მალი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი 
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას - 75000 FCFA;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ფრანგული, ინგლისური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს - 1.97 SDR**;
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 2 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი http://globaltracktrace.ptc.post
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 631.3367 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია ინგლისური, ფრანგული;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას - 75000 FCFA;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - არა;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - არა;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 3 თვე;
üმაქსიმალური - 6 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი http://globaltracktrace.ptc.post
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.

 

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 
    იურიდიული პირებისთვის 
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები 
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი 
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება მალის ოფიციალურ წყაროს

 

 

ნაწილი  I                              

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები

თავი  1                                                                 ცოცხალი   ცხოველები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები

 01.01-06                                                                ყველა ცოცხალი ცხოველი, გარდა ფუტკრებისა და წურბელებისა

 

                                                                                                                                                       პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                                               ფუტკრები და წურბელები

 

თავი  2                                                                 ხორცი და საჭმელად ვარგისი შიგნეული

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი           ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

02.01-10                                                                ყველა სახის ხორცი და შიგნეული.

 

თავი 3                                                                  თევზი და კიბოსნაირები, მოლუსკები და სხვა წყლის ბინადარი   

                                                                              უხერხემლოები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

03.01-07                                                                მოცემული სახის ყველანაირი პროდუქტი.

 

                თავი 4                                                                   რძის ნაწარმი; ფრინველის კვერცხი; ნატურალური თაფლი; ცხოველური    წარმოშობის საჭმელად ვარგისი პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან არ არის გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებული    

                                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი 5                                                                   ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან  არ არის გათვალისწინებული ან დაკონკრეტებული

 

განყოფილება I I                       მცენარეული პროდუქტები

  თავი 6                                                                   ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები, ფესვები და მსგავსნი;   

         მოჭრილი ყვავილები და დეკორატიული მცენარეულობა

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 7                                                                   საკვებად გამოყენებული ბოსტნეული და ზოგიერთი ძირნაყოფები და  

         ბოლქვნაყოფები

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

თავი 8                                                                    საკვებად გამოსადეგი ხილი და თხილეული; ციტრუსოვანთა ან ბაღჩეული მცენარეების ქერქი

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

თავი 9                                                                    ყავა, ჩაი, მატე და სანელებლები

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

თავი 10                                                                  მარცვლოვნები

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

თავი 11                                                                  ფქვილ-ბურღულეულის მრეწველობის პროდუქტები; ალაო; სახამებელი, ინულინი, ხორბლის წებოვანა

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

თავი 12                                                                  ცხიმოვანი თესლები და ნაყოფები; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი და ნაყოფები; სამრეწველო და სამკურნალო მცენარეები; ჩალა და ფურაჟი

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

თავი 13                                                                  ლაქი, წებო, ფისები და სხვა მცენარეული წვენები და ექსტრაქტები

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

თავი 14                                                                  მცენარეული საღებავი მასალები; მცენარეული პროდუქტები, რომლებიც სხვაგან არსად არის მითითებული ან დაკონკრეტებული

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

განყოფილება   III              ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და მათი გახლეჩის პროდუქტები;

                                              მომზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები

 

  თავი 15                                                                (ერთადერთი თავი)

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

განყოფილება    IV              მზა საკვები პროდუქტები; უალკოჰოლო და ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი; 

                                                თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები

 

  თავი 16                                                                ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან დამზადებული პროდუქტები

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 17                                                                 შაქარი და შაქრის შემცველი საკონდიტრო ნაწარმი

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 18                                                                კაკაო და კაკაოს ნაწარმი

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 19                                                                მარცვლოვანების, ფქვილის, სახამებლის ან რძის მზა პროდუქტები;    საკონდიტრო  ნაწარმი

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 20                                                                ბოსტნეულისაგან, ხილის, თხილეულისა და მცენარეთა სხვა   ნაწილებისაგან მომზადებული პროდუქტები

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 21                                                                სხვადასხვა მზა საკვები პროდუქტები

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 თავი 22                                                                 უალკოჰოლო და ალკოჰოლური სასმელები; ძმარი

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 თავი 23                                                                 კვების მრეწველობის ნარჩენები და მონარჩენი მასალები; ცხოველების მზა   საკვები

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

თავი 24                                                                 თამბაქო და ქარხნული წარმოების თამბაქოს შემცვლელები

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

24.01-03                                                                    მოცემული სახის ყველა(ნაირი) პროდუქტი.

განყოფილება V                       მინერალური  და ნავთობპროდუქტები

  თავი 25                                                                 მარილი, გოგირდი; მიწა და ქვა; საბათქაშე მასალები, კირქვა და ცემენტი

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 26                                                                 მადნეული, წიდა და ნაცარი

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 27                                                                 მინერალური საწვავი, ნავთობპროდუქტები და მათი გამოხდის  პროდუქტები; ბიტუმოვანი ნივთიერებები; მინერალური ცვილები.

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

განყოფილება VI                       ქიმიური ან მოკავშირე მრეწველობის პროდუქტები

 თავი 28                                                                  არაორგანული ქიმიური ნივთიერებები; ძვირფასი ლითონების, იშვიათი  

         ლითონების, რადიაქტიური ელემენტების ან მათი იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული შენაერთები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 თავი 29                                                                  ორგანული ქიმიური ნივთიერებები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 თავი 30                                                                  ფარმაცევტული პროდუქცია

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 თავი 31                                                                   სასუქები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 თავი 32                                                                   სათრიმლავი ან საღებავი ექსტრაქტები; ტანინები და მათგან წარმოებული   

          პროდუქტები; საღებავები, პიგმენტები და სხვა საღებავი ნივთიერებები;  

          საღებავები და ლაქები; ფითხნი და სხვა სალესი მასალები; მელანი

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 თავი 33                                                                   ეთერზეთები და რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური და       

          ტუალეტის საშუალებები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 თავი 34                                                                   საპონი, ზედაპირული მოქმედების ორგანული რეაგენტები, სარეცხი 

 საშუალებები, საპოხი მასალები, ხელოვნური ცვილები, დამზადებული

 ცვილები, საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებები, სანთლები და  

 მსგავსი ნაწარმი, საძერწი ცვილები, სტომატოლოგიური ცვილები და 

 თაბაშირზე დამზადებული სტომატოლოგიური პრეპარატები.

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 თავი 35                                                                    ალბუმინოიდური ნივთიერებები; სახეცვლილი სახამებელი; წებოები;  

          ენზიმები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

თავი 36                                                                  ასაფეთქებელი ნივთიერებები; პიროტექნიკური ნაწარმი; ასანთი;  

           პიროფორული შენადნობები; ზოგიერთი საწვავი პრეპარატი 

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი             შესატანად აკრძალული ნივთები

36.01-06                3601.00                                   სატყორცნი ასაფეთქებელი ფხვნილები

                                3602.00                               ფეთქებადი ნივთიერებები

                                3603.00                                   დეტონატორები, ვერცხლისწყლიანი სადეტონაციო ფისტონები

                                3604.10                                   რაკეტები

                                3604.90                                

                                3605.00                                ასანთი

                                3606.10                                    წვადი ნივთიერებები

 თავი 37                                                                  ფოტოგრაფიული ან კინემატოგრაფიული საქონელი

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 თავი 38                                                                   სხვადასხვა ქიმიური პროდუქტები

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

განყოფილება    VII               პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი; რეზინა და მისგან დამზადებული ნაწარმი

 თავი 39                                                                  პლასტმასა და მისგან დამზადებული ნაწარმი

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

თავი 40                                                                  რეზინა და მისგან დამზადებული ნაწარმი

განყოფილება   VIII              დაუმუშავებელი ტყავი, ბეწვი და მათგან დამზადებული ნაწარმი;   

                                                  საუნაგირე ნაწარმი და აღკაზმულობა; სამოგზაურო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი 

                                                  საქონელი; ცხოველთა ნაწლავისაგან დამზადებული ნაწარმი (გარდა აბრეშუმის ჭიის

                                                  ნაწლავისა)

 

  თავი 41                                                                 დაუმუშავებელი ტყავი (გარდა ბეწვისა)

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 42                                                                 ტყავისაგან დამზადებული ნაწარმი; საუნაგირე ნაწარმი და 

 აღკაზმულობა; სამოგზაურო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი 

 საქონელი; ცხოველთა ნაწლავისაგან დამზადებული ნაწარმი (გარდა 

  აბრეშუმის ჭიის ნაწლავისა)

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 43                                                                  ბუნებრივი და ხელოვნური ბეწვი; მათგან დამზადებული ნაწარმი

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

განყოფილება    IX                ხე და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი; კორპი და კორპისგან დამზადებული ნივთები; ჩალისგან,

                                                 სპარტოსა და სხვა დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული ნაწარმი; კალათები და მოწნული

                                                 ნაწარმი

   თავი 44                                                                ხე და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

   თავი 45                                                                კორპი და კორპისგან დამზადებული ნივთები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

   თავი 46                                                                 ჩალის,  ესპარტოსა  და სხვა დასაწნავი მასალისაგან დამზადებული   

                                                                     ნაწარმი; კალათები და მოწნული ნაწარმი

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

განყოფილება    X                  ხის ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალის რბილი გული (მერქანი);

                                                  ქაღალდის ან მუყაოს ნარჩენები და მონარჩენი მასალა; ქაღალდი და მუყაო; მათგან  

                                                  დამზადებული ნაწარმი

 

    თავი 47                                                               ხის ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალის რბილი გული    

                                                                     (მერქანი); ქაღალდის ან მუყაოს ნარჩენები და მონარჩენი მასალა

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

   თავი 48                                                                 ქაღალდი და მუყაო; ქაღალდის, მუყაოსა და ქაღალდის რბილი  

  გულისაგან დამზადებული ნაწარმი

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 თავი 49                                                                  ნაბეჭდი წიგნები, გაზეთები,სურათები და სხვა პოლიგრაფიული 

           პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი ტექსტები და გეგმები

  დასახელება     სასაქონლო HS კოდი            შესატანად აკრძალული ნივთები

    49.01-11                                                                   ბეჭდური მასალა, რომელიც შესაძლოა მავნებელი იყოს  

   ახალგაზრდა თაობისათვის, რომელიც ეწინააღმდეგება 

   საზოგადოებრივ მორალს, უხამსი შინაარსის მქონე სტატიები.

               

განყოფილება    XI                         ქსოვილები და საფეიქრო ნაწარმი

   თავი 50                                                                 აბრეშუმი

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

   თავი 51                                                                 მატყლი, ცხოველის წმინდა ან უხეში ბეწვი; ცხენის ძუისგან  

  ნაქსოვი ძაფი  და ქსოვილები

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 52                                                                   ბამბა

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 53                                                                  სხვა მცენარეული საფეიქრო ბოჭკოები, ქაღალდისაგან დამზადებული  

  ძაფი და ამ ძაფით დამზადებული ქსოვილები

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 54                                                                  ხელოვნური ძაფები

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 55                                                                  ხელოვნური შტაპელის ბოჭკოები

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 56                                                                  ბამბა, თექა და დაურთავი  საქონელი; სპეციალური ნართები;  

 ბაწრები, თოკები, ბაგირები და მათგან დამზადებული ნაწარმი

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

  თავი 57                                                                   ხალიჩები და იატაკის საფარი სხვა ქსოვილისაგან დამზადებული ნივთები

 

  თავი 58                                                                   სპეციალური ნაქსოვი ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის

                                                                    მასალები; მაქმანი; გობელენები; გასაწყობი დეტალები;                                                                    

                                                                    ნაქარგები

                                                                                   არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

  თავი 59                                                                  გაჟღენთილი, დაფარული ან ლამინირებული საფეიქრო

  ნაწარმი; ტექსტილის ნაწარმი სამრეწველო გამოყენებისთვის

                                                                                   არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 60                                                                    ნაქსოვი ნ ნაქარგი ქსოვილები

 

 თავი 61                                                                  ტანსაცმელი და სამოსის აქსესუარები, ნაქსოვი ნ ნაქარგი

 

 თავი 62                                                                   ტანსაცმელი და სამოსის აქსესუარები, რომლებიც არ არის  

                                                                    ნაქსოვი ნ ნაქარგი

                                                                                   არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 63                                                                   სხვა ხელოვნური საფეიქრო ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი      

  ტანსაცმელი და საფეიქრო ნაწარმი; ჩვრები

                                                                                   არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება   XII              ფეხსაცმელი, თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის ქოლგები, ხელჯოხები, 

                                                შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები; დამუშავებული ბუმბული და მისგან 

                                                დამზადებული ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისაგან დამზადებული  

                                                ნივთები

 

  თავი 64                                                                 ფეხსაცმელი, პაჭიჭები და მისთანანი; მათი ნაწილები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 65                                                                   თავსაბურავები და მათი ნაწილები

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 66                                                                  ქოლგები, შეზლონგები, მზის ქოლგები, ხელჯოხები, ჩხირები,

 შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 67                                                                   დამუშავებული ბუმბული და ღინღლი და მათგან

                                                                    დამზადებული ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისგან  

                                                                    ნაწარმი ნივთები

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება   XIII                  ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალებისაგან  

                                                     დამზადებული  ნაწარმი; კერამიკული ნაწარმი; მინა და მინის ნაწარმი

 

   თავი 68                                                               ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან   ანალოგიური მასალებისაგან დამზადებული ნაწარმი

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

   თავი 69                                                                 კერამიკული ნაწარმი

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

   თავი 70                                                                 მინა და მინის აწარმი

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება   XIV                 ბუნებრივი ან ხელოვნური მარგალიტი, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები, ძვირფასი 

                                                    ლითონები, ძვირფასი ქვებით გაწყობილი ლითონები და მათგან დამზადებული ნივთები; 

                                                    ბიჟუტერია; მონეტები

 

 თავი 71                                                                  (ერთადერთი თავი)         

  დასახელება      სასაქონლო HS კოდი           შესატანად აკრძალული ნივთები

    71.01-18                                                                   ძვირფასი ლითონებისაგან (ოქროსაგან) დამზადებული ნივთები;  

   ხელოვნური მარგალიტისაგან დამზადებული საიუველირო ნაწარმი,

   რომლის შემადგენლობაში შედის ქუნჯუთის მარილები.

 

განყოფილება   XV                     არაკეთილშობილი ლითონები და ბაზისად გამოყენებული ლითონებისაგან 

                                                      დამზადებული ნაწარმი

 

  თავი 72                                                                 რკინა და ფოლადი

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

  თავი 73                                                                 რკინისა და ფოლადის ნაწარმი

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

  თავი 74                                                                  სპილენძი და მისი ნაწარმი

                                                                                  არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

  თავი 75                                                                  ნიკელი და მისი ნაწარმი

                                                                                  არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

  თავი 76                                                                   ალუმინი და მისი ნაწარმი

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 77                                                                   (გათვალისწინებულია მომავალში ჰარმონიზაციის სისტემის  ფარგლებში

 გამოსაყენებლად)

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 78                                                                   ტყვია და მისგან დამზადებული ნივთები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 79                                                                   თუთია და მისგან დამზადებული ნივთები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი 80                                                                   კალა და მისგან დამზადებული ნივთები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი 81                                                                   სხვა ძირითადი ლითონები; სერმეტი და მისგან დამზადებული ნივთები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი 82                                                                   ინსტრუმენტები, ხელსაწყო-იარაღები, მჭრელი  ინსტრუმენტები,

 არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული კოვზები და

 ჩანგლები; არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული მათი ნაწილები 

 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

თავი 83                                                                    არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული სხვადასხვა ნივთები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება   XVI          მანქანა-დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები; ელექტრომოწყობილობები;                                                  

                                             მათი ნაწილები; ხმისჩამწერი აპარატურა და რეპროდუქტორები, სატელევიზიო

                                             გამოსახულებისა და ბგერის  ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა, მათი ნაწილები და  

                                             აქსესუარები

 

 თავი 84                                                                  ბირთვული რეაქტორები, ბოილერები, დანადგარები და მექანიკური   

მოწყობილობები; მათი ნაწილები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

  თავი 85                                                                  ელექტრო მანქანები და მოწყობილობები და მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერი   

 და  სარეპროდუქციო აპარატურა, სატელევიზიო  გამოსახულების და ხმის  

 ჩამწერი და სარეპროდუქციო აპარატურა და მათი ნაწილები და  

 აქსესუარები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება   XVII                  სატრანსპორტო საშუალებები, თვითმფრინავი, გემები და მათთან 

                                                      დაკავშირებული სატრანსპორტო მოწყობილობები

 

 თავი 86                                                                 რკინიგზის ან ტრამვაის ლოკომოტივები, მოძრავი შემადგენლობა და მათი    

ნაწილები; მატარებლის ან ტრამვაის სალიანდაგო გზა და ფიტინგები და   

მათი ნაწილები; ყველა სახის მექანიკური (მათ შორის, ელექტრო- 

მექანიკური) საგზაო სიგნალიზაციის მოწყობილობები.                                                                                 

 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 87                                                                   ტრანსპორტი, გარდა სარკინიგზო და ტრამვაის მოძრავი შემადგენლობისა    

          და მათი ნაწილები და აქსესუარები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 88                                                                   თვითმფრინავები, კოსმოსური ხომალდები და მათი ნაწილები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 თავი 89                                                                   გემები, ნავები და მცურავი კონსტრუქციები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება   XVIII                  ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, მაკონტროლებელი,

                                                        ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატურა; საათები;                                                      

                                                        მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი  ნაწილები  და აქსესუარები

 

  თავი 90                                                                ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი,

მაკონტროლებელი, ზუსტი, სამედიცინო ან ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატურა; მათი ნაწილები და აქსესუარები

არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

   თავი 91                                                                 საათები და მათი ნაწილები

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

   თავი 92                                                                მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება    XIX                         იარაღი და საბრძოლო მასალები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

 

თავი 93                                                                  (ერთადერთი თავი)             

დასახელება     სასაქონლო HS კოდი             პირობითად დაშვებული ნივთები

93.06                      9306.21                                  დატენილი სამხედრო და საფანტის ვაზნები. საბრძოლო მასალები

93.07                      9307.00                              მჭრელი და მჩხვლეტავი იარაღი.

 

განყოფილება    XX                         ქარხნული წარმოების  სხვადასხვა ნივთები

 

  თავი 94                                                                ავეჯი; საწოლები, ლეიბები, ლეიბის ფუძეები, დივანის ბალიშები და 

მსგავსი სატენის მქონე საოჯახო ნივთები; ნათურები და სანათი   

მოწყობილობები, რომლებიც სხვაგან არსად არის მითითებული ან 

დაკონკრეტებული; მანათობელი (განათებული) ნიშნები, აბრები 

 სახელწოდებით და მისთანანი; ასაწყობი  შენობები                                                                              

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

    თავი 95                                                               სათამაშოები, სხვადასხვა სახის თამაშები და სპორტული ინვენტარი;    

 მათი ნაწილები და აქსესუარები

                                                                                არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

    თავი 96                                                                ქარხნული წარმოების  სხვადასხვა ნივთები

                                                                                 არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

განყოფილება    XXI                        ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო ნივთები და ანტიკვარიატი

 

   თავი 97                                                               (ერთადერთი თავი)

                                                                               არ შეიცავს არანაირ ჩამონათვალს.

 

 

 

 

 

 

ნაწილი  II

შესატანი  და   სატრანზიტო   ნივთების   დაშვების   პირობები

2.1 ცხოველები და                              2.1.2 ცხოველური თუ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების

ცხოველური წარმოშობის                                იმპორტირება, რომლებიც განკუთვნილია ადამიანების ან   

პროდუქტები                                                შინაური(სახლის) ცხოველების მიერ მოხმარებისთვის,  

                                                                         ნებადართულია ძალაში მყოფი ჰიგიენური რეგულაციების  

                                                                         შესაბამისად, კერძოდ: დამაკმაყოფილებელი ჰიგიენური და              

                                                                         ჯანმრთელობის შემოწმების საფუძველზე, რომელიც ჩატარებულ 

                                                                         უნდა იქნეს ვეტერინარი-ინსპექტორის მიერ სათანადო

                                                                         უფლებამოსილების მქონე საბაჟო სამსახურში და დამოწმებულ

                                                                         უნდა იქნეს  ჯანმრთელობის შესაბამისი მდგომარეობის 

                                                                         დამადასტურებელი ცნობით.

 

2.5 თამბაქო                                        თამბაქოს იმპორტირება ნებადართულია მხოლოდ SONATAM-ის 

                                                                         სახელით. თამბაქოს იმპორტირება ნებისმიერი სხვა სახით აკრძალულია.

 

2.15 საბრძოლო მასალა                          საბრძოლო მასალა, იარაღი და აღჭურვილობა შეიძლება 

                                                                         იმპორტირებულ იქნეს ქვეყანაში შესვლისას საბაჟო სამსახურში

                                                                         ეროვნული უსაფრთხოების დირექტორატის მიერ გაცემული 

                                                                         ლიცენზიის წარმოდგენის საფუძველზე.

 

 

 

 

  

 

ნაწილი  III

სპეციალური  დებულებები,  საბაჟო  და  სხვა  დებულებები

3.1 საბაჟო                                                    საბაჟო დეკლარაციებში შეტანილ უნდა იქნეს ყველა ის ინფორმაცია,

დეკლარაციის                                                          რომელიც საჭიროა როგორც იმპორტზე, ასევე ექსპორტზე გადასახადებისა

შედგენა                                                        და საბაჟო მოსაკრებლის, აგრეთვე სათანადო კონტროლის ზომების დასაწესებლად, აღნიშნული ინფორმაცია, კონკრეტულად, უნდა მოიცავდეს შემდეგ მონაცემებს:

 

-        ტვირთის გამგზავნთა და ტვირთის მიმღებთა სახელები, გვარები და მისამართები;

-        საფოსტო გზავნილის წარმოშობისა და დანიშნულების ქვეყნები;

-        საფოსტო გზავნილის შიგთავსის აღწერა

-        წონა ბრუტო და წონა ნეტო;

-        ნივთის ღირებულება, გამოყენებული ვალუტის მითითებით;

                                                                       გარდა ზემოხსენებულისა, საბაჟო დეკლარაციებში შეტანილ უნდა იქნეს ასევე  

                                                                      საქონლის მდგომარეობასთან დაკავშირებით საბაჟო რეგულაციებთან        

                                                                      მიმართებაში საჭირო გარკვეული დამატებითი ინფორმაცია (საჩუქრები,

                                                                      ნიმუშები).

 

                                                                      საბაჟო დეკლარაციებზე, რომლებშიც წარმოდგენილია ისეთი ინფორმაცია,

                                                                     რომელიც სინამდვილეს შეესაბამება და აკმაყოფილებს რეგულაციათა

                                                                     მოთხოვნებს, და რომლისთვისაც გათვალისწინებულია ტვირთის გამგზავნთა

                                                                       პასუხისმგებლობა, წარმოდგენილი უნდა იყოს ამ უკანასკნელის ხელით     

                                                                       შესრულებული ხელმოწერა.

 

3.2 ანგარიშ-ფაქტურის                              თუ არ არსებობს ბოროტად გამოყენების საშიშროება, მაშინ არაკომერციული

დართვის საჭიროება                                      ხასიათის საფოსტო ტვირთებისთვის ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა საჭირო არ

                                                                        არის.

 

 3.3 საქონლის                                                             საქონლის წარმოშობის დადასტურება საჭიროა უპირატესი სატარიფო

 წარმოშობის                                                სისტემის ფარგლებში გაცვლილი პროდუქტების შემთხვევაში.

 დადასტურების                                                     

 საჭიროება

 

    

 3.4. სხვადასხვა საბაჟო                              3.4.1 კერძო პირებისათვის განკუთვნილი მცირე ზომის საგნები

 დებულებები                                                

                                                             ა. სტანდარტული გადასახადი

                                                                             საბაჟოს ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით, კერძო პირებისათვის

                                                                          განკუთვნილი მცირე ზომის საგნები შესაძლოა დაექვემდებაროს საყოველთაო 

                                                                          გადასახადის გადახდას იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული საგნები:

 

                                                                             i არ არის ხშირი ხასიათის;

 

                                                                        ii განკუთვნილია მხოლოდ ადრესატის მიერ პირადი ან საოჯახო 

                                                                          გამოყენებისათვის განკუთვნილი საქონლისათვის და მათი შინაარსიდან და

                                                                          რაოდენობიდან/მოცულობიდან აშკარად ჩანს, რომ ისინი არ არის გამიზნული 

                                                                          კომერციული მიზნებისათვის;

 

                                                                             iii არ ფლობს მაღალ ღირებულებას საბაჟო გადასახადის დაკისრების კუთხით.

 

                                                                             ბ. ფისკალური და საბაჟო შეღავათები

 

                                                                             მცირე ზომის საგნების შეტანა დაშვებულია იმპორტზე დაკისრებული ბაჟისა

                                                                          და გადასახადების გარეშე.

 

                                                                             3.4.2 უცხოური ვაჭრობის კონტროლის ფორმალობები.

                                                                             გარკვეული უცხოური საქონლის იმპორტისათვის შესაძლოა მოითხოვებოდეს 

                                                                          უცხოური ვაჭრობის კონტროლის დამადასტურებელი დოკუმენტი,

                                                                          როგორიცაა, მაგალითად, ლიცენზია იმპორტირებაზე და საიმპორტო

                                                                          დეკლარაცია.

 

3.5 დარღვევებთან                                       საფოსტო გზავნილებთან დაკავშირებული საბაჟო რეგულაციების

დაკავშირებული                                        დარღვევის შემთხვევებისთვის გათვალისწინებული სადამსჯელო  ზომები

დებულებები                                                 შემოიფარგლება თაღლითური იმპორტისა და ექსპორტის შესახებ საბაჟო

                                                                           კანონების საერთო დებულებებით.

 

                                                                              მალიში იმპორტირებული ან მალიდან ექსპორტირებული ნებისმიერი

                                                                           საქონლის შესახებ საჭიროა დეკლარაციის შედგენა და მისი საბაჟო

                                                                           სამსახურისთვის წარდგენა, რაც პრინციპის საკითხს წარმოადგენს, ხოლო

                                                                           საბაჟო დეკლარაციები, მეორეს მხრივ, მკაცრი სიზუსტით უნდა იყოს

                                                                           შედგენილი.