იტალია

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:

üკომერციული დანიშნულებით გაგზავნილი ნებისმიერი ღირებულების  გზავნილი, ქვეყანაში  შესვლისას  ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას. ამასთან, თუ გზავნილში მოთავსებული საქონლის საერთო ღირებულება აღემატება 150 ევროს,  ის ასევე იბეგრება საბაჟო გადასახადით.

     სავალდებულოა! კომერციული დანიშნულებით გზავნილის გაგზავნისას,  გამგზავნმა საბაჟო  დეკლარაციაში მიუთითოს საქონლის სეს ესნ (HS) კოდი (6 სიმბოლო) და საქონლის წარმოშობის ქვეყანა;

ü45 ევრომდე ღირებულების საქონელი, რომელიც იგზავნება საჩუქრად, ქვეყანაში  შესვლისას  არ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გზავნილი საჩუქრად გაგზავნილად ჩაითვლება, თუ:

· იგზავნება ფიზიკურ პირებს შორის, ამასთან ერთი და იგივე პირებს შორის გაგზავნას არ აქვს ხშირი ხასიათი;

· განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისათვის და შესაბამისად არ აქვს კომერციული ხასიათი; 

 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ფრანგული, ინგლისური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 30 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.poste.it
 
 

*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით

**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ფრანგული, ინგლისური, იტალიური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:

üკომერციული დანიშნულებით გაგზავნილი ნებისმიერი ღირებულების  გზავნილი, ქვეყანაში  შესვლისას  ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას. ამასთან, თუ გზავნილში მოთავსებული საქონლის საერთო ღირებულება აღემატება 150 ევროს,  ის ასევე იბეგრება საბაჟო გადასახადით.

     სავალდებულოა! კომერციული დანიშნულებით გზავნილის გაგზავნისას,  გამგზავნმა საბაჟო  დეკლარაციაში მიუთითოს საქონლის სეს ესნ (HS) კოდი (6 სიმბოლო) და საქონლის წარმოშობის ქვეყანა;

ü45 ევრომდე ღირებულების საქონელი, რომელიც იგზავნება საჩუქრად, ქვეყანაში  შესვლისას  არ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გზავნილი საჩუქრად გაგზავნილად ჩაითვლება, თუ:

· იგზავნება ფიზიკურ პირებს შორის, ამასთან ერთი და იგივე პირებს შორის გაგზავნას არ აქვს ხშირი ხასიათი;

· განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისათვის და შესაბამისად არ აქვს კომერციული ხასიათი; 

 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 15 დღე;
üმაქსიმალური - 1 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.poste.it
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.

 

 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:

üკომერციული დანიშნულებით გაგზავნილი ნებისმიერი ღირებულების  გზავნილი, ქვეყანაში  შესვლისას  ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას. ამასთან, თუ გზავნილში მოთავსებული საქონლის საერთო ღირებულება აღემატება 150 ევროს,  ის ასევე იბეგრება საბაჟო გადასახადით.

     სავალდებულოა! კომერციული დანიშნულებით გზავნილის გაგზავნისას,  გამგზავნმა საბაჟო  დეკლარაციაში მიუთითოს საქონლის სეს ესნ (HS) კოდი (6 სიმბოლო) და საქონლის წარმოშობის ქვეყანა;

ü45 ევრომდე ღირებულების საქონელი, რომელიც იგზავნება საჩუქრად, ქვეყანაში  შესვლისას  არ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გზავნილი საჩუქრად გაგზავნილად ჩაითვლება, თუ:

· იგზავნება ფიზიკურ პირებს შორის, ამასთან ერთი და იგივე პირებს შორის გაგზავნას არ აქვს ხშირი ხასიათი;

· განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისათვის და შესაბამისად არ აქვს კომერციული ხასიათი; 

    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 10 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
 
უქმე დღეები - 1,6 იანვარი, 22,25 აპრილი, 1 მაისი, 2 ივნისი, 15აგვისტო, 1 ნოემბერი, 8,25,26 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.poste.it/online/dovequando/home.do
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება იტალიის ოფიციალურ წყაროს
 

 

 

 

 

ნაწილი I:

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

 

 

პარაგრაფი I

ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები

 

თავი1

 

ცოცხალი ცხოველები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

01.10-06

 

 

თავი2

 

ხორცი და საქონლის შიგნეულობა, რომელიც გამოიყენება საკვებად

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

02.01-10

 

 

თავი3

 

თევზეულობა და კიბოსნაირნი, მოლუსკები და სხვა წყლის უხერხემლო ცხოველები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

03.01-07

 

 

თავი4

 

სხვაგან დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  რძის ნაწარმი; გარეული ფრინველის კვერცხები; ბუნებრივი თაფლი; ცხოველური წარმოშობის საკვები პროდუქტი.

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

04.01

 

04.07

 

04.09

 

 

 

 

თავი5                       ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც ცალკე არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            აკრძალული საგნები

05.08

 

 

პარაგრაფი II                      მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები

 

თავი6                      ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები, ფესვები და სხვა მსგავსები; მოჭრილი ყვავილები და ორნამენტული ფოთლები

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები  მხოლოდ იმ პირობით თუ დამისამართებულია კომპანიაზე და მხოლოდ 2 გაგზავნა წელიწადში

 

თავი7                      ბოსტნეული და ზოგიერთი საკვები ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები  მხოლოდ იმ პირობით თუ დამისამართებულია კომპანიაზე და მხოლოდ 2 გაგზავნა წელიწადში

 

თავი8                      საკვები ხილი და კაკალიციტრუსის  კანი და ნესვი

 

აკრძალული საგნები

 

 

თავი9                      ყავა, ჩაი, მატე და სუნელები

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები  მხოლოდ იმ პირობით თუ დამისამართებულია კომპანიაზე და მხოლოდ 2 გაგზავნა წელიწადში

 

თავი10                    პურეული/ხორბლეული

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები  მხოლოდ იმ პირობით თუ დამისამართებულია კომპანიაზე და მხოლოდ 2 გაგზავნა წელიწადში

 

თავი11                    საწისქვილო წარმოების პროდუქცია; ალაო, სახამებლები, ინულინი, ხორბლის გლუტენი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები  მხოლოდ იმ პირობით თუ დამისამართებულია კომპანიაზე და მხოლოდ 2 გაგზავნა წელიწადში

 

 

თავი12                    ცხიმოვანი  თესლი და ოლეგინის ხილი ; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი და ნაყოფი; სამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეები; ჩალა და ფურაჟი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები  მხოლოდ იმ პირობით თუ დამისამართებულია კომპანიაზე და მხოლოდ 2 გაგზავნა წელიწადში

 

თავი13                    ბუნებრივი ლაკი, ხის წებო, სხვა ნოსტნეულის წვენები და ექსტრაქტები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი14                   მცენარეული მასალები წნული ნაკეთობების დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            აკრძალული საგნები

14.01-04       Plants of Abies Mill., Cedrus Traw, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus  L.,  Pseudotsuga  Carr.  და  Tsuga  Carr.,  გარდა არა-ევროპული ქვეყნებიდან შემოსული ხილისა და თესლისა.

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

მცენარეები, მცენარეული პროდუქტები და სხვა მავნე ორგანიზმების პოტენციური მატარებლები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.2.5.

აკრძალული საგნები

 Castanea Mill.-ის  და Quercus L.ფოთლიანი მცენარეები,  გარდა არა-ევროპული ქვეყნებიდან შემოსული ხილისა და თესლისა.

 

Populus L.- სახეობის მცენარე, ფოთლებით, გარდა ხილისა და თესლების, ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნებიდან. ფიჭვისებრთა მცენარეების ქერქი(Coniferales) eგანცალკევებული ხის ტანიდან, არა-ევროპული ქვეყნებიდან.

Castanea Mill-ის eქერქი განცალკევებული ტანისგან, მესამე ქვეყნებიდან.

 

Quercus L. (except for Quercus suber L.) separated from the trunk, from North American countries.

 

შაქრის ნეკერჩხალი.-ის ქერქი, განცალკევებული ხის ტანისგან, ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნებიდან.  Populus L. -ის ქერქი, განცალკევებული ტანისგან, ამერიკის კონტინენტის ქვეყნებიდან.

Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Photinia, Ldl., Prunus L., Pyrus L. და Rosa L.,-ის სახეობის მცენარეები, რომლებიც გამიზნულია დასარგავად, გარდა უმოქმედო მცენარეების, რომლებსაც არ გააჩინიათ ფოთლები, ყვავილები და ხილი, არა-ევროპული ქვეყნებიდან.

 

Solanum tuberosum L.-ის ტუბერები, კარტოფილის ტუბერები და თესლები, მესამე ქვეყნებიდან გარდა ავსტრიისა და შვეიცარიისა.

 

Stolonifera-ს სახეობების მცენარეები და  Solanus L. -ის ტუბერები, მათი ჰიბრიდები, რომლებიც დასარგავადაა განკუთვნილი მესამე ქვეყნებიდან.

 

Solanum Tuberosum L., მცენარეები მესამე ქვეყნებიდან, გარდა ავსტრიისა, კვიპროსისა, ეგვიპტისა, ისრაელისა, ლიბიის არაბთა ჯამაჰირიისა, მალტასი, მაროკოსი, შვეიცარიისა, ტუნისისა და თურქეთისა. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მესამე ევროპული ქვეყანა ოფიციალურად აღიარებულია, როგორც ქვეყანა სადაც არ ფიქსირდება Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff).

 

Solanaceae-ს ოჯახის მცენარეები, არაევროპული ქვეყნებიდან.

ნიადაგი და ნიადაგი მიწათმოქმედებისთვის, რომელიც მთლიანად ან ნაწილობრივ შეიცავს ნიადაგსა და მყარ ორგანულ ნივთიერებებს, როგორიც არის: მცენარეების ნაწილები, ჰუმუსი (შავი მიწა),  შესაძლოა შეიცავდეს ტორფს ან ქერქს, გარდა იმ ნიადაგებისა, რომელიც შეიცავს მხოლოდ ტორფს და შემოტანილია შემდეგი ქვეყნებიდან: თურქეთი, ბელორუსია, ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა, მოლდოვა, რუსეთის ფედერაცია, უკრაინა და მესამე ქვეყნები, რომლებიც არ ითვლებიან ევროპის კონტინენტის ქვეყნებად, გარდა გარდა კვიპროსისა, ეგვიპტისა, ისრაელისა, ლიბიის არაბული ჯამაჰირიისა, მალტასი, მაროკოსი და ტუნისისა.

Vitis L., გარდა ხილისა მესამე ქვეყნებიდან.

 

Citrus L., Fortunella Swingle Poncirus Raf., მცენარეები და მათი ჰიბრიდები, გარდა ხილისა და თესლებისა, მესამე ქვეყნებიდან.

 

Phoenix spp  მცენარეები გარდა ხილისა და თესლებისა ალჟირიდან და მაროკოდან.

 

Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. და Pyrus L. მცენარეები და მათი ჰიბრიდები, და Fragraria L-ის მცენარეები, რომლებიც გამიზნულია დასარგავად გარდა თესლებისა, არა-ევროპული ქვეყნებიდან, გამონაკლისია ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნები, ავსტრალია, ახალი ზელანდია, კანადა და  ამერიკის შეერთებული შტატების კონტინენტზე არსებული შტატები.  

 

Graminaceae-ს ოჯახის მცენარეები, გარდა ცოცხალი ბალახებისა, რომლებიც მიეკუთვნება  Bambusoideae, Panicoideae-ის ოჯახებს და და შემდეგი სახეობების- genera Cuchloe-oe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia, Stapf., Glyceria R. Sr., Hakonechica Mak. ex Honda, Hystrix, Holinia, Phalaris L., Shibataea, Sნაწილიina Schreb., Stipa L.  Uniola L.-ს ქვე-ოჯახებს და რომელიც გამიზნულია დასარგავად, გარდა მესამე ქვეყნებიდან შემოტანილი თესლებისა, გარდა ევროპულიდა ხმელთაშუაზღვის ქვეყნებისა.

 

Citrus L., Fortunella Swingle Poncirus Raf., და მათი ჰიბრიდების ხილი, გარდა Citrus paradisi Macf Merr.,ესამე ქვეყნებიდან.

 

პარაგრაფი III                     ცხოველური ან მცენარეული ცხიმები და მათი დაშლის შედეგად მიღებული ცხიმები; დამზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული ცვილი.  

თავი15                    (ერთადერთი თავი)

 

აკრძალული საგნები

 

 

პარაგრაფი IV                     მზა საკვები პროდუქტები; სასმელი, ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი; თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო  შემცვლელები

 

 

თავი16                     ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოების მზა პროდუქტები დამზადებული პროდუქტები

 

აკრძალული საგნები

 

 

თავი17                    შაქრის ნაირსახეობანი და შაქრისგან დამზადებული საკონდიტრო პროდუქტი

 

აკრძალული საგნები

 

 

თავი18                    კაკაო და კაკაოსგან დამზადებული პროდუქტი

ნივთები, რომელთა შეტანა მხოლოდ მცირე რაოდენობით არის დაშვებული.

 

 

თავი19                    პურეულისგან, ფქვილისგან, სახამებლისგან ან რძისგან დამზადებული პროდუქტი; საკონდიტრო პროდუქტები

ნივთები, რომელთა შეტანა მხოლოდ მცირე რაოდენობით არის დაშვებული.

 

 

თავი20                     მზა ბოსტნეული, ხილი, კაკალი და მცენარეთა სხვა ნაწილები

 

აკრძალული საგნები

 

 

თავი21                    სხვადასხვა მზა საკვები პროდუქტი

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები   ჯანდაცვის განყოფილების ექიმი-პრაქტიკოსის შემოწმების შემდეგ  და ნებართვის საფუძველზე.

 

 

თავი22                    სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები  მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობით, და მაშინ თუ ალკოჰოლის შემცველობა 23%-ზე დაბალია.

 

 

თავი23                    კვების მრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები   ცხოველებისთვის

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები   მხოლოდ შემოწმებისა და ნებართვის მიღების შემდეგ - მხოლოდ  2  გზავნილი წელიწადში

 

 

თავი24                    თამბაქო და თამბაქოს წარმოებული შემცვლელები

 

აკრძალული საგნები

 

 

პარაგრაფი V                      მინერალები

 

თავი25                    მარილი, გოგირდი; მიწა  და ქვა; საბათქაშე მასალები, კირქვა და ცემენტი

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი III

 

 

თავი26                    მადნები, წიდა და ნაცარი

 

აკრძალული საგნები

 

 

თავი27                    მინერალური საწვავი, ნავთობი და მათი გამოხდის პროდუქტები; ბიტუმოვანი ნივთიერებები; მინერალური   ცვილები

 

აკრძალული საგნები

 

 

პარაგრაფი VI                     ქიმიური ან  მოკავშირე მრეწველობის პროდუქტები

 

თავი28                არაორგანული ქიმიკატები; ძვირფასი მეტალის ან იშვიათი ელემენტებისა თუ მეტალის, რადიოაქტიური ელემენტებისა თუ იზოტოპების   ორგანული თუ არაორგანული ნაერთები

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

 

 

 

თავი29                    ორგანული ქიმიკატები

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი II

 

 

თავი30                    ფარმაცევტული პროდუქტები

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები   მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტი არ არის რეგისტრირებული იტალიაში და არ საჭიროებს გაცივებას.

 

 

თავი31                    სასუქები

 

 

აკრძალული საგნები

 

 

 

თავი32                    სათრიმლავი ან საღებავი ექსტრაქტები; ტანინები და მათი წარმოებულები; საღებავები, პიგმენტები და დანარჩენი საღებავი  ნივთიერებები; საღებავები და ლაქები; ფითხები და სხვა მასტიკები; მელანი

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი II

 

 

თავი 33           ეთერზეთოვანი და ფისოვანი ნივთიერებები; პარფიურმერული და კოსმეტიკური ან ტუალეტის  პრეპარატები

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი II

 

 

თავი 34                    საპონი, ზედაპირულად აქტიური ორგანული აგენტები , სარეცხი საშუალებები, საზეთი მასალები, ხელოვნური    ცვილები, მზა ცვილები , საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებები, სანთლები და ანალოგიური ნაწარმი ,მოდელირების   პასტები, “ სტომატოლოგიური ცვილებიდა თაბაშირის   სტომატოლოგიური პრეპარატები.

 

 

აკრძალული საგნები ორგანული ზედაპირულად აქტიური ნივთიერება და საპოხი პრეპარატები.

 

თავი 35                    სკლეროპროტეინოვანი ნივთიერებები; მოდიფიცირებული სახამებლები; წებოები, ენზიმები

 

აკრძალული საგნები

 

 

თავი 36                    ფეთქებადი ნივთიერებები; პიროტექნიკური პროდუქცია, ასანთები, პიროფორული შენადნობები; რიგი წვადი პრეპარატები

 

აკრძალული საგნები

 

 

 

თავი37                    ფოტოგრაფიული ან კინემატოგრაფიული საქონელი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები  იხილეთ ნაწილი II

 

 

 

თავი38                    სხვადასხვა ქიმიური პროდუქცია

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები   იმ პირობით თუ ეტიკეტებზე ლათინური წარწერაა დატანილი  COSMETICS მხოლოდ ორი ცალი ერთ გზავნილზე.

 

 

 

 

პარაგრაფი VII                    პლასტმასები და მისგან დამზადებული პროდუქცია; რეზინი და მისგან დამზადებული საგნები

 

თავი39                    პლასტმასები და მისგან დამზადებული პროდუქცია

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი II

 

 

თავი40                    რეზინი და მისგან დამზადებული საგნები

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი II

 

 

პარაგრაფი VIII     დაუმუშავებელი ტყავი  და კანები, დამუშავებული ტყავეულობა, ბეწვეულობა და მათგან დამზადებული საგნები; საუნაგირე ნაწარმი  და აკაზმულობა; სამგზავრო ჩანთები, ხელჩანთები და მსგავსი  საგნები; ცხოველის ნაწლავისგან დამზადებული საგნები (გარდა აბრეშუმის ჭიას ნაწლავისა)

მსგავსი კონტეინერები; ცხოველის ნაწლავისგან დამზადებული საგნები (გარდა აბრეშუმის ჭიის კედგუტისა)

 

თავი41                    დაუმუშავებელი ტყავები და კანები (გარდა ბეწვეულობისა) და ტყავეულობა

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები  

მიუთითეთ CITES ნომერი მხოლოდ 2 გაგზავნა წელიწადში

 

 

 

თავი42                    დაუმუშავებელი ტყავი, ტყავი, ქურქ-ბეწვეული  და მათი ნაწარმი; საუნაგირე ნაწარმი და აკაზმულობა; სამოგზაურო  საქონელი, ჩანთები და ანალოგიური საქონელი ;

ცხოველთა ნაწლავი (გარდა აბრეშუმის ჭიას  ნაწლავისა)

 

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი43                    ქურქ-ბეწვეული და ხელოვნური ბეწვი; მათი  ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            აკრძალული საგნები

43.01-04   4301.04       შემდეგი ჰ.ს. ნომრების მქონე საქონლის იმპორტი აკრძალულია ნებისმიერი ქვეყნიდან: 43017010 43021941 43023051 43031010.

 

 

პარაგრაფი IX               ხე და ხისგან დამზადებული საგნები; ხის ნახშირი; კორპები და მისგან დამზადებული საგნები; ჩალისგან ან ესპარტოსგან ან სხვა დამწნავი მასალებისგან დამზადებული პროდუქცია; სფირიდები და წნული ნაწარმი

 

თავი44                    ხე და ხის ნაწარმი; ხის ნახშირი 

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი II

 

 

თავი45                    კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი II

 

 

თავი46                     ჩალის  ნაწარმი,  ესპარტო   და სხვა დასაწნავი მასალები; კალათები და მოწნული ნაწარმი

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

                                                                             

 პარაგრაფი X      ხე ან სხვა ბოჭკოვან-ცელულოზური მასალა; ნარჩენები ან მაკულატურა ან მუყაო;

                                ქაღალდი და მუყაო და მათი ნაწარმი

 

             

 

 

თავი47                    ხე ან სხვა ბოჭკოვან-ცელულოზური მასალა; ნარჩენები ან მაკულატურა ან მუყაო

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი48                    ქაღალდი და მუყაო; ქაღალდის მასისგან ან მუყაოსგან დამზადებული საგნები

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი II

 

 

თავი49                    ნაბეჭდი   წიგნები, გაზეთები , სურათები  და  სხვა  პოლიგრაფიული   პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი  ტექსტები  და  გეგმები

                                         უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

პარაგრაფი XI                     ქსოვილები და ქსოვილების ნაწარმი

 

თავი50                    აბრეშუმი

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი51                    შალი, ცხოველების ნაზი ან უხეში თმა/ბეწვი; ცხენის ბალნის ნართი და მოქსოვილი ქსოვილი

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი52                    ბამბა

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი53                    სხვა მცენარეული ქსოვილების ბოჭკოები, ქაღალდის ნართი და ქაღალდის ნართისგან დამზადებული ქსოვილები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი54                    ადამიანის მიერ ნართავი  ძაფები;

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი55                    ადამიანის მიერ ნაწარმოები  ბოჭკოები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

თავი56                    ბამბა, თექა  და  უქსოვი  საქონელი; სპეციალური ნართი; ბაწრები, თოკები; თოკები და ბაგირები  და მათი  ნაწარმი

                                  

                                        უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

თავი57                       ხალიჩები და იატაკის  სხვა  საფარი  ნივთები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

თავი58                         სპეციალური  ნაქსოვი  ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის მასალები; მაქმანი; გობელენები; გასაწყობი; ნაქარგები

 

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი 59                    გაჟღენთილი, დაფარული ან  ლამინირებული   საფეიქრო ნაწარმი; ტექსტილის ნაწარმი სამრეწველო გამოყენებისთვის

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი60                    ნაქსოვი ან ხელით ნაქსოვი   ნივთები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი61                    მანქანით ან ხელით ნაქსოვი   ტანსაცმელი და   მათი   აქსესუარები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი62                    არადაზგური ქსოვის ან ხელით ნაქსოვი  ტანსაცმელი და  მათი აქსესუარები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი63                    სხვა   ხელოვნური   ტექსტილის  ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი ტანსაცმელი და ტექსტილის ნაწარმი; ჩვრები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

პარაგრაფი XII           ეხსაცმელი , თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები , ხელჯოხები , ჩხირები, შოლტები,მათრახები   და მათი ნაწილები; მზა  ბუმბული  და   მათი  ნაწარმი ; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისაგან  ნაწარმი  ნივთები

 

 

თავი64                     ფეხსაცმელი, გეტრები და ანალოგიური ნაწარმი ; მათი ნაწილები

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი III

 

 

თავი65                    თავსაბურავები და მათი ნაწილები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი66                    ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები, ხელჯოხები, ჩხირები, შოლტები, მათრახები და მათი  ნაწილები

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი III

 

 

თავი67                   დამუშავებული   ბუმბული   და    ღინღლი   და   მათი  ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის  თმისაგან ნაწარმი ნივთები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

პარაგრაფი XIII                   ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალები; კერამიკული პროდუქტები მინა და მინის  ჭურჭელი

 

თავი68                    ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი69                    კერამიკული ნაწარმი

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი III

 

 

თავი70                    მინა და მინის  ჭურჭელი

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი III

 

 

 

პარაგრაფი XIV              ბუნებრივი ან გამოყვანილი  მარგალიტი , ძვირფასი ან ნახევრად ძვირფასი ქვები , ძვირფასი ლითონები, ლითონზე  მიმაგრებული  ძვირფასი  ქვები  და მათი ნაწარმი; ბიჟუტერია ; მონეტა

თავი71                    (ერთადერთი თავი)

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

პარაგრაფი XV                     არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხისლითონები  და  მათი  ნაწარმი.

 

თავი72                    რკინა   და  ფოლადი

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი III

 

 

თავი73                    რკინის  და  ფოლადის  ნივთები

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი III

 

 

თავი74                    სპილენძი  და მისი ნაწარმი

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი75                    ნიკელი   და მისი ნაწარმი

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი76                      ალუმინი და მისი ნაწარმი

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი III

 

 

თავი77                       (დაცულია შესაძლო გამოყენების ჰარმონიზებული სისტემა)

 

 

 

თავი78                    ტყვია  და მისი ნაწარმი

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი III

 

 

თავი79                    თუთია და მისი ნაწარმი

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი III

 

 

თავი80                    თუნუქი და მისი ნაწარმი

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი81                      სხვა კეთილშობილი ლითონები; სერმეტი  და მათი  ნაწარმი

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი III

 

 

თავი82                    არაკეთილშობილი ლითონებისგან დამზადებული ინსტრუმენტები, ხელსაწყოები, მჭრელი ინსტრუმენტები, კოვზები და ჩანგლები; მათი ნაწილები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი83                    არაკეთილშობილური მეტალისგან დამზადებული სხვადასხვა საგნები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

პარაგრაფი XVI   მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები ; ელექტრო მოწყობილობები ; მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერი   და აღმწარმოებელი აპარატურა, სატელევიზიო გამოსახულებისა და ბგერის ჩამწერი და აღმწარმოებელი აპარატურა , მათი ნაწილები და   საკუთნოები

                                             

თავი 84                            ატომური რეაქტორები, საქვაბეები, მანქანები და მექანიკური დანადგარები და მათი ნაწილები

~~

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი III

 

 

თავი 85                    ელექტრო  მანქანები  და  მოწყობილობა  და  მათი  ნაწილებიხმის ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი აპარატურა,სატელევიზიო  გამოსახულებისა  და  ხმის  ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი  აპარატურამათი  ნაწილები და  აქსესუარები

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი III

 

 

პარაგრაფი XVII               სატრანსპორტო საშუალებები, საჰაერო ხომალდები, გემები და მათთან დაკავშირებული სატრანსპორტო მოწყობილობები

 

თავი 86                    რკინიგზისა და ტრამვაის ლოკომოტივები; მოძრავი შემადგენლობა და მისი ნაწილები; რკინიგზისა და ტრამვაის ლიანდაგის კავები, არმატურა და მათი ნაწილები; ყველა სახის მექანიკური (მათ შორის ელექტრო-მექანიკური) საგზაო სასიგნალო მოწყობილობები

                                                  უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი 87                    ტრანსპორტი , გარდა  სარკინიგზო  და  ტრამვაის  მოძრავი  შემადგენლობისა   და  მათი  ნაწილები  და საკუთნოები

 

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი III

 

 

თავი 88                    საჰაერო ხომალდები, კოსმოსური ხომალდები და მათი ნაწილები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი 89                    გემები , ნავები და მცურავი სტრუქტურები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

პარაგრაფი XVIII      ოპტიკური, ფოტოგრაფული, კინემატოგრაფული, გასაზომი, შესამოწმებელი, უზუსტესი, სამედიცინო თუ ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

 

 

თავი 90                    ოპტიკური, ფოტოგრაფული, კინემატოგრაფული, გასაზომი, შესამოწმებელი, უზუსტესი, სამედიცინო თუ ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

                                       

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი 91                    საათები/მაჯის საათები და მათი ნაწილები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

თავი 92                    მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

უპირობოდ დაშვებული საგნები

 

 

პარაგრაფი XIX                   იარაღი და საბრძოლო მასალა; და მათი ნაწილები და აქსესუარები

 

თავი 93                    (ერთადერთი თავი)

 

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები   ცეცხლსასროლი იარაღი, ბასრპირიანი იარაღები და მათი ნაწილები, მხოლოდ ლიცენზიის საფუძველზე და მხოლოდ 40 გაგზავნა ერთ წელიწადში.  დანები და ძირითადი ნაწილები, მათ შორის პნევმატური აიარაღები, სიმძლავრე 7 ჯოულის ქვევით და მხოლოდ მაშინ, თუ თან ახლავს პოლიციის მიერ გაცემული ნებართვა.

 

 

 

 

პარაგრაფი XX                    სხვადასხვა სამრეწველო საგნები

 

თავი 94                 ავეჯი, ლოგინი, მატრასები, მატრასების საყრდენები, დივნის ბალიშები და ავეჯის ანალოგიური ნატენი; ნათურები და განათების აპარატურა რაც სხვაგან არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი; განათებული აბრები, განათებული ტაბლო და მსგავსი საგნები; ასაწყობი შენობები

 

ნივთები დაშვებულია პირობით- მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ გააჩნია  CE  მარკირება, ხოლო ჩაფხუტებს კი მოყვება ავარიული გამოცდის სერთიფიკატი

 

 

თავი 95                    სათამაშოები, თამაშები და სპორტული რეკვიზიტები. მათი ნაწილები და აქსესუარები;

 

ნივთები დაშვებულია პირობით- მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ გააჩნია  CE  მარკირება, ხოლო ჩაფხუტებს კი მოყვება ავარიული გამოცდის სერთიფიკატი

 

 

თავი 96                    სხვადასხვა სამრეწველო საგნები

 

ნივთები დაშვებულია პირობით- მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ გააჩნია  CE  მარკირება, ხოლო ჩაფხუტებს კი მოყვება ავარიული გამოცდის სერთიფიკატი

 

 

პარაგრაფი XXI              ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო საგნები და ანტიკვარები

 

თავი 97                    (ერთადერთი თავი)

სასაქონლო პოზიცია          ჰს კოდი            აკრძალული საგნები

97.05                             ნანადირევი  (იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც არ წარმაოდგენენ ევროპული საზოგადოებვის წევრ ქვეყნებს).


 

 

 

ნაწილი II:

შესატანი და სატრანზიტო ნივთების დაშვების პირობები

 

 

თავი27: მინერალური საწვავი, მინერალური ზეთები და მათი გამოხდის შედეგად მიღებული პროდუქტები. ფისოვანი მასალები, მინერალური ცვილები

 

ქვანახშირის კოქსისა და ლინგიტის კოქსის ისევე როგორც რიგი  ნავთობისა ან საპოხი მასალების იმპორტი, რომელიც გამიზნულია საწვავის ან საწვავების სახით მოსახმარად ჩინეთიდან (სახალხო რესპუბლიკა), ვიეტნამიდან, ორიგინალური ტექნიკის მწარმოებელი (Oem) კორეის სახალხო რესპუბლიკიდან, მონღოლეთიდან ექვემდებარება სპეციალური ნებართვის წარდგენას საგარეო ვაჭრობის სამინისტროდან.

 

თავი28 და 29: ორგანული და არაორგანული ქიმიკატები; ძვირფასი მეტალის ან იშვიათი ელემენტებისა თუ მეტალის, რადიოაქტიური ელემენტებისა თუ იზოტოპების   ორგანული თუ არაორგანული ნაერთები.  

 

28-ე თავში განსაზღვრული ქვემოთ ჩამოთვლილი პროდუქტების შეტანა და 29 თავში მითითებული პროდუქტების შეტანა ექვემდებარება რაოდენობრივ შეზღუდვებს თუ ეს პროდუქტები იგზავნება რიგი  მესამე ქვეყნებიდან (კორეის დემოკრ. სახალხო რესპუბლიკა, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი:

 

ნატრიუმის ჰიდროქსიდი                                    h.n.     2815

 

თიხამიწა                                                            h.n.     2818

 

ქრომის ტიოქსიდი                                          h.n.     2819

 

ტყვიის ოქსიდები                                            h.n.     2824

ამონიუმის ქლორიდი                                     h.n.     2827

 

ალუმინისა და ქრომისნ სულფატები                h.n.     2833

 

ალუმინის ბისულფატი                                      h.n.     283330

 

სოდის პერბორატი                                                 h.n.     2840

 

რადიოაქტიური იზოტოპების ორგანული ნაერთები     h.n.     2844

 

წყალბადის ზეჟანგი                                           h.n.     2847

 

თავი 31: სასუქები

 

სასუქების იმპორტი (h.n. 3102-3105) ექვემდებარება კონტროლის ზომებს რათა დადგინდეს ხომ არ არის პროდუქტი შემოტანილი განსაზღვრული ქვეყნებიდან (ყოფილი იუგოსლავია- მაკედონიის რესპუბლიკადან) და ექვემდაბრება  რაოდენობითი შეძღუდვებს თუ საქონელი მესამე ქვეყნებიდან  (კორეის დემოკრ. სახალხო რესპუბლიკიდან, ჩინეთიდან(სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთიდან და ვიეტნამიდან არის.

 

თავი32: სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები

 

საღებავი ნივთიერების იმპორტი (h.n. 3260610 to 320650) ექვემდებარება რაოდენობრივ შეზღუდვებს თუ პროდუქტი (კორეის დემოკრ. სახალხო რესპუბლიკიდან, ჩინეთიდან(სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთიდან და ვიეტნამიდან არის).

 

თავი 33: ეთერზეთოვანები და ა.შ.

 

ციტრუსოვანი ხილის ეთერზეთების იმპორტზე (h.n. 3301) ლივანიდან, სირიის არაბთა რესპუბლიკიდან,  ლიბერიის რესპუბლიკიდან, ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკიდან, ამერიკის გაერთიანებული შტატებიდან, კანადადან და კორეის რესპუბლიკიდან  დაწესებულია რაოდენობრივი შეზღუდვები.

 

თავი 36:  ფეთქებადი ნივთიერებები; პიროტექნიკური პროდუქცია, ასანთები, პიროფორული შენადნობები; რიგი წვადი პრეპარატები

 

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ჩამონათვალის 54-ე მუხლის თანახმად შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაკისრებული აქვს პასუხისმგებლობა ამგვარი ნივთიერებებზე  (ასაფეთქებელი ნივთიერების კატეგორიის მიხედვით) ლიცენზიების გაცემაზე.  

 

დელეგირებული კანონმდებლობის აქტის 38-ე და 39-ე მუხლების დებულებებით რეგულირდება  ამგვარ მასალებთან დაკავშირებით წარდგენილი განაცხადებსა და იმპორტის ლიცენზიებთან დაკავშირებული საკითხები.

 

ლიცენზია შეიძლება გაცემული იქნას თუ ასაფეთქებელი ნივთიერება აქამდე იყო აღიარებული და კლასიფიცირებული საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ჩამონათვალის 54-ე მუხლის პირობების შესაბამისად.  

 

ლიცენზია შეიცავს  ფეთქებადი ნივთიერების დანიშნულების ადგილამდე ტრანსპორტირების ნებართვას.   დანიშნულების  ადგილზე არსებული საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უფლებამოსილი ორგანოდან წინასწარი ნებართვის მოპოვების ვალდებულების გაუქმება შესაძლებელია;  თუ ხდება განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ნივთიერების იმპორტი/შეტანა საჭიროა სატრანზიტო მხარის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უფლებამოსილი ორგანოს დროული გაფრთხილება/შეტყობინება.  

 

 

 

ფეთქებადი ნივთიერებები; პიროტექნიკური პროდუქცია, ასანთები, პიროფორული შენადნობები; რიგი წვადი პრეპარატების ტრანზიტი.

                  

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ჩამონათვალის 54-ე მუხლის ბოლო პუნქტის თანახმად საჭიროა იმ ოლქის პრეფექტის მიერ გაცემული ლიცენზია, საიდანაც უნდა შევიდეს მასალები სახელმწიფოში.

 

ზემოთხსენებული ნებართვა უნდა გაიცეს მაშინაც კი, თუ  კონკრეტული მასალის ტრანსპორტირება დელეგირებული კანონმდებლობის აქტის 91-ე და 96-ე მუხლების თანახმად არ ექვემდებარება პოლიციის ლიცენზიას.

 

თავი 37: ფოტოგრაფიული და კინემატოგრაფიული პროდუქტები

 

რაოდენობრივი შეზღუდვებია დაწესებული რენდგენული დანადგარების ფირებისა და სხვა ფირების იმპორტზე (h.n. 3702), არასენსიბილიზირებად ფოტოგრაფიულ ქაღალდზე(h.n. 3703)  და გაუმჟღავნებელ ფოტოფირფიტებზე and (h.n. 3704), თუ მათი იმპორტი ხდება კორეის დემოკრ. სახალხო რესპუბლიკიდან, ჩინეთიდან(სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთიდან და ვიეტნამიდან.

 

თავი 38: სხვადასხვა ქიმიური პროდუქტი

 

წინამდებარე თავში მოცემული პროდუქტების იმპორტი ექვემდებარება რაოდენობრივ შეზღუდვებს თუ ამ პროდუქტების იმპორტი ხდება კორეის დემოკრ. სახალხო რესპუბლიკიდან, ჩინეთიდან(სახალხო რესპუბლიკიდან, მონღოლეთიდან და ვიეტნამიდან და ეს პროდუქტები ხელს უწყობენ ოზონის შრის განლევას(EEC Reg 594/91).

 

თავი39: პლასტმასები და მისი ნაწარმი

რაოდენობრივი  შეზღუდვებია დაწესებული ნავთობ-ფისოვან ნივთიერებზე და ა.შ. (h.n. 3911) ცელულოზას  დერივატივებზე  (h.n. 3912-3915), პლასტმასის მილებზე (h.n. 3917) და ცელოლოზისგან  დამზადებული სხვა ფირფიტებზე,  ფურცლებზე, ფირებზე, (h.n. 3920-3921),  თუ ისინი მოდის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკიდან, მონღოლეთიდან, კორეის  დემოკ. სახალხო რესპუბლიკიდან და ვიეტნამიდან.

 

თავი 40: რეზინი და მისი ნაწარმი

 

წინამდებარე თავში ჩამოთვლილი კონკრეტულ სასაქონლო პოზიციის რიგში მდგომი პროდუქტების როგორიცაა  4002 - 4005 - 4011 - 4012 4013  (სასაქონლო პოზიციები) იმპორტზე დაწესებულია რაოდენობრივი შეზღუდვები, თუ ეს პროდუქტები შემოდის  ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკიდან, კორეის  დემოკ. სახალხო რესპუბლიკადან და ვიეტნამიდან.

 

თავი 41: დაუმუშავებელი ტყავები და კანები (გარდა ქურქ-ბეწვეულისა) და დამუშავებული ტყავი

 

ხარის ტყავისა და დამუშავებული ტყავის შეტანა (h.n. 4104) (კორეის დემოკრ. სახალხო რესპუბლიკიდან, ჩინეთიდან(სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთიდან და ვიეტნამიდან ექვემდებარება სამინისტროს მიერ გაცემულ ნებართვის წარდგენას.

 

თავი 44: ხე და ხის ნაწარმი; ხის ნახშირი

დაწესებულია რაოდენობრივი შეზღუდვები # 44071030 - 44072131 - 44072231 - 44072330 - 44079131 - 44079230 - 44079910 - 44101010 - 44101030 441230  სასაქონლო პოზიციების კატეგორიაში წარმოდგენილ  კონკრეტული  ხეების იმპორტზე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკიდან, კორეის  დემოკ. სახალხო რესპუბლიკადან და ვიეტნამიდან.

 

თავი 45: კორპი და კორპის ნაწარმი

 

დაწესებულია რაოდენობრივი შეზღუდვები  45011000 - 45019000 45020000 სასაქონლო პოზიციების კატეგორიაში წარმოდგენილ ექსკლუზიურად ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკიდან, მონღოლეთიდან, კორეის  დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკიდან და ვიეტნამიდან შემოტანილ პროდუქტზე.

 

 

თავი 48: ქაღალდი და მუყაო; ქაღალდის მასისგან ან მუყაოსგან დამზადებული საგნები

 

მონღოლეთიდან, კორეის  დემოკ. სახალხო რესპუბლიკიდან და ვიეტნამიდან შემოტანილ წინამდებარე თავში მითითებულ სასაქონლო პოზიციაში წარმოდგენილ სხვადასხვა პროდუქტზე დაწესებულია რაოდენობრივი შეზღუდვები.

 

დაშვებულია, იმ შემთხვევაში თუ თან ახლავს ფიტოსანიტარული ცნობა:

 

1 მცენარეები, რომლებიც გამიზნულია გასაშენებლად, გარდა აკვარიუმის თესლებისა და მცენარეებისა და მცენარეები, მაგრამ ჯვარედინყვავილოვანი, ბალახეული  მცენარეული, Trifolium sup.-ის ჩათვლით, რომლებიც შემოტანილია არგენტინიდან, ავსტრალიიდან, ბოლივიიდან, ჩილედან, ახალი ზელანდიიდან და ურუგვაიდან, Capsicum   SPP.,  Medicago   sativa  L., Prunus  L., Rubus  L., Oryza  spp.,  Zea mays  L., Allium  cepa  L., Allium  porrum  L., Allium  schoenoprasum    L. and Phaseclus   L.

 

2  მცენარეთა ნაწილები, გარდა შემდეგი ხილის ნაყოფებისა და თესლებისა:

-     Castanea  Mill., Dendranthema    (DC)  Des. Maul.,  Dianthus   L., Pelargonium   /'Herit  ex Ait,  Phoenix  spp.,  Populus  L.,

Quercus  L.;

 

-    ფიჭვისებრნი (Coniferales);

 

-     Acer  saccharum   Marsh.,  ჩრდილოეთ ამერიკიდან; 

-     Prunus  L., არა-ევროპული ქვეყნებიდან.

 

3  შემდეგი მცენარეების ხილი:

-     Citrus  L., Fortunella   Swingle,  Poncirus   Raf,  და მათი ჰიბრიდები;

-     Annona  L., Cydonia  Mill., Dyospyros   L., Malus  Mill.,  Mangifera   L., Passiflora   L., Prunus  L., Psidium  L., Pyrus  L., Ribes  L.,

Syzygium  Gaertn.  and Vaccinium   L., არაევროპული ქვეყნებიდან.

 

4   Solanum  tuberosum   L.-ის ტუბერები.

 

5  შემდეგი მცენარეების ტანიდან მოცილებული მერქანი:

 

-    ფიჭვისებრნი (Coniferales);

-     Acer  saccharum   Marsh.,  Castanea   Mill., Populus  L. and Quercus  L., გარდა შემდეგი ჯიშებისა Quercus  suber  L.

 

6  ხის მასალა რომელიც მთლიანად ან ნაწილობრივ მოპოვებულია შემდეგი კლასიდან, სახეობებიდან და ჯიშებიდან:

 

-     Castanea  Mill.;

 

-     Castanea  Mill.,  Quercus  L., მათ შორის ისეთი ხე, რომელსაც არ აქვს შენარჩუნებული ბუნებრივი მომრგვალებული ზედაპირი, ჩრდილოეთ ამერიკიდან;

 

-     Platanus,   მათ შორის ისეთი ხე, რომელსაც არ აქვს შენარჩუნებული ბუნებრივი მომრგვალებული ზედაპირი;

 

-     ფიჭვისებრნი (Coniferales), eგარდა  genus Pinus  L., არა ევროპული ქვეყნებიდან,  ათ შორის ისეთი ხე, რომელსაც არ აქვს შენარჩუნებული ბუნებრივი მომრგვალებული ზედაპირი;

-    Prunus L., ათ შორის ისეთი ხე, რომელსაც არ აქვს შენარჩუნებული ბუნებრივი მომრგვალებული ზედაპირი;

-    Populus L.,  ამერიკის კონტინენტი;

 

შაქრის ნეკერჩხალი., მათ შორის ისეთი ხე, რომელსაც არ აქვს შენარჩუნებული ბუნებრივი მომრგვალებული ზედაპირი, ჩრდილოეთ ამერიკიდან;

ex 4401 10 ხის საწვავი, მორების, შეშის ღერების, წნელების და სხვა სახით;

ex 4401 21 ხე ნაფოტების ან წვრილი ნაჭრების სახით:

 

წიწვოვანი,  არაევროპული ქვეყნებიდან.

 ex 4401 22  ხე ნაფოტების ან წვრილი  ნაჭრების სახით:

-    არაწიწვოვანი.

 

ex 4401 30 ხის ნარჩენები და ნათალი, რომელიც არ არის შეკრებილი  ბრიკეტებად, გუნდებად და მსგავი ფორმის მასალებად.

ex 4403 20 იქნება ეს დაუმუშავებელი, ქერქ მოუცილებელი  ან ცილა  მოუცილებელი, ან უხეშად  დაჭრილი/დაკუთხული ხე :

-     დაუმუშავებელი საღებავით, კრეოზოტით ან სხვა დამცავი საშუალებებით, მიღებული წიწვოვანი ხეებიდან, არაევროპული ქვეყნებიდან.

 ex 440391  იქნება ეს დაუმუშავებელი, ქერქ-მოუცილებელი  ან ცილა  მოუცილებელი, ან უხეშად  დაჭრილი/დაკუთხული ხე:

-    დაუმუშავებელი საღებავით, კრეოზოტით ან სხვა დამცავი საშუალებებით;

 

-    მიღებული მუხის ხისგან (Quercus spp.).

 

ex 440399  იქნება ეს დაუმუშავებელი, ქერქ მოუცილებელი  ან ცილა  მოუცილებელი, ან უხეშად დაჭრილი/დაკუთხული ხე/მერქანი:

 

-    დაუმუშავებელი საღებავით, კრეოზოტით ან სხვა დამცავი საშუალებებით.

 

-    არ არის მიღებული ფიჭვისებრი, მუხის (Quercus spp.) ან წიფლის ხისგან (Fagus spp.).

 

ex 4404 10 დაყოფილი ხის ბოძები, სარები და სვეტები, წამახვილებულები მაგრამ არასიგრძივად გადაჭრილი/გადახერხილი:

 

-    არაწიწვოვანი,  არაევროპული  ქვეყნებიდან.

 

ex 440420 დაყოფილი ხის ბოძები, სარები და სვეტები, წამახვილებულები მაგრამ არასიგრძივად გადაჭრილი/გადახერხილი:

 

-    არაწიწვოვანი.

 

ex 4406 10 რკინიგზისა და ტრამვაის შპალები:

 

-     არა-იმპრეგინრებული (გაუჟღენთავი).

 

ex 4407 10 სიგრძივად  დახერხილი ან დაპობილი  ხე,  დანაწევრებული ან ათლილი , გაუბრტყელებული,  ან ერთმანეთთან ლურსმნებით დაუკავშირებლები, რომელთა სისქე აჭარბებს 6 მმ-ს, განსაკუთრებით კოჭები,  ფიცრები, შედგენილი კოჭების ნაწილები, ყავარი:

 

-        წიწვოვანი ხეებიდან, არაევროპული ქვეყნებიდან. .

 

ex 440791  სიგრძივად  დახერხილი ან დაპობილი  ხე,  დანაწევრებული ან ათლილი , გაუბრტყელებული,  ან ერთმანეთთან ლურსმნებით დაუკავშირებლები, რომელთა სისქე აჭარბებს 6 მმ-ს, განსაკუთრებით კოჭები,  ფიცრები, შედგენილი კოჭების ნაწილები, ყავარი:

 

 

-    მიღებული მიხის ხისგან (Quercus spp.).

 

ex 440799  სიგრძივად  დახერხილი ან დაპობილი  ხე,  დანაწევრებული ან ათლილი , გაუბრტყელებული,  ან ერთმანეთთან ლურსმნებით დაუკავშირებლები, რომელთა სისქე აჭარბებს 6 მმ-ს, განსაკუთრებით კოჭები,  ფიცრები, შედგენილი კოჭების ნაწილები, ყავარი:

-    არა-წიწვოვანი, ტროპიკული ტყეებიდან, მუხის ხის (Quercus spp.) ან წიფლის(Fagus spp.).

 

ex 441510  ხის ფუტლარები, ყუთები და ცილინდრული ყუთები, არაევროპული ქვეყნებიდან.

 

ex 4415 20 ხის კონტეინერ -პაკეტები/პალეტები, , ყუთი პალეტები და სხვა ხის დამტვირთავი  დაფები, არაევროპული ქვეყნებიდან.

ex 4416 00 ხის კასრები, სპირტიანი სასმელების კასრების ჩათვლით, მუხის ხისგან (Quercus spp.).

გამონაკლისები დაშვებულია პალეტებზე და ყუთი-პალეტებზე (H.S. კოდი ex 441520) თუ ისინი აკმაყოფილებს რკინიგზელთა საერთაშორისო პროფკავშირების მიერ დადგენილ (UIC) სტანდარტებს და გააჩნიათ შესაბამისი მარკირება

I.

 

() ნიადაგი და ნიადაგი მიწათმოქმედებისთვის რომელიც მთლიანად ან ნაწილობრივ შეიცავს ნიადაგსა და მყარ ორგანულ ნივთიერებებს, როგორიც არის: მცენარეების ნაწილები, ჰუმუსი (შავი მიწა),  შესაძლოა შეიცავდეს ტორფს ან ქერქს, თუმცა არ შეიცავს მხოლოდ ტორფს.

 

() ნიადაგი და ნიადაგი მიწათმოქმედებისთვის, დაკავშირებული მცენარეებთან, რომელიც მთლიანად ან ნაწილობრივ შეიცავს „ა“ პუნქტში მითითებულ ნივთიერებებს, ან მთლიანად ან ნაწილობრივ შეიცავს ტორფს ან მყარ არა-ორგანულ ნივთიერებებს, რომელიც დამზადებულია მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობის გასაძლიერებლად და შემოტანილია შემდეგი ქვეყნებიდან: თურქეთი, ბელორუსია, ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა, მოლდოვა, რუსეთის ფედერაცია, უკრაინა და არა-ევროპული ქვეყნები, გარდა კვიპროსისა, ეგვიპტისა, ისრაელისა, ლიბიის არაბული ჯამაჰირია, მალტასი, მაროკოსი და ტუნისისა.

 

II. მცენარეები, მცენარეული პროდუქტები და სხვა კონკრეტულ დაცულ რაიონებთან დაკავშირებული მავნე ორგანიზმების მატარებლები

 

პარაგრაფი  I  - ში მოყვანილი მცენარეების, პროდუქტებისა და სხვა საგნების გამოკლებით .

Plants  of ბეტა ვულგარი L (ჭარხალი).-ის  ჯიშის მცენარეები, რომლებიც გამიზნულია ცხოველთა გამოსაკვებად და სამრეწველო მოხმარებისთვის.

2  ნიადაგი და წითელი შაქრის ჭარხლის არა-სტერილური ნარჩენები  (ბეტა ვულგარი L (ჭარხალი).).

 

3  ცოცხალი ყვავილის მტვერი  Chaenomeles Lindl., Cotoneaster. Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem, Pyrus L., Sorbus L.-ის დამტვერვა, გარდა Sorbus intermedie (Ehrh.) Pers.და   Stranvaesia Lindl.-ის ჯიშებისა.

4  მცენარეთა ნაწილები, გარდა Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L -ის ხილისა და თესლისა   და გარდა Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., and  Stranvaesia Lindl-ის ჯიშებისა .

5  დოლიხოს ლობიო Jacq.მანგერიას სახეობები., ბეტა ვულგარი L (ჭარხალი). and ფაზოლის ვულგარი (მწვანე ლობიო)  L-ის თესლები.

 

6  Gossypium spp-ის ხილი და თესლი  (კაფსულები).

 

7  ხე/მერქანი რომელიც:

()მიღებულია მთლიანად ან ნაწილობრივ წიწვოვანებისაგან (Coniferales), გარდა genus  Pinus L.-სა, მესამე ევროპული ქვეყნებიდან; () და ერთ-ერთია დანართ I-ში მოყვანილი დანიშნულების პუნქტებიდან, EEC-ის ინსტრუქციები No 2658/87.

ex 4401  10 ხის საწვავი, მორების, შეშის ღერების, წნელების და სხვა სახით;

ex 4401  21 ხე ნაფოტების ან წვრილი ნაჭრების სახით.

ex 4401  30 ხის ნარჩენები და ნათალი, რომელიც არ არის შეკრებილი  ბრიკეტებად, გუნდებად და მსგავი ფორმის მასალებად.

 

ex 440320   იქნება ეს დაუმუშავებელი, ქერქ მოუცილებელი  ან ცილა  მოუცილებელი,  ან უხეშად  დაჭრილი/დაკუთხული ხე::

დაუმუშავებელი საღებავით, კრეოზოტით ან სხვა დამცავი საშუალებებით, მიღებული წიწვოვანი ხეებიდან, არაევროპული ქვეყნებიდან.

 

ex 4404  10 დაყოფილი ხის ბოძები, სარები და სვეტები, წამახვილებულები მაგრამ არასიგრძივად გადაჭრილი/გადახერხილი:

 

 ex 4406  10 რკინიგზისა და ტრამვაის შპალები:

 

-     არაიმპრეგნირებული (გაუჟღენთავი).

 

ex 4407  10 სიგრძივად  დახერხილი ან დაპობილი  ხე,  დანაწევრებული ან ათლილი , გაუბრტყელებული,  ან ერთმანეთთან ლურსმნებით დაუკავშირებლები, რომელთა სისქე აჭარბებს 6 mმმ-ს, განსაკუთრებით კოჭები,  ფიცრები, შედგენილი კოჭების ნაწილები, ყავარი:

 

ex 4415  10 ხის ფუტლარები, ყუთები და ცილინდრული ყუთები,

 

ex 4415  20 ხის კონტეინერ -პაკეტები/პალეტები, ყუთი პალეტები და სხვა ხის დამტვირთავი  დაფები.

 

გამონაკლისები დაშვებულია პალეტებზე და ყუთი-პალეტებზე  (H.S. code ex 441520) თუ ისინი აკმაყოფილებს რკინიგზელთა საერთაშორისო პროფკავშირების მიერ დადგენილ (UIC) სტანდარტებს და გააჩნიათ შესაბამისი მარკირება

 

8   პერესი ამერიკანა მილ.და ევკალიპტი  I’Herit.-ის მცენარეთა ნაწილები.

 

 

 

 

 

თავი 93: ფართო გამოყენების იარაღის იმპორტი

 

ქვეყანაში ფართოდ გამოყენებული ცეცხლსასროლი იარაღის შესატანად საჭიროა "Questore"-ს (პოლიციის უფროსი) მიერ გაცემული შესაბამისი ლიცენზიის მიღება „საზოგადოებრივი უსაფრთხოების კანონების“ კატალოგის 31-ე მუხლის თანახმად.

 

ნებისმიერი პირი, რომელსაც არ გააჩნია იარაღის წარმოებისა თუ იარაღით ვაჭრობის უფლება - ლიცენზია და სურს განახორციელოს ერთ კალენდარულ წლის მანძილზე სამზე მეტი ფართო გამოყენების ცეცხლსასროლი იარაღის იმპორტი, კანონის N 110/1975 მე-12 მუხლის პირობების თანახმად, ვალდებულია მიიღოს არა მარტო პოლიციის უფროსის მიერ გაცემული შესაბამისი ლიცენზია, არამედ აგრეთვე იმ პროვინციის პრეფექტის მიერ გაცემული სპეციალური ლიცენზიაც, რომლის მცხოვრებსაც წარმოადგენს ხსენებული პირი.

 

იმ შემთხვევაში, თუ საიმპორტოდ განკუთვნილი მასალა შემოდის ზოგიერთი ისეთი ქვეყნიდან, რომლისთვისაც დაწესებულია ცნობილი პროცედურული შეზღუდვები, პოლიციის შესაბამისი ნებართვის გაცემამდე პოლიციის უფროსის ან პროვინციის პრეფექტის მიერ უნდა მოხდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან დადგენილი ნებართვის მოპოვება.        

 

იარაღი და საბრძოლო-სამხედრო აღჭურვილობა და მარაგები

 

ნახევრად ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღისა და მათი აღჭურვილობა-მასალების იმპორტის შემთხვევაში, რომლებიც არსებული კანონმდებლობით საბრძოლო მასალებად არის მიჩნეული, შესაბამისი პასუხისმგებლობა ეკისრება შინაგან საქმეთა სამინისტროს „საზოგადოებრივი უსაფრთხოების კანონების“ კატალოგის 28-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად.

 

ფართო გამოყენების იარაღის ტრანზიტული გადაზიდვა

 

ასეთ შემთხვევაში სათანადო უფლებამოსილება ენიჭება იმ სასაზღვრო პროვინციის პოლიციის უფროსს, რომლის ფარგლებშიც ხდება აღნიშნული იარაღის იმპორტირება „საზოგადოებრივი უსაფრთხოების კანონების“ კატალოგის დელეგირებული კანონმდებლობის აქტი48-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად.

 

აღნიშნულთან დაკავშირებით უქმდება დელეგირებული კანონმდებლობის აქტი46-ე მუხლის დებულებები.

 

იარაღი და საბრძოლო-სამხედრო აღჭურვილობა და მარაგები, მსგავსი საქონელი

 

აღნიშნულთა იმპორტზე შესაბამისი პასუხისმგებლობა ეკისრება შინაგან საქმეთა სამინისტროს. N 185/1990 კანონის მე-16 მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისათვის იხილეთ ქვემოთ მოყვანილი ტექსტი.

 

საბრძოლო მასალები

 

გასული წლის 8 აგვისტოს გამოქვეყნებული No 559/C.16663.10100 (16) მოკლე ცირკულარის დებულებათა თანახმად, თუ მე-16 მუხლში მითითებული მასალების გადამზიდავების მიერ ხდება ეროვნული ტერიტორიის რამდენიმე პროვინციის გადაკვეთა, სათანადო ნებართვის გაცემა უნდა მოხდეს მხოლოდ იმ პროვინციის პრეფექტის მიერ, რომელშიც უნდა შევიდეს აღნიშნული მასალები. ეს უკანასკნელი ვალდებულია, ტრანზიტული პროვინციების პრეფექტებს აცნობოს გადამზიდავის მიერ ნებადართული ტრანზიტული გადაზიდვის შესრულების შესახებ.

 

ზემოხსენებული მასალების საწყლოსნო ტრანსპორტით გადაზიდვის შემთხვევაში, რომელმაც განრიგის მიხედვით იტალიის რამდენიმე პორტი უნდა გაიაროს, სათანადო ნებართვის გაცემა უნდა მოხდეს მხოლოდ იმ პროვინციის პრეფექტის მიერ, რომელშიც მდებარეობს პირველი დანიშნულების პორტი, ამასთან, აუცილებელია, რომ ხომალდმა არ დატოვოს ტერიტორიული წყლები. ისევე, როგორც წინა შემთხვევაში, ხსენებულმა პროვინციის პრეფექტმა დანარჩენი ტრანზიტული პროვინციების პრეფექტებს უნდა აცნობოს ტრანზიტული გადაზიდვის შესრულების შესახებ.

       

მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის დებულებათა თანახმად, პრეფექტის მიერ გაკეთებული წინასწარი შეტყობინების გადაცემა უნდა მოხდეს ხომალდის მეირ ტერიტორიულ წყლებში შესვლამდე სულ მცირე სამი დღით ადრე.

 

 

 

 

ნაწილი III:

განსაკუთრებული პირობები, საბაჟო და სხვა

 

 

თავი 25: მარილი, გოგირდი, მიწა და ქვა; საბათქაშე მასალები; კირი და ცემენტი

 

პროდუქტები, რომლებიც წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ სასაქონლო პოზიციებში და შემოდის მოცემული სასაქონლო პოზიციების გასწვრივ მითითებული ქვეყნებიდან  საჭიროებს საგარეო ვაჭრობის სამინისტროს მიერ გაცემულ სპეციალურ ლიცენზიას საბაჟოზე.

 

H.n. 2523 1000      კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი ყოფილი იუგოსლავია- მაკედონიის რესპუბლიკა

H.n. 25233000       კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი (ყოფილი იუგოსლავია- მაკედონიის რესპუბლიკა

 

H.n. 252390           კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი ყოფილი იუგოსლავია- მაკედონიის რესპუბლიკა

 

H.n. 2529 1000      კორეის დემოკრატიულისახალხო რესპუბლიკა, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი ყოფილი იუგოსლავია- მაკედონიის რესპუბლიკა

 

H.n. 25292100       კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი ყოფილი იუგოსლავია-

                                  მაკედონიის რესპუბლიკა

H.n. 25292200       კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი ყოფილი იუგოსლავია-

                                  მაკედონიის რესპუბლიკა

H.n. 2529 3000      კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი ყოფილი იუგოსლავია-

                                  მაკედონიის რესპუბლიკა

თავი 64: ფეხსაცმელები და სხვა.

პროდუქტები, რომლებიც წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ სასაქონლო პოზიციებში და შემოდის მოცემული სასაქონლო პოზიციების გასწვრივ მითითებული ქვეყნებიდან საჭიროებს საგარეო ვაჭრობის სამინისტროს მიერ გაცემულ  მინისტრის სპეციალური ნებართვის წარდგენას საბაჟოზე.

 

H.n.6401               კორეის სახალხო რესპუბლიკა, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი


 

H.n.6402

 

H.n.6403

 

H.n.6404


კორეის  სახალხო რესპუბლიკა, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი

კორეის  სახალხო რესპუბლიკა, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი

კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი


 

თავი 66: ქოლგები, etc.

 

თავი 69: კერამიკული პროდუქტები  - გამომწვარი თიხის პროდუქტები

 

შემდეგი პროდუქტების იმპორტი, რომელიც კლასიფიცირებულია .ნომრით. და შემოსულია  ქვემოთ მოცემული ქვეყნებიდან  საჭიროებს საგარეო ვაჭრობის სამინისტროს მიერ გაცემულ  სპეციალურ მინისტრის ნებართვის წარდგენას საბაჟოზე:  

 

H.n. de 6601 1000 to 6601 9990    კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი


 

H.n. 6904 1000 to 6904 9000

 

H.n.6906

 

H.n. 6908 90

 

H.n. 6910 1000

 

H.n. 69109000

 

H.n. 6911 1000

 

H.n. 6911 9000

 

H.n.6912

 

 

თავი 70: მინა და მინის ნაწარმი


კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი

კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი 

კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი

კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი

კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი

კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი

კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი


 

შემდეგი პროდუქტების იმპორტი, რომელიც კლასიფიცირებულია .ნომრით და შემოსულია  ქვემოთ მოცემული ქვეყნებიდან  მოითხოვს სპეციალურად გაცემული მინისტრის ნებართვის წარდგენას,  რომელსაც გასცემს  საგარეო ვაჭრობის სამინისტრო

 

H.n. 7003 1190                      კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი

H.n. 7003 1990                                  კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი

H.n. 700320                                 კორეის დემოკრატიული  სახალხო რესპუბლიკა, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი

H.n. 700330                                კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი

H.n.7004                                 კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი

H.n. 7005 10                         კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი

H.n. de 700521 - 7005 30    კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი


H.n. 70060090

 

H.n. 700800

 

H.n. 70169010

 

H.n. 70169030

 

 

 

 

 

თავი 72: რკინა და ლითონი  


კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი

კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი კორეის სახალხო რესპუბლიკა, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), მონღოლეთი და ვიეტნამი


              

თავი 73: რკინისა  და ლითონის ნივთები

 

თავი76: ალუმინი და მისი ნაწარმი

 

როგორც წესი, ამ თავებში მოცემული სასაქონლო პოზიციებში წარმოდგენილი პროდუქტის შემოტანა მე-8 ზონის ქვეყნებიდან  დაშვებულია  საგარეო ვაჭრობის სამინისტროს მიერ გაცემული მინისტრის ნებართვის საფუძველზე.  

 

კერძოდ, დაწესებული ეკონომიკური აკრძალვები ამ პროდუქტებზე გავრცელდება ყოველი კონკრეტული შემთხვევის მიხედვით საქონლის შემადგენლობისა და მახასიათებლების შეფასების შემდეგ.     

 

თავი 78: ტყვია და მისი ნაწარმი

 

თავი 79: თუთია და მისი ნაწარმი

 

პროდუქტები, რომლებიც წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ სასაქონლო პოზიციებში და შემოდის მოცემული სასაქონლო პოზიციების გასწვრივ მითითებული ქვეყნებიდან საჭიროებს საგარეო ვაჭრობის სამინისტროს მიერ გაცემულ  მინისტრის სპეციალური ნებართვის წარდგენას საბაჟოზე.

 

H.n. from 7804 to 7805     კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი


 

H.n. 79039000

 

H.n. 79040000

 

H.n. 79050011

 

 

H.n. 79050019

 

H.n. 79050090

 

H.n. 79060000


კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი

კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი

კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი

კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი

კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი

კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი


 

H.n. 79079000                    კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი

თავი 81: სხვა არაკეთილშობილი ლითონები და სხვა.

 

პროდუქტები, რომლებიც წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ სასაქონლო პოზიციებში  ექვემდებარება რაოდენობრივ შეზღუდვებს თუ ისინი შემოდის გასწვრივ მითითებული ქვეყნებიდან:

 

 

 

დაუმუშავებელი მაგნიუმი

 

H.n.8104                        კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა) და ვიეტნამი

 

დაუმუშავებელი სტიბიუმი

H.n. 81100011                კორეის დემოკრ. სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი და ვიეტნამი

 

 

 

თავი84: ბირთვული რეაქტორები და სხვა.

 

შემდეგი პროდუქტების იმპორტი საჭიროებს საგარეო ვაჭრობის სამინისტროს მიერ  გაცემულ   მინისტრის სპეციალურ ნებართვას:

 

-           ძრავები და მათი ნაწილები (h.n. 8407 31-დან  8409-მდე) კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), ვიეტნამი და იაპონია (მხოლოდ ძრავები ავტომობილებისთვის, მოტოციკლებისთვის და  მოპედებისთვის);

 

-    საჰაერო ხომალდის ძრავები (h.n. 8407 1010-დან 8407 1090-მდე) კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), ვიეტნამი და იაპონია;

-    საბეჭდი მანქანა-დანადგარები; საბეჭდი მანქანების დამხმარე მოწყობილობები (h.n.8443 1100-დან  8493 9090-მდე) კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა), ვიეტნამი;

 

-    საკერავი მანქანები (h.n. 8452 1000 -დან 8452 9000-მდე) კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა) და ვიეტნამი;

 

საბეჭდი მანქანები (h.n. 8469) კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა) და ვიეტნამი;

 

-    ბურთულოვანი საკისარი (h.n. 8492) კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა) და ვიეტნამი;

 

თავი 85: ელექტრო მანქანები და მოწყობილობები და მათი ნაწილები და სხვ.

პროდუქტები, რომლებიც წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ სასაქონლო პოზიციებში  და შემოდის გასწვრივ მოცემული  ქვეყნებიდან, საჭიროებს საგარეო ვაჭრობის სამინისტროს მიერ გაცემულ ნებართვას :

 

 

H.n. 8525 30      იაპონია

H.n. 8527           იაპონია    H.n.8528          იაპონია    H.n. 8540          იაპონია     H.n. 8542             იაპონია

H.n. 8543 1000      იაპონია    

H.n. 854380           კორეის დემოკრ. სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა) და ვიეტნამი;

 

H.n. 8545 9010      კორეის დემოკრ. სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა) და ვიეტნამი;

 

H.n. 8546 9010      კორეის დემოკრ. სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა) და ვიეტნამი;

 

მე-8 ზონის ქვეყნები

 

თავი 87:  ტრანსპორტი , გარდა  სარკინიგზო  და  ტრამვაის  მოძრავი  შემადგენლობისა   და  მათი  ნაწილები  და საკუთნოები

 

მე-8 ზონის ქვეყნები

წინამდებარე თავის კლასიფიკაციაში შეყვანილი პროდუქტები, რომელიც შემოდის იაპონიიდან, საჭიროებს სპეციალურ ნებართვას. აგრეთვე, რაოდენობრივი შეზღუდვები დაწესებულია იმ პროდუქტებისთვის,  რომელიც წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემული სასაქონლო ნიშნებში, თუ მათი შემოტანა ხდება სასაქონლო ნიშნების გასწვრივ მოცემული ქვეყნებიდან:  

 

H.n. 8102 10                                      მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 810290                                       მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 8703 10                                      მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 870331                                       მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 870390                                       მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 8704 10                                      მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 870421                                       მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 870422                                       მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 870423                                       მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 810431                                       მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 810432                                       მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 870490                                       მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n.8705                                            მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 8706 (შასი)                                 მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 8707 90 (ფუზელაჟი)                 მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 870790                                       მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 8708 (ნაწილები და აქსესუარები)მე-8 ზონის ქვეყნები

 

H.n. 8711 10 (მოტიციკლები)         მე-8 ზონის ქვეყნები

 H.n. 8711 20                                    მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 8711 30                                     მე-8 ზონის ქვეყნები

H.n. 8711 კორეის დემოკრ. სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა) და ვიეტნამი;

 

H.n. 8711 5000                                კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა) და ვიეტნამი;

 

H.n. 8712 0010 (ველოსიპედები)       კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა) და ვიეტნამი;

 

87120090 (ველოსიპედები)                        კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა) და ვიეტნამი;

 

H.n. 8714 (ნაწილები, აქსესუარები)   კორეის დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ჩინეთი (სახალხო რესპუბლიკა) და ვიეტნამი;

 

 

საბაჟო პროცედურები 

 

საბაჟო პროცედურების შეუფერხებლად და სწრაფად გასავლელად საჭირო ყველა დოკუმენტის დეტალური აღწერა, რაც შესრულებულ უნდა იქნეს მიწოდების გამოქვეყნებული სტანდარტების შესაბამისად:   

 

UPU CN 23 საბაჟო დეკლარაციის ფორმა (შევსებული ინგლისურ, ფრანგულ ან იტალიურ ენებზე);

 

გზავნილის (ტვირთის) შიგთავსის შემადგენელი თითოეული ნივთის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული დეტალური აღწერა (მოცემული ინგლისურ, ფრანგულ ან იტალიურ ენებზე). მაგალითად: ტყავის 1 წყვილი ფეხსაცმელი, 2 ბამბის პერანგი, ქაშმირის 5 სვიტერი, 8 CD დისკი;

 

 კომერციული საქონლის შემთხვევაში: ანგარიშ-ფაქტურა ან პრო-ფორმა ინვოისი ინგლისურ, ფრანგულ ან იტალიურ ენებზე;

 

 საქონლის დეკლარირებული ღირებულება, რომელიც მითითებული უნდა იყოს ერთი და იმავე ოდენობით უნდა იყოს ყველა ფორმასა და ანგარიშ-ფაქტურაში (ინვოისში) (დეკლარირებული ღირებულება გზავნილის თანმხლებ ყველა დოკუმენტში ერთი და იმავე თანხით უნდა იყოს წარმოდგენილი);

 

 გამგზავნი და ადრესატი გარკვევით უნდა იყოს მითითებული (სახელები და გვარები სრულად, მისამართები და, თუ შესაძლებელია, ასევე ტელეფონის ნომრებიც