გვატემალა

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 2
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: არა
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 0
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: არა
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი0
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 2
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
 
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 3
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 3
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება გვატემალას ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
უხამსი ხასიათის საგნები; ნარკოტიკები; ქლორეთილი საკარნავალო თამაშებისათვის; სარწყულებლები და მათი ნაწილები მინის საცმით; გვარჯილა, 10 კგ.-ზე მეტი; გამოყენებული ცარიელი ტომრები; სატელეგრაფო აპარატები; მონეტები; საბანკო ბილეთები, ფულის ნიშნები, სამოგზაურო ჩეკები; პლატინა, ოქრო, ვერცხლი დამუშავებული ან დაუმუშავებელი, ძვირფასი ქვები, საიუველირო ნაწარმი და სხვა ძვირფასეულობა; ლატარიები; ჯანმრთელობისათვის მავნე ნივთიერებების შემცველი საკვები პროდუქტები; ცხოველები (ფუტკრის გარდა); იარაღი, საბრძოლო მასალა; ყალბი ფულის დასამზადებელი აპარატები; სასტვენები პოლიციისათვის; რადიოაქტიური ნივთიერებები. 


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
თესლი, ყავა - სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნებართვით; სამეცნიერო და სამედიცინო მიზნით გადასაგზავნი ოპიუმი, მორფი, კოკაინი და სხვა ნარკოტიკები - გვატემალის ოპიუმის გაცვლის ბიუროდან ადრესატებზე გაცემული ნებართვით; ფუტკარი, აბრეშუმის ჭია - ჯანმრთელობის სერტიფიკატის საფუძველზე; საიუველირო ნაწარმი - საბაჟო ორგანოების ნებართვით; ფეთქებადი ნივთიერებები, სამხედრო აღჭურვილობა - სამხედრო სამინისტროს ნებართვით; მედიკამენტები - ფარმაცევტიკისა და  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ნებართვით; ხილი - გამგზავნი ქვეყნის სერტიფიკატისა და ხილის სიჯანსაღის შესახებ ცნობის საფუძველზე.


შენიშვნა:  
გვატემალის საფოსტო ადმინისტრაცია მატერიალურად პასუხს არ აგებს ფასგამოუცხადებელ ამანათებზე მიუხედავად შიგთავსისა. მოცემულ შემთხვევაში ამანათი მიიღება, მაგრამ გამგზავნი გაფრთხილებულ უნდა იქნას, რომ ამანათის გვატემალის ტერიტორიაზე დაკარგვის შემთხვევაში, მასზე მატერიალურად ანაზღაურება არ გაიცემა. თუ გამგზავნი უარს განაცხადებს ამანათის ფასგამოცხადებულ გაგზავნაზე, შეიძლება მას მიეცეს რეკომენდაცია გაგზავნოს გასაგზავნი საგნები მცირე პაკეტებში.