყავის  ან  ტყავის  შემცველი  მასალის    ზედაპირით.

                                                        პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                       იხილეთ  ნაწილი  3,   პუნქტი   1.

თავი 65   თავსაბურავები  და  მათი  ნაწილები

65.01-65.07                                   ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

თავი 66     ქოლგებიშეზლონგებიმზის  ქოლგები , ხელჯოხები ,  ჩხირები , შოლტებიმათრახები   და  მათი  ნაწილები

66.01- 66.03                                  ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

ჯგუფი 67    დამუშავებული   ბუმბული   და    ღინღლი   და   მათი  ნაწარმიხელოვნური  ყვავილები;

ადამიანის  თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები

67.01- 67.04                                  ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება  XIII    ქვისთაბაშირისცემენტისაზბესტისქარსის  ან  ანალოგიური  მასალებიკერამიკული პროდუქტები ;მინა  და  მინის  ნაწარმი

 

თავი 68      ქვისთაბაშირისცემენტისაზბესტისქარსის  ან  ანალოგიური  მასალები

68.01-68.15                                    ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 69    კერამიკული  ნაწარმი

69.01-69.14                                    ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 70    მინა  და  მინის   ჭურჭელი

70.01- 70.20                                   ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება  XIV    ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი  ლითონებილითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმიბიჟუტერია ; მონეტა

 

თავი 71        ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი ლითონები, ლითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმი; ბიჟუტერია ;  მონეტა

სასაქონლო   HS კოდი         ■ აკრძალული  ნივთები

71.13                  7113.11                ვერცხლის     საიუველირო  ნივთები  და  მათი  ნაწილები, მიუხედავად  იმისა  მოოქროვილია  თუ  სხვა  ძვირფასი   ლითონითაა დაფარული.

                           7113.19               ძვირფასი  ქვების საიუველირო  ნივთები  და  მათი  ნაწილები,გარდა  ვერცხლისა, მიუხედავად  იმისა  მოოქროვილია  თუ  სხვა  ძვირფასი   ლითონითაა დაფარული.

71.14                 7114.11                ოქროს  და  ვერცხლის  ნაკეთობები  და  მათი  ნაწილები,ვერცხლის  ნივთები, მიუხედავად  იმისა  მოოქროვილია  თუ  სხვა  ძვირფასი   ლითონითაა დაფარული.

                          7114.19                ოქროს  და  ვერცხლის  ნაკეთობები  და  მათი  ნაწილები,ძვირფასი  ლითონის    ნივთები,  ოქროს  და  ვერცხლის  გარდა, მიუხედავად  იმისა  მოოქროვილია  თუ  სხვა  ძვირფასი   ლითონითაა დაფარული.

71.15                 7115.90                სხვა  ძვირფასი  ლითონის  ნივთები

71.18                                              ძვირფასი  ლითონის  მედლები  და  მონეტები.

                                                       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

ნაწილი  3,  &  2.

 

 

განყოფილება    XV     არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხის )  ლითონები   და   მათი   ნაწარმი.

 

თავი 72    რკინა   და  ფოლადი

72.01-72.11                                    ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 73     რკინის   და   ფოლადის   ნივთები

სასაქონლო   HS კოდი         ■ აკრძალული  ნივთები

73.08                 7308.10                 სამხედრო  მიზნებისთვის  აღჭურვილი  ან  კონსტრუირებული   საბრძოლო  ხომალდების  საბიჯელა( გასასვლელი)  , წყალქვეშა  ნავი  და  სხვა  სპეციალური  საბრძოლო  სათავსი, მოოქროვილი   აბჯარი.

                          7308.20                  სამხედრო  მიზნებისთვის  აღჭურვილი  ან  კონსტრუირებული  სუპერსტრუქტურა   ხომალდებისთვის,   წყალქვეშა  ნავი ( მესაჭის  ჯიხური)  და  სხვა  სპეციალური  საბრძოლო  სათავსი, მოოქროვილი   აბჯარი.

                                                        ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                        იხილეთ  ნაწილი  3, პუნქტი   20.

თავი 74     სპილენძი  და  მათი  ნაწარმი

74.01-74.19                                    ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 75      ნიკელი   და  მათი  ნაწარმი

75.01-75.08                                    ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 76   ალუმინი  და  მისი  ნაწარმი

76.01-76.08                                    ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 77   (დაცულია   შესაძლო   გამოყენების   ჰარმონიზებული   სისტემა)

თავი 78   ტყვია   და  მათი  ნაწარმი

78.01-78.06                                    ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 79    თუთია  და  მათი  ნაწარმი

79.01-79.07                                    ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 80     თუნუქი   და  მათი  ნაწარმი

80.01-80.07                                    ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 81     სხვა    კეთილშობილი   ლითონები; სერმეტი   და  მათი  ნაწარმი

81.01-81.13                                    ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 82    ინსტრუმენტებიმჭრელი  ნივთებიარაძვირფასი  ლითონების   კოვზები  და  ჩანგლები  მათი  ნაწილები

სასაქონლო   HS კოდი         ■ აკრძალული  ნივთები

8205.59       ლურსმნით   შეკრული  იარაღი     

                                                       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

ნაწილი  2,  &  22.

თავი 83    სხვადასხვა   არაძვირფასი   ლითონის    ნაწარმი

83.01-83.11                                   ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება    XVI        მანქანები  და  მექანიკური  მოწყობილობები ; ელექტრო  მოწყობილობები ; მათი  ნაწილებიხმის   ჩამწერი   და  აღმწარმოებელი  აპარატურასატელევიზიო   გამოსახულებისა   და   ბგერის   ჩამწერი   და აღმწარმოებელი   აპარატურა , მათი   ნაწილები   და   საკუთნოები

 

თავი 84      ბირთვული    რეაქტორები , ქვაბებიდანადგარები   და   მექანიკური   მოწყობილობები ; მათი   ნაწილები

სასაქონლო   HS კოდი         ■ აკრძალული  ნივთები

84.01                                               შესაბამისი  სასაქონლო ნიშნის პროდუქცია  საბრძოლო  ხომალდების  ბირთვული  ძრავისთვის, საბრძოლო  წყალქვეშა  ნავისთვის  და  სხვა  სპეციალური  საბრძოლო  გემებისთვის, აბჯარ-მოოქროვილი  ან  სხვა  სამხედრო  მიზნისთვის  განსაზღვრული  კონსტრუქციები  და  აღჭურვილობა.

84.02                                                შესაბამისი  სასაქონლო ნიშნის   პროდუქცია  საბრძოლო  ხომალდების  ბირთვული  ძრავისთვის, საბრძოლო  წყალქვეშა  ნავისთვის  და  სხვა  სპეციალური  საბრძოლო  გემებისთვის, აბჯარ-მოოქროვილი  ან  სხვა  სამხედრო  მიზნისთვის  განსაზღვრული  კონსტრუქციები  და  აღჭურვილობა.

84.06                8406.10               ტურბინები,  საბრძოლო  ხომალდების  ბირთვული  ძრავისთვის, საბრძოლო  წყალქვეშა  ნავისთვის  და  სხვა  სპეციალური  საბრძოლო  გემებისთვის, აბჯარ-მოოქროვილი  ან  სხვა  სამხედრო  მიზნისთვის  განსაზღვრული  კონსტრუქციები  და  აღჭურვილობა.

84.07                8407.10                საბრძოლო  თვითმფრინავების  ძრავები, შეიარაღება  ან  სხვა  სამხედრო  დანიშნულების  აღჭურვილობა, და  სხვა  სამხედრო  თვითმფრინავები, ნაღმები, ბომბები  და  ტორპედოები.

84.11                                             საბრძოლო  თვითმფრინავების  ან  კოსმოსური  ხომალდების   ძრავები,შეიარაღება  ან  სხვა  სამხედრო  დანისნულების  აღჭურვილობა  რაკეტებით  და  სხვა  სამხედრო  სადესანტო    ნივთებით, ნაღმებით, ბომბებით  და  ტორპედოებით.

84.12               8412.10                საბრძოლო  თვითმფრინავების  ან  კოსმოსური  ხომალდების   ძრავები,შეიარაღება  ან  სხვა  სამხედრო  დანისნულების  აღჭურვილობა  რაკეტებით  და  სხვა  სამხედრო  სადესანტო    ნივთებით, ნაღმებით, ბომბებით  და  ტორპედოებით.

                                                       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                       იხილეთ  ნაწილი  2,  პუნქტი   20.

თავი  85       ელექტრო  მანქანები  და  მოწყობილობები  და  მათი  ნაწილები;ხმის  ჩამწერი  და  მწარმოებელი  აპარატურა, სატელევიზიო  გამოსახულების  და  ხმის  ჩამწერი  და  მწარმოებელი  და  მათი  ნაწილები  თუ  აქსესუარები

სასაქონლო   HS კოდი         ■ აკრძალული  ნივთები

85.01                                               ელექტროძრავები  და  გენერატორები (აგრეგატების გარდა) ტორპედოს

                                                        ძრავისთვის.

85.03                8503.00                  ელექტროძრავების  და  გენერატორების  ნაწილები (აგრეგატების გარდა) ტორპედოს  ძრავისთვის.

85.17               8517.11                  ხაზის  ტელეფონის  სატელეფონო  კომპლექტი  უკაბელო  ყურმილით.

85.23               8523.29                 აღურიცხავი  მაგნიტური  ფირები, რომლის  სიგანეც  არ  აღემატება 

                                                      4 მმ-ს  და    კასეტის   ფორმა აქვს.

აღურიცხავი  მაგნიტური  ფირები, რომლის  სიგანეც აღემატება  4 მმ-ს  და  არ  აღემატება  6,5 მმ-ს   და    კასეტის   ფორმა აქვს. აღურიცხავი  მაგნიტური  ფირები, რომლის  სიგანეც    აღემატება  6,5  მმ-ს  და    კასეტის   ფორმა აქვს.ჩანაწერები, ფირები  და  სხვა  მედია  ხმოვანი  ჩანაწერები  და  მსგავსი  მასალა, მათ შორის  მატრიცები  და  ჩანაწერებისთვის  გამოსაყენებლი პროდუქცია, გარდა  37-ე  თავში  ჩამოთვლილი  პროდუქციისა.

85.25                8525.50                რადიო-ტელეფონის,რადიო-ტელეგრაფის,რადიო-მაუწყებლობის  ან

                         8525.60                ტელევიზიის  გადამცემი  აპარატურა, მიუხედავად  იმისა მასალას 

                                                      თავს  უყრის   მიმღები  აპარატიდან   თუ  ჩანაწერების

                                                      ან  აღმწარმოებელი  აპარატიდან.

85.43               8543.70                 გზისპირა  სიჩქარი