არგენტინა

  

 

მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) გავრცელებით გამოწვეული  სატრანსპორტო მიმოსვლის მკვეთრი შემცირების გამო, დროებით შეჩერებულია საქართველოდან ამ ქვეყანაში საერთაშორისო წერილობითი კორესპონდენციის, ამანათისა და EMS გზავნილების გაგზავნა.

 

აღნიშნულ ქვეყანაში შესაძლებელია გზავნილი AVIA-ს გაგზავნა.


 

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ესპანური, ფრანგული, ინგლისური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს - 40 ARS;
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 30 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.correoargentino.com.ar
 
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ფრანგული, ინგლისური, ესპანური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 5 ადგ.ვალუტა/$1.3;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 1 თვე;
üმაქსიმალური - 2 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.correoargentino.com.ar
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 
    იურიდიული პირებისთვის 
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5/6
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1 იანვარი, 4,5,24 მარტი, 2,19 აპრილი, 1,25 მაისი, 17,20 ივნისი, 8,9 ივლისი, 17,19 აგვისტო, 12 ოქტომბერი, 18 ნოემბერი, 8,25 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.correoargentino.com.ar
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
 
ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება არგენტინის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
ასანთი; ქერელი; კანიფოლი; ცვილი; ცოცხალი ცხოველები, ფუტკრის, წურბელების, აბრეშუმის ჭიის გარდა, აგეთვე პარაზიტები და მავნე მწერების გამადგურებელები, რომლებიც განკუთვნილნი არიან ამ მწერების კონტროლისათვის და ოფიციალურ ორგანიზაციებს შორის გაცვლისათვის (ფუტკარს უნდა ახლდეს გზავნილების მიმღებ ქვეყანაში აკრედიტებული არგენტინის კონსულის მიერ ვიზადასმული სანიტარული სერტიფიკატი); შინშილა და ვიკუნია; სიმინდი ან მისი ნაწილები ტაროებად; ყვავილები; პიკრინის მჟავა; ნატრიუმის მჟავა; მარილის მჟავა; კარბოლმჟავა, რძის, ფტორის, ძმრის, ხის, ჭიანჭველას მჟავები; ალდეგიდი, ამიაკი ხსნარში; მინერალური სასუქი; გუდრონი; მინერალური ან მცენარეული ფისი; გამომწვარი შაქარი; ბენზოლი; ლაქი; ბარიუმის ორჟანგი; კალციუმის ნახშირბადული ნაერთი; ნატურალური კაუჩუკი; ქლორიდული ნატრიუმი ან კალიუმი;  გუდრონის ბაგირი; ნავთობზე ან ტერპენტინის ზეთზე დამზადებული თხევადი საღებავები; არაყი; ტერპენტინის ზეთი; შალის ბამბა, მინერალური ზეთები; ნახშირბადის მჟავე მარილი; მცენარეთა ულვაში; ცხიმები; გლუკოზა; გლიცერინი; თამბაქო ფუთებში, შეკვრაში; გოგირდზე დამზადებული მელანი; რეზინით გაჟღენთილი მუშამბა; ტალკი პაკეტებში; ხსნარები ან ალკოჰოლური ნაყინი; მაგნეზიის სანთლები; სამედიცინო პრეპარატი - "ფრიდმანის ვაქცინა"; მცენარეები და ბანანის ხეების, გუავის, სორგოს ყლორტები; იარაღი, სამხედრო აღჭურვილობა; ქიმიური პროდუქტები, რომლებიც გამოიყენება ასაფეთქებელი ნივთიერებების წარმოებისას; ბენგალის ცეცხლი ფეიერვერკებისათვის; ქერელის გვარლი; კანაფი; ნავთობი და ნავთობპროდუქტები; პარაფინი; საავტორო უფლებების დამრღვევი სამეცნიერო, ლიტერატურული და  მხატვრული ნაწარმოებები; სპირტი; ფისით გაჟღენთილი კორპის ნაფხვენი; ასფალტი; გოგირდი; ქაფური; ჯვალო; კირი; ხის ნახშირი ფხვნილის სახით; ქვის ნახშირი ან კოქსი; ეთერის ყველა სახეობა; გაზი და გაზოლინი; გუანო, ჯუთი; ჭიანჭველების გასანადგურებელი ფხვნილი; ნავთი; დაფხვნილი ლუქი; გვარჯილა; საბანკო ბილეთები; ძვირფასეულობა; ლატარიის ბილეთები; პალმის ბოჭკო; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად, პირობითად დაშვებული საგნები:

ნახმარი თეთრეული და ტანსაცმელი - სანიტარული სადგურების მიერ ჩატარებული დეზინფექციის შესახებ ცნობის საფუძველზე; ფული, ფასეულობები, ძვირფასი საგნები, მონეტები - მხოლოდ ფასგამოცხადებული გზავნილებებით; ოპიუმი, მორფი კოკაინი და სხვა ნარკოტიკები - მხოლოდ ფასგამოცხადებული გზავნილებით - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ნებართვით; თესლი, მხოლოდ ნიმუშების სახით, ყოველი სახეობა წონით არაუმეტეს 200 გრ.-ისა; ვოლტმეტრები - სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წონისა და ზომის განყოფილების ნებართვით; თუჯი, ინსექტიციდები, რკინა, ქაღალდი და ფოტომგრძნობიარე ფირფიტები, რადიოგრაფიული ფირი, პენიცილინი, ბატარეები და ქლიბები მრეწველობის სამინისტროსთან არსებული ექსპორტისა და იმპორტის დირექციის ნებართვით; ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები და სუბპროდუქტები - დანიშნულების ქვეყნის სავეტერინარო სამსახურის მიერ გაცემული ნებართვით.