ყაზახეთი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება -
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას - 364000 tenge / $1000;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ფრანგული, ინგლისური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 30 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.post.kz
 
 

*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით

**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება -
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას - 364000 tenge / $1000;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - არა;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 30 დღე;
üმაქსიმალური - 60 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.post.kz
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.

 

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 
    იურიდიული პირებისთვის 
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 14 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
 
უქმე დღეები - 1,2,7 იანვარი, 8,21-25 მარტი, 1,7,9 მაისი, 6-8 ივლისი, 30 აგვისტო, 1,2,16,17 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი 
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
 ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ყაზახეთის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული ან დაშვებული ნივთების სია

 

1.      სამხედრო იარაღი, ცეცხლსასროლი იარაღი და სამოქალაქო მომსახურებისათვის განკუთვნილი ბასრპირიანი იარაღი, საბრძოლო მასალები და აღჭურვილობა, სპეციალური ორმაგი დანიშნულების (სამხედროდა სამოქალაქო) ტექნიკური საშუალებები, მათი ნაწილები და აქსესუარები.

2.      ბირთვული მასალები და აღჭურვილობა-მოწყობილობები, რადიაქტიური მასალები, საწვავი და კოროზიული მასალები. ასაფეთქებელი ნივთიერებები, ფეთქებადი და ადვილადაალებადი ნივთიერებები, პიროტექნიკური ნაწარმი (ფეიერვერკები და სხვ.) და სხვა საშიში მასალები.

3.      ნარკოტიკული საშუალებები, პსიქოტროპული ნივთიერებები და მათი წინამორრბედები.

4.      ცოცხალი ცხოველები, გარდა ფუტკრებისა, წურბელებისა და აბრეშუმის ჭიისა.

5.      იშვიათი ცხოველური და მცენარეული (ბოსტნეული) პროდუქტები, აგრეთვე გადაშენების საფრთხის ქვეშ მყოფი ცხოველები და მცენარეები.

6.      მალფუჭებადი საკვები პროდუქტები.

7.      ბეჭდური გამოცემები, ნაბეჭდი პოლიგრაფიული მასალა, პლასტიკური აუდიო-ვიზუალური მასალები (ვიდეო და სხვ.), რომლებიც შეიცავს პოლიტიკური რეჟიმის საწინააღმდეგო პროპაგანდას და შეიძლება საფრთხეს წარმოადგენდეს სახელმწიფოს ერთიანობისა და უსაფრთხოებისათვის ან გამიზნულია მისი ხელისუფლებისთვის ძირის გამოსათხრელად. მასალები, რომლებიც ეწევა ომის, სისასტიკის, ძალადობის, სოციალური, რასობრივი, ეროვნული, რელიგიური, გენეტიკური ან კასტობრივი აღმატებულობის პროპაგანდას და ნებისმიერი ამორალური ხასიათის (პორნოგრაფიული) სტატია.

8.      ნივთები, რომლებიც თავიანთი ბუნებით თუ შეფუთვით შეიძლება საფრთხეს წარმოადგენდეს ფოსტის თანამშრომლების სიცოცხლისა თუ ჯანმრთელობისთვის ან რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს სხვა საფოსტო გზავნილების დაბინძურება ან დაზიანება.

9.      უცხოური ვალუტა.

10.   მონეტები, ბანკნოტები, აკრედიტივები ან ფასიანი ქაღალდები, რომლის განაღდებაც უნდა მოხდეს მფლობელისათვის, ჩეკები, ქარხნული თუ არაქარხნული წარმოების ძვირფასი ლითონები, ძვირფასი ქვები, საიუველირო ნაწარმი თუ სხვა ფასეული ნივთები (დაუზღვეველი ფოსტით  წერილის ან საფოსტო ამანათის სახით გაგზავნილი).

11.   ნებისმიერი სახის სითხის შემცველი ნივთიერება , მათ შორის ალკოჰოლური სასმელები.

12.   ნებისმიერი სხვა ნივთი, რომლის იმპორტი ან მიმოქცევაში ყოფნაც დანიშნულების ქვეყანაში აკრძალულია.

 

 

იმპორტისთვის   პირობითად  დაშვებული  ნივთების  სია

 

ყაზახეთში საერთაშორისო საფოსტო გზავნილის სახითიმპორტისთვის პირობითად დაშვებული ნივთების სია:

1.     ცხოველები და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები - ყაზახეთის ვეტერინარული კონტროლის განმახორციელებელი დაწესებულებების მიერ გაცემული უფლებამოსილების თანახმად.

2.     მცენარეები და მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები - ყაზახეთის ფიტოსანიტარული კონტროლის განმახორციელებელი დაწესებულებების მიერ გაცემული უფლებამოსილების საფუძველზე.

3.     ხელოვნების ნიმუშები, ანტიკვარიატი და სხვა ფასეული ნივთები (სამხატვრო/ხელოვნების, ისტორიული, სამეცნიერო თუ სხვა) - ყაზახეთის კულტურის სამინისტროს მიერ გაცემული უფლებამოსილების საფუძველზე.

4.     ურნები გარდაცვლილის ფერფლით - ადგილობრივი სახელისუფლებო ორგანოების მიერ გაცემული ცნობის საფუძველზე, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ურნა არ შეიცავს არანაირ უცხო მასალას.

5.     რადიო-ელექტრონული და მაღალი სიხშირის აპარატურა და ინსტალაციები - ყაზახეთის ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სამინისტროს მიერ გაცემული უფლებამოსილების საფუძველზე.

6.     ჩანაწერებიანი ინფორმაციის მატარებელი საშუალებები (დისკეტები, ვიდეო და აუდიო ჩანაწერები) - იმ პირობით, რომ კომპიუტერის ტიპისა და მათ ჩასაწერად გამოყენებული ოპერატიული სისტემის შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილია.

 

ყახაზეთის მთავრობამ დაამტკიცა ბრძანებულება საფოსტო გზავნილების გადასახადით დაბეგვრისა და იმპორტზე დაწესებული საბაჟო გადასახადისაგან გათავისუფლების შესახებ. ბრძანებულება ძალაშია 2001 წლის 1 ივლისიდან.

 

ყახაზეთში კერძო პირების მიერ გაგზავნილი საფოსტო გზავნილები, რომლებიც შეიცავს ისეთ საქონელს, რომლებიც არ არის განკუთვნილი კომერციული თუ საწარმოო მიზნებისათვის, თავისუფლდება საბაჟო გადასახადისაგან იმ შემთხვევაში, თუ მათი წონა არ აღემატება 31 კილოგრამს, ხოლო საფოსტო გზავნილის შიგთავსის მთლიანი ღირებულება არ აღემატება 1000 აშშ დოლარის ეკვივალენტს.

 


CN22 და CN23 შევსებული უნდა იყოს ინგლისურ, ფრანგულ ან რუსულ ენებზე და მასში მითითებული უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია:
* გზავნილის შიგთავსის ზუსტი და დაწვრილებითი აღწერილობა, თითოეული საგნის ღირებულების მითითებით;                                                                                                          
* გამგზავნისა და ადრესატის სრული მისამართი;
* ადრესატის ტელეფონის ნომერი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). 
 

ყველა ტიპის რეგისტრირებულ გზავნილზე დატანილი უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია:

- ადრესატის სახელი და გვარი. ასევე  მამის სახელი, თუ ცნობილია;

- შეძლებისდაგვარად უნდა მიეთითოს ადრესატის პირადი ნომერი.