მომხმარებლის სახელმძღვანელო

კარი VII. პასუხისმგებლობის მოცულობა და მისი გამომრიცხავი გარემოებები / თავი 16. გამგზავნის პასუხისმგებლობის მოცულობა და მისი გამომრიცხავი გარემოებები
მუხლი 57. გამგზავნის პასუხისმგებლობის გამომრიცხავი გარემოებები

57.1. თუ გამგზავნი დაიცავს საფოსტო გზავნილის გაგზავნისთვის დაწესებულ ყველა პირობას, ის პასუხს არ აგებს იმ ზიანზე, რომელიც წარმოიშვება „საქართველოს ფოსტის“ ბრალით, გზავნილის დამუშავების ან/და მისი ტრანსპორტირების დროს.

 

 

მუხლი 57. გამგზავნის პასუხისმგებლობის გამომრიცხავი გარემოებები