ესტონეთი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:

üკომერციული დანიშნულებით გაგზავნილი ნებისმიერი ღირებულების  გზავნილი, ქვეყანაში  შესვლისას  ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას. ამასთან, თუ გზავნილში მოთავსებული საქონლის საერთო ღირებულება აღემატება 150 ევროს,  ის ასევე იბეგრება საბაჟო გადასახადით.

     სავალდებულოა! კომერციული დანიშნულებით გზავნილის გაგზავნისას,  გამგზავნმა საბაჟო  დეკლარაციაში მიუთითოს საქონლის სეს ესნ (HS) კოდი (6 სიმბოლო) და საქონლის წარმოშობის ქვეყანა;

ü45 ევრომდე ღირებულების საქონელი, რომელიც იგზავნება საჩუქრად, ქვეყანაში  შესვლისას  არ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გზავნილი საჩუქრად გაგზავნილად ჩაითვლება, თუ:

· იგზავნება ფიზიკურ პირებს შორის, ამასთან ერთი და იგივე პირებს შორის გაგზავნას არ აქვს ხშირი ხასიათი;

· განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისათვის და შესაბამისად არ აქვს კომერციული ხასიათი; 

 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ინგლისური, ფრანგული;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს - 0 SDR;
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 30 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.omniva.ee
 
 

*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით

**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ფრანგული, ინგლისური, რუსული;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:

üკომერციული დანიშნულებით გაგზავნილი ნებისმიერი ღირებულების  გზავნილი, ქვეყანაში  შესვლისას  ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას. ამასთან, თუ გზავნილში მოთავსებული საქონლის საერთო ღირებულება აღემატება 150 ევროს,  ის ასევე იბეგრება საბაჟო გადასახადით.

     სავალდებულოა! კომერციული დანიშნულებით გზავნილის გაგზავნისას,  გამგზავნმა საბაჟო  დეკლარაციაში მიუთითოს საქონლის სეს ესნ (HS) კოდი (6 სიმბოლო) და საქონლის წარმოშობის ქვეყანა;

ü45 ევრომდე ღირებულების საქონელი, რომელიც იგზავნება საჩუქრად, ქვეყანაში  შესვლისას  არ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გზავნილი საჩუქრად გაგზავნილად ჩაითვლება, თუ:

· იგზავნება ფიზიკურ პირებს შორის, ამასთან ერთი და იგივე პირებს შორის გაგზავნას არ აქვს ხშირი ხასიათი;

· განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისათვის და შესაბამისად არ აქვს კომერციული ხასიათი; 

 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 15 დღე;
üმაქსიმალური - 2 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი - www.omniva.ee
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:

üკომერციული დანიშნულებით გაგზავნილი ნებისმიერი ღირებულების  გზავნილი, ქვეყანაში  შესვლისას  ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას. ამასთან, თუ გზავნილში მოთავსებული საქონლის საერთო ღირებულება აღემატება 150 ევროს,  ის ასევე იბეგრება საბაჟო გადასახადით.

     სავალდებულოა! კომერციული დანიშნულებით გზავნილის გაგზავნისას,  გამგზავნმა საბაჟო  დეკლარაციაში მიუთითოს საქონლის სეს ესნ (HS) კოდი (6 სიმბოლო) და საქონლის წარმოშობის ქვეყანა;

ü45 ევრომდე ღირებულების საქონელი, რომელიც იგზავნება საჩუქრად, ქვეყანაში  შესვლისას  არ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გზავნილი საჩუქრად გაგზავნილად ჩაითვლება, თუ:

· იგზავნება ფიზიკურ პირებს შორის, ამასთან ერთი და იგივე პირებს შორის გაგზავნას არ აქვს ხშირი ხასიათი;

· განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისათვის და შესაბამისად არ აქვს კომერციული ხასიათი; 

    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობაერთხელ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 15 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
 
უქმე დღეები - 1 იანვარი, 24 თებერვალი, 19,21 აპრილი, 1 მაისი, 9,23,24 ივნისი, 20 აგვისტო, 24-26 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.omniva.ee
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ესტონეთის ოფიციალურ წყაროს

 

ნაწილი I:

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

 

 

პარაგრაფი I               ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები

 

თავი1                       ცოცხალი ცხოველები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

01.01-06                         იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.

 

 

თავი2                       ხორცი და საქონლის შიგნეულობა, რომელიც გამოიყენება საკვებად

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

02.01-10                         იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.

 

 

თავი3                       თევზეულობა და კიბოსნაირნი, მოლუსკები და სხვა წყლის უხერხემლო ცხოველები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

03.01-07                         იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.

 

 

თავი4                       რძის პროდუქტები; ფრინველების კვერცხები, ბუნებრივი თაფლი, ცხოველური წარმოშობის საკვები პროდუქტები, რომლებიც ცალკე არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი              გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

04.01-10                         იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.

 

 

თავი5                        ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც ცალკე არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

05.01-11                         იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.

 

 

პარაგრაფი II                      მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები

 

თავი6                       ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები, ფესვები და სხვა მსგავსები; მოჭრილი ყვავილები და ორნამენტული ფოთლები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               აკრძალული საგნები

06.01-04                    ნებისმიერი მცენარე რომელიც გამოიყენება ბოლქვების დასარგავად, ტუბერები,მიწისქვეშა ღეროები. ქრიზანთემების, გერბერებისა და გითოფოფილების მოჭრილი ყვავილები.

 

 

თავი7                       ბოსტნეული და ზოგიერთი საკვები ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

07.01-14                         10 კგ. ნებადართულია ფიტოსანტარული ცნობის გარეშე. საჭიროებს საკარანტინო სამსახურის მიერ შემოწმებას.

 

 

თავი8                       საკვები ხილი და კაკალიციტრუსის  კანი   და ნესვი

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

08.01-14                         10 კგ. ნებადართულია ფიტოსანტარული ცნობის გარეშე. საჭიროებს საკარანტინო სამსახურის მიერ შემოწმებას.

 

 

თავი9                       ყავა, ჩაი, მატე და სუნელები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

09.01-10                         10 კგ. ნებადართულია ფიტოსანტარული ცნობის გარეშე. საჭიროებს საკარანტინო სამსახურის მიერ შემოწმებას.

 

 

თავი10                    პურეული/ხორბლეული

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               აკრძალული საგნები

10.01-08                           მზესუმზირას სახეობები, კულტურული მზესუმზირა, გარდა.დამაძინებელი ყაყაჩო. კერძო პირებისთვის, მზესუმზირა, სელი. იურიდიული პირებისთვის: სოლანუმი ნოსტრატუმი Dun., სოლანუმი სამყურა L.,სოლანუმი კაროლინა., სოლანუმი კლიგნოფოლიუმი Cav.

 

 გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

კერძო პირებისთვის: 200 ფიტოსანიტარული ცნობის გარეშე. ყველა სხვა იურიდიული პირებს მოეთხოვებათ საკარანტინო სამსახურის მიერ გაცემული ნებართვა ან ფიტოსანიტარული ცნობა.

 

თავი11                    საწისქვილო წარმოების პროდუქცია; ალაო, სახამებლები, ინულინი, ხორბლის გლუტენი

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი              გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

11.01-09                           სახამებლები და ინულინი  დაშვებულია ფიტოსანიტარული ცნობის გარეშე. ალაო და ხორბლის გლუტენი: 200 ნებისმიერი იურიდიული პირისთვის ფიტოსანიტარული ცნობის წარდგენის საფუძველზე.

                                                                                                                    

 

თავი12                      ცხიმოვანი  თესლი და ოლეგინის ხილი ; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი და ნაყოფი; სამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეები; ჩალა და ფურაჟი

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი              აკრძალული საგნები

12.01-14                         მზესუმზირის სახეობები,  კულტურული მზესუმზირა გარდა

 

 

თავი13                    ბუნებრივი ლაკი, ხის წებო, სხვა ნოსტნეულის წვენები და ექსტრაქტები

აკრძალულია

 

 

თავი14                     მცენარეული მასალები წნული ნაკეთობების დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი III                     ცხოველური ან მცენარეული ცხიმები და მათი დაშლის შედეგად მიღებული ცხიმები; დამზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული ცვილი.  

 

თავი15                    (ერთადერთი თავი)

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

15.01-22                         იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.

 

 

პარაგრაფი IV                     მზა საკვები პროდუქტები; სასმელი, ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი; თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო  შემცვლელები

 

თავი16                     ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოების მზა პროდუქტებიდამზადებული პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

16.01-05                         იხილეთ ნაწილი II, § 2.1.

 

 

თავი17                    შაქრის ნაირსახეობანი და შაქრისგან დამზადებული საკონდიტრო პროდუქტი

აკრძალულია

 

 

თავი18                    კაკაო და კაკაოსგან დამზადებული პროდუქტი

აკრძალულია

 

 

თავი19                    პურეულისგან, ფქვილისგან, სახამებლისგან ან რძისგან დამზადებული პროდუქტი; საკონდიტრო პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი             გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

19.01-05                           ფქვილი და პურეული/ხორბლეულის პროდუქტები ნებადართულია კერძო პირებისთვის. საჭიროებს შემოწმებას კარანტინის სამსახურის მიერ.

 

 

თავი20                    ბოსტნეულისგან, ხილისგან, ნიგოზისგან ან მცენარეების სხვა ნაწილებისგან დამზადებული პროდუქტები

აკრძალულია

 

 

თავი21                    სხვადასხვა მზა საკვები პროდუქტი

აკრძალულია

 

 

თავი22                    სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი

იხილეთ ნაწილი II, § 2.4.

 

 

თავი23                    კვების მრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები   ცხოველებისთვის

აკრძალულია

 

 

თავი24                    თამბაქო და თამბაქოს წარმოებული შემცვლელები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი              გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

24.01-03                         თამბაქოს ფურცლები . საჭიროებს შემოწმებას საკარანტინო სამსახურის მიერ. იხილეთ ნაწილი II, § 2.5.

 

 

პარაგრაფი V                      მინერალები

 

თავი25                    მარილი, გოგირდი, მიწა და ქვა; საბათქაშე მასალები; კირი და ცემენტი

აკრძალულია

 

 

თავი26                    მადნები, წიდა და ნაცარი

აკრძალულია

 

 

თავი27                     მინერალური საწვავი, მინერალური ზეთები და მათი გამოხდის შედეგად მიღებული პროდუქტები. ფისოვანი მასალები, მინერალური ცვილები

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი VI                     ქიმიური ან  მოკავშირე მრეწველობის პროდუქტები

 

თავი28                     არაორგანული ქიმიკატები; ძვირფასი მეტალის ან იშვიათი ელემენტებისა თუ მეტალის, რადიოაქტიური ელემენტებისა თუ იზოტოპების   ორგანული თუ არაორგანული ნაერთები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი              აკრძალული საგნები

28.01-51                          რადიოაქტიური ნივთიერებები და რადიოაქტიური მასალები

 

 

თავი29                    ორგანული ქიმიკატები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი              გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

29.01-42                           იხილეთ ნაწილი II, § 2.7.

 

 

თავი30                    ფარმაცევტული პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

30.01-06                         მომწავლავი და ტოქსიკური ნივთიერებები. ძლიერი მოქმედების ნივთიერებები. ჰორმონალური და სისხლის პრეპარატები.

ნეიროპათიური და ფსიქოტროპული ნივთიერებები. იხილეთ ნაწილი II, § 2.8.

 

 

თავი31                    სასუქები

აკრძალულია

 

 

 

თავი32                     სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები ; ტანინები  და  მათი  წარმოებულები ; საღებავები, პიგმენტები და დანარჩენი  საღებავი  ნივთიერებები; საღებავები  ( სახატავი ) და  ლაქები; ფითხები  და  სხვა  მასტიკები ; მელანი

აკრძალულია

 

 

თავი33                    ეთერზეთოვანი და ფისოვანი ნივთიერებები; პარფიურმერული და კოსმეტიკური ან ტუალეტის პრეპარატები

აკრძალულია

 

 

 

თავი34                     საპონი, ზედაპირულად აქტიური ორგანული აგენტები, სარეცხი საშუალებები, საზეთი მასალები, ხელოვნური  ცვილები, მზა ცვილები, საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებები, სანთლები და ანალოგიური ნაწარმი, მოდელირების პასტები,  სტომატოლოგიური ცვილებიდა თაბაშირის   სტომატოლოგიური პრეპარატები.

აკრძალულია

 

 

თავი35                    სკლეროპროტეინოვანი ნივთიერებები; მოდიფიცირებული სახამებლები; წებოები, ენზიმები

აკრძალულია

 

 

თავი36                   ფეთქებადი   ნივთიერებები; პიროტექნიკური ნაწარმი; ასანთი; პიროფორული შენადნობები; გარკვეული საწვავი პრეპარატები

 

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი             აკრძალული საგნები

36.02                             ფეთქებადი ნივთიერებები.

36.06                             წვადი ნივთიერებები.

 

თავი37                    ფოტოგრაფული ან კინემატოგრაფიული ნივთიერებები

აკრძალულია

 

 

თავი38                    სხვადასხვა ქიმიური პროდუქცია

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი VII                    პლასტმასები და მისგან დამზადებული პროდუქცია; რეზინი და მისგან დამზადებული საგნები

 

თავი39                    პლასტმასები და ათგან დამზადებული პროდუქცია

აკრძალულია

 

 

თავი40                    რეზინი და მისგან ამზადებული საგნები

 

აკრძალულია

 

 

 

პარაგრაფი VIII              დაუმუშავებელი ტყავი  და კანები, დამუშავებული ტყავეულობა, ბეწვეულობა და მათგან დამზადებული საგნები; საუნაგირე ნაწარმი  და აკაზმულობა; სამგზავრო ჩანთები, ხელჩანთები და მსგავსი  საგნები; ცხოველის ნაწლავისგან დამზადებული საგნები (გარდა აბრეშუმის ჭიას ნაწლავისა)

 

თავი41                    დაუმუშავებელი ტყავი და კანი (გარდა ბეწვეულობისა) და ტყავეულობა

აკრძალულია

 

 

თავი42                    ტყავის საგნები; საუნეგირე ნაწარმი  და აკაზმულობა; სამგზავრო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი საგნები;

 ცხოველთა ნაწლავი  (გარდა აბრეშუმის ჭიას  ნაწლავისა)

აკრძალულია

 

 

თავი43                    ქურქ-ბეწვეული  და ხელოვნური ბეწვი; მათი  ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი IX                     ხე და ხისგან დამზადებული საგნები; ხის ნახშირი; კორპები და მისგან დამზადებული საგნები; ჩალისგან ან ესპარტოსგან ან სხვა დამწნავი მასალებისგან დამზადებული პროდუქცია; სფირიდები და წნული ნაწარმიbasketware and wickerwork

 

თავი44                    ხე და ხის ნაწარმი; ხის ნახშირი 

აკრძალულია

 

 

 

თავი45                    კორპი  და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები

აკრძალულია

 

 

 

თავი46                     ჩალის  ნაწარმი,  ესპარტო  და სხვა დასაწნავი მასალები; კალათები და მოწნული ნაწარმი

აკრძალულია

 

რაფი X                      ხე ან სხვა ბოჭკოვან-ცელულოზური მასალა; ნარჩენები ან მაკულატურა ან მუყაო;

ღალkhjlk       vvvvvvvvvvდა მუყაო და მათი ნაწარმი

 

თავი47                    ხე ან სხვა ბოჭკოვან-ცელულოზური მასალა; ნარჩენები ან მაკულატურა ან მუყაო

აკრძალულია

 

 

თავი48                    ქაღალდი და მუყაო; ქაღალდის მასისგან ან მუყაოსგან დამზადებული საგნები

აკრძალულია

 

 

თავი49                     ნაბეჭდი   წიგნები, გაზეთები , სურათები  და  სხვა  პოლიგრაფიული   პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი  ტექსტები  და  გეგმები

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი              აკრძალული საგნები

49.01-11                         კერძო პირის სავაჭრო ნიშანი ან მარკა.

ბანკნოტები, უცხოური ვალუტა ან  ნებისმიერი სახის ფასიანი ქაღალდი წარმომადგენელზე. ტურისტული ჩეკი.

 

პარაგრაფი XI                     ქსოვილები და ქსოვილების ნაწარმი

 

თავი50                    აბრეშუმი

აკრძალულია

 

 

 

თავი51                    შალი, ცხოველების ნაზი ან უხეში თმა/ბეწვი; ცხენის ბალნის ნართი და მოქსოვილი ქსოვილი

აკრძალულია

 

 

თავი52                    ბამბა

აკრძალულია

 

თავი53                     სხვა მცენარეული ქსოვილების ბოჭკოები, ქაღალდის ნართი და ქაღალდის ნართისგან დამზადებული ქსოვილები

აკრძალულია

 

 

 

თავი54                    ადამიანის მიერ ნართავი ძაფები;

აკრძალულია

 

 

თავი 55                    ადამიანის მიერ ნაწარმოები ბოჭკოები

 

                                                                    აკრძალულია

 

 

თავი 56                      ბამბა, თექა  და  უქსოვი  საქონელი; სპეციალური ნართი; ბაწრები, თოკები; თოკები და ბაგირები  და მათი  ნაწარმი

 

                                                                    აკრძალულია

 

 

თავი 57                     ხალიჩები და იატაკის  სხვა  საფარი  ნივთები

 

                                                                    აკრძალულია

 

 

თავი 58                      სპეციალური  ნაქსოვი  ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის მასალები; მაქმანი; გობელენები; გასაწყობი ელემენტები; ნაქარგები

 

                                                                    აკრძალულია

 

თავი 59                      გაჟღენთილი, დაფარული ან  ლამინირებული საფეიქრო ნაწარმი; ტექსტილის ნაწარმი სამრეწველო გამოყენებისთვის

 

                                                                    აკრძალულია

 

 

თავი 60                    ნაქსოვი ან ხელით ნაქსოვი ნივთები

 

                                                                    აკრძალულია

 

 

თავი 61                    მანქანით ან ხელით ნაქსოვი   ტანსაცმელი და   მათი   აქსესუარები

 

                                                                    აკრძალულია

თავი 62                     მანქანის გარეშე ან ხელით ნაქსოვი  ტანსაცმელი და   მათი  აქსესუარები

 

                                                                    აკრძალულია

 

თავი 63                    სხვა   ხელოვნური   ტექსტილის  ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი   ტანსაცმელი  და  ტექსტილის  ნაწარმი; ჩვრები

 

                                                                    აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი         ფეხსაცმელი , თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები , ხელჯოხები , ჩხირები,

                             შოლტები,მათრახები   და მათი ნაწილები; მზა  ბუმბული  და   მათი  ნაწარმი ; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისაგან  ნაწარმი  ნივთები

 

თავი 64                    ფეხსაცმელი, გეტრები და ანალოგიური ნაწარმი ; მათი ნაწილები

აკრძალულია

 

 

თავი 65                    თავსაბურავები და მათი ნაწილები

აკრძალულია

 

 

თავი66                    ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები , ხელჯოხები ,   ჩხირები , შოლტები, მათრახები   და  მათი  ნაწილები

აკრძალულია

 

 

თავი67                    დამუშავებული   ბუმბული   და    ღინღლი   და   მათი  ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები;

ადამიანის თმისაგან ნაწარმი ნივთები

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი XIII              ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალები; კერამიკული ნაწარმი;

მინა და მინის  ჭურჭელი

 

თავი68                    ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალები

აკრძალულია

 

 

თავი69                    კერამიკული ნაწარმი

აკრძალულია

 

 

თავი70                    მინა და მინის  ჭურჭელი

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი XIV             ბუნებრივი ან კულტივირებული  მარგალიტი , ძვირფასი ან ნახევრად ძვირფასი ქვები , ძვირფასი ლითონები, ლითონზე  მიმაგრებული  ძვირფასი  ქვები  და მათი ნაწარმი; ბიჟუტერია ; მონეტა

 

თავი71                    (ერთადერთი თავი)

აკრძალულია

 

 

 

პარაგრაფი XV           არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხისლითონები  და  მათი  ნაწარმი.

 

თავი72                    რკინა   და  ფოლადი

 

                                                                    აკრძალულია

 

 

თავი73                    რკინის  და  ფოლადის  ნივთები

 

                                                                    აკრძალულია

თავი74                    სპილენძი  და მათი ნაწარმი

 

                                                                    აკრძალულია

თავი75                    ნიკელი   და მათი ნაწარმი

 

                                                                    აკრძალულია

 

 

თავი76                      ალუმინი და მისი ნაწარმი

 

                                                                    აკრძალულია

 

 

თავი77                      (დაცულია შესაძლო გამოყენების ჰარმონიზებული სისტემა)

 

                                                                    აკრძალულია

 

 

თავი78                    ტყვია  და ის ნაწარმი

 

                                                                    აკრძალულია

თავი79                    თუთია და ის ნაწარმი

 

                                                                    აკრძალულია

 

თავი80                    თუნუქი და მისი ნაწარმი

 

                                                                    აკრძალულია

 

თავი81                      სხვა კეთილშობილი ლითონები; სერმეტი  და  მათი  ნაწარმი

 

                                                                    აკრძალულია

 

 

თავი 82                    არაკეთილშობილი ლითონებისგან დამზადებული ინსტრუმენტები, ხელსაწყოები, მჭრელი ინსტრუმენტები, კოვზები და ჩანგლები; მათი ნაწილები

 

                                                                    აკრძალულია

 

 

თავი 83                    არაკეთილშობილური მეტალისგან დამზადებული სხვადასხვა საგნები

 

                                                                    აკრძალულია

 

პარაგრაფი XVI          მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები ; ელექტრო მოწყობილობები ; მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერი   და აღმწარმოებელი აპარატურა, სატელევიზიო გამოსახულებისა და ბგერის ჩამწერი და აღმწარმოებელი აპარატურა , მათი ნაწილები და   საკუთნოები

 

თავი 84                     ბირთვული რეაქტორები, ქვაბები, დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები; მათი ნაწილები

აკრძალულია

 

 

თავი 85                     ელექტრო მანქანები და მოწყობილობები და მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერები და რეპროდუქტორები; ტელევიზიის გამოსახულებისა და ხმის ჩამწერები და რეპროდუქტორები და მათი ნაწილები და აქსესუარები.

აკრძალულია


 

 

 

პარაგრაფი XVII                 სატრანსპორტო საშუალებები, საჰაერო ხომალდები, გემები და მათთან დაკავშირებული                                                  სატრანსპორტო მოწყობილობები

 

თავი 86                     რკინიგზისა და ტრამვაის ლოკომოტივები; მოძრავი შემადგენლობა და მისი ნაწილები; რკინიგზისა და ტრამვაის ლიანდაგის კავები, არმატურა და მათი ნაწილები; ყველა სახის მექანიკური (მათ შორის ელექტრო-მექანიკური) საგზაო სასიგნალო მოწყობილობები

აკრძალულია

 

 

თავი 87                    სატრანსპორტო საშუალებანი, გარდა რკინიგზისა და ტრამვაის მოძრავი შემადგენლობისა, და მათი ნაწილები

აკრძალულია

 

 

თავი 88                    საჰაერო ხომალდები, კოსმოსური ხომალდები და მათი ნაწილები

აკრძალულია

 

 

თავი 89                    გემები , ნავები და მცურავი სტრუქტურები

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი XVIII                ოპტიკური, ფოტოგრაფული, კინემატოგრაფული, გასაზომი, შესამოწმებელი, უზუსტესი, სამედიცინო თუ ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატები; მათი ნაწილები და საკუთნოები

 

 

თავი 90                     ოპტიკური, ფოტოგრაფული, კინემატოგრაფული, გასაზომი, შესამოწმებელი, უზუსტესი, სამედიცინო თუ ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

აკრძალულია

 

 

თავი 91                    საათები/მაჯის საათები და მათი ნაწილები

აკრძალულია

 

 

თავი 92                    მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

აკრძალულია

 

 

პარაგრაფი XIX                  იარაღი და საბრძოლო მასალა; და მათი ნაწილები და აქსესუარები

 

თავი 93                    (ერთადერთი თავი)

სასაქონლო პოზიცია         ჰს კოდი               გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

93.01-07                           შეიარაღება და საომარი მოწყობილობები: სპეც-საშუალებები პოლიციისა და სპეციალური დანაყოფებისთვისl. გაზის თოფები და მათი ვაზნები, aცრემლსადენი გაზი და  nნევროპარალიტური გაზის ცილინდრები.მჭრელი და მჩხვლეტავი იარაღი. იხილეთ ნაწილი II,

§ 2.15.

 

 

პარაგრაფი XX                   სხვადასხვა სამრეწველო საგნები

 

თავი 94                     ავეჯი, ლოგინი, მატრასები, მატრასების საყრდენები, დივნის ბალიშები და ავეჯის ანალოგიური ნატენი; ნათურები და განათების აპარატურა რაც სხვაგან არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი; განათებული აბრები, განათებული ტაბლო და მსგავსი საგნები;ასაწყობი შენობები

აკრძალულია

 

 

თავი 95                    სათამაშოები, თამაშები და სპორტული რეკვიზიტები. მათი ნაწილები და აქსესუარები;

აკრძალულია

 

 

თავი 96                    სხვადასხვა სამრეწველო საგნები

აკრძალულია

 

 

 

პარაგრაფი XXI                  ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო საგნები და ანტიკვარები

 

თავი 97                    (ერთადერთი თავი)

აკრძალულია


 

 

ნაწილი II:

შესატანი  და   სატრანზიტო   ნივთების   დაშვების   პირობები

 

 


2.1  ცხოველები და ცხოველური პროდუქტები

 

ცოცხალი ცხოველები, ცოცხალი ფუტკრებისა და ცოცხალი თევზების შეტანა შესაძლებელია ესტონეთის სახელმწიფო ვეტერინარიის დეპარტამენტის მიერ გაცემული სპეციალური ნებართვის ან  ვეტერინარული ცნობის წარმოდგენის  საფუძველზე, რომელსაც გასცემს წარმოშობის ქვეყნის შესაბამისი ორგანო.  

 

  

2.1.1  საკვები პროდუქტები

 

 ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების (მათ შორის ყველა სახის დაკონსერვებული ხორცი და თევზი) შეტანა შესაძლებელია  ვეტერინარული ცნობის წარმოდგენის  საფუძველზე, რომელსაც გასცემს წარმოშობის ქვეყნის შესაბამისი ორგანო. 

საზღვრიდან საზღვრამდე ტრანზიტის შემთხვევაში ცოცხალი ცხოველებს თან უნდა ახლდეს სპეციალური ტრანზიტით გადაზიდვის ნებართვა, რომელსაც გასცემს  ესტონეთის სახელმწიფო ვეტერინარიის დეპარტამენტი.

5-კგ-მდე წონის საკვები პროდუქტების შეტანა ესტონეთში შესაძლებელია საფოსტო ამანათების სახით ცნობის გარეშე, გარდა ცხოველური წარმოშობის ნედლი მასალებისა, თერმულად დაუმუშავებელი   საკვები პროდუქტებისა, კვებითი დანამატებისა და სხვა მინაერთებისა.

 

2.2  მცენარეები და მცენარეული პროდუქტები

 

გზავნილები, რომლებიც შეიცავენ თესლებს და ნებისმიერი სახის მცენარეებს, შეიძლება შეტანილი იქნეს ქვეყანაში ფიტოსანიტარული ცნობის თანხლებით, რომელსაც გასცემს წარმოშობის ქვეყნის კარანტინის სამსახური. 

 

2.4  სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები

 

ალკოჰოლური სასმელები შეიძლება გაიგზავნოს საფოსტო გზავნილების სახით თუ ისინი დამისამართებულია იურიდიულ პირზე, რომელსაც გააჩნია ალკოჰოლის იმპორტის ლიცენზია. 


 

2.5  თამბაქო        

 

თამბაქოს პროდუქტები შეიძლება გაგზავნილი იყოს საფოსტო გზავნილების სახით თუ ის დამისამართებულია თამბაქოს პროდუქტების იმპორტის ლიცენზიის მფლობელ

კომერციულად რეგისტრირებული სავაჭრო ფირმაზე.   

 

2.7  ნარკოტიკები    

 

 ნარკოტიკების იმპორტი ექვემდებარება ესტონეთის სამინისტროს სოციალური უზრუნველყოფის  ჯანდაცვის დეპარტამენტის მიერ გაცემულ ნებართვას.  


 

2.8  ფარმაცევტული პროდუქტები


მედიკამენტებისა და სხვა ისეთი პროდუქტების იმპორტი, რომლებიც გამოიყენება კონსერვატიული მკურნალობისას, ხორციელდება ესტონეთის  სოციალური უზრუნველყოფის  ჯანდაცვის დეპარტამენტის ან ესტონეთის სახელმწიფო ვეტერინარული სამსახურის  მიერ გაცემული წინასწარი ნებართვის საფუძველზე.   

 

ჰორმონები და სისხლის პრეპარატების იმპორტი შესაძლებელია წარმოშობის ქვეყნის შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული ვეტერინარული ცნობის საფუძველზე.    


 

2.15  საომარი ტექნიკა და აღჭურვილობა   

საომარი ტექნიკა აღჭურვილობა, შეიარაღება და საბრძოლო მასალები ექვემდებარება ესტონეთის პოლიციის დეპარტამენტის მიერ გაცემულ ნებართვას.

 

 

ესტონეთის  სოციალური უზრუნველყოფის  ჯანდაცვის დეპარტამენტი

EV Sotsiaalministeeriumi Tervishoiuosakond

Gonsiori 29

EE0134 TALLINN ESTONIA

 

 

ესტონეთის ფედერალური პოლიციის დეპარტამენტი

Riigi Politseiamet

Pagari 1

EE0102 TALLINN ESTONIA

 

 

ესტონეთის სახელმწიფო ვეტერინარული სამსახურის 

Riigi Veterinaaramet

Väike Paala 3

EE0014 TALLINN ESTONIA

 

 

ესტონეთის კარანტინის სამსახურის ინსპექცია

EV Taimekarantiini piiriinspektsioon Lai 11

EE0001 TALLINN ESTONIA


 

 

ნაწილი III:

განსაკუთრებული პირობები, საბაჟო და სხვა

 

 

N.B.                                ესტონეთს არ გამოუქვეყნებია  ნაწილი III.

 

 

 

წერილობითი კორესპონდენცია, თუ მისი შიგთავსი საქონელია, ასევე, ამანათი და EMS გზავნილი, სავალდებულო წესით უნდა შეიცავდეს საბაჟო დეკლარაციას (CN22/CN23).

 

ყველა ტიპის გზავნილი უნდა შეიცავდეს ადრესატის შემდეგ მონაცემებს:

- ადრესატის სახელი და გვარი.
- ქუჩის დასახელება, სახლის/შენობის ნომერი, ბინის ნომერი.
- სოფელი, დასახლებული პუნქტი.
- საფოსტო ინდექსი, ქალაქი, ქვეყანა.
- დანიშნულების ქვეყანა.
- სტაციონარული ან მობილური ტელეფონის ნომერი. (მიზანშეწონილია)
- ელექტრონული ფოსტის მისამართი. (მიზანშეწონილია)