სლოვაკეთი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:

üკომერციული დანიშნულებით გაგზავნილი ნებისმიერი ღირებულების  გზავნილი, ქვეყანაში  შესვლისას  ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას. ამასთან, თუ გზავნილში მოთავსებული საქონლის საერთო ღირებულება აღემატება 150 ევროს,  ის ასევე იბეგრება საბაჟო გადასახადით.

     სავალდებულოა! კომერციული დანიშნულებით გზავნილის გაგზავნისას,  გამგზავნმა საბაჟო  დეკლარაციაში მიუთითოს საქონლის სეს ესნ (HS) კოდი (6 სიმბოლო) და საქონლის წარმოშობის ქვეყანა;

ü45 ევრომდე ღირებულების საქონელი, რომელიც იგზავნება საჩუქრად, ქვეყანაში  შესვლისას  არ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გზავნილი საჩუქრად გაგზავნილად ჩაითვლება, თუ:

· იგზავნება ფიზიკურ პირებს შორის, ამასთან ერთი და იგივე პირებს შორის გაგზავნას არ აქვს ხშირი ხასიათი;

· განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისათვის და შესაბამისად არ აქვს კომერციული ხასიათი; 

 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - სლოვაკური, ჩეხური, ფრანგული, ინგლისური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 18 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.posta.sk
 
 

*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით

**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ფრანგული, ინგლისური, სლოვაკური, ჩეხური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:

üკომერციული დანიშნულებით გაგზავნილი ნებისმიერი ღირებულების  გზავნილი, ქვეყანაში  შესვლისას  ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას. ამასთან, თუ გზავნილში მოთავსებული საქონლის საერთო ღირებულება აღემატება 150 ევროს,  ის ასევე იბეგრება საბაჟო გადასახადით.

     სავალდებულოა! კომერციული დანიშნულებით გზავნილის გაგზავნისას,  გამგზავნმა საბაჟო  დეკლარაციაში მიუთითოს საქონლის სეს ესნ (HS) კოდი (6 სიმბოლო) და საქონლის წარმოშობის ქვეყანა;

ü45 ევრომდე ღირებულების საქონელი, რომელიც იგზავნება საჩუქრად, ქვეყანაში  შესვლისას  არ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გზავნილი საჩუქრად გაგზავნილად ჩაითვლება, თუ:

· იგზავნება ფიზიკურ პირებს შორის, ამასთან ერთი და იგივე პირებს შორის გაგზავნას არ აქვს ხშირი ხასიათი;

· განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისათვის და შესაბამისად არ აქვს კომერციული ხასიათი; 

 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 18 დღე;
üმაქსიმალური - 30 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი - www.posta.sk
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.

 

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:

üკომერციული დანიშნულებით გაგზავნილი ნებისმიერი ღირებულების  გზავნილი, ქვეყანაში  შესვლისას  ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას. ამასთან, თუ გზავნილში მოთავსებული საქონლის საერთო ღირებულება აღემატება 150 ევროს,  ის ასევე იბეგრება საბაჟო გადასახადით.

     სავალდებულოა! კომერციული დანიშნულებით გზავნილის გაგზავნისას,  გამგზავნმა საბაჟო  დეკლარაციაში მიუთითოს საქონლის სეს ესნ (HS) კოდი (6 სიმბოლო) და საქონლის წარმოშობის ქვეყანა;

ü45 ევრომდე ღირებულების საქონელი, რომელიც იგზავნება საჩუქრად, ქვეყანაში  შესვლისას  არ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გზავნილი საჩუქრად გაგზავნილად ჩაითვლება, თუ:

· იგზავნება ფიზიკურ პირებს შორის, ამასთან ერთი და იგივე პირებს შორის გაგზავნას არ აქვს ხშირი ხასიათი;

· განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისათვის და შესაბამისად არ აქვს კომერციული ხასიათი; 

    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობაერთხელ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5/6
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1,6 იანვარი, 19,22 აპრილი, 1,8 მაისი, 5 ივნისი, 29 აგვისტო, 1,15 სექტემბერი, 1,17 ნოემბერი, 24,25,26 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.posta.sk
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
 
 ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება სლოვაკეთის ოფიციალურ წყაროს

 

ნაწილი I
შესატანად / სატრანზიტოდ აკრძალული ან შესატანად პირობითად აკრძალული ნივთების სია
განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები
თავი 1                                                                 ცოცხალი   ცხოველები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
01.01-06                                                                 ყველა ცოცხალი ცხოველი. იხილეთ ნაწილი II, § 2.1
 
 
თავი 2                                                                 ხორცი და საჭმელად ვარგისი შიგნეული
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ აკრძალული ნივთები
02.01-06                                                                  ხორცი, ფრინველის ხორცი.
02.07                                                                         ხორცი, ფრინველის ხორცი, ახალი, გაცივებული ან გაყინული. იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.
02.08                02.08.10 -                                       კურდღელი, ბაყაყები, მტრედები, კეილები, ვეშაპები, ზვიგენები,
                         02.08.90                                          რეინდიერი და სხვა.
03.01-07                                                                   თევზი.
03.01                 0301.10                                         ორნამენტული თევზი, მტკნარი და ზღვა.
0301.91-                                                                   თევზი. სხვა, მათ შორის ზღვის თევზი.
0301.99
03.02                  0302.69                                        თევზი. სხვა.
0302.70                                                                    ღვიძლი და ქვირითი.
03.04                  0304.10-                                       თევზი. სხვა მტკნარი თევზი. სხვა თევზის ხორცი (ადგილზე). ქაშაყი ფილე.
0304.90                                                                    კოდი. სურიმი.
03.05                  0305.10-                                       თევზის ფქვილი ადამიანის მოხმარებისთვის. თევზის ღვიძლი, ფილე, ხმელი, დამარილებული ან შებოლილი თევზი.
0305.69
03.06                  0306.23                                        კრევეტები, გარდა ცოცხალი, ახალი ან გაცივებულისა.
0306.24                                        კრაბები, გარდა ცოცხალი, ახალი ან გაცივებულისა.
0306.29                                        სხვა, მათ შორის, კიბოსნაირების ფქვილი ადამიანის მოხმარებისათვის.
ნორვეგია ლობსტერი (ნეფროპს ნოვევიგუსი), გარდა ცოცხალი, ახალი ან გაცივებულისა.
 
03.07 0307.10-                                                        ხამანცკები, გარდა ცოცხალი, ახალი ან გაცივებული. გაყინული ბიბილო, გარდა ცოცხალი, ახალი ან გაცივებული. მელან-თევზი. რვაფეხა.
          0307.99                                                          ოქტოპოდა. ლოკოკინები, გარდა ზღვის ლოკოკინებისა.
 
თავი 3                                                                  თევზი და კიბოსნაირები, მოლუსკები და სხვა წყლის ბინადარი   
                                                                              უხერხემლოები
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
03.01-07                                                                   თევზი.
03.01                 0301.10                                         ორნამენტული თევზი, მტკნარი და ზღვა.
0301.91-                                                                   თევზი. სხვა, მათ შორის ზღვის თევზი.
0301.99
03.02                  0302.69                                        თევზი. სხვა.
0302.70                                                                    ღვიძლი და ქვირითი.
03.04                  0304.10-                                       თევზი. სხვა მტკნარი თევზი. სხვა თევზის ხორცი (ადგილზე). ქაშაყი ფილე.
0304.90                                                                    კოდი. სურიმი.
03.05                  0305.10-                                       თევზის ფქვილი ადამიანის მოხმარებისთვის. თევზის ღვიძლი, ფილე, ხმელი, დამარილებული ან შებოლილი თევზი.
0305.69
03.06                  0306.23                                        კრევეტები, გარდა ცოცხალი, ახალი ან გაცივებულისა.
0306.24                                        კრაბები, გარდა ცოცხალი, ახალი ან გაცივებულისა.
0306.29                                        სხვა, მათ შორის, კიბოსნაირების ფქვილი ადამიანის მოხმარებისათვის.
ნორვეგია ლობსტერი (ნეფროპს ნოვევიგუსი), გარდა ცოცხალი, ახალი ან გაცივებულისა.
 
03.07 0307.10-                                                        ხამანცკები, გარდა ცოცხალი, ახალი ან გაცივებული. გაყინული ბიბილო, გარდა ცოცხალი, ახალი ან გაცივებული. მელან-თევზი. რვაფეხა.
          0307.99                                                          ოქტოპოდა. ლოკოკინები, გარდა ზღვის ლოკოკინებისა.
 
                თავი 4                                                                   რძის ნაწარმი; ფრინველის კვერცხი; ნატურალური თაფლი; ცხოველური წარმოშობის საჭმელად ვარგისი პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან არ არის გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებული                                                                           
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი             პირობითად დაშვებული ნივთები
04.01                                                                         რძე, ნაღები.
04.02 0402.29                                                         ბავშვის რძე, მიუხედავად შეფუთვის ფორმისა და წონისა.
04.04 0404.10-                                                        შხამი.
0404.90
04.05 0405.10                                                         კარაქი.
04.06 0406.10                                                         ყველი და კვარკი.
0406.20-                                                                   "გლაურის" ყველი (შერეული მწვანილი). სხვა ყველები.
0406.90
04.07                                                                         კვერცხი.
04.08                                                                         კვერცხის პროდუქტები, ადრე დამუშავებული პროდუქტები, კვების პროდუქტების გარდა.
04.09                                                                         ბუნებრივი თაფლი.
04.01
თავი 5                                                                  ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან არ არის გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებული
დასახელება        სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
05.01 0501.00                                                         თმ.
05.02 0502.90                                                         ცხოველებისბეწვი,თმა.
05.03 0503.00                                                         ცხენი თმა
05.05 0505.10                                                         წარმოუდგენელიბუმბულიანბუმბულისნაწილები.
0505.90                                                                    ფრინველისფრინველი. სხვა. იხილეთნაწილი II, § 2.1.
05.07 0507.10                                                         სპილოს ძვალი. იხილეთნაწილი II, § 2.1.
0507.90                                                                    სხვა. იხილეთნაწილი II, § 2.1.
 
განყოფილება    II                მცენარეული პროდუქტები
თავი 6                                                                 ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეებიბოლქვები, ფესვები და მსგავსნი;          
                                                                              მოჭრილი ყვავილები და დეკორატიული მცენარეულობა
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
06.02 0602.10                                                               კულტივირებული ყურძენი. კალთები და ფესვები. იხილეთ ნაწილი II.
§ 2.2.1.
0602.20                                                                          ვაზის კალმები და ახალგაზრდა ვაზები. სხვა.
ჟოლოს ბუჩქების და ამერიკული ატმის ხეების ნერგები. ცოცხალი ნერგების წაბლის ხეები, გარდა თესლი და ვარდისებრი მასპინძელი მცენარეებისა. იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.1.
0602.90                                                                          ტყის ხეები. კალთები, ფესვები და ახალგაზრდა მცენარეები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.1.
მუხის ხეების კალთები, ფესვები და ნერგები, გარდა acorns. იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.1.
ალვის ხის ნერგები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.1.
ახალგაზრდა სვიისებრი მცენარეები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.1.
ახალგაზრდა თამბაქოს მცენარეები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.1.
                                                                                 პირობითად დაშვებული ნივთები
 
06.01-02 0601.10-                                                       ტუბერები, ხახვი, სხივები და სხვა ცოცხალი მცენარეები, მათ შორის ფესვები, გრაფები; mycelium.
0602.90                                                                          ორქიდეები, ჰიაცინტები, ნარცისები, ტიციპები. სხვა.
0602.10-                                                                        კულტივირებული ყურძენი. ახალგაზრდა ანანასი, ბოსტნეული და მარწყვის მცენარეები. ტყის ხეები. გრაფტები, ფესვები და ახალგაზრდა მცენარეები
0602.90
06.03                                                                              ყვავილები, ყვავილოვანი მცენარეები, ყვავილები განკუთვნილი ბუკეტებისთვის ან გაფორმებისათვის. იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.1.
0603.10                                                                          ორქიდეები. ყვავილები. სხვა.
06.04                                                                              ფოთლები, ფილიალები და მცენარეების სხვა ნაწილები, აგრეთვე ყვავი, ხავსები და ლიქენები, რომლებიც განკუთვნილია ყვავილების მოწყობისთვის ან გაფორმებისათვის. იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.1.
0604.10                                                                          ხავსები და სარეველები (მხოლოდ ახალი და გამხმარი). იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.1.
0604.99                                                                          სხვა (ახალი მხოლოდ). იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.1.
0604.91                                                                          ნაძვის ხეები (აბები ნოდმანანიანი, აბიშეს პრორერა რედ.). სხვა წებოები და მათი ნაწილები. იხილეთ ნაწილიII, § 2.2.1.
თავი 7                                                                 საკვებად გამოყენებული ბოსტნეული და ზოგიერთი ძირნაყოფები და                                
        ბოლქვნაყოფები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
07.01 0701.10-                                                                            კარტოფილი, ახალი ან გაცივებული.
0701.90
07.02 0702.00                                                               პომიდორი, ახალი ან გაცივებული.
07.03 0703.10-                                                                            ხახვი, ნიორი და პრასი.
0703.90
07.04 0704.10                                                               ყვავილოვანი კომბოსტო და თავიანი ბროკოლი.
07.06 0706.10-                                                                            სტაფილო, გორგასული და ნიახური.
0706.90
07.08 0708.10-                                                             მარცვლოვანი ბოსტნეული, ნაჭუჭით ან ნაჭუჭის გარეშე ახალი ან გაცივებული.
07.10 0710.10 -                                                            ბოსტნეული (გაჟღენთილი ან მოხარშული წყალმცენარეებით ან მდუღარე წყალში), გაყინული.
0710.90
07.11 0711.10                                                               ხახვი.იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.2.           
 
თავი 8                                                                 საკვებად გამოსადეგი ხილი და თხილეული; ციტრუსოვანი ან ბაღჩეული
        მცენარეების ქერქი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
08.01 08.01.11 -                                                            დემონტაცირებულიქოქოსის. ბრაზილიისთხილიჭურვიში. სხვადასხვაკაკალი.
0801.32
ნუში ჭურვში
0802.12                                                                          ნუშის, ნაჭუჭიანად
0802.21 -                                                                        სხვაახალითხილი. თხილიანკენკროვანი, ნაჭუჭიანადფისტები.
0802.90
08.03 0803.00                                                               ბანანები.
08.04 0804.10-                                               ჩირები,ლეღვი, ავოკადო, მანგოდასხვახილი, ახალიანხმელი.
0804.50
08.05 0805.10-                                               ციტრუსისნაყოფი, ახალიანხმელი.
0805.90
08.06 0806.10-                                               ყურძენი, ახალიანხმელი.
0806.20
08.07 0807.11-                                               ნესონები, პაპები (პაპაია).
0807.20
08.08 0808.10-                                                              ვაშლი, მსხალიდაკვინები.
0808.20
08.09 0809.20                                                               ალუბალი, მორელოსალუბალი.
08.10.10                                                                        ახალიმარწყვი
08.11 0811.10-                                                              ხილიდაკაკალი, არომატიზებულიანმოხარშული, დაორთქილი ანადუღებული, გაყინული,
0811.90                                                                          დამატებულიშაქარიანსხვადამატენიანებელინივთი. მარწყვი, ჟოლო. სხვა.
08.12 0812.10                                                               ხილიდათხილი, წიანმდებარედ შენახული.
08.13 0813.10                                                               ხმელიხილი.
0813.50
08.14 0814.00                                                               ციტრუსის,ხილისანნესვისკანი.იხილეთნაწილი II, § 2.2.3.
 
თავი 9                                                                 ყავა, ჩაი, მატე და სანელებლები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
9.01 0901.21-                                                                ყავა შემწვარი, არ არის კოფეინით და უკოფეინო.
0901.22
09.02 0902.10-                                                             მწვანე ჩაი (არა ფერმენტირებული).
0902.20
09.03 0903.30-                                                                            შავი ჩაი (ფერმენტირებული).
0903.40
09.04 0904.11-                                                                            სხვადასხვა სანელებლები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.4.
0904.20                                                                           
თავი 10                                                                 მარცვლოვანები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
10.018                                                                            მარცვლეული. იხილეთნაწილი II, § 2.2.5.
10.01-05             1001.10-                                            სხვადასხვაფქვილი.
1005.90
10.08 1008.10-                                               წიწიბურა, ფეტვიდასხვამარცვლეული.
             1008.90
 
 
თავი 11                                                                 ფქვილ-ბურღულეულის მრეწველობის პროდუქტები; ალაო;
          სახამებელი, ინულინი, ხორბლისწებოვანა
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
11.01–08                                                                        იხილეთნაწილი II, § 2.2.5.
 
თავი 12                                                               ცხიმოვანი  თესლები და ნაყოფები; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი 
        და ნაყოფი; სამრეწველო და სამკურნალო მცენარეები; ჩალა და ფურაჟი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
12.12 1212.99                                                               ვარდისფესვები (Cichorium intybus sativum). სხვა.
იხილეთნაწილი II, § 2.2.6.
       პირობითად დაშვებული ნივთები
12.02 1202.10-                                               ნიადაგისთხილი.
1202.20
12.03-07 1203.00-                                                        ზურმუხტი, მზესუმზირისთესლი, კანაფისთესლიდასხვანავთობისთესლი.
1207.99
12.08 1208.10-                                               ფქვილიდახილიძილიანიხილით.
1208.90
12.09 1209.22                                                               სამყურათესლი.
12.10 1210.10-                                               სვიები.
1210.20
12.11 1211.10-                                                              მცენარეები, მცენარეებისნაწილები (თესლისადახილისჩათვლით), რომლებიცგამოიყენებაპარფიუმერიაშიდააფთიაქში.
1211.90
12.12 1212.10-                                               ლობიოზღვისმცენარეებიდასხვაწყალმცენარეებიდასხვა
1212.99
                                                                                        ზღვისბალახები.
იხილეთ  ნაწილი II, § 2.3.
 
 
თავი 13                                                               ლაქი, წებო, ფისები და სხვა მცენარეული წვენები და ექსტრაქტები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
13.02 1302.11                                                              ოპიუმი.
1302.19                                                                          ბოსტნეული და ექსტრაქტები. სხვა.
იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.7.
 
 
თავი 14                                                               მცენარეული საღებავი მასალები; მცენარეული პროდუქტები, რომლებიც
        სხვაგან არსად არის მითითებული ან დაკონკრეტებული
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          
14.01-14.04                                                             მცენარეთანაწილები, მცენარეთაპროდუქტები. იხილეთნაწილი II, § 2.2.8.
 
განყოფილება    III                ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და მათი გახლეჩის პროდუქტები;
        მომზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები
თავი 15                                                            ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და მათი გახლეჩის  პროდუქტები; მომზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         პირობითად დაშვებული ნივთები
15.01-06                                                                         ცხოველურიცხიმებიდაზეთები.
15.04 1504.10-                                                              ცხიმებიდაზეთებიდამათიფრაქციები, თევზისდაზღვისძუძუმწოვრების.
1504.30
15.05 1505.10-                                                              ქოქოსისფუტკარი. სხვა.
1505.90
15.07 1507.10-                                                              სოიო-ლობიოზეთი. სხვა.
1507.90
15.08 1508.10-                                                              ნიადაგისთხილისზეთი. სხვა.
1508.90
15.09 1509.10-                                                                            ზეითუნის ზეთი. სხვა.
1509.90
15.12 1512.11-                                                                            სხვადასხვა ზეთები. სხვა.
1512.29
15.14 1514.10-                                                                            სხვადასხვა ზეთები. სხვა.
1514.90
15.16 1516.10-                                                                            მარგარინი. სხვა
1516.20
15.18 1518.00                                                               ცხოველური ან მცენარეული ცხიმები და ზეთები და მათი ფრაქციები, მოხარშული, დაჟანგული, დეჰიდრატირებული, სულფურია, აფეთქებული,პოლიმერიზებული სითბით ვაკუუმში ან ინერტული აირის ან სხვაგვარად ქიმიურად მოდიფიცირებული.
15.21 1521.10-                                                                            სპერმაცეტი. სხვა.
1521.90
იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.9.
 
განყოფილება    IV                მზა საკვები პროდუქტები; უალკოჰოლო და ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი;
        თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები
თავი 16                                                               ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა        
დასახელება         სასაქონლო HS კოდი           უხერხემლოებისაგან დამზადებული პროდუქტები
                                                                   პირობითად დაშვებული ნივთები
16.01-05                                                                         ხორცი, თევზისანკიბოსნაირების, მოლუსკებისანსხვაწყლისუხერხემლოებისმომზადება
1603.00:                                                                         ექსტრაქტებიდაწვენებიხორცის, თევზისანკიბოსნაირების.
16.04 1604.30                                                               ხიზილალა.
16.05 1605.90                                                               მოლუსკები.
იხილეთნაწილი II, § 2.2.10.
 
თავი 17                                                               შაქარი და შაქრის შემცველი საკონდიტრო ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
17.01                                                                              გადაუმუშავებელი შაქარი.
1701.11-                                                                        შაქარი. სხვა.
1701.99
17.02                                                                              სხვა შაქარი.
1703-04                                                                         მოლაზესი. შაქრის საკონდიტრო ნაწარმი რომლიც არ შეიცავს კაკაას.
იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.11.
 
თავი 18                                                               კაკაო და კაკაოს ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
18.05-06                                                                         კაკაოსფხვნილი, შოკოლადიდასხვაპროდუქტები, რომელიცშეიცავსკაკა. იხილეთნაწილი II, § 2.2.12
 
თავი 19                                                               მარცვლოვანების, ფქვილის, სახამებლის ან რძის მზა პროდუქტები;
       საკონდიტრო ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
19.01 1990.                                                                   სხვადასხვასაკვებიპრეპარატები. სხვა.
19.02 1902.11-                                               პასტა რომელიცშეიცავსხორცითდაკვერცხს. სხვა.
1902.19
19.04 1904.10-                                                              მარცვლეულიანმარცვლეულიპროდუქტებისგანდამზადებულიმზასაკვები.
1904.20
19.05                                                                              ორცხოლები
იხილეთნაწილი II, § 2.2.13.
თავი 20                                                               ბოსტნეულისაგან, ხილის, თხილეულისა და მცენარეთა სხვა 
        ნაწილებისაგან მომზადებული პროდუქტები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
20.01                                                                              ბოსტნეული, ხილი და კაკალი და მცენარეების სხვა საკვები ნაწარმი, შენახული ძმარში ან მჟავებში
 
20.02                                                                              პომიდორი შენახული ძმარში ან მჟავებში
20.04-05                                                                         სხვა ბოსტნეული შენახული ძმარში ან მჟავებში.
20.07-09                                                                        მცენარეების ხილი, თხილი და სხვა საკვები ნაწარმი, სხვაგვარად მომზადებული ან შენახული.
იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.14.
 
თავი 21                                                               სხვადასხვა მზა საკვები პროდუქტები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
21.01-06                                                                         სხვადასხვასაკვებიპრეპარატები.
21.01                                                                              ექსტრაქტები, ესენციებიდაკონცენტრატებიყავა, ჩაიანმატე.
21.02 2102.10-                                               საფუარი.
2102.20
იხილეთნაწილი II, § 2.2.15.
 
თავი 22                                                               უალკოჰოლო და ალკოჰოლური სასმელები; ძმარი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
22.01-09                                                                         სასმელები, ალკოჰოლურისასმელებიდაძმარი.
22.01                                                                              მინერალურიწყალიშაქრისგარეშე.
22.07-08 2207.10-                                                        ეთილისსპირტი. სპირტიალკოჰოლურიშემცველობისმქონე 80% -ზენაკლებია.
2208.90
იხილეთნაწილი II, § 2.4.
 
თავი 23                                                               კვების მრეწველობის ნარჩენები და მონარჩენი მასალები; ცხოველების
        მზა საკვები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
23,01 2301,10                                                               ფქვილიხორცისაგან.
2301.20                                                                          ხორცისადაწყლისუხერხემლოებისფქვილიდაკვება.
23.02 2302.10                                                               სიმინდიდახორბლისქატო.
2302.30-                                                                         ხორბლისქატო. სხვა.
2302.40
23.03 2303.10                                                               სახამებლისწარმოებისნარჩენები
2303.20                                                                          სხვანარჩენებიდანარჩენებიშაქრისწარმოებაში.
23.04 2304.00                                                               ნავთობისტორტი.
23.06 2306.40-                                               სხვანარჩენები.
2306.90
23.08                                                                              მცენარეულინარჩენები.
წაბლიდარკოები. საკვებიმომზადებულიაცხოველთასაკვებისთვის. სხვა.
2308.90
იხილეთნაწილი II, § 2.2.16
 
 
თავი 24                                                              თამბაქო და ქარხნული წარმოების თამბაქოს შემცვლელები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
24.01 2401.10-                                                                            უნაყოფო თამბაქო. თამბაქოს უარს ამბობს.
2401.30
24.02 2402.10                                                               სიგარები და სიგარები.
24.03 2403.10-                                                                            სხვა თამბაქოს პროდუქცია.
2403.99
იხილეთ ნაწილი II, § 2.5.
 
განყოფილება    V                მინერალური   პროდუქტები
თავი 25                                                               მარილი, გოგირდი; მიწა დაქვა; საბათქაშე მასალები, კირქვა და ცემენტი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
25.01 2501.00                                                               მარილი, სუფრისმარილი, მარილიზღვისწყალიდან.
25.07 2507.00                                                               კაოლინი.
25.19 2519.10                                                               მაგნეზიტი.
25.23 2523.10-                                                              ცემენტები.
2523.21
25.24 2524.00                                                               აზბესტი.
იხილეთნაწილი II, § 2.6.1.
 
თავი 26                                                               მადნები, წიდა და ნაცარი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული ნივთები
26.18-19                                                                        რკინისა და ფოლადის წარმოების ჩათვლით.
26.20 2620.19-                                                                            ნაცარი ან ლითონის ნაერთების შემცველი ნაშთები.
2620.90
26.21                                                                              სხვა წიდა და ნაცარი.
იხილეთ ნაწილი II, § 2.6.2.
 
თავი 27                                                              მინერალური საწვავი, მინერალური ზეთები და მათი დისტილაციის
                                                                              პროდუქტები; ბიტუმოვანი ნივთიერებები;       
                                                                             მინერალური ცვილები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული ნივთები
27.07.11-                                                                        ანთრაციტი. ბიტუმოვანინახშირი. სხვაქვანახშირის.
2701.19
27.02 2702.10-                                               ლიგნიტი.
2702.20
27.03 2703.00                                                               ცალი.
27.04 2704.00                                                               კოკი.
27.08 2708.10                                                               მოედანი.
27.10 2710.00                                                               ბენზინი (ბენზინი). მინერალურიზეთები.
27.11 2711.11-                                               ბუნებრივიაირი.
2711.21
27.16 2716.00                                                               ელექტროენერგია.
იხილეთნაწილი II, § 2.6.3.
 
განყოფილება    VI               ქიმიური ან მოკავშირე მრეწველობის პროდუქტები
თავი 28                                                               არაორგანული ქიმიური ნივთიერებები; ძვირფასი ლითონების, იშვიათი
ლითონების,რადიაქტიური ელემენტებისან მათი იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული შენაერთები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
28.04 2804.10-                                                                            წყალბადის, იშვიათი გაზები და სხვა არალითონებისთვის.
2804.69
2804.70                                                                          ფოსფორი.
2804.80                                                                          დარიშხანი.
28.06 2806.10                                                               ჰიდროქლორიუმის მჟავა.
28.07 2807.00                                                               გოგირდის მჟავა.
28.11 2811.11                                                               ჰიდროლუორული მჟავა.
2811.19-                                                                        სხვა არაორგანული მჟავები.
2811.29
28.12 2812.10-                                                                            ჰალიდები და სულფიდები. ფოსფორის ქლორიდი. სხვა.
28.13 2813.90                                                               ფოსფორიული სულფიდი.
28.15 2815.11                                                               მყარი ნატრიუმის ჰიდროქსიდი.
28.17 2817.00                                                              თუთიის ოქსიდი.
28.25 2825.90                                                               ვოლფრამის ოქსიდი და ჰიდროქსიდი.
28.26 2826.11                                                               ამონიუმის ან ნატრიუმის ფტორს. სხვა ფტორებს.
28.27 2827.39                                                               სხვა ქლორიდები.
28.30 2830.10                                                               ნატრიუმის სულფიდები.
2830.90                                                                          სხვა.
28.33 2833.29                                                               წამყვანი და მერკური სულფატები. ნიტრატები.
28.35                                                                              ჰიპოფოფტიტები, ფოსფითები და ფოსფატები.
28.36 2836.60                                                               ბარიუმის კარბონატი.
28.37 2837.11                                                               ნატრიუმის ციანიდი. სხვა.
2837.19
28.41 2841.61                                                               კალიუმის პერმანგანატი.
28.42 2842.90                                                               სელენის სელენიუმის მჟავა.
28.43 2843.29                                                               ძვირფასი ლითონები. სხვა.
2843.30                                                                          ძვირფასი ლითონები (ოქროს ნაერთები).
2843.90                                                                          სხვა ნაერთები; ამალგამები.
28.44 2844.40                                                               რადიოაქტიური ელემენტები. ხელოვნური რადიოაქტიური იზოტოპები.
28.45 2845.10                                                               მძიმე წყალი (დეიტერიუმის ოქსიდი).
28.48 2848.00                                                               ფოსფიდები.
28.49 2849.10                                                               კალციუმის კარბიდები.
28.50 2850.00                                                               ჰიდრიდები, ნიტრიდები, აზციდები, სილიციდები და ბორიიდები.
28.51 2851.00                                                               სხვა არაორგანული ნაერთები.
იხილეთ ნაწილი II, § 2.7.1.
 
თავი 29                                                              
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
29,02 2902,20                                                               ბენზინი.
2902,30                                                                          ტოულენი
29.03 2903.14                                                               კარბონის ტეტრაქლორიდი.
2903,15                                                                          ეთილენ დიქლორიდი.
2903.19                                                                          მეთილქლოროფორმა.
2903.21                                                                          ჩელოიტერინი.
2903.22                                                                          ტრიქლორეთილინი.
2903.23                                                                          პერჩლორთტილი.
2903.30                                                                          აციკლური ნახშირწყალბადების ფლუორენინირებული, ბრომირებული ან იოდირებული წარმოებულები.
2903.41-                                                                        ჰალოგენირებული წარმოებულები.
2903.46
2903.59-                                                                        სხვა.
2903.69
29.04                                                                              ნახშირწყალბადების სულფანირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები, თუ არა ჰალოგენირებული.
მეთილის ალკოჰოლი. სხვა.
2905.39                                                                          მეთილპენთანი. სხვა.
2905.50                                                                          აციკლური ალკოჰოლური სასმელების ჰალოგენირებული, სულფონური, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები.
29.08 2908.20                                                               ფენოლის ალკოჰოლური სასმელების დერივატივები. სხვა.
29.09 2909.11                                                               ეთერი. სხვა.
სხვა ეთერები და მათი წარმოებულები.
29.10                                                                              ეპოქსიდები, ეპოქსიდური, ეპოქსიფენოლები და ეპოქსიდური. სხვა.
29.13                                                                              ჰალოგენირებული, სულფონური, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები.
29.14                                                                              კეტონები და კვინონები.
2914.11                                                                          აცეტონი.
2914.12                                                                          მეთილეტლიკლოტონი.
სხვა.
2914.31                                                                          ფენილაცეტონი.
29.15                                                                              მონოკარბოქსილის მჟავები.
2915.24                                                                          აციტური ანჰიდრიდი.
სხვა.
29.16 2916.34-                                                                            ფენილაქტიკა მჟავა და მისი ეთერები.
2916.35
29.18                                                                              კარბოქსილის მჟავები.
2918.13                                                                          ტალღის მჟავა და სათესლე მჟავა.
სხვა.
29.19 2919.00                                                               ფოსფორიული ეთერები და მათი მარილები, მათ შორის ლაქტოფოფატები.
29.20                                                                              სხვა არაორგანული მჟავების სათესლე.
სხვა.
29.21                                                                              ამონია - ფუნქციის ნაერთები.
სხვა.
ანალინი და მისი მარილები.
2921.45                                                                          ალფა-ნაფთილამინი, ბეტა-ნაფთილამინი.
სხვა.
სხვა.
29.22 2922.13                                                               ტრიეტანოლამინი და მისი მარილები.
სხვა.
2922.22                                                                          ანისიდები, დიანაიდები.
სხვა.
ამინ-ალდეჰიდები, ამინო-კეტონები.
ანთრალინის მჟავა
2922.49                                                                          სხვა.
2922.50                                                                          ამინომ-ალკოჰოლი-ფენოლები.
29.23                                                                              მეოთხეული ამონიუმის მარილები და ჰიდროქსიდები.
სხვა.
29.24                                                                              კარბოქსიამიდი- ფუნქციის ნაერთები.
2924.10                                                                          აკრილის ამიდები და მათი წარმოებულები.
2924.22                                                                          ბეტა-აცეტიმიდობენზოური მჟავა.
სხვა.
29.26                                                                              ნატრიუმის ფუნქციური ნაერთები.
2926.10                                                                          აკრილონიტრირი.
სხვა.
29.27 2927.00                                                               დიაზო-, აზო- ან აზოქსი-ნაერთები.
29.28                                                                              ჰიდრაზინის ან ჰიდროქსილამინის ორგანული წარმოებულები.
29.30                                                                              ორგანული გოგირდოვანი ნაერთები.
სხვა.
29.31                                                                              სხვა ორგანოს-არაორგანული ნაერთები.
29.32                                                                              ჰეტეროციკლური ნივთიერებები ჟანგბადის ჰეტერო-ატომი (ებ) სთან ე                                                                                                  რთად.
2932.19                                                                          სხვა.
სხვა ლაქტონები.
სხვა
29.33                                                                              ჰეტეროციკლური ნივთიერებები აზოტის ჰეტერო-ატომთან ერთად.
სხვა.
2933.51                                                                          ბარიტური მჟავა და მისი წარმოებულები; მარილები.
სხვა.
2933.71                                                                          ეპსილონი-კაპლორაქტია.
სხვა ლაქტამი. დიაზეინები. სხვა.
29.34                                                                              ნუკლეინის მჟავები და მათი მარილები.
სხვა.
29.36                                                                              პროვიტამინები და ვიტამინები.
სხვა.
29.37                                                                              ჰორმონები.
29.38                                                                              გლიკოზიდები.
სხვა.
29.39                                                                              მცენარეული ალკალოიდები.
2939.10                                                                          ოპიუმის ალკალოიდები და მათი წარმოებულები.
2939.41                                                                          ეფრედინი და მისი მარილები.
2939.42                                                                          ფსევდოეფედრინი და მისი მარილები.
2939.61-                                                                        სხვა.
2939.63
2939.90                                                                          გადაუმუშავებელი კოკაინი. სხვა.
იხილეთ ნაწილი II, § 2.7.2
 
თავი 30                                                               ფარმაცევტული პროდუქცია
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
30.01-06                                                                        ფარმაცევტული პროდუქცია.
30.01 3001.10-
3001.90                                                                          ჯირკვალი და სხვა ორგანოები ორგანოს თერაპიული მიზნებისათვის, გამხმარი, თუ არა ფხვნილი;მისი ექსტრაქტები.
იხილეთ ნაწილი II, § 2.8.1.
 
 
 
თავი 31                                                               სასუქები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
31.01 3101.00                                                               ცხოველურიანმცენარეულისასუქები.
31.02                                                                              მინერალურიანქიმიურისასუქი, აზოტი.
იხილეთნაწილი II, § 2.3.
 
თავი 32                                                               სათრიმლავი ან საღებავი ექსტრაქტები; ტანინები  და  მათგან
წარმოებული პროდუქტები; საღებავები, პიგმენტებიდასხვა  საღებავი ნივთიერებები; საღებავები და ლაქები; ფითხნი და სხვა სალესი მასალები; მელანი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           
32.03                                                                              სურსათისმრეწველობაშიგამოყენებულიმცენარეულიანცხოველისწარმოშობისსაკითხი.
იხილეთნაწილი II, § 2.8.2
თავი 33                                                               ეთერზეთები და რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური და
        ტუალეტის საშუალებები
33.01-33.07                                                                   იხილეთ ნაწილი II, § 2.8.3.
 
თავი 34                                                     საპონი, ზედაპირული მოქმედების ორგანული რეაგენტები, სარეცხი
საშუალებები, საპოხი მასალები, ხელოვნური ცვილები, დამზადებული ცვილები, საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებები, სანთლები და მსგავსი ნაწარმისაძერწი ცვილები, სტომატოლოგიური ცვილები და თაბაშირზე დამზადებული სტომატოლოგიური პრეპარატები.
34.01                                                                     იხილეთნაწილი II, , § 2.8.4
 
თავი 35                                                     ალბუმინოიდური ნივთიერებები; სახეცვლილი სახამებელი; წებოები;    
        ენზიმები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
35.02-03                                                                                        ალბუმინებიდაჟელატინიკვებისმრეწველობაში.
35.05                                                                              დიქსტრინებიდასხვამოდიფიცირებულისახამებელი, რომლებიცგამოიყენებაკვებისმრეწველობაში.
35.07                                                                             ფერმენტებისგამოყენებაკვებისმრეწველობაში.
იხილეთნაწილი II, § 2.8.5.
თავი 36                                                    ასაფეთქებელი ნივთიერებები; პიროტექნიკური ნაწარმი; ასანთი; პიროფორული შენადნობები; ზოგიერთი საწვავი პრეპარატი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
36.01-06                                                                        პროპლეანტი ფხვნილები და ასაფეთქებელი ნივთიერებები, მატჩები; პიროტექნიკური ნაწარმი; პიროფორიული შენადნობები; საწვავი მასალები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.9.
თავი 37                                                   ფოტოგრაფიული ან კინემატოგრაფიული საქონელი
იხილეთ ნაწილი II, § 2.10.1
თავი 38                                                    სხვადასხვა ქიმიური პროდუქტები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
38.08                                                                          ინსექტიციდები, როდინიციდები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები.
იხილეთ ნაწილი II, § 2.10.2.
 
განყოფილება    VII               პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი; რეზინა და მისგან დამზადებული ნაწარმი
თავი 39                                                    პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
39.04                                                                              ვინნილის ქლორიდის პოლიმერები.
39.15                                                                              პლასტმასის ნარჩენები, პარკები და ჯართი.
39.20  3920.10-                                                           სხვადასხვა პლასტმასის პროდუქცია.
3920.30
3920.71                                                                          რეგენერირებული ცელულოზის პროდუქტები.
იხილეთ ნაწილი II, § 2.10.2.
თავი 40                                                    პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
40.04 4004.00                                                              ნარჩენების, ნაფხეკები და ჯართი რეზინი (გარდა მძიმე რეზინის).
40.12 4012.20                                                              გამოყენებული პნევმატური საბურავები.
40.17 4017.00                                                              მყარი რეზინის (ებონიტი) და მისი პროდუქცია.
იხილეთ ნაწილი II, § 2.10.2.
განყოფილება    VIII               დაუმუშავებელი ტყავი, ბეწვი და მათგან დამზადებული ნაწარმი; საუნაგირე ნაწარმი და
აღკაზმულობა; სამოგზაურო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი საქონელი; ცხოველთა ნაწლავისაგან დამზადებული ნაწარმი (გარდა აბრეშუმის ჭიის ნაწლავისა)
 
თავი 41                                                               დაუმუშავებელი ტყავი (გარდა ბეწვისა)
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
41.01-09                                                                        ნედლი, დამარილებული, გამხმარი ან სხვაგვარად შემონახული ცხოველის ტყავი.
41.04 4104.10-                                                                            სხვა ტყავი.
4104.39
41.10 4110.00                                                               ტყავის სხვა ნარჩენები.
იხილეთ ნაწილი II, § 2.10.3.
 
 
თავი 42                                                               ტყავისაგან დამზადებული ნაწარმი; საუნაგირე ნაწარმი და
აღკაზმულობა; სამოგზაურო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი საქონელი; ცხოველთა ნაწლავისაგან დამზადებული ნაწარმი (გარდა აბრეშუმის ჭიის ნაწლავისა)
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
42.02 4202.11                                                               ტყავისგან დამზადებული სტატიები.
42.03                                                                              ტანსაცმელი და ტყავის აქსესუარები
ტყავის სხვა ნაწილები.
იხილეთ ნაწილი II, § 2.10.4.
 
 
თავი 43                                                               ბუნებრივი და ხელოვნური ბეწვი; მათგან დამზადებული ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
43.01-03 4301.10-                                            ბეწვები, მათ შორის ხელმძღვანელები, კუდები, paws და სხვა ცალი ან cuttings შესაფერისი furriers გამოყენება.
4303.90
43.04 4304.00                                                              ხელოვნური ბეწვი.
იხილეთ ნაწილი II, § 2.10.5.
განყოფილება    IX               ხე და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი; კორპი და კორპისგან დამზადებული ნივთები;
       ჩალისგან, ესპარტოსა და სხვა დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული ნაწარმი;
 
თავი 44                                                               ხე და მისი  ნაწარმი; ხის  ნახშირი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
44.017 ს                                                          ხვადასხვა სახის ხე და ხის მასალა.
44.03                                                                              ხის უხეში, თუ არა ჩამოგდებული ქერქი ან sapwood, ან უხეშად კვადრატში.
4403.20                                                                          წიწვოვანი ხის.სხვა
4403.99                                                                          სხვა.
44.14 4414.00                                                              ხის ჩარჩოები ნახატებისთვის, ფოტომასალა, სარკეები ან მსგავსი ობიექტები.
44.15                                                                              შეფუთვა შემთხვევები, ყუთები და ხის მსგავსი საფარით.
44.20                                                                              ხე-ტყის სხვადასხვა ნივთები (ქანდაკებები, შარვლები, ყუთები).
იხილეთ ნაწილი II, § 2.11.1.
 
თავი 45                                                              კორპი და კორპისგან დამზადებული ნივთები
იხილეთ ნაწილი II, § 2.11.2.
თავი 46                                                              ჩალის, ესპარტოსა და სხვა დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული
       ნაწარმი; კალათები და მოწნული ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
იხილეთ ნაწილი II, § 2.11.3.
 
განყოფილება    X               ხის ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალის რბილი გული (მერქანი); ქაღალდის ან 
მუყაოს ნარჩენები და მონარჩენი მასალა; ქაღალდი და მუყაო; მათგან დამზადებული      
ნაწარმი
 
თავი 47                                                               ხის ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალის რბილი გული (მერქანი);
       ქაღალდის ან მუყაოს ნარჩენები და მონარჩენი მასალა
47.01                                                                              ლიგინი.
47.07 4707.10                                                              ქაღალდის ქაღალდი ან მუყაო.
4707.20-                                                                        სხვა ქაღალდი ძირითადად გაჟღენთილი ქიმიური პალპისგან (გამოყენებული გაზეთები, ჟურნალები, ბროშურები,
4707.90                                                                          სარეკლამო ფოლდერები).
იხილეთ ნაწილი II, § 2.12.1.
 
თავი 48                                                              ქაღალდი და მუყაო; ქაღალდის, მუყაოსა და ქაღალდის რბილი გულისაგან
       დამზადებული ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          
48.02 4802.52-                                                             ბრაილის ქაღალდი, რულონებში ან ფურცლებზე. სხვა ბრაილის ქაღალდი, მუყაო, რულონებში ან ფურცლებზე.
4802.53
48.05 4805.60-                                                             სხვა ქაღალდი.
4805.80
48.18 4818.10-                                                             ტუალეტის ქაღალდი და მსგავსი ქაღალდი.
4818.90
48.20 4820.90                                                              სხვადასხვა სახის ბიზნეს ფორმები, რომლებიც იწვევენ ინტერვალით ნახშირწყალბადებს.
48.23 4823.59                                                              ქაღალდის რგოლები გაანგარიშების მანქანები და საბეჭდი მანქანები.
იხილეთ ნაწილი II, §2.12.2.
 
თავი 49                                                              ნაბეჭდი წიგნები, გაზეთები,სურათები და სხვა პოლიგრაფიული  
      პროდუქტებიხელნაწერებინაბეჭდი ტექსტები და გეგმები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
       იხილეთ ნაწილი II, § 2.12.3.
 
განყოფილება    XI              ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი
 
თავი 50                                                              აბრეშუმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
50.01 5001.00                                                              აბრეშუმის-ჭიქა კაკლონი შესაფერისია
50.02 5002.00                                                              ნედლეული აბრეშუმი.
50.03                                                                              აბრეშუმის ნარჩენები (ნართის ნარჩენები).
იხილეთ ნაწილი II, § 2.13.1.
თავი 51                                                              მატყლი, ცხოველის წმინდა ან უხეში ბეწვი; ცხენის ძუისგან ნაქსოვი
       ძაფი და ქსოვილები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
51.01–02                                                                       ალისა კურდღელი, ვარმა, ვიკუნა, აქლემი, იაკ, ტიბეტური ან ყაზარი თხა, ანგორა კურდღელი.
51.03                                                                              მატყლის ნარჩენები.
5103.10                                                                          ცხოველთა ბამბის გროვა.
იხილეთ ნაწილი II, § 2.13.2.
 
თავი 52                                                              ბამბა
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
       იხილეთ ნაწილი II, § 2.12.3.
 
თავი 53                                                              სხვა მცენარეული საფეიქრო ბოჭკოები, ქაღალდისაგან დამზადებული
       ძაფი და ამ ძაფით დამზადებული ქსოვილები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
53.01 5301.30                                                              სელის ნარჩენები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.13.4.
თავი 54                                                             ხელოვნური ძაფები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
54.01 5401.10                                                               სინთეზური ძაფები.
5401.20                                                                          ხელოვნური ძაფები.
იხილეთ ნაწილი II, § 2.13.5..
 
თავი 55                                                             ხელოვნური შტაპელის ბოჭკოები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
55.01 5590.90                                                               სხვასინთეზურიაბრეშუმისძაფი.
55.05                                                                              ადამიანისბოჭკოებისნარჩენები.
იხილეთნაწილი II, § 2.13.6.
 
თავი 56                                                             ბამბა, თექა  და დაურთავი საქონელისპეციალური ნართებიბაწრები,
     თოკები, ბაგირები და მათგან დამზადებული ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
იხილეთნაწილი II, § 2.13.7
 
თავი 57                                                             ხალიჩები და იატაკის საფარი სხვა ქსოვილისაგან დამზადებული ნივთები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
57.02-03                                                                        ხალიჩები და სხვა საფეიქრო საფარები, მათ შორის "ქელემი", "შუმაკები", "ყარამანი" და სხვა
მსგავსი ხელით ნაქსოვი ფარდაგები.
იხილეთ ნაწილი II, § 2.13.8.
 
თავი 58                                                             სპეციალური ნაქსოვი ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის მასალები;
      მაქმანიგობელენებიგასაწყობი დეტალები; ნაქარგები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
იხილეთნაწილი II, § 2.13.7
 
თავი 59                                                             გაჟღენთილი, დაფარული ან ლამინირებული საფეიქრო ნაწარმი;
     ტექსტილის ნაწარმი სამრეწველო გამოყენებისთვის
იხილეთნაწილი II, § 2.13.7
 
თავი 60                                                             ნაქსოვი ნ ნაქარგი ქსოვილები
იხილეთნაწილი II, § 2.13.7
 
თავი 61                                                             ტანსაცმელი და სამოსის აქსესუარები, რომლებიც არ არის ნაქსოვი 
      ნაქარგი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
61.01.-04
61.07-10                                                                        დიდხანს ჯონსი, მამაკაცის ან ბიჭების საცვლები, პიჟამა, მაისურები, სვიტერები და ა.შ.
61.12 6112.11-                                                                            სპორტული კოსტუმები.
6112.20
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.13.12.
თავი 62                                                             ტანსაცმელი და სამოსის აქსესუარები, რომლებიც არ არის ნაქსოვი 
      ნაქარგი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
62.01 6201.19-                                                                            მამაკაცის ან ბიჭების ზედნადები და მსგავსი ნივთები
6201.99
62.03 6203.42                                                               მამაკაცის ან ბიჭების ბამბის შარვალი (მათ შორის დენიმ ჯინსი).
62.04 6204.52                                                               ბამბის კალთები.
6204.62                                                                          ბამბის შარვალი და შორტები.
62.05 6205.10                                                               მამაკაცის ან ბიჭების მატყლის მაისურები.
6205.20                                                                          ბამბის მაისურები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.13.13.
თავი 63                                                             სხვა ხელოვნური საფეიქრო ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი  
    ტანსაცმელი და საფეიქრო ნაწარმი; ჩვრები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
63.09 6309.00                                                              მეორადი ტანსაცმელი და სხვა გამოყენებული ტექსტილის ნაწარმი.
63.10                                                                              ტანსაცმელი და ნაქსოვი ტექსტი; ჩამოსხმა; ჯართი კუბიკი, კოდალა, თოკი და კაბელები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.13.14.
 
განყოფილება    XII              ფეხსაცმელი , თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის ქოლგები, ხელჯოხები ,
ჩხირები, შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები; დამუშავებული ბუმბული და მისგან დამზადებული ნაწარმი ; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისაგან დამზადებული ნივთები
 
თავი 64                                                             ფეხსაცმელი, პაჭიჭები და მისთანანი; მათი ნაწილები
  იხილეთ ნაწილი II, § 2.13.14
თავი 65                                                             თავსაბურავები და მათი ნაწილები
  იხილეთ ნაწილი II, § 2.13.14
 
თავი 66                                                             ქოლგები, შეზლონგები, მზის ქოლგები, ხელჯოხები, ჩხირები, შოლტები,
    მათრახები და მათი ნაწილები
  იხილეთ ნაწილი II, § 2.13.14
თავი 67                                                              დამუშავებული ბუმბული და ღინღლი და მათგან დამზადებული ნაწარმი;
      ხელოვნური ყვავილები;
    ადამიანის თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები
  იხილეთ ნაწილი II, § 2.13.14
 
განყოფილება    XIII              ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალებისაგან
         დამზადებული ნაწარმი; კერამიკული ნაწარმი; მინა და მინის ნაწარმი
 
თავი 68                                                             ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსისან ანალოგიური
    მასალებისაგან დამზადებული ნაწარმი
  იხილეთ ნაწილი II, § 2.13.14
 
თავი 69                                                              კერამიკული ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         პირობითად დაშვებული ნივთები
69.04 6904.10                                                              კერამიკული შენობა აგური.
69.07 6907.90                                                              კერამიკული მოსაპირკეთებელი აგური.
69.08 6908.90                                                              სხვა.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.15.2.   
 
თავი 70                                                              მინა და მინის აწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         პირობითად დაშვებული ნივთები
70.01  7001.00                                                            მინის ნარჩენები (მინის ჯართი).
70.05                                                                              ფანჯრის მინა (დაფნის მინა).
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.15.3.
 
განყოფილება    XIV              ბუნებრივი ან ხელოვნური მარგალიტი, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები, ძვირფასი
ლითონები, ძვირფასი ქვებით გაწყობილი ლითონები და მათგან დამზადებული ნივთები; ბიჟუტერია; მონეტები
 
თავი 71                                                              (ერთადერთი თავი)
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         პირობითად დაშვებული ნივთები
71.13                                                                              სამკაულები და მათი ნაწილები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.15.4.
განყოფილება    XV              არაკეთილშობილი ლითონები და ბაზისად გამოყენებული ლითონებისაგან დამზადებული ნაწარმი
 
თავი 72                                                             რკინა და ფოლადი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         პირობითად დაშვებული ნივთები
72.01-17                                                                        რკინა და ფოლადი.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.15.5.
 
თავი 73                                                              რკინისა და ფოლადის ნაწარმი.
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         პირობითად დაშვებული ნივთები
73.02-04            7302.10-                                            სარკინიგზო და ტრამვაის ტრასის სამშენებლო მასალა.
7304.39
7304.59                                                                          სხვა.
7304.90                                                                          სხვა.
73.05-06            7305.11-                                            სხვა მილები და მილები.
7306.30
7306.60                                                                          სხვა, შედუღებული, არასამთავრობო მრგვალი ჯვარი განყოფილება.
7306.90                                                                          სხვა.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.15.6.
 
თავი 74                                                              სპილენძი  და მისი ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         პირობითად დაშვებული ნივთები
74.04  7404.00                                                                            სპილენძის ნარჩენები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.15.7.
თავი 75                                                              ნიკელი  და მისი ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         პირობითად დაშვებული ნივთები
75.03  7503.00                                                                            ნიკელის ნარჩენები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.15.8.
თავი 76                                                              ნიკელი  და მისი ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
76.02 7602.00                                                               ალუმინის ნარჩენები.
        იხილეთ ნაწილი II, § 2.15.9.
თავი 77                                                              (გათვალისწინებულია მომავალში ჰარმონიზაციის სისტემის ფარგლებში
      გამოსაყენებლად)
          არაფერი
 
თავი 78                                                              ტყვია და მისგან დამზადებული ნივთები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
78.02 7802.00                                                               ტყვიის ნარჩენები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.15.10.
 
თავი 79                                                              თუთია და მისგან დამზადებული ნივთები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
79.02 7902.00                                                               თუთიის ნარჩენები.
               იხილეთ ნაწილი II, § 2.15.11.
თავი 80                                                              კალა და მისგან დამზადებული ნივთები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
80.02 8002.00                                                               სპილენძს ნარჩენები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.15.12.
 
თავი 81                                                              სხვა ძირითადი ლითონები; სერმეტი და მისგან დამზადებული ნივთები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
81.01  8101.91                                                                            ვოლფრამის ნარჩენები.
81,02  8102,91                                                                            მოლიბდენის ნარჩენები.
81.03  8103.10                                                                            ტანტალის ნარჩენები.
81,04  8104,20                                                                            მაგნიუმის ნარჩენები.
81,05  8105,10                                                                            კობალტის ნარჩენების.
81.06  8106.00                                                                            ბისმუტის ნარჩენები; უცვლელი ბისმუტი; ფხვნილი.
81.07  8107.10                                                                            არომატიზებული კადმიუმი; დახარჯვა; ფხვნილი.
81.08  8108.10                                                                            ტიტანის ნარჩენები.
81.09  8109.10                                                                            ცირკონიუმის ნარჩენები.
81.10  8110.00                                                                            ანტიმიონის ნარჩენები.
81.11  8111.00                                                                            მანგანუმის ნარჩენები.
81.12  8112.11                                                                            ბერილიუმის ნარჩენები.
8112.20                                                                            ქრომის ნარჩენები.
8112.30                                                                            გერმანიუმის ნარჩენები.
8112.40                                                                            ვანადიუმის ნარჩენები.
8112.91                                                                            სხვა დაუმთავრებელი; დახარჯვა; ფხვნილები.
8112.99                                                                            გალიუმი; indium, thallium
81.13  8113.00                                                                            ცემენტები ნარჩენები.
                                                                           იხილეთ ნაწილი II, § 2.15.13.
 
თავი 82                                                              ინსტრუმენტები, ხელსაწყო-იარაღები, მჭრელი ინსტრუმენტები,
არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული კოვზები  და  ჩანგლები; არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული მათი ნაწილები
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.15.14.
 
თავი 83                                                              არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული სხვადასხვა ნივთები
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.15.15.
 
განყოფილება    XVI              მანქანა-დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები; ელექტრო მოწყობილობები;მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერი აპარატურა და რეპროდუქტორები, სატელევიზიო   გამოსახულებისა და ბგერის ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა, მათი ნაწილები და აქსესუარები
 
თავი 84                                                             ბირთვული რეაქტორებიბოილერები, დანადგარები და მექანიკური  
      მოწყობილობები; მათი ნაწილები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
84.07-11                                                                        შიდა წვის, წვის, პისტონის, მბრუნავი, დიზელის ძრავები.
84.15                                                                              კონდიციონერები, მაცივრები, საყინულეები.
84.19                                                                              ლაბორატორიული აპარატურა ან აპარატურა მასალების მოპყრობის პროცესში ცვლილებების შეტანის პროცესში ჩართვის გზით.
8419.19                                                                          სხვა.
84.21   8421.21                                                            აპარატურა და აპარატურა სითხეების ფილტრაციისათვის.
84.23   8423.10                                                            საყოფაცხოვრებო სასწორები და პირადი მასით მანქანები.
84.24   8424.81                                                            სასოფლო-სამეურნეო და სამებაღეო ტექნიკა.
84.69  8469.11                                                                            ავტომატური საბეჭდი მანქანა და სიტყვის გადამამუშავებელი  
დანადგარები.
84.70   8470.10-                                                          გაანგარიშების მანქანები და მონაცემთა ჩაწერის მანქანები.
 8470.29
84.71   8471.30                                                            ავტომატური მონაცემების დამუშავების მანქანები.
 8471.60                                                            შეყვანის ან გამომავალი ერთეული ბეჭდვის სამუშაოებისთვის.
 8471.80                                                            სხვა მანქანები.
84.73   8473.21                                                            ელექტრონული საანგარიშო აპარატების ნაწილები.
 8473.30                                                            No 84.71 სასაქონლო პოზიციის მანქანები და ნაწილები.
84.79                                                                              მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, რომლებსაც არ გააჩნიათ ინდივიდუალური ფუნქციები, არ არის მითითებული ან სხვაგან.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.16.1.
თავი 85                                                            ელექტრო მანქანები და მოწყობილობები და მათი ნაწილები; ხმის 
ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა, სატელევიზიო გამოსახულების და ხმის ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა და მათი ნაწილები და აქსესუარები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი        ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
85.06                                                                              პირველადი სიხშიირის აპარატები და პირველადი ელემენტები.
             8506.80                                                            სხვა.
85.17                                                                              სატელეფონო აპარატი.
 8517.80                                                            სხვა აპარატი.
85.26                                                                              რადარები, დეტექტორები.
85.27                                                                              მიმღები აპარატი რადიომაუწყებლობისთვის.
8527.90                                                                            სხვა აპარატურა.
85.31                                                                              ელექტრო ხმის ან ვიზუალური სიგნალიზაციის აპარატი.
8531.80                                                                            სხვა აპარატურა
                                                                                იხილეთ ნაწილი II, § 2.16.2.
განყოფილება    XVII              სატრანსპორტო საშუალებები, თვითმფრინავი, გემები და მათთან დაკავშირებული
          სატრანსპორტო მოწყობილობები.
 
თავი 86                                                             რკინიგზის  ან ტრამვაის ლოკომოტივები, მოძრავი  შემადგენლობა და
მათი ნაწილები; მატარებლის ან ტრამვაის  სალიანდაგო გზა და ფიტინგები და მათი  ნაწილები; ყველა სახის მექანიკური (მათ შორის, ელექტრო-მექანიკურისაგზაო სიგნალიზაციის მოწყობილობები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.16.3.
 
თავი 87                                                             ტრანსპორტი, გარდა  სარკინიგზო  და  ტრამვაის  მოძრავი 
      შემადგენლობისა  და მათი ნაწილები და აქსესუარები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         პირობითად დაშვებული ნივთები
87.03  8703.10                                                                            სპეციალურად განკუთვნილი მანქანები თოვლის მოგზაურობაზე;
გოლფის მანქანები და მსგავსი მანქანები.
             8703.21                                                                            ცილინდრიანი სატრანსპორტო საშუალება რომელიც არ აღემატება
1000 ც. ახალი და გამოყენებული.
             8703.22                                                                            ქარავანი მანქანა. სხვა. გამოყენებული.
             8703.24                                                                            ცილინდრული სიმძლავრე 3000 ც. ახალი და გამოყენებული.
             8703.32                                                                            ცილინდრიანი ავტომობილების მოცულობა 1500 კგ-ით აღემატება,
მაგრამ არაუმეტეს 2500 ც. ახალი და გამოყენებული. სხვა.
გამოყენებული.
             8703.33                                                                            ცილინდრიანი სატრანსპორტო საშუალებები 2500 სანტიმეტრზე
აღემატება. სხვა. გამოყენებული.
             8703.90                                                                            სხვა.
87.05  8705.10-                                                           სპეციალური დანიშნულების ავტომობილები (ამწეები, სახანძრო
მანქანები და სხვ.).
             8705.90
87.08                                                                              ავტომობილების ნაწილები და აქსესუარები. სხვა
8708.99                                                                            სხვა.
87.10                                                                              ტანკები და სხვა ჯავშანტექნიკა, იარაღით აღჭურვილი თუ არა.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.16.3.
 
თავი 88                                                             თვითმფრინავები, კოსმოსური ხომალდები და მათი ნაწილები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         პირობითად დაშვებული ნივთები
88.02-03            8802.11-                                            თვითმფრინავები, ვერტმფრენები და მათი ნაწილები.
                            8803.30
88.05                  8805.10                                                             საჰაერო ხომალდი და მისი ნაწილები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.16.4.
 
თავი 89                                                          გემები, ნავები და მცურავი კონსტრუქციები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         პირობითად დაშვებული ნივთები
89.06-07                                                                        სხვა გემები, მათ შორის სამხედრო გემები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.16.5.
 
 
განყოფილება    XVIII              ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, მაკონტროლებელი,
ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატურა; საათები; მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და აქსესუარები
 
თავი 90                                                             ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი,
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         პირობითად დაშვებული ნივთები
 
მაკონტროლებელი, ზუსტი, სამედიცინოანქირურგიულიინსტრუმენტებიდააპარატურა; მათი ნაწილები და აქსესუარები
        
90.03                                                                      ჩარჩოები და სამონტაჟო სათვალეები, სათვალე ან მსგავსი და მათი ნაწილები.
90.07                                                                     პროექტორი, მათი ნაწილები და აქსესუარები.
90.13                                                                     ტელესკოპები.
             9013.80                                                                   სხვა მოწყობილობები, ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები.
             9013.90                                                                   ნაწილები და აქსესუარები.
90.14  9014.10-                                                  მიმართულების კომპასიების მიმართულება.
             9014.90
90.15                                                                     გამოკითხვა (ფოტოგრამეტრიული კვლევის ჩათვლით), ჰიდროგრაფიული,     
      ოკეანოგრაფიული, ჰიდროლოგიური, მეტეოროლოგიური ან
      გეოფიზიკური ხელსაწყოები და მოწყობილობები.
             9015.90                                                    ნაწილები და აქსესუარები. სხვა სუნთქვის აპარატები და გაზის ნიღბები.
90.23  9023.00                                                                   ინსტრუმენტები, აპარატურა და მოდელები, რომლებიც განკუთვნილია
      დემონსტრაციულ მიზნებზე (განათლება, გამოფენები).
90.26  90.80                                                        სხვა ინსტრუმენტები და აპარატურა.
90.28  9028.20                                                                   თხევადი მრიცხველები.
                                                                               იხილეთ ნაწილი II, § 2.16.6.
 
თავი 91                                                             საათები და მათი ნაწილები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
91,02  9102,99                                                                            სხვა საათები და მაჯის საათები
91,13  9113,90                                                                            სხვა მაჯის აათების ბრასლეტები, საათის ძეწკვები და საათის
სამაჯურები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.16.
თავი 92                                                              მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და აქსესუარები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         პირობითად დაშვებული ნივთები
92,01                                                                              როიალები; კლავესინები და სხვა კლავიატურაზე სლავიშებიანი
ინსტრუმენტები.
92.02  9202.90                                                                            სხვა სიმებიანი მუსიკალური ინსტრუმენტები.
92.03  9203.00                                                                            ორგანოები, ჰარმონიები და მსგავსი ინსტრუმენტები.
92.07  9207.10                                                                            კლავიატურის ინსტრუმენტები აკორდეციებისაგან განსხვავებით;
აგრანები.
92.09  9209.10                                                                            მუსიკალური ინსტრუმენტების ნაწილები და აქსესუარები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.16.8.
 
 
განყოფილება    XIX              იარაღი და საბრძოლო მასალები; მათი ნაწილები და აქსესუარები
 
თავი 93                                                             (ერთადერთი თავი)
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         პირობითად დაშვებული ნივთები
93.01-07                                                                        იარაღის და საბრძოლო მასალები; ნაწილები და აქსესუარები.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.16.9.
განყოფილება    XX              ქარხნული წარმოების სხვადასხვა ნივთები
 
თავი 94                                                              ავეჯი; საწოლები, ლეიბები, ლეიბის ფუძეები, დივანის ბალიშები  და
მსგავსი სატენის მქონე საოჯახო ნივთები; ნათურები და  სანათი  მოწყობილობები, რომლებიც სხვაგან არსად არის მითითებული ან დაკონკრეტებული; მანათობელი (განათებული) ნიშნები, აბრები სახელწოდებით და მისთანანი; ასაწყობი შენობები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         პირობითად დაშვებული ნივთები
94.02                                                                              სამედიცინო, ქირურგიული და სტომატოლოგიური ავეჯი.
94.05                                                                              ნათურები და განათების მოწყობილობები.
9405.40                                                                          სხვა ელექტრო ნათურები და განათების ფიტინგები.
იხილეთ ნაწილი II, § 2.17 და 2.17.1.
თავი 95                                                              სათამაშოები, სხვადასხვა სახის თამაშები და სპორტული ინვენტარი; მათი
       ნაწილები და აქსესუარები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         პირობითად დაშვებული ნივთები
5.02      9502.10-                                                           თოჯინები, აქსესუარები, ტანსაცმელი. სხვა.
             9502.99
95.04  9504.20                                                                            ნივთები და აქსესუარები საბილიარდოებისთვის.
                                                                                        სათამაშო ბარათები.
                                                                                        სხვა.
95.08 9508.00                                                               გზამკვლევები, მოგზაურობის ნაბეჭდი საშუელებები.
თავი 96                                                              ქარხნული წარმოების სხვადასხვა ნივთები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         პირობითად დაშვებული ნივთები
 
 
96.01                                                                              დამუშავებული სპილოს, კუს ჭურვი, საყვირი, ყანწები, მარჯანი, დედა-მარგალიტი და სხვა ცხოველური მასალა.
             9601.90                                                                            სხვა.
96.06                                                                              ღილაკები.სხვა
9606.29                                                                            სხვა.
96.14                                                                              სიგარეტის მილები. სხვა
9614.90                                                                          სხვა.
96.15                                                                              სავარცხლები და მსგავსი.
             9615.19                                                                            სხვა.
                                                                                        იხილეთ ნაწილი II, § 2.17.3
 
განყოფილება    XXI             ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო ნივთები და ანტიკვარიატი
 
თავი 97                                                             (ერთადერთი თავი)
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         პირობითად დაშვებული ნივთები
97.05  9705.00                                                                            კოლექციონირებისთვის განკუთვნილი ზოოლოგიური, ბოტანიკური,
მინერალოგიური, ანატომიური, ისტორიული, არქეოლოგიური, პალეონტოლოგიური, ეთნოგრაფიული ან ნუმიზმატური ინტერესი.  იხილეთ ნაწილი II, § 2.18.
                                                                               
 
 
 
 
ნაწილი II
შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული ან შესატანად   პირობითად დაშვებული     ნივთების სია
 
2.1 ცხოველები და                               ცხოველთა იმპორტი (ცოცხალი ან მკვდარი) კომერციული
ცხოველური წარმოშობის                              მიზნებით დასაშვებია:
პროდუქტები                                      - სლოვაკეთის რესპუბლიკის ეროვნული ვეტერინარული ადმინისტრაციის ნებართვა (Státna veterinárna správa Slovenskej republiky) და ვეტერინარული სერტიფიკატი ექსპორტიორი ქვეყნიდან;
                                                          - სლოვაკეთის რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროს ნებართვა(MINISTERSTVO hospodárstva SLOVENSKEJ REPUBLIKY)
 
                                                                      არაკომერციული მიზნებისათვის (პოსტის მიხედვით), საბაჟო მოითხოვს სათანადოდ მომზადებულ ვეტერინარულ მოწმობას. კომერციულ ან არაკომერციულ მიზნებითიმპორტისას აუცილებელია სლოვაკეთის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ გამოცემული (CITES ნებართვა) საბაჟო CITES- ის ფორმების წარდგენა (მინისტრთა პროვოცირებული პროსტრედია)
 
                                                                      ხორცისა და საკვები ხორცისთვის აუცილებელია საბაჟოზე წარსადგენად
- სლოვაკეთის რესპუბლიკის ეროვნული ვეტერინარული ადმინისტრაციის ნებართვა;
- ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია
 
იმ პროდუქტთათვის, რომლებიც შეესაბამება სტანდარტების ეროვნულ ოფისს და სლოვაკეთის რესპუბლიკის ტესტირებას (Urad pre normalizáciu a skúsobnictvo Slovenskejrepubliky)სავალდებულოა "ეროვნული გამოცდების შესახებ" კანონის შესაბამისად. იმპორტიორს ვალდებულია წარუდგინოს სასაზღვრო საბაჟო სერტიფიკატი შესაბამის ეროვნულ ტესტირების ცენტრში (Státna skúsobna)
 
აკრძალულია უმი ხორცის შემოტანა.
 
იგივე პირობები ვრცელდება ცხოველური წარმოშობის რძის და რძის პროდუქტების, ფრინველის კვერცხის, ბუნებრივი თაფლისა და საკვები პროდუქტების იმპორტზე, რომლებიც არ არის მითითებული ან სხვა ადგილას და სხვა ცხოველური პროდუქტების (თევზის, კიბოსებრთა, მოლუსკები და სხვა წყლის უხერხემლოების) .
კომერციული იმპორტისათვის საჭიროა საბაჟოზე წარსადგენად
- ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
- ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი;
- სერტიფიკატი ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან
 
 
 
2.2 მცენარეები და                               კომერციული იმპორტისათვის საჭიროა საბაჟოზე წარსადგენად
მცენარეული                                                 - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
პროდუქტები                                      - ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი;
- სერტიფიკატი ეროვნული ტესტირებიცენტრიდან
 
 
ხოლო აღნიშნული პროდუქცია ექვემდებარება საკარანტინო შემოწმებას. ვარსკვლავით აღნიშნული საქონლის იმპორტირებისათვის აუცილებელია ლიტვის მცენარეთა საკარანტინო შემოწმების სამსახურის მიერ გაცემული საკარანტინო ნებართვა, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს ოთხ-ციფრიანი საიდენტიფიკაციო კოდები ჰარმონიზებული საქონლის აღწერისა და კოდირების სისტემის თანახმად.
 
 
2.2.1 ცოცხალი ხეები და                      კომერციული ან არაკომერციული იმპორტისათვის
სხვა მცენარეები; ბოლქვები,               აუცილებელია საბაჟოზე CITES ფორმების (CITES ნებართვა)
ფესვები და მსგავსი;                                      წარდგენა
მოჭრილი ყვავილები და                     არაკომერციული იმპორტისათვის საჭიროა საბაჟოზე
ორნამენტული ფოთლები.                             წარსადგენად:
                                                                       - ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი;
- CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი სახეობებისათვის.
 
რეკომენდებულია სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან შეამოწმოს (Ministerstvo pôdohospodárstva) ფიტოსანიტარული სერტიფიკატის წარდგენა იმპორტირებული საქონლის კონკრეტულ სახეობაზე.
 
მკაცრად აკრძალულია მე -6 თავში აკრძალული ნივთებით განსაზღვრული პროდუქტების იმპორტირება.
 
შემდეგი პროდუქტები ექვემდებარება რეგულარულ ფიტოსანიტარულ კონტროლს და თან უნდა ახლდეს
ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი ექსპორტიორი ქვეყნისგან:
ა) ყველა ცოცხალი მცენარე და მათი ნაწილები, მათ შორის ხილი და კაკალი, თესლი, ბოლქვები და ბოლქვები;
ბ) მცენარეთა ყველა გამხმარი პროდუქტი;
გ) ხე ქერქის გარეშე და ქერქთან ერთად, ტორფი.
 
ეს პრინციპი ვრცელდება კომერციულ და არაკომერციულ იმპორტზე
 
2.2.2 საკვები                                                 კომერციული იმპორტისათვის საჭიროა საბაჟოზე წარსადგენად
ბოსტნეული და                                   - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
გარკვეული ფესვები და                       - ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი;
ტუბერები                                           -სერტიფიკატის მითითებით, ეროვნული ტესტირების ეროვნული ცენტრისგან;
                                                           - CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი სახეობებისათვის.
                                                                       არაკომერციული იმპორტისათვის:
- ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი;
- CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი სახეობებისათვის.
ნარჩენები შეიძლება შემოიტანონ მხოლოდ ეკონომიკის სამინისტროს უფლებამოსილებით.
2.2.3 საკვები ხილი და                         იხილეთ 2.2.2
კაკალი; ციტრუსის კანი
ხილი ან ნესვი
 
 
2.2.4 ყავა, ჩაი,                                     კომერციული იმპორტისთვის იხილეთ 2.2.2.
მატე და სანელებლები                         2.2.5 მარცვლეული. კომერციულ იმპორტზე, იხ. 2.2.2 თავი, საქონლისთვის მე -10 და მე -11 თავებში
2.2.6 ნავთობის თესლი                        კომერციული იმპორტისთვის იხილეთ 2.2.2.
და ოლეგინური ხილი;                        არაკომერციული იმპორტისათვის:
სხვადასხვა მარცვლეული,                            - ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი არ არის საჭირო საოჯახო
თესლი და ხილი;                                გამოყენებისთვის განკუთვნილი შეფუთული
სამრეწველო ან                                    პროდუქტებისათვის;
სამკურნალო მცენარეები;
 ჩალისა და საკვები
 
2.2.7 ლაკები, ფისები,                          კომერციული იმპორტისთვის იხილეთ 2.2.2.
რეზინი და სხვა                                  ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერებების
ბოსტნეული და ექსტრაქტები                 კომერციულ და არაკომერციულ იმპორტს უფლება აქვს მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტროს ნებართვით (Ministerstvo zdravotníctva).
2.2.8 მცენარეული შემცველი               იხილეთ 2.2.7
მასალა; მცენარეული
პროდუქტები,
რომლებიც სხვაგან
არ არის მითითებული
ან აღნიშნული.
 
2.2.9 ცხოველური ან                            ცხოველური ცხიმებისა და ზეთების და მათი გაჟონვის
მცენარეული ცხიმები                               როდუქტების, მომზადებული საკვები ცხიმებისა და
და ზეთები და მათი                            ცხოველური ცვილის იმპორტის მიზნით, საბაჟო მოითხოვს:
წებოვანი პროდუქტები;                      - ეროვნული ვეტერინარული ადმინისტრაციის ნებართვა;
მომზადებული საკვები                        - ვეტერინარული სერტიფიკატი.
 ცხიმები; ცხოველური                        ბოსტნეულის წარმოშობის პროდუქტებისა საბაჟოზე
ან მცენარეული ცვილები                              წარსადგენად აუცილებელია:
                                                               - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
- ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი;
- სერტიფიკატი ეროვნული გამოცდების ცენტრიდან, საჭიროების შემთხვევაში;
- CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქტებისთვის.
2.2.10 ხორცის, თევზისა                      კომერციული იმპორტისთვის იხილეთ 2.1.1.
და კიბოსნაირების,
მოლუსკების ან სხვა                            ხიზილალის კომერციულ იმპორტს უფლება აქვს მხოლოდ
წყლის უხერხემლოების                      სამინისტროსა და CITES ნებართვის ნებართვის პრეზენტაციაზე.
მომზადება                                          პოსტის მიერ მისი იმპორტირება მხოლოდ 250 გრამდეა შესაძლებელი.
2.2.11 შაქარი და                                  კომერციული იმპორტისთვის იხილეთ 2.2.2.
შაქრის საკონდიტრო ნაწარმი              რეკომენდებულია სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან შეამოწმოს (მინისტრთა პოდჰოსოპდორავა) ფიტოსანიტარული სერტიფიკატის წარდგენა იმპორტირებული საქონლის კონკრეტულ სახეობაზე.
ამ საქონლის არაკომერციული შემოტანა ნებადართულია მცირე შეფუთვაში და იმპორტიორის გამოყენებისათვის.
 
2.2.12 კაკაო და                                    იხილეთ 2.2.11.
კაკაოს პრეპარატები                                     
არაკომერციულ იმპორტთან დაკავშირებით ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი არ არის საჭირო კაკაოს (შოკოლადის, შოკოლადის კანფეტი) შემცველი საკვებით, რომელიც განკუთვნილია სახლის გამოყენებისა და წარმოების ადგილის მითითებით.
 
ეს არ ვრცელდება CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქტების შემცველი საქონლისა და პროდუქტების მიმართ, ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იყოს გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ გამოცემული CITES ნებართვა.
 
2.2.13 მარცვლეულის                          კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
პრეპარატები ფქვილი,                         - ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი; ან
სახამებელი ან რძე;                                       - ვეტერინარული სერტიფიკატი (რძისთვის);
საკონდიტრო მზა პროდუქცია             - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
- სერტიფიკატი ეროვნული გამოცდების ცენტრიდან, საჭიროების შემთხვევაში;
- CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი სახეობებისათვის
 
არაკომერციული იმპორტისთვის, ვეტერინარული ან ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი არ არის საჭირო შეფუთული კვებისათვის, რომელიც მიუთითებს წარმოების ადგილის მითითებით. ეს არ ვრცელდება CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქტების შემცველი ტვირთის მიმართ, ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იყოს გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ გამოცემული CITES ნებართვა.
 
2.2.14 ბოსტნეული, ხილი,                             კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
თხილი ან                                            - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
მცენარეების სხვა ნაწილები                - სერტიფიკატი ეროვნული ტესტირები ცენტრიდან, საჭიროების შემთხვევაში;
                                                                       - CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი სახეობებისათვის.
 
2.2.15 სხვა                                           იხილეთ 2.2.14.
საკვები პრეპარატები
 
2.2.16 ნარჩენები და                                      კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
ნარჩენები კვების                                - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
მრეწველობისაგან                               - სერტიფიკატი ეროვნული გამოცდების ცენტრიდან, საჭიროების შემთხვევაში;
                                                                       - CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქტებისთვის.
                                                          
                                                           ცხოველებისათვის განკუთვნილი სურსათის არაკომერციული იმპორტისთვის საბაჟო მოითხოვს ფიტოსანიტარულ ან ვეტერინარულ ცნობადობას. სერტიფიკატი არ არის საჭირო იმ საქონლისთვის, რომელიც შეიცავს შეფუთვაში მზად გამოყენებისთვის.
                                                                      
                                                                      
სურსათის მრეწველობის ნარჩენების იმპორტისთვის საჭიროა გარემოს დაცვის სამინისტროს ავტორიზაციის წარდგენა
 
 
2.3 მწერთა საწინააღმდენო                            ქიმიური პროდუქტების კომერციულ იმპორტზე, როგორიცაა
პროდუქტები                                      ინსექტიციდები, ჰერბიციდები, ფუნგიციდები და ა.შ.,
 სასოფლო-სამეურნეო
გამოყენებისთვისთვოს                        საბაჟო მოითხოვს:
                                                           - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
- ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან.
ბიოქიმიური პრეპარატები ან სასოფლო-სამეურნეო გამოყენებისათვის განკუთვნილ ნაერთებს ფიტოსანიტარული კონტროლი ექვემდებარება.
დედამიწის ოზონის შრისთვის მავნე ნივთიერებების შემცველი პროდუქტები აკრძალულია იმპორტიდან.
 
ცხოველთა ექსკრეციის მქონე პროდუქციის იმპორტირება მოითხოვს:
- ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
- გარემოს დაცვის სამინისტროს ნებართვა.
 
ხელოვნური სასუქების იმპორტი მოითხოვს:
- ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
- ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან.
2.4 უალკოჰოლო და                                      კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
ალკოჰოლური სასმელები                              - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
და ძმარი                                             - ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან.
არაკომერციული იმპორტისთვის, ზოგადად აღიარებულია სულ 1 ლ და ალკოჰოლური სასმელების 2 ლ
 
2.5 თამბაქო და                                    კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
წარმოებული                                       - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
თამბაქოს შემცვლელი                         - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
                                                                       - ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან.
თამბაქოს უარის თქმის მიზნით აუცილებელია გარემოს დაცვის სამინისტროსგან საბაჟო დამტკიცების თაობაზე.
არაკომერციული იმპორტისათვის, საერთაშორისო ხელშეკრულებით განსაზღვრულია შემდეგი თანხები:
- 200 სიგარეტი;
- 100 სიგარეტი;
- 50 სიგარი;
- თამბაქოს მოწევა 250 გრამი;
- ან ამ პროდუქტის პროპორციული კომბინაცია.
 
 
2.6 მინერალური პროდუქტები            კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
                                                                       - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
                                                                       - ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან;
2.6.1 მარილი; გოგირდი;                     - CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქციის CITES ნებართვა.
დედამიწა და ქვა;                                ნარჩენების იმპორტისთვის საჭიროა გარემოს დაცვის
საბურთალო მასალები;                       სამინისტროსგან საბაჟო იმპორტის ავტორიზაციის წარდგენა.
ცაცხვი და ცემენტი                           
                                                                    
2.6.2 მადნები, წიდა და                       კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
ნაცარი                                                - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
                                                           - ცნობა ეროვნული ტესტირები ცენტრიდან.
ნარჩენების იმპორტისთვის საჭიროა გარემოს დაცვის სამინისტროსგან საბაჟო დამუშავების ნებართვა.
                                                          
2.6.3 მინერალური საწვავი,                 კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
მინერალური ზეთები                          - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
და მათი დისტილაციის                       - ცნობა ეროვნული ტესტირები ცენტრიდან.
პროდუქტები;
ბიტუმოვანი ნივთიერებები;
მინერალური ცვილები
 
 
2.7 ნარკოტიკები და                            კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
ფსიქოტროპული                                 - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
ნივთიერებები                                     - ცნობა ეროვნული ტესტირები ცენტრიდან.
 
2.7.1 ქიმიური ან მოკავშირე                კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
მრეწველობის პროდუქცია;                 - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
არაორგანული ქიმიკატები;                 - ცნობა ეროვნული ტესტირები ცენტრიდან.
ძვირფასი ლითონების
ორგანული ან არაორგანული               რადიოაქტიური იზოტოპების იმპორტისთვის აუცილებელია
ნაერთები, იშვიათი მიწა                     ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს საბაჟო ავტორიზაციის
ლითონები, რადიოაქტიური                წარდგენა.
ელემენტების ან იზოტოპების
ნარჩენების იმპორტისთვის საჭიროა გარემოს დაცვის სამინისტროს საბაჟო ავტორიზაციის წარდგენა.
ბიოქიმიური პროდუქტები ან მათი კომპონენტები სასოფლო-სამეურნეო გამოყენებისათვის განკუთვნილია ფიტოსანიტარული კონტროლის ქვეშ.
 
2.7.2 ორგანული                                  კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
ქიმიკატები                                        - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
                                                          - ცნობა ეროვნული ტესტირები ცენტრიდან.
ნარჩენების იმპორტისთვის საჭიროა გარემოს დაცვის სამინისტროს საბაჟო ავტორიზაციის წარდგენა.
 
აკრძალულია ნარკოტიკების და ფსიქოტროპული ნივთიერებების შემცველი პირადი მოხმარებისთვის განკუთვნილი მედიკამენტების იმპორტირება.
 
2.8 ფარმაცევტული                             კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
პროდუქცია                                         - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
                                                           - CITES- ს CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქციის ნებართვა.
                                                                      
2.8.1 ჯირკვალი და                              ადამიანის სისხლის კომერციულ იმპორტს მოითხოვს:
სხვა ორგანოები                                  -ცნობა საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროდან.
ჯანმრთელობისა და ქირურგიული პროდუქტების კომერციულ იმპორტს მოითხოვს:
- ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან.
 
არაკომერციული იმპორტისათვის, ნარკოტიკული საშუალებების ან ფსიქოტროპული ნივთიერებების შემცველი მხოლოდ მედიკამენტები შეიძლება იმპორტირებული იყოს პირადი სარგებლობისათვის
 
2.8.2 სათრიმლავი ან                           კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
საღებავი ექსტრაქტები;                       - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
ტანინები და მათი                               -
წარმოებულები;                                
საღებავები, პიგმენტები                     
 და სხვა საღებარი                               ჯირკვლებისა და ექსტრაქტებით.
ნივთიერებები; საღებავები                  პოსტ-არაკომერციული იმპორტისთვის საერთაშორისო
და ლაქები; ჭუჭყიანი და
სხვა მასტიკები; მელანი
 
 
2.8.3 ეთერზეთები                               კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
და რეზინოიდები;                               - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
პარფიუმერია, კოსმეტიკური               - ცნობა ეროვნული ტესტირები ცენტრიდან.
ან ტუალეტის პრეპარატები                - შესაძლოა გარემოს დაცვის სამინისტროსგან ავტორიზაცია;
CITES ნებართვა CITES-ში ჩამოთვლილ ჯირკვლებისა და ორგანოების შესახებ
არაკომერციული იმპორტისთვის ფოსტის საშუალებით, საერთაშორისო თანხმობის მიხედვით ხდება შემდეგი თანხები:
- 50 გრ პარფიუმერია;
- ტუალეტის 0.25 ლ.
 
 
 
 
2.8.4 საპონი, ორგანული                    იხილეთ 2.8.3
ზედაპირული აქტიური
ნივთიერებები, სხვადასხვა
პრეპარატები
 
2.8.5 ალბუმინოიდული                      კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
ნივთიერებები;                                   - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია
მოდიფიცირებული                            - ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან;
ვარსკვლავები;                                   - CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი ორგანული
წებოები; ფერმენტები                          პროდუქტებისთვის.
ვეტერინარული ან ცხოველური მასალის დამზადებულ პროდუქტთა იმპორტისთვის აუცილებელია საბაჟო ვეტერინარიისა და ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის წარდგენა.
 
2.9 ფეთქებადი ნივთიერებები;           კომერციული იმპორტისთვის საჭიროა შემდეგი:
პიროტექნიკური პროდუქტები;          - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
ასანთი;                                              - ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან.
პიროფორიული შენადნობები;           პროდუქციის, ღირებულებისა და წონის არაკომერციული
გარკვეული მწვავე პრეპარატები.       იმპორტისთვის, ზოგადად, რეგულირებით არის განსაზღვრული.
 
2.10 პლასტმასები და
მათი ნაწილები;
რეზინი და მისი ნაწარმი
 
2.10.1 ფოტოგრაფიული                      კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
ან კინემატოგრაფიული                      - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
პროდუქცია                                       - ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან.
 
2.10.2 სხვადასხვა                               კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
ქიმიური პროდუქტები                           - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
                                                                     - ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან.
                                                                     დედამიწის ოზონის შრისთვის მავნე ნივთიერებების შემცველი პროდუქტები აკრძალულია იმპორტიდან.
 
                                                                     ნარჩენების იმპორტისთვის საჭიროა გარემოს დაცვის სამინისტროს საბაჟო ავტორიზაციის წარდგენა.
 
                                                                     აკრძალულია ტანსაცმლის გამოყენებისა და მათი აქსესუარების იმპორტირება რეზინისგან დამზადებული
2.10.3 გადაუმუშავებელი                   კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
ტყავის ნედლეული                            - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია.
და ტყავი (სხვა                                  
ვიდრე ბეწვი) და ტყავი                      ცხოველური პროდუქტებისთვის:
                                                          - სლოვაკეთის რესპუბლიკის ეროვნული ვეტერინარული ადმინისტრაციის ნებართვა;
                                                                     - ფიტოსანიტარიული ან ვეტერინარული სერტიფიკატი;
                                                                     - CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქტებისთვის.
 
                                                          ნარჩენების იმპორტისთვის საჭიროა გარემოს დაცვის სამინისტროს საბაჟო ავტორიზაციის წარდგენა.
                                                                    
                                                                     არაკომერციული იმპორტის მოთხოვნა:
- CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქტებისთვის.
2.10.4 ტყავის სტატიები;                     კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
სავარჯიშო და სატრანსპორტო           - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
საშუალება; მგზავრობის                    - ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან;
საქონელი, ჩანთები                            - CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქტებისთვის.
და მსგავსი კონტეინერები;                
ცხოველური ნაწლავის ნივთები         არაკომერციული იმპორტის მოთხოვნა:
- CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქტებისთვის.
 
2.10.5 ბეწვები და                               იხილეთ 2.10.4
ხელოვნური ბეწვი;
მათი ნაწარმები
 
2.11.1 ხე და                                       კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
ხის ნივთები;                                     - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
ხის ნახშირი                                       - ცნობა ეროვნული ტესტირებისცენტრიდან
                                                                     - ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი;
- CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქტებისთვის.
 
არაკომერციული იმპორტის მოთხოვნა:
- CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქტებისთვის
2.11.2 კორპი და                                 კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
კორპის ნივთები                                - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
                                                                     - ცნობა ეროვნული ტესტირებისცენტრიდან
 
2.11.3 ჩალის ნაწარმი,                        იხილეთ 2.11.1
ესპარტო და სხვა
დასაწნავი მასალები;
კალათები და მოწნული
ნაწარმი
 
2.12.1 ხის ან სხვა ბოჭკოვანი              კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
ცელულოზის მასალა                          - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
ქაღალდის ან მუყაოს                         - ცნობა ეროვნული ტესტირებისცენტრიდან
ნარჩენები და ჯართი;
ქაღალდი და მუყაო და                       ნარჩენების შემოტანისთვის საჭიროა გარემოს დაცვის
მათი ნაწარმი                                     სამინისტროს საბაჟო ავტორიზაციის წარდგენა.
 
2.12.2 ქაღალდი და მუყაო;                 კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
ქაღალდის ცელულოზის                     - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
ნივთები;                                            - ცნობა ეროვნული ტესტირებისცენტრიდან
ქაღალდი ან მუყაო                            
 
2.12.3 ნაბეჭდი წიგნები,                     კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
გაზეთები, სურათები                         - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
და სხვა პროდუქტები                        - ცნობა ეროვნული ტესტირებისცენტრიდან
პოლიგრაფია; ხელნაწერები,
ნაბეჭდი ტექსტები და გეგმები
 
2.13 ტექსტილი და                             კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
ტექსტილის ნივთები                          - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
                                                                     - ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან;
- ვეტერინარული სერტიფიკატი (მხოლოდ სასაქონლო კოდექსის 50.01 ქვეპუნქტში ჩამოთვლილი საქონლისთვის).         
2.13.3 აბრეშუმი                                 კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
                                                          - ვეტერინარული სერტიფიკატი (მხოლოდ სასაქონლო კოდექსის 50.01 ქვეპუნქტში ჩამოთვლილი საქონლისთვის).
 
2.13.2 მატყლი, ცხოველების               კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
წმინდა ან უხეში თმა;                        - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
ცხენის ძაფები და                              - ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან;
ნაქსოვი ქსოვილი                               - CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქტებისთვის.
 
2.13.3 ბამბა                                        კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
                                                          - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
                                                          - ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან;
                                                         
                                                          ბამბის, მატყლის და გაუჩეჩავი მატყლის იმპორტი მოითხოვს ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატს.
                                                                    
                                                                     ნარჩენების შემოტანისთვის საჭიროა გარემოს დაცვის სამინისტროს საბაჟო ავტორიზაციის წარდგენა.
 
2.13.4 სხვა მცენარეული                     კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
ქსოვილის ბოჭკოები,                         - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
ქაღალდის ძაფები და                         - ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან;
ქაღალდის ნართის                             - ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი;
ქსოვილები                                         - CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქტებისთვის.
 
                                                            არაკომერციული იმპორტის მოთხოვნა:
                                                                       - CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქტებისთვის.
                                                                     აკრძალულია ნარკოტიკული ნივთიერებების წარმოებისათვის ფსიქოტროპული ნივთიერებების მცენარეული ბოჭკოს იმპორტირება 
 
2.13.5 ადამიანის მიერ                        კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
შექმნილი ძაფები                               - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
- ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან;
- CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქტებისთვის.
 
არაკომერციული იმპორტის მოთხოვნა:
- CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქტებისთვის.
 
აკრძალულია ნარკოტიკული ნივთიერებების წარმოებისათვის ფსიქოტროპული ნივთიერებების მცენარეული ბოჭკოს იმპორტირება.           
2.13.6 ადამიანის მიერ                         კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
დამზადებული საყრდენი                     - ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან;
ბოჭკოები                                           - CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი ბოჭკოების შემცველი პროდუქციისათვის.
 
ნარჩენების შემოტანისთვის საჭიროა გარემოს დაცვის სამინისტროს საბაჟო ავტორიზაციის წარდგენა.
 
არაკომერციული იმპორტის მოთხოვნა:
- CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი ბოჭკოების შემცველი პროდუქციისათვის.
2.13.7 ბამბა. სპეციალური                  კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
ძაფები; ბაწრები, თოკები,                  - ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან;
ბაგირები და გვარლები                      - CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი ბოჭკოების შემცველ.
და მათი ნაწარმი                                პროდუქციისთვის
                                                          არაკომერციული იმპორტის მოთხოვნა:
- CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი ბოჭკოების შემცველი პროდუქციისათვის.
2.13.8 ხალიჩები და                            კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
სხვა ტექსტილის                                - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
იატაკის საფარები                              - ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან;
                                                          - CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქტებისთვის.
                                                                     არაკომერციული იმპორტის მოთხოვნა:
- CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქტებისთვის.
 
2.13.9 სპეციალური                            კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
ქსოვილები; ტაფტინგური                  - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
ტექსტილის მასალები;                       - ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან;
მაქმანი გობელინი;                             - CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქტებისთვის.
ნათალები; ნაქარგები                         არაკომერციული იმპორტი მოითხოვს
- CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქტებისთვის.
 
2.13.10 გაჟღენთილი,                          კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
დაფარული ან ლამინირებული          - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
ტექსტილის ნაწარმი;
სამრეწველო გამოყენებისათვის
განკუთვნილი სახის
ტექსტილის ნაწარმი
 
2.13.11 ნაქსოვი ან                              კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
ნაქარგი ქსოვილები                            - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
- CITES ნებართვა CITES- ში მოცემული ადამიანის ან ცხოველური თმების შემცველი პროდუქტებისათვის.
 
არაკომერციული იმპორტი მოითხოვს
- CITES ნებართვა CITES- ში მოცემული ადამიანის ან ცხოველური თმების შემცველი პროდუქტებისათვის.
                                                                    
2.13.12 ტანსაცმლისა და                     კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
ტანსაცმლის აქსესუარების                 - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
ნივთები, ნაქსოვი ან                          - ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან;
დამუშავებული                                  - CITES ნებართვა CITES- ში მოცემული ადამიანის ან ცხოველური თმების შემცველი პროდუქტებისათვის.
                                                          არაკომერციული იმპორტის მოთხოვნა:
                                                                     - CITES ნებართვა CITES- ში მოცემული ადამიანის ან ცხოველური თმების შემცველი პროდუქტებისათვის.
სამართლებრივი რეგლამენტის თანახმად, გამოყენებული პროდუქტები ვერ იმპორტირდება.
 
 
2.13.12 ტანსაცმლისა და                     იხილეთ 2.13.12.
ტანსაცმლის აქსესუარების                
ნივთები, არა ნაქსოვი ან                   
დამუშავებული
 
2.13.14 სხვა ტექსტილის                     კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
ნაწარმი; კომპლექტები;                      - ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან;
ნახმარი ტანსაცმელი და                    - CITES ნებართვა CITES- ში მოცემული ადამიანის ან
ნაქსოვი ტანსაცმელი;                         ცხოველური თმების შემცველი პროდუქტებისათვის.
ტილოები                                           ნარჩენების შემოტანისთვის საჭიროა გარემოს დაცვის სამინისტროს საბაჟო ავტორიზაციის წარდგენა.
 
არაკომერციული იმპორტის მოთხოვნა:
- CITES ნებართვა CITES- ში მოცემული ადამიანის ან ცხოველური თმების შემცველი პროდუქტებისათვის.
სამართლებრივი რეგლამენტის თანახმად, გამოყენებული პროდუქტები ვერ იმპორტირდება.
2.14 ფეხსაცმელი,
თავსაბურავები, ქოლგები,
მზის ქოლგები, საცობები,
შტრიხები, და მათი
ნაწილები; მომზადებული
ბუმბული და მასთან
ერთად შექმნილი
სტატიები; ხელოვნური
ყვავილები; ადამიანის
თმის ნივთები
 
2.14.1 ფეხსაცმელი,                             კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
გამაშები და მსგავსი;                          - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
ამგვარი ნივთების ნაწილები              - ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან;
                                                          - CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქტებისთვის.
არაკომერციული იმპორტის მოთხოვნა:
- CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქტებისთვის.
სამართლებრივი რეგლამენტის თანახმად, გამოყენებული პროდუქტები ვერ იმპორტირდება
 
2.14.2 თავსათაური და                       კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
მათი ნაწილები                                  - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
                                                          - ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან;
                                                          - CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქტებისთვის.
არაკომერციული იმპორტის მოთხოვნა:
- CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქტებისთვის.
სამართლებრივი რეგლამენტის თანახმად, გამოყენებული პროდუქტები ვერ იმპორტირდება
 
2.14.3 ფეხსაცმელი,                            კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
თავსაბურავები, ქოლგები,                 - ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან;
მზის ქოლგები, საცობები,                  - CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქტებისთვის.
შტრიხები, და მათი                            არაკომერციული იმპორტის მოთხოვნა:     
ნაწილები;                                          - CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქტებისთვის.
 
2.14.4 მომზადებული ბუმბული         იხილეთ 2.14.3
 და ბუმბულის ნაწარმი;
ხელოვნური ყვავილები;
ადამიანის თმის ნაწარმი
 
2.15 ქვა, თაბაშირის,
ცემენტი, აზბესტი,
მიკა ან მსგავსი მასალები;
კერამიკული პროდუქტები;
მინა და მინის ნაწარმი
 
2.15.1 ქვის, თაბაშირის,                      კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
ცემენტი, აზბესტი,                             - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
მიკა ან მსგავსი                                  - ცნობა ეროვნული ტესტირები ცენტრიდან;
მასალები                                           - CITES ნებართვა CITES- ში ჩამოთვლილი კომბინირებული პროდუქტებისათვის.
                                                                    
                                                                     არაკომერციული იმპორტის მოთხოვნა:
- CITES ნებართვა CITES- ში ჩამოთვლილი კომბინირებული პროდუქტებისათვის.
 
2.15.2 კერამიკის პროდუქტი.             კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
                                                          - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
                                                          - ცნობა ეროვნული ტესტირები ცენტრიდან;
                                                          - CITES ნებართვა CITES- ში ჩამოთვლილი კომბინირებული პროდუქტებისათვის.
                                                                    
                                                                     არაკომერციული იმპორტის მოთხოვნა:
- CITES ნებართვა CITES- ში ჩამოთვლილი კომბინირებული პროდუქტებისათვის.
 
 
2.15.3 მინა და მინის ნაწარმი             იხილეთ 2.15.2
 
 2.15.4 ბუნებრივი ან                          კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
კულტივირებული მარგალიტი,          - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი        - ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან.
ქვები,
ძვირფასი მეტალები,                          არაკომერციული იმპორტის მოთხოვნა:
ლითონები                                         - CITES ნებართვა CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქტებისთვის
ძვირფასი ლითონი და
მისი ნაწარმი;
იმიტაცია სამკაული;
მონეტა
 
2.15.5 რკინა და ფოლადი                   კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
- ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
- ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან.
ნარჩენების შემოტანისთვის საჭიროა გარემოს დაცვის სამინისტროს საბაჟო ავტორიზაციის წარდგენა.
 
 
2.15.6 რკინისა და ფოლადის              კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
ნივთები                                                      - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
- ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან.
                                                         
2.15.7 სპილენძი და მისი                    კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
ნივთები                                                      - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
- ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან;
- CITES ნებართვა CITES- ში ჩამოთვლილი კომბინირებული პროდუქტებისათვის.
არაკომერციული იმპორტის მოთხოვნა:
-                                                                    CITES ნებართვა CITES- ში ჩამოთვლილი კომბინირებული პროდუქტებისათვის.
2.15.8 ნიკელი და მისი                       იხილეთ 2.15.7
ნაწილები
 
2.15.9 ალუმინის და მისი                   კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
ნაწილები                                                   - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
- ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან;
- CITES ნებართვა CITES- ში ჩამოთვლილი კომბინირებული პროდუქტებისათვის.
ნარჩენების შემოტანისთვის საჭიროა გარემოს დაცვის სამინისტროს საბაჟო ავტორიზაციის წარდგენა.
არაკომერციული იმპორტის მოთხოვნა:
- CITES ნებართვა CITES- ში ჩამოთვლილი კომბინირებული პროდუქტებისათვის.
2.15.10 ტყვიის და მისი                      კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
ნაწარმი                                                       - ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან.
ნარჩენების შემოტანისთვის საჭიროა გარემოს დაცვის სამინისტროს საბაჟო ავტორიზაციის წარდგენა.      
 
2.15.11 თუთია და                              იხილეთ 2.15.9.
მისი ნაწარმი
 
2.15.12 სპილენძი და                          იხილეთ 2.15.9.
მისი ნაწარმი
 
2.15.13 სხვა ბაზა                                იხილეთ 2.15.9.
ლითონები; ლითონკერამიკა;
მისი ნაწარმი
 
2.15.14 ინსტრუმენტები,                     კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
დანადგარები, დანაჩანგალი,              - ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან;
კოვზები და ჩანგლები                        - CITES ნებართვა CITES- ში ჩამოთვლილი კომბინირებული
საბაზო ლითონის
ნაწილობრივი ნაწილები                     - არაკომერციული იმპორტის მოთხოვნა:
- CITES ნებართვა CITES- ში ჩამოთვლილი კომბინირებული პროდუქტებისათვის.
 
2.15.15 სხვადასხვა ლითონზე            კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
დაფუძნებული ნივთები                     - ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან;
- CITES ნებართვა CITES- ში ჩამოთვლილი კომბინირებული პროდუქტებისათვის.
 
არაკომერციული იმპორტის მოთხოვნა:
- CITES ნებართვა CITES- ში ჩამოთვლილი კომბინირებული პროდუქტებისათვის.
 
სამართლებრივი რეგლამენტის თანახმად, გამოყენებული პროდუქტები ვერ იმპორტირდება.
2.16 მანქანები და მექანიკური
ტექნიკა; ელექტრო
მოწყობილობები;  
მათი ნაწილები;
ხმის ჩამწერები და
რეპროდუცირები, სატელევიზიო
გამოსახულება და ხმის
ჩამწერები და რეპროდუცირები
და ნაწილები
ასეთი ნივთების
აქსესუარები
 
2.16.1 ბირთვული რეაქტორები,         კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
ბოილერები, დანადგარები                 - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
და მექანიკური ტექნიკა;                     - ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან.
მათი ნაწილები                                 
მცენარეთა დაცვის მექანიზმები, მექანიკური მოწყობილობები და დანადგარები ფიტოსანიტარულ კონტროლს ექვემდებარება.
 
2.16.2 ელექტრული                            კომერციული იმპორტი მოითხოვს:
დანადგარები და                                - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია;
მოწყობილობები და მათი                   - ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან;
ნაწილები; ხმის ჩამწერები
 და რეპროდუცირები;                        სატელეკომუნიკაციო დანადგარების იმპორტისთვის, შეესაბამება
სატელევიზიო გამოსახულება            თუ არა კომბინირებული, ვალდებულია საბაჟო ნებართვის
და ხმის ჩამწერები და                        წარდგენა ტელეკომუნიკაციების ოფისში (Telekomunikacny úrad
რეპროდუცირება და ასეთ                  SR)
სტატიების ნაწილები და                    ნარჩენების (გამოყენებული ბატარეებისა და სვეტების
აქსესუარები                                      ბატარეების) იმპორტისათვის საჭიროა გარემოს დაცვის სამინისტროს საბაჟო ავტორიზაციის წარდგენა. სამართლებრივი რეგლამენტის შესაბამისად აკრძალულია გამოყენებული პროდუქციის არაკომერციული შემოტანა
 
2.16.3 მანქანები, გარდა                      კომერციული იმპორტი
სარკინიგზო და ტრამვაის                  სატრანსპორტო საშუალებების (ტრაქტორების, საგზაო
ვაგონებისა, და მათი                          ტრაქტორების, საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების,
ნაწილები და აქსესუარები                 მათ შორის მძღოლის ჩათვლით, მაგ. მინიბასი)
                                                         
- სერტიფიცირების სამინისტროს ტრანსპორტის, პოსტები და სატელეკომუნიკაციო (Ministerstvo dopravy, telekomunikácií) დამტკიცებული იმპორტიორი.
 
ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც არ არის დამტკიცებული იმპორტიორი, უნდა წარმოადგინოს: - ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან.
საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალების (მაგ .: მიკროავტობუსი, სატრანსპორტო საშუალებების, ხანძარსაწინააღმდეგო სატრანსპორტო საშუალებების, სატვირთო ავტომობილების, ბეტონის შემრევიანი სატვირთო მანქანები, მოტოციკლები და მოპედები), ფიზიკური ან იურიდიული პირი, დამტკიცებული იმპორტიორი ან დამტკიცებული იმპორტიორის თანხმობა უნდა წარმოადგინოს:
- ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან.
 
ბუნებრივი ან იურიდიული პირი, რომელსაც არ ექვემდებარება სერტიფიცირება სამინისტროს მიერ ტრანსპორტის, პოსტები და სატელეკომუნიკაციო როგორც დამტკიცებული იმპორტიორი, ან შეთანხმების დამტკიცებული იმპორტიორი, უნდა წარმოადგინოს:
- ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან.
 
სასაქონლო სატრანსპორტო საშუალების ადაპტირებული სატრანსპორტო საშუალებებით ან აღჭურვილობის მოზიდვა ან დამონტაჟება საწყობების, დოკის დარგებში გამოყენებული სატვირთო მანქანებისა და სატვირთო მანქანებისათვის, სტანდარტების ეროვნულ ოფისსა და სლოვაკეთის რესპუბლიკის ტესტირების შესახებ (Urad pre normalizáciu a skúsobníctvo Slovenskej republiky) უნდა გაიგზავნოს "ეროვნული გამოცდების შესახებ" კანონის შესაბამისად, სერტიფიცირებისათვის და იმპორტიორი ვალდებულია წარადგინოს სასაზღვრო საბაჟო სერტიფიკატი შესაბამისი ეროვნული ტესტირების ცენტრისგან (Státna skúsobna)
 
ტანკები და სხვა ჯავშანტექნიკური სატრანსპორტო საშუალებები და მათი სათადარიგო ნაწილები (სახელმწიფო დაცვისა და უსაფრთხოებისათვის) მოითხოვს:
- ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია.
 
ველოსიპედების, მოტორიზებული ტრიციკლების, არასწორი ვაგონების ან მოტორიზებული ან მექანიკურად ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებების იმპორტირება მოითხოვს:
- ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან
საბაჟო ასევე მოითხოვს მოწმობის სათადარიგო ნაწილების შემოტანას ველოსიპედისებისათვის.
 
ბავშვის ვაგონები, მისაბმელიანი, ქარავანი, ქამარი ფურგონები და ა.შ.
 
- ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან.
საქონლის სხვა ტრანსპორტის ტრანსპორტირებისთვის საჭიროა:
- სერტიფიცირების სამინისტროს ტრანსპორტის, პოსტები და სატელეკომუნიკაციო (Ministerstvo dopravy, telekomunikácií) დაკავშირებით დამტკიცებული იმპორტიორები.
 
ბუნებრივი ან იურიდიული პირი, რომელსაც არ ექვემდებარება ტრანსპორტის სამინისტროს სერტიფიცირება, როგორც დამტკიცებული იმპორტიორი, ან დამტკიცებული იმპორტიორის თანხმობა, უნდა წარმოადგინოს:
- ცნობა ეროვნული ტესტირების ცენტრიდან.
 
 
2.16.4 თვითმფრინავი,                       კომერციული იმპორტი
კოსმოსური დანადგარები                  თვითმფრინავების, კოსმოსური ხომალდების და მათი
და მათი ნაწილები                             ნაწილების იმპორტისთვის წარმოდგენილი უნდა იქნეს
                                                          ეროვნული აერონავტიკის ეროვნული სამსახური.
                                                                     თვითმფრინავების, ვერტმფრენების და სათადარიგო ნაწილების იმპორტირება მოითხოვს:
- ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია.
სამოქალაქო თვითმფრინავის იმპორტი მოითხოვს:
- სერტიფიკატი ეროვნული აერონავტიკის სამსახურიდან.
პარაშუტები, პარაგლაიდერები, თვითმფრინავის დაწყების მექანიზმი და მათი გამოყენება სათადარიგო ნაწილები სამოქალაქო გამოყენებისათვის:
- სერტიფიკატი ეროვნული აერონავტიკის სამსახურიდან.
ამგვარი სტატიების სამხედრო გამოყენებისათვის აუცილებელია:
- ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია.
 
2.16.5 გემები, ნავები                          კომერციული იმპორტი
და მცურავი ნაგებობები                     კატარღების (გემები, იახტები, პატარა წყლის და ა.შ.) იმპორტირება მოითხოვს:
- სერტიფიკატი ეროვნული გამოცდის ოფისიდან.
გაშვების ექსპორტის გარდა, მათგან განსხვავებით, გარდა ამისა, მოითხოვს:
- სერტიფიცირება ეროვნული ნავიგაციის ორგანოდან.
ნებართვის ტრანსპორტირებისთვის განკუთვნილი ნავების იმპორტირება მოითხოვს:
- გარემოს დაცვის სამინისტროს ნებართვა.
 
 
2.16.6 ოპტიკური,                               ინსტრუმენტების და აპარატურის იმპორტი მათი გამოყენების
ფოტოგრაფიული,                              მიხედვითოპტიკური ბოჭკოების, ოპტიკურ ბოჭკოვანი
კინემატოგრაფიული,                         სპეციალური ტექნოლოგიების და მათი პროდუქციის საზომი,
შემოწმება, ზუსტი,                             იმპორტირება კონკრეტულ სისტემაში თითოეულ ქვეყანაში.
სამედიცინო ან ქირურგიული
ინსტრუმენტები და                            2. სპექტაკლების, სათვალეების ან მსგავსი ლინზების,
აპარატურა; ნაწილები და                   კონტაქტური ლინზების შემოტანა:
აქსესუარები                                      - სამედიცინო გამოყენებისათვის საჭიროა სერთიფიკატი ეროვნული გამოცდის ცენტრიდან;
- კამერებისათვის საჭიროა ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია.
 
ფილტრების იმპორტირება:
- სამოქალაქო თვითმფრინავით სარგებლობისათვის საჭიროა აერონავტიკის ეროვნული სამსახურიდან მოწმობა;
- სამხედრო გამოყენებისთვის საჭიროა ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია.
 
4a სათვალეების, სათვალეების ან მსგავსი მასალის ჩარჩოებისა და მონტაჟების შემოტანა:
- პლასტმასის ან ძვირფასი ლითონისგან მოითხოვს სერთიფიკატს ეროვნული გამოცდის ცენტრიდან;
- CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქტების დამზადება მოითხოვს CITES- ს ნებართვას.
 
 
4b სპექტაკლების, სათვალეების ან სამედიცინო დახმარების ან სამუშაოს დამცავი თვალსაზრისით იმპორტირება საჭიროებს სერთიფიკატს ეროვნული გამოცდისგან.
 
5 საბრძოლო სათვალეების, ტელესკოპებისა და სამხედრო ტექნიკისთვის განკუთვნილი აპარატურის იმპორტირება მოითხოვს:
- ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია ან ეს საგნები კონკრეტულ სისტემას დაექვემდებარება.
ფოტოგრაფიული კამერების იმპორტირება, გარდა კინემატოგრაფიული კამერები, რომლებიც არ ექვემდებარება სერტიფიკაციას (იხ. სავალდებულო პროდუქტების ჩამონათვალი) მოითხოვს სერთიფიკატის წარდგენას. სერტიფიკატი ასევე საჭიროა ამ კამერების გამოყენებიდან გამომდინარე.
 
ბოლქვების იმპორტი მოითხოვს:
- ცნობა ეროვნული გამოცდის ცენტრიდან.
 
8 ფილმის იმპორტი მოითხოვს სერთიფიკატს, ასევე ეფუძნება სარგებელს.
 
9b სამხედრო გამოყენებისათვის მიკროსკოპების იმპორტი მოითხოვს:
- ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია.
 
9b მედიცინის გამოყენებისათვის მიკროსკოპების იმპორტი მოითხოვს:
- ცნობა ეროვნული გამოცდის ცენტრიდან.
 
10 ნაშთების და სხვა გრაფიკული მოწყობილობების იმპორტირება მოითხოვს:
- ცნობა ეროვნული გამოცდის ცენტრიდან.
 
11 სპეციალური აპარატის იმპორტირება, აგრეთვე სპეციალურ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული პროდუქციისა და აპარატურის იმპორტირება თითოეულ ქვეყანაში კონკრეტული სისტემის მიხედვით.
 
12 მიკროპროცესების, საზომი ხელსაწყოების, კაპეპტორების და მათი გამოყენება, მათი გამოყენების მიხედვით, მოითხოვს:
- სკოლების გამოყენებაზე: ცნობა ეროვნული გამოცდების ცენტრიდან;
- ქირურგიული მოწყობილობებისათვის: სერტიფიკატი ეროვნული გამოცდის ცენტრიდან;
- ულტრაიისფერი აპარატისა და გადამცემისათვის: ბირთვული კონტროლის ორგანოების ავტორიზაციის გამოყენება, სპეციალური ტექნოლოგიების პროდუქციისათვის: ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია.
 
13.სამედიცინო და სტომატოლოგიური ინსტრუმენტები და აპარატების იმპორტი მოითხოვს:
- ცნობა ეროვნული გამოცდის ცენტრიდან.
14.სხვა ინსტრუმენტების და აპარატურის იმპორტირება მოითხოვს:
- ცნობა ეროვნული გამოცდის ცენტრიდან.
15.კოსმეტიკური და სამკურნალო მიზნებისათვის მასაჟის აპარატის იმპორტირება მოითხოვს:
- ცნობა ეროვნული გამოცდის ცენტრიდან.
16. სუნთქვის ნიღბებისა და გაზის ნიღბების იმპორტი მოითხოვს:
- ცნობა ეროვნული გამოცდის ცენტრიდან.
17 ორთოპედიული ინსტრუმენტების იმპორტი მოითხოვს:
- ცნობა ეროვნული გამოცდის ცენტრიდან.
18 ყველა სახის საზომი აპარატის იმპორტირება მოითხოვს:
- სერთიფიკატი ეროვნული გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ სტანდარტების ეროვნული სამმართველოს მიერ და სლოვაკეთის რესპუბლიკის ტესტირების(Urad pre normalizáciu a skúsobníctvo Slovenskej republiky).
19 აერონავტიკაში გამოყენებული საზომი აპარატის იმპორტირება მოითხოვს:
- ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია.
                                                                     20 ქიმიური ლაბორატორიებისა და ელექტრო აპარატურის აპარატის იმპორტირება მოითხოვს:
- ცნობა ეროვნული გამოცდის ცენტრიდან.
21 სპექტრომეტრების, ექსპოზიციის მეტრი და ყველა საზომი აპარატის იმპორტირება მოითხოვს:
- სერთიფიკატი ეროვნული სტანდარტებისა და სტანდარტების ეროვნული სამსახურიდან.
22 ფიზიკური ან იურიდიული პირის მიერ იმპორტირებული საავტომობილო მანქანებისათვის განკუთვნილი საზომი აპარატის იმპორტირება მოითხოვს:
- ტრანსპორტის, ფოსტისა და ტელეკომუნიკაციის სერტიფიცირება, როგორც დამტკიცებული იმპორტიორი ან იმპორტიორისა და დამტკიცებული იმპორტიორის შეთანხმება.
23 აპარატის იმპორტირება, რომელიც არ არის სხვაგან მითითებულ ან შედის:
- ცნობა ეროვნული გამოცდის ცენტრიდან.
24 საავიაციო ტრანსპორტის აპარატის იმპორტირება მოითხოვს:
- სერტიფიკატი ეროვნული აერონავტიკის სამსახურიდან.
25 საზღვაო ტრანსპორტის აპარატის იმპორტი მოითხოვს:
- სერტიფიკატი ეროვნული ნავიგაციის სამსახურიდან.
 
2.16.7 საათები და მაჯის                    კომერციული იმპორტი
საათები და მათი ნაწილები                1 საათებისა და მათი ნაწილების შემოტანა მოითხოვს:
- ცნობა ეროვნული გამოცდის ცენტრიდან.
2 საყოფაცხოვრებო მაღვიძარა და ელექტრულად ოპერირებული საათების იმპორტირება მოითხოვს:
- ცნობა ეროვნული გამოცდის ცენტრიდან.
3 CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქციით წარმოებული საყრდენები, მაჯის საათები და მათი ნაწილების იმპორტირება მოითხოვს:
- CITES ნებართვა.
 
2.16.8 მუსიკალური                            კომერციული იმპორტი
ინსტრუმენტები;                                მუსიკალური ინსტრუმენტები, რომელთა ხმა დამზადებულია
ნაწილები და აქსესუარები                 ან უნდა გაძლიერდეს, ელექტრონულად ექვემდებარება სერტიფიცირებას.
 
2.16.9 იარაღი და                                სახელმწიფო დაცვისა და უსაფრთხოებისათვის იარაღისა და
საბრძოლო მასალა;                            მასალის კომერციულ იმპორტს მოითხოვს:
ნაწილები და აქსესუარები                 - ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზია.
სხვა მიზნებისთვის იარაღის შემოტანა მოითხოვს:
- ცნობა ეროვნული გამოცდის ცენტრიდან.
არაკომერციული იმპორტიორი:
იმპორტიორმა უნდა წარადგინოს საბაჟო იმპორტიორი ქვეყნის საექსპორტო ქვეყნებში სლოვაკეთის წარმომადგენლის მიერ ან შესაბამისი პოლიციის განყოფილების მიერ გაცემული ცეცხლსასროლი იარაღის ნებართვა.
ისტორიული ცეცხლსასროლი იარაღის შემოტანა არ არის შეზღუდული.
CITES- ის ჩამოთვლილი პროდუქციით წარმოებული იარაღებისა და მათი ნაწილების შემოტანა მოითხოვს:
- CITES ნებართვა.
კოლექციონერების მიერ საბრძოლო მასალის შემოტანა შესაძლებელია მხოლოდ მცირე შეფუთვაში.
2.17 სხვადასხვა                                 კომერციული იმპორტი
წარმოებული საქონელი                     საჰაერო ხომალდების სატრანსპორტო საშუალებების იმპორტისთვის, საბაჟო მოითხოვს:
- აერონავტიკის ეროვნული სამსახურიდან სერტიფიცირება.
საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების სატრანსპორტო საშუალებების, ფიზიკური და იურიდიული პირების ნებართვის გარეშე საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების იმპორტისთვის, დამტკიცებული იმპორტიორის სახით, ან დამტკიცებული იმპორტიორის სახით, ან დამტკიცებული იმპორტიორის თანხმობის გარეშე, უნდა წარმოადგინონ:
- ცნობა ეროვნული გამოცდის ცენტრიდან.
CITES- ში ჩამოთვლილი პროდუქციისა და მათი ნაწილების იმპორტირება მოითხოვს:
- CITES ნ