ჰონდურასი

    

 

მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) გავრცელებით გამოწვეული  სატრანსპორტო მიმოსვლის მკვეთრი შემცირების გამო, დროებით შეჩერებულია საქართველოდან ამ ქვეყანაში საერთაშორისო წერილობითი კორესპონდენციისა და ამანათის გაგზავნა.

 

აღნიშნულ ქვეყანაში შესაძლებელია გზავნილი AVIA-ს გაგზავნა.

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 1
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: არა
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 0
  
 

*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით

 

  

გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: არა
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი0
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.

 

ქვეყანა არ ემსახურება EMS გზავნილს

 ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ჰონდურასის ოფიციალურ წყაროს
 
შესატანად აკრძალული საგნები:
ნარკოტიკები; იარაღი, საბრძოლო მასალები და სამხედრო დანადგარები; მონეტები, პლატინა, ოქრო და ვერცხლი; დამუშავებული და დაუმუშავებელი სახის ძვირფასი ქვები და სხვა ძვირფასი ნივტები; ფული საბანკო ბილეთები, ფულის ნიშნები ან თამასუქები წარმომდგენზე.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ოპიუმი, მორფი და სხვა ნარკოტიკები - ამეცნიერო ან სამედიცინო მიზნით, ჰონდურასის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დირექტორის ნებართვით; ნახმარი თეთრეული - ხელისუფლების ნებართვითა და დეზინფექციის ჩატარების შესახებ მოწმობით; ფულადი ნიშნები, საბანკო ბილეთები, ქაღალდის ფულის ნიშნები ან თამასუქები წარმომდგენზე - მხოლოდ ფასგამოცხადებული გზავნილებით.


საქართველოდან გასაგზავნი აკრძალული საგნები
(მსოფლიო საფოსტო კონვენცია)
1. პლატინა, ოქრო და ვერცხლი, როგორც დაუმუშავებელი ასევე ნაკეთობების სახით;
2. ძვირფასი ქვები, საიველირო ნაწარმო და სხვა ძვირფასი საგნები;
3. მონეტები, ვალუტა, საბანკო ბილეთები, საკრედიტო ბილეთები, სამგზავრო ბილეთები და ჩეკები, სხვა ფასიანი ქაღალდები;
4. ნარკოტიკები და ფსიქოტროპიული ნივთეიერებები ჰორმონალური და ჰემოპრეპარატები;
5. ფეთქებადი, აალებადი და სხვა საშიში ნივთიერებები, აგრეთვე რადიოაქტიური ნივთიერებები;
6. მალფუჭებადი ბიოლოგიური ნივთიერებები, ინფექციური ნივთიერებები  და მშრალი ყინული;
7. უზნეო და ამორალური ხასიათის საგნები  და მასალები;
8. ფუტკრები, წურბელები, აბრეშუმის ჭია, მავნე მწერების პარტაზირტები და გამანადგურებლები;
9. ცოცხალი ცხოველები;
10. საბრძოლო და ცეცხლასასროლი იარაღი ტყვია-წამალი, ვაზნები;
11. ცრემლსადენი ნევროპარალიზების გაზი და  მათი გამოყენების სტანდარტული იარაღი.


საქონლის ნუსხა, რომლის ექსპორტი საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალულია:
ა) სისხლითა და მისი კომპონენტებით ვაჭრობა მოგების მიზნით, მათი საზღვარგარეთ შეძენა ან ექსპორტი საქართველოს კანონმდებლობის და/ან საერთაშორისო ხელშეკრულებების დარღვევით;
ბ) არარეგისტრირებული და ისეთი ახალი საშიში ქიმიური ნივთიერებების ექსპორტი, რომლებიც არ შეესაბამება წინასწარ დასაბუთებული თანხმობისა და ამ ნივთიერებების იმპორტ-ექსპორტის თაობაზე შეტყობინებების სქემის მოთხოვნებს;
გ) იმ საშიში ქიმიური ნივთიერებების ექსპორტი, რომლის გამოყენებასაც კრძალავს იმპორტიორი ქვეყანა;
დ) ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოების ექსპორტი, რომლებიც არ არის ჩამოსხმული ბოთლებში;
ე) სასაქონლო ნიშნის მფლობელის ნებართვის გარეშე მესამე პირის მიერ ამ სასდაქონლო ნიშნების იდენტური ან მსგავსი ნიშნით ნიშანდებული შესაფუთი მასალის ან შეფუთვის ექსპორტი;
ვ) საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებაზე ან გეოგრაფიულ აღნიშნულზე უფლების დარღვევით წარმოებული, ან კონტრაფაქციული პროდუქციის ექსპორტი;
ზ) უხარისხო, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის მავნებელი სურსათის ექსპორტი;
თ) მოძრავი ნივთის ექსპორტი, რომელსაც განსაკუთრებული ან ადგილობრივი მნიშვნელობის ისტორიული, მხატვრული ან სხვა კულტურული ღირებულება აქვს და მიეკუთვნება საქართველოს ხალხთა კულტურული მემკვიდრეობის განსაკუთრებულად ფასეულ ობიექტს, მიუხედავად მისი შექმნის დროისა;
ი) მოძრავი ნივთის ექსპორტი, რომელიც სახელმწიფოს მიერ ამ კანონის მიღებამდე (საქართველოს კანონი `კულტურულ ფასეულობათა საქართველოდან გატანისა და საქართველოში შემოტანის შესახებ~) უკვე შეტანილია დაცვით სახელმწიფო სიაში და რეესტრში, ან რომელსაც ზემოაღნიშნული კანონის მოთხოვნათა საფუძველზე საქართველოს კულტურის სამინისტრო შეიტანს სპეციალურ სიასა და რეესტრში და რომელსაც იცავს სახელმწიფო;
კ) კულტურული ფასეულობის ექსპორტი, რომელიუც მისი აღმოჩენის ან შეძენის დროიდან მუდმივად ინახება სახელმწიფოს სამუზეუმო ფონდში, არქივში, ბიბლიოთეკაში, კულტურული ფასეულობის დაცვის სხვა სახელმწიფო დაწესებულებაში, აგრეთვე საკუთრების სხვა ფორმით არსებული ანალოგიური დანიშნულების დაწესებულებაში;
ლ) ნარკოტიკული საშუალებების და ფსიქოტროპიული ნივთიერებების შემოტანა და გატანა საფოსტო ყუთის ან ბანკის მისამართზე.