ნორვეგია

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 4000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა - არა;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - გთხოვთ იხილოთ ბმული: https://www.skatteetaten.no/en/person/duties/purchases-from-abroad;
 დამატებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ბმულს:https://www.posten.no/en/customs-2020;

üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას NOK 350;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ინგლისური, ფრანგული, (სკანდინავიური ენები);
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 21 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი 
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური, შვედური, დანიური, ნორვეგიული;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - გთხოვთ იხილოთ ბმული: https://www.skatteetaten.no/en/person/duties/purchases-from-abroad;
 დამატებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ბმულს:https://www.posten.no/en/customs-2020;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას NOK 350;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - არა;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 14 დღე;
üმაქსიმალური - 
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.posten.no
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - გთხოვთ იხილოთ ბმული: https://www.skatteetaten.no/en/person/duties/purchases-from-abroad;
 დამატებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ბმულს:https://www.posten.no/en/customs-2020;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 250 NOK;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობაერთხელ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 14 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1 იანვარი, 18,19,22 აპრილი, 1,17,30 მაისი, 10 ივნისი, 25,26 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.posten.no
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ნორვეგიის ოფიციალურ წყაროს

 

ნაწილი I
შესატანად / სატრანზიტოდ აკრძალული ან შესატანად პირობითად დაშვებული ნივთების სია
განყოფილება    I                ცოცხალი ცხოველები, ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები
თავი 1                                                                 ცოცხალი ცხოველები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ აკრძალული   ნივთები
 01.01-06                                                                ცოცხალი ძუძმწოვარი ცხოველები და ფრინველებიფუტკრების, 
                                                                               გარდა აბრეშუმის ჭიის, წურებელების და ა.ჭ
01.06                  0106.00                                                     პირობითად დაშვებული ნივთები
                                                                                 ფუტრკები და ა.შ იხილეთ ნაწილი II, § 211.
 
თავი 2                                                                 ხორცი და საჭმელად ვარგისი შიგნეული
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ აკრძალული ნივთები ან/და პირობითად დაშვებული ნივთები
02.01-10                                                           02.01-10                                                                         ძუძუმწოვრებისა და ფრინველების ხორცი და საკვები ხორცის                                                                                                                                                                         შიგნაული აკრძალულია ან ექვემდებარება რეგულირებას, ნაწილი II, §
 
თავი 3                                                                  თევზი და კიბოსნაირები, მოლუსკები და სხვა წყლის ბინადარი   
                                                                              უხერხემლოები
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად დაშვებული ნივთები
03.01.-07                                                                 ყველა მკვებავი პროდუქტი ამ თავში. თევზის გამოყვანა და ა.შ. იხილეთ ნაწილი II, §22.
03.01                                                                        ცოცხალი მტკნარი თევზი (ასევე სალმონიდე).
03.02 0302.11                                                        სალმონიდე.
0302.22                                                                   პლაზა.
0302.64                                                                   მაკრესლი.
03.04 0304.10                                                        მაკელის ფილე, ახალი ან გაცივებული.
03.06 0306.19                                                        მტკნარი წყლის მდინარისკიბორჩხალა/ კარაბიდა
0306.22                                                                   ლობსტერი.
0306.29                                                                   მტკნარი წყლების მდინარისკიბორჩხალა/ კარაბიდა
03.07 0307.31                                                        ცოცხალი მოლუსკები. იხილეთ ნაწილი II, §22. 
                თავი 4                                                                   რძის ნაწარმი; ფრინველის კვერცხი; ნატურალური თაფლი; ცხოველური წარმოშობის საჭმელად ვარგისი პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან არ არის გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებული                                                                           
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი             პირობითად დაშვებული ნივთები
04.01-09                                                                ყველა პროდუქტი. იხილეთ აგრეთვე ნაწილი II, §12. 
 
04.01
თავი 5                                                                  ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან  არ არის გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებული
დასახელება        სასაქონლო HS კოდი          პირობითად დაშვებული ნივთები
05.01-11                                                                მკვდარი ძუძუმწოვრების ცხოველები და ფრინველები და მათი პროდუქტები აკრძალულია ან ექვემდებარება რეგულირებას.და ნაწილი II, §212. 
 
განყოფილება    II                მცენარეული პროდუქტები
თავი 6                                                                 ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეებიბოლქვები, ფესვები და მსგავსნი;          
                                                                              მოჭრილი ყვავილები და დეკორატიული მცენარეულობა
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
06.01 -04                                                                იხილეთ ნაწილი II, §23
 
თავი 7                                                                 საკვებად გამოყენებული ბოსტნეული და ზოგიერთი ძირნაყოფები და                                 
        ბოლქვნაყოფები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
07.01-14                                                                 იხილეთ ნაწილი II, §23
 
 
თავი 8                                                                 საკვებად გამოსადეგი ხილი და თხილეული; ციტრუსოვანი ან ბაღჩეული
        მცენარეების ქერქი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
08.01-14                                                               იხილეთ ნაწილი II, §23
 
თავი 9                                                                 ყავა, ჩაი, მატე და სანელებლები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
09.01-10                                                                იხილეთ ნაწილი II, §23
 
09.02          0901.90                                              ყავის ქვები და ტყავი ცხოველებისათვის. იხილეთ ნაწილი II, § 212.
 
თავი 10                                                                 მარცვლოვანები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ აკრძალული ნივთები
10.01-08                                                                ველური შვრიის შემცველი ან მისგან დამზადებული პროდუქტები
 
                                                                                  პირობითად დაშვებული ნივთები
         საკვები პროდუქტები. დასათეს თესლები, იხილეთ ნაწილი II, §23.
10.01-04                                                                  ხორბალი და ა.შ. იხილეთ ნაწილი II, §23
 
თავი 11                                                                 ფქვილ-ბურღულეულის მრეწველობის პროდუქტები; ალაო;
          სახამებელი, ინულინი, ხორბლის წებოვანა
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
11.01 -09                                                                ველური შვრიის შემცველი ან მისგან დამზადებული პროდუქტები
 
                                                                                  პირობითად დაშვებული ნივთები
         საკვები პროდუქტები. და ნაწილი II, §23
 
 
თავი 12                                                               ცხიმოვანი  თესლები და ნაყოფები; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი 
        და ნაყოფი; სამრეწველო და სამკურნალო მცენარეები; ჩალა და ფურაჟი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ აკრძალული ნივთები ან/და პირობითად დაშვებული ნივთები
12.01-14                                                               დასათესი თესლები აკრძალულია ან ექვემდებარება რეგლამენტს.
       ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
       ყველა მცენარე და მისი ნაწილები. იხილეთ ნაწილი II, §23.
 
თავი 13                                                               ლაქი,წებო, ფისები და სხვა მცენარეული წვენები და ექსტრაქტები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
13.01                                                                       კანაბისის რეზინი. იხილეთ ნაწილი II §26
13.02                                                                   ოპიუმი და ა.შ. იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი §26. და პროდუქტები                                                                                                                                                                            ადამიანის მოხმარებისთვის
 
თავი 14                                                               მცენარეული საღებავი მასალები; მცენარეული პროდუქტები, რომლებიც
        სხვაგან არსად არის მითითებული ან დაკონკრეტებული
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
14.01                 1404.90                                      ცხოველების საკვები პროდუქტები
 
განყოფილება    III                ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და მათი გახლეჩის პროდუქტები;
        მომზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები
თავი 15                                                               (ერთადერთი თავი)
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
 
15.01-22                                                                 ძუძუმწოვრების ან ფრინველებისგან დამზადებული პროდუქტები იხილეთ ნაწილი II, § 212.
15.01-04                                                                 ცხოველთა ცხიმები, რომლებიც დაფარულია ამ სასაქონლო პოზიციით. იხილეთ ნაწილი II, §212.
15.01-02                                                                 ცხოველთა ცხიმები, რომლებიც დაფარულია ამ სასაქონლო პოზიციით. იხილეთ ნაწილი II, § 212.
15.01                                                                       ლარდი; სხვა ღორის ქონი და ფრინველის ცხიმი. იხილეთ ნაწილი II, § 212.
15.04                                                                       ცხიმი და ზეთები, რომლებიც დაფარულია ცხოველის კვებაზე. იხილეთ ნაწილი II, § 212.
1504.30                                                                  საზღვაო ძუძუმწოვრების (მათ შორის სპერმის ზეთი) ზეთი, მოითხოვს იმპორტის ლიცენზიას.
15.06-20                                                                 ცხოველების კვებისათვის ამ სასაქონლო პოზიციები. იხილეთ ნაწილი II, § 212.
15.07-17                                                                 ცხოველური ცხიმები, რომლებიც დაფარულია ამ სასაქონლო პოზიციით. იხილეთ ნაწილი II, § 212.
15.21 1521.90                                                       ფუტკარისს ცვილი. იხილეთ ნაწილი II, § 211.
15.22                                                                       დეგრაფები და სხვა საქონელი, რომლებიც დაფარულია ამ სასაქონლო პოზიციით. იხილეთ ნაწილი II, § 212.
 
განყოფილება    IV                მზა საკვები პროდუქტები; უალკოჰოლო და ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი;
        თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები
თავი 16                                                               ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა 
        უხერხემლოებისაგან დამზადებული პროდუქტები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
16.01-05                                                                კიბოსნაირი და მსგავსი ზღვის ცხოველები. იხილეთ ნაწილი II, § 212.
16.01-03                                                                 ძუძუმწოვრებისა და ფრინველებისგან დამზადებული პროდუქტები. ძეხვეული და სხვა მომზადებული ან შემონახული ხორცი, ხორცის სუბპროდუქტები ან სისხლი. იხილეთ ნაწილი II, § 212.
 
ხორცის ექსტრაქტები და წვენები მოითხოვს იმპორტის ლიცენზიას.
 
16.03 1603.00                                                       ვენახის ხორცის ექსტრაქტები მოითხოვს იმპორტის ლიცენზიას.
 
თავი 17                                                               შაქარი და შაქრის შემცველი საკონდიტრო ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
17.01-03-04                                                            ყველა სასაქონლო პოზიციისთვის ამ პოზიციაზე იხილეთ ნაწილი
                                                                                II,§212.
17.02                  1702.30                                                       გლუკოზა და გლუკოზის სიროფი. იხილეთ ნაწილი II, §23.     
                            1702.40
 
თავი 18                                                               კაკაო და კაკაოს ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
18.01-06                                                                        კაკაო და კაკაოს პრეპარატები. . პროდუქტები ძუძუმწოვრებისა და ფრინველებისაგან, ან ისეთი საქონელი, რომელიც შეიცავს მათ
პროდუქტებს    , იხილეთ ნაწილი II, § 212.
 
18.02  1802.00                                                                            კაკაოს ჭურვი ცხოველების კვებისათვის. იხილეთ ნაწილი II, § 212.
 
თავი 19                                                               მარცვლოვანების, ფქვილის, სახამებლის ან რძის მზა პროდუქტები;
       საკონდიტრო ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
19.01-05                                                                        ძუძუმწოვრებისა და ფრინველისგან დამზადებული პროდუქტები. პროდუქტები, რომლებიც შეიცავს ხორცს, ხორცის სუბპროდუქტებს და სხვ. და ნაწილი II, §212.
 
თავი 20                                                               ბოსტნეულისაგან, ხილის, თხილეულისა და მცენარეთა სხვა 
        ნაწილებისაგან მომზადებული პროდუქტები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
20.01-09                                                                        საქონელი, რომელიც შეიცავს ძუძუმწოვრებისა და ფრინველებისგან დამზადებულ პროდუქტებს. პროდუქტების რომელიც შეცავს ხორცს, ხორცის სუბპროდუქტები და ა.შ. ყველა პროდუქტისთვის იხილეთ აგრეთვე ნაწილი II, §23.             
 
თავი 21                                                               სხვადასხვა მზა საკვები პროდუქტები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
 
21.01-06                                                                        პროდუქტი რომელბიც შეიცავს ხორცს, ხორცის სუბპროდუქტებს და სხვ. იხ. ნაწილი II, § 212. ძუძუმწოვრების ან ფრინველებისგან დამზადებული ან პროდუქციის შემცველი საქონელი, იხილეთ ნაწილი II, § 212.
21.02 2102.20                                                               საფუარი ცხოველებისათვის. იხილეთ ნაწილი II, § 212.
21.04 2104.20                                                               ჰომოგენიზებული კომპოზიციური საკვები პრეპარატები. იხილეთ ნაწილი II § 212.
21.06                                                                              სურსათის პრეპარატები, რომლებიც სხვაგან არ არის მითითებული ან შედის. ალკოჰოლის შემცველი ესენციები. იხილეთ ნაწილი II, §24.
2106.90                                                                          სხვა (ვრცელდება მხოლოდ პროდუქებზე რომლებიც შედგება 75%-ზე მეტი მარცვეულისგან ან სხვა მშრალი ხორბლის პროდუქტებისგან). იხილეთ ნაწილი II, §23
 
თავი 22                                                               უალკოჰოლო და ალკოჰოლური სასმელები; ძმარი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
22.01- 06                                                                       სასმელები. იხილეთ ნაწილი II, §24.
22.02-08                                                                        საქონელი, რომელიც შეიცავს კვერცხებს, პროდუქტებს დამხადებულ კვერცხისგან, რძისგან ან რძის პროდუქტებისგან. იხილეთ ნაწილი II, § 212.
22.03-08                                                                        ალკოჰოლური პროდუქცია. იხილეთ ნაწილი II, §24.
22.09           2209.00                                                     ძმარი და გარკვეული შემცვლელები. იხილეთ ნაწილი II, § 212.
თავი 23                                                               კვების მრეწველობის ნარჩენები და მონარჩენი მასალები; ცხოველების
        მზა საკვები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
23.01-09                                                               ცხოველთა კვების პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 212
 
 
თავი 24                                                              თამბაქო და ქარხნული წარმოების თამბაქოს შემცვლელები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
24.02-03                                                               იხილეთ ნაწილი II, § 25
 
განყოფილება    V                მინერალური   პროდუქტები
თავი 25                                                               მარილი, გოგირდი; მიწა დაქვა; საბათქაშე მასალები, კირქვა და ცემენტი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
25.01-30                                                                 საქონელი ნიადაგის გაუმჯობესებისთვის. იხილეთ ნაწილი II, §27.
25.01   2501.00                                                                     მარილი. იხილეთ ნაწილი II, §27.
         შესატანად აკრძალული ნივთები
25.11 2511.20                                                        ბუნებრივი ბარიუმის კარბონატი.
 
25.24  2524.00                                                                      აზბესტი.
                                                                                 პირობითად დაშვებული ნივთები
25.30 2530.90                                                         მიწა. იხილეთ ნაწილი II, §27.
 
თავი 26                                                              
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები
26.01-21                                                                ბერილიუმის მადნები.
 
თავი 27                                                             
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
27.03                                                                     ტორფი. იხილეთ ნაწილი II, §27.
         შესატანად აკრძალული ნივთები
27.07   2707.10                                                                     ბენზოლი
              2707.30                                                                     xylol
              2707.91                                                                     კრეოზოტის ზეთები
27.10                                                                       ბენზინი
 
 
 
განყოფილება    VI               ქიმიური ან მოკავშირე მრეწველობის პროდუქტები
ამ თავების ბევრი პროდუქტი შხამიანია. იხილეთ ნაწილი II, § 30
თავი 28                                                               არაორგანული ქიმიური ნივთიერებები; ძვირფასი ლითონების, იშვიათი
ლითონებისრადიაქტიური ელემენტებისან მათი იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული შენაერთები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები
 
28.44-45                                                                რადიაქტიური მასალები და რადიაქტიური ნარჩენები.
        იხილეთ  ნაწილი II, პუნქტი 2.16. და დანართი N 1.
 
თავი 29                                                              
 
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
29.01                                                                        ქიმიური გამოყენება, ან ფარმაცევტული პროდუქცია. იხილეთ ნაწილი II, § 291.
         შესატანად აკრძალული ნივთები
29.03                  2903.41-                                     ჰალოგენურიწარმოებულები, აციკლურიჰიდროციკლოვანიკარბონები,
 2903.45                                       რომლებიცშეიცავენორანმეტჰალოგენს, როგორიცაა CFC.
         პირობითად დაშვებული ნივთები
29.05                  2905.12                                                       პროპანი 2-ol. იხილეთ ნაწილი II, §24
 
თავი 30                                                               ფარმაცევტული პროდუქცია
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები
30.01-06                                                                        ყველა პროდუქტი. იხილეთ ნაწილი II, § 291. ძუძუმწოვრებისა და ფრინველებისგან დამზადებული პროდუქტი ან პროდუქტები რომელიც შეიცავს ამათ. იხილეთ ნაწილი II, § 212.
 
თავი 31                                                               სასუქები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
31.01-05                                                                  ამ პროდუქტების იმპორტი უნდა დამტკიცებულ იქნას ნორვეგიის სურსათის უვნებლობის ორგანოს მიერ
 
თავი 32                                                               სათრიმლავი ან საღებავი ექსტრაქტები; ტანინები  და  მათგან
წარმოებული პროდუქტები; საღებავები, პიგმენტები და სხვა  საღებავი ნივთიერებები; საღებავები და ლაქები; ფითხნი და სხვა სალესი მასალები; მელანი
                                                                                  დაშვებულია ყვენაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
თავი 33                                                               ეთერზეთები და რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური და
        ტუალეტის საშუალებები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
33.01                                                                              ზეთები კლასიფიცირებულია,        როგორც ფარმაცევტული პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 291.
33.02  3302.10                                                             სახის საკვები ან სასმელი მრეწველობის. ნაწილი II § 24.
             3302.10-                                                           ალკოჰოლის შემცველი პრეპარატები. იხილეთ ნაწილი II, §24.
             3302.90
33.03-07                                                                        ალკოჰოლის შემცველი პარფიუმერია, კოსმეტიკური ან ტუალეტის პრეპარატები. იხილეთ ნაწილი II, § 30.
თავი 34                                                     საპონი, ზედაპირული მოქმედების ორგანული რეაგენტები, სარეცხი
საშუალებები, საპოხი მასალები, ხელოვნური ცვილები, დამზადებუ ლიცვილები, საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებები, სანთლები და მსგავსი ნაწარმისაძერწი ცვილები, სტომატოლოგიური ცვილები და თაბაშირზე დამზადებული სტომატოლოგიური პრეპარატები.
                                                                                  დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
თავი 35                                                     ალბუმინოიდური ნივთიერებები; სახეცვლილი სახამებელი; წებოები;     
        ენზიმები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
35.017                                                                            პროდუქტები დამზადებულიძუძუმწოვარი ცხოველებისა და ფრინველებისგან ან მათი შემცველი პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 212.
35.01-03                                                                        საკვებ პროდუქტებში გამოყენებისთვის.
35.01  3501.10 -                                                          კაზეინი, კაზეინატი და ა.შ. გარდა კაზეინის წებოსი     
             3501.90
35.02                                                                              ალბუმინი და ალბუმინის წარმოებულები.
35.05    3505.10                                                            დექსტრინი და სხვა მოდიფიცირებული სახამებელი - ცხოველთა კვებისთვის. იხილეთ ნაწილი II, § 212.
35.07                                                                              საკვებ პროდუქტებში გამოყენებისთვის.
 
თავი 36                                                    ასაფეთქებელი ნივთიერებები; პიროტექნიკური ნაწარმი; ასანთი; პიროფორული შენადნობები; ზოგიერთი საწვავი პრეპარატი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები
ასაფეთქებელ, აალებად ან სახიფათოდ მიჩნეული ნივთიერებები აკრძალულია საფოსტო გზავნილებში.
პირობითად დაშვებული ნივთები
36.01-06                                                                  ამ ნაწილში მოქცეული ყველა საქონელი. იხილეთ ნაწილი II, §35.
36.06     3606.90                                                     მეტალდეჰიდი. იხილეთ ნაწილი II, § 28.
 
თავი 37                                                    ფოტოგრაფიული ან კინემატოგრაფიული საქონელი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
37.04-06                                                                 პორნოგრაფიული, ფოტოგრაფიული ან კინემატოგრაფიული საქონელი. იხილეთ ნაწილი II, § 31.
 
თავი 38                                                    სხვადასხვა ქიმიური პროდუქტები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
38.01-23                                                                 ნიადაგის გაუმჯობესების, მცენარის ზრდის პრეპარატები და სხვა. იხილეთ ნაწილი II, §27.
38.08                                                                       ეს პროდუქტები ავტორიზებული უნდა ქანს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მირე, ოსლოში.
შესატანად აკრძალული ნივთები
38.23 3823-90                                                        პროდუქტები, რომლებიცშეიცავს CFC დაზოგიერთსხვაჰალოგენირებულდერივატები
განყოფილება    VII               პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი; რეზინა და მისგან დამზადებული ნაწარმი
აკრძალულიააეროზოლურიქილები, ფიჭური პლასტმასის და სხვა პროდუქტები, რომლებიც შეიცავს CFC- ს და სხვა ჰალოგენირებულ დერივატებს
თავი 39                                                    პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
39.23                                                                  ნივთები გამოყენებული სატრანსპორტოთ ან შეფუთისთვის. იხილეთ ნაწილი II, § 213.
 
თავი 40                                                    პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
40.14   4014.10                                                     წებოვანი კონტრაცეპტივები. იხილეთ ნაწილი II, § 292..
 
განყოფილება    VIII               დაუმუშავებელი ტყავი, ბეწვი და მათგან დამზადებული ნაწარმი; საუნაგირე ნაწარმი და
აღკაზმულობა; სამოგზაურო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი საქონელი; ცხოველთა ნაწლავისაგან დამზადებული ნაწარმი (გარდა აბრეშუმის ჭიის ნაწლავისა)
 
თავი 41                                                               დაუმუშავებელი ტყავი (გარდა ბეწვისა)
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
41.01-11                                                                 დაუმუშავებელიტყავი (გარდაბეწვისა). იხილეთ ნაწილი II, §212.
 
თავი 42                                                               ტყავისაგან დამზადებული ნაწარმი; საუნაგირე ნაწარმი და
აღკაზმულობა; სამოგზაურო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი საქონელი; ცხოველთა ნაწლავისაგან დამზადებული ნაწარმი (გარდა აბრეშუმის ჭიის ნაწლავისა)
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
თავი 43                                                               ბუნებრივი და ხელოვნური ბეწვი; მათგან დამზადებული ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           პირობითად დაშვებული ნივთები
43.01                                                                        დაუმუშავებელი ბეწვი იხილეთ ნაწილი II, §212.
 
განყოფილება    IX               ხე და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი; კორპი და კორპისგან დამზადებული ნივთები;
       ჩალისგან, ესპარტოსა და სხვა დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული ნაწარმი;
 
თავი 44                                                               ხე და მისი  ნაწარმი; ხის  ნახშირი
44.01                                                                       ქერქი. იხილეთ ნაწილი II, §23.
44.01                                                                       არაევროპული წარმომავლობის ნახერხი და ხის ქერი საჭიროებს      
44.03-04                                                                 ჯანმრთელობის სერთიფიკატს. იხილეთ ასევე ნაწილი II, §23.
44.06-07
44.15
44.15                                                                        კრატები და მსგავსი შესაფუთი ნივთები, რომლებიც გამოიყენება   ცხოველების ან ინფექციურ პროდუქტების ტრანსპორტირებისთვის. იხილეთ ნაწილი II, § 213
 
თავი 45                                                              კორპი და კორპისგან დამზადებული ნივთები
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
თავი 46                                                              ჩალის, ესპარტოსა და სხვა დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული
       ნაწარმი; კალათები და მოწნულინ აწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ შესატანად აკრძალული ნივთები
46.01                                                                    ბალახის, თივის ან მარცვლეულის დამზადებული გადასაფარებლები,                                                                                         რომლებიც გამოიყნებეა სანერგეებში, სატვირთო ბაღებში და ა.შ. იხილეთ                                                                                      ნაწილი II, §23
46.02                                                                      კიბორჩხალა/ კარაბიდას ქვაბები იხილეთ ნაწილი II, §23
 
 
განყოფილება    X               ხის ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალის რბილი გული (მერქანი); ქაღალდის ან 
მუყაოს ნარჩენები და მონარჩენი მასალა; ქაღალდი და მუყაო; მათგან დამზადებული      
ნაწარმი
 
თავი 47                                                               ხის ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალის რბილი გული (მერქანი);
       ქაღალდისან მუყაოს ნარჩენები დამონარჩენი მასალა
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
თავი 48                                                              ქაღალდი და მუყაო; ქაღალდის, მუყაოსა და ქაღალდის რბილი გულისაგან
       დამზადებული ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
48..13                                                                    სიგარეტის ქაღალდი, ასევე დაჭრილი ზომებში, ბუკლეტებში ან                                                                                                               მილებში. იხილეთ ნაწილი II, § 25.
თავი 49                                                              ნაბეჭდი წიგნები, გაზეთები,სურათები და სხვა პოლიგრაფიული  
      პროდუქტებიხელნაწერებინაბეჭდი ტექსტები და გეგმები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვბული ნივთები
49.01-11                                                              პორნოგრაფიული ბეჭდური მასალა. იხილეთ ნაწილი II, § 31.
      ■ პირობითად დაშვბული ნივთები
49.07                  4907.00                                    ბანკნოტები. იხილეთ ნაწილი II, § 31.
 
განყოფილება    XI              ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი
 
თავი 50                                                              აბრეშუმი
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
თავი 51                                                              მატყლი, ცხოველის წმინდა ან უხეში ბეწვი; ცხენის ძუისგან ნაქსოვი
       ძაფი და ქსოვილები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ შესატანად აკრძალული ნივთები
51.01-13                                                               გაუსუფთავებელი მატყლი და ძუძუმწოვრების თმა.
        იხილეთ ნაწილი II, § 213
 
თავი 52                                                              ბამბა
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
თავი 53                                                              სხვა მცენარეული საფეიქრო ბოჭკოები, ქაღალდისაგან დამზადებული
       ძაფი და ამ ძაფით დამზადებული ქსოვილები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
53.01-05                                                                ძველი ქსოვილისგან დამზადებული ტომრები და ა.შ.
       იხილეთ ნაწილი II, §23.                                                                       
5302    5302.10                                                    ჰემპი რომელიც კვლავ შეიცავს რეზინს. იხილეთ ნაწილი II, §23
 
თავი 54                                                             ხელოვნური ძაფები
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
თავი 55                                                             ხელოვნური შტაპელის ბოჭკოები
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
თავი 56                                                             ბამბა, თექა  და დაურთავი საქონელისპეციალური ნართებიბაწრები,
     თოკები, ბაგირები და მათგან დამზადებული ნაწარმი
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
თავი 57                                                             ხალიჩები და იატაკის საფარი სხვა ქსოვილისაგან დამზადებული ნივთები
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
თავი 58                                                             სპეციალური ნაქსოვი ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის  მასალები;
      მაქმანი;გ ობელენებიგასაწყობი დეტალები; ნაქარგები
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
თავი 59                                                             გაჟღენთილი, დაფარული ან ლამინირებული საფეიქრო ნაწარმი;
     ტექსტილის ნაწარმი სამრეწველო გამოყენებისთვის
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
თავი 60                                                             ნაქსოვინ ნაქარგი ქსოვილები
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
თავი 61                                                             ტანსაცმელი და სამოსის აქსესუარები, რომლებიც არ არის ნაქსოვი
      ნაქარგი
      არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.
 
თავი 62                                                             ტანსაცმელი და სამოსის აქსესუარები, რომლებიც არ არის ნაქსოვი
      ნაქარგი
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
თავი 63                                                             სხვა ხელოვნური საფეიქრო ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი  
    ტანსაცმელი და საფეიქრო ნაწარმი; ჩვრები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
63.05                                                                   ჩანთები და ტომრები გამოყენებული რეზინის შესაფუთად.                                                                                                              იხილეთ ნაწილი II, §23
            
განყოფილება    XII              ფეხსაცმელი , თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის ქოლგები, ხელჯოხები ,
ჩხირები, შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები; დამუშავებული ბუმბული და მისგან დამზადებული ნაწარმი ; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისაგან დამზადებული ნივთები
 
თავი 64                                                             ფეხსაცმელი, პაჭიჭები და მისთანანი; მათი ნაწილები
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
თავი 65                                                             თავსაბურავები და მათი ნაწილები
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
თავი 66                                                             ქოლგები, შეზლონგები, მზის ქოლგები, ხელჯოხები, ჩხირები, შოლტები,
    მათრახები და მათი ნაწილები
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
თავი 67                                                              დამუშავებული ბუმბული და ღინღლი და მათგან დამზადებული ნაწარმი;
      ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
განყოფილება    XIII              ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალებისაგან
         დამზადებული ნაწარმი; კერამიკული ნაწარმი; მინა და მინის ნაწარმი
 
თავი 68                                                             ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსისან ანალოგიური
    მასალებისაგან დამზადებული ნაწარმი
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
თავი 69                                                              კერამიკული ნაწარმი
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
თავი 70                                                              მინა და მინის აწარმი
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
განყოფილება    XIV              ბუნებრივი ან ხელოვნური მარგალიტი, ძვირფასი ან ნახევრად ძვირფასი ქვები, ძვირფასი
ლითონები, ძვირფასი ქვებით გაწყობილი ლითონები და მათგან დამზადებული ნივთები; ბიჟუტერია; მონეტები
 
თავი 71                                                              (ერთადერთი თავი)
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
განყოფილება    XV              არაკეთილშობილი ლითონები და ბაზისად გამოყენებული ლითონებისაგან დამზადებული ნაწარმი
 
თავი 72                                                             რკინა და ფოლადი
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
თავი 73                                                              რკინისა და ფოლადის ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
73.09-10                                                               მეორადი სატრანსპორტო კონტეინერები ცხოველთა ან ცხოველური          .     პროდუქტებისათვის. იხილეთ ნაწილი II, § 213.
 
თავი 74                                                              სპილენძი  და მისი ნაწარმი
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
თავი 75                                                              ნიკელი  და მისი ნაწარმი
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
თავი 76                                                              ნიკელი  და მისი ნაწარმი
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი          ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
76.11-12                                                               მეორადი სატრანსპორტო კონტეინერები ცხოველთა ან ცხოველური            .     პროდუქტებისათვის. იხილეთ ნაწილი II, § 213.
 
თავი 77                                                              (გათვალისწინებულია მომავალში ჰარმონიზაციის სისტემის ფარგლებში
      გამოსაყენებლად)
                                                                                 არ გამოიყნება
 
თავი 78                                                              ტყვია და მისგან დამზადებული ნივთები
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
თავი 79                                                              თუთია და მისგან დამზადებული ნივთები
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
თავი 80                                                              კალა და მისგან დამზადებული ნივთები
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
თავი 81                                                              სხვა ძირითადი ლითონები; სერმეტი და მისგან დამზადებული ნივთები
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
თავი 82                                                              ინსტრუმენტები, ხელსაწყო-იარაღები, მჭრელი ინსტრუმენტები,
არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული კოვზები  და  ჩანგლები; არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული მათი ნაწილები
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
თავი 83                                                              არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული სხვადასხვა ნივთები
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
განყოფილება    XVI              მანქანა-დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები; ელექტრო მოწყობილობები;მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერი აპარატურა და რეპროდუქტორები, სატელევიზიო   გამოსახულებისა და ბგერის ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა, მათი ნაწილები და აქსესუარები
 
თავი 84                                                             ბირთვული რეაქტორები,ბოილერები, დანადგარები და მექანიკური  
      მოწყობილობები; მათი ნაწილები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
84.01-85                                                               ამ თავში მოცული გამოყენებული სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა და
     ტექნიკა და აღჭურვილობა იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 33.
84.21 8421.39                                                    ფილტრაციის მანქანები თავშესაფრებისთვის აგრეთვე იხილეთ ნაწილი II     პუნქტი 33
84.71-73                                                              მონაცემთა სატელეფონო აპარატი, რომელიც დაკავშირებულია საჯარო  სატელეფონო ქსელთან იხილეთ ნაწილი II, § 34.
 
თავი 85                                                            ელექტრო მანქანები და მოწყობილობები და მათი ნაწილები; ხმის 
ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა, სატელევიზიო გამოსახულების და ხმის ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა და მათი ნაწილები და აქსესუარები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი        ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
85.12-43                                                               ამ ნაწილებით გათვალისწინებული მრავალი პროდუქტისთვის იხილეთ ნაწილი II, § 34.
 
განყოფილება    XVII              სატრანსპორტო საშუალებები, თვითმფრინავი, გემები და მათთან დაკავშირებული
          სატრანსპორტო მოწყობილობები.
 
თავი 86                                                             რკინიგზის  ან ტრამვაის ლოკომოტივები, მოძრავი  შემადგენლობა და
მათი ნაწილები; მატარებლის ან ტრამვაის  სალიანდაგო გზა და ფიტინგები და მათი  ნაწილები; ყველა სახის მექანიკური (მათ შორის, ელექტრო-მექანიკურისაგზაო სიგნალიზაციის მოწყობილობები.
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
თავი 87                                                             ტრანსპორტი, გარდა  სარკინიგზო  და  ტრამვაის  მოძრავი 
      შემადგენლობისა  და მათი ნაწილები  და აქსესუარები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი        ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
87.01-16                                                                გამოყენებული სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა ამ თავით დაფარული.       იხილეთ ნაწილი II, პუნქტი 33
 
თავი 88                                                             თვითმფრინავები, კოსმოსური ხომალდები და მათი ნაწილები
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
თავი 89                                                             გემები, ნავები და მცურავი კონსტრუქციები
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
განყოფილება    XVIII              ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, მაკონტროლებელი,
ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატურა; საათები; მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და აქსესუარები
 
თავი 90                                                             ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი,
მაკონტროლებელი, ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატურა; მათი ნაწილები და აქსესუარები
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
                                                 
თავი 91                                                             საათები და მათი ნაწილები
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
თავი 92                                                              მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და აქსესუარები
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
 
განყოფილება    XIX              იარაღი და საბრძოლო მასალები; მათი ნაწილები და აქსესუარები
 
თავი 93                                                             (ერთადერთი თავი)
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         პირობითად დაშვებული ნივთები
93.01-06                                                               ამ თავით გათვალისწინებული ნივთებისთვის იხილეთ ნაწილი II, §35.
93.04                                                                     ძალადობრივ აქტებშ გამოყენებადი ნივთები. იხილეთ ნაწილი II, §35.
93.07
 
განყოფილება    XX              ქარხნული წარმოების სხვადასხვა ნივთები
 
თავი 94                                                              ავეჯი; საწოლები, ლეიბები, ლეიბისფუძეები, დივანის ბალიშები  და
მსგავსი სატენის მქონე საოჯახო ნივთები; ნათურები და  სანათი  მოწყობილობები, რომლებიც სხვაგან არსად არის მითითებული ან დაკონკრეტებული; მანათობელი (განათებული) ნიშნები, აბრები სახელწოდებით და მისთანანი; ასაწყობი  შენობები
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
თავი 95                                                              სათამაშოები, სხვადასხვა სახის თამაშები და სპორტული ინვენტარი; მათი
       ნაწილებიდა აქსესუარები
დასახელება     სასაქონლო HS კოდი         ■ პირობითად დაშვებული ნივთები
 
95.06   9506.99                                                    მატორიანი სკეიტბორდებისთვის აუცილებელია ნორვეგიის დაბინძურების                                                                                კონტროლის ორგანოს მიერ ავტორიზაცია
თავი 96                                                              ქარხნული წარმოების სხვადასხვა ნივთები
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
 
განყოფილება    XXI             ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო ნივთები და ანტიკვარიატი
 
თავი 97                                                            (ერთადერთი თავი)
                                                                                 დაშვებულია ყველნაირი პირობის გარეშე გარდა წონისა და ზომისა
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ნაწილი  II
შესატანად / სატრანზიტოდ ნივთების დაშვების პირობები
2.1ცხოველები და ცხოველური წამოშობის პროდუქტები
 
2.1.1 ფუტკრები,                                  ცოცხალი ფუტკრებისა და ცვილის სავარცხლების იმპორტი,
წურბელები და                                   ფუტრკებით ან ფუტკრების გარეშე, შეიძლება, განსაკუთრებულ
აბრეშუმის ჭიები                                 შემთხვევებში ავტორიზებული იყოს  ნორვეგიის სურსათის უვნებლობის ორგანოს მიერ.დაპრესილი ფიჭები რომლებიც გამოიყენება ფიჭებში შეიძლება იმპორტირებული იქნეას თუ თან ახლავს წარმოშობის ქვეყანაში საჯარო ხელისუფლების მიერ გაცემული დადგენილება. დედოფლი ფუტკარი, ისევე როგორც პარაზიტები და საშიში მწერების ცოცხალი დამანგრეველები, რომლებიც ამ მწერების კონტროლისთვისგამოიყენებიან და ოფიციალურად აღიარებულ ინსტიტუტებს შორის გაიცვლებიან, გამოირიცხებიან აკრძალვისგან.
 
212 ცხოველის წარმოშობის                 ძირითადი წესები
პროდუქტები, რომელიც                      ცხოველთა და ცხოველური პროდუქტების იმპორტი
განკუთვნილია                                           აკრძალულია ნორვეგიის სურსათის უვნებლობის ორგანოს
ადამიანის ან                                               ავტორიზაციის თაობაზე. არსებობს ამ რეგულაციის რამდენიმე
ცხოველების მიერ                                     გამონაკლისი. დამატებითი ინფორმაცია და გამონაკლისების სია
მოხმარებისთვის /                               შეიძლება მიიღოთ ნორვეგიის სურსათის უვნებლობის.
გამოყენებისათვის                                     სამსახურის მიერ
                                                           ვაშინგტონის კონვენციის თანახმად (CITES) ცხოველების საფრთხის ქვეშ მყოფი სახეობებით ვაჭრობა აკრძალულია ან შეიძლება საჭიროებდეს ლიცენზია.
 
                                                                       ვაჭრობის ავტორიზაცია შეიძლება გაიცეს ბუნების მართვის დირექტორატის მიერ.
                                                           
                                                            ზოგიერთი ძირითადი წესები
 
ზემოთ აღნიშნული რეგულაციების გარდა ვრცელდება დებულებები ხორცის კონტროლის შესახებ გაჟლეტილი ხორცი, ღორის ხორცი, დაჭრილი ხორცი ხორცი, ორგანოები და პროდუქტები, რომლებიც განკუთვნილია ადამიანის მოხმარებისთვის (გარდა დაკონსერვებული ხორცისა), რომელიც დამზადებულია პირუტყვის, ღორის, ცხვრის, თხისა, ცხენის, ფრინველის, ვეშაპის, რეინდიერის, მოზარდის, ირმის, ნუკრის, ხარაბუზის და დათვისაგან, შეიძლებაიმპორტირებულიიქნას   მხოლოდ იმ შემთხვევაშ თუ ავტორიზებულია.ცოცხალი მოლუსკები და ხამაწკები იმპორტირებააკრძალულია.  თევზჭერის დირექტორის ნებართვის გარეშე
 
საქონელი წარმოდგენილი უნდა იყოს ვეტერინარული სერტიფიკატით ექსპორტიორი ქვეყნიდან. სურსათი რომელიც შეიცავს ცხოველურ კომპონენტებს ანუ ხორცის, გულღვიძლის, კვერცხის, სისხლის, რძის ან მშრალი რძის შემცველი პროდუქტები საჭიროებს ავტორიზაციასა და განბაჟების ნებართვას ნორვეგიის სურსათის უვნებლობის ორგანოს მიერ.
 
ძეხვები, პასტები და სხვა მსგავსი საკვები პროდუქტები მხოლოდ საფოსტო გზავნილების სახით შეიძლება გაიგზავნოს.
 
ცხოველისნებისმიერი საკვები რომელიც შეიცავს ცხოველურ პროდუქტს ექვემდებარება ავტორიზაციას. გარდა ამისა, სახელმწიფოს გააჩნია მხოლოდ იმის უფლება რომ შემოატანოს პროდუქტი რომელიც გამოყენებული იქნება საკვებად.იმპორტის ლიცენზია უნდა მიღებულ იქნას ნორვეგიის სურსათის უვნებლობის ორგანოსგან იმპორტის საბაჟო რეჟიმში. გამონაკლისები დაშვებულია დაკონსერვებულ სქონელზე და ჩიტების საკვებზე.
 
                                                           
 
 
2.1.3 დაბინძურებული                        დაბინძურებული ნივთები, როგორიცაა, კონტეინერები
ნივთები                                              რომელიც გამოიყენება ცხოველების, ცხოველური პროდუქტების, გაუწმენდავი მატყლისა ან სხვა ძუძუმწოვართა თმის შესანახად,ექვემდებარება აკრძალვას ნორვეგიის სურსათის უვნებლობის ორგანოს მოერ.
 
2.2 თევზი და თევზის                         ახალი, არ გაყინული, სკუმბრიალის იმპორტი აკრძალულია
პროდუქტები;                                     თევზჭერის სამინისტროს მიერ.
თევზჭერისას                                              ცოცხალი ლობსტერის იმპორტირება აკრძალულია, თუ არ
გამოყენებული ნივთები                           არის წარმოდგენილი ექსპორტიორი ქვეყნის ხელისუფლების წერილობითი განცხადებით, რომ ლობსტერის დაავადება Gaffkemi არ არის გამოვლენილი, გარდა ამისა, საჭიროა ნებართვა  თევზჭერის დირექტორისგან.
 
ცოცხალი მოლუსკები და ხამაწკები იმპორტირებააკრძალულია.
თევზჭერის დირექტორის ნებართვის გარეშე.
 
გასამრავლებელი თევზი, სალმინოდასა და მტკნარი
წყალმცენარეები/კრიშოფი არ შეიძლება იმპორტირებულ იყო
ნორვეგიის სურსათის უვნებლობის ორგანოს ნებართვის გარეშე.
 
2..3 მცენარეები და                             ყველა მცენარეს და მისი ნაწილს განკუთვნილს გაშენისთვის
მცენარეული პროდუტები                 ან გამრავლებისთვის, და გაურეცხავი ფესვიანი ბოსტნეულს თან უნდა ახლდეს ჯანმრთელობის სერთიფიკატი.
სერტიფიკატი გარკვეულ შემთხვევებში უნდა დაამტკიცოს ნორვეგიის სურსათის უვნებლობის ორგანომ საბაჟო განბაჟების დაწყებამდე. ლიცენზია უნდა იყოს მიღებული გარკვეული ბოსტნეულის იმპორტისათვის.
 
კონკრეტული სახის, ბოსტნეულის, ხილის და კენკრის იმპორტი წლის გარკვეულ პერიოდებში აკრძალულია
 
ნორვეგიის სურსათის უვნებლობის ორგანოდან გლუკოზის და გლუკოზის სიროპის იმპორტისათვის საჭორიოა ლიცენზია. 
 
ხის და ტყის მასალების იმპორტი ექვემდებარება ნებართვას ნორვეგიის სურსათის უვნებლობის უსაფრთხოების შესახებ.
 
ვაშინგტონის კონვენციის თანახმად, მცენარეთა საფრთხის ქვეშ მყოფ სახეობებში ვაჭრობა აკრძალულია ან შეიძლება საჭიროებდეს ლიცენზიას. ვაჭრობის ავტორიზაცია შეიძლება გაიცეს ბუნების მართვის დირექტორატის მიერ
 
24 სასმელები,                                    ღვინო, ხილის ღვინო, ალკოჰოლი და იზოპროპოლის ალკოჰოლი
ალკოჰოლური სასმელები                  (იზოპროპანოლი) შესაძლებელია მხოლოდ შტატოს ღვინის
და ძმარი                                                    მონოპოლია (A / S Vinmonopolet) ან ამ ორგანოს ნებართვით, თუნდაც ლუდის იმპორტისთვის.ფარმაცევტული პროდუქტები გათავისუფლებულია მონოპოლიიდან.
                                                         
                                                          იმ შემთხვევაში, თუ სასმელი იმპორტირებულია კერძო პირებისაგან და განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის, ასეთი ნებართვა შეიძლება გაიცეს წერილობითი განცხადების შესაბამისად.
                                                                    
                                                                     ამგვარი ნებართვა შეიძლება მაქსიმუმ 4 ლიტრ ალკოჰოლურ სასმელთან ერთად გაიცეს.
 
აკრძალულია 60% -ზე მეტი სპირტიანი ალკოჰოლური სასმელების იმპორტირება.
 
ალკოჰოლური სასმელების იმპორტი აკრძალულია 20 წლამდე ასაკის ადამიანებისთვის.
 
ნორვეგიის და უცხოეთის ფირმების წარმომადგენლებისთვის ნებადართულია ალკოჰოლური სასმელების და ღვინის საჭირო ნიმუშების იმპორტი თუ მათ მიიღეს ნებართვა A / S Vinmonopolet-სგან
 
ალკოჰოლური ესენციები უნდა დამტკიცდეს ტექნიკური ალკოჰოლური კომიტეტის მიერ, რომელიც ასევე არის იმპორტის ლიცენზიების გაცემაზე პასუხისმგებელი.
 
ღვინო და გამოხდილი ალკოჰოლური სასმელები მხოლოდ ფოსტა შეიძლება გაიგზავნოს.
 
 
2.5 თამბაქო და                                    დაბეგრილი თამბაქო და თამბაქოს ნაწარმი შეიძლება მხოლოდ
თამბაქოს ნივთები                                    კომერციულად იმპორტირებული იქნას მხოლოდ იმ იმპორტიორების მიერ რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან საბაჟო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან.
 
 
2.6 ნარკოტიკები                                 ოპიუმის, მორფინის, კოკაინის და სხვა ნარკოტიკული საშუალებების ნივთები შეიძლება გაიგზავნოს სამედიცინო ან სამეცნიერო მიზნებისთვის, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იმპორტირებულია იმ კომპანიების მიერ, რომლებმაც სპეციალური ნებართვა მიიღეს ნორვეგიის სამედიცინო სააგენტოდან.
                                                           ნარკოტიკული საშუალებები შეიძლება გაიგზავნოს მხოლოდ ეგზემპლარად ან რეგისტრირებულ ნივთებად.
 
2.7 მინერალები                                  ნიადაგის გაუმჯობესების პროდუქტები, მიწა, პროდუქტები რომელიც სასარგებლოა ნაყოფიერებისა და ნიადაგისთვის, კომპოსტირებადი პროდუქტები, ტორფი და ა.შ., ექვემდებარება ნებართვას ნორვეგიის სურსათის უვნებლობის ორგანოს მიერ.
 
2.8 ქიმიური პროდუქტებიი                შხამქიმიკატები რომელიც არ ათავისუფლებს შხამიანი ან გამაღიზიანებელ გაზს ან სინესტეს და განკუთვნილია სამედიცინო ან სამეცნიერო გამოყენებისათვის, შეიძლება გაიგზავნოს საფოსტო საფოსტო პარკები ან რეგისტრირებულ ნივთები. ასეთი პროდუქტები, როგორც წესი, წარმოდგენილი უნდა იყოს პროდუქტის რეესტრის მიერ გაცემული ქვითრით
 
2.9 ფარმაცევტული
პროდუქცია
 
2.9.1 სამკურნალო                                         ნორვეგიის სამკურნალო განყოფილებას გააჩნია ფარმაცევტული
საშუალებებში                                     პროდუქტების შემოტანის ექსკლუზიური უფლება
გამოყენებული                                    ამ ორგანოს გარკვეულ პირობებში შეუძლია სხვებისთვის
მედიკამენტები და                                        ავტორიზების უფლების მიცემა. იმპორტისთვის ნებართვას
სხვა პროდუქტები                                     წყვეტს ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს.
სრატები ვაქცინები და სხვა ბაქტერიოლოგიური და სეროლოგიური პრეპარატები შეიძლება გამოიტანილ იქნას ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული ლაბორატორიებისა და ინსტიტუტების მიერ.
                                                                      
რადიოსტოპების იმპორტი უნდა იყოს ავტორიზებული სახელმწიფო ინსტიტუტის მიერ (Statens institutt for strålehygiene).
 
რადიოაქტიური ელემენტები შეიძლება გაგზავნის იყოს მხოლოდ მცირე რაოდენობით ფოსტით და მხოლოდ პოსტსაბჭოთა ან რეგისტრირებული ნივთებით.
 
3.0 კოსმეტიკა                                      ალკოჰოლის შემცველი სუნამოები, კოსმეტიკური და სანიტარიული პროდუქტები უნდა დამტკიცდეს ტექნიკური ალკოჰოლური კომიტეტის მიერ.
31 ფოტოგრაფიული ან                        აკრძალულია ამორალური პორნოგრაფიული პუბლიკაციების,
კინემატოგრაფიული                                 სურათების, ფილმებისა და ვიდეოების გავრცელება. არის თუ
საქონელი                                            არა თუ არა პორნოგრაფიული საკითხი უკანონოა, გადაწყვეტს პოლიცია.
3.2 ნაბეჭდი წიგნები,                           ნორვეგიის ეროვნული ბანკის შენიშვნები და მონეტები, ასევე
გაზეთები,                                           ნორვეგიის და უცხოური ფასიანი ქაღალდები არ შეიძლება
ნახატები და                                        შემოიტანონ ნორვეგიაში, ნორვეგიის ეროვნული ბანკის
ბეჭვდითი ინდუსტრიი                       ნებართვის გარეშე. თუმცა, ლიცენზირებულ უცხოურ ბანკებს
სხვა პროდუქცია                                       ფულისა და ფასიანი ქაღალდების იმპორტის ნებართვა ენიჭებათ. გარდა ამისა, ნორვეგიის ექსპორტირებული საქონლის გაცვლისა და საბანკო პროდუქტების გადასახადების გადახდა შესაძლებელია წინასწარი ნებართვის გარეშე.
3.3 მანქანები და სხვ.                           გამოყენებული სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის (ტრაქტორების, კომბინირების და ა.შ.) იმპორტისთვის, ექსპორტიორი ქვეყნის მცენარეთა ინსპექციიდან დამოწმებული სერტიფიკატი მოითხოვება, იმის შესახებ რომ დანადგარები გაწმენდილი იქნა მიწისგან.
34 რადიო და                                       რადიო დანადგარის იმპორტი, ანუ ყველა ტიპის აღჭურვილობა
სატელეკომუნიკაციო                          რომლიც ემსახურება ინფორმაციის უკაბელო გადაცემას, ან
აღჭურვილობა                                     მიღებას (როგორიცაა საუბრის, ნავიგაციის სიგნალების და ა.შ.),
მაგალითად, რაციები, პულტები, უკაბელო ტელეფონებზე და ა.შ. უნდა აკმაყოფილებდეს შესაფამის მოთხოვნებს და ეკისტება ატარებდეს ევროკომისიისშესაბამისობის ნიშანს. ევროკომისიის შესაბამისობის ნიშანდების დაკისრება ხდება მწარმოებლის პასუხისმგებლობით, მისი ეკონომიკური უფლებამოსილების მქონე ევროპული ეკონომიკური სფეროს წარმომადგენელი ან მისი აპარატის წარმომადგენელი პირის რომელსაც ევალება ბაზარზე აპარატის განთავსება.რადიო დანადგარებსა და სატელეკომუნიკაციო ტერმინალის აღჭურვილობის თან უნდა ახლდეს მოქმედი საიდენტიფიკაციო ნომერი.
 
34 იარაღი, სამხედრო                          ცეცხლსასროლი იარაღი, საბრძოლო მასალა და მათი
საქონელი და ა.შ                                 ნაწილები, მათ შორის ბომბები, ყუმბარები და სხვა მიმღები აღჭურვილობა, პოლიციის ნებართვას ექვემდებარება.
                                                           ეს ასევე ეხება პატენტის მკვლელებს მათ შორისა ვაზნა, მაგრამ არა საჰაერო იარაღი და პისტოლეტები.
                                                                       ცეცხლსასროლი იარაღისა და დატვირთული ლითონის კარტრიჯების, პორტატული ცეცხლსასროლი იარაღის, არტილერიის ფსევებისა და მატჩების ასაფეთქებელი ელემენტების პოსტით ტრანსპორტირე არ არის ნებადართული.
                                                                       აკრძალულია მავნე ნივთების იმპორტი, ანუ ისეთი ნივთები, რომლებიც შექმნილია ან შეიძლება შეიცვალოს ისე, რომ ისინი გამოყენებულ იქნეს ძალადობრივი მიზნებით და რომელთა ძირითადი პრაქტიკული მიზანი არ არსებობს.  სახელმწიფო დაბინძურების კონტროლის ორგანოს შეუძლია ამ აკრძალვისგან გათავისუფლება.
ნაწილი III:
სპეციალური დებულებები, საბაჟო და სხვა
 
31 საბაჟო დეკლარაციების                   - ტვირთის მიმღებთა დაგამზავნთასახელებიდა მისამართები.
მიმღებმა უნდა                                    - წარმოშობის ქვეყნები.
წარმოადგინონ                                    - აღწერილი საქონლის აღწერა და ჰარმონიზებული სისტემის
დეკლარაციის დეტალები                    კოდის ინდექსი
დადგენილი წესით,                             - მთლიანი და წმინდაწონა.
ანუ:                                                    - თითოეული ნივთის ღირებულება, გამოყენებულივალუტის მითითებით.
                                                                       - ტვირთგამგზავნის ხელმოწერა (ხელნაწერი).
                                                                       გარდა ამისა, საბაჟო დეკლარაციაში უნდა გაკეთდეს საბაჟო რეგლამენტის (სატრანსპორტო საშუალებების, საჩუქრების, ნიმუშების ან / და დოკუმენტების კომერციულ ღირებულებათა გარეშე, საქონლის დაბრუნების ან დროებით აღიარების გარეშე) საქონლის მდგომარეობის შესახებ გარკვეული დამატებითი განცხადებები.
 
3.2 დეპეშას თან უნდა                         (ა) კომერციული ინვოისი
დაურთოთ ინვოისი                            კომერციული ინვოისი დუბლიკატში უნდა იყოს სავალდებულო ყველა სახის საბაჟო კლირენსი, რომელიც შეიცავს კომერციულ ნივთებს.
კომერციული ინვოისი უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
- გამყიდველი და მყიდველის სახელები და მისამართები;
- გამგზავნისა და ადრესატენტის სახელები და მისამართები (თუ განსხვავდება გამყიდველი და შემსყიდველი);
- მიმღების სახელი და მისამართი (თუ განსხვავდება მყიდველისგან);
- ინვოისის ადგილი და თარიღი;
- შეკვეთის ან შეძენის თარიღი;
- დასახელების, წოდება, ბუნება, წონა, ნიშნები და ნომრები;
- საგნების შინაარსის დეტალური აღწერა, საქონლის სახეობის მითითება, ნივთების ჯამური რაოდენობა (ნაწილები, წონა და ზომები, შესაბამისადნორმალური სავაჭრო პრაქტიკა);
- თითოეული პუნქტის ჰარმონიზებული სისტემის კოდი ინდექსი;
- თითოეული ნივთის წარმოშობის ქვეყანა;
- ერთეულზე შეთანხმებული ფასი და გამოყენებული ვალუტა, რომლის ოდენობაც არის ციტირებული;
- მიწოდების ვადები (Incoterms 2000), მითითებით საფოსტო (საქონლის ღირებულებაში შეყვანისას, ეს უნდა იყოს მითითებული).
- გადახდის პირობები;
- ინფორმაცია ფასდაკლებებზე, სხვა ფასების შემცირებაზე და მათი ბუნების აღწერაზე (ფულადი ფასდაკლებით, რაოდენობის ფასდაკლებით და სხვა მსგავსი ფასების შემცირება).
 
შემდგომში რეკომენდებულია სწრაფი განბაჟება უზრუნველყოს:
- დღგ-ის შემსყიდველის ნომერი;
- საბაჟო საკრედიტო ანგარიშის ნომერი მყიდველის საბაჟო ორგანოებთან.
კომერციული ინვოისები ყოველთვის უნდა დაერთოს ტვირთის მიმაგრებული დისპეტჩერიზაციის ნოტას.
 
(b) პროფორმის ინვოისი
პრომო-ინვოისი საჭიროა არაკომერციული ღირებულების ნივთებისთვის. პროფორმის ინვოისი უნდა შეიცავდეს
შემდეგი ინფორმაცია:
- ტვირთგამგზავნისა და მიმღების სახელები და მისამართები;
- პროფორმის ინვოისის საკითხის ადგილი და თარიღი;
- საქონლის წარმოშობის ქვეყნები;
- უხეში და წმინდა წონა;
- დეტალების დეტალური აღწერა, სასურველია ჰარმონიზებული სისტემის კოდი ინდექსი;
- ნივთის ღირებულება, რომელიც გამოიყენება სავალუტო კონვერტში, მათ შორის ტექსტი "საბაჟო მიზნით მხოლოდ";
- პროპორტის ინვოისის გამოყენების (მაგ. საჩუქარი, ნიმუში, სარემონტო და დაბრუნების მიზნით) ქვეყანა)).
პროპორციული ინვოისები ყოველთვის უნდა დაერთოს დისპეტჩერიზაციის შენიშვნას.
 
 
3,3 წარმოდგენილ                       ა) წარმოშობის სერტიფიკატები
 უნდა იქნეს                               EEC- სა და EFTA ქვეყნებს შორის გაცვლითი საქონლისათვის
წარმოშობის                               წარმოშობის სერტიფიკატი უნდა იყოს დამოწმებული EUR.1
სერთიფიკატები,                        ფორმულით ან ინვოისის ექსპორტიორის დეკლარაციით -
იმპორტის ნებართვები               შეღავათიანი საბაჟო კლირენსის სტატუსის მოსაპოვებლად.
და ა.შ.                                                  (ეს ექსპორტის ავტორიზაციის ნომერი არ არის, ექსპორტიორის
დეკლარაცია უნდა შეიცავდეს თავდაპირველ ხელმოწერას ექსპორტიორისგან).GSP- ს სერტიფიკატის სერტიფიკატი საჭიროა განვითარებად ქვეყნებში წარმოშობილი საქონლის შეღავათიანი სისტემის გამოყენებისათვის.წარმოშობის სერტიფიკატები ყოველთვის უნდა დაერთოს დისპეტჩერიზაციის შენიშვნას.
 
ბ) იმპორტის ნებართვა
იმპორტის ნებართვები და ა.შ. უნდა იყოს გათვალისწინებული იმპორტიორი I და II ნაწილებში სპეციალურად აღნიშნულ შემთხვევებში. გარდა ამისა, იმპორტიორი ვალდებულია წარმოადგინოს კლირენსის დროს, იმპორტის ლიცენზიები, რომელთაც მოითხოვს "ექსპორტისა და იმპორტის რეგულარულობის ოფისი“
34 სხვა
საბაჟო დებულებები
 
341 ფისკალური და                    თუ იმპორტირებული საქონელი 200 NOK- ზე ნაკლებია,
საბაჟო გადასახადები                           იგი თავისუფლდება მოვალეობა და გადასახადებისგან.
იმპორტის შეზღუდვების მქონე საქონლის გამოკლებით (როგორიცაა ალკოჰოლური სასმელები და თამბაქო).
სასაჩუქარი ნივთები, ერთი კერძო პირიდან მეორესთვის, საერთო ღირებულებით 1.000 NOK, გადასახადისა და გადასახადებისგან თავისუფალია. სპირტი, ღვინო, ალკოჰოლური სასმელები და თამბაქო არ ჩაითვლება როგორცსაჩუქრები.
NOK 200-7000 ღირებულების მქონე კერძო პირების კონფიდენციალურობა განისაზღვრება გამარტივებული კლირენსის პროცედურის შესაბამისად. ეს დააჩქარებს განბაჟების პროცესს და განბაჟების საფასურს ნაკლებს ხდის ვიდრე ჩვეულებრივი იმპორტის დეკლარაციისთვის.
წინააღმდეგ შემთხვევაში, საბაჟო ვალდებულებათა და გადასახადების გაანგარიშების ჩათვლით, ერთიან ადმინისტრაციულ დოკუმენტზე (SAD) შესრულებული სრული იმპორტის დეკლარაცია უნდა წარედგინოს საბაჟო კომერციულ იმპორტის საქმიანობაში ჩართულ ყველა ბიზნეს-საწარმოს.
იმპორტიორებს შეუძლიათ აირჩიონ თავიანთი საბაჟო კლირენსის ან საექსპედიტორო აგენტების გამოყენება
 
342 საბაჟო                                  ნორვეგიის პოსტი მოქმედებს როგორც საექსპედიტორო აგენტი
კლირენსი                                   სხვა სატვირთო კომპანიებთან კონკურენციაში.
პროცედურები                           საფოსტო საბაჟო განბაჟება ემყარება საბაჟო საწყობში გაცემული სასაწყობო შენატანების წესებსა და ნებართვებს.
 
343 კონტროლის                         საბაჟო ორგანოს მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში, ცალკეული
ფორმალობები                            ქვეყნებიდან ყველა პროდუქტი უნდა გამოიყოს კონტროლის მიზნით. შემთხვევითი საკონტროლო ტესტები შეიძლება განხორციელდეს ცალკეული ნივთებისთვის.
35 დებულებები                          ეს არის პრინციპი, რომ ყველა საქონელი, რომელიც
დარღვევების შესახებ                 შემოტანილია ან ექსპორტირებულია ნორვეგიიდან, უნდა გამოცხადდეს საბაჟოზე და საბაჟო დეკლარაცია უნდა იყოს მკაცრად ზუსტი.
 
 
 
 
 
 
შესაბამისი ნორვეგიის ხელისუფლების მისამართების ჩამონათვალი
 
 
 
ნორვეგიის სურსათის უვნებლობის ორგანო
Felles postmottak
PO BOX 383
NO-2381 Brumunddal
ნორვეგია
ელ-ფოსტა: postmottak@mattilsynet.no
ტელეფონი: +47 23 21 68 00
ფაქსი: +47 23 21 68 01
 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის დირექტორატი
PO BOX 7000 St. Olavs plass
NO-0130 OSLO
ნორვეგია
ტელეფონი: + 47 81 02 03 26
 
ბუნების მართვის დირექტორატი
NO-7485 Trondheim
ნორვეგია
ტელეფონი: +47 73 58 05 00
 
სამოქალაქო დაცვისა და საგანგებო სიტუაციების დაგეგმვის დირექტორატი
PO BOX 2014
NO-3103 ტენსბერგი
ნორვეგია
ტელეფონი: +47 33 41 25 00
ფაქსი: +47 33 31 06 60
ელ-ფოსტა: postmottak@dsb.no
 
 
თევზჭერის დირექტორატი
PO BOX 2009 Nordnes
NO-5817 Bergen
ნორვეგია
ტელეფონი: +47 55 23 80 00
ფაქსი: +47 55 23 80 90
ელ-ფოსტა: postmottak@fiskeridir.no
 
 
ნორვეგიის დაბინძურების კონტროლის ორგანო
PO BOX 8100 Dep
NO-0032 ოსლო
ნორვეგია
ტელეფონი: +47 22 57 34 00
ფაქსი: +47 22 67 67 06
ელ-ფოსტა: postmottak@sft.no
 
 
ნორვეგიის მედიკამენტების სააგენტო
Sven Oftedalsvei 8
NO-0950 OSLO
ნორვეგია
ტელეფონი: +47 22 89 77 00
ფაქსი: +47 22 89 77 99
ელ-ფოსტა: post@noma.no
http://www.noma.no
 
ნორვეგიის სოფლის მეურნეობის ორგანო
PO BOX 8140 Dep
NO-0033 OSLO
ნორვეგია
ტელეფონი: +47 24 13 10 00
ფაქსი: +47 24 13 10 05
ელ-ფოსტა: postmottak@slf.dep.no
 
 
ნორვეგიის პოსტი და სატელეკომუნიკაციო ორგანო
PO BOX 447 Sentrum
N0-0104 OSLO
ნორვეგია
ტელეფონი: + 47 22 82 46 00
ფაქსი: + 47 22 82 46 40
ელ-ფოსტა: postmaster@npt.no
 
 
სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტრო
PO BOX 8007 Dep
N0-0030 ოსლო
ნორვეგია
ტელეფონი: +47 22 24 90 90
ფაქსი: +47 22 24 95 55
ელ-ფოსტა: postmottak@lmd.dep.no