რუმინეთი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 4000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 2.3 lei / $0.70;
üსაქონლის შემცველი გზავნილი ექვემდებარება დღგ-ს გადასახადით დაბეგვრას. გამონაკლისია ფიზიკურ პირებს შორის გაგზავნილი საჩუქარი, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება 45 ევროს;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ფრანგული, ინგლისური, რუმინული;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 30 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.posta-romana.ro
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 4000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ფრანგული, ინგლისური, რუმინული;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 2.3 lei / $0.70;
üსაქონლის შემცველი გზავნილი ექვემდებარება დღგ-ს გადასახადით დაბეგვრას. გამონაკლისია ფიზიკურ პირებს შორის გაგზავნილი საჩუქარი, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება 45 ევროს;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - არა;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 30 დღე;
üმაქსიმალური - 60 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.posta-romana.ro
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 20 RON;
üსაქონლის შემცველი გზავნილი ექვემდებარება დღგ-ს გადასახადით დაბეგვრას. გამონაკლისია ფიზიკურ პირებს შორის გაგზავნილი საჩუქარი, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება 45 ევროს;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 15 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1,2,24 იანვარი, 19-22,26-29 აპრილი, 1 მაისი, 1,9,10,16,17 ივნისი, 15 აგვისტო, 9 ოქტომბერი, 30 ნოემბერი, 1,25,26 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.posta-romana.ro/
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
 
   
 
 
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ქვემოთჩამოთვლილი აკრძალული ნივთების გარდა, აღნიშნული ქვეყნის მიმართულებით იკრძალება ნებისმიერი სითხის შემცველი ნივთის გაგზავნა
 
 ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება რუმინეთის ოფიციალურ წყაროს

 

ნაწილი I
შესატანად / სატრანზიტოდ აკრძალული ან შესატანად   პირობითად დაშვებული ნივთების სია
 
განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები
თავი 1                             ცოცხალი ცხოველები
დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
01.06        0106.00                       ცოცხალი ცხოველების საფოსტო წერილობით ნივთებში ჩასმა აკრძალულია.
                                               - პირობითად დაშვებული ნივთები
                                                 ფუტკარი, წურბელა,მატლი; პარაზიტები და საზიანო მწერების ამ მწერების კონტროლისთვის და გაცვალის ოფიციალურად აღიარებულ ინსტიტუტებს შორის.
 
 
თავი 2                  ხორცი და საჭმელად ვარგისი შიგნეული
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
02.01-10                                      მეფრინველეობის შემადგენლობა და ნაჩრებად დაჭრილი ხორცი ინდივიდუალურად შეფუთული და დაცულია პასტუბოების ყუთებში დაშვებულია მხოლოდ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვეტერინარიის დეპარტამენტის მიერ გაცემული ნებართვით (იმპორტირებული შეიძლება იყოს მხოლოდ იურიდიული პირების მიერ)                                           
 
თავი 3                      თევზი და კიბოსნაირები, მოლუსკები და სხვა წყლის ბინადარი უხერხემლოები
                                         (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
თავი 4              რძის ნაწარმი; ფრინველის კვერცხი; ნატურალური თაფლი; ცხოველური წარმოშობის საჭმელად ვარგისი პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან არ არის გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებული
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
04.01-10                                           ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები უნდა შეესაბამებოდეს სახელმწიფო ვეტერინარული ექიმის მიერ დადასტურებულ ვეტერინარულ სერთიფიკატებს, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვეტერინარიის დეპარტამენტის პირობები შესრულებულია
 
თავი 5             ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან არ არის გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებული
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
05.01-11                                სხვა სახის ცხოველური პროდუქტები შეიძლება იმპორტირებულ იქნეს მხოლოდ იურიდიული პირების მიერ, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვეტერინარიის დეპარტამენტის შეთანხმებით. ეს დეპარტამენტი გასცემს და უგზავნის იმპორტიორს ვეტერინარული იმპორტის ნებართვისა და იმპორტის ვეტერინარული ჯანმრთელობის მოწმობის სერტიფიკატს, წერილობითი ფორმით. ეს დოკუმენტები ასევე გადაეგზავნება ვეტერინარული პოლიციის დეპარტამენტს საბაჟოდან და იმ ვეტერინარულ განყოფილებებში, რომლებიც იმპორტის ბენეფიციარს წარმოადგენენ.
                                                
 
განყოფილება    II                მცენარეული პროდუქტები
თავი 6        ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები; ფესვები, მოჭრილი ყვავილები და დეკორატიული მცენარეულობა
                                                                           (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
     
 
თავი 7              საკვებად გამოყენებული ბოსტნეული და ზოგიერთი ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები                                          
                                                                           (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
      
 
თავი 8              საკვებად გამოსადეგი ხილი და თხილეული; ციტრუსოვანი ან ბაღჩეული მცენარეების ქერქი
                                                                           (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
თავი 9             ყავა, ჩაი, მატე და სანელებლები
                                                                           (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
თავი 10               მარცვლოვანები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
10.05                                           მარცვლეული - იმპორტირებული თესლი უნდა იყოს თანდართული შემდეგი დოკუმენტებით: ნამდვილობისა და ხარისხის დოკუმენტები; ფიტოსანიტარული საკარანტინო მოწმობა, რომელიც გაცემულია ხელისუფლების მიერ წარმოშობის ქვეყანაში; მცენარეული პროდუქტების იმპორტის ნებართვა, რომელიც ექვემდებარება ფიტოსანიტარიულ კარანტინურ რეჟიმს, ფიტოსანიტარიულ კარანტინის სახელმწიფო ინსპექციის მიერ.
                            1005.10             ორმაგი ჰიბრიდები და ჯვარედინი ჰიბრიდები. სამჯერ გადაკვეთილი ჰიბრიდები. მარტივი ჰიბრიდები. სხვა.
                                                           
თავი 11                 ფქვილ-ბურღულეულის მრეწველობის პროდუქტები; ალაო; სახამებელი, ინულინი, ხორბლისწებოვანა
                                  ნული
 
თავი 12             ცხიმოვანი  თესლები და ნაყოფები; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი და ნაყოფი; სამრეწველო და სამკურნალო მცენარეები; ჩალა და ფურაჟი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
12.03                                             კოპრა (ქოქოსის რბილობი).
12.06                                             მზესუმზირის თესლი.                               
                                1206.00                გამოიყენებადასათესად
                          1207.30                სხვა ხილი და თესლი (აბუსალათინის ზეთი).                    
12.09                                             თესლი, ხილი და სპორები, რომლებიც გამოიყენება დასათესად.
                          1209.11               შაქრის ჭარხლის თესლი - იმპორტირებულ თესლს უნდა უნდა ქონდეს თანდართული შემდეგი დოკუმენტებით: ნამდვილობისა და ხარისხის სერტიფიკატები; წარმოშობის ქვეყნის ხელისუფლების მიერ გაცემული ფიტოსანიტარიული კარანტინის სერტიფიკატი; მცენარეული პროდუქტების იმპორტის ნებართვა, რომელიც ექვემდებარება ფიტოსანიტარიულ კარანტინურ რეჟიმს, ფიტოსანიტარიულ კარანტინის სახელმწიფო ინსპექციის მიერ.
 
თავი 13           ლაქი, წებო, ფისები და სხვა მცენარეული წვენები და ექსტრაქტები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
13.02                                           ნიმუშები და მცენარეული ექსტრაქტები - იხილეთ თავი 12.
 
თავი 14              მცენარეული საღებავი მასალები; მცენარეული პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან არსად არის მითითებული ან დაკონკრეტებული
                                                    
                                                                           (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
განყოფილება    III          ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და მათი გახლეჩის პროდუქტები; მომზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები
 
თავი 15                   (ერთადერთი თავი)
                                                              
                                                                           (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
განყოფილება    IV          მზა საკვები პროდუქტები; უალკოჰოლო და ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი; სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი   თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები
 
თავი 16               ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან დამზადებული პროდუქტები
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
16.01-05                                ხორცის პრეპარატებისთვის: კოლაგენი არ არის დაშვებული მთლიანი ცილის 20% -ზე მეტი პროპორციით და დამატებები ამ პროდუქტებზე (სოიოს ფქვილი, სახამებელი, ნატრიუმის ქლორიდი, ნიტრატები, ფოსფატები) უნდა იყოს ჩამოთვლილი, მათი რაოდენობით, ეტიკეტზე; ფარში ან ხორცის პასტა, ნებისმიერი სახის ხორცი, შეიძლება იმპორტირებული იყოს შემდეგი პირობებით: მხოლოდ გაყინული (მინიმუმ 18 გრადუსი); მხოლოდ ხორცის პრეპარატების წარმოება, სამრეწველო ნიმუშების თერმულად მკურნალობა, ვეტერინარული ჯანმრთელობის ზედამხედველობის ქვეშ; მხოლოდ ერთეულებიდან და რუმინეთის ვეტერინარული ორგანოს წინასწარი თანხმობით. ფარში ან ხორცის პასტა არ უნდა შეიცავდეს ძვლების სუბალურს ან ფრაგმენტებს.
 
თავი 17                   შაქარი და შაქრის შემცველი საკონდიტრო ნაწარმი
                                                  
                                                                           (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
     
 
თავი 18                    კაკაო და კაკაოს ნაწარმი
                                                                           (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
თავი 19                    მარცვლოვანების, ფქვილის, სახამებლის ან რძის მზა პროდუქტები; საკონდიტრო ნაწარმი
                                                                           (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
თავი 20                  ბოსტნეულისაგან, ხილის, თხილეულისა და მცენარეთა სხვა ნაწილებისაგან მომზადებული პროდუქტები
                                               
                                                                           (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
თავი 21                             სხვადასხვა მზა საკვები პროდუქტები
                                          
                                                                           (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
 
თავი 22                             უალკოჰოლო და ალკოჰოლური სასმელები; ძმარი
 
დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
22.07                                                        ალკოჰოლური პროდუქტები> 70%.
22.08                                             ეთილის სპირტი; ალკოჰოლური პროდუქტები> 24% და <70%.
                              
თავი 23                    კვების მრეწველობის ნარჩენები და მონარჩენი მასალები; ცხოველების მზა საკვები
დასახელება             სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები23.01-09                                         აკრძალული
                                                      - პირობითად დაშვებული ნივთები
                                                                     იმპორტირებული საკვები უნდა შეესაბამებოდეს სახელმწიფო ვეტერინარული ექიმის მიერ გაცემული ვეტერინარული ჯანმრთელობის სერთიფიკატებს, რომლებიც უნდა ამტკიცებდეს ვეტერინარული ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესრულებას სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვეტერინარიის დეპარტამენტი მიერ. ამ პროდუქტების პაკეტში შეტანილი ეტიკეტი შეიცავს ამ პროდუქციის წარმოებისა და მოქმედების ვადას. ეს ინფორმაცია უნდა მიეთითოს თანდართული ვეტერინარული ჯანმრთელობის მოწმობაში და შესაბამისობის დეკლარაციაში.
თავი 24                  თამბაქო და ქარხნული წარმოების თამბაქოს შემცვლელები
 
დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
24.01-03                                            აკრძალული
                                                                      
 
განყოფილება    V                მინერალური   პროდუქტები
 
თავი 25                   მარილი, გოგირდი; მიწა და ქვა; საბათქაშე მასალები, კირქვა და ცემენტი
                                                    
                                                                           (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
თავი 26           მადნები, წიდა და ნაცარი
                                                                           (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
თავი 27            მინერალური საწვავი, მინერალური ზეთები და მათი დისტილაციის პროდუქტები; ბიტუმოვანი ნივთიერებები; მინერალური ცვილები
 
დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
27.06                                              სახიფათო კუპრი, ლიგნიტი ან ტორფიდა კუპრის სხვა მინერალები, თუნდაც დეჰიდრატირებული ან ნაწილობრივ გამოხდილი, მათ შორის აღდგენილი კუპრი.
27.07                                               ზეთები და სხვა დერივატები დისტალაციით მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდილი სახიფათო კუპრით; მსგავსი პროდუქცია, რომელშიც არომატული ნაერთების წონა უფრო მაღალია, ვიდრე არა არომატული ნაერთების წონა.
27.08                                               კოქსის კუპრი, რომელიც მიგებულია სახიფათო კუპრით ან სხვა კუპრის მინერალებით
27.09                                               ნავთობიდან მიღებული ბიტუმიანი ზეთები და ბიტუმოვანი მინერალებით.
27.10                                          ნავთობებისა და ბიტუმოვანი მინერალებისგან მიღებული ზეთები, რომლებიც ნედლია
27.12                                         ქლორიტის პარაფინები, თხევადი ან მყარი.
27.13                                        ნავთობის კოქსის, ნავთობის ბიტუმი და სხვა ნარჩენები ნავთობის ზეთებიდან ან ზეთებით მიღებული ბიტუმოვანი მინერალებით.
27.14                                        ბიტუმი და ასფალტი, ბუნებრივი; ბიტუმიანი ფიქალი და ქვიშები; ასფალტი და ასფალტის კლდეები.
 
განყოფილება    VI               ქიმიური ან მოკავშირე მრეწველობის პროდუქტები
თავი 28               არაორგანული ქიმიური ნივთიერებები; ძვირფასილი თონების,   იშვიათი ლითონების, რადიაქტიური ელემენტების ან მათი იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული შენაერთები
დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
28.01                                              ფლუორინი, ქლორი, ბრომი და იოდონი.                               
28.04                2804.70           ფოსფორი.                                                   
                               2804.80            დარიშხანი.
                                2804.90             სელენი.     
28.05-09                                       ალკალინის ლითონები; ლითონები იშვიათი ნიადაგიდან, იტრიუმი და სკანდიუმი, შერეული ან მოკავშირე; მერკური; ქლოროზულფური მჟავა; გოგირდის მჟავა; ოლეუმი; აზოტის მჟავა; სულფონტრიული მჟავები; ფოსფორის პენტაქსიდი; ფოსფორის მჟავა და პოლიფონიის მჟავები.
28.11                 2811.11             ჰიდროლუორული მჟავა.
                                2811.19             სხვა.
                                  2811.23             გოგირდის დიოქსიდი.
                                 2811.29             სხვა.
28.13                                          სულფურული მეტალოიდები.
28.14-16                                    არაორგანული ბაზები და ოქსიდები, ჰიდროქსიდები და პეროქსიდები.
28.22                                         კობალტის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები; კომერციული კობალტის ჰიდროქსიდები.
28.24                                        ტყვიის ოქსიდები; მინიმუმ წითელი და ნარინჯისფერი ტყვია.
28.28                                        არაორგანული მარილმჟავები.
28.29                                         ქლორიტები და პერქლორატები; ბრომიტები და პერბტომატები; იოდიტები და პერიოდიტები.
28.37                                         ციანიდები, ციანიდის ოქსიდები.
28.38                                         ფულმინმატები, ცაიანეტები და თიოციანადები.
28.43        2843.90                    სხვადასხვა არაორგანული ნაერთები.
28.44                                         რადიოაქტიური ქიმიური ელემენტები იზოტოპები და მათი ნაერთები; ნარევები და ნარჩენები, რომლებიც შეიცავს ამ პროდუქტებს.
28.45                                          იზოტოპები და მათი ნაერთები, გარდა აღწერილი 28.44.
28.48                                          ფოსფორი და მისი ნაერთები, რომლებიც განსაზღვრულია ქიმიური შემადგენლობით, ფოსფორის რკინის ნაერთების გარდა.
28.50                                         ჰიდრაიდები, ნიტრიდები, სილიკონები, ბრომიდები, ქიმიურად დადგენილი, გარდა ზემოთ აღწერილი 28.48.
28.51                                         
         
თავი 29           ორგანული ქიმიკატები
დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
29.02-04                                        ნახშირწყალბადები და დერივატები.
29.07                                                      ფენოლი; ფენოლ-სპირტი.
29.08                                              ჰალოგენური ნაწარმი, სულფონატები, ფენოლის ან ფენოლის სპირტის ნიტრატები ან ნიტროცეტები.
29.09                                              ეთერი
29.10                                              ეპოქსიდები.                                      
29.20                                              კარბოქსილის მჟავები, ჰალოგენით, პეროქსიდები, პეროქსიაციდები და ეთერები.
29.24                                              ნივთიერებები კარბოქსიმიდის ფუნქციით; ნაერთები ნახშირბადის მჟავასი ამიდიის ფუნქციით.
29.27-29                                  დიაზოიკის, აზოიკის ან ანოქსიურის ნაერთები; ჰიდრაზინის ან ჰიდროქსილამინის ორგანული წარმოებულები.
29.31                                       სხვა ორგანული არაორგანული ნაერთები.
29.34                                       სხვა ჰეტეროციკლური ნაერთები.
                                                          - პირობითად დაშვებული ნივთები
29.35                                       სულფონამიდები - ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული ნებართვით; მხოლოდ იურიდიულ პირებს შეუძლიათ ამ პროდუქციის შემოტანა.
29.36                                       ვიტამინები - ჯანდაცვის სამინისტროს ან სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გაცემული ნებართვით; მხოლოდ იურიდიულ პირებს შეუძლიათ ამ პროდუქციის შემოტანა. 
29.37                                      ჰორმონები, ბუნებრივი ან რეპროდუქციული სინთეზის მეშვეობით; მათი წარმოებულები ძირითადად იყენება, როგორც ჰორმონები; სხვა სტეროიდები - იხილეთ. 29.36.
                                                    - აკრძალული ნივთები
29.38-39                                 ჰეტეროიდები და ალკალოიდები
                                                   - პირობითად დაშვებული ნივთები
29.41                                     ანტიბიოტიკები - ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული ნებართვით; მხოლოდ იურიდიულ პირებს შეუძლიათ ამ პროდუქციის შემოტანა.
29.42                                      სხვა ორგანული ნაერთები - იხილეთ 29.41.
 
 
თავი 30          ფარმაცევტული პროდუქცია
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
30.01-06                                         იმპორტის მიღება, მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით.
 
თავი 31            სასუქები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
31.01-05                                         ნებართვა გაცემულია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ
                 აკრძალული მუხლები
31.02                    3102.40               ამონიუმის ნიტრატისა და კალციუმის კარბონატის ან სხვა არაორგანული ნივთიერებების შემადგენლობა არათანაბარი განაწილების გარეშე.
                            3102.80               შარდოვანა და ამონიუმის ნიტრატის ნარევები.
თავი 32                    სათრიმლავი ან საღებავი ექსტრაქტები; ტანინები  და  მათგან წარმოებული პროდუქტები; საღებავები, პიგმენტები და სხვა  საღებავი ნივთიერებები; საღებავები და ლაქები; ფითხნი დასხვა სალესი მასალები; მელანი
დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
32.04-10                                         შესაღები საკითხები, ფერები, ლაქები და საღებავები.
 
თავი 33                    ეთერზეთები და რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური და ტუალეტის საშუალებები
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
33.01-07                                          ნებართვა გაცემულია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ; მხოლოდ იურიდიულ პირებს შეუძლიათ ამ პროდუქციის შემოტანა.  
 
თავი 34         საპონი, ზედაპირული მოქმედების ორგანული რეაგენტები, სარეცხი საშუალებები, საპოხი მასალები, ხელოვნური ცვილები, დამზადებული ცვილები, საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებები, სანთლები და მსგავსი ნაწარმი, საძერწი ცვილები, სტომატოლოგიური ცვილები და თაბაშირზე დამზადებული სტომატოლოგიური პრეპარატები.
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
34.01-02                                         საპონი და სარეცხი საშუალებებში გამოყენებული პრეპარატები - პრევენციული სამედიცინო დეპარტამენტის მიერ გაცემული შეთანხმებით, მხოლოდ იურიდიულ პირებს შეუძლიათ ამ პროდუქციის შემოტანა.
34.07                                              პასტა მოდელირებისთვის, მათ შორის ბავშვთა გამოყენებისათვის; ნაერთები სახელწოდებით "სტომატოლოგიური ცვილი", შეფუთული კომპლექტი, საცალო პაკეტებით, ცხენების ფორმით, ჯოხებით ან სხვა მსგავსი ფორმებით;
განახლება 3/1999
 
თავი 35      ალბუმინოიდური ნივთიერებები; სახეცვლილი სახამებელი; წებოები;   
      ენზიმები   
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
35.01-07                                       ალბუმინიდული ნივთიერებები: სახამებელი, ფერმენტები - მხოლოდ იურიდიულ პირებს შეუძლიათ ამ პროდუქციის შემოტანა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან შეთანხმებით.                      
 
თავი 36                     ფეთქებადი ნივთიერებები; პიროტექნიკური პროდუქტები; ასანთები; პიროფორიული შენადნობები; ზოგიერთი საწვავი პრეპარატები
დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
36.01-06                               საფოსტო ნივთებში აკრძალულია, ნივთიერებები, რომლებიც ასაფეთქებელია, აალებადი და საშიში.
 
თავი 37               ფოტოგრაფიული ან კინემატოგრაფიული საქონელი
                                                                
                                                                           (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
თავი 38                     სხვადასხვა ქიმიური პროდუქტები
დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
38.04                                        ნარჩენი ტყის წყალი                                              
38.07                                         კუპრი
                                                 - პირობითად დაშვებული ნივთები
38.08                                           პესტიციდები - მათი იმპორტის ნებართვა გაიცემა მცენარეთა დაცვის სამმართველოს და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ფიტოსანიტარიული კარანტინის მიერ, შემდეგ მდგომარეობაში: პესტიციდების იმპორტი აღიარებულია მხოლოდ ხარისხის ჰომოლოგიურ პარამეტრებში და ხანგრძლივი დროის მოქმედების დროს, რათა უზრუნველყონ მათი გამოყენების შესაძლებლობა; ასეთი პროდუქტები არ შეიძლება იმპორტირებული იყოს ისეთ პაკეტებში, რომლებიც გამოიყენება რუმინეთში ფარმაცევტული პროდუქტების, კვების პროდუქტებისა და კოსმეტიკის შესაფუთად; ასეთი პროდუქტი შეიძლება იმპორტირებული იქნას სხვა სახის პაკეტში, რომელიც შეიძლება გაკეთდეს ფირფიტის ან პოლიეთილენის, ქაღალდის ან პოლიეთილენის, ბოთლებისა და ა.შ.
                                                    - აკრძალული ნივთები
38.11                                             აკრძალული.
38.13                                              აკრძალული.
38.14                                              აკრძალული.
38.17                                              აკრძალული.
                                                      - პირობითად დაშვებული ნივთები                                              
38.21                                              ნებართვა გაცემულია ჯანმრთელობის სამინისტროს მიერ - შემოტანა შეუძლია მხოლოდ იურიდიულ პირს.
 
განყოფილება    VII               პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი; რეზინა და მისგან დამზადებული ნაწარმი
 
თავი 39                                                    პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი
 
დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
39.01-14                                        აკრძალული
39.17                     3917.10            ცილების ან ცელულოზის მასალების ხელოვნური ნაწლავები.
 
 
თავი 40          რეზინის და მისგან დამზადებული ნაწარმი 
(არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
განყოფილება    VIII           დაუმუშავებელი ტყავი, ბეწვი და მათგან დამზადებული ნაწარმი; საუნაგირე ნაწარმი და აღკაზმულობა; სამოგზაურო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი საქონელი; ცხოველთა ნაწლავისაგან დამზადებული ნაწარმი (გარდა აბრეშუმის ჭიის ნაწლავისა)
 
თავი 41                                 დაუმუშავებელი ტყავი (გარდა ბეწვისა)
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
41.01-03                                          ნედლი ტყავი - შეიძლება იმპორტირებული იქნეს მხოლოდ იურიდიული პირების მიერ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გაცემული ნებართვით
 
თავი 42              ტყავის ნაწარმი; სავარჯიშო და სატრანსპორტო საშუალება; მგზავრობის საქონელი, ჩანთები და მსგავსი კონტეინერები; ცხოველური ნაწლავის ნაწარმი (გარდა აბრეშუმის-თივის ნაწლავისა)  
                                               
                                                                           (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
                                                                     
თავი 43               ბუნებრივი და ხელოვნური ბეწვი; მათგან დამზადებული ნაწარმი
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
43.01                                              ნედლი ბეწვი – იხილეთ 41.01                                      
 
განყოფილება    IX           ხე და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი; კორპი და კორპისგან დამზადებული ნივთები; ჩალისგან, ესპარტოსა და სხვა დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული ნაწარმი; კალათები და მოწნული ნაწარმი
 
 
თავი 44                             ხე და მისი  ნაწარმი; ხის  ნახშირი
 
                                                                           (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
თავი 45                              კორპიდა კორპისგან დამზადებული ნივთები
   
                                                      
                                                                           (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
თავი 46                     ჩალის, ესპარტოსა და სხვა დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული ნაწარმი; კალათები და მოწნული ნაწარმი
 
                                                               
                                                                           (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
განყოფილება    X             ხის ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალის რბილი გული (მერქანი); ქაღალდის ან მუყაოს ნარჩენები და მონარჩენი მასალა; ქაღალდი და მუყაო; მათგან დამზადებული ნაწარმი
 
თავი 47                   ხისან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალის რბილი გული (მერქანი); ქაღალდისან მუყაოს ნარჩენები და მონარჩენი მასალა
                                                                           (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
თავი 48                   ქაღალდი დამუყაო; ქაღალდის,მუყაოსა და ქაღალდის რბილი გულისაგან დამზადებული ნაწარმი
 
                                                                           (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
თავი 49               ნაბეჭდი წიგნები, გაზეთები,სურათები და სხვაპოლიგრაფიული პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი ტექსტები და გეგმები
 
დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
49.01                                                უხამსი ან უცენზურო წიგნები.
49.07                   4907.00                იურიდიული სატენდერო შენიშვნების, კონსოლიდირებული ბანკნოტებისა და ფიქტიური მარკების ფალსიფიკაცია.
49.09                                                უხამსი ან უცენზურო ბარათები.
49.11                                                უხამსი ან უცენზურო ფოტოსურათი.
განყოფილება    XI              ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი
 
თავი 50                  აბრეშუმი
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
თავი 51                   მატყლი, ცხოველის წმინდა ან უხეში ბეწვი; ცხენის ძუისგან ნაქსოვი ძაფი და ქსოვილები
 
                                                                 
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
თავი 52                   ბამბა  
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
თავი 53                     სხვა მცენარეული საფეიქრო ბოჭკოები, ქაღალდისაგან დამზადებული ძაფი და ამ ძაფით დამზადებული ქსოვილები
 
 
                                                              
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
თავი   54               ხელოვნური ძაფები; ზოლები ხელოვნური ტექსტილის მასალების მსგავსად
                                                                 
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
თავი 55                                                     ხელოვნური შტაპელის ბოჭკოები
 
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
თავი 56                         ბამბა, თექა  და დაურთავი საქონელი; სპეციალური ნართები; ბაწრები, თოკები, ბაგირები და მათგან დამზადებული ნაწარმი
                                          
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
თავი 57                       ხალიჩები და იატაკის საფარი სხვა ქსოვილისაგან დამზადებული ნივთები
                                            
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
თავი 58                       სპეციალური ნაქსოვი ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის მასალები; მაქმანი; გობელენები; გასაწყობი დეტალები; ნაქარგები
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
თავი 59                         გაჟღენთილი, დაფარული ან ლამინირებული საფეიქრო ნაწარმი; ტექსტილის ნაწარმი სამრეწველო გამოყენებისთვის
 
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
თავი 60                                       ნაქსოვი ან ნაქარგი ქსოვილები
                                       
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
თავი 61                     ტანსაცმელი და სამოსის აქსესუარები, რომლებიც არ არის ნაქსოვი ან ნაქარგი
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
თავი 62                       ტანსაცმელი და სამოსის აქსესუარები, რომლებიც არ არის ნაქსოვი ან ნაქარგი
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
თავი 63                        სხვა ხელოვნური საფეიქრო ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი ტანსაცმელი და საფეიქრო ნაწარმი; ჩვრები
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
განყოფილება    XII              ფეხსაცმელი , თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის ქოლგები, ხელჯოხები, ჩხირები, შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები; დამუშავებული ბუმბული და მისგან დამზადებული ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისაგან დამზადებული ნივთები
 
 
თავი 64             ფეხსაცმელი, გეივერი და მსგავსი ნაწილები
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
თავი 65                 თავსაბურავი და მათი ნაწილები
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
თავი 66                      ქოლგები, შეზლონგები, მზის ქოლგები, ხელჯოხები, ჩხირები, შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები
                                            
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
                             
თავი 67                   დამუშავებული ბუმბული და ღინღლი და მათგან დამზადებული ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისაგან ნაწარმი ნივთები
                                          
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
განყოფილება    XIII        ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალებისაგან დამზადებული ნაწარმი; კერამიკული ნაწარმი; მინა და მინის ნაწარმი
 
თავი 68                            ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალებისაგან დამზადებული ნაწარმი
                                                   
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
თავი 69                                    კერამიკული ნაწარმი
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
 
თავი 70                   მინა და მინის ნაწარმი
                                                  
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
განყოფილება    XIV           ბუნებრივი ან ხელოვნური მარგალიტი, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები, ძვირფასი ლითონები, ძვირფასი ქვებით გაწყობილი ლითონები და მათგან დამზადებული ნივთები; ბიჟუტერია; მონეტები
 
თავი 71                (ერთადერთი თავი)
დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
71.01-18                                                აკრძალული
 
განყოფილება    XV              არაკეთილშობილი ლითონები და ბაზისად გამოყენებული ლითონებისაგან დამზადებული ნაწარმი
 
 
თავი 72                                 რკინა და ფოლადი
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
თავი 73                             რკინისა და ფოლადის ნაწარმი
                                                      
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
თავი 74                             სპილენძი და მისი ნაწარმი
დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
74.01-19                                     სპილენძი                                                     
 
თავი 75                             ნიკელი და მისი ნაწარმი
დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
75.01-08                                      ნიკელი
თავი 76                       ალუმინი და მისი ნაწარმი
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
თავი 77                (გათვალისწინებულია მომავალში ჰარმონიზაციის სისტემის ფარგლებში გამოსაყენებლად)
 
                                       
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
თავი 78                                 ტყვია და მისგან დამზადებული ნივთები
                                         
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
თავი 79                                  თუთია და მისგან დამზადებული ნივთები
                                          
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
თავი 80                                    კალა და მისგან დამზადებული ნივთები
                                          
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
თავი 81                       სხვა ძირითადი ლითონები; სერმეტი და მისგან დამზადებული ნივთები
დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
82.12                   8112.30             გერმანიუმი                        
 
თავი 82                    ინსტრუმენტები, ხელსაწყო-იარაღები, მჭრელი ინსტრუმენტები, არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული კოვზები  და  ჩანგლები; არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული მათი ნაწილები
                                         
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
თავი 83                   არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული სხვადასხვა ნივთები
                                              
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
 
განყოფილება    XVI              მანქანა-დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები; ელექტრო მოწყობილობები;მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერი აპარატურა და რეპროდუქტორები, სატელევიზიო   გამოსახულებისა და ბგერის ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა, მათი ნაწილები და აქსესუარები
 
თავი 84                      ბირთვული რეაქტორები, ბოილერები, დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები; მათი ნაწილები
დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
84.07                               ძრავები ალტერნატიული ან როტაციული დგუშით, აფეთქების ძრავით.   
84.08                               დგუშის ძრავები, შეკუმშვის ძრავები.        
84.18                               მაცივრები.                 
 
თავი 85            ელექტრო მანქანები და მოწყობილობები და მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა, სატელევიზიო გამოსახულების და ხმის ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა და მათი ნაწილები და აქსესუარები
                                    
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
განყოფილება    XVII           სატრანსპორტო საშუალებები, თვითმფრინავი, გემები და მათთან დაკავშირებული სატრანსპორტო მოწყობილობები.
 
 
თავი 86                        რკინიგზის  ან ტრამვაის ლოკომოტივები, მოძრავი  შემადგენლობადამათი ნაწილები; მატარებლისანტრამვაის  სალიანდაგო გზა და ფიტინგები და მათი  ნაწილები; ყველა სახის მექანიკური (მათშორის, ელექტრო-მექანიკური) საგზაო სიგნალიზაციის მოწყობილობები.
 
დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
86.09                               მცირე სიმძლავრის გემები, შემცველი გაზი; ცარიელი პატარა კონტეინერები; ავზი ძრავების საწვავისთვის.
 
თავი 87             ტრანსპორტი, გარდა  სარკინიგზო  და  ტრამვაის  მოძრავი შემადგენლობისა  და მათი ნაწილები და აქსესუარები
 
                                               
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
თავი 88                        თვითმფრინავები, კოსმოსური ხომალდები და მათი ნაწილები                                         
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
თავი 89                     გემები, ნავები და მცურავი კონსტრუქციები
 
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
 
განყოფილება    XVIII              ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, მაკონტროლებელი, ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატურა; საათები; მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და აქსესუარები
 
თავი 90               ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, მაკონტროლებელი, ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატურა; მათი ნაწილები და აქსესუარები
 
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
თავი 91                         საათები და მათი ნაწილები
                                                               
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
                                                                      
თავი 92                      მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და აქსესუარები
 
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
 
 
განყოფილება    XIX              იარაღი და საბრძოლო მასალები; მათი ნაწილები და აქსესუარები
 
 
თავი 93              (ერთადერთი თავი)
დასახელება       სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული   ნივთები
93-01-07                                      აკრძალული                         
                                                   - პირობითად დაშვებული ნივთები
                                                    სანადირო იარაღის ან სხვა მსგავსი იარაღისა და იურიდიული პირების კუთვნილი საბრძოლო მასალის იმპორტირება შესაძლებელია მხოლოდ პოლიციის დეპარტამენტის შეთანხმებით.                                                   
 
განყოფილება    XX              ქარხნული წარმოების სხვადასხვა ნივთები
თავი 94              ავეჯი; საწოლები, ლეიბები, ლეიბისფუძეები, დივანის ბალიშები  დამსგავსი სატენის მქონე საოჯახო ნივთები; ნათურები და  სანათი  მოწყობილობები, რომლებიც სხვაგან არსად არის მითითებული ან დაკონკრეტებული; მანათობელი (განათებული) ნიშნები, აბრები სახელწოდებით დამისთანანი; ასაწყობი  შენობები
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
                 
თავი 95                     სათამაშოები, სხვადასხვა სახის თამაშები და სპორტული ინვენტარი; მათი ნაწილები და აქსესუარები
 
                                                            (არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს)
 
თავი 96                               ქარხნული წარმოების სხვადასხვა ნივთები
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
96.16                                            სხვადასხვა სპრეები - შეიძლება იმპორტირებული იყოს მხოლოდ იურიდიული პირების მიერ ჯანდაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით.
 
განყოფილება    XXI             ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო ნივთები და ანტიკვარიატი
 
 
თავი 97                 (ერთადერთი თავი)
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
 
97.01                                            კულტურული, ისტორიული ან მხატვრული ღირებულების მქონე საქონელი წერილობითი დეკლარაციას ექვემდებარება; ისინი არ შეუძლება გატანილი იყოს ქვეყნიდან სპეციალური ნებართვის გარეშე.
 
ნაწილი II:
იმპორტირებული ან ტრანზიტი მუხლების დაშვების პირობები
მიაქციეთ ყურადღება:       რუმინეთი არ აქვეყნებს II ნაწილს
 
ნაწილი III
სპეციალური დებულებები, საბაჟო და სხვა
მიაქციეთ ყურადღება:       რუმინეთი არ აქვეყნებს III ნაწილს
 
 
 

 

 
სავალდებულო მოთხოვნები გზავნილებისთვის, რომლებიც ექვემდებარება საბაჟო დეკლარაციას:
 
- CN22 და CN23 საბაჟო დეკლარაციის ფორმები შევსებული უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე და მიმაგრებული უნდა იყოს გზავნილზე გამოსაჩენ ადგილას.
- დეტალურად და სრულად უნდა იყოს მოცემული გზავნილის შიგთავსი: საქონლის კატეგორია (განსაზღვრულ უნდა იქნას საქონელი წარმოადგენს საჩუქარს, ნავაჭრს თუ სხვა.), გზავნილის შიგთავსში არსებული ნივთების რაოდენობა; თითოეული ნივთის წონა და ღირებულება (ვალუტის მითითებით);
- CN23 ფორმის შემთხვევაში შეძლებისდაგვარად მითითებული უნდა იყოს გამგზავნის და ადრესატის ტელეფონის ნომრები.

 - ყველა საჭირო დოკუმენტი (ინვოისი, ექსპორტის/იმპორტის ლიცენზია, წარმოშობის სერთიფიკატი და სხვა.) გზავნილზე უნდა იყოს  მიმაგრებული ან მოთავსებული შეფუთვაში.