ბელორუსი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 900 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 5.88 BYN/$3.16;
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 44.77 BYN/ $24.07;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - რუსული, ფრანგული, ინგლისური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს - 0 SDR;
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 30 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.belpost.by
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 900 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური, ფრანგული, რუსული, ბელორუსული;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 5.88 BYN/$3.16;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 44.77 BYN/ $24.07;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 30 დღე;
üმაქსიმალური - 60 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.belpost.by
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 5.88 BYR/2.1 SDR;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 50 BYR/18 SDR;
    იურიდიული პირებისთვის 50 BYR/18 SDR;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობაერთხელ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 14 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5/6/7
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1,7 იანვარი, 8 მარტი, 1,6-9 მაისი, 3 ივლისი, 7,8 ნოემბერი, 25 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი https://webservices.belpost.by/searchEn.aspx
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ბელორუსის ოფიციალურ წყაროს

 

ნაწილი I:

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

 

 

პარაგრაფი I

 

ცოცხალი ცხოველები; ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები

 

თავი1

 

 

ცოცხალი ცხოველები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

01.01-01.06

 

ცოცხალი ცხოველები.

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

01.06

0106.90

ფუტკრები, წურბელები, აბრეშუმის ჭიები, პარაზიტები და მავნე მწერების გამანადგურებლები. იხილეთ ნაწილი II, § 1.

 

თავი2

 

 

ხორცი და საქონლის შიგნეულობა, რომელიც გამოიყენება საკვებად

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

02.01-02.05

 

მსხვილფეხა რქოსანი ცხოველების ან ძუძუმწოვრების, შინაური ფრინველების, გარეული ფრინველების, ცხვრის და სხვა ცხოველების ახალი ან გაყიაკრძალულია, გამომშრალი ან შებოლილი ხორცი. .

02.07-02.08

 

 

02.10

 

 

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

 

 

სხვა სახის ხორცეულობა. იხილეთ ნაწილი II, § 1.

 

თავი3

 

 

თევზეულობა და კიბოსნაირნი, მოლუსკები და სხვა წყლის უხერხემლო ცხოველები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

03.01-03.07

 

ყველანაირი სახის ახალი, გაყიაკრძალულია, დამარილებული ან შებოლილი მოლუსკები, თევზი და კიბოსნაირნი.

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

 

 

ანალოგიური სახის ყველა პროდუქტი. იხილეთ ნაწილი II, § 1.

 

თავი4

 

 

რძის პროდუქტები; ფრინველების კვერცხები, ბუნებრივი თაფლი, ცხოველური წარმოშობის საკვები პროდუქტები, რომლებიც ცალკე არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

04.01-04.10

 

რძე და რძის პროდუქტები. გარეული და შინაური ფრინველების კვერცხები, ბუნებრივი თაფლი და სხვა ცხოველური წარმოშობის საკვებად ვარგისი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 1.

 

თავი5

 

 

 ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც ცალკე არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

05.01-05.11

 

მალფუჭებადი საკვები პროდუქტები.

პარაგრაფი II

 

მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები

 

თავი6

 

 

ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები, ფესვები და სხვა მსგავსები; მოჭრილი ყვავილები და ორნამენტული ფოთლები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

06.01-06.04

 

დამუშავებული მცენარეები, რომლებიც მიეკუთვნებიან ბელორუსიის რესპუბლიკის  წითელ წიგნში შეტანილ ჯიშებს, მათი ნაწილები და მათი დერივატები (გარდა იმ მცენარეებისა რომლებიც გამოყვანილია/გაშენებულია ღია ცის ქვეშ ან სათბურებში);

 

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

 

 

ბოლქვები და მცენარეები სოფლის მეურნეობის, სატყეო და დეკორატიული კულტურებისთვის, მცენარეები და მათი ნაწილები.  იხილეთ ნაწილი II, § 2.

 

თავი7

 

 

ბოსტნეული და ზოგიერთი საკვები ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

07.01-07.14

 

მალფუჭებადი საკვები პროდუქტები.

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

 

 

ახალი და გამომშრალი ხილი და ბოსტნეულობა. იხილეთ ნაწილი II, § 2.

 

 

თავი8

 

სასაქონლო პოზიცია

 

 

 

ჰს კოდი

 

საკვები ხილი და კაკალიციტრუსის  კანი   და ნესვი

აკრძალული საგნები

08.01-08.13

 

მალფუჭებადისაკვები პროდუქტები.

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

 

 

თხილი, ახალი და გამომშრალი ხილი. იხილეთ ნაწილი II, § 2.

 

თავი9

 

 

ყავა, ჩაი, მატე და სუნელები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

09.01-09.10

 

ყავა, ჩაი, მატე და სუნელები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.

 

თავი10

 

 

პურეული/ხორბლეული

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

10.01-10.08

 

ადამიანის მოხმარებისთვის განკუთვნილი პურეული/ხორბლეული, დეკორატიული ბალახი და ტექნიკური კულტურები, ჭვავი, ხორბალი, ქერი, შვრია, სიმინდი, ბრინჯი, პურეული,

სორგო, წიწიბურა და სხვა ბალახები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.

 

 

 

 

თავი11

 

 

საწისქვილო წარმოების პროდუქცია; ალაო, სახამებლები, ინულინი, ხორბლის გლუტენი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

11.01-11.09

 

წმინდად და უხეშად დაფქვილი ფქვილი, დაფქვილი გამშრალი პარკოსნები, გრანულირებული მარცვლოვნები, მოხალული და მოუხალავი ალაო. იხილეთ ნაწილი II, § 2.

 

თავი12

 

 

 ცხიმოვანი  თესლი და ოლეგინის ხილი ; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი და ნაყოფი; სამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეები; ჩალა და ფურაჟი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

12.01-12.14

 

სოიოს მარცვლები, მიწის ტილი, სელის თესლი, რაფსი, მზესუმზირის თესლი, ზეთოვანი თესლები და ოლეგინის ხილი, სვია, მცენარეები და მათი ნაწილები, რომლებიც გამოიყენება პარფიუმერიაში, ფარმაცევტიკაში, და სხვა. იხილეთ ნაწილი II, § 2.

 

თავი13

 

 

ბუნებრივი ლაკი, ხის წებო, სხვა ნოსტნეულის წვენები და ექსტრაქტები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

13.01

 

ბუნებრივი  გაუსუფთავებელი ლაკი, ბუნებრივი ფისები და ა.შ. იხილეთ ნაწილი II, § 2.

 

თავი14

 

 

 მცენარეული მასალები წნული ნაკეთობების დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

14.01-14.04

 

მცენარეული წარმოშობის მასალები რომლებიც გამოიყნება კალათების დასამზადებლად ან ესპარტოს წარმოება ცოცხების, ჯაგრისებისა და ა.შ. დასამზადებლად. იხილეთ ნაწილი II, § 2.

პარაგრაფი III

 

ცხოველური ან მცენარეული ცხიმები და მათი დაშლის შედეგად მიღებული ცხიმები; დამზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული ცვილი.

 

 

 

 

თავი15

 

 

ცხოველური ან მცენარეული ცხიმები და მათი დაშლის შედეგად მიღებული ცხიმები; დამზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული ცვილი.  

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

15.01-15.22

 

წინამდებარე თავში მოხსენიებული სახის ყველა პროდუქტი. იხილეთ ნაწილი II, § 2.

პარაგრაფი IV

 

 მზა საკვები პროდუქტები; სასმელი, ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი; თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო  შემცვლელები

 

 

 

 

თავი16

 

 

 ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოების მზა პროდუქტებიდამზადებული პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

16.01-16.05

 

ამ პროდუქტების იმპორტი რეგულირებულია. იხილეთ ნაწილი II, § 2.

 

 

თავი17

სასაქონლო პოზიცია

 

 

 

ჰს კოდი

 

შაქრის ნაირსახეობანი და შაქრისგან დამზადებული საკონდიტრო პროდუქტი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

17.01

1701.11

ნედლი შაქარი. იხ.  ნაწილი II, § 2.

 

1701.12

 

 

თავი18

 

 

კაკაო და კაკაოსგან დამზადებული პროდუქტი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

18.01

1801.00

ნედლი კაკაოს მარცვლები და დატეხილი მარცვლები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.

 

თავი19

 

 

პურეულისგან, ფქვილისგან, სახამებლისგან ან რძისგან დამზადებული პროდუქტი; საკონდიტრო პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

19.03

1903.00

ტაპიოკი და ტაპიოკის შემცვლელები . იხ. ნაწილი II, § 2.

 

თავი20

 

 

ბოსტნეულისგან, ხილისგან, ნიგოზისგან ან მცენარეების სხვა ნაწილებისგან დამზადებული პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

20.01-20.09

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი21

 

 

სხვადასხვა მზა საკვები პროდუქტი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

21.02

2102.20

ინერტული საფუარი; სხვა ინერტული ერთ-უჯრედოვანი მიკრო ორგანიზმები იხილეთ ნაწილი II, § 2.

 

თავი22

 

 

სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

22.04-22.08

 

ღვინო და სპირტიანი სასმელები .

 

თავი23

 

 

კვების მრეწველობის ნარჩენები, დამზადუბული საქონლის ფურაჟი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

23.02-23.08

 

პურეულის ან პარკოსანი მცენარეების დახარისხების, დაფქვის და გადამუშავების შედეგად მიღებული ქატო, მარცვლეული და სხვა ნარჩენები.

ზეთის გამოხდის ან ბოსტნეულის ზეთის გამოხდის შედეგად მიღებული თესლისგან დამზადებული ნამცხვარი და სხვა მყარი ნარჩენები; მცენარეული მასალა, მცენარეთა ნარჩენები და ა.შ.  იხილეთ ნაწილი II, § 2.

 

თავი24

 

 

თამბაქო და თამბაქოსგან  წარმოებული შემცვლელები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

24.01-24.03

 

თამბაქო და თამბაქოსგან წარმოებული პროდუქტები

პარაგრაფი V

 

მინერალები

 

თავი25

 

 

მარილი, გოგირდი, მიწა და ქვა; საბათქაშე მასალები; კირი და ცემენტი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

25.01-25.30

 

გრუნტი და ქვები

 

თავი26

 

 

მადნები, წიდა და ნაცარი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

26.01-26.21

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი27

 

 

მინერალური საწვავი, მინერალური ზეთები და მათი გამოხდის შედეგად მიღებული პროდუქტები. ფისოვანი მასალები, მინერალური ცვილები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

27.01-27.15

 

ფეთქებადი და ტოქსიური ნივთიერებების შემცველი პროდუქტები

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

27.03

2703.00

ტორფი და ტორფის ნამცეცები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.

 

 

 

პარაგრაფი VI                     ქიმიური ან  მოკავშირე მრეწველობის პროდუქტები

 

თავი28                         არაორგანული ქიმიკატები; ძვირფასი მეტალის ან იშვიათი ელემენტებისა თუ მეტალის, რადიოაქტიური ელემენტებისა თუ იზოტოპების   ორგანული თუ არაორგანული ნაერთები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი        აკრძალული საგნები

28.43            2843.10-   ძვირფასი მეტალები და მათი შენაერთები

2843.90

 

28.44            2844.10-   ატომური და რადიოაქტიური ნივთიერებები.

2844.50

 

 

თავი29                    ორგანული ქიმიკატები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი        აკრძალული საგნები


29.39            2939.11-

2939.99


მცენარეული წარმოშობის ალკალოიდები, ბუნებრივი ან სინთეზის გზით რეპროდუცირებული, მათი მარილები და მარტივი ან რთული ეთერები.

სხვები.

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები 


29.20-29.31                     ქიმიური ქიმიური პროდუქტები, აღჭურვილობა და ტექნოლოგიები მშვიდობიანობის პერიოდში, რომლებიც შესაძლოა გამოყენებული იქნას ქიმიური იარაღის შესაქმნელად.  იხილეთ ნაწილი II, § 3.

 

 

თავი30                    ფარმაცევტული პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი        აკრძალული საგნები

30.01-30.06                   მედიკამენტები და ვიტამინის პრეპარატები რომლებიც შეიცავს ნარკოტიკებსა და ფქიქოტროპულ ნივთიერებებს .

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

30.02             3002.90    ადამიანებზე, ცხოველებზე და მცენარეებზე გადამდები პათოგენები, მათ გენ-მოდიფიცირებული სახეები, გენეტიკური მასალების ფრაგმენტები; მოწყობილობები რომელიც შესაძლოა გამოყენებული იქნას ბაქტერიოლოგიური (ბილოგიური) ან ტოქსიკური იარაღის დასამზადებლად; მცენარეული წარმოშობის ვირუსები, მიკრობული კულტურები. იხილეთ ნაწილი II, § 3.

 

 

თავი31                          სასუქები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი        გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

31.01            3101.00    ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის სასუქები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.

 

 

თავი32                         სათრიმლავი  ან  საღებავი ექსტრაქტები; ტანინები და მათი წარმოებულები; საღებავები,პიგმენტები და დანარჩენი  საღებავი  ნივთიერებები; საღებავები  ( სახატავი ) და ლაქები; ფითხები და სხვა მასტიკები; მელანი

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

32.01-32.15                    უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი33                        ეთერზეთოვანი და ფისოვანი ნივთიერებები; პარფიურმერული და კოსმეტიკური ან ტუალეტის პრეპარატები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

33.01-32.07                    უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი34                           საპონი, ორგანული ზედაპირულ აქტიური ნივთიერებები, სარეცხი პრეპარატები, საპოხი პრეპარატები, ხელოვნური ცვილები, დამზადებული ცვილები, მაპრიალებელი ან მასუფთავებელი პრეპარატები, სანთლები და სხვა მსგავსი საგნები, სანთლები, მოდელირების პასტები, და თაბაშირის სტომატოლოგიური პრეპარატები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

34.01-34.07                    უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი35                       სკლეროპროტეინოვანი ნივთიერებები; მოდიფიცირებული სახამებლები; წებოები, ენზიმები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი        გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

35.01            3501.10    კაზეინი. იხილეთ ნაწილი II, § 2.

 

 

თავი36                          ფეთქებადი ნივთიერებები; პიროტექნიკური პროდუქცია, ასანთები, პიროფორული შენადნობები; რიგი წვადი პრეპარატები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი        აკრძალული საგნები

36.01-36.06                     ძლიერ ტოქსიკური, აალებადი ან ფეთქებადი მასალები და სხვა ნივთიერებები; ყველა ნივთიერება, რომელიც ჩამოთვლილია  36-ე თავში.

 

 

თავი37

სასაქონლო პოზიცია

 

 

 

ჰს კოდი

 

ფოტოგრაფული ან კინემატოგრაფიული ნივთიერებები

აკრძალული საგნები

37.01-37.04

 

ფოტოგრაფიული და კინემატოგრაფიული ფილმები, გასამჟღავნებელი ფოტოფირები, ფოტოგრაფიული ქაღალდი.

 

თავი38

 

 

სხვადასხვა ქიმიური პროდუქცია

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

38.01-38.25

 

რადიოაქტიური სხივები, ბირთვული მასალები, მათ შორის ნარჩენები.

პარაგრაფი VII

 

პლასტმასები და მისგან დამზადებული პროდუქცია; რეზინი და მისგან დამზადებული საგნები

 

თავი39

 

 

პლასტმასები და მისგან დამზადებული პროდუქცია

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

39.09-39.26

 

ორმაგი გამოყენების საქონელი და ტექნოლოგიები; მასალები, რომლებიც შთაინთქმება ელექტრომაგნიტური ტალღებით; არა-ფლუორო-პოლიმერული პროდუქტები და ა. შ. 

 

 

 

რეზინი და მისგან დამზადებული საგნები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

40.01-40.17

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

პარაგრაფი VIII

 

დაუმუშავებელი ტყავი  და კანები, დამუშავებული ტყავეულობა, ბეწვეულობა და მათგან დამზადებული საგნები; საუნაგირე ნაწარმი  და აკაზმულობა; სამგზავრო ჩანთები, ხელჩანთები და მსგავსი  საგნები; ცხოველის ნაწლავისგან დამზადებული საგნები (გარდა

 

                  

 

                                        გარდა  აბრეშუმის ჭიას ნაწლავისა)

 

 

თავი41

 

 

დაუმუშავებელი ტყავები და  ტყავები (გარდა ბეწვეულობისა) და ტყავეულობა

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

41.01-41.13

 

დაუმუშავებელი ტყავები  და  ტყავები (მათ შორის ხარის ტყავი) ან ცხენისებრთა ოჯახის ცხოველების, ცხვრის ან ბატკნებისა და სხვა დაუმუშავებელი ტყავები.

41.15

4115.20

ბუნებრივი ტყავიდან და სხვა გამოუსადეგარი ნაჭრებიდან დარჩენილი ნარჩენები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.

 

თავი42

 

 

ტყავის საგნები; საუნაგირე ნაწარმი და აკაზმულობა; სამგზავრო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი პროდუქტები;ცხოველთა ნაწლავი  (გარდა აბრეშუმის ჭიას  ნაწლავისა)

 

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

42.01-42.06

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი43

 

 

ქურქ-ბეწვეული    და ხელოვნური ბეწვი ; მათი  ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

43.01-43.04

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

პარაგრაფი IX

 

ხე და ხის ნაწარმი; ხის ნახშირი ; კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები; ჩალის ნაწარმი, ესპარტო და სხვა დასაწნავი მასალა; კალათები და სხვა მოწნული  ნაწარმი

 

 

 

 

თავი44

 

 

ხე და ხის ნაწარმი; ხის ნახშირი 

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

44.01-44.09

 

საწვავი შეშა, დახერხილი ან უხეშად დახერხილი ხის მასალები, ხის ფანერები, ხის მასალა, და ა.შ.  იხილეთ ნაწილი II, § 2.

44.14-44.18

 

ხის ჩარჩოები სურათებისთვის, ფოტოებისთვის, სარკეებისთვის; დიდი კასრები, კასრები, სკივრები, კალათები, დოლებისა და ხის სხვა საგნები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.

 

თავი45

 

 

კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

45.01

 

ბუნებრივი კორპი, ნედლი ან მარტივად მომზადებული, კორპის ნარჩენი მასალა და ა.შ. იხილეთ ნაწილი II, § 2.

 

 

თავი46

სასაქონლო პოზიცია

 

 

 

ჰს კოდი

 

 ჩალის  ნაწარმი,  ესპარტო   და სხვა დასაწნავი მასალები; კალათები და მოწნული ნაწარმი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

 

46.01

 

ნაწნავები და სხვა დასაწნავი მასალებისგან დამზადებული ანალოგიური ნივთები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.

 

პარაგრაფი X X

 

 

ხე ან სხვა ბოჭკოვან-ცელულოზური მასალა; ნარჩენები ან მაკულატურა ან მუყაო;

 

 

 

ქაღალდი და მუყაო და მათი ნაწარმი

 

 

თავი47

 

 

ხე ან სხვა ბოჭკოვან-ცელულოზური მასალა; ნარჩენები ან მაკულატურა ან მუყაო

 

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

 

47.02-47.07

 

წარმოებისა და მოხმარების შედეგად მიღებული ნარჩენები რომლის ამუშავება ან გამოყენება აკრძალულია  ბელორუსიის რესპუბლიკაში.

 

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

 

47.01

4701.00

მექანიკურად მიღებული ბოჭკოვან ცელულოზური მასალა; იხილეთ ნაწილი II, § 2.

 

 

თავი48

 

 

ქაღალდი და მუყაო; ქაღალდის მასისგან ან მუყაოსგან დამზადებული საგნები

 

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

 

48.08

 

გოფრირებული მუყაო და ქაღალდი (წებოვანი გარსით დაფარული ან მის გარეშე) .

 

48.19

 

ყუთები, ჩანთები,  საშე-პაკეტები, ტომსიკები და სხვა ქაღალდისა თუ მუყაოს შეფუთვა. იხილეთ ნაწილი II, § 2.

 

 

თავი49

 

 

ნაბეჭდი   წიგნები, გაზეთები , სურათები  და  სხვა  პოლიგრაფიული   პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი  ტექსტები  და  გეგმები

 

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

 

49.01-49.11

 

ბეჭდვითი თუ სხვა მოკავშირე მრეწველობის პროდუქტები, რომლებიც შეიცავს ისეთ ინფორმაციას, რამაც შესაძლოა ზიანი მიაყენოს ბელორუსიის პოლიტიკურსა თუ ეკონომიკურ ინტერესებს.

to the political and economic interests of Belarus, to State security and to the health and morality of its citizens.

 

49.07

4907.00

ბელორუსიული რუბლები და ბელორუსიული რუბლის ინსტრუმენტები..

 

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

 

49.05

4905.91

სამხედრო რუკების წარმოებასთან დაკავშირებული საგნები. იხილეთ ნაწილი II, § 3.

 

 

4905.99

 

 

49.07

4907.00

უცხო ქვეყნის ვალუტა, გადახდის დოკუმენტები უცხო ქვეყნის ვალუტაში, უცხო ქვეყნის ვალუტის ინსტრუმენტები. იხილეთ ნაწილი II, § 5.

 

პარაგრაფი XI

 

ქსოვილები და ქსოვილების ნაწარმი

 

 

თავი50

 

 

აბრეშუმი

 

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

 

50.01

5001.00

აბრეშუმის ჭიის დასახვევად გამზადებული პარკები.

 

 

თავი51

 

 

შალი, ცხოველების ნაზი ან უხეში თმა/ბეწვი; ცხენის ბალნის ნართი და მოქსოვილი ქსოვილი

 

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

 

51.01-51.03

 

აუწეწავი და დაუვარცხნელი შალი და თმა, შალის ნარჩენები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.

 

 

თავი52

 

 

ბამბა

 

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

 

52.01-52.03

 

ბამბის ბოჭკო და ბამბის ბოჭკოს ნარჩენები.  იხილეთ ნაწილი II, § 2.

 

 

თავი53

 

 

 სხვა მცენარეული ქსოვილების ბოჭკოები, ქაღალდის ნართი და ქაღალდის ნართისგან დამზადებული ქსოვილები

 

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

 

53.01-53.08

 

ნედლი ან დამუშავებული მაგრამ შეუძახავი, სელი, ჯუთის ბოჭკო, კანაფი, სიზალის ბოჭკო, ქოქოსის კაკლის ბოჭკოაბაკას ბოჭკო და სხვა , მცენარეული წარმოშობის ქსოვილების ბოჭკოები. . იხილეთ ნაწილი II, § 2.        

 

 

 

თავი54

სასაქონლო პოზიცია

 

 

 

ჰს კოდი

 

 ადამიანის მიერ ნართავი  ძაფები; ზოლები და მსგავსი   ტექნოგენური ტექსტილის მასალა

 

54.01-54.08

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი55

 

 

ადამიანის მიერ ნაწარმოები  ბოჭკოები

 

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

 

55.01-55.08

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი56

 

 

 ბამბა, თექა  და  უქსოვი  საქონელი; სპეციალური ნართი; ბაწრები, თოკები; თოკები და ბაგირები  და მათი  ნაწარმი

 

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

 

56.05

5605.00

ლითონის შემცველი ნართი, რომელიც დამზადებულია ოქროს ძაფისგან ან ოქროს ძაფით.

 

 

თავი57

 

 

   ხალიჩები და იატაკის  სხვა  საფარი  ნივთები

 

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

 

57.01-57.05

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი58

 

 

სპეციალური  ნაქსოვი  ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის მასალები; მაქმანი; გობელენები; გასაწყობი; ნაქარგები

 

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

 

58.08

5808.90

დეკორატიული გაწყულობა, რომელიც დამზადებულია ოქროს ძაფით ან ოქროს ძაფისგან.

 

58.09

5809.00

ნაქსოვი ქსოვილი რომელიც დამზადებულია ოქროს ძაფით ან ოქროს ძაფისგან.

 

 

თავი59

 

 

გაჟღენთილი, დაფარული ან  ლამინირებული   საფეიქრო ნაწარმი; ტექსტილის ნაწარმი სამრეწველო გამოყენებისთვის

 

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

 

59.01-59.11

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი60

 

 

ნაქსოვი ან ხელით ნაქსოვი   ნივთები

 

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

 

60.01-60.06

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი61

 

 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი   ტანსაცმელი და   მათი   აქსესუარები

 

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

 

61.01-61.17

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი62

 

 

არა  მანქანით ან ხელით ნაქსოვი  ტანსაცმელი და   მათი  აქსესუარები

 

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

 

62.01-62.06

 

სამხედრო სამსახურებისა და ბელორუსიის რესპუბლიკის გასამხედროებული  ორგანიზაციების  უნიფორმები, მოწყობილობა და ატრიბუტები. იხილეთ ნაწილი II, § 3.

 

 

თავი63

 

 

 სხვა   ხელოვნური   ტექსტილის  ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი   ტანსაცმელი  და ტექსტილის ნაწარმი; ჩვრები

 

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

 

63.01-63.10

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

პარაგრაფი XII

 

ფეხსაცმელი, თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის ქოლგები, ხელჯოხები, შოლტები, მათრახები, ჩხირები, და მათი ნაწილები, მზა ბუმბული და მათი ნაწარმი. ხელოვნური ყვავილები და ადამიანის თმისაგან ნაწარმი ნივთები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თავი64

 

 

ფეხსაცმელი, გეტრები და ანალოგიური ნაწარმი; მათი ნაწილები

 

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

 

64.01-64.06

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

             

 

 

თავი65

სასაქონლო პოზიცია

 

 

 

ჰს კოდი

 

თავსაბურავები და მათი ნაწილები

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

65.05-65.06

 

სამხედრო სამსახურებისა და ბელორუსიის რესპუბლიკის გასამხედროებული  ორგანიზაციების  ქუდები და ატრიბუტები. იხილეთ ნაწილი. იხილეთ ნაწილი II, § 3.

 

თავი66

 

 

ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები , ხელჯოხები ,   ჩხირები , შოლტები, მათრახები   და  მათი  ნაწილები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

66.01-66.03

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი67

 

 

დამუშავებული   ბუმბული   და    ღინღლი   და   მათი  ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისაგან ნაწარმი ნივთები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

67.01

 

ქათმის, იხვის, ბატუს და სხვა ფრინველების ბუმბული და ღინღლი. იხილეთ ნაწილი II, § 1.

პარაგრაფი XIII

 

ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალები; კერამიკული ნაწარმი;

 

 

მინა და მინის  ჭურჭელი

 

თავი68

 

 

ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

68.01-68.15

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი69

 

 

კერამიკული ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

69.01-69.14

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი70

 

 

მინა და მინის  ჭურჭელი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

70.01-70.20

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

პარაგრაფი XIV

 

ბუნებრივი ან კულტივირებული  მარგალიტი , ძვირფასი ან ნახევრად ძვირფასი ქვები , ძვირფასი ლითონები, ლითონზე  მიმაგრებული  ძვირფასი  ქვები  და მათი ნაწარმი; ბიჟუტერია; მონეტა

 

 

 

 

 

თავი71

 

 

ბუნებრივი ან კულტივირებული  მარგალიტი, ძვირფასი ან ნახევრად ძვირფასი ქვები, ძვირფასი ლითონები, ლითონზე მიმაგრებული ძვირფასი  ქვები და მათი ნაწარმი; ბიჟუტერია; მონეტები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

71.18

 

კერძი პირებისგან გაგზავნილი ძვირფასო ლითონებისგან დამზადებული ძველი მონეტები.

პარაგრაფი XV

 

 არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხისლითონები  და  მათი  ნაწარმი.

 

თავი72

 

 

რკინა და  ფოლადი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

72.01-72.29

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი73

 

 

რკინის  და  ფოლადის  ნივთები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

73.03-73.06

 

ბირთვული რეაქტორების მაღალი წნევის მილაკები.

73.09-73.10

 

ქიმიური ავზები განკუთვნილი ექსპოზიციიისთვის და შესანახად. იხილეთ ნაწილი II, § 3.

 

თავი74

 

 

სპილენძი  და მათი ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

74.01-74.19

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი75

სასაქონლო პოზიცია

 

 

 

ჰს კოდი

 

ნიკელი   და მათი ნაწარმი

75.01-75.08

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი76

 

 

  ალუმინი და მისი ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

76.01-76.16

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი77

 

 

(დაცულია შესაძლო გამოყენების ჰარმონიზებული სისტემა)

 

თავი78

 

 

ტყვია  და მათი ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

78.01-78.06

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი79

 

 

თუთია და მათი ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

79.01-79.07

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი80

 

 

თუნუქი და მისი ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

80.01-80.07

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი81

 

 

  სხვა   კეთილშობილი   ლითონები; სერმეტი  და  მათი  ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

81.13

8113.00

კერძო პირების მიერ ბელორუსიის რესპუბლიკაში ფერადი და არაფერადი ლითონებიდან მიღებული ნარჩენები და ჯართი ტექნიკური მიზნით გამოსაყენებლად, მათ შორის ნახევრად  დამუშავებული პროდუქტები და მარაგები.

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

81.09

8109.90

ცირკონიუმის სინჯარები იხ. ნაწილი II, § 3.

 

თავი82

 

 

არაკეთილშობილი ლითონებისგან დამზადებული ინსტრუმენტები, ხელსაწყოები, მჭრელი ინსტრუმენტები, კოვზები და ჩანგლები; მათი ნაწილები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

82.01-82.15

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი83

 

 

არაკეთილშობილური მეტალისგან დამზადებული სხვადასხვა საგნები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

83.01-83.11

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

პარაგრაფი XVI

 

მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები ; ელექტრო მოწყობილობები ; მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერი   და აღმწარმოებელი აპარატურა, სატელევიზიო გამოსახულებისა და ბგერის ჩამწერი და აღმწარმოებელი აპარატურა , მათი ნაწილები და   საკუთნოები

 

 

 

 

 

 

 

 

თავი84

 

 

 ბირთვული რეაქტორები , ორთქლის ქვაბები, დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები ; მათი ნაწილები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

84.01

 

რადიოაქტიური გამოსხივების წყაროს შემცველი პროდუქტები; ბირთვული ნივთიერებები, მათ შორის ბირთვული ნარჩენები

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

84.01-84.05

 

ბირთვული რეაქტორები, მოწყობილობები, სპეციალური არა-ბირთვული მასალები და მათთან ახლოს მდგომი ტექნოლოგიები, რომლებიც ასოცირდება ბირთვული საწვავის ციკლთან და ბირთვული მასალების წარმოებათან, რომელთა გამოყენებაც შესაძლებელია ბირთვული აიარაღის საწარმოებლად;  ცირკონიუმის მილები. იხილეთ ნაწილი II, § 3.

84.11-84.12

 

Motors. იხილეთ ნაწილი II, § 3.

 

 

თავი85                ელექტრო მანქანები და მოწყობილობები და მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერები და რეპროდუქტორები; ტელევიზიის გამოსახულებისა და ხმის ჩამწერები და რეპროდუქტორები და მათი ნაწილები და აქსესუარები.

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი        აკრძალული საგნები

85.01-85.48                   იხილეთ თავი 84.

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

85.03            8503.00    ავტომობილის სტატორები; სიხშირის გარდამქმნელები.

 

85.17-85.29                     სამხედრო რადიოფონური გადამცემი მოწყობილობა, კრიფტოგრაფიული მოწყობილობა (სამუშაო და მომსახურებები), მათ შორის ქრიფტოგრაფიული ტექნიკა და სპეციალური ტექნიკური პუბლიკაციები საიდუმლო ინფორმაციის მიღებაზე (ქრიფტოგრაფიული მოწყობილობა და სპეციალური ტექნიკური აპარატურა). იხილეთ ნაწილი II, § 3.

 

 

პარაგრაფი XVII                  სატრანსპორტო საშუალებები, საჰაერო ხომალდები, გემები და მათთან დაკავშირებული სატრანსპორტო მოწყობილობები

 

თავი86                          რკინიგზისა და ტრამვაის ლოკომოტივები; მოძრავი შემადგენლობა და მისი ნაწილები; რკინიგზისა და ტრამვაის ლიანდაგის კავები, არმატურა და მათი ნაწილები; ყველა სახის მექანიკური (მათ შორის ელექტრო-მექანიკური) საგზაო სასიგნალო მოწყობილობები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

86.01-86.09                    უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი87                    სატრანსპორტო საშუალებანი, გარდა რკინიგზისა და ტრამვაის მოძრავი შემადგენლობისა, და მათი ნაწილები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

87.01-87.16                    უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი88                    საჰაერო ხომალდები, კოსმოსური ხომალდები და მათი ნაწილები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი        გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

88.02                               მოწყობილობები, მასალა და ტექნოლოგია, რომელსაც იყენებენ სარაკეტო იარაღის დასამზადებლად და სხვა ბირთვული, ქიმიური, ბაქტერიოლოგიური (ბიოლოგიური) და ტოქსიკური იარაღების დასამზადებლად. სატრანსპორტო საშუალებებისა და კოსმოსური ხომალდების გამოშვება.  ავტო-სტარანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციაში ჩაშვებნა და კოსმოსური ხომალდების (რაკეტების) გაშვება.

 

88.04                             პარაშუტები. იხილეთ ნაწილი II, § 3.

 

 

თავი89                    გემები , ნავები და მცურავი სტრუქტურები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

89.01-89.08                    უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

პარაგრაფი XVIII                 ოპტიკური, ფოტოგრაფული, კინემატოგრაფული, გასაზომი, შესამოწმებელი, უზუსტესი, სამედიცინო თუ ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

 

 

თავი90

 

 

ოპტიკური, ფოტოგრაფული, კინემატოგრაფული, გასაზომი, შესამოწმებელი, უზუსტესი, სამედიცინო თუ ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

90.05

 

გადამღები სათვალეები, ბინოკლები და სხვა სამხედრო ოპტიკური ინსტრუმენტები და მათი ნაწილები.

90.13

 

 

90.30

 

იონიზებული რადიაციის გამზომი ამ აღმომჩენი მოწყობილობა. იხილეთ ნაწილი II, § 3.

90.31

9031.80

ოპტიკური კონტროლის აპარატურა.

90.33

9033.00

ოპტიკური სარკეები (რეფლექტორები)

 

თავი91

სასაქონლო პოზიცია

 

 

ჰს კოდი

 

საათები/მაჯის საათები და მათი ნაწილები

აკრძალული საგნები

91.01-91.14

 

ნებისმიერი ქრონომეტრი რომელსაც გააჩნია ძვირფასი მეტალისგან დამზადებული ბუდე და მანჟეტი.

 

 

თავი92                    მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

92.01-92.09                    უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

პარაგრაფი XIX                   იარაღი და საბრძოლო მასალა; მათი ნაწილები და აქსესუარები

 

თავი93                    იარაღი და საბრძოლო მასალა; და მათი ნაწილები და აქსესუარები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი        აკრძალული საგნები

93.01-93.07                     ნებისმიერი შეიარაღება და საბრძოლო მასალა მათი ნაწილები და საკუთნოები. ფიზიკური ტრავმის ან პარალიჩის გამომწვევი განსაკუთრებული მოწყობილობები და საშუალებები. ცეცხლსასროლი იარაღის იმიტაცია, რომელშიც გამოყენებულია ცარიელი ვაზნები; გამაღიზიანებელი გაზის, ნერვო-პარალიტური გაზის ან ტოქსიკური გაზის შემცველი აეროზოლები.

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

სამხედრო გამოყენების საგნები, მათ შორის შეიარაღება რომელიც გამოიყენება სამხედრო შეჯიბრებში, ფხვნილი, ფეთქებადები და ფეიერვერკები.

 იხილეთ ნაწილი II, § 3.

 

 

პარაგრაფი XX                    სხვადასხვა სამრეწველო საგნები

 

თავი94                    ავეჯი, ლოგინი, მატრასები, მატრასების ფუძეები, დივნის ბალიშები და ავეჯის ანალოგიური ნატენი ნათურები და განათების აპარატურა რაც სხვაგან არ არის განსაზღვრული ან ჩართული; განათებული აბრები, განათებული ტაბლო და მსგავსი საგნები;ასაწყობი შენობები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

94.01-94.06                    უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი95                    სათამაშოები, თამაშები და სპორტული რეკვიზიტები. მათი ნაწილები და აქსესუარები;

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

95.01-95.08                    უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი96                    სხვადასხვა სამრეწველო საგნები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

96.01-96.18                    უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

პარაგრაფი XXI                   ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო საგნები და ანტიკვარები

 

თავი97                    ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო საგნები და ანტიკვარები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი        გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

97.04            9704.00    საფოსტო მარკები, ფისკალური მარკები, გაუქმებული წინასწარი გადახდის ბალნკები, მათ შორის  „კვირა დღესთან დაკავშირებული (First Day ) გაუქმებები“.

იხილეთ ნაწილი II, § 4.

 

97.05             9705.00   მწერების კოლექცია, რომლებიც მცენარეთა გადამდები დაავადებების მატარებლები არიან. პათოგენებით დაინფიცირებული მცენარეები; ჰერბარიუმებისა და თესლების კოლექცია.  იხილეთ ნაწილი II, § 2.

 

97.06            9706.00    ისტორიული  საგნები და კულტურული საქონელი. იხილეთ ნაწილი II, § 4.

 

 

 

ნაწილი II:

შესატანი  და   სატრანზიტო   ნივთების   დაშვების   პირობები

 

 

1. ცოცხალი ცხოველები და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები

 

1.1  შემდეგი ნივთები დაშვებულია ფოსტით გადასაგზავნად ამანათების შემცველობის სახით, ან მცირე ზომის დაუზღვევლ შეფუთვებში: ფუტკრები, წურბელები, აბრეშუმის ჭიები, პარაზიტები ან ტოქსიკური მწერების გამანადგურებლები, რომლებიც გამიზნულია კვლევების ჩასატარებლად ან იგზავნება ოფიციალურად აღიარებულ ორგანიზაციებს შორის ურთიერთგაცვლის მიზნით (და საჭიროებს კომპეტენტური ორგანოების მიერ გაცემულ ნებართვას).

 

1.2 ბელორუსიის სოფლის მეურნეობისა და კვების სამინისტროს მიერ გამოცემული ვეტერინარული და სანიტარიული დებულებებისა და 2002 წლის 31 ივლისის,  #22 ბრძანებულების თანახმად ბელორუსიის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ხორცისა და რქოსანი საქონლის, თხის, ღორის, ცხვრის და ფრინველების, და რძის პროდუქტებისა და ბუნებრივი თაფლისა და ა/შ  იმპორტი ნებადართულია.  

 

ხორცისა და ხორც პროდუქტების ბელორუსიის ტერიტორიაზე იმპორტისთვის შემდეგი პირობები უნდა იყოს დაცული: 

 

–   ხორცი მიღებული უნდა იყოს ჯანმრთელი ცხოველიდან;

 

–   უნდა იყოს დაკლული, დამუშავებული და შეფუთული  ისეთ დაწესებულებაში, რომელსაც გააჩნია ექსპორტიორი ქვეყნის სახელმწიფო ვეტერინარული ინსპექციის სამსახურის მიერ გაცემული საექსპორტო ლიცენზია.

 

–   გააჩნდეს სერთიფიკატი, რომ ვარგისია ადამიანის მოხმარებისთვის.

 

–   იყოს მარკირებული (ვეტერინარის ბეჭდით), რომელიც შეიცავს ინფორმაციას ექსპორტიორი მწარმოებლის შესახებ.  

–  წარმოშობილია  იმ ფერმებში და ადმინისტრაციული ტერიტორიებში, სადაც ბოლო 12 თვის განმავლობაში არ აღრიცხულა ცხოველის რაიმე დაავადება (რიგ შემთხვევებში ეს ვადა განისაზღვრება 3 წლით);

 

–   ბელორუსიის რესპუბლიკის მოქმედი ვეტერინარული და სანიტარული ინსტრუქციებისა და მოთხოვნების შესაბამისად უნდა მოყვებოდეს მიკრობიოლოგიური, ქიმიური, ტოქსიკოლოგიური და რადიოლოგიური სპეციფიკაციები;  

 

–   ჰიგიენური ნორმების შესაბამისად მოთავსებული უნდა იყოს მტკიცე/ძლიერ შეფუთვაში.

 

ბელორუსიის რესპუბლიკაში შესატანად ნედლი მასალები როგორიცაა: დაუმუშავებელი ტყავი და ტყავები, რქები და ჩლიქები, ნაწლავები, ბეწვეული და ხელოვნური ბეწვი, ცხვრის ტყავი და კრაველის ბეწვი, შალი, აბრეშუმი, ცხენის ბეწვი და თხების, ქათმის, იხვის, ბატისა და სხვა ველური ფრინველების ბუმბული და ღინღლი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:  

 

–   ხორცი მიღებული უნდა იყოს ჯანმრთელი შინაური თუ გარეულ ფრინველიდან, რომელიც გაზრდილია ისეთ ფერმებში სადაც ოფიციალურად არ ფიქსირდება ცხოველის ინფექციური დაავადება.  

–  უნდა იყოს  დამუშავებული და შეფუთული  ისეთ დაწესებულებაში, რომელსაც გააჩნია ექსპორტიორი ქვეყნის სახელმწიფო ვეტერინარული ინსპექციის სამსახურის მიერ გაცემული საექსპორტო ლიცენზია.

 

 

–  უნდა იყოს სრულყოფილად შემოწმებული (განსაკუთრებით ნედლი მასალა, როგორიცაა: დაუმუშავებელი ტყავები, ბეწვიანი ტყავები, ცხვრის ტყავები და კრაველის ბეწვი);

 

–   უნდა იყოს დახარისხებული და გასაგებად მარკირებული საექსპორტო ქვეყანაში მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად;  

 

–   წარმოშობილი უნდა იყოს  იმ ფერმებში და ადმინისტრაციული ტერიტორიებში, სადაც ბოლო 12 თვის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა ცხოველის რაიმე დაავადება (რიგ შემთხვევებში ეს ვადა განისაზღვრება 3 წლით);

 

შენახვა უნდა ხორციელდებოდეს ისეთი მეთოდით, რომელიც შეესაბამება საერთაშორისო მოთხოვნებს და იძლევა ექსპორტირებული პროდუქტის ჯანმრთელობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გარანტიებს.

  

    ჰიგიენური ნორმების შესაბამისად მოთავსებული უნდა იყოს მტკიცე/ძლიერ შეფუთვაში.

 

- იმისათვის რომ დაშვებული იქნას საიმპორტოდ  რძე, და რძის პროდუქტები და შინაური და გარეული ფრინველის კვერცხი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

-  ხორცი მიღებული უნდა იყოს ჯანმრთელი შინაურ თუ გარეული ფრინველისგან, რომელიც გაზრდილია ისეთ ფერმებში სადაც ოფიციალურად არ ფიქსირდება ცხოველის, შინაური თუ გარეული ფრინველის ინფექციური დაავადებები.  

- უნდა იყოს  დამუშავებული და შეფუთული  ისეთ დაწესებულებაში, რომელსაც გააჩნია ექსპორტიორი ქვეყნის სახელმწიფო ვეტერინარული ინსპექციის სამსახურის მიერ გაცემული საექსპორტო ლიცენზია.

- უნდა გააჩნდეს საექსპორტო ქვეყნის კომპეტენტური ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა, რომ მიზანშეწონილია ადამიანის მიერ მოხმარებისთვის.

- თან ახლავს მიკრობიოლოგიური, ქიმიური, ტოქსიკოლოგიური და რადიოლოგიური სპეციფიკაციები ბელორუსიის რესპუბლიკაში მოქმედი ვეტერინარული და  სანიტარული ინსტრუქციებისა და მოთხოვნების შესაბამისად.

- ექსპორტიორი ქვეყნის ჯანმრთელობისა და ჰიგიენური ნორმების შესაბამისად მოთავსებული უნდა იყოს მტკიცე/მაგარ შეფუთვაში.

 

–  ცხოველების საკვებად  განკუთვნილი ბალახი და მისი შემცვლელების იმპორტი დაშვებულია შემდეგი პირობების უზრუნველყოფის შემთხვევაში:

–   პროდუქტის მომწოდებელი ისეთი კომპანია/კომპანიებია, რომელთაც გააჩნიათ ექსპორტიორი ქვეყნის სახელმწიფო ვეტერინარული ინსპექციის სამსახურის მიერ გაცემული საექსპორტო ლიცენზია.

 

–   პროდუქტი მიღებულია ისეთი ნედლეულისგან, რომელიც წარმოშობილია ისეთ ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე, სადაც ოფიციალურად არის აღიარებული ცხოველებისა და ფრინველების ინფექციური დაავადებების არ არსებობა;


 

 

–   მათი წარმოებისთვის გამოყენებული ნედლეული შემოწმებულია სახელმწიფო ვეტერინარული ინსპექციის სამსახურის მიერ;

 

–   ისინი არ შეიცავს სალმონელას, ბოტულოტოქსინს ან ანაერობულ მიკროფლორას; ჯამური ბაქტერიული დისემინაცია არ აღემატება 500,000 მიკრობულ უჯრედს ყოველ გრამზე;

 

–   ისინი მოთავსებულია მყარ და მტკიცე შეფუთვაში ჰიგიენური მოთხოვნების შესაბამისად.

 

თაფლი და სხვა ფუტკრის პროდუქტების შეტანა ქვეყანაში დაშვებულია შემდეგი პირობებით:

ისინი მიღებულია ისეთი შენობა-ნაგებობებიდან და ნაკვეთებიდან (საფუტკრეებიდან, ლაბორატორიები) და    ადმინისტრაციული ტერიტორიებიდან სადაც არ ფიქსირდება სასოფლო-სამეურნეო და ადგილობრივი ცხოველის დაავადებები;

 

–    ისინი დამუშავებულია შესაბამის სიცოცხლისუნარიან პათოგენურ ფლორაზე.

-        დადასტურებულია ამ პროდუქტების ადამიანების მიერ მოხმარებისა და გაყიდვის მიზანშეწონილობა ექსპორტიორი  ქყვეყნის კომპეტენტური ორგანოს მიერ.

-        თან ახლავს მიკრობიოლოგიური, ქიმიური, ტოქსიკოლოგიური და რადიოლოგიური სპეციფიკაციები ბელორუსიის რესპუბლიკაში მოქმედი ვეტერინარული და  სანიტარული ინსტრუქციებისა და მოთხოვნების შესაბამისად.

 

–    ისინი მოთავსებულია მყარ და მტკიცე შეფუთვაში ჰიგიენური მოთხოვნების შესაბამისად.

 

თაფლისა და ფუტკრის სხვა პროდუქტების ქვეყანაში შეტანა აკრძალულია შემდეგ შემთხვევებში:

 

 

–   როდესაც ეს პროდუქტები დამუშავებულია ქიმიური ნივთიერებებით, იონიზირებადი იარადიაციით და ულტრაიისფერი         სხივებით.

 

–    როდესაც ორგანოლეპტური შემადგენლობა შეცვლილია, ან შეფუთვა დაზიანებულია ან გახსნილია;

–   როდესაც ასეთი პროდუქტები შეიცავს ბუნებრივ ან სინთეზურ ესტროგენებს, ჰორმონებს, ანტიბიოტიკებს, პესტიციდებს ან სხვა სამედიცინო ნივთიერებებს. 

 

უნდა არსებობდეს საერთაშორისო ვეტ-სამსახურის მიერ გაცემული ცნობა, რომელიც შედგენილია ექსპორტიორი ქვეყნის ენაზე და ბელორუსიულ ან რუსულ ენებზე, რომელსაც ხელს აწერს ექსპორტიორი ქვეყნის ჯანდაცვის ინსპექციის სამსახური, და რომელიც ადასტურებს რომ ზემოთ მითითებული ინსტრუქციები მკაცრად არის დაცული.

 

იმპორტის ლიცენზიებთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით გთხოვთ მიმართოთ ბელორუსიის რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობისა და კვების სამინისტროს შემდეგ მისამართზე:

 

სოფლის მეურნეობისა და კვების სამინისტრო

კიროვის ქუჩა 15

220030 მინსკი–30

ბელორუსია

ტელ.: +375 17 227 37 51

ფაქსი: +375 17 227 42 96

ელ-ფოსტა:  kanc@mshp.minsk.by

 

 

2. მცენარეები და მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები

 

თესლები და მცენარეები სასოფლო-სამეურნეო, სატყეო და დეკორატიული კულტურებისთვის, მცენარეებისთვის და მათი ნაწილებისთვის. ახალი და გამომშრალი ხილი და ბოსტნეულობა; თხილი.

ყავა, ჩაი, მატე და სუნელები.

 

პურეულობა (მოხმარებისთვის გამიზნული) ბალახი და ტექნიკური კულტურები, კოპრა, ალაო, მედიცინაში გამოყენებული და ბოსტნეული მცენარეები და სხვა მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის  პროდუქტები.

 

მიკრობული კულტურები, ბაქტერიები, ვირუსები, ნემატოდები და ტკიპები;  მცენარეთა გადამდები დაავადებების მატარებელი მწერები;

მცენარეებზე გადამდები დაავადებების მატარებელი მწერების კოლექციები; პათოგენებით ინფიცირებული მწერები, ჰერბარიუმებისა და თესლების კოლექციები;

რიგი სამრეწველო დანიშნულების ხე და სხვა საქონელი, მცენარეული მასალისგან დამზადებული შესაფუთი მასალა, რომელიც შესაძლოა იყოს ინფიცირებული პარაზიტებით და მცენარეთა დაავადებებით;  

 სარეველა ბალახი, მონოლითები და მიწის ნიმუშები.

 

მცენარეები და მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც დაკავშირებულია ზემოთ მოხსენიებულ კატეგორიებთან და მითტებულია I ნაწილში ექვემდებარება მცენარეთა წარმოებაზე, კარანტინზე და დაცვაზე პასუხისმგებელ სახელმწიფო სამსახურის მიერ შემოწმებას, და ნებისმიერ საიმპორტო საქონელზე უნდა დარტყმული იყოს ბეჭედი: „იმპორტი ბელორუსიის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ნებადართულია“  სახელმწიფო საკარანტინე ინსპექციის სამსახურის მიერ.  ამ უკანასკნელის სამსახურის ბეჭედი  ხის ძირების, მუყაოსა და ხის ყუთებისა და სხვა საქონლის შეფუთვებისთვის, რომელიც მითითებული არ არის ზემოთ მოთხოვნილი არ არის.