ვენესეულა

  

 

მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) გავრცელებით გამოწვეული  სატრანსპორტო მიმოსვლის მკვეთრი შემცირების გამო, დროებით შეჩერებულია საქართველოდან ამ ქვეყანაში საერთაშორისო წერილობითი კორესპონდენციის, ამანათისა და EMS გზავნილების გაგზავნა.

 

აღნიშნულ ქვეყანაში შესაძლებელია გზავნილი AVIA-ს გაგზავნა.


 

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი 
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ესპანური, ფრანგული, ინგლისური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 30 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.ipostel.gob.ve
 
 
 

*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით

**გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ესპანური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - არა;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 90 დღე;
üმაქსიმალური - 
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.ipostel.gob.ve
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. 
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 1.7 VEF;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 
    იურიდიული პირებისთვის 
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა3-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 15 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1,14 იანვარი, 4,5,19 მარტი, 15-19 აპრილი, 1 მაისი, 13,24 ივნისი, 5,24 ივლისი, 9 ოქტომბერი, 24,25,31 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.ipostel.gob.ve/index.php/servicios/servicios-especial-expres-mail-services-ems
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ვენესუელის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
ინდური კანაფის ფისი და მისი პრეპარატები; ოპიუმი, მორფი, კოკაინი; გაუწმენდავი ძმრის მჟავა; აბსენტი (აბზინდის არაყი); ფარმაცევტული პატენტირებული წამლები, რომელთაც კრძალავს ვენესუელას ჯანდაცვის, მიწათმოქმედებისა და მეცხოველეობის სამინისტრო; ტომატის სოუსი ლითონის ქილებში; ტომატის სოუსის შემცველი საკვები კონსერვები, რომლებიც გასაყიდად დაფასოებულია ლითონის ყუთებში; მთლიანი ტომატები ლითონის ქილებში; გაყინული, გამოყვანილი და დამარილებული ხორცი, გაყინული ფრინველისა და თევზრეწვის პროდუქტების გარდა; ცოცხალი ცხოველები ფუტკრის, წურბელებისა და აბრეშუმის ჭიის გარდა; ზღვის მარილი და ქვამარილი; ფოსფორი; პაპიროსის ქაღალდი; სპილენძის, ნიკელისა და ვერცხლის ფული; ფულის დასამზადებელი მოწყობილობები; სათამაშო ბანქო და გადასაყვანი სურათები; საგნები, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან ქვეყნის უსაფრთხოებას, მორალს; საბანკო ბილეთები; ძვირფასეულობა; საშიში საგნები; საგნები რომლებიც არღვევენ საბაჟოების უფლებებს; ხილი: ფორთოხალი, მანდარინი, ბანანი, ანანასი, ნესვი; ყავა, ბამბა; პისტოლეტებისა და რევოლვერების ტყვიები; ქსოვილი 90 სმ.-ზე ნაკლები სიგანით; ნახმარი ტომრები; მარგალიტი; იარაღი; ლითონების ნარევისაგან დამზადებული მონეტები; საფოსტო მარკები; ლატარიის ბილეთები; ასანთი; მარაოები; პორნოგრაფია; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად, პირობითად დაშვებული საგნები:
საქარინი და მისთანა ნივთიერებები (დულცეინი, დულცინი, საკსინი და ა.შ.) - ვენესუელის ჯანდაცვის, მიწათმოქმედებისა და მეცხოველეობის სამინისტროს მიერ ადრესატზე გაცემული ნებართვით; პატენტირებული ფარმაცევტული წამლების  ნიმუშები - ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროზე დამისამართებული, რომლებიც რეგისტრირებულია ამავე სამინისტროში და გააჩნია ამავე სამინისტროს წინასწარი  ნებართვა; იარაღი, ტყვიები - შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინასწარი ნებართვით; ფქვილი, მცენარული ექსტრატები, პიროტექნიკის მოწყობილობები, მუყაო, ფეხსაცმელი - ფინანსთა სამინისტროს ნებართვით;' დენთი, ფეთქებადი ნივთიერებები, სანადირო ტყვია-წამალი, ჟანგბადიანი  მარილები, აზოტისა და ქლორის წარმოებულები - ეროვნული თავდაცვის სამინისტროს ნებართვით; კოკა, შაქარი - ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროს ნებართვით; ნუში, ყვავილები, ჯაგარი ჯაგრისებისთვის, ჰერბიციდები, ვირთხების შხამი, ძუა თევზჭერისათვის -  სოფლის მეურნეობისა და მეცხოველეობის სამინისტროს ნებართვით; მოწყობილობები ნავთობმრეწველობისათვის _  შახტებისა და ჰიდროელექტროენერგიის სამინისტროს ნებართვით; რადიომიმღებები, ტელეფონები - კავშირგაბმულობის სამინისტროს ნებართვით; ლორი, შაშხი, რძე, ყველი, ბრინჯი, შვრია, ხილის კონსერვები და მათი პროდუქტები, სანელებლები, სოუსები და საკმაზები, ტყავი, რეზინა, ბამბა, ნიტრატი, ფოსფატი, ნატურალური მარილები - "ფომენტო"-ს სამინისტროს ნებართვით; არაორგანული ქიმიური პროდუქტები, ორგანული ქიმიური პროდუქტები, დაკონსერვებული სუპები და ბოსტნეული, საკონდიტრო ნაწარმი, მელანი, სამედიცინო და ფარმაცევტული პრეპარატები, მარილები აბაზანებისათვის; ლითონების საწმენდი სპეციალური ქსოვილები, ხელოვნური რეზინა,  მუშამბა, კაუჩუკისაგან დამზადებული პროდუქტები, მუყაო, ქაღალდი, ქსოვილები და ძაფები, ტიული, მაქმანი, გაჟღენთილი ქსოვილი, სამმაგი თევსაჭერი ბადეები, სურო,  მცენარეული ქსოვილების ნოხები, ძელაკები, მინა, სიფონები, მილყელები,  ჭანჭიკები, ხრახნები  მოქლონები, საყელურები, ბაღის დანები, ნიჩბები, წერაქვები, სუფრის გასაწყობი საგნები, სახსრები, საკეტები, ფილები, ანოდები, რადიოს დგარები, ფილტრები, სოფლის მეურნეობის იარაღების სამარაგო ნაწილები, ტუმბოები, დომკრატები, ვიბრატორები, საფეიქრო მრეწველობის მოწყობილობანი, კონდიციონერები, ონკანები, ტრანსფორმატორები, გადამრთველები, ტელევიზორები, სანთლები, ბატარეების კოლოფები, იზოლიატორები,  ამორტიზატორები, ხმის ჩამხშობები, ველოსიპედების სამარაგო ნაწილები, ნათურები, სააბაზანო და რეზინის მოწყობილობები, ტანსაცმელი, სამაშველო ქამრები, რეზინის ჩექმები, სათვალეები და მათი ჩარჩოები, ფოტოაპარატები, თერმოსტატები, ფონოგრამები და გრამფირფიტები, კონცენტრატები მწერების გასანადგურებლად, ჭიკარტები, სამეურნეო მოწყობილობები, კბილის  ჯაგრისები, ტანსაცმლისა და იატაკის ჯაგრისები, ნიღბები, ხელთათმანები, კალმები, ფანქრები, ელვები _ ყველა ეს ჩამოთვლილი საგნები ვენესუელას შესაბამისი სამინისტროების ნებართვით.


შენიშვნა: ვენესუელას რესპუბლიკის საფოსტო ადმინისტრაცია არ ღებულობს უბრალო და შეკვეთილ წერილებს იმ საგნების შიგთავსით, რომლებიც არ ექვემდებარება საბაჟო დაბეგვრას.