გვინეა

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 2
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ (გარდა გზავნილისა, რომელიც შეიცავს ფულს, მონეტებს, საბანკო ბილეთებს, სხვა ფასეულობებს)
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 650 SDR**
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: დიახ
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი500 SDR**
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 2
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 3
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 4
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება გვინეის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
თეთრი ფოსფორის შემცველი ასანთი; უხამსი ხასიათის საგნები; ნებისმიერი სახეობის სპირტიანი სასმელი და სპირტიანი სასმელების დასამზადებელი ესენციები; ცოცხალი და მკვდარი ცხოველები; ხანჯლები, ხანჯლების სახის დანები, სტილეტები, ტროსტები, რომლების თავისთავად შეიცავენ დაშნას; აპარატები და ინსტრუმენტები, რომლებიც ფულის დასამზადებლად გამოიყენება; თევზის კონსერვები ქილებში 1 კგ.-ზე მეტი წონით; საქონელი ფრანგულ სავაჭრო მარკებზე  მიმსგავსებული ყალბი სავაჭრო მარკებით; ფული და მედლები; მონეტები; ძვირფასი ქვები, მათ შორის ბრილიანტი; ლითონები; ფეთქებადსაშიში ნივთიერებები, სამხედრო აღჭურვილობა; იარაღი; ტყვია-წამალი; ბუტანის სანთებელები; მედიკამენტები სარწყულებლები; ბამბის თესლი; წიწვოვანი ხეების ქერქი; ბანანის ხე; კაკაო; შაქრის ლერწამი; ბამბა; გაზომვის არაათობითი სისტემის სასწორები და საზომები; საბანკო ბილეთები, სამოგზაურო ჩეკები, ძვირფასეულობა; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
გრამფირფიტები - გვინეის რესპუბლიკის საკონტროლო კომისიის მიერ ადრესატისათვის გაცემული ნებართვით; გამოსახდელი ქვაბი და სპირტების დისტილაციის ყეალა აპარატი - გვინეის რესპუბლიკის ადმინისტრაციის ნებართვით; საქარინი - მხოლოდ ფარმაცევტების და სიროფის და ლიმონათების დამამზადებელი ფირმების მისამართით; ბამბა; დენატურატი და მეთილის სპირტები - ადრესატისათვის განსაკუთრებული ნებართვით; დისტილირებული სასმელები - ლიმიტის საზღვრებში შეტანის ნებართვით; ხელოვნური მინერალური წყლები - მხოლოდ ბოთლებში, ქოთნებში ან სიფონებში აღნიშვნით "ხელოვნური წყლები"; ფილმები და ცელულოიდი - ჰერმეტულად დახურულ თეთრი თუნუქის ყუთებში; ნარკოტიკები გადაიგზავნება სამეცნიერო და სამედიცინო მიზნებით; საბანკო ბილეთები, ოქროს ნაკეთობები, მონეტები - იმპორტზე ნებართვის შემთხვევაში; იარაღი (გასაყიდად და სანადირო), შრატები - მთავრობის ნებართვით; ბანანის ხე - შეიძლება გადაიგზავნოს მხოლოდ ეკონომიკის სამინისტროს ნებართვით.
 

 

შეძლებისდაგვარად უნდა მიეთითოს ადრესატის ტელეფონის ნომერი და ელ. ფოსტის მისამართი