ჩეხეთის რესპუბლიკა

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 4000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 150 ადგ.ვალუტა / $8.80;
üსაქონლის შემცველი გზავნილი ექვემდებარება დღგ-ს გადასახადით დაბეგვრას. გამონაკლისია ფიზიკურ პირებს შორის გაგზავნილი საჩუქარი, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება 45 ევროს;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ჩეხური, ინგლისური, ფრანგული, გერმანული, სლოვაკური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 15 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.ceskaposta.cz
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 4000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ფრანგული, ინგლისური, ჩეხური, სლოვაკური, გერმანული;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 150 ადგ.ვალუტა / $8.80;
üსაქონლის შემცველი გზავნილი ექვემდებარება დღგ-ს გადასახადით დაბეგვრას. გამონაკლისია ფიზიკურ პირებს შორის გაგზავნილი საჩუქარი, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება 45 ევროს;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 15 დღე;
üმაქსიმალური - 1 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი - www.ceskaposta.cz
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üსაქონლის შემცველი გზავნილი ექვემდებარება დღგ-ს გადასახადით დაბეგვრას. გამონაკლისია ფიზიკურ პირებს შორის გაგზავნილი საჩუქარი, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება 45 ევროს;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობაერთხელ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5/6
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1 იანვარი, 19,22 აპრილი, 1,8 მაისი, 5,6 ივლისი, 28 სექტემბერი, 28 ოქტომბერი, 17 ნოემბერი, 24,25,26 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.postaonline.cz/en/trackandtrace/-/zasilka
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
 
 
 ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ჩეხეთის რესპუბლიკის ოფიციალურ წყაროს

 

ნაწილი I
შესატანად / სატრანზიტოდ აკრძალული ან შესატანად პირობითად დაშვებული ნივთების სია
განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები
თავი 1                                                                 ცოცხალი   ცხოველები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ შესატანად აკრძალული   ნივთები
 01.01-06                                                                       ყველა ცოცხალი ცხოველი გარდა ფუტკრების, წურბელების,
                                                                                        აბრეშუმის ჭიის, აგრეთვე კვლევებისათვის განკუთვნილი
                                                                                        პარაზიტებისა და მავნე მწერების გამანადგურებელი
სახეობების რომლებიც განკუთვნილია მწერთა
კონტროლისთვის და აღიარებულია ოფიციალური ორგანოების მეირს, დროსოფილდის ოჯახის მწერები ბიომედიცინური გამოკვლევების მიზნით ოფიციალური ონორგანოებისთვის.
 
                     ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
                                                                                        ყველა ცოცხალი ცხოველი ფუტკრები, წურბელები,
                                                                                        აბრეშუმის ჭია, აგრეთვე კვლევებისათვის განკუთვნილი
                                                                                        პარაზიტები და მავნე მწერების გამანადგურებელი
სახეობები რომლებიც განკუთვნილია მწერთა
კონტროლისთვის და აღიარებულია ოფიციალური ორგანოების მეირს, დროსოფილდის ოჯახის მწერები ბიომედიცინური გამოკვლევების მიზნით ოფიციალური ონორგანოებისთვის.
 
 
თავი 2                                                                 ხორცი და საჭმელად ვარგისი შიგნეული
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ შესატანად აკრძალული   ნივთები
0201–06                                                                         ხორცი, ფრინველის ხორცი
                     ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
 
0207                                                                               ხორცი, ფრინც ახალი, გაცივებული ან გაყინული.
იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.
0208    0208 10-                                                           კურდღლები, ბაყაყები, მტრედები, მწყერები,  ვეშაპები, ზვიგენები,
რეინდიერი და სხვ. იხილეთ ნაწილი II, §           2.1.1
             0208 90
02.07                                                                              ხორცი, ფრინველის ხორცი, ახალი, გაცივებული ან გაყინული. იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.
02.08  02.08.10 -                                                         კურდღლების, ბაყაყები, მტრედები, კეილები, ვეშაპები, ზვიგენები,
რეინდიერი და სხვ.
             02.08.90
 
თავი 3                                                                  თევზი და კიბოსნაირები, მოლუსკები და სხვა წყლის ბინადარი   
                                                                              უხერხემლოები
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად დაშვებული ნივთები
03.01-07                                                                        თევზი.
03.01  0301.10                                                                            ორნამენტული თევზი, მტკნარი წყლის და ზღვის.
             0301.91-                                                           თევზი. სხვა, მათ შორის ზღვის თევზი.
             0301.99
03.02  0302.69                                                                            თევზი. სხვა.
             0302.70                                                                            ღვიძლი და ქვირითი.
03.04  0304.10-                                                           თევზი. სხვა მტკნარი თევზი. სხვა თევზის ხორცი (ადგილზე). ქაშაყი
ფილე.
0304.90                                                                            კოდი. სურამი.
03.05  0305.10-                                                           თევზის ფქვილი ადამიანის მოხმარებისთვის. თევზის ღვიძლი, ფილე,
ხმელი, დამარილებული ან შებოლილი თევზი.
             0305.69
03.06  0306.23                                                                            კრევეტები, გარდა ცოცხალისა, ახალი ან გაცივებული.
  0306.24                                                                        კიბორჩხალა, გარდა ცოცხალისა, ახალი ან გაცივებული.
  0306.29                                                                        სხვა, მათ შორის, კიბოსნაერთა ფქვილი ადამიანის მოხმარებისათვის.
ნორვეგიული ლობსტერი (ნეფროპს ნოვევიგუსი), გარდა ცოცხალი, ახალი ან გაცივებული.
03.07 0307.10-                                                               მოლუსკები, გარდა ცოცხალისა, ახალი ან გაცივებული. გაყინული მიდიები, გარდა ცოცხალი, ახალი ან გაცივებული. მელან-თევზი. რვაფეხა
.
0307.99                                                                            ოქტოპოდა. ლოკოკინები, გარდა ზღვის ლოკოკინებისა.
 
თავი 4                                                                        რძის ნაწარმი; ფრინველის კვერცხი; ნატურალური თაფლი; ცხოველური წარმოშობის საჭმელად ვარგისი პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან არ არის გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებული                                                                          
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი             პირობითად დაშვებული ნივთები
 
04.01                                                                              რძე, ნაღები.
04.02  0402.29                                                                            ბავშვის რძე, მიუხედავად შეფუთვის ფორმისა და წონისა.
04.04  0404.10-                                                           შხამი.
0404.90
04.05  0405.10                                                                            კარაქი.
04.06  0406.10                                                                            ყველი და კვარკი.
             0406.20-                                                           "გლაურის" ყველი (შერეული მწვანილი). სხვა ყველი.
             0406.90
04.07                                                                              კვერცხი.
04.08                                                                              კვერცხის პროდუქტები, ადრე დამუშავებული პროდუქტები, კვების
პროდუქტების გარდა.
04.09                                                                              ბუნებრივი თაფლი
 
თავი 5                                                                  ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან  არ არის გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებული
დასახელება        სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
05.01    0501.00                                                            თმის.
05.02    0502.90                                                            ცხოველების ბალიშები, თმა.
05.03    0503.00                                                            ცხენი.
05.05    0505.10                                                            დაუმუშავებელი ბუმბული ან ბუმბულის ნაწილები.
             0505.90                                                             ფრინველის ფრინველი. სხვა. იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.
05.07    0507.10                                                            სპილოს ძვალი. იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.
             0507.90                                                             სხვა. იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.
განყოფილება    II                მცენარეული პროდუქტები
თავი 6                                                                 ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეებიბოლქვები, ფესვები და მსგავსნი;          
                                                                              მოჭრილი ყვავილები და დეკორატიული მცენარეულობა
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
06.02  0602.10                                                                            კულტივირებული ყურძენი. კალთები და ფესვები. იხილეთ ნაწილი II,
§ 2.2.1.
0602.20                                                                            ვაზის კალმები და ახალგაზრდა ვაზები. სხვა.
ჟოლოს ბუჩქების და ამერიკული ატმის ხეების ნერგები. ცოცხალი ნერგების წაბლის ხეები, გარდა თესლი და როზასუს მასპინძელი მცენარეები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.1.
0602.90                                                             ტყის ხეები. კალთები, ფესვები და ახალგაზრდა მცენარეები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.1. მუხის ხეების კალთები, ფესვები და ნერგები, გარდა რკოსი. იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.1.
                                                                                        ყაყაჩოს ნერგები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.1.
                                                                                        ახალგაზრდა ჰოპის მცენარეები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.1.
                                                                                        ახალგაზრდა თამბაქოს მცენარეები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.1.
 
 
თავი 7                                                                 საკვებად გამოყენებული ბოსტნეული და ზოგიერთი ძირნაყოფები და                                 
        ბოლქვნაყოფები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
07.01  0701.10-                                                           კარტოფილი, ახალი ან გაცივებული.
0701.90
07.02  0702.00                                                                            პომიდორი, ახალი ან გაცივებული.
07.03  0703.10-                                                           ხახვი, ნიორი და პრასი.
             0703.90
07.04  0704.10                                                                            ყვავილოვანი კომბოსტო და ბროკოლი.
07.06  0706.10-                                                           სტაფილო, გორგასული და ნიახური.
             0706.90
07.08  0708.10-                                                           ბოსტნეული, დაბომბული ან ჩამონტაჟებული, ახალი ან გაცივებული.
             0708.90
07.10  0710.10 -                                                          ბოსტნეული (მოუხარშავი, დაორთქლილი ან მდუღარე წყალში
მოხარშული), გაყინული.
             0710.90
07.11  0711.10                                                                            ხახვი.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.2
 
თავი 8                                                                 საკვებად გამოსადეგი ხილი და თხილეული; ციტრუსოვანი ან ბაღჩეული
        მცენარეების ქერქი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
08.01  08.01.11 -                                                         გამომშრალი ქოქოსი. ბრაზილიის თხილი ჭურვიში. სხვადასხვა
კაკალი.
             0801.32                                                                            ნუშის, ნაჭუჭში
             0802.12                                                                            ნუში.
             0802.21 -                                                          სხვა ახალი თხილები. ტყის თხილი ან კენკროვანი, ნაჭუჭით ფისტები.
             0802.90
08.03  0803.00                                                                            ბანანები.
08.04  0804.10-                                                           ლეღვი, ავოკადო, მანგო და სხვა ხილი, ახალი ან ხმელი.
             0804.50
08.05  0805.10-                                                           ციტრუსის ნაყოფი, ახალი ან ხმელი.
             0805.90
08.06  0806.10-                                                           ყურძენი, ახალი ან ხმელი.
             0806.20
08.07  0807.11-                                                           ნესვები, პაპები (პაპაია).
             0807.20
08.08  0808.10-                                                           ვაშლი, მსხალი და კვინები.
             0808.20
08.09  0809.20                                                             ალუბალი, მორგანო ალუბალი.
08.10.10                                                            ახალი მარწყვი
08.11  0811.10-                                                           ხილი და კაკალი, არომატიზებული (მოუხარშავი, დაორთქლილი ან
მდუღარე წყალში მოხარშული), გაყინული,
             0811.90                                                                            დამატებული შაქარი ან სხვა დამატენიანებელი ნივთი. მარწყვი, ჟოლო.
სხვა.
08.12  0812.10                                                                            ხილი და თხილი, დროებით შენახული             
08.13  0813.10                                                                            ჩირები
             0813.50
08.14  0814.00                                                                            ციტრუსის ხილის ან ნესვის კანი.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.3
 
თავი 9                                                                 ყავა, ჩაი, მატე და სანელებლები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
09.01  0901.21-                                                           ყავა მოხალული არ არის კოფეინით და კოფეინის გარეშე.
             0901.22
09.02  0902.10-                                                           მწვანე ჩაი (არა ფერმენტირებული).
             0902.20
09.03  0903.30-                                                           შავი ჩაი (ფერმენტირებული).
             0903.40
09.04  0904.11-                                                           სხვადასხვა სანელებლები.
             0904.20
  იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.4.
თავი 10                                                                 მარცვლოვანები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
10.01-08                                                                        მარცვლეული. იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.5.
10.01-05   1001.10-                                                     სხვადასხვა ფქვილი.
  1005.90
10.08       1008.10-                                                      წიწიბურა, ფეტვი და სხვა მარცვლეული.
     1008.90
თავი 11                                                                 ფქვილ-ბურღულეულის მრეწველობის პროდუქტები; ალაო;
          სახამებელი, ინულინი, ხორბლის წებოვანა
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
11.01-08                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.5.
 
თავი 12                                                               ცხიმოვანი  თესლები და ნაყოფები; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი 
        და ნაყოფი; სამრეწველო და სამკურნალო მცენარეები; ჩალა და ფურაჟი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ შესატანად აკრძალული   ნივთები
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.6.
 
       ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
12.02  1202.10-                                                           ნიადაგის თხილი.
             1202.20
12.03-07 1203.00-                                                       სელი მზესუმზირის თესლი, კანაფის თესლი და სხვა ცხიმების
თესლი.
             1207.99
12.08  1208.10-                                                           ფქვილი და ოლეგანური ხილიგან დამზადებული საკვები.
             1208.90
12.09  1209.22                                                                            სამყურა თესლი.
12.10  1210.10-                                                           სვია.
             1210.20
12.11  1211.10-                                                           მცენარეები, მცენარეების ნაწილები (თესლისა და ხილის ჩათვლით),
რომლებიც გამოიყენება პარფიუმერიაში და აფთიაქში.
             1211.90
12.12  1212.10-                                                           ლობიო, ზღვის მცენარეები და სხვა წყალმცენარეები და სხვა ზღვის
ბალახები.
             1212.99
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.6.
თავი 13                                                               ლაქი, წებო, ფისები და სხვა მცენარეული წვენები და ექსტრაქტები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
13.02  1302.11                                                                            ოპიუმი.
             1302.19                                                                            ბოსტნეული ძირები და ექსტრაქტები. სხვა.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.7.
 
თავი 14                                                               მცენარეული საღებავი მასალები; მცენარეული პროდუქტები, რომლებიც
        სხვაგან არსად არის მითითებული ან დაკონკრეტებული
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
14.01-04                                                                        მცენარეთა ნაწილები, მცენარეთა პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, §
2.2.8.    
 
განყოფილება    III                ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და მათი გახლეჩის პროდუქტები;
        მომზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები
თავი 15                                                               (ერთადერთი თავი)
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
15.01-06                                                                        ცხოველური ცხიმები და ზეთები.
15.04  1504.10-                                                           ცხიმები და ზეთები და მათი ფრაქციები, თევზის და ზღვის
ძუძუმწოვრების.
             1504.30
15.05  1505.10-                                                           ცხიმი შიშაგის ბამიბისგან. სხვა
             1505.90
15.07  1507.10-                                                           სოიო-ლობიოs ზეთი. სხვა.
             1507.90
15.08  1508.10-                                                           ნიადაგის თხილის ზეთი. სხვა.
             1508.90
15.09  1509.10-                                                           ზეითუნის ზეთი. სხვა.
             1509.90
15.12  1512.11-                                                           სხვადასხვა ზეთები. სხვა.
             1512.29
15.14  1514.10-                                                           სხვადასხვა ზეთები. სხვა.
             1514.90
15.16  1516.10- მ                                                        არგარინი. სხვა
             1516.20
15.18  1518.00                                                                            ცხოველური ან მცენარეული ცხიმები და ზეთები და მათი ფრაქციები,
მოხარშული, ჟანგვის, დეჰიდრატირებული, სულფური, აფეთქებული,
პოლიმერიზებული სითბით ვაკუუმში ან ინერტული აირის ან სხვაგვარად ქიმიურად მოდიფიცირებული.
15.21  1521.10-                                                           სპერმაცეტი. სხვა.
             1521.90
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.9.
განყოფილება    IV                მზა საკვები პროდუქტები; უალკოჰოლო და ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი;
        თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები
თავი 16                                                               ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა 
        უხერხემლოებისაგან დამზადებული პროდუქტები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
16.01-05                                                                        ხორცი, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან სხვა წყლის
უხერხემლოების მომზადება
1603.00:                                                                         ექსტრაქტები და წვენები ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების.
16.04 1604.30                                                               ხიზილალა.
16.05 1605.90                                                               მოლუსკები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.10.
თავი 17                                                               შაქარი და შაქრისშემცველი საკონდიტრო ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
17.01                                                                              გადაუმუშავებული შაქარი.
             1701.11-                                                           შაქარი. სხვა.
             1701.99
17.02                                                                              სხვა შაქარი.
1703-04                                                                         მოლაზესი. შაქრის საკონდიტრო ნაწარმი რომლიც არ შიცავს კაკაოს
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.11.
 
თავი 18                                                               კაკაო და კაკაოს ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
18.05-06                                                                        კაკაოს ფხვნილი, შოკოლადი და სხვა პროდუქტები, რომელიც შეიცავს
კაკაოს. იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.12.
 
თავი 19                                                               მარცვლოვანების, ფქვილის, სახამებლის ან რძის მზა პროდუქტები;
       საკონდიტრო ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
19.01  1990.                                                                 სხვადასხვა საკვები პრეპარატები. სხვა.
19.02  1902.11-                                                           პასტა, რომელიც შეიცავს ხორცs და კვერცხს. სხვა.
             1902.19
19.04  1904.10-                                                           მარცვლეული ან მარცვლეული პროდუქტებისგან დამზადებული მზა
საკვები.
             1904.20
19.05                                                                              საკონდიტრო ნაწარმი.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.13.
თავი 20                                                               ბოსტნეულისაგან, ხილის, თხილეულისა და მცენარეთა სხვა 
        ნაწილებისაგან მომზადებული პროდუქტები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
20.01                                                                              ბოსტნეული, ხილი და კაკალი და მცენარეების სხვა საკვები ნაწარმი,
ძმრით ან ძმარმჟავით მომზადებული ან შენახული
20.02                                                                              პომიდორი მზადდება ან არ არის დაცული, ვიდრე ძმარი ან
ძმარმჟავით.
20.04-05                                                                        სხვა ბოსტნეული მზადდება ან ინახება, ვიდრე ძმარი.
20.07-09                                                                        მცენარეების ხილი, თხილი და სხვა საკვები ნაწარმი, სხვაგვარად
მომზადებული ან შენახული
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.14.
თავი 21                                                               სხვადასხვა მზა საკვები პროდუქტები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
21.01-06                                                                        სხვადასხვა საკვები პრეპარატები.
21.01                                                                              ექსტრაქტები, ესენციები და ყავის კონცენტრატები. ჩაი ან მატე.
21.02  2102.10-                                                           საფუარი.
             2102.20
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.15.
თავი 22                                                               უალკოჰოლო და ალკოჰოლური სასმელები; ძმარი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
22.01-09                                                                        სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი.
22.01                                                                              მინერალური წყალი შაქრის გარეშე.
22.07-08 2207.10-                                                       ეთილის სპირტი. სპირტი რომლის ალკოჰოლის შემცველობის
80% -ზე ნაკლებია.
  2208.90
თავი 23                                                               კვების მრეწველობის ნარჩენები და მონარჩენი მასალები; ცხოველების
        მზა საკვები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
23.01.10                                                                         ფქვილი და ხორცის საკვებები.
             2301.20                                                                            ფქვილი ხორცისა და წყლის უხერხემლოების საკვებები
23.02  2302.10                                                                            სიმინდი და ხორბლის ქატო.
             2302.30-                                                           ხორბლის ქატო. სხვა.
             2302.40
23.03  2303.10                                                                            სახამებლის წარმოების ნარჩენები.
             2303.20                                                                            სხვა ნარჩენები და ნარჩენები შაქრის წარმოებაში.
23.04  2304.00                                                                            ნავთობის შეკვრები
23.06   2306.40-                                                          სხვა ნარჩენები.
2306.90
23.08                                                                              მცენარეული ნარჩენები.
2308.10                                                             წაბლი და რკო. საკვები მომზადებულია ცხოველთა საკვებისთვის. სხვა.
             2308.90
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.16.
თავი 24                                                              თამბაქო და ქარხნული წარმოების თამბაქოს შემცვლელები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
24.01  2401.10-                                                           უნაყოფო თამბაქო. თამბაქოს ნარჩენები
2401.30
24.02  2402.10                                                                            სიგარები და სიგარალები.
24.03  2403.10-                                                           სხვა თამბაქოს პროდუქცია.
             2403.99
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.5.
განყოფილება    V                მინერალური   პროდუქტები
თავი 25                                                               მარილი, გოგირდი; მიწა დაქვა; საბათქაშე მასალები, კირქვა და ცემენტი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
25.01  2501.00                                                             მარილი, სუფრის მარილი, მარილი ზღვის წყალიდან.
25.07  2507.00                                                                            კაოლინი.
25.19  2519.10                                                                            მაგნეზიტი.
25.23  2523.10-                                                           ცემენტები.
             2523.21
25.24  2524.00                                                                            აზბესტი.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.6.1.
თავი 26                                                              
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
26.18-19                                                                        წიდა (გრანულირებული) წარმოების რკინის ან ფოლადისგან.
 
26.20  2620.19-                                                           ნაცარი ან ლითონის ნაერთების შემცველი ნაშთები.
             2620.90
26.21                                                                              სხვა წიდა და ნაცარი.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.6.2.
თავი 27                                                             
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
27.07.11-                                                                       ანთრაციტი. ბიტუმოვანი ნახშირი. სხვა ქვანახშირის.
             2701.19
27.02  2702.10-                                                           ლიგნიტი.
             2702.20
27,03  2703,00                                                                            ტორფი.
27.04  2704.00                                                                            კოკი.
27.08  2708.10                                                                            პიტჩი.
27.10  2710.00                                                                            ბენზინი (ბენზინი). მინერალური ზეთები.
27.11  2711.11-                                                           ბუნებრივი აირი.
             2711.21
27.16  2716.00                                                                            ელექტრო ენერგია.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.6.3.
განყოფილება    VI               ქიმიური ან მოკავშირე მრეწველობის პროდუქტები
თავი 28                                                               არაორგანული ქიმიური ნივთიერებები; ძვირფასი ლითონების, იშვიათი
ლითონებისრადიაქტიური ელემენტებისან მათი იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული შენაერთები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
28.04  2804.10 -                                                          წყალბადი, იშვიათი გაზები და სხვა არალითონებისთვის.
             2804.69
             2804.70                                                                            ფოსფორი.
             2804.80                                                                            დარიშხანი.
28.06  2806.10                                                                            ჰიდროქლორიუმის მჟავა.
28.07   2807.00                                                                            გოგირდის მჟავა.
28.11  2811.11                                                                            ჰიდროლუორული მჟავა.
             2811.19-                                                           სხვა არაორგანული მჟავები.
             2811.29
28.12  2812.10-                                                           ჰალიდები და სულფიდები. ფოსფორის ქლორიდი.
                                                                                        სხვა.
28.13  2813.90                                                             ფოსფორიული სულფიდი.
28.15  2815.11                                                                            მყარი ნატრიუმის ჰიდროქსიდი.
28.17  2817.00                                                                            თუთიის ოქსიდი.
28.25  2825.90                                                                            ვოლფრამის ოქსიდი და ჰიდროქსიდი.
28.26  2826.11                                                                            ამონიუმის ან ნატრიუმის ფტორს.
                                                                                        სხვა ფტორებს.
28.27  2827.39                                                                            სხვა ქლორიდები.
28.30  2830.10                                                                            ნატრიუმის სულფიდები.
             2830.90                                                                            სხვა.
28.33  2833.29                                                                            წამყვანი და მერკური სულფატები.  ნიტრატები.
28.35                                                                              ჰიპოფოფტიტები, ფოსფითები და ფოსფატები.
28.36  2836.60                                                                            ბარიუმის კარბონატი.
28.37  2837.11                                                                            ნატრიუმის ციანიდი.
             2837.19                                                                            სხვა.
28.41  2841.61                                                                            კალიუმის პერმანგანატი.
28.42  2842.90                                                                            სელენის სელენიუმის მჟავა.
28.43  2843.29                                                                            ძვირფასი ლითონები. სხვა
2843.90                                                                            სხვა ნაერთები; ამლგამები.
28.44  2844.40                                                                            რადიოაქტიური ელემენტები. ხელოვნური რადიოაქტიური
იზოტოპები.
28.45  2845.10                                                                            მძიმე წყალი (დეიტერიუმის ოქსიდი).
28.48  2848.00                                                                            ფოსფები.
28.49  2849.10                                                                            კალციუმის კარბიდები.
28.50  2850.00                                                                            ჰიდრიდები, ნიტრიდები, აზციდები, სილიციდები და ბორიიდები.
28.51  2851.00                                                                            სხვა არაორგანული ნაერთები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.7.1.
თავი 29                                                               
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
29.02  2902.20                                                                            ბენიზნე.
             2902,30                                                                            ტოლუენი.
29.03  2903.14                                                                            კარბონის ტეტრაქლორიდი.
2903.15                                                             ეთილენ დიქლორიდი.
             2903.19                                                                            მეთილქლოროფორმა.
             2903.21                                                                            ჩელოიტერინი.
2903.22                                                                            ტრიქლორეთლინი.
             2903.23                                                                            პერჩლორთტილი.
             2903.30                                                                            აციკლური ნახშირწყალბადების ფლუორენინირებული,
ბრომირებული ან იოდირებული წარმოებულები.
             2903.41-                                                           ჰალოგენირებული წარმოებულები.
             2903.46
             2903.59-                                                           სხვა.
             2903.69
29.04                                                                              ნახშირწყალბადების სულფანირებული, ნიტრირებული ან
ნიტროზირებული წარმოებულები, თუ არა ჰალოგენირებული.
29.05  2905.11                                                             მეთილის სპირტი.
             2905,19                                                                            სხვა.
2905.39                                                                            მეთილპენთანი.
2905,49                                                                            სხვა.
             2905.50                                                                            აციკლური ალკოჰოლური სასმელების ჰალოგენირებული,
სულფონური, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები.
29.08   2908.20                                                                            ფენოლის ალკოჰოლური სასმელების დერივატივები.
             2908,90                                                                            სხვა.
29,09  2909,11                                                                            ეთერები.
2909,19                                                                            სხვა.
             2909,30                                                                            სხვა ეთერები და მათი წარმოებულები.
29.10                                                                              ეპოქსიდები, ეპოქსიდური, ეპოქსიფენოლები და ეპოქსიდური.
             2910,90                                                                            სხვა.
29.13                                                                              ჰალოგენირებული, სულფონური, ნიტრირებული ან
ნიტროზირებული წარმოებულები.
29.14                                                                              კეტონები და კვინონები.
             2914.11                                                                            აცეტონი.
             2914.12                                                                            მეთილეტლიკლოტონი.
2914,19                                                                            სხვა.
             2914.31                                                                            ფენილაცეტონი.
29.15                                                                              მონოკარბოქსილის მჟავები.
             2915.24                                                                            აციტური ანჰიდრიდი.
             2915,39                                                                            სხვა.
29.16  2916.34-                                                           ფენილაქტიკა მჟავა და მისი ეთერები.
             2916.35
29.18                                                                              კარბოქსილის მჟავები.
             2918.13                                                                            ტალღის მჟავა და სათესლე მჟავა.
             2918,19                                                                            სხვა.
29.19  2919.00                                                                            ფოსფორიული ეთერები და მათი მარილები, მათ შორის                                                                                                          ლაქტოფოფატები.
29.20                                                                              სხვა არაორგანული მჟავების ეთერები
             2920,90                                                                            სხვა.
29.21                                                                              ამინო- ფუნქციის ნაერთები.
             2921,19                                                                            სხვა.
2921,41                                                                            ანალინი და მისი მარილები.
             2921.45                                                                            ალფა-ნაფთილამინი, ბეტა-ნაფთილამინი.
             2921,49                                                                            სხვა.
             2921,59                                                                            სხვა.
29.22  2922.13                                                                            ტრიეტანოლამინი და მისი მარილები.
             2922,19                                                             სხვა.
             2922.22                                                            ანისიდები, დიანაიდები.
             2922,29                                                                            სხვა.
             2922.30                                                                            ამინ-ალდეჰიდები, ამინო-კეტონები.
             2922,43                                                                            ანთრალინის მჟავა.
             2922,49                                                                            სხვა.
             2922,50                                                            ამინო ალკოჰოლის-ფენოლები.
29.23                                                                              მეოთხეული ამონიუმის მარილები და ჰიდროქსიდები.
             2923,90                                                                            სხვა.
29.24                                                                              კარბოქსიამიდი- ფუნქციის ნაერთები.
             2924.10                                                                            აკრილის ამიდები და მათი წარმოებულები.
             2924.22                                                                            ბეტა-აცეტიმიდობენზოური მჟავა.
             2924,29                                                                            სხვა.
29.26                                                                              ნატრიუმის ფუნქციური ნაერთები.
             2926.10                                                                            აკრილონიტრირი.
             2926,90                                                                            სხვა.
29.27  2927.00                                                                            დიაზო-, აზო- ან აზოქსი-ნაერთები.
29.28                                                                              ჰიდრაზინის ან ჰიდროქსილამინის ორგანული წარმოებულები.
29.30                                                                              ორგანული გოგირდოვანი ნაერთები.
             2930,90                                                                            სხვა.
29.31                                                                              სხვა ორგანული-არაორგანული ნაერთები.
29.32                                                                              ჰეტეროციკლური ნივთიერებები ჟანგბადის ჰეტერო-ატომის (ერთად)
ერთად.
             2932.19                                                                            სხვა.
             2932,29                                                                            სხვა ლაქტონები.
             2932,99                                                                            სხვა.
29.33                                                                              ჰეტეროციკლური ნივთიერებები აზოტის ჰეტერო-ატომთან ერთად.
             2933,39                                                                            სხვა.
             2933.51                                                                            ბარიტური მჟავა და მისი წარმოებულები; მარილები.
             2933,59                                                                            სხვა.
             2933.71                                                                            ეპსილონი-კაპლორაქტია.
2933,79                                                                            სხვა ლაქტამები
             2933,90                                                                            დიაზეინები. სხვა.
29.34                                                                              ნუკლეინის მჟავები და მათი მარილები.
             2934,90                                                                            სხვა.
29.36                                                                              პროვიტამინები და ვიტამინები.
             2936,29                                                                            სხვა.
29.37                                                                              ჰორმონები.
29.38                                                                              გლიკოზიდები.
             2938,90                                                                            სხვა.
29.39                                                                              მცენარეული ალკალოიდები.
             2939.10                                                             ოპიუმის ალკალოიდები და მათი წარმოებულები.
             2939.41                                                                            ეფრედინი და მისი მარილები.
             2939.42                                                                            ფსევდოეფედრინი და მისი მარილები.
             2939.61-                                                           სხვა.
             2939.63
             2939.90                                                                            გადაუმუშავებელი კოკაინი. სხვა.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.7.2.
თავი 30                                                               ფარმაცევტული პროდუქცია
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
30.01-06                                                                        ფარმაცევტული პროდუქცია.
30.01 3001.10-                                                                            ორგანო-თერაპიული მიზნებისათვის ჯირკვლები და სხვა
ორგანოები, გამხმარი, თუ არა ფხვნილი; ექსტრაქტები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.8.1.
 
თავი 31                                                               სასუქები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
31.02                                                                              მინერალური ან ქიმიური სასუქი, აზოტი.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.3. მისი.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.8.1.
თავი 32                                                               სათრიმლავი ან საღებავი ექსტრაქტები; ტანინები  და  მათგან
წარმოებული პროდუქტები; საღებავები, პიგმენტები და სხვა  საღებავი ნივთიერებები; საღებავები და ლაქები; ფითხნი დასხვა სალესი მასალები; მელანი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
32.03                                                                              სურსათის მრეწველობაში გამოყენებული მცენარეული ან ცხოველის
წარმოშობის ნივთიერებები
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.8.2
თავი 33                                                              ეთერზეთები და რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური და
        ტუალეტის საშუალებები
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.8.3
 
თავი 34                                                     საპონი, ზედაპირული მოქმედების ორგანული რეაგენტები, სარეცხი
საშუალებები, საპოხი მასალები, ხელოვნური ცვილები, დამზადებული ცვილები, საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებები, სანთლები და მსგავსი ნაწარმისაძერწი ცვილები, სტომატოლოგიური ცვილები და თაბაშირზე დამზადებული სტომატოლოგიური პრეპარატები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.8.4
 
თავი 35                                                     ალბუმინოიდური ნივთიერებები; სახეცვლილი სახამებელი; წებოები;     
        ენზიმები
35.02-03                                                                        ალბუმინები და ჟელატინი კვების მრეწველობაში.
35.05                                                                              დიქსტრინები და სხვა მოდიფიცირებული სახამებელი, რომლებიც
გამოიყენება კვების მრეწველობაში.
35.07                                                                              მრეწველობაშ გამოყენებდი ფერმენტები
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.8.5.
თავი 36                                                    ასაფეთქებელი ნივთიერებები; პიროტექნიკური ნაწარმი; ასანთი; პიროფორული შენადნობები; ზოგიერთი საწვავი პრეპარატი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
36.01-06                                                                        პროპლეანტი ფხვნილები და ასაფეთქებელი ნივთიერებები, მატჩები;
პიროტექნიკური ნაწარმი; პიროფორიული შენადნობები; საწვავი
მასალები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.9.
 
თავი 37                                                    ფოტოგრაფიული ან კინემატოგრაფიული საქონელი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
იხილეთ ნაწილი II, § 2.10.1.
თავი 38                                                    სხვადასხვა ქიმიური პროდუქტები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
38.08                                                                              ინსექტიციდები, როდინიციდები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.10.2.
განყოფილება    VII               პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი; რეზინა და მისგან დამზადებული ნაწარმი
თავი 39                                                    პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
39.04                                                                              ვინნილის ქლორიდის პოლიმერები.
39.15                                                                              პლასტმასის ნარჩენები, პარკები და ჯართი.
39.20  3920.10-                                                           სხვადასხვა პლასტმასის პროდუქცია.
             3920.30
             3920.71                                                                            რეგენერირებული ცელულოზის პროდუქტები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.10.2.
თავი 40                                                    პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
40.04  4004.00                                                                            რეზინის ნარჩენები, წყვილები და ჯართი (გარდა მძიმე რეზინის).
40.12  4012.20                                                                            გამოყენებული პნევმატური საბურავები.
40.17  4017.00                                                                            მყარი რეზინის (ებონიტი) და მისი პროდუქცია.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.10.2.
 
განყოფილება    VIII               დაუმუშავებელი ტყავი, ბეწვი და მათგან დამზადებული ნაწარმი; საუნაგირე ნაწარმი და
აღკაზმულობა; სამოგზაურო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი საქონელი; ცხოველთა ნაწლავისაგან დამზადებული ნაწარმი (გარდა აბრეშუმის ჭიის ნაწლავისა)
 
თავი 41                                                               დაუმუშავებელი ტყავი (გარდა ბეწვისა)
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
41.01-09                                                                        ნედლი, დამარილებული, გამხმარი ან სხვაგვარად შემონახული
ცხოველის ტყავი.
41.04  4104.10-                                                           სხვა ტყავი.
             4104.39
41.10  4110.00                                                                            ტყავის სხვა ნარჩენები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.10.3.
თავი 42                                                               ტყავისაგან დამზადებული ნაწარმი; საუნაგირე ნაწარმი და
აღკაზმულობა; სამოგზაურო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი საქონელი; ცხოველთა ნაწლავისაგან დამზადებული ნაწარმი (გარდა აბრეშუმის ჭიის ნაწლავისა)
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
42.02  4202.11                                                                            ტყავისგან დამზადებული სტატიები.
42.03                                                                              ტანსაცმელი და ტყავის აქსესუარები
42,05                                                                              ტყავის სხვა ნაწილები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.10.4.
თავი 43                                                               ბუნებრივი და ხელოვნური ბეწვი; მათგან დამზადებული ნაწარმი
 
43.01-03 4301.10-                                                       ქურქ-ბეწვეულის, თავების, კუდების, თათები და სხვა დარტყმები და ნაჭრები განკუთვნილია ბეწევეულის ოსტატის გამოყენებისთვის.
43.04       4304.00                                                         ხელოვნური ბეწვი.
იხილეთ ნაწილი II, § 2.10.5.
 
განყოფილება    IX               ხე და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი; კორპი და კორპისგან დამზადებული ნივთები;
       ჩალისგან, ესპარტოსა და სხვა დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული ნაწარმი;
 
თავი 44                                                               ხე და მისი  ნაწარმი; ხის  ნახშირი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
44.01-07                                                                        სხვადასხვა სახის ხის და ხის მასალა.
44.03                                                                              ხის უხეში, ქერქი ან ქერქის გარეშე, ან უხეშად მოჭრილი ნაჩენები
             4403.20                                                                            წიწვოვანი ხე.
             4403,99                                                                            სხვა.
44.14  4414.00                                                                            ხის ჩარჩოები ნახატებისთვის, ფოტომასალა, სარკეები ან მსგავსი
ობიექტები.
44.15                                                                              შესაფუთი ქეისები. ყუთები და ხის მსგავსი საფარი.
44.20                                                                              ხე-ტყის სხვადასხვა ნივთები (ქანდაკებები, შარვლები, ყუთები).
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.11.1.
 
თავი 45                                                              კორპი და კორპისგან დამზადებული ნივთები
იხილეთ ნაწილი II, § 2.11.2
 
თავი 46                                                              ჩალის, ესპარტოსა და სხვა დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული
       ნაწარმი; კალათები და მოწნული ნაწარმი
იხილეთ ნაწილი II, § 2.11.2
 
განყოფილება    X               ხის ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალის რბილი გული (მერქანი); ქაღალდის ან 
მუყაოს ნარჩენები და მონარჩენი მასალა; ქაღალდი და მუყაო; მათგან დამზადებული     
ნაწარმი
 
თავი 47                                                               ხისან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალის რბილი გული (მერქანი);
       ქაღალდის ან მუყაოს ნარჩენები და მონარჩენი მასალა
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
47.01                                                                              ლიგინი.
47.07  4707.10                                                                            ქაღალდი ან მუყაო.
4707.20-                                                           სხვა ქაღალდი, ძირითადად, გაჟღენთილი ქიმიური პალპისგან
(გამოყენებული გაზეთები, ჟურნალები, ბროშურები, სარეკლამო ფოლდერები).
4707.90
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.12.1.
თავი 48                                                              ქაღალდი და მუყაო; ქაღალდის, მუყაოსა და ქაღალდის რბილი გულისაგან
       დამზადებული ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
48.02   4802.52-                                                          ბრაილის ქაღალდი, რულონებში ან ფურცლებზე. სხვა ბრაილის
ქაღალდი, მუყაო, რულონებში ან ფურცლებზე.
             4802.53
48.05  4805.60-                                                           სხვა ქაღალდი.
             4805.80
48.18  4818.10-                                                           ტუალეტის ქაღალდი და მსგავსი ქაღალდი.
             4818.90
48.20  4820.90                                                                            სხვადასხვა ბიზნეს ფორმების გადაბმული ნახშირბადის კომპლექტი.
48.23  4823.59                                                                            ქაღალდის რულონები გაანგარიშების მანქანები და საბეჭდი
მანქანებისთვის.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, §2.12.2.
თავი 49                                                              ნაბეჭდი წიგნები, გაზეთებისურათები და სხვა პოლიგრაფიული  
      პროდუქტებიხელნაწერებინაბეჭდი ტექსტები და გეგმები
იხილეთ ნაწილი II, § 2.12.3.
 
განყოფილება    XI              ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი
 
თავი 50                                                              აბრეშუმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
50.01  5001.00                                                                            აბრეშუმის-ჭია ჭუპრში შესაფერისი ქსოვისთვის
50.02  5002.00                                                             ნედლეული აბრეშუმი.
50.03                                                                              აბრეშუმის ნარჩენები (ნართის ნარჩენები).
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.13.1
თავი 51                                                              მატყლი, ცხოველის წმინდა ან უხეში ბეწვი; ცხენის ძუისგან ნაქსოვი
       ძაფი და ქსოვილები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
51.01-                                                                             ალპაკას, ლამის, ვიკუნას, აქლემის, იაკის, ტიბეტური ან ყაზახური
თხის, ანგორა კურდღლის თმა.
51.03                                                                              მატყლი ნარჩენები.
             5103.10                                                                            ცხოველთა ბამბა ნართი.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.13.2.
 
 
თავი 52                                                              ბამბა
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.13.2.
 
 
თავი 53                                                              სხვა მცენარეული საფეიქრო ბოჭკოები, ქაღალდისაგან დამზადებული
       ძაფი და ამ ძაფით დამზადებული ქსოვილები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
53.01  5301.30                                                                            სელის ნარჩენები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.13.4.
 
თავი 54                                                             ხელოვნური ძაფები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
54.01  5401.10                                                                            სინთეზური ძაფები.
             5401.20                                                                            ხელოვნური ძაფები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.13.5.
 
თავი 55                                                             ხელოვნური შტაპელის ბოჭკოები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
55.01  5590.90                                                                            სხვა სინთეზური აბრეშუმის ძაფი.
55.05                                                                              ადამიანის ნახელავი ბოჭკოების ნარჩენები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.13.6.
 
თავი 56                                                             ბამბა, თექა  და დაურთავი საქონელისპეციალური ნართებიბაწრები,
     თოკები, ბაგირები და მათგან დამზადებული ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.13.7.
თავი 57                                                             ხალიჩები და იატაკის საფარი სხვა ქსოვილისაგან დამზადებული ნივთები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
57.02-03                                                                        ხალიჩები და სხვა საფეიქრო საფარები, მათ შორის "ქელემი",
"შუმაკები", "ყარამანი" და სხვა მსგავსი ხელით ნაქსოვი ფარდაგები.
 
იხილეთ ნაწილი II, § 2.13.8
 
თავი 58                                                            სპეციალური ნაქსოვი ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის  მასალები;
      მაქმანიგობელენებიგასაწყობი დეტალები; ნაქარგები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
იხილეთ ნაწილი II, § 2.13.9
 
 
თავი 59                                                             გაჟღენთილი, დაფარული ან ლამინირებული საფეიქრო ნაწარმი;
     ტექსტილის ნაწარმი სამრეწველო გამოყენებისთვის
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
იხილეთ ნაწილი II, § 2.13.10
 
 
თავი 60                                                             ნაქსოვი ნ ნაქარგი ქსოვილები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
იხილეთ ნაწილი II, § 2.13.11
 
თავი 61                                                             ტანსაცმელი და სამოსის აქსესუარები, რომლებიც არ არის ნაქსოვი
      ნაქარგი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
61.01.-04
61.07-10                                                                        გრძელი ჯინსებ, მამაკაცის ან ბიჭების საცვლები, პიჟამა,
მაისურები, პულოვერები და ა.შ.
61.12  6112.11-                                                           სიმღერა ლუქსი.
             6112.20
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.13.12.
 
თავი 62                                                             ტანსაცმელი და სამოსის აქსესუარები, რომლებიც არ არის ნაქსოვი
      ნაქარგი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
62.01  6201.19-                                                           მამაკაცის ან ბიჭების ქურთულები და მსგავსი ნივთები
             6201.99
62.03  6203.42                                                                            მამაკაცის ან ბიჭების ბამბის შარვალი (მათ შორის დენიმ ჯინსი).
62.04  6204.52                                                                            ბამბის ქვედაბოლოები
             6204.62                                                                            ბამბის შარვალი და შორტები.
62.05  6205.10                                                                            მამაკაცის ან ბიჭების მატყლის მაისურები.
             6205.20                                                                            ბამბის მაისურები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.13.13.
 
თავი 63                                                             სხვა ხელოვნური საფეიქრო ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი  
    ტანსაცმელი და საფეიქრო ნაწარმი; ჩვრები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
63.09  6309.00                                                                            მეორადი ტანსაცმელი და სხვა გამოყენებული ტექსტილის ნაწარმი.
63,10                                                                              ნახმარი ტანსაცმელი და ტექსტილის ნაწარმი; ჩამოსხმა; ჯართი
ბაწრები, თოკები, გვარლები და კაბელები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.13.14.
განყოფილება    XII              ფეხსაცმელი , თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის ქოლგები, ხელჯოხები ,
ჩხირები, შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები; დამუშავებული ბუმბული და მისგან დამზადებული ნაწარმი ; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისაგან დამზადებული ნივთები
 
თავი 64                                                             ფეხსაცმელი, პაჭიჭები და მისთანანი; მათი ნაწილები
იხილეთ ნაწილი II, §2.14.1.
 
თავი 65                                                             თავსაბურავები და მათი ნაწილები
იხილეთ ნაწილი II, §2.14.2.
თავი 66                                                             ქოლგები, შეზლონგები, მზის ქოლგები, ხელჯოხები, ჩხირები, შოლტები,
    მათრახები და მათი ნაწილები
იხილეთ ნაწილი II, §2.14.3.
თავი 67                                                              დამუშავებული ბუმბული და ღინღლი და მათგან დამზადებული ნაწარმი;
      ხელოვნური ყვავილები;
    ადამიანის თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები
იხილეთ ნაწილი II, §2.14.4.
 
განყოფილება    XIII              ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალებისაგან
         დამზადებული ნაწარმი; კერამიკული ნაწარმი; მინა და მინის ნაწარმი
 
თავი 68                                                             ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური
    მასალებისაგან დამზადებული ნაწარმი
იხილეთ ნაწილი II, §2.15.1.
 
თავი 69                                                              კერამიკული ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
69.04  6904.10                                                                            კერამიკული შენობა აგური.
69.07  6907.90                                                                            კერამიკული მოსაპირკეთებელი აგური.
69.08  6908.90                                                                            სხვა.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.15.2
 
თავი 70                                                              მინა და მინის აწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
70.01  7001.00                                                                            მინის ნარჩენები (მინის ჯართი).
70.05                                                                              ფანჯრის მინა (დაფნის მინა).
                                                                           იხილეთ ნაწილი II, § 2.15.3.
 
განყოფილება    XIV              ბუნებრივი ან ხელოვნური მარგალიტი, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები, ძვირფასი
ლითონები, ძვირფასი ქვებით გაწყობილი ლითონები და მათგან დამზადებული ნივთები; ბიჟუტერია; მონეტები
 
თავი 71                                                              (ერთადერთი თავი)
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
71.13                                                                              სამკაულები და მათი ნაწილები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.15.4.
 
განყოფილება    XV              არაკეთილშობილი ლითონები და ბაზისად გამოყენებული ლითონებისაგან დამზადებული ნაწარმი
 
თავი 72                                                             რკინა და ფოლადი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
72.01–17                                                                        რკინა და ფოლადი.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.15.5.
თავი 73                                                              რკინისა და ფოლადის ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
73.02-04 7302.10-                                                       სარკინიგზო და ტრამვაის ტრასა სამშენებლო მასალა.
             7304.39
             7304.59                                                                            სხვა.
             7304.90                                                                            სხვა.
73.05-06 7305.11-                                                       სხვა მილები.
             7306.30
             7306.90                                                                            სხვა.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.15.6.
თავი 74                                                              სპილენძი  და მისი ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
74.04  7404.00                                                                            სპილენძის ნარჩენები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.15.7.
თავი 75                                                              ნიკელი  და მისი ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
75.03  7503.00                                                                            ნიკელის ნარჩენები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.15.8.
თავი 76                                                              ნიკელი  და მისი ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
76.02  7602.00                                                                            ალუმინის ნარჩენები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.15.9.
 
 
თავი 77                                                              (გათვალისწინებულია მომავალში ჰარმონიზაციის სისტემის ფარგლებში
      გამოსაყენებლად)
    არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 78                                                              ტყვია და მისგან დამზადებული ნივთები
78.02  7802.00                                                                            ტყვიის ნარჩენები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.15.10.
 
თავი 79                                                              თუთია და მისგან დამზადებული ნივთები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
79.02  7902.00                                                                            თუთიის ნარჩენები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.15.11.
 
თავი 80                                                              კალა და მისგან დამზადებული ნივთები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
80.02  8002.00                                                                            თხილის ნარჩენები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.15.12.
 
თავი 81                                                              სხვა ძირითადი ლითონები; სერმეტი და მისგან დამზადებული ნივთები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
81.01  8101.91                                                                            ვოლფრამის ნარჩენები.
81,02  8102,91                                                                            მოლიბდენის ნარჩენები.
81.03  8103.10                                                                            ტანტალის ნარჩენები.
81,04  8104,20                                                                            მაგნიუმის ნარჩენები.
81,05  8105,10                                                                            კობალტის ნარჩენების.
81.06  8106.00                                                                            ბისმუტის ნარჩენები; უცვლელი ბისმუტი; ფხვნილი.
81.07  8107.10                                                                            არომატიზებული კადმიუმი; დახარჯვა; ფხვნილი.
81.08  8108.10                                                                            ტიტანის ნარჩენები.
81.09  8109.10                                                                            ცირკონიუმის ნარჩენები.
81.10  8110.00                                                                            ანტიმიონის ნარჩენები.
81.11  8111.00                                                                            მანგანუმის ნარჩენები.
81.12  8112.11                                                                            ბერილიუმის ნარჩენები.
             8112.20                                                                            ქრომის ნარჩენები.
             8112.30                                                                            გერმანიუმის ნარჩენები.
8112.40                                                                            ვანადიუმის ნარჩენები.
             8112,91                                                                            სხვა დაუმუშავებელი; ნარჩენები; ფხვნილები.
             8112.99                                                                            გალიუმი; ინდიუმი, ტალიუმი.
81.13  8113.00                                                                            ცემენტები ნარჩენები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.15.13.
 
თავი 82                                                              ინსტრუმენტები, ხელსაწყო-იარაღები, მჭრელი ინსტრუმენტები,
არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული კოვზები  და  ჩანგლები; არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული მათი ნაწილები
იხილეთ ნაწილი II, § 2.15.14.
თავი 83                                                              არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული სხვადასხვა ნივთები
იხილეთ ნაწილი II, § 2.15.15.
განყოფილება    XVI              მანქანა-დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები; ელექტრო მოწყობილობები;მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერი აპარატურა და რეპროდუქტორები, სატელევიზიო   გამოსახულებისა და ბგერის ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა, მათი ნაწილები და აქსესუარები
 
თავი 84                                                             ბირთვული რეაქტორებიბოილერები, დანადგარები და მექანიკური  
      მოწყობილობები; მათი ნაწილები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
84.07-11                                                                        შიდა წვის, წვის, პისტონის, მბრუნავი, დიზელის ძრავები.
84.15                                                                              კონდიციონერი.
84.18                                                                              მაცივრები, საყინულეები.
84.19                                                                              ლაბორატორიული აპარატურა ან აპარატურა რომელიც გამოიყენება იმ
პროცესში რომელიც გულისხმობს ტემპერატური ცვლას
             8419.19                                                                            სხვა.
84.21  8421.21                                                                            მანქანები და აპარატურა სითხეების ფილტრაციისათვის.
84.23  8423.10                                                             საყოფაცხოვრებო სასწორები და პერსონალური მასით მანქანები.
84.24  8424.81                                                                            სასოფლო-სამეურნეო და სამებაღეო ტექნიკა.
84.69  8469.11                                                                            ავტომატური საბეჭდი მანქანა და სიტყვის გადამამუშავებელი
დანადგარები.
84.70  8470.10-                                                           გაანგარიშების მანქანები და მონაცემთა ჩაწერის მანქანები.
             8470.29
84.71  8471.30                                                                            ავტომატური მონაცემების დამუშავების მანქანები.
             8471.60                                                                            შეყვანის ან გამომავალი ერთეული ბეჭდვის სამუშაოებისთვის.
             8471.80                                                            სხვა მანქანები.
84.73  8473.21                                                                            ელექტრონული საანგარიშო აპარატების ნაწილები.
             8473.30                                                            No 84.71 სასაქონლო პოზიციის მანქანები და ნაწილები.
84.79                                                                              მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, რომლებსაც არ გააჩნიათ
ინდივიდუალური ფუნქციები, არ არის მითითებული ან სხვაგან.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.16.1.
თავი 85                                                           ელექტრო მანქანები და მოწყობილობები და მათი ნაწილები; ხმის 
ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა, სატელევიზიო გამოსახულების და ხმის ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა და მათი ნაწილები  და აქსესუარები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი        ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
85.06                                                                              პირველადი უჯრედები და პირველადი ელემენტები.
             8506.80                                                                            სხვა.
85.17                                                                              სატელეფონო აპარატი.
             8517.80                                                                            სხვა აპარატი.
85.26                                                                              რადარები, დეტექტორები.
85.27                                                                              მიმღები აპარატი რადიომაუწყებლობისთვის.
8527,90                                                                            სხვა აპარატურა.
85.31                                                                              ელექტრო ხმის ან ვიზუალური სიგნალიზაციის აპარატი.
             8531.80                                                                            სხვა აპარატი.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.16.2.
 
განყოფილება    XVII              სატრანსპორტო საშუალებები, თვითმფრინავი, გემები და მათთან დაკავშირებული
          სატრანსპორტო მოწყობილობები.
 
თავი 86                                                             რკინიგზის  ან ტრამვაის ლოკომოტივები, მოძრავი  შემადგენლობა და
მათი ნაწილები; მატარებლის ან ტრამვაის სალიანდაგო გზა და ფიტინგები და მათი  ნაწილები; ყველა სახის მექანიკური (მათ შორის, ელექტრო-მექანიკურისაგზაო სიგნალიზაციის მოწყობილობები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.16.3.
 
თავი 87                                                             ტრანსპორტი, გარდა  სარკინიგზო  და  ტრამვაის  მოძრავი 
      შემადგენლობისა  და მათი ნაწილები და აქსესუარები
 
87.03  8703.10                                                                            სპეციალურად განკუთვნილი მანქანები თოვლის მოგზაურობისთვის;
გოლფის მანქანები და მსგავსი მანქანები.
             8703.21                                                                            ცილინდრიანი სატრანსპორტო საშუალება რომელიც არ აღემატება
1000 ც. ახალი და გამოყენებული.
             8703.22                                                                            ქარავანი მანქანა. სხვა. გამოყენებული.
             8703.24                                                                            ცილინდრული სიმძლავრე 3000 ც. ახალი და გამოყენებული.
             8703.32                                                            ცილინდრიანი ავტომობილების მოცულობა აღემატება1500 კგ-ს,
მაგრამ არაუმეტეს 2500 ც. ახალი და გამოყენებული. სხვა.
გამოყენებული.
             8703.33                                                            ცილინდრიანი სატრანსპორტო საშუალებები რომელიც 2500
სანტიმეტრს აღემატება. სხვა. გამოყენებული.
             8703,90                                                                           სხვა.
87.05  8705.10-                                                           სპეციალური დანიშნულების ავტომობილები (ამწეები, სახანძრო
მანქანები და სხვ.).
             8705.90
87.08                                                                              ავტომობილების ნაწილები და აქსესუარები.
             8708,99                                                                            სხვა.
87.10                                                                              ტანკები და სხვა ჯავშანტექნიკა, იარაღით აღჭურვილი თუ არა.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.16.3.
 
თავი 88                                                             თვითმფრინავები, კოსმოსური ხომალდები და მათი ნაწილები
88.02-03 8802.11-                                                       თვითმფრინავები, ვერტმფრენები და მათი ნაწილები.
             8803.30
88.05  8805.10                                                                            საჰაერო ხომალდის დასაქოქი მეანიზმი და მისი ნაწილები.
  იხილეთ ნაწილი II, § 2.16.4.
თავი 89                                                             გემები, ნავები და მცურავი კონსტრუქციები
89.06-07                                                                        სხვა გემები, მათ შორის სამხედრო გემები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.16.5.
განყოფილება    XVIII              ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, მაკონტროლებელი,
ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატურა; საათები; მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და აქსესუარები
 
თავი 90                                                             ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი,
მაკონტროლებელი, ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატურა; მათი ნაწილები და აქსესუარები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
90.03                                                                              ჩარჩოები და სამონტაჟო სათვალეები, სათვალე ან მსგავსი და მათი
ნაწილები.
90.07                                                                              პროექტორი, მათი ნაწილები და აქსესუარები.
90.13                                                                              ტელესკოპები.
             9013.80                                                                            სხვა მოწყობილობები, ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები.
             9013.90                                                                            ნაწილები და აქსესუარები.
90.14  9014.10-                                                           მიმართულების საპოვნელი კომპასიები
             9014.90
90.15                                                                              გამოკითხვა (ფოტოგრამეტრიული კვლევის ჩათვლით),
ჰიდროგრაფიული, ოკეანოგრაფიული, ჰიდროლოგიური,
მეტეოროლოგიური ან გეოფიზიკური ხელსაწყოები და
მოწყობილობები.
             9015.90                                                                            ნაწილები და აქსესუარები.
90.20                                                                              სხვა სუნთქვის აპარატები და გაზის ნიღბები.
90.23  9023.00                                                                            ინსტრუმენტები, აპარატურა და მოდელები, რომლებიც
განკუთვნილია დემონსტრაციულ მიზნებზე (განათლება, გამოფენები).
90,26  9026,80                                                                            სხვა ინსტრუმენტები და აპარატურა.
90.28  9028.20                                                                            თხევადი მრიცხველები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.16.6.
 
 
                                                 
თავი 91                                                             საათები და მათი ნაწილები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
91,02  9102,99                                                                            სხვა საათები.
91,13  9113,90                                                                            სხვა მაჯის საათის სამაჯურები, ძაწკვები და ა.შ.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.16.7.
 
თავი 92                                                              მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და აქსესუარები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
92,01                                                                              როიალები; ჰერპსჩორდს და სხვა კლავიატურას.
92.02  9202.90                                                                            სხვა სიმებიანი მუსიკალური ინსტრუმენტები.
92.03  9203.00                                                                            ორგანები, ჰარმონიები და მსგავსი ინსტრუმენტები.
92,07  9207,10                                                                            კლავიშიანი ინსტრუმენტები გარდა აკორდეონებისა; ორგანოები.
92.09  9209.10                                                                            მუსიკალური ინსტრუმენტების ნაწილები და აქსესუარები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.16.8.
 
განყოფილება    XIX              იარაღი და საბრძოლო მასალები; მათი  ნაწილები და აქსესუარები
 
თავი 93                                                             (ერთადერთი თავი)
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
93.01-07                                                                        იარაღის და საბრძოლო მასალები; ნაწილები და აქსესუარები.
                                                                           იხილეთ ნაწილი II, § 2.16.9.
განყოფილება    XX              ქარხნული წარმოების სხვადასხვა ნივთები
 
თავი 94                                                              ავეჯი; საწოლები, ლეიბები, ლეიბის ფუძეები, დივანის ბალიშები  და
მსგავსი სატენის მქონე საოჯახო ნივთები; ნათურები და  სანათი  მოწყობილობები, რომლებიც სხვაგან არსად არის მითითებული ან დაკონკრეტებული; მანათობელი (განათებული) ნიშნები, აბრები სახელწოდებით და მისთანანი; ასაწყობი  შენობები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
94.02                                                                              სამედიცინო, ქირურგიული და სტომატოლოგიური ავეჯი.
94.05                                                                              ნათურები და განათების მოწყობილობები.
9405.40                                                                            სხვა ელექტრო ნათურები და განათების ფიტინგები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.17 და 2.17.1.
თავი 95                                                              სათამაშოები, სხვადასხვა სახის თამაშები და სპორტული ინვენტარი; მათი
       ნაწილები და აქსესუარები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
95.02  9502.10-                                                           თოჯინები, აქსესუარები, ტანსაცმელი. სხვა.
             9502.99
95.04  9504.20                                                                            ნივთები და აქსესუარები საბილიარდოებისთვის.
             9504,40                                                                           სათამაშო კარტები
             9504,90                                                                            სხვა.
95.08  9508.00                                                                            მოგზაური ცირკები და მოგზაურობის მენიუები.
 
თავი 96                                                              ქარხნული წარმოების სხვადასხვა ნივთები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
96.01                                                                              დამუშაბენული სპილოსძვალი, კუს ჭურვი, საყვირი, ყანწები, მარჯანი,
დედა-მარგალიტი და სხვა ცხოველური მასალა.
             9601.90                                                                            სხვა.
96.06                                                                              ღილები.
             9606.29                                                                            სხვა.
96.14                                                                              სიგარეტის მილები.
             9614.90                                                                            სხვა.
96.15                                                                              სავარცხლები და მსგავსი.
             9615.19                                                                            სხვა.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.17.3
განყოფილება    XXI             ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო ნივთები და ანტიკვარიატი
 
თავი 93                                                             (ერთადერთი თავი)
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         პირობითად დაშვებული ნივთები
97.05      9705.00                                                 ზოოლოგიური, ბოტანიკური, მინერალოგიური, ანატომიური, ისტორიული, არქეოლოგიური, პალეონტოლოგიური, ეთნოგრაფიული თუ ნუმიზმატური ინტერესების ფარგლებში შეგროვილიკოლექციები და საკოლექციო ნივთები.
                                                                იხილეთ ნაწილი II, § 2.18.
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ნაწილი II
შესატანად / სატრანზიტოდ აკრძალული ან შესატანად   პირობითად დაშვებული ნივთების სია
 
2.1 ცხოველები და                               2.1 ცხოველები და ცხოველური პროდუქტები ცხოველთა
ცხოველური წარმოშობის                              იმპორტი (ცოცხალი ან მკვდარი) კომერციული მიზნებით
პროდუქტები                                      ნებადართულია:
საექსპორტო ქვეყნის ეროვნული ვეტერინარული ადმინისტრაციის მიერ გაცემული ხარისხის სერტიფიკატს საბაჟო ორგანო მოითხოვს საბაჟო წარმოშობის სურსათისა და პროდუქციის იმპორტის მიზნით. თუ ეს ავტორიზაცია არ არის დაკარგული, ეროვნული ვეტერინარული ადმინისტრაციის ჩეხეთის რესპუბლიკის (Státní veterinární správa České republiky) ბაზაზე ადრესატის / ტვირთის მიმღები მოთხოვნა უნდა გავაკეთოთ.
 
ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების იმპორტი: ცხოველური წარმოშობის პროდუქტი მესამე ქვეყნებიდან ჩეხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე შემოდის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებში სასაზღვრო ინსპექციის ვეტერინარული შემოწმების გარეშე, არა-ბიზნეს გადაზიდვებში, იმ შემთხვევაში თუ:
ა) ისინი მოშიშვლებული იყვნენ თერმულ ჰაერთან / დამტკიცებულ შეფუთვაში 3,00 ღირებულებით
უფრო მეტიც, თუ მათი მოცულობა არ აღემატება 1 კგ;
ბ) ისინი იგზავნება მცირე პაკეტებში (ფოსტით, ფოსტის საშუალებით, სარკინიგზო გზით ექსპრეს პერმის სახით
ფიზიკურ პირებს), თუ მათი მოცულობა არ აღემატება 1 კგს და მესამედან წარმოშობის ქვეყნიდან იმპორტი დაშვებულია.
იმ ქვეყნების სია, რომელთა იმპორტი აკრძალულია ვებ-
გვერდზე: www.svscr.cz
 
* ქვეყნებიდან: ფარერის კუნძულები, გრენლანდია, ისლანდია, ლიხტენშტეინი და შვეიცარია იმპორტირებული მასალების მიხედვით, რომლებიც 5 კგ-ს შეადგენს პიროვნების / ნივთისთვის.
 
აკრძალულია ნედლეულისა და ნედლეულის ცხოველების იმპორტირება არაკომერციული მიზნით.
 
კომერციული ან არაკომერციული მიზნებისათვის იმპორტისას აუცილებელია საბაჟო ცენტრის ფორმების წარდგენა - CITES ექსპორტის ნებართვა და ჩეხეთის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული CITES- ის იმპორტის ნებართვა, ან წარმოდგენილი უნდა იყოს CITES- ის ექსპორტი ნებართვა და შეტყობინება იმპორტის შესახებ.
 
ინფორმაცია CITES- ის შესახებ ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: www.env.cz
 
 
2.2 მცენარეები და                               კომერციული იმპორტისათვის საჭიროა საბაჟოზე წარსადგენად:
მცენარეული                                                 - ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი წარმოშობის ქვეყნიდან
პროდუქტები                                      და უნდა წარედგინოს ფიტოსანიტარიულ კონტროლს ევროპის
                                                           თანამეგობრობის გარე საზღვარზე, სადაც გაიცემა ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი.
 
საექსპორტო ქვეყნის ეროვნული ვეტერინარული ადმინისტრაციის მიერ გაცემული ხარისხის სერტიფიკატი მოითხოვს საბაჟო ორგანოს სურსათისა და პროდუქტების კომერციულ მიზნებს. თუ ეს autorisation არ არის დაკარგული, ეროვნული ვეტერინარული ადმინისტრაციის ჩეხეთის რესპუბლიკის (Státní veterinární správa České republiky) ბაზაზე ადრესატის / ტვირთის მიმღები მოთხოვნა უნდა გავაკეთოთ.
 
ველური ფაუნისა და ფლორის დაცული სახეობების იმპორტი, მათი ნაწილები და პროდუქტები (CITES).
ველური ფაუნისა და ფლორის დაცული სახეობების იმპორტის (მესამე ქვეყნებიდან ჩეხეთის რესპუბლიკაში) იმპორტირების მიზნით, მათი ნაწილები და პროდუქტები (შემდგომში "მაგალითი") დათვლილია ჯგუფების A და B ჯგუფებში, ჩეხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე შესვლამდე ექსპორტისა და ჩეხეთის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული ლიცენზია (შემდგომში "სამინისტრო"). იმისათვის, რომ განისაზღვროს ჯგუფი "C" და "D" - ში გაანგარიშებული მაგალითები, იმპორტის გამოცხადება აუცილებელია. ეს განცხადება ჩეხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე შესვლის დროს წარმოდგენილია იმპორტიორით. იმპორტიორთა იმპორტის შემთხვევაში, ჯგუფი C- ში კლასიფიცირებულია იმპორტიორი ექსპორტის სახელმწიფოს მიერ გაცემული საექსპორტო ლიცენზია. ჯგუფი D- ში კლასიფიცირებული მაგალითების იმპორტის შემთხვევაში, იმპორტიორი წარმოგვიდგენს მხოლოდ იმპორტის განცხადებას საბაჟო ორგანოში.
 
A და D ჯგუფებში მყოფი ჯიშების შემოტანა მესამე ქვეყნებიდან ნებადრთულია მხოლოდ საზღვრის გადაკვეთის წერტილებში (ჩები, ბრეცლავ და პრაღა)
 
ფლორა და ფაუნის დაცული ჯიშების სია წარმოდგენილია კონსuლის რეგლაციის დანართებში A დან D-მდე (EC) No 338/97
 
დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ვებგვერდზე www.env.cz
 
კომერციულ ან არაკომერციულ მიზნებზე იმპორტისას აუცილებელია წარადგინოს საბაჟო CITES ფორმები - CITES ექსპორტის ნებართვა და CITES- ის ჩეხეთის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული იმპორტის ნებართვა ან წარმოდგენილი უნდა იყოს CITES- ის ექსპორტისა და იმპორტის ნებართვა.
 
2.2.1 ცოცხალი ხეები                           კომერციული იმპორტისათვის საჭიროა საბაჟოზე წარსადგენად
და სხვა მცენარეები;
ბოლქვები, ფესვები და                        - ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი;
 ა.შ. მოჭრილი ყვავილები
და დეკორატიული ფოთლები              CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი სახეობებისათვის.
                                      
კომერციულ ან არაკომერციულ მიზნებზე იმპორტისას აუცილებელია წარადგინოს საბაჟო CITES ფორმები - CITES ექსპორტის ნებართვა და CITES- ის ჩეხეთის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული იმპორტის ნებართვა ან წარმოდგენილი უნდა იყოს CITES- ის ექსპორტისა და იმპორტის ნებართვა.
 
მცენარეული საქონლის არა-ბიზნესის ბუნების იმპორტი
მცირე ზომის მცენარეთა და მცენარეული პროდუქტების      შემცველი საქონელი არ უნდა იქნეს თანხმობით წარმოშობის ქვეყანაში გაცემული ფიტოსანიტარული ნებართვები და ეს საქონელი ფიტოსანიტარიულ კონტროლს არ ექვემდებარება იმ შემთხვევაში, თუ იგი იმპორტირებულია სათემოში, თუ იგი ეხება:
 
ა) ახალი ხილი და ბოსტნეული, გარდა ბოლქვები თანხა, რომელიც არ აღემატება 2 კგ ერთ ადამიანზე,
ბ) ყვავილები და კალმები, რომლებიც ქმნიან ყვავილების ყვავილს, ერთ ცალს ერთ პიროვნებას,
გ) საშობაო ხეები (წიწვოვანი ხეები ფესვების გარეშე) ერთ პიროვნებაზე 1 ცალი,
დ) წვრილ მცენარეული და წიწვოვანი ხეების ჭურჭელი 1 პერსონაზე თითო ცალი
ე) ქოთნის მცენარეები 3 ცალი ერთ ადამიანზე,
ვ) დეკორატიული მცენარეების ბოლქვები, ბოლქვები და მიწისქვეშა ნაწილები 1 კგ ერთ ადამიანზე,
ზ) პირველადი უმიზეზოდ მცირე რაოდენობის მოხმარების პაკეტებში, გარდა კარტოფილი, ლობიო, საერთო მზესუმზირა, ლუკენი და ტომატი, რომელიც შეადგენს 5 ცალს 1 ადამიანზე (მთლიანი რაოდენობა, რომელიც არ ითვალისწინებს თითოეულ კონკრეტულ კატეგორიას).
h) ჩაი, გამხმარი სამკურნალო მცენარეები, ხმელი ხილი და კაკალი, სანელებლებისა და სანელებლების ნარევები თავდაპირველი უმიზეზოდ მცირე შეფუთვაზე, გარდა კარტოფილი, ლობიო, სათესლე მზესუმზირა, ლუკენი და პომიდორი, სულ 5 ცალი 1 ადამიანზე
 
მცირე რაოდენობით მცენარეები და მცენარეული პროდუქტები წარმოდგენილია მცენარეთა და მცენარეული პროდუქტების,
რომელიც
ა) მესამე ქვეყნებიდან იმპორტირებული არიან სათემო,
ბ) განკუთვნილია პირადი სარგებლობისათვის,
გ) არ არის განკუთვნილი ბიზნეს მიზნებისთვის (არაკომერციული ბუნების საქონელი),
დ) არ არის განკუთვნილი სამეცნიერო, კვლევითი ან კულტივირების მიზნით.
 
დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ვებგვერდზე www.mze.cz
 
რეკომენდირებულია შეამოწდეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან (მინისტრთა კაბინეტი) თუ ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი წარდგენილი უნდა იყოს საბაჟოზე კონკრეტული ტიპის იმპორტირებული საქონლისთვის www.mze.cz
 

ნაწილი III:

სპეციალური დებულებები, საბაჟო და სხვა

3.1 საბაჟო დეკლარაციების                   ჩეხეთის რესპუბლიკაში საფოსტო კავშირის მისამართებს,

შედგენა                                      საბაჟო ტერიტორიის ნაწილს რომელბის საბაჟო კონტროლის ქვეშ იმყოფებიან თან უნდა ახლდეთ CN 23 საბაჟო დეკლარაცია, ჩეხური, ფრანგული ან ინგლისურ ენაზე სათანადოდ შევსებული და წერილობითი ფორმით.

საჭორების შემთხვევაში CN 22 ლეიბლი სათანადოდ შევსებული და წერილობითი ფორმით ჩეხურ, ფრანგულ და ინგლისურ ენებზე უნდა ახლდეს წერილობითი ფორმის შემცველი საქონლის ან მცირე პაკეტების, რომლებიც არ აღემატება 300 DTS (სპეციალური ნახაზის უფლება).

საბაჟო დეკლარაცია არ არის აუცილებელი ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოთა საფოსტო გზავნილებისთვის და საყოფაცხოვრებო საქონელისთვის

3.2 ინვოისიებს ჩადების             საბაჟო დეკლარაცია უნდა შეიცავდეს ინვოისების  

საჭიროება                                  დუბლიკატებს პლასტმასის კონვერტში და თან ახლდეს  ყველა დოკუმენტს, რომელიც შეიცავს კომერციულ საქონელს.

3.2 საქონლის წარმოშობის                    ევროკავშირის (EU) დადებული აქვს შეთანხმებს ზოგიერთ

მტკიცებულების საჭიროება        ქვეყანასთან სატარიფო უპირატესობის შესახებ, ისე, რომ გარკვეული პირობების ფარგლებში საქონელი შემოიტანოს ქვედა გადასახადის განაკვეთზე, ვიდრე ჩვეულებრივი გადასახადი.

                                                  ამ შეთანხმებების მიხედვით, სატარიფო უპირატესობის ერთ-ერთი პირობაა ის, რომ წარმოშობის მტკიცებულება საბაჟოზეა წარმოდგენილი.დამატებითი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა სახის მტკიცებულების წარმოდგენა აუცილებელია და სხვა პირობები უზრუნველყოფილია ადგილობრივი საბაჟო სამსახურის მიერ.

3.4 სხვადასხვა საბაჟო

დებულებები

 

3.4.1 საფოსტო საბაჟო ცენტრი    საბაჟო კონტროლისთვის წარსადგენი საფოსტო გზავნილები მიმართულია რეგიონალური საფოსტო საბაჟო ცენტრის (OE Praha) მისამართზე.

3.4.2 დაბალი ღირებულების       საბაჟო გადასახადს არ აწესრიგებს იმ საქონელზე, რომელიც

ტვირთები                                  უშუალოდ ევროკავშირის ქვეყნებიდან იგზავნება ადრესატამდე, როდესაც საერთო ღირებულება არ აღემატება 22 ევროს.

 

გათავისუფლება არ ვრცელდება ალკოჰოლურ სასმელებზე, თამბაქოზე, პარფიუმერულ და ტუალეტის წყლებზე.

3.4.3 ერთი ფიზიკური                მესამე ქვეყნის წარმომადგენელი ფიზიკური პირის მიერ

პირის მიერ სხვა პირისთვის      ევროპის ტერიტორიაზე მყოფი ქვეყნანაში მყოფ საბაჟო

გაგზავნილი ტვირთები              არეაში გაგზავნილი ნივთები გათავისუფლებული არიან იმპორტის გადასახადისაგან  აქციზური გადასახადიდან და დღგ-სგან, თუ ეს იმპორტი არ არის არაკომერციული ხასიათის

                                                  (არაკომერციული ხასიათის იმპორტი, რომელიც შეიცავს ტვირთის შემოტანას, რომელიც განკუთვნილია ტვირთის მიმღების მიერ ან მისი დამრღვევის მიერ პირადი სარგებლობისთვის და რომელიც არ მიუთითებს მათი ვაჭრობისა და რაოდენობის გათვალისწინებით, ტვირთგამგზავნის მიერ უფასოდ გაგზვანილი ნივთები).

                                                  ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, იმპორტის გადასახდელებისგან გათავისუფლება ვრცელდება საქონელზე, რომელთა საერთო ღირებულება,  არ აღემატება 45 ევროს თითოეულ ტვირთზე, მათ შორის საქონლის ღირებულება, რომელზეც ვრცელდება იმპორტის გადასახდელებისგან გათავისუფლება, რომელიც ზღუდავს კონკრეტულ ტვირთებში შემდეგ რაოდენობას:

                                                            ა) თამბაქო და თამბაქოს პროდუქცია:

• 50 სიგარეტი, ან

• 25 პატარა ზომის სიგარეტი (სიგარები, მაქსიმალური წონა 3 გრ)

• 10 სიგარი, ან

• მოსაწევად განკუთვნილი თამბაქო 50 გ ან ზემოთ აღნიშნული პროდუქტის პროპორციული კომბინაცია.

                                                  ბ) ალკოჰოლური სასმელები:

• ალკოჰოლური სასმელების ერთი ლიტრი სპირტის ალკოჰოლური ტიტრით, რომელიც აღემატება 22% ან არაჰუმენური ალკოჰოლი ტიტრის 80% მოცულობით

• 1 ლიტრი სპირტი, ალკოჰოლური სასმელები ან აპერეტიფი რომელიც დამზადებულია, ღვინის ან ალკოჰოლის, საკეს და ტაფიას ბაზაზე, სასმელების მოცულობა ალკოჰოლური ტიტრით, რაც არ აღემატება 22%-ს. ცქრიალა ღვინო ან ლიქიორი ღვინო, ან

• აღნიშნული პროდუქტების პროპორციული კომბინაცია და

• ორი ლიტრი არა ცქრიალა ღვინო.

გ) 50 გ. პარფიუმერია ან 0.25 ლ ტუალეტის წყალი

3.4.4. ნივთები რომელბიც                     იმპორტირებული პროდუქტი, რომელიც შეიცავს

შეიცავს ოზონის შრისთვის                   ნივთიერებებს, რომელიც ზიანს აყენებს ოზონის ფენას

საზიანო ნივთიერებებს              (მაგ., საყინულეები, მაცივრები, სამგზავრო სატრანსპორტო

საშუალებები, ჩაშენებული ჰაერის კონდიცირები და ა.შ.)

                                                  შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტი აღინიშნება ეკოლოგიური ექსპლუატაციის ხატი, რომლის არსებობაც მითითებულია აგრეთვე პროდუქტის ტექნიკური დოკუმენტაციაში.

3.4.5 ჩეხეთის ხელისუფლების   www.env.cz/

შესაბამისი ვებ-გვერდების სია   www.env.cz

www.mfcr.cz

www.mze.cz

www.cs.mfcr.cz

www.svscr.cz

www.szzpls.cz

www.ukzuz.cz