პოლონეთი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 4000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 8,50 PLN;
üსაქონლის შემცველი გზავნილი ექვემდებარება დღგ-ს გადასახადით დაბეგვრას. გამონაკლისია ფიზიკურ პირებს შორის გაგზავნილი საჩუქარი, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება 45 ევროს;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - პოლონური, გერმანული, ინგლისური, ფრანგული, რუსული;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს - 0 SDR;
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 14 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი https://emonitoring.poczta-polska.pl/
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 4000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ფრანგული, ინგლისური, პოლონური, რუსული;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 8,50 PLN;
üსაქონლის შემცველი გზავნილი ექვემდებარება დღგ-ს გადასახადით დაბეგვრას. გამონაკლისია ფიზიკურ პირებს შორის გაგზავნილი საჩუქარი, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება 45 ევროს;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 2 კვირა;
üმაქსიმალური - 4 კვირა;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი http://emonitoring.poczta-polska.pl
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
 
 

 

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üსაქონლის შემცველი გზავნილი ექვემდებარება დღგ-ს გადასახადით დაბეგვრას. გამონაკლისია ფიზიკურ პირებს შორის გაგზავნილი საჩუქარი, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება 45 ევროს;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობაერთხელ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 14 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1,6 იანვარი, 21,22 აპრილი, 1,3 მაისი, 9,20 ივნისი, 15 აგვისტო, 1,11 ნოემბერი, 25,26 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი http://emonitoring.poczta-polska.pl/
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება პოლონეთის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
ჰეროინი; ზაფრანის შემცვლელი საშუალებები; შპალერი; დარიშხანზე დამზადებული საღებავებით შეღებილი ქსოვილები და ნივთები; შხამიანი ლობიოს ყველა სახეობა; როზეოლის ვაქცინები; თევზსაჭერი შხამიანი კენკრის ნაყოფი; საზღვარგარეთული ლატარიები და ობლიგაციები, მათი გასათამაშებელი მოწყობილობები; სათამაშო ქაღალდი (ბანქო); ყველანაირი ეტიკეტები; ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები (ბეწვი, ხორცი); ცეცხლსასროლი იარაღი, ფეთქებადი ნივთიერებები; ნახმარი ტანსაცმელი; ცოცხალი და მკვდარი ცხოველები, თუთიყუშები; საზოგადოებრივი წესრიგის საწინააღმდეგო ნივთები; პოლონეთში მიმოქცევაში მყოფი მონეტები; ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერებები; დოკუმენტები და კერძო მიმოწერა; ფეთქებადი, აალებადი და სხვა მასალები(ასანთი, სანთებელები, სანთებელების გაზი); გამომსხივებელი მასალები; ბეჭდვითი გამოცემები და ინფორმაციის სხვა მატარებლები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან პოლონეთის ინტერესებს; ცოცხალი ან გამხმარი მცენარეები და მათი  ნაწილები, თესლი, ნაყოფი და მცენარეთა გადამუშავების სხვა პროდუქტები, რომლებიც დაავადებულნი  არიან; კარტოფილი და მისი დამუშავების ნარჩენები; ხილის დამუშავების ნარჩენები; ნიადაგი, კომპოსტი (სასუქი) და ბუნებრივი სასუქები; სარეველები და მცენარეთა ცოცხალი მავნებლები; პოლიგრაფიული მრეწველობის მანქანები და მოწყობილობები; კომპიუტერული სისტემები, მიკროკომპიუტერების გარდა; დოკუმენტების ასლების გადასაღები აპარატები; გასამრავლებელი, ასლგადასაღები აპარატები, ქსეროგრაფები; ელექტრონული პროფესიონალური მოწყობილობები (რადიო-სატელევიზიო გადამცემები), მუსიკალური აპარატების გარდა; ტიპოგრაფიული საღებავები, ჰეკტოგრაფიული საღებავები, ჰეკტოგრაფიული მელანი და ტუში; ჰეკტოგრაფიული კალკა, სამრავლებელი მატრიცები,  დამხმარე ტიპოგრაფიული მასალები; ბეჭდვითი გამოცემები (გაზეთები, წიგნები, ნოტები, რუქები, რეპროდუქციები, პლაკატები, ფოტოგრაფიული ბარათები) 20 ეგზემპლარზე მეტი რადენობით; გზავნილები, რომლებსაც შეუძლიათ ზიანი მიაყენონ ფოსტის მუშაკებს, დასვარონ ან გააფუჭონ სხვა გზავნილები.


შესატანად პირობითად დაშვებული ნივთები:
ოპიუმი, მორფი და სხვა ნარკოტიკები - პოლონეთის ფინანსთა და ჯანდაცვის სამინისტროს და საბაჟოს ნებართვით; მედიკამენტები - სამედიცინო რეცეპტის საფუძველზე გაცემული ფინანსთა სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ადმინისტრაციიც ნებართვით; თეთრი და ყვითელი ფოსფორი და მისი ნაწარმი - ჯანდაცვის სამინისტროს ნებართვით; ტყვიის თეთრა - პოლონეთის ჯანდაცვის, ვაჭრობის, ფინანსთა და მრეწველობის სამინისტროების ნებართვით; ფრინველები, ბოლქვები, ძირხვენები და ძირები, ახალი ხილი და ბოსტნეული, პარკოსანი და მარცვლეული კულტურების თესლი - საკარანტინო ინსპექციის მოწმობით; თამბაქოს ნაწარმი - თუ ერთ გზავნილზე მათი რაოდენობა არ აღემატება 200 გრ. თუთუნს, 40 გრ. საბურნუთე თამბაქოს, 200 ცალ სიგარეტს, 80 ცალ სიგარას; საქარინი სა სხვა ქიმიური შენაერთები, რომლისაგან შესაძლებელი საქარინის და მისი მსგავსი პროდუქტების მიღება - მხოლოდ აფთიაქებისა და ფაბრიკების მისამართით, სპეციალური ნებართვით; ეთილი და ეთილის სპირტი - პოლონეთის ფინანსთა, ვაჭრობისა და ჯანდაცვის სამინისტროების სპეციალური ნებართვით; მიცვალებულთა ნეშტის ფერფლის შემცველი ურნები - პოლონეთის მუნიციპალური საბჭოს პრეზიდიუმის ნებართვით; მრავალჯერადი ასლგადასაღები მასალები - საგარეო ვაჭრობის სამინისტროს ნებართვითა და საბაჟო ტარიფების დებულებების შესაბამისად.