ეგვიპტე

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ფრანგული, ინგლისური, არაბული;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს - 1 SDR;
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 30 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.egyptpost.org
 
 

*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით

**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 15 დღე;
üმაქსიმალური - 
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.egyptpost.org
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 1 EGP;
    იურიდიული პირებისთვის 1 EGP;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა3-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/7
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
 
უქმე დღეები - 7,25 იანვარი, 25,29 აპრილი, 1 მაისი, 5-7,30 ივნისი, 23 ივლისი, 11-15,31 აგვისტო, 6 ოქტომბერი, 9 ნოემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.egyptpost.org
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ეგვიპტეს ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
ჰაშიში და მისი თესლი; აბსენტი და მისი მსგავსი ნივთიერებები; თამბაქო და მისი თესლი; ხამანწკები და ნიჟარები(1 მაისიდან 1 სექტემბრამდე); საპონი; აირწინაღები; ფრინველის ბუმბული და  მათი დასაჭერი საგნები; მცენარეთათვის მავნე ბაქტერიები და სოკოები; ბამბა; მცენარეები; ნახმარი ტომრები და ყუთები; უხამსი ხასიათის საგნები; ფოსტის მოსამსახურეთათვის სახიფათო საგნები; გამაბრუებელი ნივთიერებები; ფეთქებადსაშიში ნივთიერებები, დენთი; საბანკო ბილეთები; საფოსტო მარკები; გადახდის ბლანკები; სახელმწიფოს უშიშროებისათვის სახიფათო ბეჭდვითი გამოცემები; ინდური კანაფი; ლატარიის ბილეთები; გაზის ბრიკეტები; ყურძენი(ფოთლები, ფესვები, ნაყოფი); მწერები და მათი კვერცხები; ეგვიპტური მონეტების მსგავსი მედლები; ძვირფასი ლითონები; ოქროსა და ვერცხლის ნაწარმი, რომლებიც შეიცავენ სუფთა ოქროს არა ნაკლებ 12 კარატისა და სუფთა ვერცხლის 600 ათასიან წილს; ჭუჭყიანი ან ცუდი სუნის მქონე საგნები; ბეჭდვითი გამოცემები, რომლებიც ეხება საფეხბურთო ტოტალიზატორსა და  ცხენების დოღს; რადიოაქტიური ნივთიერებები.

1.       ეგვიპტის ფოსტა  კრძალავს  ეგვიპტეში სითხეების ან ლითიუმის ბატარეების შემცველი საფოსტო ნივთების გაგზავნა.

1.       ეგვიპტის  ფოსტა  ეროვნული კანონმდებლობით  კრძალავს  შემდეგი ნივთების იმპორტს  და  მიმოქცევას :

– ცოცხალი ფუტკარი ან თაფლი;

– უხამსი ან ამორალური ნივთები;

– კამერის შემცველი საათები;

– კამერის შემცველი კალმები;

– მაღვიძარა, რომელიც შეიცავს კამერას;

-  ნაღდი ფულით (ბანკნოტები ან მონეტები);

– ჩეკები (მათ შორის სამგზავრო ჩეკები);

– საბანკო გადარიცხვები და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია;

- აკრძალული ან უკანონო ნარკოტიკები, როგორც ეს განსაზღვრულია ნარკოტიკების კონტროლის საერთაშორისო საბჭოს მიერ,მათ შორის ნარკოტიკული საშუალებები, კანაფი/მარიხუანა და ფსიქოაქტიური ნივთიერებები;

– ელექტრონული სიგარეტი და მათი სითხეები.

 

შენიშვნა: ნაღდი  ფული, ბანკნოტები, მონეტებდა სხვა ძვირფასი  ნივთები  აკრძალულია გაიგზავნოს ეგვიპტეში  რეგისტრირებულ ან დაზღვეულ ნივთებშიც კი.

ეგვიპტეში აკრძალვებსა და შეზღუდვებს დაქვემდებარებული საქონლის დეტალები შეგიძლიათ იხილოთ  UPU აკრძალვების კრებული (prohibitions.ptc.post) და კონკრეტულ ქვეყანაში

აკრძალვების სია (www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/PostalSupply-Chain/Customs) . ნივთები, რომლებიც შეიცავს აკრძალულ ნივთებს, განიხილება, როგორც არასწორად დაშვებული და, ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად, არ იქნება გადაგზავნილი, არ  მიწოდება  ადრესტს  და არც  დაბრუნდება გამგზავნსშესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:

აბზინდა (მცენარე) და შხამიან ნივთიერებებზე დამზადებული წამლები, - მხოლოდ ფარმაცევტებზე დამისამართებული; აბრეშუმის ჭია, ფუტკარი, მავნე მწერების გამანადგურებელი პარაზიტები და ცოცხალი მომხმარებლები - ეგვიპტის არაბული რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს სპეციალური ნებართვით; გზავნილები კარგად დაქუცმაცებული ბამბის ნიმუშებით, სასუქით - ანალიზის შესახებ მოწმობით და მხოლოდ ეგვიპტის არაბული რესსპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მისამართით; თევზის ქონი, ნუშის ზეთი, ცარცი საბავშვო თამაშებისათვის, წვერის გასაპარსი ჯაგრისები, ჯაგარი და აბრეშუმი, ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ნახმარი ტანსაცმელი, ბამბის ქსოვილები, გრამფირფიტები, ფილმები, ელექტრონათურები, თამბაქო, მედიკამენტები - ეგვიპტის არაბული რესპუბლიკის ადმინისტრაციის  განსაკუთრებული ნებართვით; ცოცხალი ცხოველები (ფუტკრის, აბრეშუმის ჭიის, წურბელების, პარაზიტების გარდა) - ინსტიტუტებს შორის გაცვლის მიზნით, ბამბის ჭოტები (პარკები) - 2 კგ.-მდე წონით - სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნებართვით; კოკაინი - სამეცნიერო ან სამედიცინო მიზნით.