ბაჰრეინი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი 
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - არაბული, ინგლისური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 30 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.bahrain.bh
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას -
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური, არაბული;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 30 დღე;
üმაქსიმალური - 45 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი - www.bahrain.bh
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 
    იურიდიული პირებისთვის 
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა3-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 14 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/6/7
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1 იანვარი, 1 მაისი, 1-3 ივნისი, 10-13,31 აგვისტო, 8,9 სექტემბერი, 9 ნოემბერი, 16,17 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი http://www.bahrainpost.gov.bh/
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
 
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ბაჰრეინის ოფიციალურ წყაროს

 

 

ნაწილი  I                              

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები

თავი  1                                                                 ცოცხალი   ცხოველები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები

 01.01-01.06                                                        ყველა ცოცხალი ცხოველი

                                                                               

თავი  2                                                                  ხორცი და საჭმელად ვარგისი შიგნეული

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი     

 02.01-10                                                                       პირობოდ დაშვებული ნივთები

 

თავი 3                                                                  თევზი და კიბოსნაირები, მოლუსკები და სხვა წყლის ბინადარი   

                                                                              უხერხემლოები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი

03.01-03.07                                                            პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                             

                თავი 4                                                                   რძის ნაწარმი; ფრინველის კვერცხი; ნატურალური თაფლი; ცხოველური    

                                                                                               წარმოშობის საჭმელად ვარგისი პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან არ არის  

                                                                                               გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებული

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი     

  04.01-04.10                                                            პირობოდ დაშვებული ნივთები                                                                                                                                                

                                                                                

თავი 5                                                                   ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან  არ არის გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებული

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

 05.01-05.11                                                            ისეთი საკვები პროდუქტები და სასმელები, რომლებიც არ გამოდგება

                                                                                ადამიანების მიერ მოსახმარად ან საჭიროებს ჯანდაცვის

                                                                                ხელმძღვანელი/ოფიციალური ორგანოების მიერ გადაწყვეტილების მიღებას

                                                                                მოცემული კონკრეტული შემთხვევისათვის.

 05.07                       0507.10                                  ადგილობრივი ვაჭრობისა თუ ექსპორტისათვის განკუთვნილი ბუნებრივი   

                                                                                ან ხელოვნური სპილოს ძვალი.

 

განყოფილება   I I                             მცენარეული პროდუქტები

  თავი 6                                                                   ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები, ფესვები და მსგავსნი;  

         მოჭრილი ყვავილები და დეკორატიული მცენარეულობა

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები

   06.02                       0602.20                                     ისეთი ქვეყნიდან შემომავალი ფინიკი, ფინიკის, დეკორატიული ან ქოქოსის                

                                                                                          პალმების ნერგები ან მოჭრილი ხეები, რომლებიდანაც აღნიშნულთა

                                                                                 იმპორტირება აკრძალულია როგორც კომერციული, ასევე პირადი

                                                                                 გამოყენებისთვის.

 დასახელება      სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები                                                                                 

  06.02-06.04                                                                ყვავილები და თესლები (და სხვა), ნერგები და მოჭრილი მცენარეები.

                                                                                 იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 2.

 

 თავი 7                                                                   საკვებად გამოყენებული ბოსტნეული და ზოგიერთი ძირნაყოფები და 

        ბოლქვნაყოფები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           

07.01-07.14                                                                 პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                  

  თავი 8                                                                    საკვებად გამოსადეგი ხილი და თხილეული; ციტრუსოვანთა ან ბაღჩეული       

                                                                                  მცენარეების ქერქი

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები

   08.04                        0804.10                                    ისეთი ქვეყნიდან შემომავალი ფინიკი, რომლებიდანაც აღნიშნულთა

                                                                                 იმპორტირება აკრძალულია როგორც კომერციული, ასევე პირადი

                                                                                 გამოყენებისთვის.                                                                                     

                                                                                                                                    

თავი 9                                                                     ყავა, ჩაი, მატე და სანელებლები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი            

09.01-09.10                                                                  პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                              

 თავი 10                                                                   მარცვლოვნები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი             

10.01-10.08                                                                   პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                               

 თავი 11                                                                 ფქვილ-ბურღულეულის მრეწველობის პროდუქტები; ალაო; სახამებელი, ინულინი, ხორბლის წებოვანა

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

11.01-11.09                                                                    პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                              

თავი 12                                                                  ცხიმოვანი თესლები და ნაყოფები; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი და ნაყოფები; სამრეწველო და სამკურნალო მცენარეები; ჩალა და ფურაჟი

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები

12.07                          1207.91                                     ნებისმიერი ტიპის და ნებისმიერი ფორმით წარმოდგენილი ნარკოტიკული 

                                                                                 ნივთიერებების ან სტიმულატორების შემცველი თესლები.

 

12.11                          1211.90                                     ჰაშიში და მისი ყველანაირი ნაწარმი, ნარევისა თუ მისგან მიღებული   

         ნარკოტიკული პრეპარატების სახით. ყატი.

                                                              

თავი 13                                                                 ლაქი, წებო, ფისები და სხვა მცენარეული წვენები და ექსტრაქტები

13.02                     1302.11                                  ნებისმიერი ფორმით წარმოდგენილი ოპიუმი.

 თავი 14                                                                  მცენარეული საღებავი მასალები; მცენარეული პროდუქტები, რომლებიც   

                                                                                 სხვაგან არსად არის მითითებული ან დაკონკრეტებული

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

14.01-14.04                                                                  პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                           

                                                                             

განყოფილება   III              ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და მათი გახლეჩის პროდუქტები;

                                              მომზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები

 

  თავი 15                                                                (ერთადერთი თავი)

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

15.01-15.22                                                                  ხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები, რომლებიც შეიცავს

                                                                                 რელიგიურად აკრძალულ ნივთიერებებს, როგორიცაა, მაგალითად, ბრენდის "Deux vaches" ჰოლანდიური კარაქი.

                                                                              

განყოფილება    IV              მზა საკვები პროდუქტები; უალკოჰოლო და ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი; 

                                                თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები

 

  თავი 16                                                                ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან დამზადებული პროდუქტები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები

16.01-16.05                                                                  ისეთი საკვები პროდუქტები და სასმელები, რომლებიც არ გამოდგება     

                                                                            ადამიანების მიერ მოსახმარად და ასეთად მიჩნეულია ჯანდაცვის ორგანოების გადაწყვეტილებით.

 

                                                                                 პირობითად დაშვებული ნივთები

                                                                                 საკვები პროდუქტები და სასმელები. იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 3.

                                                                            

  თავი 17                                                                 შაქარი და შაქრის შემცველი საკონდიტრო ნაწარმი

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

17.01-17.04                                                                  ისეთი საკვები პროდუქტები და სასმელები, რომლებიც დამატკბობლის სახით შეიცავს ციკლამატს. სიგარისა და სიგარეტის ფორმის ბავშვებისთვის განკუთვნილი ტკბილეული.

 

                                                                                პირობითად დაშვებული ნივთები

                                                                                საკვები პროდუქტები და სასმელები. იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 3.

                                                                               

  თავი 18                                                                კაკაო და კაკაოს ნაწარმი

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

 18.01-18.06                                                                 ისეთი საკვები პროდუქტები და სასმელები, რომლებიც დამატკბობლის სახით ციკლამატს.

 

                                                                                პირობითად დაშვებული ნივთები

                                                                                საკვები პროდუქტები და სასმელები. იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 3.

                                                                           

  თავი 19                                                                მარცვლოვანების, ფქვილის, სახამებლის ან რძის მზა პროდუქტები;    საკონდიტრო  ნაწარმი

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

19.01-19.05                                                                 ისეთი საკვები პროდუქტები და სასმელები, რომლებიც დამატკბობლის

                                                                  სახით შეიცავს ციკლამატს.

 

                                                                  პირობითად დაშვებული ნივთები

                                                                                საკვები პროდუქტები და სასმელები. იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 3.

                                                                              

  თავი 20                                                                ბოსტნეულისაგან, ხილის, თხილეულისა და მცენარეთა სხვა   ნაწილებისაგან მომზადებული პროდუქტები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები

20.01-20.09                                                                  ისეთი საკვები პროდუქტები და სასმელები, რომლებიც დამატკბობლის სახით შეიცავს ციკლამატს.

 

                                                                                 პირობითად დაშვებული ნივთები

                                                                                 საკვები პროდუქტები და სასმელები. იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 3.

 

  თავი 21                                                                სხვადასხვა მზა საკვები პროდუქტები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

 21.01-21.06                                                                 ისეთი საკვები პროდუქტები და სასმელები, რომლებიც დამატკბობლის სახით შეიცავს ციკლამატს. სავაჭრო თუ ოფოციალური მიზნებისათვის განკუთვნილი ბენზოინი.

 

                                                                                 პირობითად დაშვებული ნივთები

                                                                                 საკვები პროდუქტები და სასმელები. იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 3.

                                                                              

 თავი 22                                                                 უალკოჰოლო და ალკოჰოლური სასმელები; ძმარი

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები

22.01-22.09                                                                 ისეთი საკვები პროდუქტები და სასმელები, რომლებიც დამატკბობლის სახით შეიცავს ციკლამატს. ისეთი იმპორტირებული ალკოჰოლური სასმელები, რომლებიც ნებადართული არ არის.

 

                                                                                 პირობითად დაშვებული ნივთები

                                                                                 საკვები პროდუქტები და სასმელები. იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 3.

                                                                          

  თავი 23                                                                კვების მრეწველობის ნარჩენები და მონარჩენი მასალები; ცხოველების მზა   საკვები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

 23.01-23.09                                                                 პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                              

თავი 24                                                                 თამბაქო და ქარხნული წარმოების თამბაქოს შემცვლელები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

  24.01-24.03                                                             სიგარეტის კოლოფები და თამბაქო, რომლებზეც არ არის გაკეთებული

                                                                                 გამაფრთხილებელი წარწერა: „თამბაქო არის კიბოს, ფილტვის და გულის

                                                                   დაავადებებისა და არტერიოსკლეროზის ძირითადი გამომწვევი“.                                                                     

განყოფილება   V                       მინერალური  და ნავთობპროდუქტები

  თავი 25                                                                 მარილი, გოგირდი; მიწა და ქვა; საბათქაშე მასალები, კირქვა და ცემენტი

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

 25.01-25.30                                                                 პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                               

  თავი 26                                                                 მადნეული, წიდა და ნაცარი

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

 26.01-26.21                                                                 პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                               

  თავი 27                                                                 მინერალური საწვავი, ნავთობპროდუქტები და მათი გამოხდის   

          პროდუქტები; ბიტუმოვანი ნივთიერებები; მინერალური ცვილები.

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

 27.01-27.15                                                                 პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                               

განყოფილება  VI                       ქიმიური ან მოკავშირე მრეწველობის პროდუქტები

 თავი 28                                                                  არაორგანული ქიმიური ნივთიერებები; ძვირფასი ლითონების, იშვიათი  

         ლითონების, რადიაქტიური ელემენტების ან მათი იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული შენაერთები

დასახელება        სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები                                                                   

28.44-28.45                                                                    რადიაქტიური მასალები. იხილეთ ნაწილიII, პუნქტი 6.

                                                                                

 თავი 29                                                                  ორგანული ქიმიური ნივთიერებები

დასახელება        სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები

29.01-29.42                                                                   ქიმიური პროდუქტები. იხილეთ ნაწილიII, პუნქტი 5.

 

                        პირობითად დაშვებული ნივთები

29.03                                                                       მეთილის და სამრეწველო სპირტი. იხილეთ ნაწილიII, პუნქტი 4.

                                                                                        

 თავი 30                                                                  ფარმაცევტული პროდუქცია

დასახელება        სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები

30.01-30.06                                                                  წამლები და მედიკამენტები. იხილეთ ნაწილიII, პუნქტი 7.    

                                                                                 

 თავი 31                                                                  სასუქები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

31.01-31.05                                                                  პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                                

 თავი 32                                                                   სათრიმლავი ან საღებავი ექსტრაქტები; ტანინები და მათგან წარმოებული   

          პროდუქტები; საღებავები, პიგმენტები და სხვა საღებავი ნივთიერებები;  

          საღებავები და ლაქები; ფითხნი და სხვა სალესი მასალები; მელანი

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

32.01-32.15                                                                  პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                                

 თავი 33                                                                   ეთერზეთები და რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური და       

          ტუალეტის საშუალებები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

33.01-33.07                                                                    პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                               

 თავი 34                                                                   საპონი, ზედაპირული მოქმედების ორგანული რეაგენტები, სარეცხი 

 საშუალებები, საპოხი მასალები, ხელოვნური ცვილები, დამზადებული

 ცვილები, საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებები, სანთლები და  

 მსგავსი ნაწარმი, საძერწი ცვილები, სტომატოლოგიური ცვილები და 

 თაბაშირზე დამზადებული სტომატოლოგიური პრეპარატები.

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

34.01-34.07                                                                 პირობოდ დაშვებული ნივთები                                                                             

  თავი 35                                                                  ალბუმინოიდური ნივთიერებები; სახეცვლილი სახამებელი; წებოები;  

          ენზიმები

 დასახელება        სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები

 35.06                                                                               წებოვანი ნივთიერებები, რომლებიც ცნობილია კომერციული

                                                                                 სახელწოდებებით "RUBBER CEMENT EARTH" და "U.U.U.".

თავი 36                                                                  ასაფეთქებელი ნივთიერებები; პიროტექნიკური ნაწარმი; ასანთი;  

           პიროფორული შენადნობები; ზოგიერთი საწვავი პრეპარატი 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

36.01-36.06                                                            ასაფეთქებელი ფხვნილი და სხვა ნივთიერებები; ფეიერვერკები;           

                                                                                 წვადი პრეპარატები.

 

 თავი 37                                                                  ფოტოგრაფიული ან კინემატოგრაფიული საქონელი

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

37.01-37.07                                                                   პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                   

 თავი 38                                                                   სხვადასხვა ქიმიური პროდუქტები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

 38.01-38.25                                                                    პირობოდ დაშვებული ნივთები

 

განყოფილება    VII               პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი; რეზინა და მისგან დამზადებული ნაწარმი

 თავი 39                                                                  პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

 39.01-39.26                                                                   პირობოდ დაშვებული ნივთები

 

  თავი 40                                                                  რეზინა და მისგან დამზადებული ნაწარმი

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

 40.01-40.17                                                                   პირობოდ დაშვებული ნივთები

 

განყოფილება   VIII              დაუმუშავებელი ტყავი, ბეწვი და მათგან დამზადებული ნაწარმი;  

                                                  საუნაგირე ნაწარმი და აღკაზმულობა; სამოგზაურო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი 

                                                  საქონელი; ცხოველთა ნაწლავისაგან დამზადებული ნაწარმი (გარდა აბრეშუმის ჭიის

                                                  ნაწლავისა)

 

   თავი 41                                                                 დაუმუშავებელი ტყავი (გარდა ბეწვისა)

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

  41.01-41.15                                                                   პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                                

  თავი 42                                                                 ტყავისაგან დამზადებული ნაწარმი; საუნაგირე ნაწარმი და 

 აღკაზმულობა; სამოგზაურო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი 

 საქონელი; ცხოველთა ნაწლავისაგან დამზადებული ნაწარმი (გარდა 

 აბრეშუმის ჭიის ნაწლავისა)

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

  42.01-42.06                                                                   პირობოდ დაშვებული ნივთები

 

  თავი 43                                                                 ბუნებრივი და ხელოვნური ბეწვი; მათგან დამზადებული ნაწარმი

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

  43.01-43.04                                                                   პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                                

განყოფილება    IX                ხე და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი; კორპი და კორპისგან დამზადებული ნივთები; ჩალისგან,

                                                 ესპარტოსა და სხვა დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული ნაწარმი; კალათები და მოწნული

                                                 ნაწარმი

 

   თავი 44                                                                ხე და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

  44.01-44.21                                                                 პირობოდ დაშვებული ნივთები

 

   თავი 45                                                                კორპი და კორპისგან დამზადებული ნივთები

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

  45.01-45.04                                                                 პირობოდ დაშვებული ნივთები.

                                                                            

   თავი 46                                                                ჩალის,  ესპარტოსა  და სხვა დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული   

                                                                    ნაწარმი; კალათები და მოწნული ნაწარმი

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

  46.01-46.02                                                                 პირობოდ დაშვებული ნივთები.

                                                                                

განყოფილება    X                  ხის ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალის რბილი გული (მერქანი);

                                                  ქაღალდის ან მუყაოს ნარჩენები და მონარჩენი მასალა; ქაღალდი და მუყაო; მათგან  

                                                  დამზადებული ნაწარმი

 

    თავი 47                                                               ხის ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალის რბილი გული    

                                                                     (მერქანი); ქაღალდის ან მუყაოს ნარჩენები და მონარჩენი მასალა

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

  47.01-47.07                                                                 პირობოდ დაშვებული ნივთები.

                                                                                

   თავი 48                                                                 ქაღალდი და მუყაო; ქაღალდის, მუყაოსა და ქაღალდის რბილი  

  გულისაგან დამზადებული ნაწარმი

    დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

 48.01-48.23                                                                პირობოდ დაშვებული ნივთები.

                                                                                

 თავი 49                                                                  ნაბეჭდი წიგნები, გაზეთები, სურათები და სხვა პოლიგრაფიული 

           პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი ტექსტები და გეგმები

 დასახელება      სასაქონლო HS კოდი            პირობითად დაშვებული ნივთები

   49.01-49.11                                                               წიგნები, მიმოხილვები, ფილმები, გამოსახულებები და ნებისმიერი სახის   

                                                                                 ჩანაწერი თუ ნაბეჭდი მასალა, რომელიც მიიჩნევა უხამსი ან რელიგიისა და

                                                                                 მრწამსის საწინააღმდეგო შინაარსის მქონედ ან ისეთად, რომელიც

                                                                                 ეწინააღმდეგება წეს-ჩვეულებებსა და ტრადიციებს.

                                                                                 სიგარის, სიგარეტისა და თამბაქოს სარეკლამო ან მსგავსი რეკლამის

                                                                                 შემცველი პროდუქცია.

                                                                                 იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 8.

                  

განყოფილება    XI                         ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი

   თავი 50                                                                 აბრეშუმი

  დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

  50.01-50.07                                                                 პირობოდ დაშვებული ნივთები                                                                               

   თავი 51                                                                 მატყლი, ცხოველის წმინდა ან უხეში ბეწვი; ცხენის ძუისგან  

  ნაქსოვი ძაფი  და ქსოვილები

   დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

51.01-51.13                                                                 პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                                 

 თავი 52                                                                  ბამბა

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

 52.01-52.12                                                                 პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                               

  თავი 53                                                                  სხვა მცენარეული საფეიქრო ბოჭკოები, ქაღალდისაგან დამზადებული  

 ძაფი და ამ ძაფით დამზადებული ქსოვილები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

 53.01-53.11                                                                  პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                                

  თავი 54                                                                  ხელოვნური ძაფები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები

  54.02-54.06                                                             სათევზაო ბადეები. იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 9.

                                                                                 

  თავი 55                                                                  ხელოვნური შტაპელის ბოჭკოები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

 55.01-55.07                                                                  პირობოდ დაშვებული ნივთები                                                                       

        

  თავი 56                                                                 ბამბა, თექა და დაურთავი  საქონელი; სპეციალური ნართები;  

ბაწრები, თოკები, ბაგირები და მათგან დამზადებული ნაწარმი

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

 56.01-56.09                                                                  პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                                

  თავი 57                                                                  ხალიჩები და იატაკის საფარი სხვა ქსოვილისაგან დამზადებული სხვა  

          ნივთები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           

 57.01-57.05                                                                  პირობოდ დაშვებული ნივთები

         

 თავი 58                                                                   სპეციალური ნაქსოვი ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის

                                                                    მასალები; მაქმანი; გობელენები; გასაწყობი დეტალები;  ნაქარგები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი               

 58.01-58.11                                                                   პირობოდ დაშვებული ნივთები

                           

 თავი 59                                                                   გაჟღენთილი, დაფარული ან ლამინირებული საფეიქრო

  ნაწარმი; ტექსტილის ნაწარმი სამრეწველო გამოყენებისთვის

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                

 59.01-59.11                                                                   პირობოდ დაშვებული ნივთები                                                                           

 

 თავი 60                                                                   ნაქსოვი ნ ნაქარგი ქსოვილები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

 60.01-60.06                                                                  პირობოდ დაშვებული ნივთები                                                                                 

 

 თავი 61                                                                  ტანსაცმელი და სამოსის აქსესუარები, ნაქსოვი ნ ნაქარგი

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

61.01-61.17                                                                   პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                                  

 თავი 62                                                                   ტანსაცმელი და სამოსის აქსესუარები, რომლებიც არ არის  

                                                                    ნაქსოვი ნ ნაქარგი

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

62.01-62.17                                                                    პირობოდ დაშვებული ნივთები

 

 თავი 63                                                                   სხვა ხელოვნური საფეიქრო ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი      

 ტანსაცმელი და საფეიქრო ნაწარმი; ჩვრები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

 63.01-63.10                                                                   პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                                  

განყოფილება   XII              ფეხსაცმელი, თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის ქოლგები, ხელჯოხები, ჩხირები,  

                                                შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები; დამუშავებული ბუმბული და მისგან 

                                                დამზადებული ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისაგან დამზადებული  

                                                ნივთები

 

  თავი 64                                                                 ფეხსაცმელი, პაჭიჭები და მისთანანი; მათი ნაწილები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

 64.01-64.06                                                                  პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                               

 თავი 65                                                                   თავსაბურავები და მათი ნაწილები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

 65.01-65.07                                                                   პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                                

 თავი 66                                                                  ქოლგები, შეზლონგები, მზის ქოლგები, ხელჯოხები, ჩხირები,

 შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

 66.01-66.03                                                                  პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                               

 თავი 67                                                                   დამუშავებული ბუმბული და ღინღლი და მათგან                                                                     

                                                                                  დამზადებული ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისგან  

                                                                    ნაწარმი ნივთები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

 67.01-67.04                                                                  პირობოდ დაშვებული ნივთები

 

განყოფილება   XIII                  ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალებისაგან  

                                                     დამზადებული  ნაწარმი; კერამიკული ნაწარმი; მინა და მინის ნაწარმი

 

   თავი 68                                                               ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან   ანალოგიური მასალებისაგან დამზადებული ნაწარმი

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

 68.01-68.15                                                                  პირობოდ დაშვებული ნივთები

 

 თავი 69                                                                  კერამიკული ნაწარმი

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

 69.01-69.14                                                                  პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                                

 თავი 70                                                                  მინა და მინის აწარმი

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

 70.01-70.20                                                                  პირობოდ დაშვებული ნივთები

 

განყოფილება   XIV                 ბუნებრივი ან ხელოვნური მარგალიტი, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები, ძვირფასი 

                                                    ლითონები, ძვირფასი ქვებით გაწყობილი ლითონები და მათგან დამზადებული ნივთები; 

                                                    ბიჟუტერია; მონეტები

 

 თავი 71                                                                  (ერთადერთი თავი)         

  დასახელება      სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები

    71.01                                                                         გახვრეტილი ან გაუხვრეტავი ბუნებრივი ან ხელოვნური მარგალიტი,

   გარდა არაბეთის ყურის სათევზაო ტერიტორიებზე მოპოვებული

            ბუნებრივი მარგალიტისა.

 

 71.18                            7118.90                                  ნებისმიერი ქვეყნის ყალბი ვალუტა.

 

განყოფილება   XV                     არაკეთილშობილი ლითონები და ბაზისად გამოყენებული ლითონებისაგან 

                                                      დამზადებული ნაწარმი

 

 თავი 72                                                                  რკინა და ფოლადი

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

 72.01-72.29                                                                  პირობოდ დაშვებული ნივთები

 

თავი 73                                                                   რკინისა და ფოლადის ნაწარმი

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

73.01-73.26                                                                   პირობოდ დაშვებული ნივთები

 

თავი 74                                                                    სპილენძი და მისი ნაწარმი

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

74.01-74.19                                                                   პირობოდ დაშვებული ნივთები

 

თავი 75                                                                    ნიკელი და მისი ნაწარმი

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

75.01-75.08                                                                   პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                                 

თავი 76                                                                    ალუმინი და მისი ნაწარმი

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

76.01-76.16                                                                   პირობოდ დაშვებული ნივთები

 

თავი 77                                                                   (გათვალისწინებულია მომავალში ჰარმონიზაციის სისტემის  ფარგლებში

 გამოსაყენებლად)

 

თავი 78                                                                   ტყვია და მისგან დამზადებული ნივთები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

78.01-78.06                                                                   პირობოდ დაშვებული ნივთები                                                                               

 

თავი 79                                                                   თუთია და მისგან დამზადებული ნივთები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

79.01-79.07                                                                   პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                                

თავი 80                                                                   კალა და მისგან დამზადებული ნივთები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

80.01-80.07                                                                   პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                            

თავი 81                                                                   სხვა ძირითადი ლითონები; სერმეტი და მისგან დამზადებული ნივთები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

81.01-81.13                                                                   პირობოდ დაშვებული ნივთები                                                                               

 

თავი 82                                                                   ინსტრუმენტები, ხელსაწყო-იარაღები, მჭრელი  ინსტრუმენტები,

 არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული კოვზები და

 ჩანგლები; არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული მათი ნაწილები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

82.01-82.15                                                                   პირობოდ დაშვებული ნივთები

 

თავი 83                                                                    არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული სხვადასხვა ნივთები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

83.01-83.11                                                                   პირობოდ დაშვებული ნივთები

 

განყოფილება   XVI          მანქანა-დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები; ელექტრომოწყობილობები;                                                 

                                             მათი ნაწილები; ხმისჩამწერი აპარატურა და რეპროდუქტორები, სატელევიზიო

                                             გამოსახულებისა და ბგერის  ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა, მათი ნაწილები და  

                                             აქსესუარები

 

 თავი 84                                                                  ბირთვული რეაქტორები, ბოილერები, დანადგარები და მექანიკური  

მოწყობილობები; მათი ნაწილები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

 84.01-84.87                                                                  პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                               

  თავი 85                                                                  ელექტრო მანქანები და მოწყობილობები და მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერი  

 და  სარეპროდუქციო აპარატურა, სატელევიზიო  გამოსახულების და ხმის 

 ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა და მათი ნაწილები და 

 აქსესუარები

დასახელება        სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

  85.29                                                                           სატელიტური თეფშები ან სატელიტური ტელევიზიის გადაცემების

           მისაღებად საჭირო ნებისმიერი აპარატურა

 

   პირობითად დაშვებული ნივთები           

 85.25-85.28                                                                  უკაბელო მოწყობილობა, რადიოები, ტელევიზორები, ვიდეო კამერები.

                                                                                 იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 10.                                                                               

 

განყოფილება   XVII                  სატრანსპორტო საშუალებები, თვითმფრინავი, გემები და მათთან 

                                                      დაკავშირებული სატრანსპორტო მოწყობილობები

 

 თავი 86                                                                 რკინიგზის ან ტრამვაის ლოკომოტივები, მოძრავი შემადგენლობა და მათი    

ნაწილები; მატარებლის ან ტრამვაის სალიანდაგო გზა და ფიტინგები და   

მათი ნაწილები; ყველა სახის მექანიკური (მათ შორის, ელექტრო- 

მექანიკური) საგზაო სიგნალიზაციის მოწყობილობები.

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

 86.01-86.09                                                                  პირობოდ დაშვებული ნივთები                                                                     

 

 თავი 87                                                                   ტრანსპორტი, გარდა სარკინიგზო და ტრამვაის მოძრავი შემადგენლობისა    

          და მათი ნაწილები და აქსესუარები

დასახელება        სასაქონლო HS კოდი          შესატანად აკრძალული ნივთები

  87.03                             8703.21                                 ბავშვებისთვის განკუთვნილი მცირე ზომის ოთხთვლიანი მანქანები,

                        რომელთა ტარება საზოგადოებრივი გამოყენების გზატკეცილებზე არ არის

                        დაშვებული.

 

 თავი 88                                                                   თვითმფრინავები, კოსმოსური ხომალდები და მათი ნაწილები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

88.01-88.05                                                                    პირობოდ დაშვებული ნივთები

 

 თავი 89                                                                   გემები, ნავები და მცურავი კონსტრუქციები

დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

89.01-89.08                                                                    პირობოდ დაშვებული ნივთები

 

განყოფილება   XVIII                  ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, მაკონტროლებელი,

                                                        ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატურა; საათები;                                                     

                                                        მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი  ნაწილები  და აქსესუარები

 

 თავი 90                                                                 ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი,

მაკონტროლებელი, ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატურა; მათი ნაწილები და აქსესუარები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

 90.01-90.33                                                                 პირობოდ დაშვებული ნივთები

 

  თავი 91                                                                  საათები და მათი ნაწილები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

 91.01-91.14                                                                 პირობოდ დაშვებული ნივთები

 

 თავი 92                                                                  მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

 92.01-92.09                                                                  პირობოდ დაშვებული ნივთები

 

განყოფილება    XIX                         იარაღი და საბრძოლო მასალები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

 

თავი 93                                                                  (ერთადერთი თავი)             

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი             შესატანად აკრძალული ნივთები

93.01-93.07                                                           იარაღი და საბრძოლო მასალები, აგრეთვე მათი ნაწილები და აქსესუარები

                                                                                 ასაფეთქებელი ნივთიერებები, მათ შორის ფეიერვერკები, სანადირო იარაღი

            და საკოლექციო საგნები, ასევე ნებისმიერი იარაღი, რომლის იმპორტიც

            ნებისმიერ დროს შეიძლება აიკრძალოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ.

 

განყოფილება    XX                         ქარხნული წარმოების  სხვადასხვა ნივთები

 

  თავი 94                                                                 ავეჯი; საწოლები, ლეიბები, ლეიბის ფუძეები, დივანის ბალიშები და 

 მსგავსი სატენის მქონე საოჯახო ნივთები; ნათურები და სანათი   

 მოწყობილობები, რომლებიც სხვაგან არსად არის მითითებული ან 

 დაკონკრეტებული; მანათობელი (განათებული) ნიშნები, აბრები 

 სახელწოდებით და მისთანანი; ასაწყობი  შენობები

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

 94.01-94.06                                                                  პირობოდ დაშვებული ნივთები

                                                                            

  თავი 95                                                                 სათამაშოები, სხვადასხვა სახის თამაშები და სპორტული ინვენტარი;    

 მათი ნაწილები და აქსესუარები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი             შესატანად აკრძალული ნივთები

95.03                                                                      ბავშვის სათამაშოები, რომლებიც შეიცავს მეთილის ქლორიდს და სხვა

                                                                                ტოქსიკურ პროდუქტებს, როგორებიც, მაგალითად, ცნობილია კომერციული

            სახელწოდებით "Happy Drinking Bird".

                                                                                 დისტანციური მართვის თვითმფრინავის მოდელები.

 

                                                                                 პირობითად დაშვებული ნივთები

  95.04                      9504.30                                 აზარტული თამაშები. იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 11.                                                                                

 

  თავი 96                                                                 ქარხნული წარმოების  სხვადასხვა ნივთები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი             შესატანად აკრძალული ნივთები

96.08-96.13                                                           ნებისმიერი სახის თამბაქოს, სიგარისა თუ სიგარეტის სარეკლამო

          პროდუქცია, როგორებიცაა, მაგალითად, საფერფლეები, სანთებელები,

                                                                                საკანცელარიო ნაწარმი ან ტანისამოსი, რომლებზეც ნებისმიერი ფორმით

          წარმოდგენილია თამბაქოს რეკლამა.

 

განყოფილება    XXI                        ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო ნივთები და ანტიკვარიატი

 

 თავი 97                                                                  (ერთადერთი თავი)

 დასახელება       სასაქონლო HS კოდი                                                                                                                                       

 97.01-97.06                                                                  პირობოდ დაშვებული ნივთები

 

 

 

 

ნაწილი  II

შესატანი  და   სატრანზიტო   ნივთების   დაშვების   პირობები

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელიმეს იმპორტირება შესაბამისი სამთავრობო ორგანოსაგან სათანადო ლიცენზიის წინასწარ მიღებისა და შესაბამისი პირობების დაკმაყოფილების გარეშე აკრძალულია. აქედან გამომდინარე, ხსენებული ლიცენზიის მოპოვება საჭიროა იმპორტის განხორციელებამდე:

1. ცოცხალი ცხოველები

ცოცხალი ცხოველები, როგორიცაა, მაგ., ფრინველები, შინაური პირუტყვი და სხვა, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ მათ თან ახლავს იმპორტირების თარიღისათვის მოქმედი წარმოშობის ქვეყნის ოფიციალური ვეტერინარული სამსახურების მიერ გაცემული ცნობა, რომლითაც დასტურდება, რომ მოცემული ცხოველები არ არიან ამა თუ იმ დაავადების მატარებლები. ძაღლებს თან უნდა ახლდეს წარმოშობის ქვეყნის ოფიციალური ვეტერინარული სამსახურების მიერ გაცემული ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის დამადასტურებელი ცნობა, რომელიც იმისათვის, რომ იმპორტირების თარიღისათვის მოქმედი იყოს, გაცემული უნდა იყოს არანაკლებ ექვსი თვით ადრე. ასევე საჭიროა, რომ ცხოველებმა გაიარონ ვეტერინარული შემოწმება იმპორტის განხორციელების ადგილზე. შემოწმება უნდა ჩატარდეს ბაჰრეინის შესაბამისი ოფიციალური ორგანოების მიერ, რის შემდეგაც ცხოველების ქვეყანაში იმპორტირება ნებადართული იქნება აღნიშნული ორგანოების თანხმობით.

ცხენების იმპორტირება, გარდა 1-ლ პუნქტში მოყვანილი აკრძალვისა, საჭიროებს აგრეთვე საცხენოსნო კლუბის მიერ გაცემულ უფლებასაც.

2. მცენარეები და მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები

ყვავილები, თესლები, ნერგები და მოჭრილი მცენარეები შეიძლება იმპორტირებულ იქნეს სოფლის მეურნეობის ინჟინრის მიერ შემოწმებისა და შესაბამისი ნებართვის გაცემის შემდეგ.

3. საკვები პროდუქტები და სასმელები

საკვები პროდუქტები და სასმელები: ნებადართულია ჯანდაცვის ორგანოთა წარმომადგენლების მიერ შემოწმებისა და ცნობის გაცემის შემდეგ, რომლითაც დასტურდება, რომ მოცემული პროდუქტები გამოსადეგია ადამიანების მიერ მოსახმარად.

4. ალკოჰოლური ნივთიერებები

მეთილისა და სამრეწველო სპირტი: ნებადართულია საბაჟო სამსახურის ადმინისტრაციის მიერ გაცემული ლიცენზიის წარდგენის საფუძველზე.

5. ქიმიური და ფარმაცევტული პროდუქცია

ქიმიური პროდუქტების იმპორტირება საჭიროებს შესაბამის ნებართვას შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ პერიოდულად მიღებული გადაწყვეტილებების თანახმად და ნებადართულია მხოლოდ აღნიშნული სამინისტროს ნებართვის საფუძველზე.

წამლები და მედიკამენტები, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ მათი იმპორტირება ხდება ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული აფთიაქის მეშვეობით და ამავე სამინისტროს ნებართვის საფუძველზე. ამგვარად იმპორტირებული საქონლის ჩამონათვალზე წარმოდგენილი უნდა იყოს ჯანდაცვის მომსახურების სამინისტროს ბეჭედი და უფლებამოსილი ოფიციალური პირის ხელმოწერა.

6. რადიაქტიური მასალები

რადიაქტიური მასალების იმპორტი საჭიროებს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტის პროფესიული შრომის ჰიგიენის სამსახურის მიერ გაცემულ ნებართვას.

7. წამლები და მედიკამენტები

წამლებისა და მედიკამენტების იმპორტირება ნებადართულია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული აფთიაქის მეშვეობით და ამავე სამინისტროს ნებართვის საფუძველზე. ამგვარად იმპორტირებული საქონლის ჩამონათვალი დგინდება ჯანდაცვის მომსახურების სამინისტროს მიერ შესაბამისი უფლებამოსილი ოფიციალური პირის ხელმოწერით.

8. წიგნები, ბროშურები, გაზეთები, ნაბეჭდი მასალა

ნაბეჭდი მასალა, აგრეთვე ფირები: ნებადართულია ინფორმაციის სამინისტროს ნებართვით.

9. სათევზაო ბადეები

სათევზაო ბადეების იმპორტირება ნებადართულია მხოლოდ ვაჭრობისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნებართვით.

10. ხმისა და გამოსახულების სარეპროდუქციო აპარატურა

უკაბელო აპარატურა, რადიოები, ტელევიზორები, ტელეკამერები, სამხედრო-საზღვაო ფლოტში გამოყენებული რადიო და უკაბელო აპარატურა, გარდა იმისა, რომელიც ნებადართულია საბაჟო სამსახურის ადმინისტრაციის მიერ ან იმ შემთხვევებისა, როცა აღნიშნული ნივთების იმპორტი ნებადართულია მოქმედი კანონმდებლობით ან მოცემული პროდუქციის შესახებ არსებული რეგულაციებით ანდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გაცემული ლიცენზიის თანახმად, სპარსეთის ყურის ზონის ტელეკომუნიკაციების მუდმივმოქმედი კომიტეტის თანხმობის მიღების შემდეგ ელექტრომაგნიტურ ტალღებთან დაკავშირებით.

11. სავაჭრო ავტომატები

სავაჭრო ავტომატები, გარდა იმ ავტომატებისა, რომლებზეც გაცემულია ვაჭრობისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლიცენზია.

12. სხვადასხვა საქონელი

საქონელი, რომლისთვისაც არსებობს დამტკიცებული წარმომადგენელი/აგენტი: ვაჭრობისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გაცემული ლიცენზიის წარმოდგენის ან დამტკიცებული წარმომადგენლის/აგენტის მიერ გაცემული ნებართვის საფუძველზე.

  საიმპორტო საქონლის დაშვებასთან დაკავშირებული დათქმები

ქვემოთ ჩამოთვლილი საიმპორტო საქონლის დაშვება შესაძლებელია მხოლოდ  თითოეული მათგანისათვის მითითებული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში.

1. საკვები პროდუქტები და სასმელები: ნებადართულია ჯანდაცვის ორგანოთა წარმომადგენლების მიერ შემოწმებისა და ცნობის გაცემის შემდეგ, რომლითაც დასტურდება, რომ მოცემული პროდუქტები გამოსადეგია ადამიანების მიერ მოსახმარად.

2. ნაბეჭდი მასალა, აგრეთვე ფირები: ნებადართულია ინფორმაციის სამინისტროს ნებართვით.

3. ცოცხალი ცხოველები და ფრინველები: ვეტერინარული შემოწმებისა და შესაბამისი ვეტერინარული ლიცენზიის გაცემის შემდეგ.

4. იმპორტირებული მარგალიტის ყველა კატეგორია, დაწნული თუ საიუველირო ნაწარმში ჩასმული: შემოწმებისა და ვაჭრობისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელმძღვანელი პირის მიერ გაცემული ლიცენზიის წარმოდგენის შემდეგ.

5. ყვავილები, თესლები, ნერგები, მოჭრილი მცენარეები და ა.შ.: სოფლის მეურნეობის ინჟინრის მიერ შემოწმებისა და შესაბამისი ლიცენზიის გაცემის შემდეგ.

6. ნებისმიერი საჭირო აპარატურა ან აღჭურვილობა, რომელიც მითითებულია ცხრილებში ან რეგულაციებში აკრძალვის შესახებ შესაბამისი ბრძანებულებებისა თუ მინისტრთა გადაწყვეტილებების თანახმად, რომელთა განხორციელება ხდება საბაჟო სამსახურის ადმინისტრაციის მიერ.

აკრძალული ნივთები

იზრაელში შავ სიაში შეტანილი ფირმების ან კომპანიების მიერ დამზადებული ან  იზრაელიდან ან მისი გავლით იმპორტირებული ასეთი საქონელი.

 

 

 

ნაწილი  III

სპეციალური  დებულებები,  საბაჟო  და  სხვა  დებულებები

 

1. საბაჟო დეკლარაციების შედგენა

 

საბაჟო დეკლარაციებში შეტანილ უნდა იქნეს ინფორმაცია, რომელიც, კონკრეტულად, უნდა მოიცავდეს შემდეგ მონაცემებს:

 

-        გამგზავნის ან ადრესატის სახელი / გვარი და მისამართი;

-        საფოსტო გზავნილის წარმოშობისა და დანიშნულების ქვეყნები;

-        საფოსტო გზავნილის შიგთავსი საქონლის მითითება;

-        წონა ბრუტო და წონა ნეტო;

-        ნივთის ღირებულება, შეფასებისას გამოყენებული ვალუტის მითითებით;

 

დაბოლოს, საბაჟო დეკლარაციებში შეტანილ უნდა იქნეს ასევე საქონლის მდგომარეობასთან დაკავშირებით საბაჟო რეგულაციებთან მიმართებაში საჭირო გარკვეული დამატებითი ინფორმაცია (საჩუქრები, ნიმუშები, გასასესხებელი ან დროებით დაშვებული საქონელი, აგრეთვე გამგზავნის ხელმოწერა).

 

2. დარღვევებთან დაკავშირებული დებულებები

 

საფოსტო გზავნილებთან დაკავშირებული საბაჟო რეგულაციების დარღვევის შემთხვევები გათვალისწინებულია საბაჟო მომსახურების შესახებ არსებული საერთო დებულებებით.

 

 

 

 

შეძლებისდაგვარად უნდა მიეთითოს ადრესატის ტელეფონის ნომერი