პერუ

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი 
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 600 ადგ.ვალუტა/$200;
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 16.50 ადგ.ვალუტა/$5.50;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ესპანური, ინგლისური, ფრანგული;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 30 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.http://clientes.serpost.com.pe
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური, ესპანური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 600 ადგ.ვალუტა/$200;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 16.50 ადგ.ვალუტა/$5.50;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - არა;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 45 დღე;
üმაქსიმალური - 60 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი - www.serpost.com.pe
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 600 PEN;
    იურიდიული პირებისთვის 600 PEN;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 30 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5/6
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1 იანვარი, 18,19,21 აპრილი, 1 მაისი, 29 ივნისი, 28,29,30 ივლისი, 29,31 აგვისტო, 8,31 ოქტომბერი, 1 ნოემბერი, 8,25 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.serpost.com.pe
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება პერუს ოფიციალურ წყაროს
 
შესატანად აკრძალული საგნები:
ლითიუმის ბატარეების შემცველი ნივთები, სითხეები ან აეროზოლები. აბსენტი და სხვა სპირტიანი სასმელები; მალფუჭებადი სასურსათო საქონელი; მინის სარწყულებლები კაუჩუკის ან მინის ცხვირებით; სურნელოვანი ეთერი მინის ამპულებში საკარნავალო თამაშებისათვის; სათამაშო ბანქო; ასანთი; სიგარა; სიგარეტი; თამბაქო; სამზარეულო მარილი; ბიოლოგიური ნივთიერებები; ცხოველები; საკვები პროდუქტები და სასმელები; სანთებელები; კომუნისტური პროპაგანდის საშუალებები; მონეტები; საბანკო ბილეთები და სხვა ნებისმიერი ფასეულობები; ყავა; ბამბა; შაქრის ლერწამი; ბანანის ხეები; მცენარეები გადამდები დაავადებებით; უზნეო შინაარსის საგნები და სათამაშოები; ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები; ყალბი მონეტები; ჯანმრთელობისათვის მავნე საკვები პროდუქტები და სასმელები; საკანცელარიო ნივთები; საწერი ქაღალდი; რვეულები და ბლოკნოტები, ყველა სახის კალენდრები; საფოსტო ბარათები; მისალოცი ღია ბარათები; ფულის ნიშნები ან სხვა ფასეულობების წარმომდგენზე; პლატინა; ოქრო და ვერცხლი;  დამუშავებული ან არა; ძვირფასი ქვები, ძვირფასეულობა და სხვა ძვირფასი საგნები; ნაყოფი ნაჭუჭში (კაკალი, ნუში, წაბლი და სხვა); ჩაი; სიმინდის ქულა; თევზის კონსერვები, ხიზილალას ჩათვლით; მოსამზადებელი და დაკონსერვებული კიბოსნაირები და მოლუსკები; საკონდიტრო ნაწარმი კაკაოს გარეშე; კაკაოს ცხიმი; მარცვლეულის პროდუქტები - პური და ფუნთუშეული; საკონდიტრო ნაწარმი; მწვანილი, ხილი და ბოსტნეული, დამზადებული ან დაკონსერვებული ძმარმჟავას გამოყენებით, მარილის შემცველობით ან არა; სანელებლები; შაქარი; გაყინული ხილი შაქრის შემცველობით; ხილის კონსერვები; ხილი, მწვანილების, ბოსტნეულის წვენები; სუფები და ბულიონები; ნარკოტიკები; მცენარეები და მთი ნაწილები; ასაფეთქებელი ნივთიერებანი და ტყვია-წამალი; იარაღის ყველა სახეობა, მისი შემადგენელი და სამარაგო ნაწილები; პარფიუმერია, კოსმეტიკა, ტუალეტის საგნები; საპონი და მისი მსგავსი ნივთიერებანი სხვადასხვა ფორმის; პარკები; ფეხსაცმლის საცხი და გუტალინი; პიროტექნიკური ნაკეთობანი; მანქანები და სხვა სატრანსპორტო საშუალებანი ბორბლებზე;  ბავშვების სამაგიდო სათამაშოები; თოჯინები, მათი სამარაგო ნაწილების გარდა; გასართობი საგნები და მოწყობილობანი; ნებისმიერი ფორმის სავარცხლები; გულსაბნევები და მათი ანალოგიური ნაკეთობანი; ტყავისა და ვულკანიზირებული ბოჭკოსაგან დამზადებული ნესესერები, საფულეები, სამგზავრო ჩანთები, საქაღალდეები, ბუდეები და ანალოგიური საგნები; პლასტიკური მასალისაგან, მუყაოსაგან, ქსოვილისაგან დამზადებული ფურცლები; ბეწვეული და მისი ნაკეთობანი; ხიგან დამზადებული სახლში მოსახმარი ნივთები; სუფრის კოვზები, დანები, ჩანგლები, ტორტის, თევზის, კარაქის საჭრელი დანები; საშაქრეები და ანალოგიური საგნები; ტუალეტის ქაღალდი, ქაღალდის ხელსახოცები, ჰიგიენური ხელსახოცები, ბავშვის სახვევები, ხელსახოცები, ცხვირსახოცები, პირსახოცები; თავსახვევები, ყელსახვევები; წინდები; ნოხები; ხელით ნაქარგები; ტრიკოტაჟი (გარდა ხელოვნურისა); არაელასტიური და რეზინის არშემცველი ტრიკოტაჟისაგან დამზადებული ხელთათმანები, წინდები, რბილი ფეხსაცმელი, და ანალოგიური საგნები; თეთრეული; ტანსაცმელი და მისი აქსესუარები, აგრეთვე  არაელასტიური და რეზინის არშემცველი ტრიკოტაჟისაგან დამზადებული სხვა საგნები; რეზინის შეცველი ტილოები; თავსაბურები, მოსახვევები, ვუალი და ანალოგიური სანები; ჰალსტუხები; ლოგინის თეთრეული; ტომრები და სხვა შესაფუთი მასალები; კარვები, შალითები, ლენტები და ტურიზმის სხვა საგნები; ხელოვნური ყვავილები, ფოთლები, ხილი, ბოსტნეული და მათგან დამზადებული საგნები; მცირე ზომის ქანდაკებანი და ინტერიერის სხვა დეტალები; მინის ბურთები; ნატურალური მარგალიტის, ძვირფასი და ნახევრადძვირფასი ქვების იმიტაცია; ბიჟუტერია და საიუველირო ნაწარმი; ოქროს და ვერხცლის ნაკეთობანი და მათი ნაწილები; სამზარეულოს ქურები, მიქსერები, მტვერსასრუტები და სხვა საყოფაცხოვრებო ტექნიკა; ტაფები; ელექტრული უთოები, ტელევიზორები, მუსიკალური და სხვა ზარდახშები; მუსიკის ჩამწერი და დამკვრელი მოწყობილობანი; სხვადასხვა სახის ქაღალდის ფული და ფასიანი ქაღალდები; სამგზავრო ჩეკები და სხვა ფასეულობანი; რადიოაქტიური ნივთიერებანი; ნახმარი ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი (გარდა ქვემოთ აღნიშნული შემთხვევებისა: მგზავრების პირადი ნივთები, რომლებიც წარმოადგენენ უთანმხლებო ბარგის შიგთავსს, ან თუ არსებობს პერუს მთავრობის თანხმობა ამ ნივთების საჩუქრის სახით ქვეყნის ტერიტორიაზე შეტანაზე); ქლორის შემცველი პესტიციდები, (მათ შორის სოფლის მეურნეობაში გამოყენებული პესტიციდები აქტიური ინგრედიენტების (ქლოროვანი ეთილენის, ეთილენის ჟანგეულის, მონოკროტოფოსის) შემცველობით), მათი წარმოებულები და შემადგენელი ნაწილები; ნახმარი ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი; კარტოგრაფიული და გეოგრაფიული საბუთები, წიგნები, დისკეტები, ვიდეო კასეტები და ინფორმაციის ნებისმიერი მატარებლები, სადაც ნაჩვენებია პერუს სახელმწიფოს ტერიტორია და მისი საზღვრები დამახინჯებული სახით; საზღვარგარეთ წარმოებული სასმელები სახელწოდებით “Pisco”; ავტომობილების ნახმარი საბურავები; სათამაშოები სახელწოდებით "Yoyo Loco" და "Yoyo Chino".


შენიშვნა:
1. "M" ტომრებზე უნდა იყოს დამაგრებული CN22 იარლიყი;
2. პერუს საფოსტო ადმინისტრაცია არ ღებულობს უბრალო და შეკვეთილ წერილებს ისეთი საგნების შიგთავსით, რომლებიც ექვემდებარება საბაჟო დაბეგვრას.
 

 

ყველა ტიპის გზავნილზე, (მცირე პაკეტი, რეგისტრირებული გზავნილი, ამანათი, EMS გზავნილი), მიზანშეწონილია  ადრესატის ელექტრონული ფოსტის მისამართისა და მობილური ტელეფონის ნომრის  მითითება.