უნგრეთი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 4000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 1500HUF-დან 10000HUF-მდე;
üსაქონლის შემცველი გზავნილი ექვემდებარება დღგ-ს გადასახადით დაბეგვრას. გამონაკლისია ფიზიკურ პირებს შორის გაგზავნილი საჩუქარი, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება 45 ევროს;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ინგლისური, უნგრული;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს - 0 SDR;
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 15 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.posta.hu
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 4000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ფრანგული, ინგლისური, უნგრული;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 1500HUF-დან 10000HUF-მდე;
üსაქონლის შემცველი გზავნილი ექვემდებარება დღგ-ს გადასახადით დაბეგვრას. გამონაკლისია ფიზიკურ პირებს შორის გაგზავნილი საჩუქარი, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება 45 ევროს;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 15 დღე;
üმაქსიმალური - 
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.posta.hu
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 1100 HUF/3500 HUF;
üსაქონლის შემცველი გზავნილი ექვემდებარება დღგ-ს გადასახადით დაბეგვრას. გამონაკლისია ფიზიკურ პირებს შორის გაგზავნილი საჩუქარი, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება 45 ევროს;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 15 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5/6
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1 იანვარი, 15 მარტი, 19,22 აპრილი, 1 მაისი, 10 ივნისი, 19,20 აგვისტო, 23 ოქტომბერი, 1 ნოემბერი, 24-27 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.posta.hu/tracking
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
 ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება უნგრეთის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
აღმგზნები ესენციები,  სასმელები და  სუნამოები მეთილის სპირტით; სვიას, ალაოს და სხვა მსგავსი ნივთიერებებისგან დამზადებული პროდუქტები, რომლებიც გამოიყენებიან ლუდის წარმოებაში; ალუმინისგან ან სულემით გაჟღენთილი ქაღალდისაგან დამზადებული თმების დასახვევი საშუალებები; ხელოვნური მინერალური წყლები, სელტერის წყლის გარდა; ასანთი; კონსერვები თეთრი თუნუქის ქილებში, ჰერმეტულად დახურული; ახალი ან  გაუქმებული მარკები; ფორთოხალი და მანდარინი; რადიოაქტიური ნივთიერებები; ნიადაგი; მცენარეები; ბეჭდვითი გამოცემები, ფილმები, მაგნიტოფონის ლენტები, ფოტოსურათები, რომლებიც ზიანს აყენებენ ქვეყნის ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ინტერესებს; რადიომიმღებები და რადიოგადამცემები; ნარკოტიკული ნივთიერებები; ფსიქოტროპული ნივთიერებები; საწამლავები და შხამები;  მედიკამენტები და ხალხის სამკურნალო სხვა საშუალებები; ცხოველური წარმოშობის მასალები; ცხოველური წარმოშობის სხვა მასალები, რომლებსაც შეუძლიათ გაავრცელონ ცხოველთა დაავადებები; გაზის პისტოლეტების პატრონები და თავდაცვისათვის საჭირო გაზის სხვა ამომფრქვევლები; თავდასხმისათვის  გამოსაყენებელი საშუალებები (კასტეტები, ზამბარიანი დანები, რეზინის ხელკეტები და სხვა); კერძო პირებისათვის განკუთვნილი გადასამრავლებელი აპარატები; ფორინტის (უნგრეთის ეროვნული ვალუტის) ბანკნოტები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:

ვეტერინარული ვაქცინები, მცენარეთა დაცვის პრეპარატები - კვებისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროების ნებართვით; მინერალური წყლები, სამკურნალო ტალახი, სამკურნალო მარილების სპეციალური ნაერთები - უნგრეთის მრეწველობისა და კვების მრეწველობის სამინისტროების ნებართვით; ცოცხალი მცენარეები და მათი თესლი, კარტოფილი, ბოსტნეული და ხილი, ცხოველები და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები - სანიტარული მოწმობით; თამბაქო და თამბაქოს თესლი, ღვინის სპირტი, სპირტზე დამზადებული საღებავები, მეთილის სპირტი, ლუდი, ხილის წვენი, ლიქიორი, რომი, არაყი, ნიკოტინი და სანთებელას ქვები - უნგრეთის საგარეო ვაჭრობის სამინისტროს ნებართვით; წითელი წიწაკა ყველანაირი სახით - ქიმიური ანალიზის ჩატარების შესახებ ლაბორატორიული მოწმობით; იარაღი - უნგრეთის შინაგან სამინისტროს ნებართვით; ნარკოტიკები, შრატები, ვაქცინები და მედიკამენტები - ჯანდაცვის სამინისტროს ნებართვით; რადიომიმღებები, რადიოგადამცემები - კავშირგაბმულობის სამინისტროს ნებართვით; ფილმები - უნგრეთის კულტურისა და განათლების სამინისტროს ნებართვით.

უნგრეთში მცხოვრებ ყველა პიროვნებას შეუძლია თვეში ერთხელ მიიღოს ქვემოთჩამოთვლილი ნივთების ამანათები 10 კგ-მდე წონით. ცხრილში მოცემულია ნივთების მაქსიმალური რაოდენობა, თუ გზავნილებათა შიგთავსი აღემატება მოცემულ რაოდენობას  მაშინ ნამატზე გადაიხდება ბაჟი საქონლის ღირებულების 100%-ის ოდენობით. ზოგიერთ შემთხვევაში ამანათი უბრუნდება გამომგზავნს ან გადაიგზავნება  თანმდევ მისამართზე.