საქართველო

EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური, რუსული
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება -
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 300 GEL / 70 SDR;
    იურიდიული პირებისთვის 300 GEL / 70 SDR;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობაერთხელ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 15 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - გარდა: სამაჩაბლო, აფხაზეთი
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1,2,7,19 იანვარი, 3,8 მარტი, 9,26,24,28,29 აპრილი, 9,12,26 მაისი, 28 აგვისტო, 14 ოქტომბერი, 23 ნოემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.gpost.ge
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
 
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება საქართველოს ოფიციალურ  წყაროს
 
 
საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსატანად აკრძალულ და პირობითად დაშვებულ ნივთებთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://rs.ge/Default.aspx?sec_id=4999&lang=1 )
 
 
 
გთხოვთ, ასევე გაითვალისწინოთ ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია:
 
 
1. ნაი ონოლ არ ველ  საქართველოში შემომავალ საფოსტო გზავნილის შიგთავსზე, რომლის ღირებულებაც არ აღემატება 500 ლარს და  შეგ ენას:
 
 
  
 
 
 
საქლის დხელე
ევროკაშისქი, შშ,რია,ლიხტეიი ნორ
თუი, ზენი,სი, უა,სეთის 
 
 
 
სხვა ქ
ხოცის პროდუქტი და ს პროდუქტ
 
10 კგ
 
კგ
 
0
ლ ა ს ხვნ, ჩს სვება და ედნო მიზვის სწინულ სპურ საკ
 
ობიბშ
 
ობიბშ
 
ობიბშ
 
თევზი ა ს პროი (თეი და ბოსნნი, მკეი, წს სხა უხეი და მი პროდუქტი, გაა ხლია)
 
 
 
 
10 კგ
გ (შედ მპოი1 თეზიშეი,გაუსვრი წს)
 
 
 
 
კგ
წიი და შაი 
0,2 კგ
0,2 კგ
0
ხოი წაობის სხვა პროდუქტ
 
10 კგ
 
კგ
 
კგ
ცხოი წაობიხოა აკვე
 
კგ
 
კგ
 
0
შენიშვა: ვეტეი ნტროი რ ვა საფოსტო გზავნილის შიგთავსზე,  რომტაა ს სთ /და ოფნო მებვი, მციე თ და რ ი ს მხმ.
 
2. ფანიტარიული    სრტიკის    ა/ა    ირტის    ნერთვის არეშე შვებია საფოსტო გზავნილით ფიტოსანიტარილკოტროლს აქარ 500            ლარამდე ღირებულების შემდეგი მცენისენეული პრის ა სხვა ალის შემდეგი რაოდენობით საქართველოში იმპორტი:
ა) 5 ალამდე მცენე, თ შის, ხე-მცები ა უჩ;
ბ) 3 კე იტის ნა;
გ) 5 კე ვა ალი ი ნ სტეულ ოივე ერთდ;
დ) 20 ალამდე ოჭი ყვავიი ნ ნ ივე ედ, ნ ერთი იგუი ნ ვირგვიი ჭრი ყვიის, აისნ ნ ყვავისა და ტნ ერთ;
ე) 5 ალამდ ქოის ენებ;
ვ) 2 კ-ე ყვავიის ოლქებ ან უბ ა ოივე ერთდ;
ზ) 5 ეტი ე ალითოეული 5 გრის ენ;
თ)30 კილოგრმდე მხმი ა ამოალი მცენეული რმის პრ;
 
3. ფანიტარიული რტიკის /ა ირტის  ნერთვის არეშე ძალია საფოსტო გზავნილით   იტოსაიტარილ კოტროლაქი შმდი           აქოის შან:
ა) ბაული მწს (Erwiniamylovora) შეი სპნძი მცენი ა ი მტ: ყვავალა (Amelanchier Med.),იური კოში (Chaenomeles  Lindl.), ვაშლაა  (Cotoneaster  Ehrh.),   კუელი  (Crataegus  L.),  კოში (Cydonia Mill.), იურიზღრტი (Eriobotrya Lindl), ვი (Malus Mill.), ზღრტი (Mespilus L.), ჩიტავაშა (Pyracantha Roem.), მსხალი (Pyrus L.), ელი (Sorbus L.), ია ვიდსონის (Photinia davidiana (Dcne.);
ბ) ურო ა ათე კრტ;
გ) ჭრი ყვავიი ა ქოთნის მცენებზანა (Dendranthema
(DC.) DesMoul), იხკი (Dianthus L.) ა ჯვარისებრი (Orchidacea);
დ) მცენები უსის ვარინ (Citrus L.) ა ი იბ: კიან
 (Fortunella Swingle)სამყურა იმოი (Poncirus Raf.) ა ვაი (Vitis L.).
 
4. იტანიტარიი იკ/ექსორის იტოსაიტარიული იკ ა მ ო ვნიით საქართველოდანაქონის ექსპორტის  დროს. ამასთან, საქართველოდან საფოსტო გზავნილით საქონლის ექსპორტისას, ასევე გასათვალისწინებელია დანიშნულების ქვეყნის მიერ დადგენილი მოთხოვნები, ამ ქვეყანაში იმპორტირებული საქონლის მიმართ.