ფინეთი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 4000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 24,8;
üსაქონლის შემცველი გზავნილი ექვემდებარება დღგ-ს გადასახადით დაბეგვრას. გამონაკლისია ფიზიკურ პირებს შორის გაგზავნილი საჩუქარი, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება 45 ევროს;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ფრანგული, შვედური, ინგლისური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 14 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.posti.fi
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 4000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური, ფინური, შვედური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 24,8;
üსაქონლის შემცველი გზავნილი ექვემდებარება დღგ-ს გადასახადით დაბეგვრას. გამონაკლისია ფიზიკურ პირებს შორის გაგზავნილი საჩუქარი, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება 45 ევროს;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - არა;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - არა;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 2 კვირა;
üმაქსიმალური - 
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.posti.fi
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üსაქონლის შემცველი გზავნილი ექვემდებარება დღგ-ს გადასახადით დაბეგვრას. გამონაკლისია ფიზიკურ პირებს შორის გაგზავნილი საჩუქარი, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება 45 ევროს;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 14 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1,6 იანვარი, 19,21,22 აპრილი, 1,30 მაისი, 9,22 ივნისი, 2 ნოემბერი, 6,25,26 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.posti.fi/private/postisservices/tools/itemtracking/index.
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
 ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ფინეთის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
ასანთი, რომელიც შეიცავს თეთრ და ყვითელ ფოსფორს; საზღვარგარეთის და ფინეთის ლატარიის  ბილეთები; საზღვარგარეთის ლატარიის ბილეთების ბეჭდვითი გამოცემები; უხამსი ხასიათის საგნები; "ფესილ", "მირინ"-ის აბები, "იანსენის" ჩაი, პასტორ ჰეიმანის წამლები, კოსმეტიკური პრეპარატები, რომლებიც შეიცავენ პარაფენილენედიამინს, საინექციო ჰერიოპტილი; ტიმოთელასა და წითელი სამყურას თესლი; ფინური წარმოების საგნები; ყველა ალკოჰოლიანი სასმელი: არაყი, ღვინო, ლიქიორი, ლუდი და ა.შ.); რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ოპიუმი, მორფიუმი, კოკაინი და სხვა გამაბრუებელი საშუალებები - ნებადართულია შემოსატანად მხოლოდ სამედიცინო ან სამეცნიერო მიზნით; რადიოაქტიური ნივთიერებები, ცეცხლსასროლი იარაღი, საომარი აღჭურვილობა და ასაფეთქებელი ნივთიერებები - თუ ადრესატს გააჩნია ფინეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გაცემული სპეციალური ნებართვა; სპირტზე დამზადებული მედიკამენტები - თუ ადრესატს გააჩნია ფინეთის სახელმწიფო საბჭოს ან იმ დაწესებულებების ნებართვა, რომლებიც ახორციელებენ ფარმაცევტული საქონლის იმპორტს: დაფქვილი და დაუფქველი მარცვლეული, თესლი, ბოსტნეული, საკვები ძირხვენები, ფურაჟი,   მეფუტკრეობაში გამოსაყენებლად დამზადებული ფიჭა, ხეხილის ხეები - თუ ადრესატს გააჩნია ფინეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნებართვა; ციანმჟავას მარილი და ციანის სხვა შენაერთები პარაზიტების გასანადგურებლად - სახელმწიფო დაწესებულებების, კომუნალური ორგანიზაციებისა და ექიმების მისამართით, თუ ადრესატს გააჩნია ფინეთის სამედიცინო ადმინისტრაციის სპეციალური ნებართვა; ნახმარი თეთრეული - იმ პირობით თუ გავლილი აქვს სანიტარული დამუშავება; ხორცი, ხორცის პროდუქტები, ძუძუმწოვრები, ფრინველები, აგრეთვე დაუმუშავებელი ნაწილები და პროდუქტები მათგან, რძე, ნაღები, ფრინველთა კვერცხი და დაუმუშავებელი პროდუქტები მათგან, აგრეთვე ყველა სახის თევზი, თევზის ქვირითი მეთევზეობისათვის ან თევზებისა და კიბოსნაირთა მოსამრავლებლად - თუ ადრესატს გააჩნია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამედიცინო სამსახურის გენერალური დირექციის ნებართვა; გამოყვანილი ბეწვეულის ნაკეთობები, ცხვრის ტყავის გარდა - ჰერმეტული შეფუთვის შემთხვევაში; მცენარეების გამნადგურებლები - მხოლოდ სამეცნიერო თვალსაზრისით, თუ ადრესატს გააჩნია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნებართვა; შხამები, ფარმაცევტული პროდუქტები - მხოლოდ ფარმაცევტების მისამართით ან პირებისათვის, რომლებსაც აქვთ კომპეტენტური ორგანოების მიერ გაცემული სპეციალური ნებართვა; ალმანახები და კალენდრები, ამასთან ყველა სახის პუბლიკაციები, სადაც კალენდარი წარმოადგენს მთავარ ნაწილს - მხოლოდ კომპეტენტურ ხელისუფალთა ნებართვით; ალკოჰოლი - მხოლოდ ნიმუშები; მონეტები, ძვირფასი ლითონები და ქვები - ფინეთის შესაბამისი სამინისტროს ნებართვის შემთხვევაში.