კანადა

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - არ იგზავნება;
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი 
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა - არა;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 9.95 CAD;
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ინგლისური, ფრანგული;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 15 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი -
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
**გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური, ფრანგული;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 9.95 CAD;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 15 დღე;
üმაქსიმალური - მომხმარებლის მოთხოვნის შესაბამისად;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.canadapost.ca
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი. თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს, გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 9.95 CAD;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 20 CAD;
    იურიდიული პირებისთვის 20 CAD;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობაერთხელ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5/6
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1 იანვარი, 19,22 აპრილი, 20 მაისი, 24 ივნისი, 1 ივლისი, 5 აგვისტო, 2 სექტემბერი, 14 ოქტომბერი, 11 ნოემბერი, 25,26 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.canadapost.ca/Personal/Tools/Track/ItemSingle.aspx
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
 
 

 

     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება კანადის ოფიციალურ წყაროს

 

ნაწილი  I

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია
განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები
თავი  1       ცოცხალი   ცხოველები
სასაქონლო   HS კოდი        ■ აკრძალული  ნივთები
01.01-01.06                                      ყველა  ცოცხალი  ცხოველი.
თავი     ხორცი  და  ხორცის საკვები  სუბპროდუქტები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
02.01-02.10                                      ხორცი  და  საკვები  ხორცის  პროდუქტები  ცუდი  სუნით.
                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                     ხორცი  და  საკვები  ხორცის  პროდუქტები  (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 1).
თავი  3    თევზი  და  კიბოსნაირნიმოლუსკები  და  წყლის  სხვა  უხერხემლოები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
03.01-03.07                                     ცუდი  სუნის  მქონე  თევზი  და  კიბოსნაირები, მოლუსკები და
                                                     სხვა  წყლის  ცხოველები.
                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები
თევზი და  კიბოსნაირები,მოლუსკები და სხვა  წყლის უხერხემლო ცხოველები(იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 1)
თავი  4     სხვა  ადგილას დაუსახელებელი  ან ჩაურთველი   რძის  პროდუქციაფრინველის  კვერცხი ; ნატურალური  თაფლი ;
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
04.01-04.10                                  (იხ.ნაწილი  2, პუნქტი 1)
თავი    ნაწილი  2, & 1-ის  ჩამონათვალში  ან   სხვა  ადგილას  დაუსახელებელი  ან  ჩაურთველი   სხვა  ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები  
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
05.01-05.11                                     ცხოველური  წარმოსობის  სხვა  პროდუქტები, რომლებიც  არ  არის   
განყოფილება     II   ბოსტნეულის  პროდუქტები

თავი         ცოცხალი  ხეები  და  სხვა  მცენარეებიბოლქვები ფესვები  და  სგავსნი ; მოჭრილი  ვავილები  და დეკორატიული  ბალახი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
06.01-06.04                                  (იხ.  ნაწილი  2, პუნქტი 2)
თავი  7      ბოსტნეული  და  ზოგიერთი  საკვები  ძირნაყოფები  და  ბოლქვნაყოფები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
07.01-07.14                                  (იხ.ნაწილი  2, პუნქტი 2)
თავი  8       საკვები  ხილი  და  კაკალი;  ციტრუსის  კანი   და ნესვი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
08.01-08.14                                 (იხ. ნაწილი  2, პუნქტი 2)
თავი  9       ყავაჩაისუნელ- სანელებლები
09.01-09.10                                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  10    მარცვლოვანები
10.01-10.08                                      ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  11      ფქვილ-ბურღულეულის  მრეწველობის პროდუქტები; ალაო ; სახამებელიინულინი , ხორბლის წებოვანა
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
11.01-11.09                                  (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2)
თავი 12      ცხიმოვანი  თესლი და ნაყოფები ; სხვადასხვა მარცვლეულითესლი  და  ნაყოფისამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეებიჩალა და  ფურაჟი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
12.01-12.14                                  (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2)
თავი 13    ლაქი ; წებოფისები  და  სხვა  მცენარეული  წვენები  და  ექსტრაქტები
13.01-13.02                                      ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  14     მცენარეული  მასალები  წნული  ნაკეთობების  დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები
14.01-14.04                                      ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
 

განყოფილება     III       ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და ზეთები და მათი გახლეჩისპროდუქტები; მომზადებული საკვები ცხიმები;ცხოველური ან მცენარეული  წარმოშობის ცვილები

 

თავი   15     ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის  პროდუქტებიმომზადებული  საკვები  ცხიმები; ცხოველური  ან მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
15.01-15.22                                  (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 1 და 2)
განყოფილება     IV     მზა საკვები პროდუქტებისასმელიალკოჰოლური  სასმელები  და  ძმარითამბაქო და თამბაქოს  სამრეწველო   შემცვლელები
 
თავი 16    ხორცისთევზის  ან  კიბოსნაირებისმოლუსკების  ან  წყლის  სხვა  უხერხემლოები  მზა  პროდუქტები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
16.01-16.05                                     (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 1)
თავი 17    შაქარი  და  შაქრის  შემცველი  საკონდიტრო  ნაწარმი
17.01-17.04                                       ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 18  კაკაო  და კაკაოს  ნაწარმი
18.01-18.06                                      ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 19      მარცვლოვანების, მარცვლისფქვილისსახამებლის  ან  რძის  მზა  პროდუქტები  საკონდიტრო  ნაწარმი
19.01-19.05                                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 20      მზა  ბოსტნეულიხილიკაკალი  და  მცენარეთა  სხვა  ნაწილები
20.01-20.09                                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 21     სხვადასხვა  საკვები  პროდუქტები
21.01-21.06                                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 22       სასმელებიალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი
სასაქონლო   HS კოდი     
22.01-22.02                                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
                                                ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
 
22.03-22.08                                    ალკოჰოლური  სასმელი (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 1 და 2)
22.09                                                 ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები           
 
თავი 23     ნარჩენები და  კვების მრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები   ცხოველებისთვის
სასაქონლო   HS კოდი  
  23.01-23.07                                  ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები           
                                               ■ აკრძალული  ნივთები
                              2301.20              თევზის  საკვები
23.08                                                მცენარეული  მასალა  და  მცენარეული  ნარჩენი,   მცენარეული ბიოპროდუქტები, მიუხედავდ  იმისა  ბურთულის  ფორმითაა  თუ  ცხოველის  საკვებად  არის  გამოსაყენებელი.
23.09                                               ცხოველის  საკვები  მზა  ნაწარმი (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2)
 
თავი 24     თამბაქო  და  თამბაქოს   შემცვლელები
24.01-24.03                                   (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 3)
განყოფილება    V    მინერალური   პროდუქტები
 
თავი 25    მარილი , გოგირდი ; მიწა  და  ქვასაბათქაშე  მასალებიკირქვა  და  ცემენტი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
 25.05                                                 სილა(ქვიშა).
 25.08                                            მიწა,ნიადაგი.
თავი   26    მადნებიწიდა და ნაცარი
26.01-26.21                                       ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 27    მინერალური  საწვავინავთობი  და  მათი  გამოხდის  პროდუქტები ; ბიტუმოვანი  ნივთიერებები (ფისოვან ნივთიერებათა ასფალტისგუდრონის,ნავთობის და მისთსაერთო სახელწოდება ); მინერალური  ცვილები.
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
27.01-27.11                                      მინერალური   საწვავი, საპოხი  მასალა  და  მათი  გამოხდის  პროდუქტები; ბიტუმის  სუბსტანცია (ფისოვან ნივთიერებათა ასფალტის, გუდრონის, ნავთობის და მისთ. საერთო სახელწოდება ).
 
 27.13-27.15                                         მინერალური   საწვავი, საპოხი  მასალა  და  მათი  გამოხდის  პროდუქტები; ბიტუმის  სუბსტანცია (ფისოვან ნივთიერებათა ასფალტის, გუდრონის, ნავთობის და მისთ. საერთო სახელწოდება ).
                                                         უპირობოდ   დაშვებული   საქონელი
27.12                                                 ნავთობის  ჟელე, პარაფინის  ცვილი, მიკრო-კრისტალური  ნავთობის  ცვილი, სავაჭრო  დანიშნულების  ცვილი, ოზოკერტი, მურა  ნახშირი,ტორფი,სხვა  მინერალური  ცვილები  და  მსგავსი  პროდუქტები, რომლებიც  მიღებულია  სინთეზით  ან  სხვა  პროცესით, მიუხედავად  იმისა, ფერადია  თუ არა.
განყოფილება     VI           ქიმიური    ან   მოკავშირე   მრეწველობის   პროდუქტები
თავი 28    არაორგანული  ქიმიკატებისძვირფასი ლითონების  არაორგანული  ან  ორგანული  ნაერთები; იშვიათი მიწათა  ლითონები, რადიოაქტიური  ელემენტები  ან  იზოტოპები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
28.01 2801.10                                 ქლორი
28.04 2804.29                                ჰელიუმი, კრიპტონი, ნეონი, ქსენონი
2804.30                                            აზოტი
2804.40                                           ჟანგბადი.თხევადი  ჟანგბადი
2804.70                                          ფოსფორი
2804.80                                          დარიშხანი
28.05                2805.12               კალციუმი
2805.40                                         ვერცხლისწყალი
28.06              2806.10              მარილმჟავა . პერქლორული მჟავა.
                       2806,20             ქლოროსულფური მჟავა.
28,07              2807,00              გოგირდის მჟავააჯასპიაჯასპის ზეთი.
28,08              2808,00             აზოტმჟავა .
28,09              2809,20              ფოსფორის მჟავა .
28.11              2811.11              ჰიდროფტოროვანი  მჟავა .
                       2811,19              პერქლორული  მჟავა . წყალბადის ბრომიდი . წყალბადის ციანიდი .
                                                  ციანმჟავა . გოგირდწყალბადი.
                      2811.21               ნახშირორჟანგი, მშრალი  ყინული
                        2811.29                  აზოტის  პეროქსიდები, აზოტის  ტეტროქსიდები, აზოტის  ოქსიდი
28.12              2812.10                  ფოსფონოგენი, გოგირდის  დიოქსიდი,თიონილის  ქლორიდი
                        2812.90                  ვინულის  ფტორი
28.13              2813.10                 ნახშირბადის  დისულფიდი
28.14              2814.10                  უწყლო  ამიაკი
                        2814.20                  ამონიუმის  ჰიდროქსიდი
28.15              2815.11                  კაუსტიკური  სოდა,  ნატრიუმის  ჰიდროქსიდი
                        2815.20                  კაუსტიკური  კალქვა( პოტაში)
                        2815.30                კალიუმის  ჰიდროქსიდი
28.19              2819.10                 კალიუმის  პეროქსიდი
28.27              2827.39                   ჩვეულებრივი  მჟავა
28.28              2828.90                    კალიუმის  ქლორიდი
28.29              2829.11                   ნატრიუმის  ქლორიდი
                        2829.19                    კალციუმის  ქლორიდი
                        2829.90                    კალიუმის  პერქლორატი, ნატრიუმის  პერქლორატი
28.34              2834.21                    კალიუმის  ნიტრატი
                        2834.29                    ამიაკის  ნიტრატი, სტრონციუმის  ნიტრატი
28.41             2841.61                 პერმანგანატიკალიუმის  პერმანგანატი
28.42             2842.90                 თუთიის  ამონიუმის  გვარჯილა ( ნიტრიტი)
28.43             2843.21                 ვერცხლის  ნიტრატი
28.47             2847.00                 წყალბადის  ზეჟანგი
28.48             2848.00                 ფოსფინი
28.49             2849.10                 კალციუმის  კარბიდი
28.50             2850.00                 სილანი
28.53             2853.00                 ქლოროსილანი,ციანი ,ციანოგენური  ბრომიდ,
                                                     ციანოგენური  ქლორიდი, თიოფოსგენი
თავი 29    ორგანული  ქიმიკატები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
29.01              2901.10                   ბუტანი, ნეფტანი, ჰექსანი, ოქტანი, პენტანი
                     2901.21                    ეთილენი
                     2901.29                    აცეტილენი
29.02              2902.20                    ბენზოლი
                    2902.30                     ტოლუოლი
                     2902.41-                     ქსილოლი
                     2902.43                    
                     2902.50                     სტიროლი, მონომერი
29.03              2903.11                       მეთილის  ქლორიდი
                      2903.12                     მეთილენის  ქლორიდი
                      2903.13                     ქლოროფორმი
                      2903.14                     ნახშირბადის  ტეტრაქლორიდი
                      2903.19                     1.1.1.  - ტრიქლოროეთანი
                      2903.21                     ვინილის  ქლორიდი
                      2903.22                    ტრიქლოროეთილენი
                     2903.46                     მეთილბრომიდი
                     2903.61                      ქლორობენზოლი
29.04              2904.20                       ნიტრობენზოლი, ტეტრანიტრომეთანი
                     2904.90                      ქლოროპირცინი
29.05              2905.11                         თხევადი ხის  სპირტი
                      2905.12                      იზოპროპილის  სპირტი
                      2905.14                      ბუტანოლი
29.07               2907.12                      კრეოლი
 29.08            2908.11                    პენტაქლოროფენოლი
                      2908.19                     ქლოროფენატები
                      2908.99                      პიკრინის  მჟავა, ტრინიტროფენოლი
29.09               2909.11                       ეთილის  სპირტი
29.10                2910.20                      პროპილენის  ოქსიდი
29.12                 2912.11                    ფორმალდეჰიდი, ფორმალინი
                        2912.60                   პარაფორმალდეჰიდი
29.14                 2914.11                     აცეტონი
                         2914.12                  მეთილის  სპირტის  კეტონები
                         2914.70                   ბრომაცეტონი, ქლოროაცეტოფენონი
29.15                 2915.21                        ძმარმჟავა, დაკრისტალებული.
                        2915.31                      ეთილის  აცეტატი
                         2915.60                      ვალერიანის  მჟავა
                         2915.90                       დი-აცეტილის  პეროქსიდი, დიფოსგენი
29.16                  2916.32                         ბენზოლის  პეროქსიდი
                         2916.39                       აცეტილ ბენზოლის  პეროქსიდი, ქლორობენზოლის  პეროქსიდი
29.19                 2919.90                          ტეტრაეთილის  პიროფოსფატი
29.20                  2920.19                         მეთილ პართიონის   ნარევი
                         2920.90                       დისენსითირებული(შემცირებული აღქმის მქონე)
                                                             ნიტროგლიცერინი.ნიტროგლიცერინის  შემცველი
                                                             სპირტი(დისენსითირებული), პარათიონის  სითხე.
                                                             ტეტრაეთილის  პიროფოსფატი.
29.21                 2921.41                          ანილინის  ზეთი, თხევადი
29.22                  2922.29                         ცირკონიუმის  პიკრინი
                         2922.49                       EDTA
29.24                  2924.21                         ურეაზა (შარდოვანა  ნიტრატი)
29.25                  2925.21                         ფენილკარბილამინის  ქლორიდი

29.26                  2926.90                        აცეტონიტრილი.ბრომობენზოლის   ციანიდი

 

29.29                  2929.10                       იზოციანიტები.მეთილის  იზოციანიტი. ტოლუოლის
                                                            დილსოციანიტი.
29.30                   2930.20                        მანები.
                             2930.90                        იზოტიოციონატის  აირი. მეკრაპტანი.
29.31                   2931.00                       დიფენილქლორარსინი.ლუიზიტი.მეთილდიქლორარსინი.
    
                                                            ფენილდიქლორარსინი, თხევადი.ტეტრაეთილის  ტყვია.
                                                            ვინილის  ტრიქლოროარსინი.
29.32                   2932.11                       ტეტრაჰიდროფურანი.
29.33                   2933.31                       პირიდინა.
29.34                    2934.90                      დიფენილამინოქლორასინი.
29.39                    2939.91                      სტრიქნინი.
 
თავი 30     ფარმაცევტული პროდუქცია
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
30.01-30.06                                 (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი )
თავი 31      სასუქები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
31.01-31.05                                  (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2)
 
თავი 32     სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები ; ტანინები  და  მათი  წარმოებულები ; საღებავებიპიგმენტები და დანარჩენი  საღებავი  ნივთიერებებისაღებავები ( სახატავი ) და  ლაქებიფითხები  და  სხვა  მასტიკები ; მელანი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
32.01-32.15                                      აალებადი მასალა.
თავი 33      ეთერზეთები  და  რეზინოიდებიპარფიუმერულიკოსმეტიკური  და  ტუალეტის  საშუალებები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
აალებადი მასალა.
 პირობითად  დაშვებული  ნივთები
33.01-33.07                                  (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 5)
თავი 34      საპონიზედაპირულად  აქტიური ორგანული  აგენტები , სარეცხი საშუალებები , საზეთი  მასალები , ხელოვნური    ცვილებიმზა  ცვილები , საწმენდი  და საპრიალებელი  საშუალებებისანთლები  და  ანალოგიური ნაწარმი ,მოდელირების   პასტები, " სტომატოლოგიური  ცვილები " და თაბაშირის   სტომატოლოგიურიპრეპარატები.
34.01-34.07                                      ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 35    ალბუმინოიდური   ნივთიერებებისახეცვლილი   სახამებელიწებოები ; ფერმენტები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
35.01-35.07                                      აალებადი მასალა.
თავი 36    ფეთქებადი   ნივთიერებებიპიროტექნიკური  ნაწარმიასანთი ; პიროფორული  შენადნობებიგარკვეული საწვავი    პრეპარატები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
36.01-36.06                                     ასეთი  სახის ყველა   ნივთი.
თავი 37    ფოტოგრაფიული  ან  კინემატოგრაფიული  საქონელი
37.01-37.07                                       ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 38      სხვადასხვა   ქიმიური  პროდუქტები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
38.04                    3804.00              თუთქი.
38.05                     3805.10             სკიპიდარი.ფიჭვის  ზეთი.
38.07                   3807.00                კრეოზოტი.ნაფტალინი.
38.08                    3808.50               DDT(დიქლორდიფენილტრიქლოროეთანი).
                                                      ჰექსამეთილ  ტეტრაფოსფატი, თხევადი.
                          3808.91                 ბუზების  საწინააღმდეგო  საშუალებები( ინსექტივიდი).
                                                     ინსექტივიდის  გაზი.ჩრჩილების  საწინააღმდეგო  საშუალებები.
                             3808.92                ფუნგიციდები.
                             3808.93                2, 4-D. ჰერბიციდები.
                             3808.94                 სადეზინფექციო საშუალებები.
                              3808.99               პესტიციდები. როდენტიციდები ( მღრღნელების
                                                      საწინააღმდეგო  საშუალებები).
38.11                    3811.11-               ანტიდეტონატური შენაერთი ( საავტომობილო  საწვავი)
                           3811.19
38.13                    3813.00                 ფეთქებადი  ცეცხლჩამქრობი.
38.14                    3814.00                  Varsol-ი ( ქიმიური  ნივთიერება,გამწმენდი).
38.19                   3819.00                    სამუხრუჭე  სითხე.
38.20                   3820.00                    ანტიფრიზი.
38.23                   3823.19                    ძრავის  დამძრავი  სითხე.ფუზელის  ზეთი.PCB. ჟანგის  ამომყვანი.
                                                         კირი. საწვავის  ნიმუში. აზოტის  ოქსიდის  ნარევი. თეთრი მჟავა.
განყოფილება    VII    პლასტმასი და მათი ნაწარმირეზინი და მათი ნაწარმი
 თავი  39     პლასტმასი  და მათი ნაწარმი
39.01-39.26                                          ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  40   რეზინი  და  მათი  ნაწარმი
40.01-40.17                                         ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
 
განყოფილება   VIII     დაუმუშავებელი  ტყავიტყავიქურქ-ბეწვეული   და  მათი  ნაწარმისაუნაგირე  ნაწარმი  და აკაზმულობასამოგზაურო    საქონელიჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ; ცხოველთა  ნაწლავი (გარდა აბრეშუმის   ჭიას   ნაწლავისა)
 
თავი 41    დაუმუშავებული  ტყავი (გარდა  ქურქ-ბეწვეულის ) და ტყავი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
41.01-41.14                                   (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 6)
თავი 42   ტყავის  ნაწარმი , საუნაგირე  ნაწარმი  და  აკაზმულობასამგზავრო  ნივთებიჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ;  ცხოველთა   ნაწლავი  (გარდა  აბრეშუმის  ჭიას   ნაწლავისა)
42.01-42.06                                       ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
  თავი 43     ქურქ-ბეწვეული    და  ხელოვნური  ბეწვი ; მათი  ნაწარმი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
43.01-43.04                                  (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 6)
განყოფილება   IX     ხე  და  მისი  ნაწარმიხის  ნახშირიკორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები ; ჩალის   ნაწარმი, ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი  მასალაკალათები  და  მოწნული  ნაწარმი
 
თავი 44    ხე  და  მისი  ნაწარმიხის  ნახშირი
44.01                                                 ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
44.03-44.21
                                                       აკრძალული   ნივთები
44.02                                                 ხის  ნახშირი.
თავი 45    კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები
45.01-45.04                                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 46      ჩალის  ნაწარმი ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი   მასალაკალათები   და   მოწნული   ნაწარმი
46.01-46.02                                    ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება   X      ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის მასალაქაღალდის  ან  მუყაოს ნარჩენები  და  ჯართი   ; ქაღალდი  და  მუყაო  და  მათი  ნაწარმი
თავი   47     ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის  მასალაქაღალდის  ან  მუყაოს   ნარჩენები  და  ჯართი 
47.01-47.07                                      ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი   48    ქაღალდი  და  მუყაო;  ქაღალდის  მასისქაღალდის  ან  მუყაოს  ნაწარმ
48.01-48.23                                      ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  49     ნაბეჭდი   წიგნებიგაზეთები , სურათები  და  სხვა  პოლიგრაფიული   პროდუქტებიხელნაწერებინაბეჭდი  ტექსტები  და  გეგმები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
49.01-49.11                                  (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 7)
განყოფილება    XI    ტექსტილი   და   ტექსტილის   ნაწარმი
თავი 50    აბრეშუმი
50.01-50.07                                       ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  51  მატყლიცხოველის  წმინდა  ან  უხეში  ბეწვი;   ძუის  ნაერთები   და  ნაქსოვი    ფაბრიკატები.
51.01-51.13                                      ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  52   ბამბა 
52.01-52.12                                      ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  53   სხვა მცენარეული ბოჭკოებიქაღალდის   ნართი   და   ქსოვილები
53.01-53.11                                      ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  54   ადამიანის   მიერ   ნართავი   ძაფებიზოლები   და   სგავსი   ტექნოგენური  ტექსტილის   მასალ
54.01-54.08                                      ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  55   ადამიანის   მიერ   ნაწარმოები   ბოჭკოები
55.01-55.16                                      ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  56   ბამბათექა  და  უქსოვი  საქონელისპეციალური  ნართიბაწრებითოკებითოკები  და   ბაგირები  და ათი   ნაწარმი
56.01-56.09                                       ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  57    ხალიჩები  და  იატაკის   სხვა   საფარი   ნივთები
57.01-57.05                                       ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  58   სპეციალური   ნაქსოვი   ქსოვილებიტაფტინგური   ტექსტილის   მასალებიმაქმანიგობელენებიგასაწყობინაქარგები
58.01-58.11                                      ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 59     გაჟღენთილიდაფარული  ან  ლამინირებული   საფეიქრო ნაწარმიტექსტილის   ნაწარმი   სამრეწველო გამოყენებისთვის
59.01-59.11                                    ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 60     ნაქსოვი  ან  ხელით   ნაქსოვი   ნივთები
60.01-60.06                                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 61       მანქანით  ან  ხელით  ნაქსოვი   ტანსაცმელი   და   მათი   აქსესუარები
61.01-61.17                                    ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 62      არა  მანქანით   ან   ხელით   ნაქსოვი  ტანსაცმელი და   მათი  აქსესუარები
62.01-62.17                                    ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 63      სხვა   ხელოვნური   ტექსტილის  ნაწარმიკომპლექტებიმეორადი   ტანსაცმელი  და  ტექსტილის ნაწარმიჩვრები
 
63.01-63.10                                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება  XII    ფეხსაცმელი , თავსაბურავებიქოლგებიშეზლონგებიმზის  ქოლგები , ხელჯოხები , ჩხირებიშოლტები, მათრახები   და მათი ნაწილებიმზა  ბუმბული  და   მათი  ნაწარმი ; ხელოვნური  ყვავილებიადამიანის თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები
 
თავი 64    ფეხსაცმელიგეტრები  და  ანალოგიური  ნაწარმი ; მათი  ნაწილები
64.01-64.06                                    ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 65   თავსაბურავები  და  მათი  ნაწილები
65.01-65.07                                    ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 66     ქოლგებიშეზლონგებიმზის  ქოლგები , ხელჯოხები ,  ჩხირები , შოლტებიმათრახები   და  მათი  ნაწილები
66.01-66.03                                   ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
ჯგუფი 67    დამუშავებული   ბუმბული   და    ღინღლი   და   მათი  ნაწარმიხელოვნური  ყვავილები;
ადამიანის  თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები
67.01-67.04                                   ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება  XIII    ქვისთაბაშირისცემენტისაზბესტისქარსის  ან  ანალოგიური  მასალებიკერამიკული პროდუქტები ;მინა  და  მინის  ნაწარმი
 
თავი 68      ქვისთაბაშირისცემენტისაზბესტისქარსის  ან  ანალოგიური  მასალები
68.01-68.15                                   ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 69    კერამიკული  ნაწარმი
69.01-69.14                                   ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 70    მინა  და  მინის   ჭურჭელი
70.01-70.20                                  ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება  XIV    ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი  ლითონებილითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმიბიჟუტერია ; მონეტა
 
თავი 71        ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები, ძვირფასი ლითონები, ლითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმი; ბიჟუტერია ;  მონეტა
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
71.01-71.18                                (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 8)
 განყოფილება    XV     არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხის )  ლითონები   და   მათი   ნაწარმი.
 
თავი 72    რკინა   და  ფოლადი
72.01-72.29                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 73     რკინის   და   ფოლადის   ნივთები
73.11                 7311.00                       აკრძალული   ნივთები
ცარიელი  გაზის ბალონები, რომელთა  შემცველობა  წინასწარ  არის  შემოწმებული.
73.26                                                     ინერტული ბომბები.ბომბები და  სხვა  მოწყობილობები, რომლებიც  ფალსიფიცერებულია, მიუხედავად  იმისა ასეთი  მოწყობილობები  გამიზნულია თუ არა  საჩვენებლად (დემონსტრირებისთვის).
თავი 74     სპილენძი  და  მათი  ნაწარმი
74.01-74.19                                  ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 75      ნიკელი   და  მათი  ნაწარმი
75.01-75.08                                 ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 76   ალუმინი  და  მისი  ნაწარმი
76.01-76.16                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 77   (დაცულია   შესაძლო   გამოყენების   ჰარმონიზებული   სისტემა)
 
თავი 78   ტყვია   და  მათი  ნაწარმი
78.01-78.06                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 79    თუთია  და  მათი  ნაწარმი
79.01-79.07                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 80     თუნუქი   და  მათი  ნაწარმი
80.01-80.07                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 81     სხვა    კეთილშობილი   ლითონები; სერმეტი   და  მათი  ნაწარმი
81.01-81.13                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 82    ხელსაწყო  იარაღიმჭრელი  ნივთებიარაძვირფასი  ლითონების   კოვზები  და  ჩანგლები  მათი  ნაწილები
82.01-82.15                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 83    სხვადასხვა   არაძვირფასი   ლითონის    ნაწარმი
83.01-83.11                               ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება    XVI        მანქანები  და  მექანიკური  მოწყობილობები ; ელექტრო  მოწყობილობები ; მათი  ნაწილებიხმის   ჩამწერი   და  აღმწარმოებელი  აპარატურასატელევიზიო   გამოსახულებისა   და   ბგერის   ჩამწერი   და აღმწარმოებელი   აპარატურა , მათი   ნაწილები   და   საკუთნოები
 
თავი 84      ბირთვული    რეაქტორები , ქვაბებიდანადგარები   და   მექანიკური   მოწყობილობები ; მათი   ნაწილები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
84.12 8412.10                                  სარაკეტო  ძრავები.
84.24 8424.10                                 ცეცხლის  ჩამქრობი  მასალები.
თავი 85     ელექტრო  მანქანები  და  მოწყობილობა  და  მათი  ნაწილები ხმის ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი აპარატურა,სატელევიზიო  გამოსახულებისა  და  ხმის  ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი  აპარატურა,  მათი  ნაწილები და  აქსესუარები
85.01-85.48                                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება    XVII      ავტომობილებისთვითმფრინავებისგემებისა  და  სატრანსპორტო    აღჭურვილობა
 
თავი 86         რკინიგზის   ან   ტრამვაის   ლოკომოტივებიმოძრავი   შემადგენლობა  და  მათი  ნაწილებიმატარებლის ან  ტრამვაის  სალიანდაგო   გზა   და  ფიტინგები ( გაზის  აპარატურა)  და  მათი   ნაწილებიყველა  სახის  მექანიკური  (მათ შორისელექტრო-მექანიკური )  საგზაო   სიგნალიზაციის  მოწყობილობები .
86.01-86.09                                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 87       ტრანსპორტი გარდა  სარკინიგზო  და  ტრამვაის  მოძრავი  შემადგენლობისა   და  მათი  ნაწილები  და საკუთნოები
87.01-87.16                                    ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 88      თვითმფრინავებისკოსმოსური  ხომალდების  და  მათი  ნაწილები
88.01-88.05                                    ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 89     გემები , ნავები  და  მცურავი  სტრუქტურები
89.01-89.08                                    ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება   XVIII         ოპტიკურიფოტოგრაფიულიკინემატოგრაფიულისაზომიმაკონტროლებელი , ზუსტისამედიცინო ან ქირურგიული    ინსტრუმენტები  და აპარატურა ; საათები ; მუსიკალური   ინსტრუმენტებიმათი   ნაწილები   და   აქსესუარები
 
თავი 90    ოპტიკურიფოტოგრაფიულიკინემატოგრაფიულისაზომიმაკონტროლებელი , ზუსტისამედიცინო  ან ქირურგიული   ინსტრუმენტები  და  აპარატურა ; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
90.01-90.33                                  ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 91    კედლის   საათები  და   მაჯის   საათები  და  მათი  ნაწილები
91.01-91.14                                  ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 92    მუსიკალური   ინსტრუმენტები ; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
92.01-92.09                                 ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება   XIX     იარაღი   და   საბრძოლო   მასალებიმათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
 
თავი 93  იარაღი   და  საბრძოლო  მასალებიმათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
93.01-93.05                                     ცეცხლსასროლი იარაღი:
93.06                                                 ბომბები.ჭურვები.ყუმბარები, მიუხედავად  იმისა  ინერტულად  აქტივიზირდება  თუ არა.საბრძოლო  მასალის  ჭავლი რაკეტებისთვის,ინერტულობის  მიუხედავად.საბრძოლო  მასალა  მცირე  ზომის  იარაღებისთვის.ტყვიები.ვაზნები  შიდაწვის
ძრავისთვის.რეაქტიული ხომალდის  ძრავის  დამძრავი ვაზნები.საწვავის  მოწყობილობები (ფეთქებადი).რაკეტები.შვეულმფრენი.ფეთქებადი  რივეტები(ლითონის  ორი  ნაწილის   მაერთებელი).
                          9306.30                     ცარიელი  ვაზნები.
                                                       (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 9)
განყოფილება   XX             სხვადასხვა    დამზადებული    ნივთები
 
თავი 94      ავეჯისაწოლები , ლეიბებილეიბის ფუძეებიდივნის  ბალიშები  და  ავეჯის  ანალოგიური  ნატენი ;ლამფები  და  სანათი  მოწყობილობები , სხვა ადგილას  დაუსახელებელი  ან  ჩაურთველიგანათებული  ნიშნები , ფირფიტები   და  ასე  შემდეგ ; ასაწყობი   ნაგებობები
94.01-94.06                                       ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 95         სათამაშოებიკომპიუტერული თამაშები  და  სპორტული  ინვენტარიმათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
 95.03                                               ინერტული ბომბები.ფალსიფიცირებული  და  იმიტირებული  ბომბები და  სხვა  ასაფეთქებელი  მოწყობილობები,მიუხედავად  იმისა, ისინი  განკუთვნილია  თუ  არა  საჩვენებლად (დემონსტრირებსთის).
თავი 96        სხვადასხვა   წარმოებული  ნივთები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
96.01                                            (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 6)
                                                       აკრძალული   ნივთები
96,13                 9613,10                ერთჯერადი   სანთებელა.
                          9613,20               საწვავის  შემცველი  სანთებელა.
                          9613,80               საწვავის  შემცველი  სანთებელა.

 

განყოფილება    XXI      ხელოვნების, საკოლექციო   ნივთები  და   ანტიკვარიატი
 

თავი 97    ხელოვნებისსაკოლექციო   ნივთები   და   ანტიკვარიატი

97.01-97.06                                      ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
 
 
ნაწილი  II
შესატანი    და   სატრანზიტო   ნივთების   დაშვების   პირობები
1. ცხოველური  პროდუქტები
 
ექვემდებარება  კანადის  სასაზღვრო  მომსახურების  სააგენტოს   და   სურსათის ინსპექტირების  სააგენტოს  რეგულაციებს:
და / ან თევზჭერის  დეპარტამენტის  რეგულაციებს:
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/E/pub/cm/d19-8-2/d19-8-2-e.pdf
2. მცენარეები  და  მცენარეული  პროდუქტები
ექვემდებარება  კანადის  სასაზღვრო  მომსახურების  სააგენტოს   და   სურსათის ინსპექტირების  სააგენტოს  რეგულაციებს:
3.  თამბაქო
თამბაქოს  პროდუქტების  შეტანა  უნდა  თანხვდებოდეს  თამბაქოს  აქტის  მოთხოვნებს:
Htt://laws.justice.gc.ca/en/T-11.5/262549.html
შენიშვნა: თამბაქოს დეპარტამენტის რეგულაციებით, ეტიკეტირების  და  მარკირების  მოთხოვნა  არ  ვრცელდება  როცა საქონელი  ინდივიდუალურად  იგზავნება   პაკეტში  5 ( ხუთი) ან  ნაკლები  ერთეულით. თითო  ერთეულში  განისაზღვრება:
-        200 სიგარეტი
-        50 სიგარა
-        400  თამბაქოს  ჯოხი
-        400 გ. წარმოებული  თამბაქო
შეკითხვები, რომლებიც  დაკავშირებულია  თამბაქოს  შეტანასთან  უნდა  დამისამართდეს :
თამბაქოს  აღსრულების  ბიუროში
2301  Midland Avenue
Scarborough ON M1P 4 R7
Canada
TEL: (+1 416) 952 0929
FAX: (+1 416) 954 3655
4. ფარმაცევტული  პროდუქტები
ექვემდებარება  კანადის  ჯანმრთელობის  დაცვის  რეგულაციებს:
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/E/pub/cmd19-9-2/d19-9-2-e.pdf
5.  პარფიუმერია  და  კოსმეტიკა 
პარფიუმერია, თუ  ის  არის  აალებადი, აკრძალულია.სხვა  კოსმეტიკა  შეიძლება  შევიდეს  კანადაში  ფოსტით, იმ  პირობით, თუ  არ  არის  აკრძალული  IATA-ს  რეგულაციით.
6.  ველური  სამყაროს  ფლორა  და  ფაუნა
 
იმპორტი  უნდა  შეესაბამებოდეს  ველური  სამყაროს  ფლორას  და  ფაუნას,   საფრთხის  ქვეშ  მყოფი  სახეობების  საერთაშორისო  ვაჭრობის  კონვენციას, რომელიც  არის  საერთაშორისო  შეთანხმება  გარკვეული  სახეობის  მცენარეების  და  ცხოველების  დასაცავად  და  მათი  საერთაშორისო  ვაჭრობით    ექსპლუატაციის  წინააღმდეგ.
კანადის  სასაზღვრო  მომსახურების  სააგენტო , გარემოს  დაცვის  სააგენტოსთან  ერთად  აკონტროლებს  მათ  შეტანას  საბაჟო  პუნქტებზე.
Htt://www.cbsa-asfc.gc.ca/E/pub/cm/d19-7-1/d19-7-1-e.pdf
7.  ნაბეჭდი  მასალა
იმპორტი  უნდა  შეესაბამებოდეს  კანადის  სასაზღვრო მომსახურების  სააგენტოს  პოლიტიკას  უხამსი  შინაარსის  მქონე  მასალაზე.ამ  პოლიტიკით  განისაზღვრება  ნებისმიერი  გამოცემა, დომინანტური  მახასიათებლებით  სექსზე  ან  ნებისმიერი  სხვა მსგავსი  სახის  თემაზე და   სუბიექტებზე  და   ჩაითვლება  უხამსად.კერძოდ  კრიმინალზე,საშინელებაზე, სისასტიკეზე  და  ძალადობაზე.
იმპორტი  უნდა  შეესაბამებოდეს  კანადის  სასაზღვრო მომსახურების  სააგენტოს  პოლიტიკას  საავტორო  უფლებების  მქონე  წიგნებზე. ნებისმიერი  სახის  ნამუშევარი, რომელთა  ასლები  შექმნილია  კანადის  გარეთ  და რომელშიც  დარღვეულია  საავტორო  უფლებები  და  რომელზეც  მფლობელი  მიაწოდებს  წერილობითი  ფორმით  ცნობას  ეროვნული შემოსავლების სააგენტოს , რომ მას  სურს   ასეთი  ასლი  არ შევიდეს  კანადაში  მსგავსი   ფორმით.
8. ბრილიანტები
იმპორტი  უნდა  შეესაბამებოდეს  იმპორტის  კონტროლს, რომელიც  რეგულირდება  კიმბერლის  პროცესის  რეგულაციებით. კიმბერლის  პროცესის  მიზანია თავი  ააარიდონ     საერთაშორისო  კონფლიქტებს  ან  „ სისხლიან“ ალმასს,რაც  გამოიყენება  მეამბოხეების  დასაფინანსებლად  სხვადასხვა  აფრიკულ  ქვეყნებში. დაუმუშავებელი  ბრილიანტის  იმპორტ-ექსპორტს  თან  ახლდეს  კიმბერლის  პროცესის  დამდასტურებელი  სერტიფიკატი( KPCs)   და  ტრანსპორტირება  მოხდეს  გაყალბებისგან  დამცავი  კონტეინერით.
9.  ცეცხლსასროლი  იარაღი
93-ე  თავში  ჩამოთვლილი  საქონლის  გაგზავნამდე  დაუკავშირდით  კანადის  ცეცხლსასროლი  იარაღის  ცენტრს  http://www.cfc-cafc.gc.ca/  .
 
კანადის  ფოსტამ  აღნიშნა, რომ  ინერტული  და  რეაქტიული  ბომბების  მზარდმა  რაოდენობამ, როგორიცაა ინერტული  ყუმბარები,  იგზავნება    საფოსტო  ქსელით. როდესაც  ასეთ  გზავნილს  აღმოაჩენს  კანადის  სასაზღვრო  მომსახურების  სააგენტო ( კანადის  საბაჟოს  წარმომადგენელი),კანადის  ფოსტის  გაცვლის  ოფისში უნდა  მოხდეს  ევაკუირება,  სანამ  ექსპერტები  ადგენენ  სახიფათოა  თუ  არა  ის  საბაჟოსთვის  და  ფოსტის  პერსონალისთვის.ეს  უსაფრთხოების  პროცედურა  ხელს  უშლის  კანადის  ფოსტას , ჩაბარების  განსაზღვრული  სტანდარტებით,   სხვა  საფოსტო  გზავნილების   ადრესატამდე   მიტანაში.
ზემოთხსენებულთან  დაკავშირებით  კანადამ  წარადგინა  რეგულაციის  ცვლილებები- მოქმედებს  2006  წლის  4  ოქტომბრიდან-საფოსტო  ქსელით  მსგავსი  საქონლის  გაგზავნა  იკრძალება.შესაბამისად, კანადა  მოითხოვს, რომ  საფოსტო  ადმინისტრაციამ  უნდა  გაითვალისწინოს  ეს  ცვლილება  აკრძალვის  შესახებ  და  მიიღოს  აუცილებელი  ზომები, რომ ასეთი  საქონელი  კანადაში  არ შეიტანონ  ფოსტით.
მეტი  სიცხადისთვის, აკრძალვა  ვრცელდება:
რეაქტიულ  და  ინერტულ  ბომბებზე, ასევე  სხვა  მოწყობილობებზე, რომლებიც  იმიტირდება  ასაფეთქებელ  მოწყობილობებთან  და  შეიარაღებასთან, მათ შორის  ინერტული  და  რეაქტიული  ყუმბარები  ან  სხვა  იმიტირებული  სამხედრო  შეიარაღება,მიუხედავად  იმისა  საჩვენებლად  არის  თუ  არა  ის  განკუთვნილი.
ძალაში  შესვლის  თარიღიდან, თუ  ასეთი  საქონელი  აღმოჩნდება  ფოსტაში, განადგურდება  რეგულაციის  შესაბამისად.
10. მათრობელა  სასმელი
მათრობელა  სასმელი  იკრძალება, თუ:
ა)  დამისამართებულია  პროვინციული  ლიქიორის  მაკონტროლებელ  საბჭოზე  ან  ხვა  კომისიაზე  ან  ორგანოზე, პროვინციული  ლიქიორის  მაკონტროლებელი  საბჭოს  დამტკიცებით, ასეთი  სასმელის   რეგისტრირებულ  მწარმოებელზე  ან  დისტრიბუტორზე;  და
ბ)  არ  იკრძალება  როგორც  აალებადი  მასალა  სპირტშემცველობის  გამო.
 
ნაწილი  III
სპეციალური  დებულებები,  საბაჟო  და  სხვა  დებულებები
საბაჟო  დეკლარაციის  შევსება
მიღებული  კანადის  ფედერალური  კანონმდებლოს  შედეგად (რაც  მოიცავს  კრიმინალს(ფულის  გათეთრებას)  და  ტერორისტულ   ფინანსურ  ქმედებებს), ყველა  კანადური  ან  უცხო  ვალუტა  და  ფულადი  საშუალებები(10 000 CAD ( კანადური  დოლარი)  ან  მეტი) რომელიც  შედის  კანადაში  ფოსტით, უნდა  წარედგინოს  კანადის  საბაჟოს  და  შემოსავლების  სამსახურს ( CCRA).
 
2003  წლის  6  იანვრიდან,მომხმარებლის  მიერ  კანადაში  გაგზავნილი 10 000   ან  მეტი   კანადური  დოლარი,მოითხოვს    საზღვრისპირა ვალუტის  ან  ფულადი  საშუალებების  წარდგინებას  ანგარიშის - ფორმით E667.
კანადაში  იმპორტის  დროს  საბაჟო  დეკლარაცია  უნდა  იყოს  სრულად  შევსებული  და  მიმაგრებული  გზავნილზე, ფორმა E667  უნდა  მოთავსდეს  გზავნილის  შიგნით. გამოქვეყნებული  ვალუტა    და  ფულადი  საშუალებები  ექვემდებარება  CCRA  სამსახურს  და  მებაჟემ  შეიძლება დააწესოს  ჯარიმა  ან   განახორციელოს  შესაძლო  კონფისკაცია.
დამატებითი  ინფორმაცია  ვალუტის  ანგარიშგებაზე  და  ფორმებზე, როგორიცაა    ფულადი  საშუალებები:   ფასიანი  ქაღალდები,  აქციები,ობლიგაციები,სახაზინო  გადასახადები, და  სავაჭრო  საშუალებები: საბანკო პროექტები,ქვითრები,თამასუქი,სამგზავრო ჩეკები და ფულადი  გზავნილები შეიძლება  მოიპოვოთ CCRA-ს  ვებ  გვერდზე 
Telepgone: (+1 204) 983 3500    ან  (+1 506) 6365064.