ბოსნია და ჰერცოგოვინა

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 4000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 9 BAM;
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 300 BAM;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - სერბული, ინგლისური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 30 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.postesrpske.com
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 4000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური, სერბული;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 9 BAM;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 300 BAM;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 15 დღე;
üმაქსიმალური - 
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი - www.postesrpske.com
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 
    იურიდიული პირებისთვის 
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია გარდა: 70101,70260,70270,71250,71350,71420,72250,72260,73220,73240,73300,74000,74230,74270,74400,74450,74480,75430,76000,
76230,76270,76290,76300,78000,78400,79000,79220,80240,80260,88220,88240,88260,88266,88300,88320,88340,88360,88390,88440,
89000,89240,78003,89230,88003,
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5/6
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
 
უქმე დღეები - 1,2 იანვარი, 1 მარტი, 1,2 მაისი, 25 ნოემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.bhp.ba
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
 
 
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ბოსნია და ჰერცოგოვინას ოფიციალურ წყაროს

 

ნაწილი I
შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული ან შესატანად   პირობითად აკრძალული     ნივთების სია
განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები
თავი 1                                                                 ცოცხალი   ცხოველები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
01.01-0106.90                                                       ყველა ცოცხალი ცხოველი ფუტკრების, წურბელების და
                                                                               აბრეშუმის ჭიისა.
 
თავი 2                                                                 ხორცი და საჭმელად ვარგისი შიგნეული
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული ნივთე
02.01-02.10                                                          ახალი ხორცი
 
თავი 3                                                                  თევზი და კიბოსნაირები, მოლუსკები და სხვა წყლის ბინადარი  
                                   Ka                                            უხერხემლოები
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            აკრძალული ნი10D5თები
03.01-03.07                                                           ცოცხალი თევზი და კიბოსნაირნი და    წყლის სხვა
                                                                              უხერხემლო ცხოველები
თავი 4                                                                რძის ნაწარმი; ფრინველის კვერცხი; ნატურალური თაფლი; ცხოველური წარმოშობის საჭმელად ვარგისი პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან არ არის გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებული                                                                          
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი             აკრძალული ნივთები
04.01-04.10                                                             იხილეთ ნაწილი II. § 1.2.
04.01
თავი 5                                                                  ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან არ არის გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებული
დასახელება        სასაქონლო HS კოდი          აკრძალული ნივთები
05.01-05.11                                                            ხილეთ ნაწილი II. § 1.2
 
განყოფილება    II                მცენარეული პროდუქტები
თავი 6                                                                 ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები, ფესვებიდა მსგავსნი;          
                                                                              მოჭრილი ყვავილები და დეკორატიული მცენარეულობა
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
06.01-06.04                                                            იხილეთ ნაწილი II. §2
 
 
თავი 7                                                                 საკვებად გამოყენებული ბოსტნეული და ზოგიერთი ძირნაყოფები და                                
        ბოლქვნაყოფები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული ნივთები
07.01-07.14                                                           ახალი, ადვილად მალფუჭებადი ბოსტნეული.
                                                                                 პირობითად დაშვებული ნივთები
       იხილეთ ნაწილი II. § 1.2
          
 
თავი 8                                                                 საკვებად გამოსადეგი ხილი და თხილეული; ციტრუსოვანი ან ბაღჩეული
        მცენარეების ქერქი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული ნივთები
08.01-08.14                                                            ახალი, ადვილად მალფუჭებადი ხილი
                                                                                 პირობითად დაშვებული ნივთები
იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.
 
თავი 9                                                                 ყავა, ჩაი, მატე და სანელებლები
                                                                                 პირობითად დაშვებული ნივთები
                                                                                       
თავი 10                                                                 მარცვლოვანები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
10.01-10.08                                                            იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.
 
 
თავი 11                                                                 ფქვილ-ბურღულეულის მრეწველობის პროდუქტები; ალაო;
          სახამებელი, ინულინი, ხორბლისწებოვანა
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
11.01-11.09                                                            იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.
 
 
 
თავი 12                                                               ცხიმოვანი  თესლები და ნაყოფები; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი 
        და ნაყოფი; სამრეწველო და სამკურნალო მცენარეები; ჩალადა ფურაჟი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები
12.07                  1207.91                                     ყაყაჩო
12.11                  1211.30                                      კაკაოს ფოთლები
                         1211.90                          კანაბისი.
       პირობითად დაშვებული ნივთები
                                                                                 იხილეთ ნაწილი II, § 2.3.
 
 
 
თავი 13                                                               ლაქი, წებო, ფისებიდა სხვა მცენარეული წვენები და ექსტრაქტები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები
13.01-13.02                                                          ლაქი, წებო, ფისებიდა სხვამცენარეულიწვენებიდაექსტრაქტები.
       პირობითად დაშვებული ნივთები
                                                                                 იხილეთ ნაწილი II, § 2.3.
 
 
 
თავი 14                                                               მცენარეული საღებავი მასალები; მცენარეული პროდუქტები, რომლებიც
        სხვაგან არსად არის მითითებული ან დაკონკრეტებული
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         
14.01-14.04                                                            პირობების გარეშე დაშვებული ნივთები
 
 
განყოფილება    III                ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და მათი გახლეჩის პროდუქტები;
        მომზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები
თავი 15                                                            ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და მათი გახლეჩის პროდუქტები; მომზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         პირობითად დაშვებული ნივთები
15.01-15.22                                                           იხილეთ ნაწილი II, §1.2.და 2.2
 
 
განყოფილება    IV                მზა საკვები პროდუქტები; უალკოჰოლო და ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი;
        თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები
თავი 16                                                               ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა        
დასახელება         სასაქონლო HS კოდი           უხერხემლოებისაგან დამზადებული პროდუქტები
                                                                   პირობითად დაშვებული ნივთები
16.01-16.05                                                            იხილეთ ნაწილი II, §1.2
 
თავი 17                                                               შაქარი და შაქრის შემცველი საკონდიტრო ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
17.01-17.04                                                          იხილეთ ნაწილი II, §1.2
 
თავი 18                                                               კაკაო და კაკაოს ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
18.01-18.06                                                       იხილეთ ნაწილი II, §1.2
 
 
თავი 19                                                               მარცვლოვანების, ფქვილის, სახამებლის ან რძის მზა პროდუქტები;
       საკონდიტრო ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
19.01-19.05                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.2
 
თავი 20                                                               ბოსტნეულისაგან, ხილის, თხილეულისა და მცენარეთა სხვა 
        ნაწილებისაგან მომზადებული პროდუქტები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
20.01-20.09                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.2
 
თავი 21                                                               სხვადასხვა მზა საკვები პროდუქტები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
21.01-21.06                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.2
 
თავი 22                                                               უალკოჰოლო და ალკოჰოლური სასმელები;ძმარი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად  დაშვებული ნივთები
22.01-22.09                                                          იხილეთ ნაწილი II, § 2.2
 
თავი 23                                                               კვების მრეწველობის ნარჩენები და მონარჩენი მასალები; ცხოველების
        მზა საკვები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები
23.01-23.09                                                         იხილეთ ნაწილი II, §1.2
 
 
თავი 24                                                              თამბაქოდა ქარხნული წარმოების თამბაქოს შემცვლელები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები
24.01-24.03                                                         იხილეთ ნაწილი II, §5
 
განყოფილება    V                მინერალური   პროდუქტები
თავი 25                                                               მარილი, გოგირდი; მიწა დაქვა; საბათქაშე მასალები, კირქვა და ცემენტი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
25.01 2501.00                                                      იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 2.1.
 
თავი 26                                                               მადნები, წიდა და ნაცარი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული ნივთები
26.01-26.21                                                          არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 27                                                              მინერალური საწვავი, მინერალური ზეთები და მათი დისტილაციის პროდუქტები; ბიტუმოვანი ნივთიერებები;       
                                                                             მინერალური ცვილები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული ნივთები
27.07-27.15                                                         აალებადი ნივთიერებები.
 
განყოფილება    VI               ქიმიური ან მოკავშირე მრეწველობის პროდუქტები
თავი 28                                                               არაორგანული ქიმიური ნივთიერებები; ძვირფასი ლითონების, იშვიათი
ლითონების, რადიაქტიური ელემენტებისან მათი იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული შენაერთები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები
28.44-28.45                                                           რადიოაქტიური ნარჩენები და ნაწილაკები
 
 
 
თავი 29                                                              
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები
29.01-29.35 I                                                        აალებადი ნივთირებები
 
29.39    2939.11                                             ნარკოტიკული და ფიქოტროპული ნივთირებები ფიხიკური პირებისთვის
 
                                                                                 პირობითად დაშვებული ნივთები
29.01-29.04                                                            ნარკოტიკული და ფსიქოტროპიული ნივთიერებები იხილეთ ნაწილი II, §    6. ნივთიერებები რიმელიც აზიანებს ოზონს. იხილეთ ნაწილი II§ 9.
 
თავი 30                                                               ფარმაცევტული პროდუქცია
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები
30.02                                                                      ადამიანისა და ცხოველის სისხლი და მათი პრეპარატები.
30.03-30.04                                                    მედიკამენტები
 
                                                                                 პირობითად დაშვებული ნივთები
30.06                                                                       პირადი გამოყენებისათვის რაოდენობრივად გარდა
 
 
თავი 31                                                               სასუქები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები
31.01-31.05                                                           იხილეთ ნაწილი II, , § 16.
 
თავი 32                                                               სათრიმლავი ან საღებავი ექსტრაქტები; ტანინები  და  მათგან
წარმოებული პროდუქტები; საღებავები, პიგმენტები და სხვა  საღებავი ნივთიერებები; საღებავები და ლაქები; ფითხნი და სხვა სალესი მასალები; მელანი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          
32.01-32.15                                                           არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 33                                                               ეთერზეთები და რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური და
        ტუალეტის საშუალებები
33.01-33.07                                                            იხილეთ ნაწილი II, , § 8
 
თავი 34                                                     საპონი, ზედაპირული მოქმედების ორგანული რეაგენტები, სარეცხი
საშუალებები, საპოხი მასალები, ხელოვნური ცვილები, დამზადებული ცვილები, საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებები, სანთლები და მსგავსი ნაწარმი, საძერწი ცვილები, სტომატოლოგიური ცვილები და თაბაშირზე დამზადებული სტომატოლოგიური პრეპარატები.
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები
34.01                                                                     იხილეთ ნაწილი II, , § 8.
 
თავი 35                                                     ალბუმინოიდური ნივთიერებები; სახეცვლილი სახამებელი; წებოები;    
        ენზიმები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          
35.01-35.07                                                           არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 36                                                    ასაფეთქებელი ნივთიერებები; პიროტექნიკური ნაწარმი; ასანთი; პიროფორული შენადნობები; ზოგიერთი საწვავი პრეპარატი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები
36.01-36.06                                                            ფეთქებადი ნივთიერებები, პიროტექნიკური პროდუქტები; ფითილი; პიროფორიული შენადნობები; გარკვეული მწვავე პრეპარატები.
თავი 37                                                    ფოტოგრაფიული ან კინემატოგრაფიული საქონელი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          
37.01-37.07                                                            არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 38                                                    სხვადასხვა ქიმიური პროდუქტები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები
38.08                3808.91                          პესტიციდები. იხილეთ ნაწილი II  §7.
                         3808.93
38.22                                                                        რეაგენტები და სხვა პროდუქტები მაღალი დონის რეაქტივით. იხილეთ ნაწილი II, §7.
 
განყოფილება    VII               პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი; რეზინა და მისგან დამზადებული ნაწარმი
თავი 39                                                    პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები
39.12                                                                      ცელულოზა და მისი ქიმიური დერივატები
39.17                                                                   მილები, მილები და შლანგები.
39.19-39.21                                                          პლასტმასის ფილები, ფურცლები, კინო, კილიტა და ზოლები.
 
თავი 40                                                    პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები
40.14-40.15                                                           იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 10.
 
განყოფილება    VIII               დაუმუშავებელი ტყავი, ბეწვი და მათგან დამზადებული ნაწარმი; საუნაგირე ნაწარმი და
აღკაზმულობა; სამოგზაურო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი საქონელი; ცხოველთა ნაწლავისაგან დამზადებული ნაწარმი (გარდა აბრეშუმის ჭიის ნაწლავისა)
 
თავი 41                                                               დაუმუშავებელი ტყავი (გარდა ბეწვისა)
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
41.01-41.03                                                             იხილეთ ნაწილი II, § 1.2.
 
 
თავი 42                                                               ტყავისაგან დამზადებული ნაწარმი; საუნაგირე ნაწარმი და
აღკაზმულობა; სამოგზაურო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი საქონელი; ცხოველთა ნაწლავისაგან დამზადებული ნაწარმი (გარდა აბრეშუმის ჭიის ნაწლავისა)
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          
41.01-41.                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 43                                                               ბუნებრივი და ხელოვნური ბეწვი; მათგან დამზადებული ნაწარმი
43.01-43.04                                                            არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
განყოფილება    IX               ხე და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი; კორპი და კორპისგან დამზადებული ნივთები;
       ჩალისგან, ესპარტოსა და სხვა დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული ნაწარმი;
 
თავი 44                                                               ხე და მისი  ნაწარმი; ხის  ნახშირი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         
44.01-44.21                                                        არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
თავი 45                                                              კორპი და კორპისგან დამზადებული ნივთები
45.01-45.04                                                        არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 46                                                              ჩალის, ესპარტოსა და სხვა დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული
       ნაწარმი; კალათები და მოწნული ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები
46.01-46.02                                                        არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
განყოფილება    X               ხის ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალის რბილი გული (მერქანი); ქაღალდის ან 
მუყაოს ნარჩენები და მონარჩენი მასალა; ქაღალდი და მუყაო; მათგან დამზადებული     
ნაწარმი
 
თავი 47                                                               ხისან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალის რბილი გული (მერქანი);
       ქაღალდის ან მუყაოს ნარჩენები და მონარჩენი მასალა
47.01-47.07                                                        არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 48                                                              ქაღალდი და მუყაო; ქაღალდის, მუყაოსა და ქაღალდის რბილი გულისაგან
       დამზადებული ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         
48.01-48.23                                                        არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 49                                                              ნაბეჭდი წიგნები, გაზეთები, სურათები და სხვა პოლიგრაფიული  
      პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი ტექსტები დაგეგმები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები
49.07                                                                  ბოსნიის სავალუტო ბანკნოები (BAM)
      პირობითად დაშვებული ნივთები
49.07                                                                    უცხოური და ეროვნული ვალუტა, ფასიანი ქაღალდები,
49.11                                                                      ბეჭდური საგნები. იხილეთ ნაწილი II, § 11.
 
განყოფილება    XI              ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი
 
თავი 50                                                              აბრეშუმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         
50.01-50.07                                                        არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 51                                                              მატყლი, ცხოველის წმინდა ან უხეში ბეწვი; ცხენის ძუისგან ნაქსოვი
       ძაფი და ქსოვილები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         
51.01-51.13                                                        არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 52                                                              ბამბა
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         
52.01-52.12                                                        არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 53                                                              სხვა მცენარეული საფეიქრო ბოჭკოები, ქაღალდისაგან დამზადებული
       ძაფი და ამ ძაფით დამზადებული ქსოვილები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         
53.01-53.11                                                       არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 54                                                             ხელოვნური ძაფები
54.01-54.08                                                       არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 55                                                             ხელოვნური შტაპელის ბოჭკოები
55.01-55.16                                                       არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 56                                                             ბამბა, თექა  და დაურთავი საქონელი; სპეციალური ნართები; ბაწრები,
     თოკები, ბაგირები დამათგან დამზადებული ნაწარმი
56.01-56.09                                                       არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 57                                                             ხალიჩები და იატაკის საფარი სხვა ქსოვილისაგან დამზადებული ნივთები
57.01-57.05                                                       არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 58                                                             სპეციალური ნაქსოვი ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის მასალები;
      მაქმანი; გობელენები; გასაწყობი დეტალები; ნაქარგები
58.01-58.11                                                        არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 59                                                             გაჟღენთილი, დაფარული ანლამინირებული საფეიქრო ნაწარმი;
     ტექსტილის ნაწარმი სამრეწველო გამოყენებისთვის
59.01-59.11                                                       არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 60                                                             ნაქსოვინ ნაქარგი ქსოვილები
60.01-60.06                                                       არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 61                                                             ტანსაცმელიდა სამოსის აქსესუარები, რომლებიც არ არის ნაქსოვი
      ნაქარგი
61.01-61.17                                                       არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 62                                                             ტანსაცმელიდა სამოსის აქსესუარები, რომლებიც არ არის ნაქსოვი
      ნაქარგი
62.01-62.17                                                       არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 63                                                             სხვა ხელოვნური საფეიქრო ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი  
    ტანსაცმელი და საფეიქრო ნაწარმი; ჩვრები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი        
63.01-63.10                                                       არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
განყოფილება    XII              ფეხსაცმელი , თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის ქოლგები, ხელჯოხები ,
ჩხირები, შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები; დამუშავებული ბუმბული და მისგან დამზადებული ნაწარმი ; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისაგან დამზადებული ნივთები
 
თავი 64                                                             ფეხსაცმელი, პაჭიჭები და მისთანანი; მათი ნაწილები
64.01-64.06                                                       არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 65                                                             თავსაბურავები და მათი ნაწილები
65.01-65.07                                                       არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
თავი 66                                                             ქოლგები, შეზლონგები, მზის ქოლგები, ხელჯოხები, ჩხირები, შოლტები,
    მათრახები და მათი ნაწილები
66.01-66.03                                                       არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
თავი 67                                                              დამუშავებული ბუმბული და ღინღლი და მათგან დამზადებული ნაწარმი;
      ხელოვნური ყვავილები;
    ადამიანის თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები
67.03                                                                  ნაწილი II, § 12.2
 
განყოფილება    XIII              ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალებისაგან
         დამზადებული ნაწარმი; კერამიკული ნაწარმი; მინა და მინის ნაწარმი
 
თავი 68                                                             ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური
    მასალებისაგან დამზადებული ნაწარმი
68.01-68.15                                                       არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები
68-01-15                                                               იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 2.16.
 
თავი 69                                                              კერამიკული ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         პირობითად დაშვებული ნივთები
69.11-69.12                                                       იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 12.2.
 
 
თავი 70                                                              მინა და მინისაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         პირობითად დაშვებული ნივთები
70.13                                                                  იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 12.2.
70.18                                                                  იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 12.2.
 
 
განყოფილება    XIV              ბუნებრივი ან ხელოვნური მარგალიტი, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები, ძვირფასი
ლითონები, ძვირფასი ქვებით გაწყობილი ლითონები და მათგან დამზადებული ნივთები; ბიჟუტერია; მონეტები
 
თავი 71                                                              (ერთადერთი თავი)
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
71.06-71.15                                                           ძვირფასი ლითონები. იხილეთ ნაწილი II, § 12.2.
71.17                                                                      იმიტაცია საიუველირო. იხილეთ ნაწილი II, § 12.2.
71.18                                                                      მონეტა. იხილეთ ნაწილი II, § 12.2.
 
განყოფილება    XV              არაკეთილშობილი ლითონები და ბაზისად გამოყენებული ლითონებისაგან დამზადებული ნაწარმი
 
თავი 72                                                             რკინა და ფოლადი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         
72.01-72.29                                                       არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 73                                                              რკინისა და ფოლადის ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
73.23                                                                      იხილეთ ნაწილი II, § 12.2.
თავი 74                                                              სპილენძი  და მისი ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
74.18                                                                      იხილეთ ნაწილი II, § 12.2.
თავი 75                                                              ნიკელი  და მისი ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         
75.01-75.08                                                        არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 76                                                              ნიკელი  და მისი ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
76.15                                                                      იხილეთ ნაწილი II, § 12.2.
 
თავი 77                                                              (გათვალისწინებულია მომავალში ჰარმონიზაციის სისტემის ფარგლებში
      გამოსაყენებლად)
 
თავი 78                                                              ტყვია და მისგან დამზადებული ნივთები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         
78.01-78.06                                                       არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
 
თავი 79                                                              თუთია და მისგან დამზადებული ნივთები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         
79.01-79.07                                                       არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 80                                                              კალა და მისგან დამზადებული ნივთები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         
80.01-80.07                                                        არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 81                                                              სხვა ძირითადი ლითონები; სერმეტი და მისგან დამზადებული ნივთები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         
81.01-81.13                                                   არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 82                                                              ინსტრუმენტები, ხელსაწყო-იარაღები, მჭრელი ინსტრუმენტები,
არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული კოვზები  და  ჩანგლები; არაძვირფასი ლითონების აგან დამზადებული მათი ნაწილები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         პირობითად დაშვებული ნივთები
82.10-82.15                                                           იხილეთ ნაწილი II, § 12.2.
 
 
თავი 83                                                              არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული სხვადასხვა ნივთები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         
83.01-83.11                                                        არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
განყოფილება    XVI              მანქანა-დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები; ელექტრო მოწყობილობები; მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერი აპარატურა და რეპროდუქტორები, სატელევიზიო   გამოსახულებისა და ბგერის ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა, მათი ნაწილები და აქსესუარები
 
თავი 84                                                             ბირთვული რეაქტორები, ბოილერები, დანადგარები და მექანიკური  
      მოწყობილობები; მათი ნაწილები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         პირობითად დაშვებული ნივთები
84.23                                                                  იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 2.13.
 
თავი 85                                                            ელექტრო მანქანები და მოწყობილობები და მათი ნაწილები; ხმის 
ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა, სატელევიზიო გამოსახულების და ხმის ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა და მათი ნაწილები და აქსესუარები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი       
85.01-85.48                                                       არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
განყოფილება    XVII              სატრანსპორტო საშუალებები, თვითმფრინავი, გემები და მათთან დაკავშირებული
          სატრანსპორტო მოწყობილობები.
 
თავი 86                                                             რკინიგზის  ან ტრამვაის ლოკომოტივები, მოძრავი  შემადგენლობა და
მათი ნაწილები; მატარებლის ან ტრამვაის  სალიანდაგო გზა და ფიტინგები და მათი   ნაწილები; ყველა სახის მექანიკური (მათ შორის, ელექტრო-მექანიკური) საგზაო სიგნალიზაციის მოწყობილობები.
86.01-86.09                                                         არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 87                                                             ტრანსპორტი, გარდა  სარკინიგზო  და  ტრამვაის  მოძრავი 
      შემადგენლობისა  და მათი ნაწილები  დააქსესუარები
87.01-87.16                                                         არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 88                                                             თვითმფრინავები, კოსმოსური ხომალდებიდა მათინაწილები
88.01-88.05                                                        არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 89                                                             გემები, ნავები და მცურავი კონსტრუქციები
89.01-89.08                                                            არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
განყოფილება    XVIII              ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, მაკონტროლებელი,
ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატურა; საათები; მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და აქსესუარები
 
თავი 90                                                             ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი,
მაკონტროლებელი, ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატურა; მათი ნაწილები და აქსესუარები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         პირობითად დაშვებული ნივთები
90.01 9001.30                                                      კონტაქტური ლინზები. იხილეთ ნაწილი II, § 12.2.
90.05-90.33                                                          საზომი ინსტრუმენტები და აპარატურა. იხილეთ ნაწილი II, § 13.
თავი 91                                                             საათები და მათი ნაწილები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი        
91.01-91.14                                                         არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 92                                                              მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და აქსესუარები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         პირობითად დაშვებული ნივთები
92.03                                                                     კოორდინაცია და მსგავსი ინსტრუმენტები. იხილეთ ნაწილი II, § 12.2.
92.05                                                                     სხვა ქარი მუსიკალური ინსტრუმენტები. იხილეთ ნაწილი II, § 12.2.
92.08-92.09                                                          იხილეთ ნაწილი II, § 12.2.
 
განყოფილება    XIX              იარაღი და საბრძოლო მასალები; მათი ნაწილები და აქსესუარები
 
თავი 93                                                             (ერთადერთი თავი)
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         შესატანად აკრძალული ნივთები
93.01                                                                      საბრძოლო მასალა, იარაღის კარტრიჯები, ბომბები და ა.შ.
 
      პირობითად დაშვებული ნივთები
93.01-93.05                                                          იარაღი. იხილეთ ნაწილი II, § 14.
93.07
 
განყოფილება    XX              ქარხნული წარმოების სხვადასხვა ნივთები
 
თავი 94                                                              ავეჯი; საწოლები, ლეიბები, ლეიბის ფუძეები, დივანის ბალიშები  და
მსგავსი სატენის მქონე საოჯახო ნივთები; ნათურები და  სანათი  მოწყობილობები, რომლებიც სხვაგან არსად არის მითითებული ან დაკონკრეტებული; მანათობელი (განათებული) ნიშნები, აბრები სახელწოდებით დამისთანანი; ასაწყობი  შენობები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი        
94.01-94.06                                                        არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 95                                                              სათამაშოები, სხვადასხვა სახის თამაშები და სპორტული ინვენტარი; მათი
       ნაწილები და აქსესუარები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
95.03-95.04                                                          სათამაშოები. იხილეთ ნაწილი II, § 15
თავი 96                                                              ქარხნული წარმოების სხვადასხვა ნივთები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
96.03        9603.10-                                            კბილის ჯაგრისები, კოსმეტიკური ჯაგრისები და ჰიგიენური                                           9603.29                                                         ჯაგრისები. იხილეთ ნაწილი II, § 12.2
 
 
განყოფილება    XXI             ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო ნივთები და ანტიკვარიატი
 
თავი 93                                                             ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო ნივთები და ანტიკვარიატი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი        
97.01-97.06                                                         არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
ნაწილი II
შესატანად / სატრანზიტოდ ნივთების დაშვების პირობები
1.   ცხოველები და ცხოცელური წარმოშობის პროდუქტები
 
1.1 ფუტკრები,                                    იმპორტი დაშვებულია ბოსნა ჰერცოგოვნიის საგარეო ვაჭრობისა
წურბელები და                                   და ეკონომიკის სამინისტროს - ბოსნიისა და ჰერცეგოვინის
აბრეშუმის ჭიები                                 მიერ გაცემული სერთიფიკატის წარდგენის შემთხვევაში.
 
1.2   ცხოველური წარმოშობის               იმპორტისთვის აუცილებელია შემდეგი სერთიფიკატები:
პროდუქტები და საფუტკრე                ა) ჯანმრთელობის სიზუსტის შესახებ (სანიტარიული პროდუქტი ადამიანის დასკვნები)
კვებისათვის                                                    ბ) ხარისხის შესახებ (საბაზრო შემოწმება)
ცხოველური პროდუქტები ცხოველური კვებისათვის ან სხვა მიზნებისათვის (ინდივიდებისთვის განკუთვნილი ტვირთები, რომლებიც განკუთვნილია სახლის გამოყენებისათვის განკუთვნილი რაოდენობით გამორიცხულია ამ მოთხოვნებიდან)
სერტიფიკატი ბოსნიისა და ჰერცეგოვინის საგარეო ვაჭრობისა და ეკონომიკის საქმეთა სამინისტროსგან - ვეტერინარიის სამკურნალო ოფისი - აუცილებელია იმპორტისათვის, ასევე მოქმედი ერთ-ერთი ორი უწყების მოწმობა. (ვეტერინარიის) და ორი მოქმედი ერთეულის სამინისტროსგან მოწმობა
(ვაჭრობა).
 
 
2. მცენარეები და                                ცოცხალი მცენარეები, ბოლქვები, ფესვები და მსგავსი, მოჭრილი მცენარეული ფოთლები მცენარეები ან მათი ნაწილები (თესლი, ნერგები,
პროდუქტები                                      ქიმიკატები, ბოლქვები, ტუბერები და ა.შ.),რომლებიც შეიძლება შეიცავდეს მავნებლებს ან პარაზიტები ექვემდებარებიან სავალდებულო სანიტარული ინსპექტირებას ფიტოსანიტარული ორგანოების მიერ საზღვართან.მცენარეთა იმპორტირებულ ტვირთებს თან უნდა ახლდეს წარმოშობის ქვეყანაში მცენარეთა დაცვის კომპეტენტური ორგანოს მიერ გაცემული ჯანმრთელობის მოწმობა.ზოგ შემთხვევაში ზოგადი ფიტოსანიტარული კონტროლის დებულებები უნდა დაერთოს სპეციალურ დებულებებს ტვირთის წარმოშობის მიხედვით. ამ წესების დეტალების შესახებ ვრცელდება შესაბამისი სამინისტროს მისამართი.
 
 
 
 
2.4 2.1. სასურსათო ბოსტნეული,                   ამ მოთხოვნებიდან გამორიცხული პირებისათვის
ხილი, ყავა, ჩაი,                                  განსაზღვრული ტვირთები, რომლებიც განკუთვნილია სახლის
სანელებლები და მარილი.                             გამოყენებისათვის. იმპორტისთვის საჭიროა შემდეგი ცნობები:
შესაბამისი სამინისტროებიდან (სანიტარიული დასკვნები) და შესაბამისი სამინისტროდან (საბაზრო ინსპექცია)
 
 
2.2 მარცვლეული და ფქვილი;             ამ მოთხოვნებიდან გამორიცხული პირებისათვის
 მცენარეული ზეთები                         განსაზღვრული ტვირთები, რომლებიც განკუთვნილია სახლის
 და ცხიმები; კაკაო,                             გამოყენებისათვის. იმპორტისთვის საჭიროა შემდეგი ცნობები:
მარცვლეულზე დაფუძნებული            შესაბამისი სამინისტროებიდან (სანიტარიული დასკვნები) და
პროდუქტები, სახამებელი,                 შესაბამისი სამინისტროდან (საბაზრო ინსპექცია)
შაქარი და შაქრის,
საკონდიტრო ნაწარმი,
 ბოსტნეული, ხილი და
 მცენარეების სხვა ნაწილები
 და სხვა საკვები პროდუქტები          
 
2.3 თესლები                                       იმპორტის მიზნით აუცილებელია შესაბამისი სამინისტროს მიერ გაცემული იმპორტის მიზნით აუცილებელია შესაბამისი სამინისტროს მიერ გაცემული ფიტოსანიტარული ექსპერტიზის დასკვნა. შესამჩნევი თესლი, ოლეგინური ხილი, ბოსტნეულის წიფელი, ექსტრაქტები და კონცენტრატები შეიძლება იმპორტირებული იყოს, თუ სერტიფიკატები გაცემულია შემდეგი ორგანოების მიერ: შესაბამისი სამინისტროები (სანიტარიული დასკვნები) და შესაბამისი სამინისტრო (საბაზრო ინსპექცია).
                                      
 
3. სასოფლო-სამეურნეო                      იმპორტის მიზნებისათვის საჭიროა შესაბამისი სამინისტროების
 გამოყენებისპარაზიტების                            სერტიფიკატები (სანიტარიული დასკვნები, საბაზრო ინსპექცია
საწინააღმდეგო                                   და ფიტოსანიტარიული დასკვნები).
პროდუქტები
  
 
4. სასმელები,                                      იმპორტის მიზნით აუცილებელია შესაბამისი სამინისტროების
ალკოჰოლური სითხეები                     სერთიფიკატები (სანიტარიული დასკვნები და საბაზრო ინსპექცია).
 
 
 
5.თამბაქო                                                     იმპორტის მიზნით აუცილებელია შესაბამისი სამინისტროების
                                                           სერთიფიკატები (სანიტარიული დასკვნები,საბაზრო ინსპექცია და ფიტოსანიტარიული დასკვნები).
 
6. ნარკოტიკები                                   ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები; მცენარეებისა და მცენარეების ნაწილები, საშიში ნარკოტიკების შემცველი ექსტრაქტები და ფისები შეიძლება იმპორტირებული იქნეს, იმ შემთხვევაში თუ საგარეო ვაჭრობის სამინისტრომ გაცემული ლიცენზია და ნარკოტიკების შესაბამისი სააგენტო შეთანხმდა მათი იმპორტირებას.
 
7. ფარმაცევტული                               ფარმაცევტული პროდუქცია (მედიკამენტები, ვაქცინები და
პროდუქცია                                         მსგავსი პროდუქტები კერძო პირების პირადი გამოყენებისათვის გამორიცხულია ამ რეგლამენტიდან):
                                                           ა) ადამიანის მოხმარების მედიცინისათვის საჭიროა შესაბამისი სამინისტროს და შესაბამისი ნარკოტიკების სააგენტოს ლიცენზიები;
                                                                       ბ) ვეტერინარული გამოყენებისათვის საჭიროა ბოსნიისა და ჰერცეგოვინის საგარეო ვაჭრობისა და ეკონომიკის სამინისტროს ვეტერინარული დეპარტამენტის ლიცენზია
                                                                      
8. კოსმეტიკა და ტუალეტის                საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის განკუთვნილი
პროდუქტები                                      რაოდენობრივი გამოყენების პირობა ამ წესებით გამორიცხულია.
იმპორტისთვის საჭიროა შესაბამისი სერთიფიკატები (სანიტარიული დასკვნები და საბაზრო ინსპექცია).
 
9. ოზონისთვის მავნე                          ლიცენზია საჭიროა შესაბამისი სამინისტროდან
ნივთიერებები                                    
 
 
10. რეზინის ნივთები                          საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის განკუთვნილი რაოდენობრივი გამოყენების პირობა ამ წესებით გამორიცხულია. ჰიგიენური და ფარმაცევტული რეზინის პროდუქციის იმპორტისთვის საჭიროა  ცნობა შესაბამისი სამინისტროსგან (სანიტარიული დასკვნები)
                                                            
11. წიგნები, ბროშურები,                     საერთაშორისო შეთანხმებებით რეგულირებული პირობების
გაზეთები, ნაბეჭდი                             გათვალისწინებით.
მასალა
 
 
 
12. ბუნებრივი ან                                 12.1 ძვირფასი ლითონები და მათი ნაწარმი. გაყიდვის მიზნით
კულტურული მარგალიტი,                  იმპორტის შემთხვევაში, საჭიროაუფლებამოსილი ბიუროს
ძვირფასი ქვები და                              ლიცენზია.
ლითონები, მათი ნაწარმი,                  12.2 ძვირფასი ლითონებისა და სხვა მასალების დამზადება
იმიტაცია სამკაული                            (მინის, კერამიკული, ხის და სხვა) კოვზი, დანები, ფირფიტები; იმიტაცია სამკაულები; ადამიანის თმა და პარიკები; ქარის ინსტრუმენტები; კონტაქტური ლინზები.
                                                           საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის განკუთვნილი რაოდენობრივი გამოყენების პირობა ამ წესებით გამორიცხულია.ჯანმრთელობის სიზუსტის შესახებ სანიტარიულმა დასკვნებმა უნდა გაიაროს შესაბამისი სამინისტრო.
 
 
13. საზომი                                          იმპორტირებული შეიძლება იყოს მხოლოდ შესაბამისი
ინსტრუმენტები                                  სამინისტროს თანხმობით.
 
14. საომარი მასალა                             აუცილებელია ბოსნიისა და ჰერცეგოვინის საგარეო ვაჭრობისა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გაცემული ლიცენზია, რომელსაც თან ახლავს ბოსნიისა და ჰერცეგოვინის თავდაცვის სამინისტროს, საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ბოსნიისა და ჰერცეგოვინის უსაფრთხოების სამინისტროს შეთანხმება.
 
15. სათამაშო მანქანები                       სათამაშოები შეიძლება იმპორტირებული იქნას შესაბამისი
და სათამაშოები                                  სამინისტროს მიერ გაცემული ჯანმრთელობის მოწმობის (სანიტარიული დასკვნების) წარდგენის შემტხვევაში
 
16. სასუქი                                           იმპორტისათვის საჭიროა შესაბამისი სამინისტროს მიერ გაცემული სერთიფიკატები (საბაზრო ინსპექცია და ფიტოსანიტარიული მონაცემები)
 
17. მონეტები და                                  რეგულირდება ბოსნიისა და ჰერცეგოვინის სავალუტო
ფასიანი ქაღალდები                            დებულებით