ტუნისი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1800 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა - არა;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 4 TND;
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას -
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - არაბული, ინგლისური, ფრანგული;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 15 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი -
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 2275 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ფრანგული, ინგლისური, არაბული;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 4 TND;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას -
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 15 დღე;
üმაქსიმალური - 2 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.poste.tn
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 50 TND/13 SDR;
    იურიდიული პირებისთვის 50 TND/13 SDR;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 15 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5/6
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1,14 იანვარი, 20 მარტი, 9 აპრილი, 1 მაისი, 5,6 ივნისი, 25 ივლისი, 11,12,13,31 აგვისტო, 15 ოქტომბერი, 9 ნოემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.rapidposte.poste.tn
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
 
 ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ტუნისის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
ფეთქებადი ნივთიერებები; ქინაქინა; კოფეინი, ჰაშიში; ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები; მილაკიანი საწოვარები; ბოთლის საწოვარები; ცოცხალი ცხოველები, კიბორჩხალების, კიბოსნაირებისა და ხამანწკების გარდა; ყველა მცენარე, მათი ნაწილები და ნაყოფი; ახალი თირკმელა სოკო (ტრუფელი); მცენარეული საკვები,  შავმიწანიადაგიანი, ნეშომპალა, ნაკელი; ასანთი; სათამაშო ბანქო; მარილის; ფულის დასაბეჭდი ქაღალდი; საზღვარგარეთული მონეტები, ვერცხლის მონეტები; საზღვარგარეთული ლატარიის ბეჭდვითი გამოცემები და სარეკლამო საშუალებები; საიუველირო და ძვირფასი ნივთები; იარაღი, საბრძოლო მასალები და სამხედრო აღჭურვილობა; ღვინო, ლუდი და მინერალური წყლები; ხალხისა და ცხოველების სამკურნალო მედიკამენტები; საწერი, სახატავი, სამკერვალო და  საბილიარდო ცარცი; გრაფიტისა და ნახშირის ფანქრები,  პასტელი, ბუნებრივი ნატრიუმის ნახშირმჟავა და კალიუმის ქლორატი; საპონი; სუნამო, ინა, ტუალეტის წყალი, პუდრი, კანის საცხი, სამართებლები და მათი პირები; სარეცხი ფხვნილები და შამპუნები; კანი და ტყავები და მათი ნაწარმი; ნატკეპნი, ნაქსოვი, უქსოვადი ხალიჩები; ხელით ნაქსოვი ხალიჩები,  ნაქარგები; საბნები; ფეხსაცმელი; წინდები; ხელთათმანები; საბურავები და კამერები; მოთუთიებული თუჯის, რკინის, ფოლადის ან ალუმინის საოჯახო და ჰიგიენის ნივთები და მათი ნაწილები; სპილენძის არაელექტრული შესაწვავი ან გასაცხელებელი საოჯახო მოხმარების ნივთები ან მათი ნაწილები; რადიომიმღებები, ტელევიზორები, აკუმულატორები; მინის ნაკეთობები; ქაღალდის ან მუყაოს ყუთები და პაკეტები; ავეჯი და მისი ნაწილები; ლეიბები და თეთრეული; სავარძელ-საწოლები; საქსოვი დაზგები და მათი ნაწილები; ტყვიის აკუმულატორები და მათი სათადარიგო ნაწილები; სადურგლო ნაკეთობები და სამშენებლო დეტალები; თიხის კრამიტი; ფურცლოვანი რკინა; ალუმინის ფურცლები და ფილები; დისკები და საყელურები; ყურძენი; ბამბა; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ოპიუმი და სხვა ნარკოტიკები - მხოლოდ სამედიცინო და სამეცნიერო მიზნით; ვირუსები, თერაპიული შრატები, ტოქსინები, მიკრობული პრეპარატები, ვიტამინები და მათი  პროდუქტები - ტუნისის რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრის ნებართვით; ფუტკარი - ისეთები შეფუთვით, რომელიც იძლევა შემოწმების საშუალებას და არ წარმოადგენს საფრთხეს ფოსტის თანამშრომლებისათვის; წურბელა - შეფუთული მკვრივ მაუდის ტომარაში ჭაობის ნიადაგთან ან ხავსთან ერთად და მოთავსებული ხის ყუთში; ყველა სახის მცენარის ფესვები, ამონაყარი, ბოლქვები და სხვა  მიწისქვეშა ნაწილები (მიწიდან გასუფთავებული) - იგზავნება 15 ოქტომბრიდან 15 მაისამდე პერიოდში, ფიტოსანიტარული და წარმომავლობის მოწმობის თანხლებით; სანადირო თოფები - ტუნისის რესპუბლიკის უშიშროების დეპარტამენტის ნებართვით; თამბაქო, სიგარები და სიგარეტები პირადი მოხმარებისათვის, არაუმეტეს 10 კგ-ისა ერთ წლის განმავლობაში - ტუნისის რესპუბლიკის კომპეტენტური ორგანოების ნებართვით; ესენციები, ექსტრაქტები, სპირტიანი სასმელები, სპირტი, აბსენტის არაყი, ღვინო, შინაური ცოცხალი  ფრინველი და მისი ხორცი, გაყინული ღორის ქონი, კვერცხი, შინაური და გარეული ფრინველი, მარცვლეული და მათი ნაწარმი, შაქარი, ძენძი, თევზის წებო, ძვლებიდან მიღებული წებო, მყესები ყველა სახის, ჟელატინი, სტეარინი და მათი მჟავეები - ტუნისის ფინანსთა მინისტრის ნებართვით; ბამბის ქსოვილი, ხავერდი, ბუკლე, მინარევებიანი ბამბეული, ტანსაცმელი, თეთრეული - ტუნისის ეროვნული ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ყოველწლიურად დამტკიცებულ ნორმების ფარგლებში; საბანკო ბილეთები - სპეციალური ნებართვით ფასგამოცხადებული გზავნილებით; ზეთები და ცხიმები(ჩინური ხის ზეთისა და აბუსალათინის ზეთის გარდა), დაკონსერვებული ტომატი, ზეთისხილი - სპეციალური ჰერმეტული შეფუთვით; საქარინი - მინიმალური რაოდენობით.


შენიშვნა: 
ამანათების ერთ-ერთი განზომილება არ უნდა  აღემატებოდეს: - 1,25 მ-ს, ხოლო მოცულობა: 60 კუბ.დმ.-ს - 5 კგ-მდე მასის ამანათებისათვის; 80 კუბ.დმ.-ს - 5 კგ.-დან 10 კგ-მდე მასის ამანათებისათვის; 100 კუბ.დმ.-ს - 10 კგ-ს ზემოთ მასის ამანათებისათვის.