არაბეთის გაერთიანებული ემირატები

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი 
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - არაბული, ინგლისური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 1 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.epg.gov.ae
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 4000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური, არაბული;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 15 AED;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 1000 AED;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - არა;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - არა;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 60 დღე;
üმაქსიმალური - 
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.epg.gov.ae
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 0.05 AED;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 1000 AED;
    იურიდიული პირებისთვის 1000 AED;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა3-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 15 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/6
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1 იანვარი, 3 აპრილი, 5/6 ივნისი, 11-14 აგვისტო, 1 სექტემბერი, 10/30 ნოემბერი, 2/3 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.epg.gov.ae
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.

 

ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება არაბეთის გაერთიანებული ემირატების ოფიციალურ წყაროს

 

ნაწილი I:

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

 

 

პარაგრაფი I                        ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები

 

თავი1                       ცოცხალი ცხოველები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               ÿ აკრძალული საგნები

01.01-06                         ყველა ცოცხალი ცხოველები, გარდა ფუტკრების, წურბელებისა და აბრეშუმის ჭიისა.

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი II, §§ 2.1.1 და 2.1.2.

 

 

თავი2                       ხორცი და საქონლის შიგნეულობა, რომელიც გამოიყენება საკვებად

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი             ÿ აკრძალული საგნები

02.01-10                       ღორის პროდუქტები და გვერდითი პროდუქტები.

 

 

თავი3                       თევზეულობა და კიბოსნაირნი, მოლუსკები და სხვა წყლის უხერხემლო ცხოველები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი              აკრძალული საგნები

03.01-07                         ევზი და კიბოსნაირნი, მოლუსკები და წყლის სხვა უხერხემლოები

 

 

თავი4                       რძის პროდუქტები; ფრინველების კვერცხები, ბუნებრივი თაფლი, ცხოველური წარმოშობის საკვები პროდუქტები, რომლებიც ცალკე არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი

აკრძალულია

 

 

თავი5                        ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც ცალკე არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი              აკრძალული საგნები

05.01-11                          წინამდებარე თავში მოხსენიებული ღორის ყველა პროდუქტი და გვერდითი.

 სპილოს ძვალი და მარტორქის რქა.

 

 

პარაგრაფი II                       მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები

 

თავი6                       ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები, ფესვები და სხვა მსგავსები; მოჭრილი ყვავილები და ორნამენტული ფოთლები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი              გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

06.01-04                         იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.

 

 

თავი7                       ბოსტნეული და ზოგიერთი საკვები ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები

აკრძალულია

 

 

თავი8                       საკვები ხილი და კაკალიციტრუსის  კანი   და ნესვი

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი              აკრძალული საგნები

08.01-14                          ახალი თუ გამომშრალი, პარაზიტებით დაბინძურებული ხილი, რომელიც საზიანოა სასოფლო სამეურნეო კულტურებისთვის.

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.

 

 

თავი9                       ყავა, ჩაი, მატე და სუნელები

აკრძალულია

 

 

თავი10                     პურეული/ხორბლეული

აკრძალულია

 

 

თავი11                     საწისქვილო წარმოების პროდუქცია; ალაო, სახამებლები, ინულინი, ხორბლის გლუტენი

აკრძალულია


 

 

თავი12                      ცხიმოვანი  თესლი და ოლეგინის ხილი ; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი და ნაყოფი; სამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეები; ჩალა და ფურაჟი

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი              აკრძალული საგნები

12.01-14                         ყველა ტიპის პრეპარატი, ხორბლეულის თესლი დაბინძურებული ისეთი ტიპის პარაზიტებით, რომელიც საზიანოა მარცვლეული კულტურებისთვის.

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი II, §§ 2.2, 2.7 და 2.8.1.

 

 

თავი13                     ბუნებრივი ლაკი, ხის წებო, სხვა ოსტნეულის წვენები და ექსტრაქტები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი             ÿ აკრძალული საგნები

13.01-02                           ოპიუმი და ყველა სხვა ტიპის ნარკოტიკები.

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

 

იხილეთ ნაწილი II, §§ 2.7 და 2.8.1.

 

 

თავი14                      მცენარეული მასალები წნული ნაკეთობების დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი III                      ცხოველური ან მცენარეული ცხიმები და მათი დაშლის შედეგად მიღებული ცხიმები; დამზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული ცვილი.  vegetable waxes

 

თავი15                     (ერთადერთი თავი)

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი              აკრძალული საგნები

15.01-22                           ღორის ქონი. ღორის ქონისგან დამზადებული სტეარინი. ღორის გადამდნარი ქონი და სხვა ანალოგიური პროდუქტი, რომელიც, რომელიც მზადდება ღორის ნარჩენი პროდუქტებისგან.

 

 

პარაგრაფი IV                      მზა საკვები პროდუქტები; სასმელი, ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი; თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო  შემცვლელები

 

თავი16                      ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოების მზა  პროდუქტებიდამზადებული პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი              აკრძალული საგნები

16.01-05                         ნებისმიერი ღორის ხორცისგან დამზადებული პროდუქტი.

 

 

თავი17                     შაქრის ნაირსახეობანი და შაქრისგან დამზადებული საკონდიტრო პროდუქტი

აკრძალულია

 

 

თავი18                     კაკაო და კაკაოსგან დამზადებული პროდუქტი

აკრძალულია

 

 

თავი19                     პურეულისგან, ფქვილისგან, სახამებლისგან ან რძისგან დამზადებული პროდუქტი; საკონდიტრო პროდუქტები

აკრძალულია

 

 

თავი20                     ბოსტნეულისგან, ხილისგან, ნიგოზისგან ან მცენარეების სხვა ნაწილებისგან დამზადებული პროდუქტები

აკრძალულია

 

 

თავი21                     სხვადასხვა მზა საკვები პროდუქტი

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი              აკრძალული საგნები

21.01-06                        ნებისმიერი მზა პროდუქტი, რომელიც მზადდება ღორის ხორცისგან.

 

 

თავი22                     სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი              აკრძალული საგნები

22.01-09                         ყველა ტიპის ალკოჰოლური სასმელი.


 

 

თავი23                     კვების მრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები   ცხოველებისთვის

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი          აკრძალული საგნები

23.01-09                         ნედლი ღვინის ქვა.

 

 

თავი24                     თამბაქო და თამბაქოს წარმოებული შემცვლელები

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი V                       მინერალები

 

თავი25                     მარილი, გოგირდი, მიწა და ქვა; საბათქაშე მასალები; კირი და ცემენტი

აკრძალულია

 

 

თავი26                     მადნები, წიდა და ნაცარი

აკრძალულია

 

 

თავი27                     მინერალური საწვავი, მინერალური ზეთები და მათი გამოხდის შედეგად მიღებული პროდუქტები. ფისოვანი მასალები, მინერალური ცვილები

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი VI           ქიმიური ან  მოკავშირე მრეწველობის პროდუქტები

 

თავი28                  არაორგანული ქიმიკატები; ძვირფასი მეტალის ან იშვიათი ელემენტებისა თუ მეტალის, რადიოაქტიური ელემენტებისა თუ იზოტოპების  ორგანული თუ არაორგანული ნაერთები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი             ÿ აკრძალული საგნები

28.01-51                         რადიო აქტიური ნივთიერებებიs. ნებისმიერი ტიპის ტოქსიკური ნივთიერება.

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

პარაზიტების საწინააღმდეგო პროდუქტები სასოფლო სამეურნეო მოხმარებისთვის და სხვა ანალოგიური ტიპის მზა პროდუქტი. იხილეთ ნაწილი II, § 2.3.

 

 

თავი29                      ორგანული ქიმიკატები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი             აკრძალული საგნები

29.01-42                         ნებისმიერი ტიპის ნარკოტიკი და ფსიქოტროპული ნივთიერებები. ყველა ქიმიური ნივთიერება .

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

 

იხილეთ ნაწილი II, §§ 2.7 and 2.8.1.

 

 

თავი30                       ფარმაცევტული პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            აკრძალული საგნები

30.01-06                       გამონაკლისებს უშვებს  ჯანდაცვის სამინისტროს ფარმაცევტული პრეპარატებისა და მარაგების ცენტრალური დირექტორატი

საფოსტო ყუთი 848, აბუ დაბი.

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

 

იხილეთ ნაწილი II, §§ 2.7 and 2.8.1.

 

 

თავი31                     სასუქები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი             ÿ გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

31.01-05                         იხილეთ ნაწილი II, § 2.4.

 

 

თავი32                        სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები ; ტანინები  და  მათი  წარმოებულები ; საღებავები, პიგმენტები და დანარჩენი  საღებავი  ნივთიერებები; საღებავები  ( სახატავი ) და  ლაქები; ფითხები  და  სხვა  მასტიკები ; მელანი

აკრძალულია


 

 

თავი33                     ეთერზეთოვანი და ფისოვანი ნივთიერებები; პარფიურმერული და კოსმეტიკური ან ტუალეტის პრეპარატები

აკრძალულია

 

 

თავი34                    საპონი, ორგანული ზედაპირულ აქტიური ნივთიერებები, სარეცხი პრეპარატები, საპოხი პრეპარატები, ხელოვნური ცვილები, დამზადებული ცვილები , მაპრიალებელი ან მასუფთავებელი პრეპარატები, სანთლები და სხვა მსგავსი საგნები, სანთლები, მოდელირების პასტები, თაბაშირზე დამზადებული სტომატოლოგიური პრეპარატები

აკრძალულია

 

თავი35

სკლეროპროტეინოვანი ნივთიერებები; მოდიფიცირებული სახამებლები; წებოები, ენზიმები

აკრძალულია

 

 

თავი36

 

ფეთქებადი ნივთიერებები; პიროტექნიკური პროდუქცია, ასანთები, პიროფორული შენადნობები; რიგი წვადი პრეპარატები

 

 

 

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი

 აკრძალული საგნები

 

 

36.01-06

წინამდებარე თავში მოხსენიებული ყველა ნივთიერება.

 

 

 

თავი37

 

ფოტოგრაფული ან კინემატოგრაფიული ნივთიერებები

 

 

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი

 აკრძალული საგნები

 

 

37.01-07

ვულგარული ან ამორალური შინაარსის ფილმები.

 

 

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

 

 

 

იხილეთ ნაწილი II, § 3.2.

 

 

 

თავი38

 

სხვადასხვა ქიმიური პროდუქცია

 

 

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი

 აკრძალული საგნები

 

 

38.01-24

რადიოაქტიური სამრეწველო ელემენტები და პროდუქტები, რომლებიც შეიცავს ასეთ ელემენტებს.

 

 

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

 

 

 

პესტიციდები და მსგავსი შეფუთული პროდუქტები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.3.

 

 

 

პარაგრაფი VII                     პლასტმასები და მისგან დამზადებული პროდუქცია; რეზინი და მისგან დამზადებული საგნები

 

თავი39                     პლასტმასები და მისგან დამზადებული პროდუქცია

 

                                                                    აკრძალულია

 

თავი40                     რეზინი და მისგან დამზადებული საგნები

 

                                                                    აკრძალულია

 

პარაგრაფი VIII      დაუმუშავებელი ტყავი და ტყავი; დამუშავებული ტყავეულობა, ბეწვეულობა და მათგან დამზადებული საგნები; საუნაგირე ნაწარმი და  აკაზმულობა; სამგზავრო ჩანთები, ხელჩანთები და მსგავსი  საგნები; ცხოველის ნაწლავისგან დამზადებული საგნები (გარდა აბრეშუმის ჭიას ნაწლვ ისა)

 

თავი41                     დაუმუშავებელი ტყავები და კანები (გარდა ბეწვეულობისა) და ტყავეულობა

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი             აკრძალული საგნები

41.01-11                        ღორის ტყავი და ტყავეულობა.

 

 

თავი42                     ტყავის საგნები; სასარაჯო და ცხენის აკაზმულობა; სამგზავრო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი კონტეინერები;

ცხოველთა ნაწლავი  (გარდა აბრეშუმის ჭიას  ნაწლავისა)

აკრძალულია

 

 

თავი43                     ქურქ-ბეწვეული    და ხელოვნური ბეწვი ; მათი  ნაწარმი

აკრძალულია


 

 

 

პარაგრაფი IX                      ხე და ხისგან დამზადებული საგნები; ხის ნახშირი; კორპები და მისგან დამზადებული საგნები; ჩალისგან ან ესპარტოსგან ან სხვა დამწნავი მასალებისგან დამზადებული პროდუქცია; სფირიდები და წნული ნაწარმი

 

თავი44                     ხე და ხის ნაწარმი; ხის ნახშირი 

 

                                                                    აკრძალულია

 

თავი45                     კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები

 

                                                                    აკრძალულია

 

 

თავი46                      ჩალის  ნაწარმი,  ესპარტო   და სხვა დასაწნავი მასალები; კალათები და მოწნული ნაწარმი

 

                                                                    აკრძალულია

 

პარაგრაფი X                       ხე ან სხვა ბოჭკოვან-ცელულოზური მასალა; ნარჩენები ან მაკულატურა ან მუყაო;

ან მათგან დამზადებული საგნები.

 

თავი47                     ხე ან სხვა ბოჭკოვან-ცელულოზური მასალა; ნარჩენები ან მაკულატურა ან მუყაო

აკრძალულია

 

 

თავი48                     ქაღალდი და მუყაო; ქაღალდის მასისგან ან მუყაოსგან დამზადებული საგნები

აკრძალულია

 

 

თავი49                     ნაბეჭდი   წიგნები, გაზეთები , სურათები  და  სხვა  პოლიგრაფიული   პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი  ტექსტები  და  გეგმები

 

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            აკრძალული საგნები

49.01-11                    პუბლიკაციები, რომლებიც ემსახურება ახალგაზრდობის გარყვნას. ნამუშევრები რომლებიც საზიანოა საზოგადოებრივი წესრიგისთვის ან ეწინააღმდეგება ისლამს, ან შეურაცხმყოფელია არაბებისთვის ან მუსლიმანებისთვის. ვულგარული ან ამორალური შინაარსის მქონე სტატიები.

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი II, § 3.1.

 

 

პარაგრაფი XI                      ქსოვილები და ქსოვილების ნაწარმი

 

თავი50                     აბრეშუმი

 

                                                                    აკრძალულია

 

თავი51                     შალი, ცხოველების ნაზი ან უხეში თმა/ბეწვი; ცხენის ბალნის ნართი და მოქსოვილი ქსოვილი

 

                                                                    აკრძალულია

 

თავი52                     ბამბა

 

                                                                    აკრძალულია

 

თავი53                      სხვა მცენარეული ქსოვილების ბოჭკოები, ქაღალდის ნართი და ქაღალდის ნართისგან დამზადებული ქსოვილები

 

                                                                    აკრძალულია

თავი54                     ადამიანის მიერ ნართავი ძაფები;

 

                                                                    აკრძალულია

 

თავი55                     ადამიანის მიერ ნაწარმოები ბოჭკოები

 

                                                                    აკრძალულია

 

 

თავი56                      ბამბა, თექა  და  უქსოვი  საქონელი; სპეციალური ნართი; ბაწრები, თოკები; თოკები და ბაგირები  და მათი  ნაწარმი

 

                                                                    აკრძალულია

 

 

თავი57                        ხალიჩები და იატაკის  სხვა  საფარი  ნივთები

 

                                                                    აკრძალულია

 

 

თავი58                          სპეციალური  ნაქსოვი  ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის მასალები; მაქმანი; გობელენები; გასაწყობი; ნაქარგები

                                                                    აკრძალულია

 

თავი59                         გაჟღენთილი, დაფარული ან  ლამინირებული   საფეიქრო ნაწარმი; ტექსტილის ნაწარმი სამრეწველო გამოყენებისთვის

 

                                                                    აკრძალულია

 

 

თავი60                     ნაქსოვი ან ხელით ნაქსოვი   ნივთები

 

                                                                    აკრძალულია

 

 

თავი61                     მანქანით ან ხელით ნაქსოვი   ტანსაცმელი და   მათი   აქსესუარები

 

                                                                    აკრძალულია

თავი62                     არა  დაზგური ქსოვის ან ხელით ნაქსოვი  ტანსაცმელი და   მათი  აქსესუარები

 

                                                                    აკრძალულია

 

თავი63                      სხვა   ხელოვნური   ტექსტილის  ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი   ტანსაცმელი  და  ტექსტილის ნაწარმი; ნაჭრები

 

                                                                    აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი XII              ეხსაცმელი , თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები , ხელჯოხები , ჩხირები, შოლტები,მათრახები   და მათი ნაწილები; მზა  ბუმბული  და   მათი  ნაწარმი ; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისაგან  ნაწარმი  ნივთები

 

თავი64                     ფეხსაცმელი, გეტრები და ანალოგიური ნაწარმი; მათი ნაწილები

აკრძალულია

 

 

თავი65                     თავსაბურავები და მათი ნაწილები

აკრძალულია

 

 

თავი66                    ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები, ხელჯოხები, ჩხირები, შოლტები, მათრახები და მათი   ნაწილები

აკრძალულია

 

 

თავი67                    დამუშავებული ბუმბული  და ღინღლი და მათი  ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები;

ადამიანის თმისაგან ნაწარმი ნივთები

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი XIII     ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალები; კერამიკული ნაწარმი;მინა და მინის  ჭურჭელი;

  

 

თავი68                     ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალები

აკრძალულია

 

 

თავი69                     კერამიკული ნაწარმი

აკრძალულია


 

 

თავი70                     მინა და მინის  ჭურჭელი

 

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი XIV               ბუნებრივი ან კულტივირებული  მარგალიტი , ძვირფასი ან ნახევრად ძვირფასი ქვები , ძვირფასი ლითონები, ლითონზე  მიმაგრებული  ძვირფასი  ქვები  და მათი ნაწარმი; ბიჟუტერია; მონეტა

 

თავი71                     (ერთადერთი თავი)

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი              გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

71.01-18                         ყველა ეს ძვირფასი ნივთი დაშვებულია მხოლოდ იმ პირობით თუ ისინი მოთავსებულია დაზღვეულ ყუთებში და ამანათებში.

 

 

პარაგრაფი XV                      არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხისლითონები  და  მათი  ნაწარმი.

 

თავი 72                     რკინა   და  ფოლადი

აკრძალულია

 

 

თავი 73                     რკინის  და  ფოლადის  ნივთები

აკრძალულია

 

 

თავი 74                     სპილენძი  და მათი ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

თავი 75                     ნიკელი   და მათი ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

თავი 76                       ალუმინი და მისი ნაწარმი

აკრძალულია

 

თავი 77                        (დაცულია შესაძლო გამოყენების ჰარმონიზებული სისტემა)

აკრძალულია

 

 

თავი 78                     ტყვია  და მათი ნაწარმი

აკრძალულია

თავი 79                     თუთია და მათი ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

თავი 80                     თუნუქი და მისი ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

თავი81                       სხვა   კეთილშობილი   ლითონები; სერმეტი  და  მათი  ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

თავი 82                     არაკეთილშობილი ლითონებისგან დამზადებული ინსტრუმენტები, ხელსაწყოები, მჭრელი ინსტრუმენტები, კოვზები და ჩანგლები; მათი ნაწილები

აკრძალულია

 

 

თავი 83                     არაკეთილშობილური მეტალისგან დამზადებული სხვადასხვა საგნები

აკრძალულია

 

 

 

პარაგრაფი XVI                    მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები ; ელექტრო მოწყობილობები ; მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერი და აღმწარმოებელი აპარატურა, სატელევიზიო გამოსახულებისა და ბგერის ჩამწერი და აღმწარმოებელი აპარატურა , მათი ნაწილები და   საკუთნოები

 

თავი 84                      ბირთვული რეაქტორები , ქვაბები, დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები ; მათი ნაწილები

აკრძალულია

 

 

თავი 85                     ელექტრო მანქანები და მოწყობილობები და მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერები და რეპროდუქტორები; ტელევიზიის გამოსახულებისა და ხმის ჩამწერები და რეპროდუქტორები და მათი ნაწილები და აქსესუარები.

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი XVII                სატრანსპორტო საშუალებები, საჰაერო ხომალდები, გემები და მათთან დაკავშირებული სატრანსპორტო მოწყობილობები

 

თავი 86                    რკინიგზისა და ტრამვაის ლოკომოტივები; მოძრავი შემადგენლობა და მისი ნაწილები; რკინიგზისა და ტრამვაის ლიანდაგის კავები, არმატურა და მათი ნაწილები; ყველა სახის მექანიკური (მათ შორის ელექტრო-მექანიკური) საგზაო სასიგნალო მოწყობილობები

აკრძალულია

 

 

თავი 87                     სატრანსპორტო საშუალებანი, გარდა რკინიგზისა და ტრამვაის მოძრავი შემადგენლობისა, და მათი ნაწილები

აკრძალულია

 

 

თავი 88                     საჰაერო ხომალდები, კოსმოსური ხომალდები და მათი ნაწილები

აკრძალულია

 

 

თავი 89                     გემები , ნავები და მცურავი სტრუქტურები

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი XVIII         ოპტიკური, ფოტოგრაფული, კინემატოგრაფული, გასაზომი, შესამოწმებელი, უზუსტესი, სამედიცინო თუ ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატები; საათები და მაჯის საათები. მათი ნაწილები და აქსესუარები

 

                           

თავი 90                     ოპტიკური, ფოტოგრაფული, კინემატოგრაფული, გასაზომი, შესამოწმებელი, უზუსტესი, სამედიცინო თუ ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

აკრძალულია

 

 

თავი 91                     საათები/მაჯის საათები და მათი ნაწილები

აკრძალულია

 

 

თავი 92                     მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი XIX                    იარაღი და საბრძოლო მასალა; და მათი ნაწილები და აქსესუარები

 

თავი 93                     (ერთადერთი თავი)

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი             აკრძალული საგნები

93.01-07                         ნებისმიერი შეიარაღება და საბრძოლო მასალები,  მათი ნაწილები და საკუთნოები.


 

 

 

პარაგრაფი XX                     სხვადასხვა სამრეწველო საგნები

 

თავი 94                 ავეჯი, ლოგინი, მატრასები, მატრასების საყრდენები, დივნის ბალიშები და ავეჯის ანალოგიური ნატენი; ნათურები და განათების აპარატურა რაც სხვაგან არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი; განათებული აბრები, განათებული ტაბლო და მსგავსი საგნები; ასაწყობი შენობები

აკრძალულია

 

 

თავი 95                     სათამაშოები, თამაშები და სპორტული რეკვიზიტები. მათი ნაწილები და აქსესუარები;

აკრძალულია

 

 

თავი 96                     სხვადასხვა სამრეწველო საგნები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            აკრძალული საგნები

96.01-18                         დამუშავებული სპილოს ძვალი და სპილოს ძვლისაგან დამზადებული საგნები (მათ შორის მარტორქის რქა).

 

ბუტანის გაზზე მომუშავე სანთებელები.

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

ცარიელი სიგარეტის სანთებელები.

 

 

პარაგრაფი XXI                    ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო საგნები და ანტიკვარები

 

თავი 97                     (ერთადერთი თავი)

აკრძალულია


 

 ნაწილი II:

შესატანი  და   სატრანზიტო   ნივთების   დაშვების   პირობები

  

2.ცხოველები და ცხოველური პროდუქტები

2.1.1  ფუტკრები და დედა ფუქტკრების შეტანა შესაძლოა არ იყოს დაშვებული, ადგილობრივი ორგანოებისგან ან სოფლის მეურნეობისა და  თევზის სარეწების  სამინისტროსგან მიღებული  შესაბამისი ნებართვის გარეშე.

 

2.1.2  ფუტკრების, წურბელებისა და აბრეშუმის ჭიის ქვეყანაში შესატანად საჭიროა რომ ეს უკანასკნელები შეფუთული იყოს ყუთებში, წარმოშობის ადმინისტრაციაში მიღებული პირობების შესაბამისად.  

 

2.2  მცენარეები და მცენარეული პროდუქტები

ზოგადი წესი

 

მცენარეებისა და მცენარეული წარმოშობის პროდუქტების შეტანის ზოგად პირობებს ადგენს სოფლის მეურნეობისა და  თევზის სარეწების  სამინისტრო # 5/1979 ფედერალური კანონის შესაბამისად. ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაციის მირება შესაძლებელია სოფლის მეურნეობისა და  თევზის სარეწების  სამინისტროსგან შემდეგ მისამართზე.   საფოსტო ყუთი 213, აბუ-დაბი, არაბეთის გაერთიანებული ემირატები.

 

 2.3.1 პარაზიტების საწინააღმდეგო პროდუქცია სასოფლო-სამეურნეო მიზნებისთვის

 

სასოფლო-სამეურნეო მოხმარებისთვის განკუთვნილი პარაზიტების საწინააღმდეგო და სხვა ანალოგიური პროდუქტების შეტანა ნებადართულია მხოლოდ იმ შემთვევაში თუ ისინი შესაბამისობაშია 

სოფლის მეურნეობისა და  თევზის სარეწების  სამინისტროს მიერ გაცემული #12-1991 ადმინისტრაციული ბრძანებულებით დადგენილი იმპორტის წესებთან და სასოფლო-სამეურნეო პესტიციდების ზოგადი ლიცენზირების პირობებთან.   


 

2.3.2   სასუქები          იხილეთ ადმინისტრაციული ბრძანებულება No 23/1991, გაცემული სოფლის მეურნეობისა და  თევზის სარეწების სამინისტროს მიერ ორგააკრძალულია სასუქების იმპორტისა და ამ პროდუქტების შეტანის პირობებთან დაკავშირებით.

 

2.4 დან 2.6-მდე არ ეხება.

 

2.7 ნარკოტიკები         ნარკოტიკების შემცველი ფარმაცევტული პრეპარატები ექვემდებარება ჯანდაცვის სამინისტროს ნებართვას. ამგვარი ნებართვის მიღებასთან დაკავშირებით ნებისმიერი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ჯანდაცვის სამინისტროში, ფარმაცევტული პრეპარატებისა და მარაგების დირექტორატი, საფოსტო ყუთი 848, აბუ-დაბი, არაბეთის გაერთიანებული ემირატები.


 

 

2.8 ფარმაცევტული პროდუქტები  

 

 მედიკამენტებისა და სხვა პროდუქტების იმპორტი, რომლებიც გამოიყენება კონსერვატიულოი მკურნალობისას ექვემდებარება წინასწარი ნებართვის მოპოვებას, რომელსაც გასცემს  ჯანდაცვის სამინისტროს კომპეტენტური დირექტორატი(ფარმაცევტული პრეპარატებისა და მარაგების დირექტორატი). ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაციის აღება ამასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიიღოთ მითითებული დირექტორატისგან.  

 

2.8.მედიკამენტები და სხვა პროდუქტები რომლებიც გამოიყენება კონსერვატიული  მკურნალობისას

 

 გათავისუფლება

პირადი მოხმარებისთვის განკუთვნილი მედიკამენტები თავისუფლდება დამადასტურებელი სამედიცინო ისტორიის წარდგენის საჭიროებისგან.

 2.8.2-დან 2.16-მდე არ ეხება.

 

3.წიგნები, ბროშურები, გაზეთები, ბეჭდვითი გამოცემები


რიგი წიგნები, ბროშურები, გაზეთები და  ნაბეჭდი მასალა და სხვა პუბლიკაციები ექვემდებარება შემოწმებას ინფორმაციის სამინისტროს მიერ, რომელიც პასუხისმგებელია მათ მიღება/არ მიღებაზე. ინფორმაცია შეზღუდვებზე და განსაკუთრებული პირობების შესახებ შესაძლებელია მიიღოთ ამავე სამინისტროში შემდეგ მისამართზე: ინფორმაციისა და კულტურის სამინისტრო, საფოსტო ყუთი 17,   აბუ-დაბი, არაბეთის გაერთიანებული ემირატები.


 

3.ფილმები

რიგი ფილმები ექვემდებარება შემოწმებას ინფორმაციის სამინისტროს მიერ, რომელიც პასუხისმგებელია მათ მიღება/არ მიღებაზე. ინფორმაცია შეზღუდვებზე და

განსაკუთრებული პირობების შესახებ შესაძლებელია მიიღოთ ამავე სამინისტროში .


 

 

ნაწილი III:

სპეციალური დებულებები, საბაჟო და სხვა

 


3.1      საბაჟო დეკლარაციის შედგენა

საბაჟო დეკლარაცია (C 2/CP 3) უნდა შეიცავდეს ყველა იმ ინფორმაციას რაც აუცილებელია საბაჟო მოსაკრებლის განსაზღვრისთვის და იმპორტისა და ექსპორტის შესაბამისი კონტროლის ზომების გასატარებლად. კერძოდ, საბაჟო დეკლარაციაში მითითებული უნდა იყოს შემდეგი:

 

–    გამგზავნის გვარი, სახელი და მისამართი;

 

–        წარმოშობისა ქვეყანა და  გზავნილის (ამანათის) დანიშნულების ქვეყანა.

 

–        გზავნილის შიგთავსი და, თუ შესაძლებელია,  ჰარმონიზებული სისტემის კოდური ნომერი;

 

–        გზავნილის სუფთა წონა და  წონა ბრუტო ;

 

–        გზავნილის ღირებულება, გადახდისას გამოყენებული ვალუტის მითითებით.

 

საბაჟო დეკლარაცია უნდა მოიცავდეს დამატებით ინფორმაციას საქონლის სახეობის შესახებ ან საქონლის მდგომარეობის შესახებ საბაჟო ინსტრუქციებთან დაკავშირებით (მაგალითად „საჩუქარი“, „ნიმუში“, „დაბრუნებული საქონელი“ ან „მიღებულია დროებით“ და ა.შ.).   

და ბოლოს, დეკლარაცია ხელმოწერილი უნდა იყოს გამგზავნის მიერ. 

 
გზავნილზე დატანილი უნდა იყოს: სახელი, გვარი, სრული მისამართი: (სახლის ნომერი, შენობის ნომერი, და/ან საფოსტო ყუთის ნომერი, ინდექსი, ქალაქი, ქვეყანა); ტელეფონის ნომერი; ელ. ფოსტის მისამართი