ალბანეთი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
 
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 3
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: არა
  
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 0
 
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
   
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: არა
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 0
 
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 3
 
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
 
 
 
 

 

 

 

 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 3
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 15 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ალბანეთის ოფიციალურ  წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
სხვა და სხვა სახის ნივთიერებანი, რომლებშიც შეიძლება განვითრდეს დუღილის პროცესი; ნებისმიერი სახის გამაბრუებელი ნივთიერებები; ნახმარი საგნები, გარდა ანდერძით მიღებული საგნებისა, თუ მათ თან ერთვის ოფიციალური აქტი ამის შესახებ; საშიში ტოქსიკური, ბიოლოგიური ნივთიერებები; ექსტრავაგანტური ტანსაცმელი; ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები; ალბანეთის პოლიტიკის ძირგამომთხრელი ლიტერატურა; პორნოგრაფია, ალბანეთის სახელმწიფო ბანკის მონეტები; გადამდები დაავადებების გამომწვევი საგნები; ცეცხლსასროლი იარაღი და ადვილად აალებადი საგნები; ცოცხალი ან მკვდარი ცხოველები; მცენარეები.პირობითად დაშვებული საგნები:

მედიკამენტები პირადი მომსახურებისათვის, ანტიბიოტიკების ჩათვლით - ადრესატის რეცეპტის არსებობის შემთხვევაში; სანადირო იარაღი - ალბანეთის კომპეტენტური ორგანოების მიერ გაცემული ნებართვით; მედიკამენტები - სამედიცინო დაწესებულების ცნობის არსებობის შემთხვევაში; ნარკოტიკები - ვაჭრობის სამინისტროს ნებართვით; სამეცნიერო ან სამედიცინო თვალსაზრისით გადასაგზავნი რადიოაქტიური ნივთიერებები, შხამები - კომპეტენტურ ხელისუფალთა თანხმობით; ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები ვეტერინარული სერტიფიკატის არსებობის შემთხვევაში; ინსტრუმენტები ვაჭრობის სამინისტროს თანხმობით.შენიშვნა:

1. N 23 საბაჟო დეკლარაციების ბლანკები უნდა შეივსოს ფრანგულ ან ალბანურ ენებზე;
2. ალბანეთის საფოსტო ადმინისტრაცია არ დაუშვებს ისეთ უბრალო და შეკვეთილ წერილებს, რომელთა საგნების შიგთავსი ექვემდებარება საბაჟო დაბეგვრას.