რუსეთი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 500 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას - 200 ევრო.
თუ ღირებულება აჭარბებს 200 ევროს, იბეგრება იმ თანხის 15%-ით, რა თანხითაც მოხდება მისი გადაჭარბება, მაგრამ არანაკლებ 2 ევროსი 1 კგ-ზე.
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ინგლისური, ფრანგული, რუსული;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 1 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.pochta.ru
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 4000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ფრანგული, ინგლისური, რუსული;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას - 200 ევრო.
თუ ღირებულება აჭარბებს 200 ევროს, იბეგრება იმ თანხის 15%-ით, რა თანხითაც მოხდება მისი გადაჭარბება, მაგრამ არანაკლებ 2 ევროსი 1 კგ-ზე.
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - არა;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 30 დღე;
üმაქსიმალური - 30 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი - www.pochta.ru
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური, რუსული
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას - 200 ევრო.
თუ ღირებულება აჭარბებს 200 ევროს, იბეგრება იმ თანხის 15%-ით, რა თანხითაც მოხდება მისი გადაჭარბება, მაგრამ არანაკლებ 2 ევროსი 1 კგ-ზე.
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 30 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია გარდა: 686440-Chaibucha and Yamsk, 686441-Garmanda,
686442-Gizhiga, 685922-Tachtoyamsk, 686433-Verchniyi paren
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1-4,7,8 იანვარი, 8 მარტი, 1-3,9-10 მაისი, 12 ივნისი, 4 ნოემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.pochta.ru
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება რუსეთის ოფიციალურ წყაროს

 

 

ნაწილი  I

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

 

განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები

თავი  1       ცოცხალი   ცხოველები

სასაქონლო   HS კოდი         აკრძალული  ნივთები

01.01–06                                            ყველა  ცოცხალი  ცხოველი,  ფუტკრების, წურბელების,

                                                       აბრეშუმის  ჭიის  და    მავნე  მწერების  გარდა.                   

                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                             0106.00                ფუტკარი  და  წურბელა.პარაზიტები  და  მავნებლებთან

                                                       მებრძოლი გამანდაგურებელი მწერები.

თავი  2    ხორცი  და  ხორცის საკვები  სუბპროდუქტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

02.01–10                                           ცხოველური  წარმოშობის  უმი  პროდუქტები, შიდა  მრეწველობით  წარმოებული  ძეხვეული  და  სხვა, რომლებიც  არ  არის  პირობითად  დაშვებული  ნივთების  ჩამონათვალში.

                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                      ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები ( იხ.ნაწილი  2,  პუნქტი  2.1.2 )

 

თავი  3    თევზი  და  კიბოსნაირნი, მოლუსკები  და  წყლის  სხვა  უხერხემლოები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

 03.01–07                                         თევზი, საინკუბაციო  კვერცხი, შებოლილი ( გამოყვანილი) თევზი, რეპტილიები,მწერები ( ცოცხალი, ფიტულები  ან   მათი  ნაწილები) და  სხვა, რომლებიც  არ  არის  პირობითად  და შვებული  ნივთების  ჩამონათვალში.

                                                       პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                      ამ  სახეობის  ყველა  პროდუქტი ( იხ.ნაწილი  2,  პუნქტი  2.1.2 )

 

თავი  4     სხვა  ადგილას დაუსახელებელი  ან ჩაურთველი   რძის  პროდუქცია; ფრინველის  კვერცხი ; ნატურალური  თაფლი ;

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

04.01–06                                        რძის  პროდუქტები

04.07–08                                        ფრინველის  კვერცხი

04.09                 0409.00               ნატურალური   თაფლი 

 04.10                0410.00               სხვა  პროდუქტები

                                                   პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                   რძის   პროდუქტები

                                                  ფრინველის  კვერცხი

                                                  ნატურალური  თაფლი

                                                  სხვა  პროდუქტები ( იხ.ნაწილი  2,  პუნქტი 2.1.2 )

თავი  5     სხვა  ადგილას  დაუსახელებელი  ან  ჩაურთველი   სხვა  ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები  

                                                   ინფორმაცია    არ    მოიპოვება

განყოფილება     II   ბოსტნეულის  პროდუქტები


თავი  6        ცოცხალი  ხეები  და  სხვა  მცენარეები; ბოლქვები,  ფესვები  და  მსგავსნი ; მოჭრილი ყვავილები  და დეკორატიული  ბალახი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

06.01–04                                           თესლი, ნერგები  და  სხვა  მცენარეული  პროდუქტები, რომლებიც  საჭიროებს  კარანტინში  გატარებას.იშვიათი  სახეობის  ველური  მცენარეები, რომლებიც  შეტანილია  წითელ  წიგნში, მათ შორის  ყოჩივარდები ,  ორქიდეები  და  ენძელები.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                      კარანტინზე  კონტროლირებადი  თესლი,ნერგები  და  სხვა  მცენარეული

                                                      პროდუქტები. (იხ. ნაწილი 2, პუნქტი 2.2.1)

თავი  7      ბოსტნეული  და  ზოგიერთი  საკვები  ძირნაყოფები  და  ბოლქვნაყოფები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

07.01–14                                           ახალი  ბოსტნეული, კენკრა, ნერგები, ფესვები  და  ბოლქვები.

თავი  8       საკვები  ხილი  და  კაკალი;  ციტრუსის  კანი   და ნესვი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

08.01–10                                          ახალი  ხილი.

თავი  9       ყავა, ჩაი, სუნელ- სანელებლები

                                                ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი  10    მარცვლოვანები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

10.01–08                                      ( იხ.ნაწილი  2,  პუნქტი 2.2.1 )

თავი  11      ფქვილ-ბურღულეულის  მრეწველობის პროდუქტები; ალაო ; სახამებელი, ინულინი , ხორბლის წებოვანა

                                                 ინფომაცია  არ  მოიპოვება

 

თავი 12      ცხიმოვანი  თესლი და ნაყოფები ; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი  და  ნაყოფი; სამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეები; ჩალა და  ფურაჟი

 

სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

12.01–14                                            სათესი  თესლი  ( იხ.ნაწილი  2,  პუნქტი  2.2.1 )

თავი 13    ლაქი ; წებო, ფისები  და  სხვა  მცენარეული  წვენები  და  ექსტრაქტები

                                                 ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი  14     მცენარეული  მასალები  წნული  ნაკეთობების  დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები

 

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

14.01–04                                          მცენარეული  და  ცხოველური  წარმოშობის  საწამლავები.

განყოფილება     III       ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის პროდუქტები; მომზადებული  საკვები  ცხიმები;ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები

 

თავი   15     ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის  პროდუქტები; მომზადებული  საკვები  ცხიმები; ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

15.21                                                  თაფლი, ყვავილის  მტვერი, ცვილი, ფიჭა 

                                                 პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                      ნატურალური  თაფლი  ( იხ.ნაწილი  2,  პუნქტი 2.1.2 ).

განყოფილება     IV     მზა საკვები პროდუქტები; სასმელი, ალკოჰოლური  სასმელები  და  ძმარი; თამბაქო და თამბაქოს  სამრეწველო   შემცვლელები

 

თავი 16    ხორცის, თევზის  ან  კიბოსნაირების, მოლუსკების  ან  წყლის  სხვა  უხერხემლოების  მზა  პროდუქტები

                                                ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 17    შაქარი  და  შაქრის  შემცველი  საკონდიტრო  ნაწარმი

                                                ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 18  კაკაო  და კაკაოს  ნაწარმი

                                                ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 19      მარცვლოვანების, მარცვლის, ფქვილის, სახამებლის  ან  რძის  მზა  პროდუქტები  , საკონდიტრო  ნაწარმი

                                                ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 20      მზა  ბოსტნეული, ხილი, კაკალი  და  მცენარეთა  სხვა  ნაწილები

                                                ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 21     სხვადასხვა  საკვები  პროდუქტები

                                                 ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 22       სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

22.04–06                                           უცხო  ქვეყნის  წარმოებული  ღვინო,რომელიც  არ  თანხვდება  კანონით  დადგენილ  ბრენდის  პირობებს : მჟავე, უვარგისი  ღვინო.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

22.04–08                                          ალკოჰოლური  სასმელი (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.4-ში).

თავი 23     ნარჩენები და  კვების მრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები   ცხოველებისთვის

                                                ინფომაცია  არ  მოიპოვება

საკვები  ინდუსტრიის  ნარჩენები; მზა  ცხოველური  ფურაჟი.

თავი 24     თამბაქო  და  თამბაქოს   შემცვლელები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

24.01–03                                          ოპიუმის  და  ჰაშიშის  მოსაწევი  პროდუქცია.

                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

თამბაქოს  ნაწარმი, რომელიც  ჩამოთვლილია  ნაწილი  2,  სექცია 2.5- ში.

განყოფილება    V    მინერალური   პროდუქტები

 

თავი 25    მარილი , გოგირდი ; მიწა  და  ქვა; საბათქაშე  მასალები, კირქვა  და  ცემენტი

                                                 ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი   26    მადნები, წიდა და ნაცარი

                                                 ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 27    მინერალური  საწვავი, ნავთობი  და  მათი  გამოხდის  პროდუქტები ; ბიტუმოვანი  ნივთიერებები;  (ფისოვან ნივთიერებათა ასფალტის, გუდრონის, ნავთობის და მისთ. საერთო სახელწოდება ); მინერალური  ცვილები.

                                                ინფომაცია  არ  მოიპოვება

განყოფილება     VI           ქიმიური    ან   მოკავშირე   მრეწველობის   პროდუქტები

თავი 28    არაორგანული  ქიმიკატების; ძვირფასი ლითონების  არაორგანული  ან  ორგანული  ნაერთები; იშვიათი მიწათა  ლითონები, რადიოაქტიური  ელემენტები  ან  იზოტოპები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

28.44                   2844.10–              რადიოაქტიური, ტოქსიკური  და  ფსიქოტროპული  სუბსტანციები.

                          2844.50

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

28.39                                            გარკვეული  ფსიქოტროპული  ნივთიერებები,  ჩამოთვლილი   ნაწილი  2,

                                                    პუნქტი  2.7-ში.

თავი 29    ორგანული  ქიმიკატები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

29.39                   2939.10–              ნარკოტიკული  ნივთიერებები, პირობითად  დაშვებული ნარკოტიკული

                          2939.90               ნივთიერებების  გარდა

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

  ნაწილი 2, პუნქტი 2.7-ში  ჩამოთვლილი  ნარკოტიკული  ნივთიერებები.

 

თავი 30     ფარმაცევტული პროდუქცია

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

30.01–06                                           შრატი

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

ნაწილი 2, პუნქტი 2.8-0ში  ჩმოთვლილი  ბიოლოგიური  პრეპარატები.

                                                       აკრძალული   ნივთები

                            3002.30                  ცხოველების  სამკურნალო ქიმიური  პრეპარატები.

                                                      ვიტამინიზირებული  მედიკამენტები  და  ნაწარმი.

                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                       ნაწილი 2, პუნქტი  2.8-ში  ჩამოთვლილი  მედიკამენტები.

                                                       აკრძალული   ნივთები

 ვაქცინები, დიაგნოსტიკის  სტიმულატორი, ბაქტერიოლოგიური  კულტურები,პარაზიტული  ოქსიდები, ტოქსინები.

 თავი 31      სასუქები

                                                  ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 32     სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები ; ტანინები  და  მათი  წარმოებულები ; საღებავები, პიგმენტები და დანარჩენი  საღებავი  ნივთიერებები; საღებავები  ( სახატავი ) და  ლაქები; ფითხები  და  სხვა  მასტიკები ; მელანი

                                                  ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 33      ეთერზეთები  და  რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური  და  ტუალეტის  საშუალებები

                                                  ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 34      საპონი, ზედაპირულად  აქტიური ორგანული  აგენტები , სარეცხი საშუალებები , საზეთი  მასალები , ხელოვნური    ცვილები, მზა  ცვილები , საწმენდი  და  საპრიალებელი  საშუალებები, სანთლები  და  ანალოგიური ნაწარმი ,მოდელირების   პასტები, " სტომატოლოგიური  ცვილები " და თაბაშირის   სტომატოლოგიური პრეპარატები.

                                                 ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 35    ალბუმინოიდური   ნივთიერებები; სახეცვლილი   სახამებელი; წებოები ; ფერმენტები

                                                 ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 36    ფეთქებადი   ნივთიერებები; პიროტექნიკური  ნაწარმი; ასანთი ; პიროფორული  შენადნობები; გარკვეული საწვავი    პრეპარატები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

                                                     წვადი  და  სახიფათოდ მიჩნეული   საგნები.

36.01                    3601.00              დენთი

36.02                     3602.00            ფეთქებადი  ნივთიერებები

 36.03                    3603.00              დეტონატორები, ვერცხლისწლიანი ხუფი-დეტონატორი.

36.04                      3604.10–            რაკეტები, ფეიერვერკები  და  სასროლი  მასალები.

                             3604.90

36.05                      3605.00             ასანთი.

36.06                      3606.10–           საწვავი  მასალა.

                             3606.90

  თავი 37    ფოტოგრაფიული  ან  კინემატოგრაფიული  საქონელი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

37.01–07                                            დაუმუშავებელი  ფოტომგრძნობიარე  პროდუქცია.

თავი 38      სხვადასხვა   ქიმიური  პროდუქტები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

38.01–24                                        ადამიანის  სიცოცლისთვის  სახიფათო  ქიმიური  ნივთიერებები, ცხოველები  და  ფრინველები, რომლებიც  შექმნილია  მიკრობების , დაავადების  და  მცენარეების  საწინააღმდეგოდ  საბრძოლველად. 

განყოფილება    VII    პლასტმასი და მათი ნაწარმი; რეზინი და მათი ნაწარმი

 თავი  39     პლასტმასი  და მათი ნაწარმი

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი  40   რეზინი  და  მათი  ნაწარმი

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

განყოფილება   VIII     დაუმუშავებელი  ტყავი, ტყავი, ქურქ-ბეწვეული   და  მათი  ნაწარმი; საუნაგირე  ნაწარმი  და აკაზმულობა; სამოგზაურო    საქონელი, ჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ; ცხოველთა  ნაწლავი (გარდა აბრეშუმის   ჭიას   ნაწლავისა)

 

თავი 41    დაუმუშავებული  ტყავი (გარდა  ქურქ-ბეწვეულის ) და ტყავი

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 42   ტყავის  ნაწარმი , საუნაგირე  ნაწარმი  და  აკაზმულობა; სამგზავრო  ნივთები, ჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ;  ცხოველთა   ნაწლავი  (გარდა  აბრეშუმის  ჭიას   ნაწლავისა)

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 43     ქურქ-ბეწვეული    და  ხელოვნური  ბეწვი ; მათი  ნაწარმი

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

განყოფილება   IX     ხე  და  მისი  ნაწარმი; ხის  ნახშირი; კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები ; ჩალის   ნაწარმი, ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი  მასალა; კალათები  და  მოწნული  ნაწარმი

 

თავი 44    ხე  და  მისი  ნაწარმი; ხის  ნახშირი

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 45    კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 46      ჩალის  ნაწარმი,  ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი   მასალა; კალათები   და   მოწნული   ნაწარმი

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

განყოფილება   X      ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის მასალა; ქაღალდის  ან  მუყაოს ნარჩენები  და  ჯართი   ; ქაღალდი  და  მუყაო  და  მათი  ნაწარმი

თავი   47     ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის  მასალა; ქაღალდის  ან  მუყაოს   ნარჩენები  და  ჯართი 

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი   48    ქაღალდი  და  მუყაოქაღალდის  მასის, ქაღალდის  ან  მუყაოს  ნაწარმ

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი  49     ნაბეჭდი   წიგნები, გაზეთები , სურათები  და  სხვა  პოლიგრაფიული   პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი  ტექსტები  და  გეგმები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

 49.01–02                                         გაზეთები, რომლებიც  ეხება  შემოსავლების  ზრდას   

                                                     ან  სხვა  მსგავს  პროცესს.

49.04–05            4904.00                პრესა, ხელნაწერი   და  აუდიოვიზუალური  მასალა, სხვადასხვა

                         4905.10                 დოკუმენტები, ისეთი  ინფორმაციის  შემცველი, რამაც  შეიძლება

                        4905.91                   დააზიანოს  ქვეყნის  უსაფრთხოება, სოციალური  წყობა,

                        4905.99                   საზოგადოებრივი  მორალი, საკუთრების  უფლებები,

                                                     მათ  შორის  ინტელექტუალური  საკუთრებაც, და  ფიზიკური 

                                                     და  იურიდიული  პირების  სხვა   ინტერესები.

49.07                 4907.00                  რუსეთის  ფედერაციის  ვალუტა,ჩეკები (ქვითრები)  და  რუსეთის  ფედერაციის    საგარეო  ვაჭრობის  ბანკის და  საგარეო  ეკონომიკის  ბანკის   სხვა  ვალუტა.რუსეთის  ფედერაციის  ფასიანი  ქაღალდები, სახელმწიფო  ობლიგაციები  და ლატარიის  ბილეთები.

                                                   პირობითად  დაშვებული  ნივთები

უცხოური  ვალუტა, ევრო-ჩეკები  და  საგარანტიო  ბარათები, რომლებიც  ჩამოთვლილია  ნაწილი 2, პუნქტი   2.2.1-ში.

განყოფილება    XI    ტექსტილი   და   ტექსტილის   ნაწარმი

თავი 50    აბრეშუმი

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი  51  მატყლი, ცხოველის  წმინდა  ან  უხეში  ბეწვი;   ძუის  ნაერთები   და  ნაქსოვი    ფაბრიკატები.

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი  52   ბამბა 

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი  53   სხვა მცენარეული ბოჭკოები, ქაღალდის   ნართი   და   ქსოვილები

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი  54   ადამიანის   მიერ   ნართავი   ძაფები; ზოლები   და   მსგავსი   ტექნოგენური  ტექსტილის   მასალა

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი  55   ადამიანის   მიერ   ნაწარმოები   ბოჭკოები

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი  56   ბამბა, თექა  და  უქსოვი  საქონელი; სპეციალური  ნართი; ბაწრები, თოკები; თოკები  და   ბაგირები  და მათი   ნაწარმი

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი  57    ხალიჩები  და  იატაკის   სხვა   საფარი   ნივთები

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი  58   სპეციალური   ნაქსოვი   ქსოვილები; ტაფტინგური   ტექსტილის   მასალები; მაქმანი; გობელენები; გასაწყობი; ნაქარგები

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 59     გაჟღენთილი, დაფარული  ან  ლამინირებული   საფეიქრო ნაწარმი; ტექსტილის   ნაწარმი   სამრეწველო გამოყენებისთვის

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 60     ნაქსოვი  ან  ხელით   ნაქსოვი   ნივთები

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 61       მანქანით  ან  ხელით  ნაქსოვი   ტანსაცმელი   და   მათი   აქსესუარები

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 62      არა  მანქანით   ან   ხელით   ნაქსოვი  ტანსაცმელი და   მათი  აქსესუარები

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 63      სხვა   ხელოვნური   ტექსტილის  ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი   ტანსაცმელი  და  ტექსტილის ნაწარმი; ჩვრები

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

განყოფილება  XII    ფეხსაცმელი , თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები , ხელჯოხები , ჩხირები, შოლტები, მათრახები   და მათი ნაწილები; მზა  ბუმბული  და   მათი  ნაწარმი ; ხელოვნური  ყვავილები; ადამიანის თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები

 

თავი 64    ფეხსაცმელი, გეტრები  და  ანალოგიური  ნაწარმი ; მათი  ნაწილები

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 65   თავსაბურავები  და  მათი  ნაწილები

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 66     ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები , ხელჯოხები ,  ჩხირები , შოლტები, მათრახები   და  მათი  ნაწილები

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

ჯგუფი 67    დამუშავებული   ბუმბული   და    ღინღლი   და   მათი  ნაწარმი; ხელოვნური  ყვავილები;

ადამიანის  თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

განყოფილება  XIII    ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის  ან  ანალოგიური  მასალები; კერამიკული პროდუქტები ;მინა  და  მინის  ნაწარმი

 

თავი 68      ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის  ან  ანალოგიური  მასალები

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 69    კერამიკული  ნაწარმი

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 70    მინა  და  მინის   ჭურჭელი

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

70.18                   7018.20                ტყვიის  მარილის  შემცველი  ხელოვნური  მარგალიტი.

განყოფილება  XIV    ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი  ლითონები, ლითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმი; ბიჟუტერია ; მონეტა

 

თავი 71        ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი ლითონები, ლითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმი; ბიჟუტერია ;  მონეტა

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

განყოფილება    XV     არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხის )  ლითონები   და   მათი   ნაწარმი.

 

თავი 72    რკინა   და  ფოლადი

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 73     რკინის   და   ფოლადის   ნივთები

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 74     სპილენძი  და  მათი  ნაწარმი

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 75      ნიკელი   და  მათი  ნაწარმი

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 76   ალუმინი  და  მისი  ნაწარმი

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 77   (დაცულია   შესაძლო   გამოყენების   ჰარმონიზებული   სისტემა)

ინფომაცია  არ  მოიპოვებათავი 78   ტყვია   და  მათი  ნაწარმი

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 79    თუთია  და  მათი  ნაწარმი

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 80     თუნუქი   და  მათი  ნაწარმი

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 81     სხვა    კეთილშობილი   ლითონები; სერმეტი   და  მათი  ნაწარმი

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

 

თავი 82    ხელსაწყო  იარაღი, მჭრელი  ნივთები, არაძვირფასი  ლითონების   კოვზები  და  ჩანგლები  ; მათი  ნაწილები

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 83    სხვადასხვა   არაძვირფასი   ლითონის    ნაწარმი

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

განყოფილება    XVI        მანქანები  და  მექანიკური  მოწყობილობები ; ელექტრო  მოწყობილობები ; მათი  ნაწილები; ხმის   ჩამწერი   და  აღმწარმოებელი  აპარატურა, სატელევიზიო   გამოსახულებისა   და   ბგერის   ჩამწერი   და აღმწარმოებელი   აპარატურა , მათი   ნაწილები   და   საკუთნოები

 

თავი 84      ბირთვული    რეაქტორები , ქვაბები, დანადგარები   და   მექანიკური   მოწყობილობები ; მათი   ნაწილები

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 85     ელექტრო  მანქანები  და  მოწყობილობა  და  მათი  ნაწილები;  ხმის ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი აპარატურა,სატელევიზიო  გამოსახულებისა  და  ხმის  ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი  აპარატურა,  მათი  ნაწილები და  აქსესუარები

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

განყოფილება    XVII      ავტომობილების, თვითმფრინავების, გემებისა  და  სატრანსპორტო    აღჭურვილობა

 

თავი 86         რკინიგზის   ან   ტრამვაის   ლოკომოტივები, მოძრავი   შემადგენლობა  და  მათი  ნაწილები; მატარებლის ან  ტრამვაის  სალიანდაგო   გზა   და  ფიტინგები  ( გაზის  აპარატურა)  და  მათი   ნაწილები; ყველა  სახის  მექანიკური  (მათ შორის, ელექტრო-მექანიკური )  საგზაო   სიგნალიზაციის  მოწყობილობები .

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 87       ტრანსპორტი , გარდა  სარკინიგზო  და  ტრამვაის  მოძრავი  შემადგენლობისა   და  მათი  ნაწილები  და საკუთნოები

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 88      თვითმფრინავების, კოსმოსური  ხომალდების  და  მათი  ნაწილები

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 89     გემები , ნავები  და  მცურავი  სტრუქტურები

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

განყოფილება   XVIII         ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, მაკონტროლებელი , ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული    ინსტრუმენტები  და  აპარატურა ; საათები ; მუსიკალური   ინსტრუმენტები; მათი   ნაწილები   და   აქსესუარები

 

თავი 90    ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, მაკონტროლებელი , ზუსტი, სამედიცინო  ან ქირურგიული   ინსტრუმენტები  და  აპარატურა ; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

90.01–33                                           ნებისმიერი  ძაბვის  გადამცემები,   გარდა „ Panasonic“

                                                     რადიოტელეფონებისა, მოდელი  KX-T 7980, KX-T 9000, KX-T 9050   

                                                     და   KX-T  9080.

ფერადი  კოპიები.

დაუმუშავებელი  ფოტომგრძნობიარე  პროდუქცია.

თავი 91    კედლის   საათები  და   მაჯის   საათები  და  მათი  ნაწილები

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 92    მუსიკალური   ინსტრუმენტები ; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

განყოფილება   XIX     იარაღი   და   საბრძოლო   მასალები; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები

 

თავი 93  იარაღი   და  საბრძოლო  მასალები; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

ყველა  სახის  იარაღი. , ხმლები, მჭრელი  ინსტრუმენტები, ხიშტები, შუბები  და  მსგავსი  იარაღები.

განყოფილება   XX             სხვადასხვა    დამზადებული    ნივთები

 

თავი 94      ავეჯი; საწოლები , ლეიბები, ლეიბის ფუძეები, დივნის  ბალიშები  და  ავეჯის  ანალოგიური  ნატენი ;

ლამფები  და  სანათი  მოწყობილობები , სხვა  ადგილას  დაუსახელებელი  ან  ჩაურთველი; განათებული  ნიშნები , ფირფიტები   და  ასე  შემდეგ ; ასაწყობი   ნაგებობები

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 95         სათამაშოები, კომპიუტერული თამაშები  და  სპორტული  ინვენტარი; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

თავი 96        სხვადასხვა   წარმოებული  ნივთები

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

განყოფილება    XXI      ხელოვნების, საკოლექციო   ნივთები   და   ანტიკვარიატი
 

თავი 97    ხელოვნების, საკოლექციო   ნივთები   და   ანტიკვარიატი

ინფომაცია  არ  მოიპოვება

 

 

 

 

 

 

 

ნაწილი  II

შესატანი   და   სატრანზიტო   ნივთების   დაშვების   პირობები

2.1      ცხოველები  და  ცხოველური  პროდუქტები

2.1.1   ფუტკრები, წურბელები, აბრეშუმის  ჭია, პარაზიტები  და  მავნე  მწერები - ფუტკრების, წურბელების, აბრეშუმის  ჭიის, პარაზიტების  და  მავნე  მწერების   იმპორტი  უნდა  იყოს    ოფიციალურად  აღიარებულ ინსტიტუტებს  შორის კვლევის  შედეგად  დამოწმებული.

ფუტკრის  შემცველი  საფოსტო  გზავნილმა  უნდა  გაიაროს  ვეტერინარული  შემოწმება, აბრეშუმის  ჭიის  შემცველმა   ნივთიერებებმა  -  საკარანტინო  შემოწმება.  ინსპექტირების  მომსახურების  გადაწყვეტილებაზე    დამოკიდებულების  შედეგად, ასეთი  გზავნილი  შეიძლება  ჩაბარდეს  ადრესატს  ან  დაუბრუნდეს  გამომგზავნს  ან  განადგურდეს.

2.1.2    ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც განკუთვნილია მოხმარებისთვის - ცხოველური  წარმოშობის  უმი  პროდუქტების, კუსტარულად  დამზადებული  ძეხვეულის, რძის  ნაწარმის, თევზის, კვერცხის  და  თაფლის  იმპორტი  დასაშვებია  მხოლოდ    რუსეთის  ფედერაციის  გარემოს  დაცვის  სახელმწიფო  საკარანტინო  კომიტეტის   ნებართვით.

2.2    მცენარეები  და  მცენარეული  პროდუქტები

2.2.1   კარანტინში  გასატარებელი  თესლი, ნარგავები  და  სხვა  მცენარეული  პროდუქტები -  თესლის, ნარგავების  და  სხვა  მცენარეული  პროდუქტის  იმპორტი დასაშვებია სამეცნიერო  კვლევითი  ორგანიზაციების  და  ინსტიტუტების   და     რუსეთის  ფედერაციის  გარემოს  დაცვის  სახელმწიფო  საკარანტინო  კომიტეტის   ნებართვით.

2.3    სასოფლო-სამეურნეო  გამოყენების  ანტიპარაზიტული   პროდუქტები

2.4   სასმელი, ალკოჰოლური  სასმელი - ფოსტით  შეიძლება  გაიგზავნოს  ძლიერი  ალკოჰოლური  სასმელი  არაუმეტეს  0.8 ლ. ( 22 %-ზე  მეტი)  და  1.5 ლ. ღვინო, რომლის  ღირებულებაც  არ  აღემატება  100 $-ს.

2.5   თამბაქო - არ  იგზავნება 200 ცალ  სიგარეტზე მეტი, რომლის  ღირებულებაც  არ აღემატება  100$-ს.

2.6   მინერალური  ზეთები

2.7    ნარკოტიკები - ნარკოტიკების  და  ფსიქოტროპული  ნივთიერებების  იმპორტი  დაშვებულია   მხოლოდ რუსეთის  ფედერაციის ჯანმრთელობის  და დაცვის  სამინისტროსთან  არსებული    მუდმივმოქმედი  კომიტეტის  ავტორიზაციით.

2.8   ფარმაცევტული  პროდუქცია - ბიოქიმიური  პრეპარატები  დაიშვება  რუსეთის  ფედერაციის  სოფლის  მეურნეობის  და  კვების  სამინისტროს  მცენარეების  სახელმწიფო  საკარანტინო  ინსპექციის  ავტორიზაციით.

 

მედიკამენტები  და  ვიტამინიზირებული  პრეპარატები  დაიშვება  რუდეთის   ფედერაციის ჯანმრთელობის  დაცვის  სამინისტროს  ავტორიზაციით.

2.9  ასანთი  -  რუსეთის  ფედერაციაში  იკრძალება  ფოსტით  ასანთის  გაგზავნა

2.10   რეზინის  ნივთები

2.11  წიგნები, ბროშურები, გაზეთები, ნაბეჭდი  მასალა - წიგნები, გაზეთები, ჟურნალები,  და  სხვა  ნაბეჭდი   მასალა დაიშვება  წინააღმდეგობის  გარეშე თუ  არ  შეიცავს  ვულგარული  და  ეროტიკული  ხასიათის  სტატიებს, აზარალებს   პოლიტიკას, ეკონომიკას  და  არ შელახავს ადამიანის  უფლებებს.

2.12   სახვითი  და  კულტივირებული  მარგალიტი, ძვირფასი  ქვები, ამ  ნივთიერებებისგან  ნაკეთი  ნივთები, ბიჟუტერია

2.13  სატელევიზიო  მიმღებები

2.14   საზომი  ინსტრუმენტები

2.15  საომარი  მასალა

2.16   სათამაშო  მანქანები, სათამაშოები

2.17  ქსოვილები  და   საფეიქრო  ნაწარმი

2.18  ხმოვანი  ჩანაწერები  და  რეპროდუქციები, სატელევიზიო  ჩანაწერები  და  რეპროდუქციები

2.19  ოპტიკური, ფოტოგრაფიის  და  კინემატოგრაფიის  ინსტრუმენტები  და  აპარატები

2.20  მუსიკალური  ინსტრუმენტები, მათი  ნაწილები  და  აქსესუარები.

2.21 ვალუტა  და  სხვა  ფასიანი  ქაღალდები - უცხო ქვეყნის  ვალუტის  , ევრო-ჩეკების  და  საგარანტიო  ბარათების იმპორტი  დაიშვება   დაზღვეულ  გზავნილად.

 

 

 

ნაწილი  III

სპეციალური  დებულებები,  საბაჟო  და  სხვა  პროცედურები

3.1   საბაჟო  დეკლარაციის შევსება - თითეულ   საფოსტო  გზავნილს ( მცირე პაკეტი, ამანათი)  უნდა  დაერთოს  გამგზავნის  მიერ რუსულად  ან  ფრანგულად  შევსებული CN 23  საბაჟო  დეკლარაციის  ფორმა. თითოეული  CN 23    საბაჟო  დეკლარაცია  ( ძველი   C 2/CP 3  ფორმა) უნდა  შეიცავდეს  შემდეგ  ინფორმაციას: გამგზავნი  ქვეყნის  სახელწოდება; მიმღები  ქვეყნის  სახელწოდება; გამგზავნის  სახელი და  გვარი  და  ზუსტი  მისამართი; თითოეული  ნივთის  ჩამონათვალი  და  ღირეულება; გზავნილის მთლიანი  და  სუფთა  წონა; შეფუთული   ნივთების  მთლიანი  და  სუფთა  წონა. დაზღვეულ  ამანათებზე  უნდა  იყოს  მითითებული  სადაზღვევო  თანხა  SDR-ში.

3.2  ზედდებულის  დართულობის  საჭიროება -  საფოსტო  გზავნილის  ქვითრებზე   და  ზედდებულზე   უნდა  იყოს  მითითებული   საბაზრო  ღირებულება,რომელიც მიეწოდება  შესაბამისი  ლიცენზიის  საფუძველზე.

3.3  საქონლის  წარმოშობის  დადასტურების  საჭიროება - უცხო  ქვეყნის  ხელისუფლების  და  საზოგადოებრივი  ორგანიზაციების  ( სავაჭრო  პალატა) მიერ  გაცემული  დოკუმენტები  უნდა  იყოს  დამოწმებული  რუსეთის  ფედერაციის  საკონსულოს  მიერ.

3.4   სხვადასხვა  საბაჟო დებულებები

საფოსტო  გზავნილები, რომლებიც  არ  არის  საიმპორტო  აკრძალული  ნივთების  ჩამონათვალში, შეესაბამება  მითითებული  სტანდარტის ფარგლებს   და  თითოეული  გზავნილის  საერთო  ღირებულება, საცალო  ფასების  მიხედვით,  არ  აღემატება  100 $-ს , გათავისუფლებულია  საბაჟო  გადასახადისაგან.

საფოსტო  გზავნილი, რომელიც  დაიშვება  რუსეთის  ფედერაციაში  შესატანად, ადრესატს  ბარდება  საბაჟო  გადასახადისაგან  თავისუფალი, თუმცა  ფასდება  გზავნილის  ღირებულების    30 %-ით.:

-        თუ  შემადგენლობის  ღირებულება  არის  101 $- დან    1000 $-მდე.

-        თუ  ნივთების  რაოდენობა   3-ჯერ  აღემატება  სტანდარტულ  ლიმიტირებულ  რაოდენობას.

საფოსტო  გზავნილები, რომლებიც  დაიშვება  რუსეთის  ფედერაციაში  და  რომელთა  ღირებულება  არის  1001$- დან  10 000$-მდე, ადრესატს  ბარდება  საბაჟო  გადასახადისაგან  თავისუფალი, თუმცა  ფასდება  გზავნილის  ღირებულების  50 %-ით.

საფოსტო  გზავნილები, რომლებიც  არ  არის  გამიზნული  ადრესატის  პირადი  მოხმარებისთვის, მიიჩნევა  როგორც  სისტემატიურად საბითუმო  საქონელი, მაშინაც  კი, როცა ჰყავთ  სხვადასხვა  ადრესატი  და  რეგულარული  ლიმიტი ნივთებისა  დაკმაყოფილებულია  სათითაოდ  ყოველ  ნივთზე.ასეთი  საფოსტო  გზავნილები  უბრუნდება  გამომგზავნ  ქვეყანას.

რუსეთის  ფედერაციაში  იკრძალება  კომერციული კომპანიების  მიერ  გაგზავნილი  ნივთები, რომლებიც  გამიზნულია   რუსეთის  ფედერაციის  ტერიტორიაზე  მუდმივად  მცხოვრები  კერძო პირებისთვის, გარდა  მემკვიდრეობისა. ასეთი  გზავნილები  არ  ბარდება  ადრესატს  და   უბრუნდება  გამგზავნ  ქვეყანას. 

 

შენიშვნა: საფოსტო   გზავნილები, რომლებიც  შევიდა  რუსეთის  ფედერაციაში  უცხო  ქვეყნის  კომერციული  კომპანიებიდან, რომელთაც  აქვთ  თანხმობა  VO ( Vnieshintorg),   დაიშვება. დასაშვებად  აუცილებელია  ყველა  ფორმალობების  დაკმაყოფილება  რუსეთის  ფედერაციის  მიმდინარე  რეგულაციების  მიხედვით.

რუსეთის  ფედერაციაში  დაიშვება  უცხოეთიდან  მემკვიდრეობით  მიღებული  საქონელი  და  თავისუფლდება  საბაჟო  გადასახადისაგან  სერტიფიკატის  საფუძველზე , რომელიც  დამოწმებული  იქნება  რუსეთის  ფედერაციის  საკონსულოების  მიერ,  მემკვიდრეობის  და  შემადგენლობის  მემკვიდრეობის  შესახებ  კანონის  შესაბამისად.

შესაკეთბელი  ნივთების  და  მათი  ნაწილების  იმპორტი  რუსეთის  ფედერაციაში  თავისუფალია  საბაჟო  გადასახადისაგან , თუ  გამზავნის  მიერ  შევსებული დეკლარაცია   თან  ახლავს  გზავნილს.

სახელმწიფო  ინსტიტუტების  და  კოოპერატიული  ასოციაციების  სახელზე  გაგზავნილი  საფოსტო  ამანთები,  მიუხედავად  იმისა  რა ტიპის საკუთრებაა  და  თუ  შეიცავს  საბაზრო  ღირებულების  მქონე  ნივთებს,   დაიშვება  საგარეო  ეკონომიკური  ურთიერთობებისა  და  ვაჭრობის  სამინისტროს  მიერ  გაცემული  ლიცენზიის  საფუძველზე.

ნივთები, რომელთა  იმპორტი  იკრძალება  რუსეთის  ფედერაციაში  და  არასწორად  არის  მითითებული  ან  საერთოდ  არ  არის  მითითებული  CN  23  საბაჟო  დეკლარაციაში, ჩამოერთმევათ (მოხდება  კონფისკაცია ).

საბაჟო  გადასახადი  ეკისრება  ნივთებს, რომელთა  იმპორტი  დაიშვება  რუსეთის  ფედერაციაში, დევს  საფოსტო  გზავნილში  და  არ  არის  მითითებული  CN 23  დეკლარაციაში.

აკრძალული  ნივთის  ფოსტით  გაგზავნის    შემთხვევაში,  უნდა  გატარდეს  შემდეგი  ზომები:

-        ჩამოერთვას  მხოლოდ  აკრძალული  ნივთი, დანრჩენი  უნდა  გადაეცეს  ადრესატს.

-        დაუბრუნდეს   გამოგზავნ  ქვეყანას; ან

-        ჩამოერთვას    გზავნილი  მთლიანად.

 

ნებისმიერი  გზავნილი,რომლის  იმპორტიც  იკრძალება   რუსეთის  ფედერაციაში, ასევე   იკრძალება  რუსეთის  ფედერაციის  ნებისმიერ  ტერიტორიაზე  ტრანზიტითაც.

 


საბაჟო მიზნებისთვის სავალდებულოა შემდეგი მონაცემები:
1) გამგზავნის მონაცემები: სრულად სახელი და გვარი (ან კომპანიის სახელწოდება); 
2) ადრესატის მონაცემები: სრულად სახელი და გვარი (ან კომპანიის სახელწოდება), საფოსტო მისამართი, საფოსტო ინდექსი;
3)მთლიანი  გზავნილი წონა;
4) გზავნილის საერთო ღირებულება;
5) გზავნილის კატეგორია (საჩუქარი; დოკუმენტი; კომერციული ნიმუში და ა.შ.).
6) გზავნილში შემავალი თითოეული საგნისთვის: აღწერა, რაოდენობა და ზომის ერთეული, ღირებულება, ნეტო წონა.
გარდა ამისა, კომერციული გზავნილებისთვის რეკომენდირებულია გარდა ზემოთათნიშნულისა, ასევე დამატებით HS სატარიფო კოდის და საქონლის წარმოშობის ქვეყნის მითითება