საბერძნეთი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 4000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 15 EURO;
üსაქონლის შემცველი გზავნილი ექვემდებარება დღგ-ს გადასახადით დაბეგვრას. გამონაკლისია ფიზიკურ პირებს შორის გაგზავნილი საჩუქარი, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება  45 ევროს;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ფრანგული, ინგლისური, ბერძნული;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს - 0 SDR;
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 15 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.elta.gr
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 

 

 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 4 000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ფრანგული, ინგლისური, ბერძნული;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 15 EURO;
üსაქონლის შემცველი გზავნილი ექვემდებარება დღგ-ს გადასახადით დაბეგვრას. გამონაკლისია ფიზიკურ პირებს შორის გაგზავნილი საჩუქარი, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება 45 ევროს;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 20 დღე;
üმაქსიმალური - 20 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი - www.elta.gr
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
 
 
 

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 14.76 EUR;
üსაქონლის შემცველი გზავნილი ექვემდებარება დღგ-ს გადასახადით დაბეგვრას. გამონაკლისია ფიზიკურ პირებს შორის გაგზავნილი საჩუქარი, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება  45 ევროს;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 15 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1,6 იანვარი, 11,25 მარტი, 26-29 აპრილი, 1 მაისი, 15 აგვისტო, 28 ოქტომბერი, 25,26 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.elta-courier.gr
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება საბერძნეთის ოფიციალურ წყაროს 

 
ნაწილი  I
შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია
განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები
თავი  1       ცოცხალი   ცხოველები
სასაქონლო  HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
01.01-06                                            ყველა  ცოცხალი  ცხოველი,  ფუტკრების, წურბელების 
                                                     და  აბრეშუმის  ჭიის გარდა.                     
                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები
ფუტკარი,წურბელა,აბრეშუმის  ჭია.პარაზიტები  და  მავნებლებთან მებრძოლი გამანდაგურებელი მწერები.
თავი 2    ხორცი და ხორცისსაკვები სუბპროდუქტები
სასაქონლო  HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
02.01-10                                           ყველა  სახის  ხორცი. ყველა  სახის  ხორცის  საკვები  სუბპროდუქტები.
                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები
ყველა  სახის  ხორცი. ყველა  სახის  ხორცის  საკვები  სუბპროდუქტები.
თავი  3    თევზი და კიბოსნაირნი, მოლუსკები და წყლის სხვა უხერხემლოები
03.01-07                                           უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  4    სხვა ადგილასდაუსახელებელი ანჩაურთველი  რძის პროდუქცია; ფრინველის კვერცხი ; ნატურალური თაფლი ;
სასაქონლო  HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
04.01-10                                           პირობითად  დაშვებული  ნივთები
შედედებული  რძის  ქილა,  მოხმარების   ინსტრუქციის  მქონე  ეტიკეტით  ბერძნულ  ენაზე.
თავი 5     სხვა  ადგილას  დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   სხვა ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები 
05.01-11                                           უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება     II   ბოსტნეულის პროდუქტები

თავი 6        ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები,  ფესვები და მსგავსნი ; მოჭრილი
ყ ვავილები დადეკორატიული ბალახი
სასაქონლო  HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები

06.01-04                                            ახალიმცენარეებიდა მცენარეების   ნაწილები , ფესვები,

                                                      კალმები , ვაზისრქა(კალამი), საფილოქსეროყურძენი.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                      იხილეთ  ნაწილი 2
ცოცხალი  მცენარეები  და  მცენარეების    ნაწილები, ფესვები, განაჭერები, ვაზის ყლორტი.
თავი  7      ბოსტნეული და ზოგიერთი  საკვები ძირნაყოფები და  ბოლქვნაყოფები
სასაქონლო  HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
07.01-14                                           იხილეთ  მე-6  თავი
თავი  8       საკვები ხილი და კაკალი; ციტრუსის  კანი   დანესვი
08.01-14                                  ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 9       ყავა, ჩაი, სუნელ-სანელებლები
09.01-10                                  ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  10    მარცვლოვანები
სასაქონლო  HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
10.01-08                                       ყველა  სახის   მარცვლეული.
თავი 11      ფქვილ-ბურღულეულის  მრეწველობის პროდუქტები; ალაო ; სახამებელი, ინულინი , ხორბლისწებოვანა
11.01-09                                   ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 12      ცხიმოვანი  თესლიდანაყოფები ; სხვადასხვამარცვლეული, თესლი და ნაყოფი; სამრეწველოდასამკურნალო   მცენარეები; ჩალადა ფურაჟი
სასაქონლო  HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
12.01-14             1211.90               ჰაშიში
თავი 13    ლაქი ; წებო, ფისები და  სხვა მცენარეული წვენები და ექსტრაქტები
სასაქონლო  HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
13.01                                               ჰაშიში   
                                                        პირობითად  დაშვებული  ნივთები
13.02                                               ნარკოტიკები
თავი  14     მცენარეული მასალები  წნული ნაკეთობების დასამზადებლად ; სხვაადგილასდაუსახელებელიანჩაურთველი   ბოსტნეულისპროდუქტები
14.01-04                                              უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება     III       ცხოველური ან მცენარეული  წარმოშობის ცხიმები და ზეთები და მათი გახლეჩისპროდუქტები; მომზადებული საკვები ცხიმები;ცხოველური ან მცენარეული  წარმოშობის ცვილები

 

თავი  15     ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და ზეთები და მათი გახლეჩის პროდუქტები; მომზადებული  საკვები  ცხიმები;ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები
15.01-22                                              უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება     IV     მზასაკვებიპროდუქტები; სასმელი, ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი; თამბაქოდათამბაქოს სამრეწველო   შემცვლელები
 
თავი 16    ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოების მზა პროდუქტები
16.01-05                                             უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 17    შაქარი და შაქრის შემცველი  საკონდიტრო ნაწარმი
17.01-04                                             უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 18  კაკაო დაკაკაოს ნაწარმი
18.01-06                                             უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 19      მარცვლოვანების,მარცვლის, ფქვილის, სახამებლის ან რძის  მზა პროდუქტები , საკონდიტრო  ნაწარმი
19.01-05                                             უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 20      მზა  ბოსტნეული, ხილი, კაკალი და მცენარეთა სხვა ნაწილები
20.01-09                                             უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 21     სხვადასხვა საკვები  პროდუქტები
21.01-06                                             უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 22       სასმელები, ალკოჰოლურისასმელები  დაძმარი
22.01-09                                             უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 23     ნარჩენებიდა კვებისმრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები  ცხოველებისთვის
23.01-05                                            უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 24     თამბაქო და  თამბაქოს   შემცვლელები
სასაქონლო  HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
24.01-03 2401.10                             თამბაქოს  ფოთოლი
განყოფილება    V    მინერალური  პროდუქტები
 
თავი 25    მარილი , გოგირდი ; მიწა  და ქვა; საბათქაშე მასალები, კირქვა და ცემენტი
სასაქონლო  HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
25.01-30 2501.00                             მარილი
თავი   26    მადნები, წიდადანაცარი
26.01-21                                             უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 27    მინერალური  საწვავი, ნავთობი და  მათი გამოხდის პროდუქტები ; ბიტუმოვანი  ნივთიერებები;  (ფისოვანნივთიერებათაასფალტის, გუდრონის, ნავთობისდამისთ. საერთოსახელწოდება ); მინერალური  ცვილები.
სასაქონლო  HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
27.01-16             2709.00                  ნავთობი, ზეთები   და  მათი  გადამუშავების  შედეგად 
                         2710.00               მიღებული  ნარჩენები.
განყოფილება     VI           ქიმიური    ან   მოკავშირე   მრეწველობის   პროდუქტები
თავი 28    არაორგანული  ქიმიკატების; ძვირფასილითონების არაორგანული  ან ორგანული ნაერთები;იშვიათიმიწათა ლითონები,რადიოაქტიური ელემენტები ან  იზოტოპები
სასაქონლო  HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
28.01-53             2844.10                 რადიოაქტიური  მასალა
თავი 29    ორგანული ქიმიკატები
სასაქონლო  HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

29.01-42             2939.11              ოპიუმი, მორფინი, კოკაინიდასხვანარკოტიკები.

 

თავი 30     ფარმაცევტულიპროდუქცია
სასაქონლო  HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
 30.01-06            3002.10               წამლები, რომელთა  სახელწოდება  არ  არის  გარკვევით  მინიშნებული  და  არის  აქტიური  ნივთიერება,ასევე  არ არის  მითითებული  მწარმოებლის  სახელი  და  მისამართი.
სასაქონლო  HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                     გარკვეულიფარმაცევტული
                                                     პროდუქცია  სპეციალურინებართვით
 
გარკვეული  ფარმაცევტული  სახეობები  სპეციალური  ნებართვით.
თავი 31      სასუქები
31.01-05                                          უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 32     სათრიმლავი ან საღებავი ექსტრაქტები ; ტანინები  და  მათი წარმოებულები ; საღებავები, პიგმენტებიდადანარჩენი  საღებავი  ნივთიერებები; საღებავები ( სახატავი ) და ლაქები; ფითხები  და სხვა მასტიკები ; მელანი
32.01-15                                         უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 33      ეთერზეთები და რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური და  ტუალეტის საშუალებები
33.01-07                                          უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 34      საპონი, ზედაპირულად აქტიურიორგანული აგენტები , სარეცხისაშუალებები , საზეთი მასალები , ხელოვნური    ცვილები, მზა ცვილები , საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებები, სანთლები და ანალოგიურინაწარმი ,მოდელირების   პასტები, " სტომატოლოგიური ცვილები " დათაბაშირის   სტომატოლოგიურიპრეპარატები.
34.01-07                                          უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 35    ალბუმინოიდური   ნივთიერებები; სახეცვლილი   სახამებელი; წებოები ; ფერმენტები
35.01-07                                          უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 36    ფეთქებადი  ნივთიერებები; პიროტექნიკური ნაწარმი; ასანთი ; პიროფორული შენადნობები; გარკვეულისაწვავი    პრეპარატები
სასაქონლო  HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
36.01-06             3602.00               ლითონის  ფისტონები  და  ვაზნები   პორტატული  ცეცხლსასროლი  იარაღისთვის, საარტილერიო  შენადნობის  არაფეთქებადი  ნაწილები.
                              3605.00               ასანთი
თავი 37    ფოტოგრაფიული ან კინემატოგრაფიული  საქონელი
37.01-07                                           უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 38      სხვადასხვა  ქიმიური  პროდუქტები
38.01-25                                           უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება    VII    პლასტმასიდამათინაწარმი; რეზინიდამათინაწარმი
 თავი  39     პლასტმასი  დამათინაწარმი
                                                პირობითად  დაშვებული  ნივთები
39.01-26             3917.29              ცელულოიდის   ნედლეულის  იმპორტი, კინემატოგრაფიული 
                        3917.32                ნაწარმი.ცელულოიდის  ნივთები  დაიშვება  თუ  შეფუთულია
                                                     მყარ, კარგად  დალუქულ  ხის  ან  ლითონის  ყუთში.
                                                     ასეთ  გზავნილებს  უნდა  ჰქონდეს  წარწერა „ ცელულოიდი“.
თავი  40  რეზინი და მათი  ნაწარმი
40.01-17                                         უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება   VIII     დაუმუშავებელი ტყავი, ტყავი, ქურქ-ბეწვეული   და  მათი ნაწარმი; საუნაგირე ნაწარმი დააკაზმულობა; სამოგზაურო    საქონელი, ჩანთები და  ანალოგიურისაქონელი ; ცხოველთა ნაწლავი (გარდააბრეშუმის  ჭიას   ნაწლავისა)
 
თავი 41    დაუმუშავებული ტყავი (გარდა  ქურქ-ბეწვეულის ) დატყავი
41.01-15                                       უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 42   ტყავის ნაწარმი , საუნაგირე  ნაწარმი და აკაზმულობა; სამგზავრო ნივთები, ჩანთები  და  ანალოგიურისაქონელი ; ცხოველთა  ნაწლავი  (გარდა  აბრეშუმის  ჭიას   ნაწლავისა)
42.01-06                                        უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 43     ქურქ-ბეწვეული    და  ხელოვნური  ბეწვი ; მათი  ნაწარმი
43.01-04                                        უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება  IX     ხე და მისი  ნაწარმი; ხის  ნახშირი; კორპი   და კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები ; ჩალის   ნაწარმი,ესპარტო   და სხვა დასაწნავი მასალა; კალათები და მოწნული ნაწარმი
 
თავი 44    ხე და  მისი ნაწარმი; ხის  ნახშირი
44.01-21                                        უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 45    კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები
45.01-04                                        უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 46      ჩალის  ნაწარმი,  ესპარტო   და  სხვა დასაწნავი  მასალა; კალათები  და  მოწნული  ნაწარმი
46.01-02                                        უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება   X      ხის   მერქანი   ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზისმასალა; ქაღალდის ან მუყაოს ნარჩენები და ჯართი  ; ქაღალდი და მუყაო და  მათი ნაწარმი
თავი   47     ხის  მერქანი   ან სხვა ბოჭკოვანი  ცელულოზის მასალა; ქაღალდის ან მუყაოს   ნარჩენები და  ჯართი 
47.01-07                                        უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  48    ქაღალდი და მუყაოქაღალდის მასის, ქაღალდის ან მუყაოს  ნაწარმ
48.01-23                                        უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 49     ნაბეჭდი   წიგნები, გაზეთები , სურათები და სხვა პოლიგრაფიული   პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი  ტექსტები  და გეგმები
სასაქონლო  HS კოდი     ■ აკრძალული  ნივთები

49.01-11                                   მეამბოხე  შინაარსის  მქონე სტატიები , გაზეთები, პერიოდული გამოცემები , წიგნებიდა ყველასახის  ნაბეჭდი  მასალა, ტირაჟი , რომელიც  აკრძალულიასაბერძნეთში

49.07                    4907.00            ბანკნოტები

მეამბოხე  შინაარსის  მქონე  სტატიები, გაზეთები, პერიოდული  გამოცემები, ყველა  სახის  წიგნები და ნაბეჭდი  მასალა,  რომელთა  გავრცელება  იკრძალება  საბერძნეთში.
განყოფილება   XI    ტექსტილი  და  ტექსტილის  ნაწარმი
თავი 50    აბრეშუმი
50.01-07                                         უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 51  მატყლი, ცხოველის  წმინდა  ან  უხეში  ბეწვი;   ძუის  ნაერთები   და  ნაქსოვი    ფაბრიკატები.
51.01-13                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  52   ბამბა 
52.01-12                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 53   სხვამცენარეულიბოჭკოები, ქაღალდის   ნართი  და   ქსოვილები
53.01-11                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 54   ადამიანის  მიერ  ნართავი   ძაფები; ზოლები  და   მსგავსი   ტექნოგენური ტექსტილის   მასალა
54.01-08                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 55   ადამიანის  მიერ  ნაწარმოები   ბოჭკოები
55.01-16                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 56   ბამბა, თექა  და უქსოვი  საქონელი; სპეციალური ნართი; ბაწრები, თოკები; თოკები და  ბაგირები  დამათი   ნაწარმი
56.01-09                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  57    ხალიჩები და იატაკის  სხვა   საფარი   ნივთები
57.01-05                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  58   სპეციალური  ნაქსოვი   ქსოვილები; ტაფტინგური  ტექსტილის  მასალები; მაქმანი; გობელენები; გასაწყობი; ნაქარგები
58.01-11                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 59     გაჟღენთილი, დაფარული  ან ლამინირებული   საფეიქრონაწარმი; ტექსტილის   ნაწარმი  სამრეწველოგამოყენებისთვის
59.01-11                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 60     ნაქსოვი ან  ხელით  ნაქსოვი  ნივთები
60.01-06                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 61       მანქანით ან ხელით  ნაქსოვი  ტანსაცმელი  და  მათი   აქსესუარები
61.01-17                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 62      არა  მანქანით  ან  ხელით   ნაქსოვი  ტანსაცმელიდა  მათი  აქსესუარები
62.01-17                              ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 63      სხვა  ხელოვნური   ტექსტილის ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი   ტანსაცმელი და ტექსტილისნაწარმი; ჩვრები
63.01-10                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
 განყოფილება XII    ფეხსაცმელი , თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები , ხელჯოხები , ჩხირები, შოლტები, მათრახები   დამათინაწილები; მზა  ბუმბული  და  მათი  ნაწარმი ; ხელოვნური  ყვავილები; ადამიანისთმისაგან   ნაწარმი   ნივთები
 
თავი 64    ფეხსაცმელი, გეტრები და ანალოგიური  ნაწარმი ; მათი  ნაწილები
 
64.01-06                              ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 65   თავსაბურავები და მათი ნაწილები
65.01-07                              ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 66     ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები , ხელჯოხები , ჩხირები , შოლტები, მათრახები  და  მათი  ნაწილები
66.01-03                              ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
ჯგუფი 67    დამუშავებული  ბუმბული   და   ღინღლი   და  მათი  ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები;
ადამიანის თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები
67.01-04                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება XIII    ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალები; კერამიკულიპროდუქტები ;მინა და მინის ნაწარმი
 
თავი 68      ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური  მასალები
68.01-15                              ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 69    კერამიკული  ნაწარმი
69.01-14                              ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 70    მინა და მინის   ჭურჭელი
70.01-20                              ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება XIV    ბუნებრივი ან კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი  ლითონები, ლითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი ნაწარმი; ბიჟუტერია ; მონეტა
 
თავი 71        ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი ლითონები, ლითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმი; ბიჟუტერია ;  მონეტა
სასაქონლო  HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
71.01-18              7118.10                მონეტები
განყოფილება    XV     არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხის )  ლითონები   და   მათი   ნაწარმი.
 
თავი 72    რკინა   და ფოლადი
72.01-29                                  ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 73     რკინის   და   ფოლადის   ნივთები
73.01-26                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 74     სპილენძი  და მათი ნაწარმი
74.01-19                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 75      ნიკელი   და  მათი  ნაწარმი
75.01-08                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 76  ალუმინი  და მისი ნაწარმი
76.01-16                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 77   (დაცულია  შესაძლო   გამოყენების   ჰარმონიზებული  სისტემა)
 
თავი 78   ტყვია   და  მათი  ნაწარმი
78.01-06                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 79    თუთია და  მათი ნაწარმი
79.01-07                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 80     კალა, თუნუქი   და  მათი  ნაწარმი
80.01-07                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 81     სხვა   კეთილშობილი   ლითონები; სერმეტი   და  მათი  ნაწარმი
81.01-13                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 82    ხელსაწყო  იარაღი, მჭრელი  ნივთები, არაძვირფასი ლითონების   კოვზები  და  ჩანგლები ; მათი ნაწილები
82.01-15                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 83    სხვადასხვა  არაძვირფასი  ლითონის    ნაწარმი
83.01-11                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
 
 
განყოფილება    XVI        მანქანები  და მექანიკური მოწყობილობები ; ელექტრო მოწყობილობები ; მათი ნაწილები; ხმის  ჩამწერი   და აღმწარმოებელი  აპარატურა, სატელევიზიო  გამოსახულებისა  და  ბგერის   ჩამწერი  დააღმწარმოებელი   აპარატურა , მათი  ნაწილები  და   საკუთნოები
 
თავი 84      ბირთვული    რეაქტორები , ქვაბები, დანადგარები  და   მექანიკური  მოწყობილობები ; მათი   ნაწილები
84.01-87                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 85     ელექტრო მანქანები და  მოწყობილობა  და  მათი ნაწილები;  ხმისჩამწერი  და აღმწარმოებელიაპარატურა,სატელევიზიო  გამოსახულებისა და ხმის  ჩამწერი და აღმწარმოებელი აპარატურა, მათი  ნაწილებიდა აქსესუარები
85.01-48                              ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
 
განყოფილება   XVII      ავტომობილების, თვითმფრინავების, გემებისა  და  სატრანსპორტო   აღჭურვილობა
 
თავი 86         რკინიგზის   ან   ტრამვაის   ლოკომოტივები, მოძრავი   შემადგენლობა და მათი  ნაწილები; მატარებლისან ტრამვაის  სალიანდაგო   გზა   და  ფიტინგები ( გაზის  აპარატურა)  და  მათი  ნაწილები; ყველა სახის  მექანიკური (მათშორის, ელექტრო-მექანიკური ) საგზაო   სიგნალიზაციის  მოწყობილობები.
86.01-09                             ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 87       ტრანსპორტი, გარდა  სარკინიგზო  და  ტრამვაის  მოძრავი შემადგენლობისა   და მათი ნაწილები  დასაკუთნოები
87.01-16                             ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 88      თვითმფრინავების, კოსმოსური ხომალდების და მათი ნაწილები
88.01-05                             ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 89     გემები , ნავები და  მცურავი  სტრუქტურები
89.01-08                             ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება  XVIII         ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, მაკონტროლებელი , ზუსტი, სამედიცინოანქირურგიული    ინსტრუმენტები და აპარატურა ; საათები ; მუსიკალური  ინსტრუმენტები; მათი   ნაწილები   და  აქსესუარები
 
თავი 90    ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, მაკონტროლებელი , ზუსტი, სამედიცინო ანქირურგიული   ინსტრუმენტები და აპარატურა ; მათი ნაწილები  და  საკუთნოები
90.01-33                             ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 91    კედლის   საათები და  მაჯის   საათები და მათი  ნაწილები
91.01-14                             ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 92    მუსიკალური  ინსტრუმენტები ; მათი  ნაწილები და საკუთნოები
92.01-09                             ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება   XIX     იარაღი   და   საბრძოლო  მასალები; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
 
თავი 93  იარაღი   და საბრძოლო მასალები; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
სასაქონლო  HS კოდი   ■ აკრძალული  ნივთები
 93.01-07                                     ყველა  სახის  იარაღი. ცეცხლსასროლი  იარაღი, პისტოლეტი ან  რევოლვერი, ფარი, ხმალი  და  სხვა  ნებისმიერი  ნივთი, რომელიც  შეიცავს  ხმლებს, ფარებს, ტექტონიკურ  იარაღებს  ან  თოფებს- პორტატული   ცეცხლსასროლი  იარაღის  ფისტონი  ან  ვაზნა, საარტილერიო  შენადნობის  არაფეთქებადი  ნაწილები.
განყოფილება   XX             სხვადასხვა   დამზადებული    ნივთები
 
თავი 94      ავეჯი; საწოლები , ლეიბები, ლეიბისფუძეები, დივნის ბალიშები  და ავეჯის ანალოგიური ნატენი ;
ლამფები და  სანათი  მოწყობილობები , სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; განათებული  ნიშნები , ფირფიტები   და ასე  შემდეგ ; ასაწყობი   ნაგებობები
94.01-06                              ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 95         სათამაშოები, კომპიუტერული თამაშები და სპორტული ინვენტარი; მათი ნაწილები  და  საკუთნოები
სასაქონლო  HS კოდი   ■ აკრძალული  ნივთები
95.01-08             9504.30          სათამაშო  კარტი, ფეიერვერკი.
თავი 96        სხვადასხვა  წარმოებული  ნივთები
96.01-18                             ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება    XXI      ხელოვნების, საკოლექციო   ნივთები  და   ანტიკვარიატი

 

თავი 97    ხელოვნების, საკოლექციო   ნივთები  და   ანტიკვარიატი

97.01-06                            ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
 
 
 
 
 
 ნაწილი   II
შესატანი    და   სატრანზიტო   ნივთების   დაშვების   პირობები
2.1  ცხოველები  და  ცხოველური  პროდუქტები
 
2.1.3  ხორცი, ტყავი, ბამბა და  ა. შ. - ახალი  ხორცი, ღორის  ხორცი, ძეხვეული, შებოლილი  ძეხვეული, დაუმუშავებელი  ტყავი, ბამბა, რქები, ჩლიქები, ძვლები  და  სხვა  ნაწილები, მსხვილფეხა  რქოსანი  საქონლის  ან  ცხვრის  ნაჭრები  და  ნარჩენები, ასევე  დაუმუშავებელი  ძუა  უცხო  ქვეყნის  პორტებიდან; ამ  საქონელს  თუ  აქვს  თანდართული,  კომპეტენტური  ორგანოს  მიერ  გაცემული  წარმოშობის  სერტიფიკატი  და  მტკიცებულება, რომ  ამ  საქონლის  წარმოების  საწყისი  ადგილი  არ არის  დაავადების  მატარებელი.
2.2  მცენარეები  და  მცენარეული  პროდუქტები - ამ  ტიპის  გზავნილს  თან  უნდა  დაერთოს  გამომგზავნი  ქვეყნის  მუნიციპალიტეტის  ან  სხვა  კომპეტენტური  ორგანოს  მიერ   გაცემული   სერტიფიკატი, სახეობების  ჩამონათვალი და მათი  წონა,  დამამტკიცებელი  საბუთი,რომ  პროდუქტის  გამომგზავნ  ქვეყანაში  არ  არის   ფილოქსერა. ასეთი  სერტიფიკატი  დამოწმებულ უნდა  იყოს  იმ  ქვეყანაში  არსებული  საბერძნეთის  საკონსულოს  მიერ, რომელ  ქვეყანაშიც  იყიდეს  საქონელი  ან  გამგზავნ  ქვეყანაში   არსებული   საბერძნეთის  საკონსულოს  მიერ.
2.5  თამბაქო - თამბაქოს  ფოთოლი  სიგარას  წარმოებისთვის.საბაჟოს  კანონის  შესაბამისად  ეს  პროდუქტი  არ  მიიღება  იმპორტით,   გარდა  თამბაქოს  ინდუსტრიაში  არსებული  ბიზნესისა. რაც  დაშვებული  იქნება  ფინანსთა  სამინისტროს  მიერ  გაცემული  სპეციალური  ნებართვით   და  უწყებით,  რომ  სავალდებულო   ფორმალობები  შესრულებულია.
2.7  ნარკოტიკები:  ოპიუმის, მორფინის, კოკაინის  და  სხვა  ნარკოტიკების  გზავნილი , სამედიცინო  და  სპეციფიური  დანიშნულების  მიზნით  გაგზავნილი  საფოსტო  ამანათად, უნდა  დასტურდებოდეს  საბერძნეთის  ფინანსთა  სამინისტროს  მიერ.
2.8  ფარმაცევტული  პროდუქტებიგარკვეული  ფარმაცევტული  სახეობები  ექვემდებარება  სპეციალურ  ნებართვას.
2.9    ასანთი  -  შემდეგ   ნივთებზე  საბერძნეთს  აქვს   მონოპოლია: მარილი,სათამაშო  კარტი, ასანთი, ფეიერვერკი, ნავთობი, სახარინი, როგორც   სიგარეტის  კოლოფი    ასევე  თხელი  ქაღალდი, რომელიც  გამოიყენება  სიგარეტის  შესაფუთად.სიგარეტის  კოლოფის   იმპორტი  დასაშვებია   მხოლოდ  თამბაქოს  მწარმოებლებისთვის, საბერძნეთის  ფინანსთა  სამინისტროს  ნებართვით.
2.13  სატელევიზიო  მიმღებები - სატელევიზიო  მიმღებების  იმპორტი  დაშვებულია  მხოლოდ  შესაბამისი  სამინისტროების  მიერ  გაცემული  ნებართვით.
2.15 საომარი  მასალა - სავაჭრო  მიზნით  , სპორტული  იარაღის ფოსტით  გაგზავნა  საბერძნეთში  დასაშვებია თუ  წარადგენენ  ნებართვას    ასეთი  იარაღის  გაგზავნაზე   იმპორტიორის  მოთხოვნას, რომელიც  დამოწმებული  და  გაცემული  იქნება    საზოგადოებრივი  უსაფრთხოების  სამინისტროს ,  ჟანდარმერიის  ან  პოლიციის    მიერ.
 
 
 
 ნაწილი  III
სპეციალური  დებულებები,  საბაჟო  და  სხვა  პროცედურები
3.1  საბაჟო  დეკლარაციის  შევსება - საბაჟო  დეკლარაცია  უნდა  შეივსოსბერძნულ  ან    ფრანგულ  ენაზე  და  შემადგენლობა  უნდა  დაიწეროს  დეტალურად.
3.2  ზედდებულის    დართულობის  საჭიროება - გამგავნმა  აუცილებლად  უნდა  ჩადოს  ამანათში  კომერციული    ზედდებულის  ასლი. ზედდებულის  არარსებობამ  შეიძლება  გამოიწვიოს  ამანათის  მიტანის  დაგვიანება, გაართულოს  საბაჟო  შემოწმება  და  შესაძლოა  დააზარალოს   კანონიერი  მფლობელი.
3.3  საქონლის  წარმოშობის  დადასტურების  საჭიროება -  წარმოშობის  სერტიფიკატი  ან  იმპორტის  ნებართვა , თუ  მოითხოვება, უნდა  იყოს   თანდართული  დეპეშასთან. წარმოშობის  სერტიფიკატი  უნდა  მიეწოდოს  გამგზავნის  მიერ, იმპორტზე  ნებართვას  იღებს  ან  გამგზავნი  ან  მიმღები.
3.4  სხვადასხვა  საბაჟო დებულებები - გზავნილები, რომლებიც იგზავნება  ევროკავშირის  წევრი  ქვეყნებიდან , საბაჟოს  მიერ  არ  მოწმდება, მათი  ღირებულება  თუ არ  აღემატება  35 ევროს.
3.5  დებულებები  დარღვევებზე - საბაჟო  შემოწმება  ტარდება  გზავნილის  შემადგენლობაზე  დაყრდნობით, საბაჟო  დეკლარაციასთან  ერთობლიობაში.ყალბი  დეკლარაცია  დაყადაღდება, მაგრამ  გარკვეულ  შემთხვევებში, საბაჭოს  წარმომადგენლები   იღებენ  ვალდებულებას  ასეთი  გზავნილის  განადგურებაზე.
 
საბერძნეთში  გასაგზავნად   ასევე  იკრძალება   შემდეგი  ნივთები: 
-        მონეტები  და  ბანკნოტები.
-        ჩვეულებრივი   და  რეგისტრირებული  გზავნილები  ძვირადღირებული  ნივთებით.
-        პასპორტი, რომელიც  გაცემულია  საბერძნეთის  მთავრობის  მიერ.
-        ლატარიის  ბილეთები.
-        გზავნილები, რომლებიც  დაარღვევს  საავტორო  უფლებებს, როგორიცაა  გაფორმებული ტანსაცმლის , ძვირადღირებული  მაჯის  საათების, ჩანთების  ან  სხვა  ტყავის  ნივთების  იმიტაცია, მუსიკალური  ან  ვიდეო  ჩანაწერები, რაც არის  პლაგიატიის  შედეგი.
 
შემდეგი  ნივთების  შეტანა    არის  პირობითად  დაშვებული ( ადრესატმა  უმჯობესია   მათზე   მიიღოს  შესაბამისი  ორგანოსგან  ნებართვა) :
-        ველური  სამყაროს  ფლორის  და  ფაუნის  წევრები  და  მათი  ნაწილები, როგორიცაა  ცოცხალი  ცხოველები, ნანადირევი    ნადავლი, ცხოველის  ტყავი  ან  გველის, ნიანგის  და  ა.შ. ტყავი,  გარეული  ცხოველის  ბეწვი, ძვალი, ბრჭყალი,  და  რქა, ასევე  ისეთი  მცენარეები,როგორიცაა  პალმა, ყაყაჩო, მაგნოლია, ლილიები  და  სხვა.
-        გადაუმუშავებელი (უხეში )  ბრილიანტი.
-        იარაღი, სანადირო  თოფი, ასაფეთქებელი  მექანიზმები და  ა. შ.
-        წამლები, საკვები  დანამატები  და  კოსმეტიკა.
-        უსაფრთხოების   მოწყობილობები, ნაწილები, მექანიზმი ან  მათი  კომპონენტები.
-        ელექტრო  მოწყობილობა, როგორიცაა  პორტატული  ინსტრუმენტები, გამანათებელი  მოწყობილობები,  კაბელი, მავთული და  ა . შ.
-        ელექტრო - მასრა, ჩამრთველი, სადენი  და  ა.შ.
-        ტელე  და  რადიოკომუნიკაციის   მოწყობილობები.
-        სამედიცინო  დიაგნოსტიკის  ტექნოლოგიური   მოწყობილობა.
-        გაზის  მოწყობილობები  და  მათი  უსაფრთხოების  და  რეგულირების  კომპონენტები.
-        პლასტმასის  მილები  და  მათი  ნაწილები.
-         სერტიფიკატის  გარეშე  გაგზავნილი  სათამაშოები.