კოლუმბია

 

მოცემულ ქვეყანაში წერილობითი კორესპონდენციის/ამანათის/EMS გზავნილის გაგზავნისას „საქართველოს ფოსტა“ მატერიალურ პასუხისმგებლობას არ იღებს იმ ზიანზე, რომელიც წარმოიშვება გზავნილის დაკარგვით, შიგთავსის მთლიანი ან ნაწილობრივი დაზიანებით, ქურდობით, გზავნილის უკან დაბრუნებით, ან ადრესატისთვის ჩაბარების ვადის დარღვევით

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი -  
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ინგლისური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.4-72.com.co
 
 

*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით

**გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური, ესპანური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 29 დღე;
üმაქსიმალური - 59 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.4-72.com.co
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. 
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 600 000 COP;
    იურიდიული პირებისთვის 600 000 COP;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 3 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5/6
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1,7 იანვარი, 25 მარტი, 18,19 აპრილი, 1 მაისი, 3,24 ივნისი, 1,20 ივლისი, 7,19 აგვისტო, 14 ოქტომბერი, 4,11 ნოემბერი, 8,25 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.4-72.com.co
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
 

 

     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება კოლუმბიის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
ალკოჰოლური სასმელები, ლიქიორები და სხვა ტკბილი და სურნელოვანი ალკოჰოლიანი სასმელები და წვენები; კაკაო და მისი პრეპარატები; მოხალული დაფქვული და მარცვლოვანი ყავა; მარცვლეული და მათი პროდუქტები; ტყავის ნაწარმის შენახვისათვის საჭირო ხსნარები, ცვილი, მასტიკა და სხვა მსგავსი ნაერთები; საწვავი; საუმუშავებელი ბამბა; სუნელები (წიწაკა, დარიჩინი და სხვ.); ლაქის, მშრალი საღებავების, ნაყენების, ტანინის და სხვა მსგავსი ნივთიერებების ექსტრაქტები; ახალი და გამხმარი ხილი, ჰერმეტულად დახურულ ტარაში მოთავსებულის გარდა; სამაჯურები; სამეცნიერო და ზუსტი აპარატურა, ოპტიკური და სხვა ხელსაწყოები; მატყლი და შალის ნაწარმი; რძე და რძის პროდუქტები; ბოსტნეული,  მცენარეები, მათი ნაწილები და მათი ნაწარმი; სელი, ჯუთი, კანაფი და სხვა საფეიქრო მრეწველობაში გამოყენებული მცენარეები და მათი ნაწარმი; სხვადასხვა მანქანები და მათი ნაწილები; ცხოველური წარმოშობის ცხოველური წარმოშობის ნედლეული და დაუმუშავებელი პროდუქტები; ტყავის შეღებვისა და გათრიმვლისათვის, აგრეთვე გოფრირებისა და დაწვნისათვის, და სხვა მცენარეული წარმოშობის  დაუმუშავებელი ნივთიერებანი; პლატინა, ოქრო, ვერცხლი; ნიკელი და მისი ნაკეთობები; ქვისა და სხვა  მინერალური ნივთიერებების დამზადებული ორნამენტები და დეკორაციები, აგრეთვე ჩვეულებრივი ლითონისაგან დამზადებული ნაკეთობები; სერვიზები; სასადილო ვერცხლის ნივთები; ალუმინის, ნიკელის ან სხვა ლითონის ჭურჭელი; ნიჩბები და სხვა სამეურნეო ნივთები; მინა; სადაფი; ნიჟარები და სპილოს ძვალი; მარგალიტი, ძვირფასი ქვები და მათი ნაკეთობები; თევზი, კიბოსნაირი ცხოველები, მოლუსკები, რომლებიც დამზადებულია ცივი კონსერვაციის  მეთოდით (ლითონის ყუთებით და ქილებით, მინის, თიხის ან სხვა ჰერმეტული ტარით გადასაგზავნი თევზჭერის პროდუქტის გარდა); ქიმიური და ფარმაცევტული პროდუქტები; კვების მრეწველობის პროდუქტები; ფქვილისა და სახამებლის პროდუქტები, ალაო, ხორცი, ბოსტნეული, ხილი და სხვა მცენარეები; მცენარეული პროდუქტები; ცოცხალი მცენარეები და ყვავილები; კვების მრეწველობის ნარჩენები; ყველანაირი საპონი; შაქარი; დაუმუშავებელი ან დაფასოებული ჩაი; გაყინული, გამოყვანილი ან სხვა რაიმე მეთოდით დამზადებული ხორცი (ყუთებით, მინის ტარით ან სხვა ჰერმეტულად შეფუთული ხორცის გარდა); ნახმარი ტანსაცმელი; რადიოაქტიური ნივთიერებები; საბანკო ბილეთები და ვალუტა, ან რაიმე სხვა საფინანსო დოკუმენტები წარმომდგენზე; დამუშავებული ძვირფასი ქვები და სხვაა ფასიანი ნივთები.

-  ნარკოტიკები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები, მათ შორის ოპიუმის, მორფინის, კოკაინისა და მარიხუანას ჩათვლით, თუმცა შეზღუდვა არ შემოიფარგლება მხოლოდ ამ ჩამონათვალით. ეს შეზღუდვა არ ვრცელდება სხვადასხვა ქვეყნების მიერ აღიარებულ სამედიცინო და სამეცნიერო დანიშნულების საგნებზე.

- კოროზიული სითხეები და მომწამვლელი ნივთიერებები, ცხიმები,საღებავი ფხვნილები და სხვა მსგავსი მასალები პორნოგრაფიული და სხვა საგნები, რომელთა იმპორტირება და ცირკულაცია აკრძალულია დანიშნულების ადგილზე. საგნები, რომლებიც თავიანთი ბუნებით ან შეფუთვით საფრთხეს უქმნიან ოფიციალური პირებსა და ფართო საზოგადოებას, აჭუჭყიანებენ ან აზიანებენ სხვა საგნებს, საფოსტო აღჭურვილობას ან მესამე პირის საკუთრებას. დოკუმენტები, რომელიც ახლანდელი და პერსონალური ხასიათის კორესპონდენციაა და გაცვლილია არა გამგზავნსა და ადრესატს, არამედ სხვა ან მათთან ერთად მცხოვრებ პირებს შორის. ფეთქებადი, აალებადი და სახიფათო მასალა ისეთი როგორიცაა: იარაღი, საბრძოლო მასალა, ნებისმიერი სახის საომარი მასალა, ფეიერვერკები, ასაფეთქებელი პატრუქები, რაკეტები, ფეიერვერკის ნაირსახეობები და ა.შ

-   ყველა კატეგორიის რადიოაქტიული მასალები.

- ცოცხალი და მკვდარი ცხოველები, ცხოველთა ფიტულები, გარდა ფუტკრების, წურბელებისა და აბრეშუმის ჭიისა, რამდენადაც პარაზიტები და შხამიანი მწერების გამანადგურებლები  აღიარებულია ოფიციალურად დადგენილ სამეცნიერო ინსტიტუციებს შორის.

- ფული, მონეტები, საბანკო ჩანაწერები, საბანკო ჩანაწერების ფორმები, ფურცლები, რომლებიც ასახავენ ნამდვილ საბანკო ჩანაწერებს ან სხვა ნებისმიერ ობლიგაციებს, ფულის საჭრელი მანქანები, სხვა ღირებულების მქონე ნივთები, როგორიცაა: პლატინა, ოქრო, ვერცხლი, მიუხედავად იმისა ქარხნულია თუ არა, ძვირფასი ქვები და სხვა ღირებული ნივთები; ყალბი და პირატული საგნები.

 შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები არ არის.შენიშვნა:
 კოლუმბიის რესპუბლიკის საფოსტო ადმინისტრაცია არ ღებულობს იმ უბრალო და შეკვეთილ წერილებს, რომელთა შიგთავსი ექვემდებარება საბაჟო დაბეგვრას.