უკრაინა

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 4000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
ფიზიკური პირებისათვის: 100 EUR;
იურიდიული პირებისათვის 150
EUR;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ინგლისური, ფრანგული, რუსული;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 1 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.ukrposhta.ua
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 4000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ფრანგული, ინგლისური, უკრაინული, რუსული;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
ფიზიკური პირებისათვის: 100 EUR;
იურიდიული პირებისათვის 150 
EUR;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - არა;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 1 თვე;
üმაქსიმალური - 2 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.ukrposhta.com
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
 

 

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 120 UAH/3 SDR;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 100 EUR;
    იურიდიული პირებისთვის 150 EUR;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 14 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია გარდა: 07270 Chornobyl, 83000-83499 Donetsk, 83500-83999 Donetsk region, 84001-84099 Donetsk region, 84130-84199 Donetsk region, 84291-84299 Donetsk region, 84391-84399 Donetsk region, 84410-84499 Donetsk region, 84511-84999 Donetsk region, 85010-85099 Donetsk region, 85130-85199 Donetsk region, 85280-85299 Donetsk region, 85310-85319 Donetsk region, 85330-85399 Donetsk region, 85481-85499 Donetsk region, 85506-85611 Donetsk region, 85615-85669 Donetsk region, 85671-86999 Donetsk region, 87005-87399 Donetsk region, 87401-87499 Donetsk region, 87591-87999 Donetsk region, 91000-91494 Luhansk, 91495-92099 Luhansk region, 92103-92199 Luhansk region, 92208-92299 Luhansk region, 92310-92399 Luhansk region, 92406-92499 Luhansk region, 92505-92599 Luhansk region, 92606-92699 Luhansk region, 92710-92799 Luhansk region, 92806-92899 Luhansk region, 92906-92923 Luhansk region, 92925-92939 Luhansk region, 92941-92999 Luhansk region, 93194-93399 Luhansk region, 93481-93499 Luhansk region, 93501-94999 Luhansk region, 95000-98999 Simferopol, 99000-99999 Sevastopol
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
 
უქმე დღეები - 1,7 იანვარი, 8 მარტი, 29 აპრილი, 1,9 მაისი, 17,28 ივნისი, 24,26 ივლისი, 14 ოქტომბერი, 25 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი dpsz.ua/en
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
 
 ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება უკრაინის ოფიციალურ წყაროს
 
ნაწილი  I
შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია
განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები
თავი  1       ცოცხალი   ცხოველები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
01.01-06             0106.00                ყველა  ცოცხალი  ცხოველი,  ფუტკრების, წურბელების  და   აბრეშუმის  ჭიის გარდა, ასევე  მავნე  მწერები,   მტაცებლები  და  პარაზიტები, რომლებიც განკუთვნილია  ურთიერთშორის  ოფიციალურად  აღიარებულ  ინსტიტუტებს  შორის  კვლევისთვის.
                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                     ფუტკარი, წურბელა   და  აბრეშუმის  ჭია ( იხ.ნაწილი  2, პუნქტი 2.1.1  და 2.1.2 ).
თავი     ხორცი  და  ხორცის საკვები  სუბპროდუქტები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
02.01-08                                       ყველა  სახის  ხორცი.
02.10                                                 ყველა  სახის  ხორცის  პროდუქტი. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.1.3 )
თავი  3    თევზი  და  კიბოსნაირნი, მოლუსკები  და  წყლის  სხვა  უხერხემლოები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
03.01-07                                            ყველა  ეს  სახეობა
                                                      მათგან  ნაწარმოები  ყველა  პროდუქტი. (იხ. ნაწილი 2, პუნქტი 2.1.3 )
 
 
 
თავი  4     სხვა  ადგილას დაუსახელებელი  ან ჩაურთველი   რძის  პროდუქციაფრინველის  კვერცხი ; ნატურალური  თაფლი ;
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
04.01-08                                           რძის  ნაწარმი,. ფრინველის  კვერცხი.
04.09                    0409.00              ნატურალური  თაფლი.
04.10                    0410.00               სხვა  პროდუქტები
                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                   ( იხ. ნაწილი 2, პუნქტი 2.1.1  და  2.1.3 ).
თავი      სხვა  ადგილას  დაუსახელებელი  ან  ჩაურთველი   სხვა  ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები  
■ ინფრმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება     II   ბოსტნეულის  პროდუქტები

თავი         ცოცხალი  ხეები  და  სხვა  მცენარეებიბოლქვები ფესვები  და  სგავსნი ; მოჭრილი  ვავილები  და დეკორატიული  ბალახი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
06.01-04             0602.10                ცოცხალი  მცენარეები  და  ბოლქვები, რომლებიც  დაბინძურებულია
                          0602.20                მოსავლისთვის  საშიში  პარაზიტების  მიერ. ვაზის  რქა  და  ჩირგვი, რიზოიდი( ღეროს  ნაწილი)  და  სხვა  მცენარეების  ნაწილი.დეკორატიული  და  მეყვავილეობისთვის  განკუთვნილი  თესლი.
                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                     იხ.  ნაწილი 2, პუნქტი  2.1.1
თავი  7      ბოსტნეული  და  ზოგიერთი  საკვები  ძირნაყოფები  და  ბოლქვნაყოფები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
07.01                   0701.01                თესლი  და  სკვები  კარტოფილი.
07.02-14                                            სხვა  საკვები  ბოსტნეული  და  ფესვი თუ  ბოლქვი,
                                                      რომელიც  დაბინძურებულია  მოსავლისთვის  საშიში  პარაზიტებით.
                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                      იხ. ნაწილი 2, პუნქტი  2.1.1
თავი  8       საკვები  ხილი  და  კაკალი;  ციტრუსის  კანი   და ნესვი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
08.01-10                                            ახალი  ხილი  და  კენკრა.
                                                       პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                      იხ. ნაწილი 2, პუნქტი  2.1.2
თავი  9       ყავაჩაისუნელ- სანელებლები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  10    მარცვლოვანები
 სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
10.01-08                                              ყველა  სახის  ბალახოვანი მცენარე, ბრინჯი.
                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                    იხილეთ ნაწილი 2, პუნქტი  2.1.1
თავი  11      ფქვილ-ბურღულეულის  მრეწველობის პროდუქტები; ალაო ; სახამებელიინულინი , ხორბლის წებოვანა
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 12      ცხიმოვანი  თესლი და ნაყოფები ; სხვადასხვა მარცვლეულითესლი  და  ნაყოფისამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეებიჩალა და  ფურაჟი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
12.07                   1207.20               ბამბის  თესლი.
12.09                                                 საკვებ  ბალახთან  ერთად  შერეული    ან  დასათესად  გამოუსადეგარი  თესლი, ჩალა, კომბინირებული  საკვები, ღორის  სალაფავი,ღვინის  საწნახელი  და  შესაფუთები.
12.11                                                  მოსავლისთვის  საშიში  პარაზიტებით  დაბინძურებული 
                                                       სათესი  თესლი. ლობიოს  თესლი.
თავი 13    ლაქი ; წებოფისები  და  სხვა  მცენარეული  წვენები  და  ექსტრაქტები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
13.01-02             1302.11                ოპიუმი ( იხ.ნაწილი  2, პუნქტი  2.7 ).
თავი  14     მცენარეული  მასალები  წნული  ნაკეთობების  დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 

განყოფილება     III       ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და ზეთები და მათი გახლეჩისპროდუქტები; მომზადებული საკვები ცხიმები;ცხოველური ან მცენარეული  წარმოშობის ცვილები

 

თავი   15     ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის  პროდუქტებიმომზადებული  საკვები  ცხიმები; ცხოველური  ან მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
15.01-22                                            უმი  ცხოველური  პროდუქტები, ცხიმი  და  ცვილი.
                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                      იხ. ნაწილი 2, პუნქტი  2.1.3
განყოფილება     IV     მზა საკვები პროდუქტებისასმელიალკოჰოლური  სასმელები  და  ძმარითამბაქო და თამბაქოს  სამრეწველო   შემცვლელები
 
თავი 16    ხორცისთევზის  ან  კიბოსნაირებისმოლუსკების  ან  წყლის  სხვა  უხერხემლოები  მზა  პროდუქტები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
16.03-05                                            თევზი, მოლუსკები  და  სხვა  წყლის  უხერხემლოები,
                                                      მზა, დამარილებული  და  შებოლილი  ხორცი, დაკონსერვებული
                                                       ხორცი, ლორი, დაკონსერვებული  თევზი.
                                                       პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                      იხ. ნაწილი 2, პუნქტი  2.1.3
თავი 17    შაქარი  და  შაქრის  შემცველი  საკონდიტრო  ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 18  კაკაო  და კაკაოს  ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 19      მარცვლოვანების, მარცვლისფქვილისსახამებლის  ან  რძის  მზა  პროდუქტები  საკონდიტრო  ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 20      მზა  ბოსტნეულიხილიკაკალი  და  მცენარეთა  სხვა  ნაწილები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 21     სხვადასხვა  საკვები  პროდუქტები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 22       სასმელებიალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი
§  აკრძალული ნივთები
ყველა სახის ალკოჰოლური სასმელი.
თავი 23     ნარჩენები და  კვების მრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები   ცხოველებისთვის
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 24     თამბაქო  და  თამბაქოს   შემცვლელები
§  აკრძალული ნივთები
ყველა სახის თამბაქო და თამბაქოს შემცვლელები
განყოფილება    V    მინერალური   პროდუქტები
 
თავი 25    მარილი , გოგირდი ; მიწა  და  ქვასაბათქაშე  მასალებიკირქვა  და  ცემენტი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
25.01-30                                            მიწა(ნიადაგი).
თავი   26    მადნებიწიდა და ნაცარი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 27    მინერალური  საწვავინავთობი  და  მათი  გამოხდის  პროდუქტები ; ბიტუმოვანი  ნივთიერებები (ფისოვან ნივთიერებათა ასფალტისგუდრონის,ნავთობის და მისთსაერთო სახელწოდება ); მინერალური  ცვილები.
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება     VI           ქიმიური    ან   მოკავშირე   მრეწველობის   პროდუქტები
თავი 28    არაორგანული  ქიმიკატებისძვირფასი ლითონების  არაორგანული  ან  ორგანული  ნაერთები; იშვიათი მიწათა  ლითონები, რადიოაქტიური  ელემენტები  ან  იზოტოპები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
28.44                   2844.10                რადიოაქტიური  ნივთიერებები
                          2844.50
                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები
28.39                   2839.90                სასოფლო-სამეურნეო  გამოყენების  მქონე  ანტი-პარაზიტული 
                                                     პროდუქტები (იხ.ნაწილი  2, პუნქტი  2.3).
თავი 29    ორგანული  ქიმიკატები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
29.39                    2939.10               მორფინი, კოკაინი  და  სხვა  ნარკოტიკები  (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი  7)
                           2939.90
თავი 30     ფარმაცევტული პროდუქცია
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
30.01-06             3002.10                სამედიცინო  პროდუქტები: შრატი ( ადამიანებისთვის  და
                          3002.20                ცხოველებისთვის), ადამიანების  სამკურნალო  და  ვეტერინარული
                          3002.30                დანიშნულების  მედიკამენტები, ბაქტერიული  ვაქცინები, მიკრო-ორგანიზმების  კულტურები, რომელიც  გამიზნულია  ადამიანთა  ჯანმრთელობის   ან  ვეტერინარული  კვლევისთვის,ასევე  დიაგნოსტიკური  ნივთიერებები, მათ შორის   გენური  მანიპულირების  შედეგად  მიღებული  პლასმიდები. ( ნაწილი 2, & 2.8.1)
თავი 31      სასუქები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 32     სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები ; ტანინები  და  მათი  წარმოებულები ; საღებავებიპიგმენტები და დანარჩენი  საღებავი  ნივთიერებებისაღებავები ( სახატავი ) და  ლაქებიფითხები  და  სხვა  მასტიკები ; მელანი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
32.03-06                                           საღებავი.
თავი 33      ეთერზეთები  და  რეზინოიდებიპარფიუმერულიკოსმეტიკური  და  ტუალეტის  საშუალებები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 34      საპონიზედაპირულად  აქტიური ორგანული  აგენტები , სარეცხი საშუალებები , საზეთი  მასალები , ხელოვნური    ცვილებიმზა  ცვილები , საწმენდი  და საპრიალებელი  საშუალებებისანთლები  და  ანალოგიური ნაწარმი ,მოდელირების   პასტები, " სტომატოლოგიური  ცვილები " და თაბაშირის   სტომატოლოგიურიპრეპარატები.
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 35    ალბუმინოიდური   ნივთიერებებისახეცვლილი   სახამებელიწებოები ; ფერმენტები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 36    ფეთქებადი   ნივთიერებებიპიროტექნიკური  ნაწარმიასანთი ; პიროფორული  შენადნობებიგარკვეული საწვავი    პრეპარატები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
36.01                   3601.00              ფხვნილები
36.02                   3602.00               ფეთქებადი  ნივთიერებები
36.03                   3603.00               დეტონატორები, ვერცხლისწყლიანი   ხუფ-დეტონატორი
36.04                    3604.10              რაკეტები
                           3604.90
36.05                    3605.00              ასანთი.
36.06                    3606.10              საწვავი  მასალა.
                           3606.90
  თავი 37    ფოტოგრაფიული  ან  კინემატოგრაფიული  საქონელი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
37.01-07                                            ფოტოები, ფილმები, ნეგატივები, ვიდეო ჩანაწერები, მაგნიტური  მედია  კომპიუტერისთვის, რაც  ეწინააღმდეგება  კონსტიტუციურ  რეჟიმს  და  რომელიც  არღვევს  ქვეყნის  ტერიტორიულ  მთლიანობას, პროპაგანდას  უწევს  ომს, ძალადობას, რასიზმს, ეთნიკურ  და  რელიგიურ  სიძულვის, ან  რომელიც  ძალადობს  ადამიანურ  უფლებებზე  და  თავისუფლებაზე.
 
თავი 38      სხვადასხვა   ქიმიური  პროდუქტები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება    VII    პლასტმასი და მათი ნაწარმირეზინი და მათი ნაწარმი
 თავი  39     პლასტმასი  და მათი ნაწარმი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
39.15                   3915.90               ცელულოზას  ნარჩენები  და  მტვერი.
39.17                   3917.29               ცელულოზის  მილები  და  გამწევები.
თავი  40   რეზინი  და  მათი  ნაწარმი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
40.14                   4014.90                 დვრილები, რომელთაც  არა  აქვთ  წარწერა „ სუფთა რეზინი“  ან  რეგისტრაციის  ნომრის  მითითების  გარეშე.
განყოფილება   VIII     დაუმუშავებელი  ტყავიტყავიქურქ-ბეწვეული   და  მათი  ნაწარმისაუნაგირე  ნაწარმი  და აკაზმულობასამოგზაურო    საქონელიჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ; ცხოველთა  ნაწლავი (გარდა აბრეშუმის   ჭიას   ნაწლავისა)
 
თავი 41    დაუმუშავებული  ტყავი (გარდა  ქურქ-ბეწვეულის ) და ტყავი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
41.01-11                                            ცხოველური  წარმოშობის  პირველადი  მასალები: დაუმუშავებელი ბეწვი და ტყავი, ბეწვის  ქურქი, თმა, ძვალი, ჩლიქი, რქა, ნაწლავები, ბუმბული, ფრთა, გამხმარი  სისხლი, ენდოკრინი და სხვა  ნივთიერებები.
თავი 42   ტყავის  ნაწარმი , საუნაგირე  ნაწარმი  და  აკაზმულობასამგზავრო  ნივთებიჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ;  ცხოველთა   ნაწლავი  (გარდა  აბრეშუმის  ჭიას   ნაწლავისა)
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 43     ქურქ-ბეწვეული    და  ხელოვნური  ბეწვი ; მათი  ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება   IX     ხე  და  მისი  ნაწარმიხის  ნახშირიკორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები ; ჩალის   ნაწარმი, ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი  მასალაკალათები  და  მოწნული  ნაწარმი
 
თავი 44    ხე  და  მისი  ნაწარმიხის  ნახშირი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 45    კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 46      ჩალის  ნაწარმი ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი   მასალაკალათები   და   მოწნული   ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება   X      ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის მასალაქაღალდის  ან  მუყაოს ნარჩენები  და  ჯართი   ; ქაღალდი  და  მუყაო  და  მათი  ნაწარმი
თავი   47     ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის  მასალაქაღალდის  ან  მუყაოს   ნარჩენები  და  ჯართი 
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი   48    ქაღალდი  და  მუყაო;  ქაღალდის  მასისქაღალდის  ან  მუყაოს  ნაწარმ
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  49     ნაბეჭდი   წიგნებიგაზეთები , სურათები  და  სხვა  პოლიგრაფიული   პროდუქტებიხელნაწერებინაბეჭდი  ტექსტები  და  გეგმები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
49.01–11                                            ახალგაზრდებისთვის  საზიანო  გამოცემები  და  უხამსი  და  ამორალური  შინაარსის  მქონე   ნაბეჭდები.
ნამუშევარი, რომლის  შინაარსიც  არის  სოციალური  მიზნით  აღწერილი,რომელიც  ძირს  უთხრის  კონსტიტუციურ  რეჟიმს  და არღვევს  ქვეყნის  ტერიტორიულ  მთლიანობას, პროპაგანდას  უწევს  ომს, ძალადობას, რასიზმს, ეთნიკურ  და  რელიგიურ  სიძულვის, ან  რომელიც  ძალადობს  ადამიანურ  უფლებებზე  და  თავისუფლებაზე.
49.07                   4907.00                   ბანკნოტები, ყალბი  მონეტები, ფასიანი  ქაღალდები 
                                                        და  საფოსტო  მარკები. ( იხ. ნაწილი 2, პუნქტი  2.11)
განყოფილება    XI    ტექსტილი   და   ტექსტილის   ნაწარმი
თავი 50    აბრეშუმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  51  მატყლიცხოველის  წმინდა  ან  უხეში  ბეწვი;   ძუის  ნაერთები   და  ნაქსოვი    ფაბრიკატები.
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  52   ბამბა 
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  53   სხვა მცენარეული ბოჭკოებიქაღალდის   ნართი   და   ქსოვილები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  54   ადამიანის   მიერ   ნართავი   ძაფებიზოლები   და   სგავსი   ტექნოგენური  ტექსტილის   მასალ
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  55   ადამიანის   მიერ   ნაწარმოები   ბოჭკოები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  56   ბამბათექა  და  უქსოვი  საქონელისპეციალური  ნართიბაწრებითოკებითოკები  და   ბაგირები  და ათი   ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  57    ხალიჩები  და  იატაკის   სხვა   საფარი   ნივთები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  58   სპეციალური   ნაქსოვი   ქსოვილებიტაფტინგური   ტექსტილის   მასალებიმაქმანიგობელენებიგასაწყობინაქარგები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 59     გაჟღენთილიდაფარული  ან  ლამინირებული   საფეიქრო ნაწარმიტექსტილის   ნაწარმი   სამრეწველო გამოყენებისთვის
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 60     ნაქსოვი  ან  ხელით   ნაქსოვი   ნივთები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 61       მანქანით  ან  ხელით  ნაქსოვი   ტანსაცმელი   და   მათი   აქსესუარები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 62      არა  მანქანით   ან   ხელით   ნაქსოვი  ტანსაცმელი და   მათი  აქსესუარები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 63      სხვა   ხელოვნური   ტექსტილის  ნაწარმიკომპლექტებიმეორადი   ტანსაცმელი  და  ტექსტილის ნაწარმიჩვრები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება  XII    ფეხსაცმელი , თავსაბურავებიქოლგებიშეზლონგებიმზის  ქოლგები , ხელჯოხები , ჩხირებიშოლტები, მათრახები   და მათი ნაწილებიმზა  ბუმბული  და   მათი  ნაწარმი ; ხელოვნური  ყვავილებიადამიანის თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები
 
თავი 64    ფეხსაცმელიგეტრები  და  ანალოგიური  ნაწარმი ; მათი  ნაწილები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 65   თავსაბურავები  და  მათი  ნაწილები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 66     ქოლგებიშეზლონგებიმზის  ქოლგები , ხელჯოხები ,  ჩხირები , შოლტებიმათრახები   და  მათი  ნაწილები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
ჯგუფი 67    დამუშავებული   ბუმბული   და    ღინღლი   და   მათი  ნაწარმიხელოვნური  ყვავილები;
ადამიანის  თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება  XIII    ქვისთაბაშირისცემენტისაზბესტისქარსის  ან  ანალოგიური  მასალებიკერამიკული პროდუქტები ;მინა  და  მინის  ნაწარმი
 
თავი 68      ქვისთაბაშირისცემენტისაზბესტისქარსის  ან  ანალოგიური  მასალები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 69    კერამიკული  ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 70    მინა  და  მინის   ჭურჭელი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება  XIV    ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი  ლითონებილითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმიბიჟუტერია ; მონეტა
 
თავი 71       ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი ლითონები, ლითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმი; ბიჟუტერია ;  მონეტა
 
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
71.18                   7118.90               უცხო  ქვეყნის  ვალუტა (იხ. ნაწილი 2, პუნქტი 2.12)
განყოფილება    XV     არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხის )  ლითონები   და   მათი   ნაწარმი.
 
თავი 72    რკინა   და  ფოლადი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 თავი 73     რკინის   და   ფოლადის   ნივთები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 74     სპილენძი  და  მათი  ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 75      ნიკელი   და  მათი  ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 76   ალუმინი  და  მისი  ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 77   (დაცულია   შესაძლო   გამოყენების   ჰარმონიზებული   სისტემა)
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 78   ტყვია   და  მათი  ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 79    თუთია  და  მათი  ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 80     თუნუქი   და  მათი  ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 81     სხვა    კეთილშობილი   ლითონები; სერმეტი   და  მათი  ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 82    ხელსაწყო  იარაღიმჭრელი  ნივთებიარაძვირფასი  ლითონების   კოვზები  და  ჩანგლები  მათი  ნაწილები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 83    სხვადასხვა   არაძვირფასი   ლითონის    ნაწარმი
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება    XVI        მანქანები  და  მექანიკური  მოწყობილობები ; ელექტრო  მოწყობილობები ; მათი  ნაწილებიხმის   ჩამწერი   და  აღმწარმოებელი  აპარატურასატელევიზიო   გამოსახულებისა   და   ბგერის   ჩამწერი   და აღმწარმოებელი   აპარატურა , მათი   ნაწილები   და   საკუთნოები
 
თავი 84      ბირთვული    რეაქტორები , ქვაბებიდანადგარები   და   მექანიკური   მოწყობილობები ; მათი   ნაწილები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 85     ელექტრო  მანქანები  და  მოწყობილობა  და  მათი  ნაწილები ხმის ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი აპარატურა,სატელევიზიო  გამოსახულებისა  და  ხმის  ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი  აპარატურა,  მათი  ნაწილები და  აქსესუარები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
85.17                                                  მობილური  ტელეფონები (იხ. ნაწილი 2, პუნქტი  2.13)
85.27                                                  მობილური  რადიომიმღები (იხ. ნაწილი 2, პუნქტი  2.13).
 განყოფილება    XVII      ავტომობილებისთვითმფრინავებისგემებისა  და  სატრანსპორტო    აღჭურვილობა
 
თავი 86         რკინიგზის   ან   ტრამვაის   ლოკომოტივებიმოძრავი   შემადგენლობა  და  მათი  ნაწილებიმატარებლის ან  ტრამვაის  სალიანდაგო   გზა   და  ფიტინგები ( გაზის  აპარატურა)  და  მათი   ნაწილებიყველა  სახის  მექანიკური  (მათ შორისელექტრო-მექანიკური )  საგზაო   სიგნალიზაციის  მოწყობილობები .
 
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 87       ტრანსპორტი გარდა  სარკინიგზო  და  ტრამვაის  მოძრავი  შემადგენლობისა   და  მათი  ნაწილები  და საკუთნოები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 88      თვითმფრინავებისკოსმოსური  ხომალდების  და  მათი  ნაწილები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 89     გემები , ნავები  და  მცურავი  სტრუქტურები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება   XVIII         ოპტიკურიფოტოგრაფიულიკინემატოგრაფიულისაზომიმაკონტროლებელი , ზუსტისამედიცინო ან ქირურგიული    ინსტრუმენტები  და აპარატურა ; საათები ; მუსიკალური   ინსტრუმენტებიმათი   ნაწილები   და   აქსესუარები
 
თავი 90    ოპტიკურიფოტოგრაფიულიკინემატოგრაფიულისაზომიმაკონტროლებელი , ზუსტისამედიცინო  ან ქირურგიული   ინსტრუმენტები  და  აპარატურა ; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 91    კედლის   საათები  და   მაჯის   საათები  და  მათი  ნაწილები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 92    მუსიკალური   ინსტრუმენტები ; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება   XIX     იარაღი   და   საბრძოლო   მასალებიმათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
 
თავი 93  იარაღი   და  საბრძოლო  მასალებიმათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
93.01-02             9301.00               ყველა  სახის  იარაღი. , ხმლები, მჭრელი  ინსტრუმენტები, ხიშტები,
                           9302.00                შუბები  და  მსგავსი  იარაღი+
93.04-07              9304.00
                              9305.10
                              9305.90
                              9306.21
                              9306.30
                              9307.00
                                                       პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                      სანადირო  თოფი  და  იარაღი
                                                      იხ. ნაწილი 2, პუნქტი 2.15
განყოფილება   XX             სხვადასხვა    დამზადებული    ნივთები
 
თავი 94      ავეჯისაწოლები , ლეიბებილეიბის ფუძეებიდივნის  ბალიშები  და  ავეჯის  ანალოგიური  ნატენი ;
ლამფები  და  სანათი  მოწყობილობები , სხვა  ადგილას  დაუსახელებელი  ან  ჩაურთველიგანათებული  ნიშნები , ფირფიტები   და  ასე  შემდეგ ; ასაწყობი   ნაგებობები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 95         სათამაშოებიკომპიუტერული თამაშები  და  სპორტული  ინვენტარიმათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 96        სხვადასხვა   წარმოებული  ნივთები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
96.13                   9613.10                ბუთანის  სანთებელა.

განყოფილება    XXI      ხელოვნების, საკოლექციო   ნივთები  და   ანტიკვარიატი

 

თავი 97    ხელოვნებისსაკოლექციო   ნივთები   და   ანტიკვარიატი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

97.01-06                                            ხელოვნებისნიმუშები , საკოლექციონივთებიდაანტიკვარიატი.

 

ნაწილი  II

შესატანი    და   სატრანზიტო   ნივთების   დაშვების   პირობები

2.1      ცხოველები  და  ცხოველური  პროდუქტები
2.1.1  ფუტკარი, თაფლი  და  სხვა  მწერები - ფუტკარი, რომელიც  საჭიროებს  კვლევას  და  გაცვლას ოფიციალურად  აღიარებულ  ინსტიტუტებს  შორის, უნდა  შემოწმდეს  ვეტერინარული  სამსახურის  მიერ.
აბრეშუმის  ჭია, პარაზიტები  და  მავნე   მწერების  მტაცებლები , რომელიც  საჭიროებს  კვლევას  და  გაცვლას ოფიციალურად  აღიარებულ  ინსტიტუტებს  შორის, უნდა  შემოწმდეს  საკარანტინო   სამსახურის  მიერ.ინსპექტირების  გადაწყვეტილების  საფუძველზე; საფოსტო  გზავნილი  ჩაბარდება  ადრესატს, დაუბრუნდება  გამგზავნს  ან  განადგურდება.
„ სასოფლო  სამეურნეო  პროდუქტების  იმპორტის  სახელმწიფო  რეგულაციის“ 1997  წლის  17  ივლისს  შემუშავებული  კანონის,    მე-4  პუნქტის  468/97 – BP,  199 წლის  5  მაისის    შესწორების   შედეგად,საერთაშორისო  საფოსტო  გზავნილად, მათ  შორის  EMS-ით,  დაშვებულია  საკვები  პროდუქტების  გაგზავნა, რომელიც  შეფუთულია  მწარმოებლის  მიერ,თუ  ადრესატი  არის  უკრაინის  მოქალაქე  ფიზიკური  პირი და  მაქსიმალური  წონა არის  10 კგ.
2.1.2  წურბელები - წურბელა უნდა  იდოს  ჭაობიან  ნიადაგში  ან  ხავსში, ბრეზენტის  ჩანთაში, ფრთხილად  დალუქული  და  მეორე  კონტეინერში  ჩადებული( ხის  ყუთში  ან  კალათაში) თივაში  ან  ჩალაში  გახვეული.
2.1.3     ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც განკუთვნილია  ადამიანების  და ცხოველების  მოხმარებისთვის - ცხოველური  პროდუქტების  და  თევზის იმპორტი  შეიძლება  დაიშვას  უკრაინის  სოფლის  მეურნეობის  და  კვების  მრეწველობის  სამინისტროს  სახელმწიფო  ვეტერინარული  ინსპექტირების  სამსახურის  მიერ.
უკრაინის  საგანგებო მდგომარეობის საწინააღმდეგო ეპიზოოტიური კომისია  2001  წლის  30  მარტიდან  უკრაინის  ტერიტორიაზე  კრძალავს  ცხოველური  წარმოშობის   უმი  მასალების, პროდუქტების  და  დასრულებული  საკვები  პროდუქტების  იმპორტს  საფოსტო  გზავნილად.
2.2    მცენარეები  და  მცენარეული  პროდუქტები
2.2.1  საკვები  ბოსტნეული, მცენარეები, ბალახი,ფესვები  და  ბოლქვები - კარტოფილის  თესლის, ბალახის  და  სხვა  მცენარეების  იმპორტი, რომლებიც  განკუთვნილია  გასამრავლებლად, შეიძლება  დაიშვას  უკრაინის  სოფლის  მეურნეობის და  კვების  მრეწველობის   სამინისტროს  მიერ  და  თან  უნდა  დაერთოს  ფიტოსანიტარული  სერტიფიკატი.
2.2.2  ხილი  და  ციტრუსოვანი  ხილი - ახალი  ხილის  და  ციტრუსის  იმპორტი  უკრაინაში   ნებადართულია  უკრაინის  სოფლის  მეურნეობის და  კვების  მრეწველობის   სამინისტროს  მიერ  და  თან  უნდა  დაერთოს  ფიტოსანიტარული  სერტიფიკატი.
2.2.3  თესლი -  თესლის  იმპორტი( მათ  შორის  ლობიოს)  ნებადართულია  უკრაინის  სოფლის  მეურნეობის და  კვების  მრეწველობის   სამინისტროს  მიერ .
2.3  სასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების  ანტი-პარაზიტული  პროდუქტები - სასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების  ანტი-პარაზიტული  პროდუქტების  იმპორტი  ნებადართულია  უკრაინის  სოფლის  მეურნეობის და  კვების  მრეწველობის   სამინისტროს  მიერ .
2.7    ნარკოტიკები - ნარკოტიკების,   ფარმაცევტული  ნაწარმის  და  მედიკამენტების  იმპორტი, რომლებიც  შეიცავს  ნარკოტიკს, ექვემდებარება  უკრაინის  ჯანმრთელობის  დაცვის  სამინისტროს  ავტორიზაციას.

2.8   ფარმაცევტული  პროდუქცია

2.8.1. უკრაინის კანონმდებლობის შესაბამისად იკრძალება საერთაშორისო საფოსტო გზავნილები, რომლებიც შეიცავენ უკრაინის მედიკამენტების ეროვნულ რეესტრში დაურეგისტრირებელ მედიკამენტებს, მათ შორის ნარკოტიკებს, ფსიქოტროპულ ნივთიერებებს და ქიმიურ პრეკურსორებს. ამასთან,  ისეთი მედიკამენტების შემცველი საერთაშორისო საფოსტო გზავნილები, რომლებიც არ არის დარეგისტრირებული უკრაინაში, თუმცა ისინი განკუთვნილია ცალკეული მოქალაქეების პირადი მოხმარებისათვის - დაშვებულია,  თუ ადრესატი ფლობს უკრაინის ჯანდაცვის სამინისტროს შეტყობინების წერილს. 

2.11  წიგნები, ბროშურები, გაზეთები, ნაბეჭდი  მასალა - საფოსტო  გზავნილები, მათ  შორის  EMS, რომელიც  შეიცავს  დოკუმენტებს, როგორიცა  პასპორტი, პირადობის  დამადასტურებელი  მოწმობა, მუშაობის  ნებართვა  და  საფოსტო  მარკები( მიუხედავად  იმისა  გაუქმებულია  თუ  არა ), ნებადართულია, გარდა  ორგანიზებული  ფილატელისტური  გადაზიდვისა.
2000  წლის  4  ოქტომბერს,    უკრაინის  მთავრობის  მიერ  დამოწმებული   საფოსტო  მომსახურების  დებულებების  შესაბამისად  , 1945 წლის  შემდეგ  გაცემული  საფოსტო  მარკები, მათ  შორის  კონვერტები  ასეთი    საფოსტო  მარკებით   და  ნომინალური  ღირებულებით, ( „Michel”  კატალოგის  მიხედვით ), რომელიც  არ  აღემატება  50  გერმანულ  მარკას ( DEM), უკრაინაში  უნდა  გაიგზავნოს  დაზღვეულ  გზავნილად.
2.12  უცხო  ქვეყნის  ვალუტა - შიდა  კანონმდებლობის მიხედვით, უკრაინა  თანხმდება  უცხო  ქვეყნის  ვალუტის  გაგზავნას  დაზღვეულ  გზავნილად, რომელიც  დამისამართებულია  კერძო  პირზე,
რომლის  მაქსიმალური  ექვივალენტი  იქნება  200  $. ასევე  თანხმდება  უცხო  ქვეყნის  ჩეკების  გაგზავნას  კერძო  პირებისთვის, 4000  SDR  მაქსიმალური  დაზღვევის  ღირებულებით.

2.13  რადიო  მიმღები  აპარატურა  და  მობილური  ტელეფონები - უკრაინის კანონმდებლობის შესაბამისად იკრძალება კერძო პირებზე  დამისამართებული იმ საერთაშორისო საფოსტო გზავნილებს გამოყენება და იმპორტი, რომლებიც  შეიცავენ  ელექტრონულ მოწყობილობებს და გადამცემებს (მაგ. მობილურ ტელეფონ, სმარტფონი, რადიომიმღები ), ჩამოთვლილს რადიოელექტრონული დანადგარებისა და გადამცემი მოწყობილობების რეესტრში. ამასთან, დაშვებულია საერთაშორისო საფოსტო გზავნილებში ისეთი დანადგარების მოთავსება, რომლებიც არ არიან შეტანილი რეესტრში, თუ გამგზავნს/ადრესატს გააჩნია მისი შესაბამისობის სერთიფიკატი.  

2.15  საომარი  მასალა - სანადირო  თოფების  და  იარაღის და  ვაზნების  იმპორტი    მოითხოვს  უკრაინის  შინაგან  საქმეთა  სამინისტროს  ნებართვას.
 
 
ნაწილი  III
სპეციალური  დებულებები,  საბაჟო  და  სხვა  პროცედურები
3.1   საბაჟო  დეკლარაციის შევსება - საბაჟო  დეკლარაცია  უნდა  მოიცავდეს  ყველა  აუცილებელ  ინფორმაციას  რასაც  ითვალისწინებს განაცხადის  ფორმა, გადასახადები  და  მაკონტროლებელი  საზომები  იმპორტის  და  ექსპორტის  შემთხვევაში. კონკრეტულად :
-  გამგზავნის  და  მიმღების  სახელი, გვარი  და  მისამართი.
-  გამგზავნი  და  მიმღები  ქვეყანა.
-  საქონლის  აღწერა  და  ჰარმონიზებული  სისტემის  კოდი ( ინდექსი).
-  მთლიანი  წონა  და  საცალო წონა.
-  საქონლის  ღირებულება  სასურველი  ვალუტის  გამოყენებით .
გარდა  ამისა, გარკვეული სახის  დამატებითი  განცხადებები  საქონლის  მდგომარეობაზე, საბაჟო  რეგულაციების  შესაბამისად ( საჩუქრები, ნიმუშები, დაბრუნებული  საქონელი ) უნდა  მოხდეს  საბაჟო  დეკლარირებით.
უკრაინის  რეგულაციების  მიერ  შემუშავებული  სწორად  შევსებული  დეკლარაციის  ფორმის  შესაბამისად, ტვირთგამგზავნის  პასუხისმგებლობა  ხელმოწერილ  უნდა  იყოს  გამგზავნის  მიერ.
3.2  ზედდებულის  დართულობის  საჭიროება - თუ  გზავნილი არ არის  საეჭვო, საბაჟო  ადმინისტრაცია  ათავისუფლებს  გადასახადისაგან  ზედდებულის  წარმოდგენით, რომ გზავნილი არის არაკომერციული ხასიათის, ფარდობითი  ღირებულებით.
3.3  საქონლის  წარმოშობის  დადასტურების  საჭიროება - საქონლის წარმოშობა  უნდა  იყოს  დამოწმებული  პროდუქციის  გაცვლის  სატარიფო  სისტემის  შესაბამისად, ევროპის  ეკონომიკური თანამეგობრობის  შეთანხმებით, სხვადასხვა  ქვეყნების    დასკვნის  საფუძველზე, ან ცალკეული ქვეყნების  და  ტერიტორიების  EEC  ასოციაციის   წევრების    გადაწყვეტილებით.
3.4   სხვადასხვა  საბაჟო დებულებები
3.4.1  კერძო  პირზე  დამისამართებული  მცირე  ამანათი - ა) სტანდარტული  გადასახადი
საბაჟო  ადმინისტრაციამ  შეიძლება  ერთჯერადად   დაუშვას   კერძო  პირზე  დამისამართებული  მცირე  პაკეტი, როცა  ასეთი  გზავნილი:
I     არის  არასისტემატიური  ხასიათის
II   მოიცავს  ერთადერთ ნივთს,   ადრესატის  პირადი  ან  საოჯახო  გამოყენებისთვის  და რომელიც  თავისი  ბუნებრივი  შემადგენლობით  ან  რაოდენობით  ნამდვილად  არ  არის  კომერციული  დანიშნულების.
III  არ  იბეგრება    5000 $ -ზე  მეტად.
ბ)  სახაზინო   და  საბაჟო  შეღავათები:
შიდა  მოხმარების  გადასახადებზე  ეს  ნებართვა  ლიმიტირებულია: სპირტიანი  სასმელები- 1 ლ; ღვინო-2 ლ; თამბაქოს  პროდუქცია - 200 სიგარეტი(ან 200  გრ. პროდუქცია  ერთ  ადამიანზე).
სათადარიგო  ნაწილების  სატრანსპორტო  საშუალების  კერძო  გამოყენება.
3.4.2  საგარეო  ვაჭრობის  მაკონტროლებელი  ფორმალობები - უცხო  ქვეყნის  გარკვეული  სახის  საქონლის იმპორტი  შეიძლება  დაექვემდებაროს  საგარეო  ვაჭრობის  მაკონტროლებელ  დოკუმენტს, როგორიცაა  იმპორტის  ლიცენზია  ან  დეკლარაცია, იმისდა  მიუხედავად   გერბიანია  ის  თუ  არა. 
3.5  დებულებები  დარღვევებზე - უკრაინის  კანონმდებლობა  არ   მოიცავს  არცერთ  დებულებას, რომელიც  ეხება  საფოსტო  გზავნილებზე  კონკრეტულ  საბაჟო    რეპრესიებს. ასეთი  დარღვევები ექვემდებარება    საბაჟო  კანონმდებლობის  ზოგად  დებულებებს,   რაც  დაკავშირებულია  თაღლითურ  იმპორტთან  და  ექსპორტთან.
პრინციპულია,რომ  ყველა  იმპორტის  თუ  ექსპორტის  ნივთი  უნდა  იყოს  დეკლარირებული  საბაჟოზე  და  საბაჟო  დეკლარაცია  -  მკაცრი სიზუსტით  შევსებული.
პროდუქცია, რომელიც  დასაშვებია  შესაბამისი  სანიტარული  და  ფიტოსანიტარული  სერტიფიკატით
ცხოველები  და  ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები
-        ცოცხალი  ცხოველები(გარდა  ფუტკრის, წურბელის, აბრეშუმის  ჭიის, პარაზიტების  და  მავნე  მწერების  მტაცებლებისა, რომელიც  საჭიროებს  კვლევას  და  გაცვლას ოფიციალურად  აღიარებულ  ინსტიტუტებს  შორის. ( ნაწილი 2, &2.1,   2.1.1,   2.1.2 )
-        ხორცი  და  საკვები  ხორცის  სუბპროდუქტები.
-        თევზის  ან  კიბოსნაირებისგან  მომზადებული  ნაწარმი,მოლუსკები  ან  სხვა  წყლის  უხერხემლოები.
       -        რძე  და  რძის  პროდუქტები, ფრინველის  კვერცხი, ნატურალური  თაფლი.
 
მეცენარეები  და   ბოსტნეულის  პროდუქტები
-        ბოსტნეული  და ტუბერისებრი  ფესვები.
-        ხილი, კაკალი.
-        ყავა, ჩაი, სუნელ-სანელებლები.
-        მარცვლეული.
-        ფქვილ-ბურღულეული მრეწველობის პროდუქტები; ალაო; სახამებელი; ინულინი; ხორბლის  წებოვანა.
-        ცხიმოვანი  თესლი და  ხილი; სხვადასხვა  ხორბლეული, თესლი  და  ხილი; სამედიცინო  მცენარეები.
-        ფისი  და  სხვა  ბოსტნეულის  წვენები  და  ექსტრაქტები.
-        მცენარეული  მასალა.
-        ცხოველური  და მცენარეული  ცხიმები  და ზეთები  და  მათი  გადამუშავების  პროდუქტები, მზა  საკვები  ცხიმები, ცხოველური  და  მცენარეული  ცვილები.
 
მზა  საკვები  პროდუქტი
-        ხორცის, თევზის  ან  კიბოსნაირების,მოლუსკების ან    წყლის  სხვა  უხერხემლოების  მზა  ნაწარმი.
-        სხვა  ცხოველური  პროდუქტები  და  მასალები.
-        შაქარი  და  კანფეტი.
-        კაკაო  და  კაკაოს  ნაწარმი.
-        ბურღულის, ფქვილის, სახამებლის,  რძის  ან  სხვა  საკონდიტრო  პროდუქცია.
-        ბოსტნეულის,ხილის,კაკლის  და  სხვა  მცენარეების  ნაწარმი.
-         საკვები  მრეწველობის  ნარჩენები, მზა  ცხოველური  საკვები  ფურაჟი.
 
საფოსტო  ამანათები, მცირე  პაკეტები  და  EMS  გზავნილები, რომლებიც  შეიცავს  ასეთ  პროდუქტს  და  იგზავნება  უკრაინაში, ზემოთხსენებული  სერტიფიკატების  გარეშე 
 
 
 

  

 

 

 

 

გზავნილი არ იგზავნება ყირიმის ავტონომიურ რესპუბლიკაში (95000-99999), აგრეთვე დონეცკისა და ლუგანსკის შემდეგ დასახლებაში:
 
– Donetsk (83001, 83003-83005, 83007-83012, 83014-83018, 83020-83025, 83027, 83030-83034, 83036-83039, 83041-83042, 83044-83045, 83047-83050, 83052-83054, 83056-83062, 83064, 83069, 83071-83074, 83076-83078, 83080-83082, 83084-83087, 83089, 83092, 83095, 83099, 83101-83102, 83108, 83110-83114, 83117, 83119-83120, 83122, 83491-83493, 83498-83499);
– Dokuchaievsk (85740-85741, 85743-85744);
– Horlivka (84601, 84603-84605, 84607, 84609-84611, 84614, 84617-84618, 84622, 84624-84630, 84632, 84634-84635, 84637, 84646-84647, 84691-84693, 84695);
– Debaltseve (incl. Svitlodarsk, Myronivskyi) (84701-84703, 84705, 84792, 84791);
– Yenakiieve (86401-86402, 86404-86406, 86409, 86412, 86414, 86420, 86422, 86424, 86427, 86429-86430, 86450-86452, 86484, 86487-86492, 86494, 86496, 86498-86499);
– Zhdanivka (86397);
– Kirovske (86300, 86302, 86391);
– Makiyivka (86104-86112, 86114-86128, 86130-86137, 86139-86145, 86147, 86149-86151, 86154-86157, 86177, 86181-86186, 86189, 86192-86198);
– Snizhne (86500-86501, 86503, 86508, 86510, 86570, 86579, 86581, 86583, 86584, 86590-86591, 86595);
– Torez (86600-86609, 86617, 86691);
– Khartsyzk (incl. Zuhres) (86702-86704, 86706, 86709, 86781-86783, 86786, 86790, 86792-86793);
– Shakhtarsk (86202-86207, 86211);
– Yasynuvata (86000-86001, 86004-86008);
–  და ზემოთხსენებული ქალაქების ადმინისტრაციების დაქვემდებარების ქვეშ მყოფი დასახლებული პუნქტები.
 
– შემდეგი რაიონების დასახლებული პუნქტები: 
Amvrosi
їvskyi Raion (87301-87302, 87304, 87310, 87320-87321, 87323-87324, 87330, 87333, 87343, 87350, 87370-87371);
Artemivskyi Raion:
Bulavynske town (86487);
Vuhlehirsk town (86481,86483);
Oleksandrivske town (86488);
Olenivka town (86489);
Vesela Dolyna village (Olhovatska Village Council) (86431);
Danylivka village (86492);
Illinka village (86491);
Kamianka village (86492);
Ridkodub village (86492);
Bulavyne village (86484);
Hrozne village (86488);
Kaiutyne village (86481);
Krasnyi Pakhar village (86488);
Savelivka village (86484);
Komuna village (84583);
Kalynivka village (84583);
Lohvynove village (84583);
Novohryhorivka village (84582);
Nyzhnie Lozove village (84583);
Sanzharivka village (84583);
Olkhovatka town (86490, 86491);
Pryberezhne town (86487).
– Volnovaskyi Raion:
Andriivka village (85711);
Dolia village (85710);
Liubivka village (85712);
Malynove village (85710);
Molodizhne village (85710);
Novomykolaivka village (85766);
Olenivka town (85710);
Petrivske village (Olen
іvska Village Council) (85710);
Chervone village (Lyub
іvska Village Council) (85712).
– Marinskyi Raion:
Kreminets village (85662);
Luhanske village (85662);
Oleksandrivka town (85660);
Staromykhailivka town (85635);
Syhnalne village (85662).
– Novoazovskyi Raion (87600-87606, 87610-87613, 87620-87622, 87630-87631, 87634, 87640-87643, 87650-87651, 87660-87663, 87632-87633).
– Starobeshivskyi Raion (87201-87202, 87210, 87212, 87220-87221, 87230, 87232-87233, 87240, 87242-87243, 87250, 87252-87253, 87260-87263).
– Telmanivskyi Raion (87100-87105, 87110-87112, 87120-87125, 87130-87133, 87140-87142, 87150, 87152, 87160-87161, 87170-87172, 87181-87183).
– Shakhtarskyi Raion (86202-86207, 86211, 86220-86222, 86230, 86233-86234, 86241, 86251-86252, 86260-86262).
– Yasynuvatskyi Raion (except Ocheretyne town) 86000-86015, 86021-86024, 86030-86032, 86040-86042, 86050-86053, 86060-86075, 86080-86084, 86091
(except 86020).
 
– Luhansk ( 91001-91002, 91004-91008, 91011-91012, 91014-91016, 91019-91021, 91024-91026, 91028-91029, 91031, 91033-91034, 91038, 91042-91043, 91045, 91047-91051, 91053-91055, 91057-91058, 91060, 91484, 91493);
– Alchevsk (94201-94207, 94213-94214, 94217, 94220, 94222, 94224);
– Antratsyt (94604-94608, 94610-94613);
– Brianka (94100-94108, 94113, 94191, 94193-94195);
– Kirovsk (93801, 93803, 93805-93808, 93890, 93892);
– Krasnyi Luch (94501-94503, 94505-94506, 94508-94511, 94513, 94517-94518, 94520, 94530, 94532-94534, 94540, 94548, 94550, 94552-94553, 94555, 94560, 94562-94563, 94566);
– Krasnodon (94401-94402, 94404-94405, 94407-94408, 94430);
– Pervomaisk (93200-93203, 93205, 93207);
– Rovenky (94701-94703, 94706-94707, 94780-94781, 94783-94787, 94790-94793);
– Sverdlovsk (94801-94802, 94806, 94809-94810, 94812);
– Stakhaniv (94005, 94007-94008, 94010, 94012-94013, 94016, 94091-94092, 94095);
– and localities subordinated to the administrations of the above mentioned cities/towns.
localities in the following raions:
– Antratsytivskyi Raion (94604-94608, 94610-94613, 94620, 94623, 94625-94626, 94630, 94632, 94636-94637, 94640-94641, 94643-94644, 94650, 94653, 94655, 94660, 94664-94667, 94670, 94680-94684, 94686, 94690, 94694);
– Krasnodonskyi Raion (94401-94402, 94404-94408, 94412, 94414-94416, 94418, 94420-94421, 94425, 94427, 94430, 94433, 94440, 94443, 94446, 94450, 94454-94455, 94457, 94460, 94463, 94465-94466, 94470, 94472-94473, 94476, 94480-94484, 94486);
– Lutuhynskyi Raion (92000, 92006-92007, 92009-92016, 92018, 92020-92021, 92023, 92025-92026, 92028, 92030, 92040, 92042);
– Perevalskyi Raion (94300-94302, 94305, 94309, 94311, 94313-94314, 94320, 94323-94326, 94330-94332, 94341, 94343-94344);
– Sverdlovskyi Raion (94801-94802, 94806, 94810, 94812, 94820, 94822, 94824, 94830-94832, 94835, 94839-94840, 94842, 94850-94851, 94853, 94860, 94862-94863, 94865-94868, 94870);
– Slovianoserbskyi Raion (93701, 93706, 93720, 93721-93724, 93730-93731, 93733-93735, 93740-93741, 93743-93745, 93747).
 
 

მიზანშეწონილია გზავნილზე ადრესატის მობილური ტელეფონის ნომრის მითითება.