ხორვატია

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 4000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 36,60 HRK / $7.13;
üსაქონლის შემცველი გზავნილი ექვემდებარება დღგ-ს გადასახადით დაბეგვრას. გამონაკლისია ფიზიკურ პირებს შორის გაგზავნილი საჩუქარი, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება 45 ევროს;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ხორვატიული, ფრანგული, ინგლისური, გერმანული;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს - 0.51 SDR;
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 30 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.posta.hr
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 4000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ფრანგული, ინგლისური,
ხორვატიული, გერმანული;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 36,60 HRK / $7.13;
üსაქონლის შემცველი გზავნილი ექვემდებარება დღგ-ს გადასახადით დაბეგვრას. გამონაკლისია ფიზიკურ პირებს შორის გაგზავნილი საჩუქარი, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება 45 ევროს;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 15 დღე;
üმაქსიმალური - 30 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი http://ips.posta.hr
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 9 HRK/1.02 SDR;
üსაქონლის შემცველი გზავნილი ექვემდებარება დღგ-ს გადასახადით დაბეგვრას. გამონაკლისია ფიზიკურ პირებს შორის გაგზავნილი საჩუქარი, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება 45 ევროს;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები 
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1,6 იანვარი, 21,22 აპრილი, 1 მაისი, 20,22,25 ივნისი, 5,15 აგვისტო, 8 ოქტომბერი, 1 ნოემბერი, 25,26 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი http://ips.posta.hr/
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.

  

 ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ხორვატიის ოფიციალურ წყაროს

 

ნაწილი  I                              

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები

თავი  1                                                                 ცოცხალი   ცხოველები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები

 01.01-01.06                                                         ყველა ცოცხალი ცხოველი, გარდა ფუტკრებისა, წურბელებისა და  

                                                                                აბრეშუმის ჭიისა.

 

                                                                                პირობითად  დაშვებული  ნივთები

01.06                       0106.90                                ფუტკრები, წურბელები და აბრეშუმის ჭია. იხ. ნაწილი II,  

                                                                                პუნქტები 1.1 და 1.2.

                                                                              

თავი  2                                                                  ხორცი და საჭმელად ვარგისი შიგნეული

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული   ნივთები

 02.01–02.10                                                            ახალი ხორცი.

 

თავი 3                                                                   თევზი და კიბოსნაირები, მოლუსკები და სხვა წყლის ბინადარი   

                                                                               უხერხემლოები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი              შესატანად აკრძალული   ნივთები

03.01-03.07                                                           ცოცხალი თევზი, კიბოსნაირები, მოლუსკები და სხვა წყლის

                                                                                 ბინადარი უხერხემლოები.

                                                                            

                თავი 4                                                                     რძის ნაწარმი; ფრინველის კვერცხი; ნატურალური თაფლი; ცხოველური    

                                                                                                 წარმოშობის საჭმელად ვარგისი პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან არ არის  

                                                                                                 გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებული

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი             პირობითად  დაშვებული  ნივთები

04.01-04.10                                                            იხ. ნაწილი II, პუნქტი 1.2.                                                                                                                                                 

                                                                                

თავი 5                                                                   ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან  არ არის გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებული

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 05.01-05.11                                                          იხ. ნაწილი II, პუნქტი 1.2.

 

განყოფილება   I I                             მცენარეული პროდუქტები

  თავი 6                                                                   ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები, ფესვები და მსგავსნი;  

          მოჭრილი ყვავილები და დეკორატიული მცენარეულობა

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად დაშვებული ნივთები

   06.01-06.04                                                                 იხ. ნაწილი II, პუნქტი 2.                                                                               

 

 თავი 7                                                                     საკვებად გამოყენებული ბოსტნეული და ზოგიერთი ძირნაყოფები და 

          ბოლქვნაყოფები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული   ნივთები

07.07-07.14                                                                  ახალი მალფუჭებადი ბოსტნეული.

 

                                                                                 პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                                                 იხ. ნაწილი II, პუნქტი 2.1.

                                                                  

  თავი 8                                                                    საკვებად გამოსადეგი ხილი და თხილეული; ციტრუსოვანთა ან ბაღჩეული       

                                                                                  მცენარეების ქერქი

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები

   08.01-08.14                                                                ახალი მალფუჭებადი ხილი.

 

                                                                                  პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                                                  იხ. ნაწილი II, პუნქტი 2.1.                                                                                  

                                                                                                                                    

თავი 9                                                                     ყავა, ჩაი, მატე და სანელებლები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

09.01-09.10                                                                   იხ. ნაწილი II, პუნქტი 2.1

                                                                              

 თავი 10                                                                   მარცვლოვნები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

10.01-10.08                                                                    იხ. ნაწილი II, პუნქტი 2.2

                                                                               

 თავი 11                                                                 ფქვილ-ბურღულეულის მრეწველობის პროდუქტები; ალაო; სახამებელი, ინულინი, ხორბლის წებოვანა

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

11.01-11.09                                                                    იხ. ნაწილი II, პუნქტი 2.2

                                                                              

თავი 12                                                                  ცხიმოვანი თესლები და ნაყოფები; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი და ნაყოფები; სამრეწველო და სამკურნალო მცენარეები; ჩალა და ფურაჟი

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები

12.01-12.14                                                                  ყაყაჩოს კოლოფი, კანაფი და კოკას ფოთლები, რომლებიც 

                                                                                 განკუთვნილია კერძო პირების მიერ გამოსაყენებლად.

 

                                                                                  პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                              1211.30

                                 1211.90                                         იხ. ნაწილი II, პუნქტი 2.3. ყაყაჩოს კოლოფის, კანაფისა და 

         კოკას ფოთლების შესახებ ინფორმაციისთვის იხ. ნაწილი II, პუნქტი 5.

                                                              

თავი 13                                                                  ლაქი, წებო, ფისები და სხვა მცენარეული წვენები და ექსტრაქტები             

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები

13.01-13.02                                                                  ნარკოტიკების შემცველი ფისები და სხვა მცენარეული წვენები 

                                                                                 და ექსტრაქტები.

                                           

                                                                                 პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                                                  იხ. ნაწილი II, პუნქტი 2.3. ნარკოტიკების შემცველი ფისებისა 

                                                                                  და სხვა მცენარეული წვენებისა და ექსტრაქტები შესახებ 

                                                                                ინფორმაციისთვის იხ. ნაწილი II, პუნქტი 5.

 თავი 14                                                                 მცენარეული საღებავი მასალები; მცენარეული პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან არსად არის მითითებული ან დაკონკრეტებული               

 14.01-14.04                                                                  მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

                                                                          

განყოფილება   III              ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და მათი გახლეჩის პროდუქტები;                                                

                                              მომზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები

 

  თავი 15                                                                (ერთადერთი თავი)

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 15.01-15.22                                                                  იხ. ნაწილი II, პუნქტები 1.2 და 2.2.

                                                                              

განყოფილება    IV              მზა საკვები პროდუქტები; უალკოჰოლო და ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი; 

                                                თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები

 

  თავი 16                                                                ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან დამზადებული პროდუქტები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 16.01-16.05                                                                 იხ. ნაწილი II, პუნქტი 1.2.

                                                                           

  თავი 17                                                                 შაქარი და შაქრის შემცველი საკონდიტრო ნაწარმი

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 17.01-17.04                                                                 იხ. ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

                                                                              

  თავი 18                                                                კაკაო და კაკაოს ნაწარმი

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი         პირობითად  დაშვებული  ნივთები

  18.01-18.06                                                                იხ. ნაწილი II, პუნქტი 2.2.                                                                              

                                                                           

  თავი 19                                                                მარცვლოვანების, ფქვილის, სახამებლის ან რძის მზა პროდუქტები;    საკონდიტრო  ნაწარმი

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 19.01-19.05                                                                 იხ. ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

                                                                               

  თავი 20                                                                ბოსტნეულისაგან, ხილის, თხილეულისა და მცენარეთა სხვა   ნაწილებისაგან მომზადებული პროდუქტები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 20.01-20.09                                                                 იხ. ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

 

  თავი 21                                                                სხვადასხვა მზა საკვები პროდუქტები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 21.01-21.06                                                                 იხ. ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

                                                                             

 თავი 22                                                                 უალკოჰოლო და ალკოჰოლური სასმელები; ძმარი

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 22.01-22.09                                                                 იხ. ნაწილი II, პუნქტი 2.2.

                                                                          

  თავი 23                                                                კვების მრეწველობის ნარჩენები და მონარჩენი მასალები; ცხოველების მზა   საკვები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 23.01-23.09                                                                 იხ. ნაწილი II, პუნქტი 1.2.

                                                                              

თავი 24                                                                 თამბაქო და ქარხნული წარმოების თამბაქოს შემცვლელები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

  24.01-24.03                                                             იხ. ნაწილი II, პუნქტი 4.

                                                                    

განყოფილება   V                       მინერალური  და ნავთობპროდუქტები

  თავი 25                                                                 მარილი, გოგირდი; მიწა და ქვა; საბათქაშე მასალები, კირქვა და ცემენტი

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 25.01                                                                               იხ. ნაწილი II, პუნქტი 2.1.

                                                                                  

  თავი 26                                                                  მადნეული, წიდა და ნაცარი            

  26.01-26.21                                                                 მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

                                                                                

  თავი 27                                                                 მინერალური საწვავი, ნავთობპროდუქტები და მათი გამოხდის   

          პროდუქტები; ბიტუმოვანი ნივთიერებები; მინერალური ცვილები.

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული   ნივთები

 27.02                                                                              ადვილად აალებადი ნივთიერებები.

 

 27.09-27.11

                                                                                

განყოფილება  VI                       ქიმიური ან მოკავშირე მრეწველობის პროდუქტები

 თავი 28                                                                  არაორგანული ქიმიური ნივთიერებები; ძვირფასი ლითონების, იშვიათი  

         ლითონების, რადიაქტიური ელემენტების ან მათი იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული შენაერთები

დასახელება        სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული   ნივთები                                                                   

28.44-28.45                                                                   რადიაქტიური ნარჩენები და ფრაგმენტები.

 

                                                                                  პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                                                  მედიცინასა და ტექნოლოგიაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი

                                                                                  რადიაქტიური ნივთიერებები. იხ. ნაწილი II, პუნქტი 6.

                                                                                

 თავი 29                                                                  ორგანული ქიმიური ნივთიერებები

 დასახელება        სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

 29.03                                                                             ადვილად აალებადი ნივთიერებები, კერძო პირების მიერ

                                                                                  გამოსაყენებლად განკუთვნილი ნარკოტიკული საშუალებები

                                                                                  და ფსიქოტროპული ნივთიერებები.

 

                        პირობითად დაშვებული ნივთები

                                                                                  ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები.

                                                                                  იხ. ნაწილი II, პუნქტი 5.

                                                                                  ოზონის დამაზიანებელი ნივთიერებები. იხ. ნაწილი II, პუნქტი 7.1.

                                                                                        

 თავი 30                                                                  ფარმაცევტული პროდუქცია

დასახელება        სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები

30.02-30.04                                                                   ვადაგასული მედიკამენტები. მედიკამენტების შემცველი ნივთები, რომლებიც განკუთვნილია კერძო პირების მიერ გამოსაყენებლად.

30.06                      3006.10

                               3006.20

                                  3006.30

                                  3006.60

                                                                                  პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                                                   იხ. ნაწილი II, პუნქტი 6. იმ პირობით, რომ მოცემული საგნები

                                                                                   განკუთვნილია იმ ფირმისათვის გადასაცემად, რომელიც ფლობს   

                                                                                   სამედიცინო პროდუქციით ვაჭრობისა და დისტრიბუციის    

                                                                                   უფლებამოსილებას.  

                                                                                 

 თავი 31                                                                   სასუქები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

31.01-31.05                                                                    იხ. ნაწილი II, პუნქტი 15.

                                                                               

 თავი 32                                                                  სათრიმლავი ან საღებავი ექსტრაქტები; ტანინები და მათგან წარმოებული   

          პროდუქტები; საღებავები, პიგმენტები და სხვა საღებავი ნივთიერებები;  

          საღებავები და ლაქები; ფითხნი და სხვა სალესი მასალები; მელანი

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

32.01-32.15                                                                   მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

                                                                               

 თავი 33                                                                   ეთერზეთები და რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური და       

          ტუალეტის საშუალებები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი            პირობითად დაშვებული ნივთები

33.01-33.07                                                                    იხ. ნაწილი II, პუნქტი 7.

                                                                               

 თავი 34                                                                   საპონი, ზედაპირული მოქმედების ორგანული რეაგენტები, სარეცხი 

 საშუალებები, საპოხი მასალები, ხელოვნური ცვილები, დამზადებული

 ცვილები, საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებები, სანთლები და  

 მსგავსი ნაწარმი, საძერწი ცვილები, სტომატოლოგიური ცვილები და 

 თაბაშირზე დამზადებული სტომატოლოგიური პრეპარატები.

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები

34.01                                                                               იხ. ნაწილი II, პუნქტი 7.                                                                            

  თავი 35                                                                  ალბუმინოიდური ნივთიერებები; სახეცვლილი სახამებელი; წებოები;  

          ენზიმები

 დასახელება        სასაქონლო HS კოდი           

 35.01-35.07                                                                   მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

 

თავი 36                                                                  ასაფეთქებელი ნივთიერებები; პიროტექნიკური ნაწარმი; ასანთი;  

           პიროფორული შენადნობები; ზოგიერთი საწვავი პრეპარატი 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

36.01-36.06                                                            ასაფეთქებელი ნივთიერებები, პიროტექნიკური ნაწარმი, წვადი           

                                                                                  პრეპარატები

 

 თავი 37                                                                    ფოტოგრაფიული ან კინემატოგრაფიული საქონელი

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

 37.01-37.07                                                                    მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

                                                                   

 თავი 38                                                                    სხვადასხვა ქიმიური პროდუქტები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული   ნივთები

 38.08                                                                                საშიში ფრაგმენტები/ნაჭრები.

 

                                                                                   პირობითად დაშვებული ნივთები

 38.22-38.23                                                    პესტიციდები. იხ. ნაწილი II, პუნქტი 2.4.

                                                                                    რეაგენტები და მომატებული რადიაქტივობის მქონე სხვა

                                                                                    პროდუქტები. იხ. ნაწილი II, პუნქტები 6 და 7.

 

განყოფილება    VII               პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი; რეზინა და მისგან დამზადებული ნაწარმი

 თავი 39                                                                   პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული   ნივთები

 39.12                                                                                 სხვადასხვა ფორმით წარმოდგენილი ცელულოიდი.

 

  39.17

 

  39.19-39.21

 

  თავი 40                                                                  რეზინა და მისგან დამზადებული ნაწარმი

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი            პირობითად დაშვებული ნივთები

 40.14-40.15                                                                   იხ. ნაწილი II, პუნქტი 8.

 

განყოფილება   VIII              დაუმუშავებელი ტყავი, ბეწვი და მათგან დამზადებული ნაწარმი;  

                                                  საუნაგირე ნაწარმი და აღკაზმულობა; სამოგზაურო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი 

                                                  საქონელი; ცხოველთა ნაწლავისაგან დამზადებული ნაწარმი (გარდა აბრეშუმის ჭიის

                                                  ნაწლავისა)

 

   თავი 41                                                                  დაუმუშავებელი ტყავი (გარდა ბეწვისა)

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

  41.01-41.03                                                                    იხ. ნაწილი II, პუნქტი 1.2.

                                                                               

  თავი 42                                                                 ტყავისაგან დამზადებული ნაწარმი; საუნაგირე ნაწარმი და 

 აღკაზმულობა; სამოგზაურო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი 

 საქონელი; ცხოველთა ნაწლავისაგან დამზადებული ნაწარმი (გარდა 

 აბრეშუმის ჭიის ნაწლავისა)

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

  42.01-42.06                                                                  მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

 

  თავი 43                                                                 ბუნებრივი და ხელოვნური ბეწვი; მათგან დამზადებული ნაწარმი

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

  43.01-43.04                                                                   მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

                                                                               

განყოფილება    IX                ხე და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი; კორპი და კორპისგან დამზადებული ნივთები; ჩალისგან,

                                                 ესპარტოსა და სხვა დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული ნაწარმი; კალათები და მოწნული

                                                 ნაწარმი

 

   თავი 44                                                                ხე და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

  44.01-44.21                                                                 მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

   თავი 45                                                                კორპი და კორპისგან დამზადებული ნივთები

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

  45.01-45.04                                                                 მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

                                                                             

   თავი 46                                                                ჩალის,  ესპარტოსა  და სხვა დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული   

                                                                    ნაწარმი; კალათები და მოწნული ნაწარმი

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

  46.01-46.02                                                                 მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

                                                                               

განყოფილება    X                  ხის ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალის რბილი გული (მერქანი);

                                                  ქაღალდის ან მუყაოს ნარჩენები და მონარჩენი მასალა; ქაღალდი და მუყაო; მათგან  

                                                  დამზადებული ნაწარმი

 

    თავი 47                                                               ხის ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალის რბილი გული    

                                                                     (მერქანი); ქაღალდის ან მუყაოს ნარჩენები და მონარჩენი მასალა

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

  47.01-47.07                                                                 მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

                                                                               

   თავი 48                                                                 ქაღალდი და მუყაო; ქაღალდის, მუყაოსა და ქაღალდის რბილი  

  გულისაგან დამზადებული ნაწარმი

    დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

 48.01-48.23                                                                მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

                                                                                

 თავი 49                                                                  ნაბეჭდი წიგნები, გაზეთები, სურათები და სხვა პოლიგრაფიული 

           პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი ტექსტები და გეგმები

 დასახელება      სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

   49.07                                                                          ხორვატიის ეროვნული ვალუტა (HRK). იხ. ნაწილი II, პუნქტი 14.

 

                                                                                 პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                                                 ფული და ფასიანი ქაღალდები. იხ. ნაწილი II, პუნქტი 14. ნაბეჭდი მასალა.

                                                                                 იხ. ნაწილი II, პუნქტი 9.

                  

განყოფილება    XI                         ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი

   თავი 50                                                                 აბრეშუმი

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

  50.01-50.04                                                                 მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

                                                                               

   თავი 51                                                                 მატყლი, ცხოველის წმინდა ან უხეში ბეწვი; ცხენის ძუისგან  

  ნაქსოვი ძაფი  და ქსოვილები

   დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

51.01-51.13                                                                 მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

                                                                                

 თავი 52                                                                   ბამბა

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

 52.01-52.12                                                                  მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

                                                                               

  თავი 53                                                                  სხვა მცენარეული საფეიქრო ბოჭკოები, ქაღალდისაგან დამზადებული  

 ძაფი და ამ ძაფით დამზადებული ქსოვილები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

 53.01-53.11                                                                  მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

                                                                                 

  თავი 54                                                                  ხელოვნური ძაფები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

  54.01-54.08                                                             მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

                                                                                 

  თავი 55                                                                  ხელოვნური შტაპელის ბოჭკოები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

 55.01-55.16                                                                  მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ                                                                       

        

  თავი 56                                                                 ბამბა, თექა და დაურთავი  საქონელი; სპეციალური ნართები;  

ბაწრები, თოკები, ბაგირები და მათგან დამზადებული ნაწარმი

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

 56.01-56.09                                                                  მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

                                                                               

  თავი 57                                                                  ხალიჩები და იატაკის საფარი სხვა ქსოვილისაგან დამზადებული  

          ნივთები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

 57.01-57.05                                                                  მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

         

 თავი 58                                                                   სპეციალური ნაქსოვი ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის

                                                                    მასალები; მაქმანი; გობელენები; გასაწყობი დეტალები;  ნაქარგები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                      

58.01-58.11                                                                   მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

                           

 თავი 59                                                                   გაჟღენთილი, დაფარული ან ლამინირებული საფეიქრო

  ნაწარმი; ტექსტილის ნაწარმი სამრეწველო გამოყენებისთვის

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                    

 59.01-59.11                                                                   მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ                                                                           

 

 თავი 60                                                                   ნაქსოვი ნ ნაქარგი ქსოვილები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

 60.01-60.06                                                                  მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ                                                                                   

 

 თავი 61                                                                  ტანსაცმელი და სამოსის აქსესუარები, ნაქსოვი ნ ნაქარგი

 დასახელება      სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

 61.01-61.17                                                                  მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

                                                                                 

 თავი 62                                                                   ტანსაცმელი და სამოსის აქსესუარები, რომლებიც არ არის  

                                                                    ნაქსოვი ნ ნაქარგი

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

62.01-62.17                                                                    მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

 

 თავი 63                                                                   სხვა ხელოვნური საფეიქრო ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი      

 ტანსაცმელი და საფეიქრო ნაწარმი; ჩვრები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

 63.01-63.10                                                                   მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

                                                                                 

განყოფილება   XII              ფეხსაცმელი, თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის ქოლგები, ხელჯოხები, ჩხირები, 

                                                შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები; დამუშავებული ბუმბული და მისგან 

                                                დამზადებული ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისგან დამზადებული  

                                                ნივთები

 

  თავი 64                                                                 ფეხსაცმელი, პაჭიჭები და მისთანანი; მათი ნაწილები

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

  64.01-64.06                                                                 მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

                                                                               

 თავი 65                                                                   თავსაბურავები და მათი ნაწილები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

 65.01-65.07                                                                   მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

                                                                                 

 თავი 66                                                                  ქოლგები, შეზლონგები, მზის ქოლგები, ხელჯოხები, ჩხირები,

 შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

 66.01-66.03                                                                  მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

                                                                                

 თავი 67                                                                   დამუშავებული ბუმბული და ღინღლი და მათგან                                                                     

                                                                                  დამზადებული ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისგან  

                                                                    ნაწარმი ნივთები

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          პირობითად  დაშვებული  ნივთები                                                                                                                          

  67.03                                                                              ფული და ფასიანი ქაღალდები. იხ. ნაწილი II, პუნქტი 10.2.

 

განყოფილება   XIII                  ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალებისაგან  

                                                     დამზადებული  ნაწარმი; კერამიკული ნაწარმი; მინა და მინის ნაწარმი

 

   თავი 68                                                               ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან   ანალოგიური მასალებისაგან დამზადებული ნაწარმი

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

  68.01-68.15                                                                 მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

 

 თავი 69                                                                  კერამიკული ნაწარმი

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები                                                                                                                            

 69.11-69.12                                                                   იხ. ნაწილი II, პუნქტი 10.2.

                                                                                

 თავი 70                                                                  მინა და მინის აწარმი

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები                                                                                                                           

 70.13                                                                               იხ. ნაწილი II, პუნქტი 10.2.

 

 70.18                                                                        იხ. ნაწილი II, პუნქტი 10.2.

 

განყოფილება   XIV                 ბუნებრივი ან ხელოვნური მარგალიტი, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები, ძვირფასი 

                                                    ლითონები, ძვირფასი ქვებით გაწყობილი ლითონები და მათგან დამზადებული ნივთები; 

                                                    ბიჟუტერია; მონეტები

 

 თავი 71                                                                  (ერთადერთი თავი)         

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

   71.06-71.15                                                               ძვირფასი ლითონები. იხ. ნაწილი II, პუნქტები 10.2 და 14.

  71.17                                                                                ბიჟუტერია. იხ. ნაწილი II, პუნქტი 10.2.

 

  71.18                                                                 მონეტები. იხ. ნაწილი II, პუნქტი 14.

 

განყოფილება   XV                     არაკეთილშობილი ლითონები და ბაზისად გამოყენებული ლითონებისაგან 

                                                      დამზადებული ნაწარმი

 

 თავი 72                                                                  რკინა და ფოლადი

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

 72.01-72.29                                                                 მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

 

თავი 73                                                                   რკინისა და ფოლადის ნაწარმი

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები                                                                                                                           

73.23                                                                               იხ. ნაწილი II, პუნქტი 10.2.

 

თავი 74                                                                    სპილენძი და მისი ნაწარმი

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები                                                                                                                          

74.18                                                                                 იხ. ნაწილი II, პუნქტი 10.2.

 

თავი 75                                                                    ნიკელი და მისი ნაწარმი

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

75.01-75.08                                                                   მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

                                                                                 

თავი 76                                                                    ალუმინი და მისი ნაწარმი

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები                                                                                                                           

76.15                                                                                იხ. ნაწილი II, პუნქტი 10.2.

 

თავი 77                                                                   (გათვალისწინებულია მომავალში ჰარმონიზაციის სისტემის  ფარგლებში

 გამოსაყენებლად)

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი

 

თავი 78                                                                   ტყვია და მისგან დამზადებული ნივთები

78.01-78.06                                                                   მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ                                                                               

 

თავი 79                                                                   თუთია და მისგან დამზადებული ნივთები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

79.01-79.07                                                                   მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

                                                                                

თავი 80                                                                   კალა და მისგან დამზადებული ნივთები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

80.01-80.07                                                                   მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

                                                                            

თავი 81                                                                   სხვა ძირითადი ლითონები; სერმეტი და მისგან დამზადებული ნივთები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

81.01-81.13                                                                   მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ                                                                               

 

თავი 82                                                                   ინსტრუმენტები, ხელსაწყო-იარაღები, მჭრელი  ინსტრუმენტები,

 არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული კოვზები და

 ჩანგლები; არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული მათი ნაწილები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი             პირობითად  დაშვებული  ნივთები                                                                                                                          

82.11-82.13                                                                    იხ. ნაწილი II, პუნქტი 10.2.

 

82.14-82.15                                                              იხ. ნაწილი II, პუნქტი 10.2.

 

თავი 83                                                                    არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული სხვადასხვა ნივთები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

83.01-83.11                                                                   მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

 

განყოფილება   XVI          მანქანა-დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები; ელექტრომოწყობილობები;                                                  

                                             მათი ნაწილები; ხმისჩამწერი აპარატურა და რეპროდუქტორები, სატელევიზიო

                                             გამოსახულებისა და ბგერის  ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა, მათი ნაწილები და  

                                             აქსესუარები

 

 თავი 84                                                                  ბირთვული რეაქტორები, ბოილერები, დანადგარები და მექანიკური  

მოწყობილობები; მათი ნაწილები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები                                                                                                                           

 84.23                                                                               იხ. ნაწილი II, პუნქტი 11.

                                                                               

  თავი 85                                                                  ელექტრო მანქანები და მოწყობილობები და მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერი  

 და  სარეპროდუქციო აპარატურა, სატელევიზიო  გამოსახულების და ხმის 

 ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა და მათი ნაწილები და 

 აქსესუარები

დასახელება        სასაქონლო HS კოდი          

  85.01-85.48                                                               მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

 

განყოფილება   XVII                  სატრანსპორტო საშუალებები, თვითმფრინავი, გემები და მათთან 

                                                      დაკავშირებული სატრანსპორტო მოწყობილობები

 

 თავი 86                                                                 რკინიგზის ან ტრამვაის ლოკომოტივები, მოძრავი შემადგენლობა და მათი    

ნაწილები; მატარებლის ან ტრამვაის სალიანდაგო გზა და ფიტინგები და   

მათი ნაწილები; ყველა სახის მექანიკური (მათ შორის, ელექტრო- 

მექანიკური) საგზაო სიგნალიზაციის მოწყობილობები.

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

 86.01-86.09                                                                  მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ                                                                     

 

 თავი 87                                                                   ტრანსპორტი, გარდა სარკინიგზო და ტრამვაის მოძრავი შემადგენლობისა    

          და მათი ნაწილები და აქსესუარები

დასახელება        სასაქონლო HS კოდი          

  87.01-87.16                                                                 მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

 

 თავი 88                                                                   თვითმფრინავები, კოსმოსური ხომალდები და მათი ნაწილები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

 88.01-88.05                                                                   მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

 

 თავი 89                                                                   გემები, ნავები და მცურავი კონსტრუქციები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

 89.01-89.08                                                                    მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

 

განყოფილება   XVIII                  ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, მაკონტროლებელი,

                                                        ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატურა; საათები;                                                      

                                                        მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი  ნაწილები  და აქსესუარები

 

 თავი 90                                                                  ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი,

 მაკონტროლებელი, ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული ინსტრუმენტები   

 და აპარატურა; მათი ნაწილები და აქსესუარები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები                                                                                                                             

 90.16                                                                               საზომი ინსტრუმენტები და აპარატურა. იხ. ნაწილი II, პუნქტი 11.

 

 90.24-90.32

 

 90.01                       9001.30                                 კონტაქტური ლინზები. იხილეთ ნაწილი II, § 10.2.

 

  თავი 91                                                                  საათები და მათი ნაწილები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

 91.01-91.14                                                                  მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

 

 თავი 92                                                                  მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           პირობითად  დაშვებული  ნივთები                                                                                                                            

 92.05                                                                               ჩასაბერი და სასულე ინსტრუმენტები. იხ. ნაწილი II, პუნქტი 10.2.

 

 92.08-92.09

 

განყოფილება    XIX                         იარაღი და საბრძოლო მასალები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

 

თავი 93                                                                  (ერთადერთი თავი)             

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი             შესატანად აკრძალული ნივთები

93.01-93.04                                                           საბრძოლო  მასალა და აღჭურვილობა, ვაზნები, ბომბები და

                                                                                 მსგავსი ნივთები.

 

93.06                                                                       პირობითად  დაშვებული  ნივთები

            იარაღი. იხ. ნაწილი II, პუნქტი 12.

 

განყოფილება    XX                         ქარხნული წარმოების  სხვადასხვა ნივთები

 

  თავი 94                                                                 ავეჯი; საწოლები, ლეიბები, ლეიბის ფუძეები, დივანის ბალიშები და 

 მსგავსი სატენის მქონე საოჯახო ნივთები; ნათურები და სანათი   

 მოწყობილობები, რომლებიც სხვაგან არსად არის მითითებული ან 

  დაკონკრეტებული; მანათობელი (განათებული) ნიშნები, აბრები 

  სახელწოდებით და მისთანანი; ასაწყობი  შენობები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

 94.01-94.06                                                                  მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

                                                                           

  თავი 95                                                                 სათამაშოები, სხვადასხვა სახის თამაშები და სპორტული ინვენტარი;    

 მათი ნაწილები და აქსესუარები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი             პირობითად  დაშვებული  ნივთები

95.03                                                                       სათამაშოები. იხ. ნაწილი II, პუნქტი 13.

                                                                                

 

  თავი 96                                                                  ქარხნული წარმოების  სხვადასხვა ნივთები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი             პირობითად  დაშვებული  ნივთები

96.03                                                                       კბილის ჯაგრისები, პირადი ტუალეტისა და კოსმეტიკისთვის

           გამოსაყენებელი ფუნჯები/ჯაგრისები. იხ. ნაწილი II, პუნქტი 10.2.                                                                             

 

განყოფილება    XXI                        ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო ნივთები და ანტიკვარიატი

 

  თავი 97                                                                   (ერთადერთი თავი)

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

  97.01-97.06                                                                   მოცემული ნივთები დაშვებულია უპირობოდ

 

 

ნაწილი  II

შესატანი  და   სატრანზიტო   ნივთების   დაშვების   პირობები

1. ცხოველები და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები

1.1 ფუტკრები, წურბელები და აბრეშუმის ჭია

ფუტკრების, წურბელებისა და აბრეშუმის ჭიების იმპორტირება ნებადართულია სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სამინისტროს მიერ გაცემული ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ცნობის საფუძველზე.

1.2 ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები და ადამიანის მიერ საკვებად გამოყენებული მეფუტკრეობის

პროდუქტები1

აღნიშნულთა იმპორტირებისთვის საჭიროა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული შემდეგი ცნობები:

() ჯანმრთელობის სათანადო მდგომარეობის დამადასტურებელი (სანიტარული კვლევის შედეგები);

() ხარისხის დამადასტურებელი (ბაზრის შემოწმება).

ცხოველების საკვებად და სხვა მიზნებისთვის გამოყენებული ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები1

აღნიშნულთა იმპორტირებისთვის აუცილებელია მათ თან ახლდეს სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სამინისტროს მიერ გაცემული (ვეტერინარული და სანიტარული) და აგრეთვე ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული ხარისხის დამადასტურებელი (ბაზრის შემოწმება) ცნობები.

2. მცენარეები და მცენარეული პროდუქტები

ცოცხალი მცენარეები, ბოლქვები, ძირები და მისთანანი

მცენარეების ან მათი ნაწილების (თესლების, ნერგების, ღეროების, ბოლქვების, ტუბერებისა და ..) შემცველი პარტიები, რომლებშიც შესაძლოა იმყოფებოდნენ მავნებლები ან პარაზიტები, ექვემდებარება საზღვარზე სავალდებულო სანიტარულ შემოწმებას ფიტოსანიტარული სამსახურების მიერ.

საიმპორტოდ განკუთვნილ მცენარეთა პარტიებს წარმოშობის ქვეყნის მცენარეთა დაცვის სათანადო კომპეტენციის მქონე ორგანოს მიერ გაცემული ჯანმრთელობის სათანადო მდგომარეობის დამადასტურებელი ცნობა.

ზოგად ფიტოსანიტარული კონტროლის დებულებებს ემატება ასევე სპეციალური დებულებები, რომლებიც ზოგიერთ შემთხვევაში უკავშირდება იმ ტერიტორიას, საიდანაც მოდის ტვირთის/გზავნილის პარტია.

აღნიშნული რეგულაციების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სამინისტროში, მისამართი: გრად ვუკოვარის ., N 78, HR-10000 ზაგრები, ხორვატია. ტელ: +385 1 61 09 208; ფაქსი: +385 1 61 09 207.

2.1 საკვებად ვარგისი ბოსტნეული, ხილი, ყავა, ჩაი, სუნელები და სანელებლები, მარილი1

ამ პროდუქტების იმპორტირებისთვის აუცილებელია სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული შემდეგი ცნობების ქონა:

() ჯანმრთელობის სათანადო მდგომარეობის დამადასტურებელი (სანიტარული კვლევის შედეგები);

() ხარისხის დამადასტურებელი (ბაზრის შემოწმება).

2.2 მარცვლეული და ფქვილ-ბურღულეულის მრეწველობის პროდუქტები; მცენარეული და ცხოველური ცხიმები; შაქარი; კაკაო და კაკოს ნაწარმი; მარცვლეულზე დამზადებული პროდუქტები, ფქვილი, სახამებელი, რძე,  საკონდიტრო პროდუქტები; ბოსტნეულზე, ხილზე და მცენარეთა სხვა წარმომადგენლებზე დამზადებული პროდუქტები და სხვა საკვები პროდუქცია1

აღნიშნულთა იმპორტირებისთვის საჭიროა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული შემდეგი ცნობები:

() ჯანმრთელობის სათანადო მდგომარეობის დამადასტურებელი (სანიტარული კვლევის შედეგები);

() ხარისხის დამადასტურებელი (ბაზრის შემოწმება).

2.3 თესლები

თესლების იმპორტირებისთვის აუცილებელია სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სამინისტროს მიერ გაცემული ცნობის ქონა.

საკვებად ვარგისი თესლები და ზეთოვანი ხილი1

აღნიშნულთა იმპორტირება დაშვებულია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამადასტურებელი ცნობის წარმოდგენის საფუძველზე.

ბოსტნეულის/მცენარეების წვენები, ექსტრაქტები და კონცენტრატები

იმპორტირება დაშვებულია სანიტარული შემოწმების შემდეგ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამადასტურებელი ცნობის წარმოდგენის საფუძველზე.

2.4 სოფლის მეურნეობაში გამოყენებული პარაზიტების საწინააღმდეგო პროდუქტები

მოცემული პროდუქტების იმპორტირებისთვის აუცილებელია მათ თან ახლდეს სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სამინისტროს მიერ გაცემული ცნობა.

3. უალკოჰოლო სასმელები და ალკოჰოლური სითხეები

აღნიშნულთა იმპორტი ნებადართულია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული შემდეგი ცნობების საფუძველზე:

() ჯანმრთელობის სათანადო მდგომარეობის დამადასტურებელი (სანიტარული კვლევის შედეგები);

() ხარისხის დამადასტურებელი (ბაზრის შემოწმება).

4. თამბაქო1

თამბაქოს იმპორტირებისთვის აუცილებელია მას თან ახლდეს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული ჯანმრთელობის სათანადო მდგომარეობის დამადასტურებელი (სანიტარული კვლევის შედეგები) ცნობისა და სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სამინისტროს მიერ გაცემული ცნობა.

5. ნარკოტიკული საშუალებები

ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები; მცენარეები და მცენარეთა ნაწილები, ექსტრაქტები და ფისი, რომლებიც შეიცავს საშიშ ნარკოტიკულ ნივთიერებებს

მითითებული პროდუქტების იმპორტი დაშვებულია იმ პირობით, რომ აღნიშნულზე მიღებულია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული ნებართვა (აღნიშნული რეგულაციების შესახებ ნებისმიერი სახის დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ ჯანდაცვის სამინისტროს).

6. ფარმაცევტული პროდუქცია

ფარმაცევტული პროდუქცია (მედიკამენტები, ვაქცინები და მსგავსი პროდუქცია)2

() ადამიანებისათვის განკუთვნილი მედიკამენტებისათვის საჭიროა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული ლიცენზია.

() ვეტერინარული დანიშნულებით გამოყენების შემთხვევაში მოითხოვება სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სამინისტროს მიერ გაცემული ლიცენზია.

7. კოსმეტიკური და ტუალეტის საგნები1

კოსმეტიკური და ტუალეტის საგნები იმპორტირებისთვის საჭიროა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული ჯანმრთელობის სათანადო მდგომარეობის დამადასტურებელი ცნობის (სანიტარული კვლევის შედეგები) ქონა.

7.1 ოზონის დამაზიანებელი ნივთიერებები

მოითხოვება საჭიროა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული ლიცენზია.

8. რეზინის ნაწარმი1

რეზინისაგან დამზადებული ჰიგიენური და ფარმაცევტული პროდუქცია

აღნიშნული პროდუქციის იმპორტირებისთვის საჭიროა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული ჯანმრთელობის სათანადო მდგომარეობის დამადასტურებელი ცნობის (სანიტარული კვლევის შედეგები) ქონა.

9. წიგნები, ბროშურები, გაზეთები, პოლიგრაფიული მასალა

ექვემდებარება საგამომცემლო საქმიანობის შესახებ ხორვატიის კანონებით გათვალისწინებული ყველა პირობის დაცვას.

10. ბუნებრივი ან ხელოვნური მარგალიტი, ძვირფასი ლითონები და ქვები, მათგან დამზადებული ნაკეთობები და ბიჟუტერია

10.1 ძვირფასი ლითონები და მათგან დამზადებული ნაკეთობები

თუ აღნიშნული ნივთები გამიზნულია გასაყიდად, აუცილებელია მათ თან ახლდეს ქიმიური ანალიზისა და სტანდარტიზაციის სამსახურის მიერ გაცემული ნებართვა.

10.2 ძვირფასი ლითონებისა და სხვა მასალისაგან (მინა, კერამიკა, ხე და . . მაგ., კოვზები, დანები, თეფშები) დამზადებული პირადი გამოყენებისათვის განკუთვნილი ნივთები, ბიჟუტერია; ადამიანის თმა და პარიკები; სასულე ინსტრუმენტები; კონტაქტური ლინზები1

თანდართული უნდა ჰქონდეს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული ჯანმრთელობის სათანადო მდგომარეობის დამადასტურებელი ცნობის (სანიტარული კვლევის შედეგები) ქონა.

11. საზომი ინსტრუმენტები

იმპორტი დაშვებულია მხოლოდ საზომი ინსტრუმენტების სამსახურის თანხმობით.

12. საბრძოლო მასალები

საბრძოლო მასალების იმპორტირებისთვის აუცილებელია მათ თან ახლდეს ხორვატიის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გაცემული ლიცენზია.

  13. სათამაშო აპარატები, სათამაშოები

 

სათამაშოები იმპორტირება ნებადართულია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული ჯანმრთელობის სათანადო მდგომარეობის დამადასტურებელი ცნობის (სანიტარული კვლევის შედეგები) წარმოდგენის საფუძველზე.

14. მონეტები

ხორვატიის ეროვნული ვალუტის (HRK) გაგზავნა (იმპორტი და ექსპორტი) საფოსტო გზავნილის სახით აკრძალულია. ხორვატიის ეროვნული ვალუტის გაგზავნა სათანადო უფლებამოსილების