გერმანია

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - არა;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი 
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:

üკომერციული დანიშნულებით გაგზავნილი ნებისმიერი ღირებულების  გზავნილი, ქვეყანაში  შესვლისას  ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას. ამასთან, თუ გზავნილში მოთავსებული საქონლის საერთო ღირებულება აღემატება 150 ევროს,  ის ასევე იბეგრება საბაჟო გადასახადით.

     სავალდებულოა! კომერციული დანიშნულებით გზავნილის გაგზავნისას,  გამგზავნმა საბაჟო  დეკლარაციაში მიუთითოს საქონლის სეს ესნ (HS) კოდი (6 სიმბოლო) და საქონლის წარმოშობის ქვეყანა;

ü45 ევრომდე ღირებულების საქონელი, რომელიც იგზავნება საჩუქრად, ქვეყანაში  შესვლისას  არ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გზავნილი საჩუქრად გაგზავნილად ჩაითვლება, თუ:

· იგზავნება ფიზიკურ პირებს შორის, ამასთან ერთი და იგივე პირებს შორის გაგზავნას არ აქვს ხშირი ხასიათი;

· განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისათვის და შესაბამისად არ აქვს კომერციული ხასიათი; 

 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - გერმანული, ინგლისური, ფრანგული;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 7 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.deutschepost.de
 
 

*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით

**გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ფრანგული, ინგლისური, გერმანული;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:

üკომერციული დანიშნულებით გაგზავნილი ნებისმიერი ღირებულების  გზავნილი, ქვეყანაში  შესვლისას  ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას. ამასთან, თუ გზავნილში მოთავსებული საქონლის საერთო ღირებულება აღემატება 150 ევროს,  ის ასევე იბეგრება საბაჟო გადასახადით.

     სავალდებულოა! კომერციული დანიშნულებით გზავნილის გაგზავნისას,  გამგზავნმა საბაჟო  დეკლარაციაში მიუთითოს საქონლის სეს ესნ (HS) კოდი (6 სიმბოლო) და საქონლის წარმოშობის ქვეყანა;

ü45 ევრომდე ღირებულების საქონელი, რომელიც იგზავნება საჩუქრად, ქვეყანაში  შესვლისას  არ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გზავნილი საჩუქრად გაგზავნილად ჩაითვლება, თუ:

· იგზავნება ფიზიკურ პირებს შორის, ამასთან ერთი და იგივე პირებს შორის გაგზავნას არ აქვს ხშირი ხასიათი;

· განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისათვის და შესაბამისად არ აქვს კომერციული ხასიათი; 

 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - დიახ;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 2 კვირა;
üმაქსიმალური - 2 კვირა;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი - www.deutschepost.de
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:

üკომერციული დანიშნულებით გაგზავნილი ნებისმიერი ღირებულების  გზავნილი, ქვეყანაში  შესვლისას  ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას. ამასთან, თუ გზავნილში მოთავსებული საქონლის საერთო ღირებულება აღემატება 150 ევროს,  ის ასევე იბეგრება საბაჟო გადასახადით.

     სავალდებულოა! კომერციული დანიშნულებით გზავნილის გაგზავნისას,  გამგზავნმა საბაჟო  დეკლარაციაში მიუთითოს საქონლის სეს ესნ (HS) კოდი (6 სიმბოლო) და საქონლის წარმოშობის ქვეყანა;

ü45 ევრომდე ღირებულების საქონელი, რომელიც იგზავნება საჩუქრად, ქვეყანაში  შესვლისას  არ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით  (დღგ) დაბეგვრას.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გზავნილი საჩუქრად გაგზავნილად ჩაითვლება, თუ:

· იგზავნება ფიზიკურ პირებს შორის, ამასთან ერთი და იგივე პირებს შორის გაგზავნას არ აქვს ხშირი ხასიათი;

· განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისათვის და შესაბამისად არ აქვს კომერციული ხასიათი; 

    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 14 დღე;
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5/6
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
 
უქმე დღეები - 1,6 იანვარი, 19,21,22 აპრილი, 1,30 მაისი, 9,10,20 ივნისი, 15 აგვისტო, 3,31 ოქტომბერი, 1,20 ნოემბერი, 25,26 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.dhl.de/en/privatkunden.html
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
 
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება გერმანიის ოფიციალურ წყაროს
 
ნაწილი  I
შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია
განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები
თავი  1       ცოცხალი   ცხოველები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
01.01-01.06                                  ყველა  ცოცხალი  ცხოველი, გარდა ფუტკრების, წურბელების  და   აბრეშუმის  ჭიისა, მწერები,   პარაზიტები  და  მავნე  მწერების  გამანადგურებლები,რომლებიც  გამიზნულია  ასეთი მწერების  კონტროლისთვის    და  რომელიც   განკუთვნილია   ოფიციალურად  აღიარებულ  ინსტიტუტებს  შორის  კვლევისთვის,დროსოფილიდის  ოჯახის  არქივი  ბიოსამედიცინო  კვლევისთვის ოფიციალურად  აღიარებულ  ინსტიტუტებს  შორის .
                                                    პირობითად  დაშვებული ნივთები: 
01.06                  0106.90            ფუტკარი, წურბელა   და  აბრეშუმის  ჭია, მწერები,   პარაზიტები  და  მავნე  მწერების  გამანადგურებლები,რომლებიც  გამიზნულია  ასეთი მწერების  კონტროლისთვის    და  რომელიც   განკუთვნილია   ოფიციალურად  აღიარებულ  ინსტიტუტებს  შორის  კვლევისთვის,დროსოფილიდის  ოჯახის  არქივი  ბიოსამედიცინო  კვლევისთვის ოფიციალურად  აღიარებულ  ინსტიტუტებს  შორის .
 ( იხილეთ  ნაწილი  2, პუნქტი  1 ).
თავი     ხორცი  და  ხორცის საკვები  სუბპროდუქტები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
02.01-02.07                                 შინაური  ფრინველის  ხორცი (ნაწილი 2, & 1)
                                                       აკრძალული   ნივთები
02.08               0208.90               ძაღლის, კატის,მელიას,თხუნელას  და  მაიმუნის    ხორცი.
                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები
02.08-02.10                                  ხორცი ( იხილეთ ნაწილი 2, პუნქტი 1)
თავი  3    თევზი  და  კიბოსნაირნიმოლუსკები  და  წყლის  სხვა  უხერხემლოები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
03.01-03.07                                  თევზი (იხილეთ ნაწილი 2, პუნქტი 1)
თავი  4     სხვა  ადგილას დაუსახელებელი  ან ჩაურთველი   რძის  პროდუქციაფრინველის  კვერცხი ; ნატურალური  თაფლი ;
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
04.01-04.06                                   რძე  და  რძის  ნაწარმი
04.07                 0407.00               იხვის  კვერცხი,გამოსაჩეკი  კვერცხი
04.08                                             კვერცხის  პროდუქტები,დამუშავებული  პროდუქტები
                                                      (იხილეთ ნაწილი 2, პუნქტი 1 ).
თავი      სხვა  ადგილას  დაუსახელებელი  ან  ჩაურთველი   სხვა  ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები  
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
05.02                                             ცხოველის  ჯაგარი  და  ბეწვი
05.04                                             კუჭი
05.05                                             დაუმუშავებელი  ბუმბული  და  ბუმბულის  ნაწილები
05.06                                             ძვლები, მათი  ნაწილები, ძვლის  საკვები.
05.07                                             სპილოს  ძვალი,რქები,ირმის  რქა, კლანჭები.
05.10                                             ჯირკვლები
05.11                                             ცხოველის  სპერმა
                                                       (იხილეთ ნაწილი  2, პუნქტი 1)
განყოფილება     II   ბოსტნეულის  პროდუქტები

თავი         ცოცხალი  ხეები  და  სხვა  მცენარეებიბოლქვები ფესვები  და  სგავსნი ; მოჭრილი  ვავილები  და დეკორატიული  ბალახი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
06.01-06.04                                  ცოცხალი  და  ხელოვნური  მცენარეების  გაგზავნა  EMS-ით
                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები
06.01-06.04                                   მცენარეები, მცენარეების  ნაწილები (იხილეთ ნაწილი 2, პუნქტი 2)
                            0602.90                ზოგიერთი    ცხოველთა    დაავადების    მატარებელი  არაჯანსაღი          სოკო,პათოგენური  სახეობები, პათოგენური  მიკრობები (იხილეთ ნაწილი 2, პუნქტი 2).
თავი  7      ბოსტნეული  და  ზოგიერთი  საკვები  ძირნაყოფები  და  ბოლქვნაყოფები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
07.01-07.14                                  გარკვეული  მცენარეები  და  მცენარის  ნაწილები, რომლებიც  შედის  არა - ევროპული  და  აღმოსავლეთ  და  სამხრეთ  ევროპის  ქვეყნებიდან (იხილეთ ნაწილი 2, პუნქტი 2)
თავი  8       საკვები  ხილი  და  კაკალი;  ციტრუსის  კანი   და ნესვი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
08.01-08.14                                   მცენარეების  ნაწილები, მცენარეული  პროდუქტები
                                                      (იხილეთ ნაწილი 2, პუნქტი 2)
თავი  9       ყავაჩაისუნელ- სანელებლები
 09.01-09.10                            ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  10    მარცვლოვანები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
10.01-10.08                                  მცენარეები,მცენარეების ნაწილები,მცენარეული  პროდუქტები,თესლი (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2).
თავი  11      ფქვილ-ბურღულეულის  მრეწველობის პროდუქტები; ალაო ; სახამებელიინულინი , ხორბლის წებოვანა
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
11.04                                             მარცვლეულის  მარცვლები (იხ. ნაწილი 2, პუნქტი 2)
თავი 12      ცხიმოვანი  თესლი და ნაყოფები ; სხვადასხვა მარცვლეულითესლი  და  ნაყოფისამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეებიჩალა და  ფურაჟი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
12.01-12.14                                   მცენარეები,მცენარეების ნაწილები,მცენარეული  პროდუქტები,თესლი,  ბურდო (გადანაწვენები).
                         1213.00                 ჩალა
                          1214.90                 უხეში  საკვები (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2)
თავი 13    ლაქი ; წებოფისები  და  სხვა  მცენარეული  წვენები  და  ექსტრაქტები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
13.01-13.02       1301.90               კანაფის  ფისი,
                            1302.11                ოპიუმი
                                                         პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                         მცენარეული  პროდუქტები ( იხ. ნაწილი 2 პუნქტი 2)
თავი  14     მცენარეული  მასალები  წნული  ნაკეთობების  დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები
სასაქონლო   HS კოდი         ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
14.01-14.04                                    მცენარის  ნაწილები, მცენარეული  პროდუქტები
                                                        ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2).

განყოფილება     III       ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და ზეთები და მათი გახლეჩისპროდუქტები; მომზადებული საკვები ცხიმები;ცხოველური ან მცენარეული  წარმოშობის ცვილები

 

თავი   15     ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის  პროდუქტებიმომზადებული  საკვები  ცხიმები; ცხოველური  ან მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
15.01-15.22                                  მცენარეული  და  ცხოველური  პროდუქტები
                                                      ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი  1 და  2).
განყოფილება     IV     მზა საკვები პროდუქტებისასმელიალკოჰოლური  სასმელები  და  ძმარითამბაქო და თამბაქოს  სამრეწველო   შემცვლელები
 
თავი 16    ხორცისთევზის  ან  კიბოსნაირებისმოლუსკების  ან  წყლის  სხვა  უხერხემლოები  მზა  პროდუქტები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
16.01-16.05                                   ნებისმიერი  სახის  მზა  ნაწარმი, რომელიც  შეიცავს  მეთილის  სპირტს.
16.01-16.02       1601.10               ცხენის  და  სხვა  სოლიპედების  მზა  ხორცის  ნაწარმი,გარდა 
                           1602.20               მათი  კუჭ-ნაწლავისა.
                                                         პირობითად  დაშვებული  ნივთები
16.01-16.05                                      ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი  1)
თავი 17    შაქარი  და  შაქრის  შემცველი  საკონდიტრო  ნაწარმი
17.01-17.04                                ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 18  კაკაო  და კაკაოს  ნაწარმი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
18.05-18.06                                  კაკაოს  მზა  ნაწარმი ( იხ. ნაწილი 2, პუნქტი  2)
თავი 19      მარცვლოვანების, მარცვლისფქვილისსახამებლის  ან  რძის  მზა  პროდუქტები  საკონდიტრო  ნაწარმი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
19.01                                             სხვადასხვა  მზა  საკვები  პროდუქცია.
19.02                 1902.11               კვერცხის  შემცველი  მაკარონის  პროდუქტები.
                          1902.30                სხვა  სახის  მაკარონი  (იხ. ნაწილი 2 , პუნქტი  4)
თავი 20      მზა  ბოსტნეულიხილიკაკალი  და  მცენარეთა  სხვა  ნაწილები
20.01-20.09                              ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 21     სხვადასხვა  საკვები  პროდუქტები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
21.01                 2101.11             ყავის    ნაწარმი
                          2101.12
21.05                 2105.00               ნაყინი  და  ნახევრად მზა პროდუქტები  და  ის  პროდუქტები, რომლებიც  ითხოვს  კვერცხს.  (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი  4)
21.06                 2106.90                ლუდის  წარმოებისთვის  საჭირო  პროდუქტები
                                                       (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი  2)
თავი 22       სასმელებიალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
22.03                 2203.00               ალაოზე  დამზადებული  ლუდი. (იხ. ნაწილი 2, პუნქტი 2)
                                                        აკრძალული   ნივთები
22.07-22.08                                   აბსენტი  და  მსგავსი  პროდუქტები, ასევე  ნედლეული, რომელიც  გამიზნულია  ასეთი  სასმელის  საწარმოებლად(ესენციები  და  ექსტრაქტები), 82%  და  მეტი  ალკოჰოლის  შემცველი  სითხეები.
                                                       პირობითად  დაშვებული  ნივთები
22.04-22.06                                  ღვინო,სადესერტო  ღვინო,ღვინის  შემცველი  სასმელი,ალკოჰოლური  სასმელები.(იხ. ნაწილი 2, პუნქტი 6 და 7)
თავი 23     ნარჩენები და  კვების მრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები   ცხოველებისთვის
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
23.01-23.09                                  ფურაჟი (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 5)
თავი 24     თამბაქო  და  თამბაქოს   შემცვლელები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
24.01                                             თამბაქოს  ნედლეული.
24.02                                              სიგარეტი,სიგარა,სხვა  თამბაქოს  პროდუქტები.
24.03                  2403.10                მოსაწევი  თამბაქო (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 8)
განყოფილება    V    მინერალური   პროდუქტები
 
თავი 25    მარილი , გოგირდი ; მიწა  და  ქვასაბათქაშე  მასალებიკირქვა  და  ცემენტი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
25.05-25.08                                   ნიადაგი, რომელიც  იგზავნება  არა ევროპული  ქვეყნებიდან  და  რომელიც  შეიცავს  მცენარეების  ნაწილებს  ან  შავი  მიწა, გარდა  ტორფისა.
                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები
25.01                  2501.00              მარილის  ნიტრატი, იოდიზირებული  სუფრის მარილი. ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი  10)
თავი   26    მადნებიწიდა და ნაცარი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
26.12                 2612.10               ურანის  მადანი,
                           2612.20              თორიუმის მადანი
                                                      ( იხილეთ VI  განყოფილება)
თავი 27    მინერალური  საწვავინავთობი  და  მათი  გამოხდის  პროდუქტები ; ბიტუმოვანი  ნივთიერებები (ფისოვან ნივთიერებათა ასფალტისგუდრონის,ნავთობის და მისთსაერთო სახელწოდება ); მინერალური  ცვილები.
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
27.10                 2710.91               მეორადი  ზეთი
                          2710.99                (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 9)
განყოფილება     VI           ქიმიური    ან   მოკავშირე   მრეწველობის   პროდუქტები
თავი 28    არაორგანული  ქიმიკატებისძვირფასი ლითონების  არაორგანული  ან  ორგანული  ნაერთები; იშვიათი მიწათა  ლითონები, რადიოაქტიური  ელემენტები  ან  იზოტოპები
 
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
28.01-28.53                                  გაზი  ან არააალებადი  აირისებრი  ნაერთები; გაზი, რომელიც  ადვილად  არ  აალდება   წყალთან  რეაქციაში.  სპონტანურად  არააალებადი  მასალები, როგორიცაა 21◦C-ზე  დაბალი  აალების  წერტილის ( ფეთქებადი  ტემპერატურა)   მქონე  მასალები. მომწამვლელი 
ნივთიერებები.მომწამვლელად  მიჩნეული  ნივთიერებები, რომლებიც    ექვემდებარება   არსებულ  კანონმდებლობას  და  ბრძანებებს, უნდა  იყოს  ასეთად  აღნიშნული.კოროზიული( ამომჭმელი, მწვავე)  ნივთიერებები.მჟავები, ფუძეები, ლაკრიმოგენური    პროდუქტები  და  რკინის   მარილი  და  კოროზიები,ასევე  მსუბუქი,არასტაბილური  გოგირდის  ნაერთები.
                              2804.70             თეთრი   და ყვითელი  ფოსფორი.
28.44-28.45                                     რადიოაქტიური  ნივთიერებები,რომელიც  ექვემდებარება    გერმანიის  შიდა  ანტი-რადიაციულ  კანონმდებლობას ( Strahlenschutz-verordnung)   და  მოითხოვს  სპეციალურ  ლიცენზიას  ტრანსპორტირებისთვის. საჰაერო  ტრანსპორტირების  დროს    ასევე  უნდა  იყოს  გათვალისწინებული  მიმდინარე IATA-ს    დებულება.
                                                       პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                       ჯანსაღი  მცენარეული  პროდუქტები ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი  2).
თავი 29    ორგანული  ქიმიკატები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
29.03                 2903.62               DDT  და  ის  პროდუქტები, რომელთაც    DDT  კომპონენტები  აქვთ  დამატებული.
29.05                                            82%  და  მეტი  ალკოჰოლის  შემცველი  სითხეები.
29.39                                            საანესთეზიო( გამაუტკივარებელი) ნივთიერებები.
                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                      ჯანსაღი  მცენარეული  პროდუქტები (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი  2).
თავი 30     ფარმაცევტული პროდუქცია
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
30.01-30.06                                   მეთილის  სპირტის  შემცველი  ნებისმიერი  სახის  მზა  ნაწარმი. ჩლიქოსანი  ცხოველების  ნაწილები, რომლებიც  არ  გამოიყენება   საკვებად. საანესთეზიო         (გამაუტკივარებელი) ნივთიერებები.
30.02                  3002.90              გარკვეული  სახის  მავნე  ვირუსები.
                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                            3002.20            ვაქცინები, რომლებიც  შეიცავს  ცხოველების  დაავადებების  მატარებელ  პათოგენურ მიკრობებს;მედიკამენტები, რომლებიც უნდა  იყოს  რეგისტრირებული  და   დამოწმებული;მზა  წამლები, შრატი, ანტიგენური  ტესტერი, ქირურგიული ჭრილობის შესაკერი  მასალები.
30.06                    3006.10             ვაქცინები  და  წამლები  ცხოველებისთვის.სტერილური  ჭრილობის  შესაკერი  მასალა (იხ. ნაწილი 2, პუნქტი  11).
თავი 31      სასუქები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
31.01                 3101.00              ცხოველური  სასუქები ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 1).
თავი 32     სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები ; ტანინები  და  მათი  წარმოებულები ; საღებავებიპიგმენტები და დანარჩენი  საღებავი  ნივთიერებებისაღებავები ( სახატავი ) და  ლაქებიფითხები  და  სხვა  მასტიკები ; მელანი
 32.01-32.15                           ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 33      ეთერზეთები  და  რეზინოიდებიპარფიუმერულიკოსმეტიკური  და  ტუალეტის  საშუალებები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
33.01-33.07                                 კოსმეტიკა, გამწმენდი  და  შემნახველი  პროდუქტები
                                                    (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი  1)
თავი 34      საპონიზედაპირულად  აქტიური ორგანული  აგენტები , სარეცხი საშუალებები , საზეთი  მასალები , ხელოვნური    ცვილებიმზა  ცვილები , საწმენდი  და საპრიალებელი  საშუალებებისანთლები  და  ანალოგიური ნაწარმი ,მოდელირების   პასტები, " სტომატოლოგიური  ცვილები " და თაბაშირის   სტომატოლოგიურიპრეპარატები.
სასაქონლო   HS კოდი        ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
34.01-34.07                                   კოსმეტიკა,მსგავსი  გამოყენების  ნივთები,  გამწმენდი  და  შემნახველი
                                                       პროდუქტები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 1)
 
თავი 35    ალბუმინოიდური   ნივთიერებებისახეცვლილი   სახამებელიწებოები ; ფერმენტები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
35.07                                              რანეტის (ზამთრის  ერთგვარი ვაშლი) შემცველი  ნივთიერებები (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 1).
თავი 36    ფეთქებადი   ნივთიერებებიპიროტექნიკური  ნაწარმიასანთი ; პიროფორული  შენადნობებიგარკვეული საწვავი    პრეპარატები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
36.01-36.06                                 სპონტანურად  აალებადი  მასალა,ადვილად  აალებადი  მასალა,როგორიცაა 21◦C-ზე  დაბალი  აალების  წერტილის ( ფეთქებადი  ტემპერატურა)   მქონე  მასალები, 82%  და  მეტი  ალკოჰოლის  შემცველი  სითხეები; ასაფეთქებელი  და  აალებადი  მასალა  და  ნივთები, რომლებიც  ჩაიტვირთა  ფეთქებადი  მასალებით.
                          3601.00              საწვავის  ფხვნილები.
                           3602.00             მზა  ასაფეთქებელი  ნივთიერებები.
                           3603.00             ნებისმიერი  სახის  აალებადი  მოწყობილობები.
                           3604.10             ნებისმიერი  სახის  ფეირვერკის  კომპონენტები.
                           3605.00             თეთრი  და  ყვითელი  გოგირდის  თავიანი  ასანთი.
თავი 37    ფოტოგრაფიული  ან  კინემატოგრაფიული  საქონელი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
 37.04                3704.00               ფოტო  დისკოები,ნეგატივები  და  ა.შ. , რომლებიც გამოიყენება  მონეტების   და  დოკუმენტების  გასაყალბებლად  და  საბეჭდი  ქაღალდის და მსგავსი  რეპროდუქციის  ბანკნოტების  საწარმოებლად.
37.06                                             იხილეთ  49-ე   თავის  აკრძალული  ნივთები
თავი 38      სხვადასხვა   ქიმიური  პროდუქტები
38.01-38.25                             ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება    VII    პლასტმასი და მათი ნაწარმირეზინი და მათი ნაწარმი
 თავი  39     პლასტმასი  და მათი ნაწარმი
39.01-39.26                            ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  40   რეზინი  და  მათი  ნაწარმი
 40.01-40.17                           ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება   VIII     დაუმუშავებელი  ტყავიტყავიქურქ-ბეწვეული   და  მათი  ნაწარმისაუნაგირე  ნაწარმი  და აკაზმულობასამოგზაურო    საქონელიჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ; ცხოველთა  ნაწლავი (გარდა აბრეშუმის   ჭიას   ნაწლავისა)
 
თავი 41    დაუმუშავებული  ტყავი (გარდა  ქურქ-ბეწვეულის ) და ტყავი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
41.01-41.03                                  ცხოველის   ტყავი და  ბეწვი ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 1 ).
თავი 42   ტყავის  ნაწარმი , საუნაგირე  ნაწარმი  და  აკაზმულობასამგზავრო  ნივთებიჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ;  ცხოველთა   ნაწლავი  (გარდა  აბრეშუმის  ჭიას   ნაწლავისა)
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
42.01-42.03                                  ცხოველის  ტყავისგან  და  ბეწვისგან  დამზადებული
( იხ. ნაწილი 2, პუნქტი 1 ).
თავი 43     ქურქ-ბეწვეული    და  ხელოვნური  ბეწვი ; მათი  ნაწარმი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
43.01-43.03                                   ცხოველის   ტყავი და  ბეწვი ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 1 ).
განყოფილება   IX     ხე  და  მისი  ნაწარმიხის  ნახშირიკორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები ; ჩალის   ნაწარმი, ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი  მასალაკალათები  და  მოწნული  ნაწარმი
 
თავი 44    ხე  და  მისი  ნაწარმიხის  ნახშირი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
44.01                                            მშრალი  ვაზის  ხე.
44.04                 4404.10               მეორადი  ვაზის  ბოძები.
                           4404.20
44.21                 4421.90               მეორადი  სკები  ფუტკრის  გარეშე.
                                                    
თავი 45    კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები
 45.01-45.04                            ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 46      ჩალის  ნაწარმი ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი   მასალაკალათები   და   მოწნული   ნაწარმი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
46.02                 4602.19              მეორადი  სკა  ფუტკრის  გარეშე.
განყოფილება   X      ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის მასალაქაღალდის  ან  მუყაოს ნარჩენები  და  ჯართი   ; ქაღალდი  და  მუყაო  და  მათი  ნაწარმი
თავი   47     ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის  მასალაქაღალდის  ან  მუყაოს   ნარჩენები  და  ჯართი 
  47.01-47.07                            ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი   48    ქაღალდი  და  მუყაო;  ქაღალდის  მასისქაღალდის  ან  მუყაოს  ნაწარმ
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
48.02                                              ვალის  აღიარების  საუწყებო  ქაღალდი ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი  12)
                              4802.56            ბანკნოტის  დასაბეჭდი  ქაღალდი

48.13                                             სიგარეტისქაღალდისიგარეტისქაღალდის მილები თუთუნის

                                                       ჩასატენად. ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 8).
 

თავი  49     ნაბეჭდი   წიგნებიგაზეთები , სურათები  და  სხვა  პოლიგრაფიული   პროდუქტებიხელნაწერებინაბეჭდი  ტექსტები  და  გეგმები

სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
49.01-49.11                                   საბეჭდი  ქაღალდი     და  მსგავსი  რეპროდუქცია  ბანკნოტების  საწარმოებლად.სტატიები, რომლებიც  ეწინააღმდეგება  კონსტიტუციას და  გამიზნულია  პროპაგანდისთვის  და  საბოტაჟისთვის.გამოცემები, ხმის  ან  გამოსახულების  მედია,ილუსტრაციები  ან  წარმომადგენლობები, რომელიც  მოუწოდებს   აგრესიულ  ომს,კონსტიტუციის  საწინააღმდეგო  პროპაგანდა,კონსტიტუციის წინააღმდეგ მიმართული  ორგანიზაციული  ელემენტები,გერმანიის  პრეზიდენტის, სახელმწიფოს  და  მისი  სიმბოლოების,  კონსტიტუციური  ორგანოების   მიმართ  გაჟღერებული დიფამაცია (ცილისწამება), პროპაგანდა, რომელიც  გამიზნულია  ფედერალურ  არმიაში
Bundeswehr)არეულობის  შესატანად.  რასობრივ  სიძულვილზე  დამყარებული, ახალგაზრდობის  საფრთხეში  ჩაგდების  საშიშროების  მქონე,  ძალადობის  და  წაქეზების  განმადიდებელი  ნაბეჭდი  მასალა.გამოცემები, ხმის  ან  გამოსახულების  მედია,და  ა.შ. , რომელიც  აღწერს  ძალადობას  ადამიანების  მიმართ, სასტიკი  და  არაჰუმანური  მახასიათებლებით  და  რომლის  საშუალებითაც   განდიდდება  ან  სათანადოდ  არ  ფასდება  ასეთი  ძალადობა  ან  რომელიც  წააქეზებს   რასობრივ   სიძულვილზე,იმდენად, რამდენადაც  ისინი  გამიზნულია   არა  მხოლოდ  კონკრეტულად  ერთი  პიროვნებისთვის, ან  საცალო  გაყიდვისთვის, არამედ  საჯაროდ;სხვა  გამოცემები,რომელთა    ფურცლებზე   ცხადია, რომ  არის  მასალა, რომელიც  სერიოზულად     აგდებს  საფრთხეში  ბავშვების  და არასრულწლოვანების  მორალს.   უხამსი   შინაარსის  მქონე  პუბლიკაციები  ან  რელიგიური  სახის  წარწერები.
                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები
49.07                 4907.00             გადახდის  საშუალებები, ფასიანი  ქაღალდები (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 15)
განყოფილება    XI    ტექსტილი   და   ტექსტილის   ნაწარმი
 თავი 50    აბრეშუმი
 50.01-50.07                           ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  51  მატყლიცხოველის  წმინდა  ან  უხეში  ბეწვი;   ძუის  ნაერთები   და  ნაქსოვი    ფაბრიკატები.
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
51.01-51.03                                     შალი, ბეწვი ( იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 1 ).
თავი  52   ბამბა 
 52.01-52.12                              ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  53   სხვა მცენარეული ბოჭკოებიქაღალდის   ნართი   და   ქსოვილები
  53.01-53.11                             ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  54   ადამიანის   მიერ   ნართავი   ძაფებიზოლები   და   სგავსი   ტექნოგენური  ტექსტილის   მასალ
  54.01-54.08                            ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  55   ადამიანის   მიერ   ნაწარმოები   ბოჭკოები
55.01-55.16                                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  56   ბამბათექა  და  უქსოვი  საქონელისპეციალური  ნართიბაწრებითოკებითოკები  და   ბაგირები  და ათი   ნაწარმი
56.01-56.09                                      ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  57    ხალიჩები  და  იატაკის   სხვა   საფარი   ნივთები
57.01-57.05                                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი  58   სპეციალური   ნაქსოვი   ქსოვილებიტაფტინგური   ტექსტილის   მასალებიმაქმანიგობელენებიგასაწყობინაქარგები
58.01-58.11                                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 59     გაჟღენთილიდაფარული  ან  ლამინირებული   საფეიქრო ნაწარმიტექსტილის   ნაწარმი   სამრეწველო გამოყენებისთვის
59.01-59.11                                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 60     ნაქსოვი  ან  ხელით   ნაქსოვი   ნივთები
60.01-60.06                                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 61       მანქანით  ან  ხელით  ნაქსოვი   ტანსაცმელი   და   მათი   აქსესუარები
61.01-61.17                                      ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 62      არა  მანქანით   ან   ხელით   ნაქსოვი  ტანსაცმელი და   მათი  აქსესუარები
62.01-62.17                                       ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 63      სხვა   ხელოვნური   ტექსტილის  ნაწარმიკომპლექტებიმეორადი   ტანსაცმელი  და  ტექსტილის ნაწარმიჩვრები
63.01-63.10                                       ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება  XII    ფეხსაცმელი , თავსაბურავებიქოლგებიშეზლონგებიმზის  ქოლგები , ხელჯოხები , ჩხირებიშოლტები, მათრახები   და მათი ნაწილებიმზა  ბუმბული  და   მათი  ნაწარმი ; ხელოვნური  ყვავილებიადამიანის თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები
 
თავი 64    ფეხსაცმელიგეტრები  და  ანალოგიური  ნაწარმი ; მათი  ნაწილები
64.01-64.06                                         ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 65   თავსაბურავები  და  მათი  ნაწილები
65.01-65.07                                         ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 66     ქოლგებიშეზლონგებიმზის  ქოლგები , ხელჯოხები ,  ჩხირები , შოლტებიმათრახები   და  მათი  ნაწილები
66.01-66.03                                         ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
ჯგუფი 67    დამუშავებული   ბუმბული   და    ღინღლი   და   მათი  ნაწარმიხელოვნური  ყვავილები;
ადამიანის  თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები
67.01-67.04                                         ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება  XIII    ქვისთაბაშირისცემენტისაზბესტისქარსის  ან  ანალოგიური  მასალებიკერამიკული პროდუქტები ;მინა  და  მინის  ნაწარმი
 
თავი 68      ქვისთაბაშირისცემენტისაზბესტისქარსის  ან  ანალოგიური  მასალები
68.01-68.15                                           ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 69    კერამიკული  ნაწარმი
69.01-69.14                                           ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 70    მინა  და  მინის   ჭურჭელი
70.01-70.20                                           ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
 
განყოფილება  XIV    ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი  ლითონებილითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმიბიჟუტერია ; მონეტა
 
თავი 71        ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი ლითონები, ლითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმი; ბიჟუტერია ;  მონეტა
 
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
71.18                 7118.10               მონეტები,მედლები.ბრუნვიდან ამოღებული მონეტები  ან  ისეთი,
                          7118.90                რომელიც  გახდა  უსარგებლო(არაღირებული)ან  რომელიც  არის 
                                                          გაყალბებული  ან  1850  ან  უფრო  გვიანი  პერიოდის  ყალბი მონეტა.
განყოფილება    XV     არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხის )  ლითონები   და   მათი   ნაწარმი.
 
თავი 72    რკინა   და  ფოლადი
72.01-72.29                                       ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 73     რკინის   და   ფოლადის   ნივთები
73.01-73.26                                       ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 74     სპილენძი  და  მათი  ნაწარმი
74.01-74.19                                       ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 75      ნიკელი   და  მათი  ნაწარმი
75.01-75.08                                       ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 76   ალუმინი  და  მისი  ნაწარმი
სასაქონლო   HS კოდი        ■ აკრძალული  ნივთები
76.03                   7603.10                ალუმინის  ფხვნილი  ან  მტვერი.
                          7603.20
თავი 77   (დაცულია   შესაძლო   გამოყენების   ჰარმონიზებული   სისტემა)
 
თავი 78   ტყვია   და  მათი  ნაწარმი
78.01-78.06                                         ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 79    თუთია  და  მათი  ნაწარმი
სასაქონლო   HS კოდი         ■ აკრძალული  ნივთები
79.03                    7903.10                 თუთიის  ფხვნილი  ან  მტვერი.
                            7903.90
თავი 80     თუნუქი   და  მათი  ნაწარმი
 80.01-80.07                                 ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 81     სხვა    კეთილშობილი   ლითონები; სერმეტი   და  მათი  ნაწარმი
სასაქონლო   HS კოდი         ■ აკრძალული  ნივთები
81.04                   8104.30                   მაგნიუმის  ფხვნილი  ან  მტვერი.
თავი 82    ხელსაწყო  იარაღიმჭრელი  ნივთებიარაძვირფასი  ლითონების   კოვზები  და  ჩანგლები  მათი  ნაწილები
 82.01-82.15                                  ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 83    სხვადასხვა   არაძვირფასი   ლითონის    ნაწარმი
83.01-83.11                                  ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება    XVI        მანქანები  და  მექანიკური  მოწყობილობები ; ელექტრო  მოწყობილობები ; მათი  ნაწილებიხმის   ჩამწერი   და  აღმწარმოებელი  აპარატურასატელევიზიო   გამოსახულებისა   და   ბგერის   ჩამწერი   და აღმწარმოებელი   აპარატურა , მათი   ნაწილები   და   საკუთნოები
 
თავი 84      ბირთვული    რეაქტორები , ქვაბებიდანადგარები   და   მექანიკური   მოწყობილობები ; მათი   ნაწილები
სასაქონლო   HS კოდი          ■ აკრძალული  ნივთები
84.42                    8442.50                    თეფშები, ყალიბები(ფორმები),ქვის  ლოდები  ან  ნეგატივები, რომლებიც  გამოიყენება  მონეტების  და  დოკუმენტების  გასაყალბებლად  და  საბეჭდი  ქაღალდის    და  ბანკნოტების  დასაბეჭდად.
თავი 85     ელექტრო  მანქანები  და  მოწყობილობა  და  მათი  ნაწილები ხმის ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი აპარატურა,სატელევიზიო  გამოსახულებისა  და  ხმის  ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი  აპარატურა,  მათი  ნაწილები და  აქსესუარები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
85.06                    8506.50               ელემენტები და ბატარეები, მათ შორის ლითიუმის.
85.23                                                   ნახეთ  მე-49 თავში   ჩამოთვლილი  აკრძალული  ნივთები.
85.27                      8527.19               მოსასმენი  მოწყობილობები, მინი-ჯაშუშები.

 

განყოფილება    XVII      ავტომობილებისთვითმფრინავებისგემებისა  და  სატრანსპორტო    აღჭურვილობა
 
თავი 86         რკინიგზის   ან   ტრამვაის   ლოკომოტივებიმოძრავი   შემადგენლობა  და  მათი  ნაწილებიმატარებლის ან  ტრამვაის  სალიანდაგო   გზა   და  ფიტინგები ( გაზის  აპარატურა)  და  
მათი   ნაწილებიყველა  სახის  მექანიკური  (მათ შორისელექტრო-მექანიკური )  საგზაო   სიგნალიზაციის  მოწყობილობები .
86.01-86.09                                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 87       ტრანსპორტი გარდა  სარკინიგზო  და  ტრამვაის  მოძრავი  შემადგენლობისა   და  მათი  ნაწილები  და საკუთნოები
87.01-87.16                                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 88      თვითმფრინავებისკოსმოსური  ხომალდების  და  მათი  ნაწილები
88.01-88.05                                      ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 89     გემები , ნავები  და  მცურავი  სტრუქტურები
89.01-89.08                                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება   XVIII         ოპტიკურიფოტოგრაფიულიკინემატოგრაფიულისაზომიმაკონტროლებელი , ზუსტისამედიცინო ან ქირურგიული    ინსტრუმენტები  და აპარატურა ; საათები ; მუსიკალური   ინსტრუმენტებიმათი   ნაწილები   და   აქსესუარები
 
თავი 90    ოპტიკურიფოტოგრაფიულიკინემატოგრაფიულისაზომიმაკონტროლებელი , ზუსტისამედიცინო  ან ქირურგიული   ინსტრუმენტები  და  აპარატურა ; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
90.01-90.33                                    ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 91    კედლის   საათები  და   მაჯის   საათები  და  მათი  ნაწილები
91.01-91.14                                    ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 92    მუსიკალური   ინსტრუმენტები ; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
92.01-92.09                                    ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
განყოფილება   XIX     იარაღი   და   საბრძოლო   მასალებიმათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
 
თავი 93  იარაღი   და  საბრძოლო  მასალებიმათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
93.01-93.07                                       ცეცხლსასროლი  იარაღი  და  მსგავსი  ნივთები;მცირე  ზომის  იარაღი, ავტომატურად  ჩატვირთვადი  იარაღი,სასროლი  მოწყობილობები, ბასრი  ან  ტექტონიკური  იარაღი; ცეცხლსასროლი  იარაღის  აუცილებელი  ნაწილები; გამაფრთხილებელი  იარაღი  და იარაღი, რომელიც  შეიცავს, გამაღიზიანებელ  ნივთიერებებს,ინფრა-წითელ  გამოსხივებას, დასაკეცი  დანები,ფოლადის  რევოლვერი,კოში(მძიმე  ჯოხის  იარაღი)  ან  კასტეტი;
                                                       პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                       იარაღი, საბრძოლო  მასალა (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი  14)
განყოფილება   XX             სხვადასხვა    დამზადებული    ნივთები
 
თავი 94      ავეჯისაწოლები , ლეიბებილეიბის ფუძეებიდივნის  ბალიშები  და  ავეჯის  ანალოგიური  ნატენი ;
ლამფები  და  სანათი  მოწყობილობები , სხვა  ადგილას  დაუსახელებელი  ან  ჩაურთველიგანათებული  ნიშნები , ფირფიტები   და  ასე  შემდეგ ; ასაწყობი   ნაგებობები
 
94.01-94.06                                      ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები
თავი 95         სათამაშოებიკომპიუტერული თამაშები  და  სპორტული  ინვენტარიმათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
95.03                                                  სათამაშო  იარაღი, რომლის  შეტანა  განსაზღვრულია  იარაღის
                                                     კანონმდებლობით.
95.04                   9504.10                 ვიდეო  თამაშები.
                                                      იხილეთ  აკრძალული  ნივთები  49-ე  თავში.
                                                       პირობითად  დაშვებული  ნივთები
95.05                                                   სათამაშოები, პრაქტიკული  კურიოზები (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი  4)
თავი 96        სხვადასხვა   წარმოებული  ნივთები
96.01-96.18                                     ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება    XXI      ხელოვნების, საკოლექციო   ნივთები  და   ანტიკვარიატი

 

თავი 97    ხელოვნებისსაკოლექციო   ნივთები   და   ანტიკვარიატი

 
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
97.01-97.04                                       იხილეთ    აკრძალული  ნივთები  49-ე  თავში.  მონეტები, მედლები
                                                      ( იხილეთ   აკრძალვები  71-ე  თავში )
 
ნაწილი   II
შესატანი  და   სატრანზიტო   ნივთების   დაშვების   პირობები
1.  ცხოველები  და   ცხოველური  წარმოშობის   საკვები  პროდუქტები
ზოგადი   წესები
ცხოველების ( ცოცხალი  და  მკვდარი)   და  ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტების ( კერძოდ  ხორცი, შინაური  ფრინველის  ხორცი, თევზის   ხორცი  და  სხვა  ცხოველური  წარმოშობის  საკვები  პროდუქტები)შეტანა   მესამე  ზონის  ქვეყნებიდან  ექვემდებარება  ბევრ  ეროვნულ  და  ევროკავშირის  კანონმდებლობის  დებულებებს, რომელიც განიცდის   ცვლილებებს.გამგზავნი  ასევე  უნდა  იყოს  წინასწარ  ინფორმირებული, რომ  კონკრეტულ  საქონელზე  კომპეტენტურ  ორგანოში   შეამოწმოს  მიმღების  საცხოვრებელი  ადგილი   ასეთი  საქონლის  გაგზავნის  შემთხვევაში.ზოგადად  აკრძალულია  ხორცის  შეტანა, რომლის  მოხმარებაც  ზღვრულია  ან  რაც  საზიანოა  ჯანმრთელობისთვის. სხვა  დანამატებიც  შეიძლება  აიკრძალოს.ინკუბირებული  იხვის  კვერცხს,
რომელიც  მიჩნეულია  ადამიანის  მოხმარებისთვის,   უნდა  ჰქონდეს  დადგენილი  ნიშნები. მატყლი, ცხოველის  ბეწვი  და  ჯაგარი უნდა  იყოს  მშრალი  და  უსაფრთხოდ  შეფუთული.დანარჩენი  დებულებები, რომლებიც  ძალაშია,  უნდა  იყოს  დაცული.მესამე  ზონის  ქვეყნებიდან  საქონლის  შემოტანა  უნდა  გაკონტროლდეს  ოფიციალურად.შესაბამისი  ნივთები  უნდა  შევიდეს  აუცილებელი  დოკუმენტების  თანხლებით ( ვეტერინარული  შემოწმების  სერტიფიკატი, სხვა  ჯანდაცვის  სერტიფიკატებიი, და ა.შ.). ეს  ექვემდებარება  შემოტანაზე  დოკუმენტების  და  იდენტურობის  შემოწმების  წესებს  და  უმეტეს  შემთხვევაში  სასაზღვრო  შემოწმების  კონტროლს ( სახელდობრ   „სასაზღვრო  ვეტერინარული  შემოწმება“), დამოწმებული  სპეციალური  საბაჟო  განყოფილების  მიერ.
 
 
 
გამონაკლისი
ფოსტით  დაშვებულია  შემდეგი  ნივთების  გაგზავნა, რომელიც  დამისამართებულია  ცალკეულ  პიროვნებაზე, არაკომერციული  მიზნით:
-        1კგ  ხორცი  და  ხორცის  პროდუქტები  მესამე  ზონის  ქვეყნებიდან  ან  მესამე  ზონის  ქვეყნების  გარკვეული  ნაწილებიდან,  როგორც  მითითებულია  ევროკავშირის  დადგენილებაში, იურიდიული  შენიშვნების  ოფიციალურ  შეტყობინებაში.
-        სხვა  საკვები  პროდუქტი, რომელიც  შეიცავს  კერძო  სასაჩუქრე  ნივთს  და  კერძო  გამოყენებისთვის  ან  ადრესატის  მიერ  მოხმარებისთვის.
-        დაუმუშავებელი  ნანადირევი  ევროპის  ქვეყნებიდან.
 
სპეციალური   დებულებები
გარკვეული  ცხოველები  და  მცენარეები  ექვემდებარება  ვაშინგტონის  კონვენციის  და  ევროკავშირის  რეგულაციის  დებულებებს  სახეობების  დაცვის  შესახებ. ეს დებულებები  ასევე  ეხება  როგორც  მკვდარ  ცხოველებს  ასევე  მცენარეებს   და  ასეთი  ცხოველების  ნაწილებს.
ამ საკითხთან   დაკავშირებით  ამ პროდუქტების  შეტანა  ნებისმიერი  საბაჟო  სისტემით- მათ შორის  საზღვრიდან-საზღვარზე  ტრანზიტით, სადაც  დატვირთვა  უცვლელი  რჩება-დაშვებულია   შემდეგი  დებულებების  გათვალისწინებით:
-        შესაბამისი  საბაჟო    დაწესებულების  გავლით  შეტანა;
-        შემდეგი  დოკუმენტების  წარგენით;
-        შეტანისა და ტრანზიტის  ავტორიზაციით (ნებართვით);
-        გამზავნი  ქვეყნის  ნებართვით  გაგზავნაზე ( ექსპორტზე).
ევროკავშირის  რეგულაციების  მიხედვით, რომელიც  ძალაშია  2003  წლის  1  იანვრიდან, ხორცის  და  ხორცის  პროდუქტების  (ირმის  ხორცის  გარდა), შინაური  ფრინველის  ხორცის  პროდუქტების , ასევე  რძე  და  რძის  პროდუქტების    შეტანა   გერმანიაში  არა  ევროპული  ქვეყნებიდან,  როგორც  საფოსტო  გზავნილი   კერძო  პირზე,ექვემდებარება  იმავე  ვეტერინარულ  მოთხოვნებს  რასაც 
კომერციული  საქონლის  იმპორტი.ასეთ საქონელს  ამასთანავე  უნდა   ახლდეს  ჯანდაცვის  სერტიფიკატი.
ევროკავშირის  რეგულაციების  მიხედვით, რომელიც  ძალაშია  2003  წლის  1  იანვრიდან, ხორცის  და  ხორცის  პროდუქტების  (ნანადირევის გარდა), შინაური  ფრინველის  ხორცის  პროდუქტების , ასევე  რძე  და  რძის  პროდუქტების    შეტანა   გერმანიაში  არა  ევროპული  ქვეყნებიდან,  როგორც  საფოსტო  გზავნილი,   კერძო  პირზე,ექვემდებარება  იმავე  ვეტერინარულ  მოთხოვნებს  რასაც  კომერციული  საქონლის  იმპორტი.საქონელს, რომელიც  შეიცავს  ასეთ პროდუქტებს   ამასთანავე  უნდა   ახლდეს  ჯანდაცვის  სერტიფიკატი. მცირე რაოდენობის  ირისი, შოკოლადი  და  ბისკვიტი  შეიძლება  შევიდეს  სერტიფიკატის  გარეშე.
გარდა ამისა, ფრინველის გრიპის შედეგად, რომელსაც  აქვს  დაუყოვნებელი  ზემოქმედების  საშიშროება, არ  შეიძლება  შინაური  ფრინველის  ან  სხვა  გარეული  ფრინველის დაუმუშავებელი  ნანადირევის  ან  სხვა  ფრინველის  პროდუქტების  შეტანა  გერმანიაში  შემდეგი  ქვეყნებიდან: კამბოჯა,ჩინეთი, კორეის დემოკრატიული  რესპუბლიკა, ჰონგ კონგი,ხორვატია,ინდონეზია,ყაზახეთი,ლაოსი,მალაიზია,პაკისტანი.რუმინეთი,რუსეთი,ტაილანდი,
თურქეთი, უკრაინა  და  ვიეტნამი.
გარდა ამისა, დაუმუშავებელი  გარეული ფრინველის  ან  მისი  ნაწილების     შეტანა  იკრძალება  შემდეგი  ქვეყნებიდან: სომხეთი,აზერბაიჯანი,საქართველო, ირანი, ერაყი და  სირია.
უნდა  იყოს  გათვალისწინებული, რომ  დაუმუშავებელი  გარეული  ფრინველის  ან  მისი  ნაწილების  შეტანა  არაევროპული  ქვეყნებიდან  იკრძალებოდა  2006  წლის  31 ივლისამდე.სადაც  დამუშავებული  გარეული  ფრინველი  ან  მისი  ნაწილები  იგზავნებოდა  კომერციული  მიზნით; თანმხლები  კომერციული  დოკუმენტები  უნდა  აკონკრეტებდეს, რომ  გარეული  ფრინველი  ან მისი  ნაწილები  დამუშავებულია  ორთქლში  ან  სხვა  დამცავი  მეთოდით  და  რომ  არანაირი  პათოგენი ( დაავადების  გამომწვევი)  არ  არის  დარჩენილი. ეს რეგულაცია  ვრცელდება  წერილობით  კორესპოდენციაზე, საფოსტო  ამანათებზე  და  EMS  გზავნილებზე.
შესაბამისი  რეგულაციები   ორივე  შემთხვევაში, ხორცის  და  ხორცის  პროდუქტების, შინაური  ფრინველების  და  მათი  ხორცის, რძის  და  რძის  პროდუქტების    შეტანა  და   ამასთანავე  აკრძალვა  შინაურ  ფრინველებზე  და  ფრინველის  პროდუქციაზე  ზემოთხსენებული  ქვეყნებიდან,   ვრცელდება  წერილობით  კორესპოდენციაზე, საფოსტო  ამანათებზე  და  EMS  გზავნილებზე.
ასეთი  სახის  ნივთების  შემცველი  გზავნილები ან  თუ  მათ  არ  ახლავს  შესაბამისი  დოკუმენტები  უარყოფილ  იქნება  საბაჟოს  მიერ   და  დაუბრუნდება  გამგზავნს.
2.   მცენარეები,  მცენარეების  ნაწილები, სასურსათო  საქონელი,  მცენარეთა  ჯანმრთელობის  დაცვისთვის  საჭირო  პროდუქცია 
ზოგადი   წესები
მცენარეები, მცენარეების  ნაწილები,მცენარეული  პროდუქტები, თესლი, მცენარის  ყლორტი ,  რომელიც  არის  ან  შეიძლება  იყოს  გარკვეული  მავნე  ორგანიზმების  მატარებელი  შეიძლება  გაიგზავნოს  მხოლოდ   სპეციალური  პირობებით.დამოკიდებულია  მათ  წარმომავლობაზე  და   სახეობაზე,უნდა  დაერთოს  სერტიფიკატი  და  დასაშვები  ცნობა. შესაბამისი  ინფორმაცია  შესაძლოა  მიიღონ    Lander  -ის   ფედერალური სამინისტროს სურსათის, სოფლის მეურნეობის და მეტყევეობის  
ფედერალური სამინისტროს  და მცენარეთა ჯანმრთელობის მომსახურებაში, ან  შესაბამის  საბაჟო  ორგანოში.მხედველობაში  უნდა  მიიღონ   მაგალითად,რომ  შემდეგი  ნივთები  უნდა  შემოწმდეს    და  თან  დაერთოს  სერტიფიკატი: მიწის შემცველი მცენარეების ნაწილები ან ნეშომპალა, ბუნებრივი მცენარეული სასუქები.
მცენარეთა  ჯანმრთელობის  დაცვისთვის  საჭირო  პროდუქცია  მოითხოვს  რწმუნებულობას( ნებართვას). პროდუქცია, რომელიც  გამიზნულია  მცენარეთა  სამკურნალოდ  და  არ   დაიშვება  მისი  შეტანა, შეიძლება  ნებადართულ  იქნას  ფედერალური  ბიოლოგიური  ოფისის  Biologische  Bundesanstalt)   განსაზღვრული   პირობებით.
უხეში  საკვების  და  ჩალის  შეტანა  ექვემდებარება  რწმუნებულობას ( ნებართვას).
 
 სპეციალური   დებულებები
სპეციალური  დებულებები  მოიცავს  იმავე  პირობებს, რაც  ცხოველების  შემთხვევაში.
3.   ლუდის  წარმოებისთვის  საჭირო  პროდუქცია.
არ არის ნებადართული ნებისმიერი სახის პრეპარატის  შეტანა, რომელიც   განკუთვნილია  ლუდის  წარმოებისთვის  ან ლუდსახარშში   გამოყენებადი  ნივთიერებები   საყოფაცხოვრებო წარმოების ლუდისთის; ეს  ასევე  იკრძალება  ლუდის  ალაოზე.
4.  სხვა  სასურსათო  საქონელი
მოქმედი საკანონმდებლო დებულებების  თანახმად , სასურსათო საქონელთან  ერთად  უნდა  აღინიშნოს   თამბაქოს  ნაწარმი, კოსმეტიკური  პროდუქცია, მსგავსი  გამოყენების  ნივთები, მათ შორის  სათამაშოები  და   დასასუფთავებელი  და ტექნიკური  საშუალებები.
5.  საკვები  ფურაჟი
საკვები  ფურაჟი, დანამატები  და  პრემიქსები (ნარევი), რომელიც  არ  აკმაყოფილებს  საკვებ  ფურაჟზე  დებულებებს,   არ  იგზავნება.
6.  ღვინო, სადესერტო  ღვინო, ცქრიალა  ღვინო, სასმელები, რომელიც  შეიცავს  ღვინოს.
ღვინო  და  ღვინის  შემცველი  სასმელი  შეიძლება  გაიგზავნოს    ევროკავშირის  და  მწარმოებელი  ქვეყნის   დებულების  შესაბამისად. იკრძალება  სხვადასხვა  დანამატები  და  დამუშავების   მეთოდები  ეროვნულ  დონეზე.
7.  ალკოჰოლური  სასმელები
ზოგადი   წესები
სპირტიანი  სასმელი, რომის,არაყის,კონიაკის  და  ლიქიორის  გარდა  ექვემდებარება  გაგზავნის  ნებართვას.
გამონაკლისი
მსგავსი  ნებართვა  არ  არის  აუცილებელი  თავისუფლი  გაცვლის  დროს  ევროკავშირის  ან  ACP  (აფრიკის, კარიბის ზღვის  და  წყნარი  ოკეანის  ქვეყნების  ჯგუფი)  ქვეყნებს  შორის. გარკვეული  პირობების  დაცვით , ნებართვა    როგორც  წესი  გაიცემა ( მაგალითად, ალკოჰოლური  სასამელების  მოხმარება  ძალიან  მოთხოვნად  სახელმწიფოში, როგორიცაა   ვისკი, ღვინო).
8. თამბაქო
სიგარეტი, სიგარა, სიგარელა( პატარა სიგარა)  და  ჩიბუხის  თამბაქო, გარდა  რულონებად  დახვეული  სიგარეტის  ქაღალდისა, შეიძლება  გაიგზავნოს  მხოლოდ  მცირე  ზომის  დახურულ პაკეტებად, რომელიც განკუთვნილია  გასაყიდად. შეფუთვა  უნდა  იყოს  სათანადოდ  დაფიქსირებული  ფისკალური  მარკით.
თამბაქოს  ნედლეული,  თამბაქოს  სამრეწველო  შემცვლელები  და  სიგარეტის  ქაღალდი  შეიძლება  გაიგზავნოს  ფინანსური  აღრიცხვის  კონტროლით, ადრესატზე, რომელსაც  მიღებული აქვს  ნებართვა.
9.  მინერალური  ზეთები
მეორადი  მოხმარების  ზეთების  გაგზავნა  ითხოვს  კანონის  შესაბამის  დეკლარაციას.
10.  მინერალური  ნივთიერებები
მარილის  ნიტრატი, იოდიზირებული  სუფრის  მარილი, იოდიზირებული  საკვები  მარილი  და  სხვა   დიეტური  იოდნარევი   სასურსათო  საქონელი, ითხოვს  შეტანის  სერტიფიკატს.
11.  ფარმაცევტული  პროდუქტები
ზოგადი   წესები
მედიკამენტები  იგზავნება  კომპეტენტური  ორგანოს  მიერ  დამოწმებული  სერტიფიკატით, რომ  დაცულია  გაგზავნისთვის   აუცილებელი  პირობები.
მზა  წამლები, შრატები,ტესტები  ანტიგენებზე  და  ქირურგიული ნაკერების დასადები მასალა  შეიძლება  გაიგზავნოს  მესამე  მხარეზე  გადასაცემად    კომერციული და  პროფესიონალური  მიზნით, სადისტრიბუციოდ, მხოლოდ   შესაბამისი  ორგანოს  ნებართვით.
ვეტერინარიის  სამსახურის  მიერ  დამოწმებული  ნებართვა   ჭირდება  ვაქცინებს, რომლებიც  შეიცავს  ცხოველების  დაავადებების  პათოგენურ  აგენტებს.
12.   წიგნები, ბროშურები, გაზეთები, ნაბეჭდი  მასალა, ქაღალდი.
ქაღალდი, რომელიც  გამოიყენება  გერმანული  ბანკნოტების  წარმოებისთვის  ან  რეიხის  ოფიციალური  უწყებისთვის,ფედერალური  რესპუბლიკის  ან  Lander-ის  და  ადვილად  საცნობია  გარეგანი  ნიშნებით  ან  რომელიც  ჰგავს  ასეთ  ქაღალდს  ისეთი  მოცულობით, რომ განსხვავება  შეიძლება  გამოვლინდეს   საფუძვლიანი  შემოწმების  შემდეგ, შეიძლება  გაიგზავნოს  მხოლოდ  ფინანსთა  სამინისტროს  ან  საზოგადოებრივი  ვალის მომსახურების  ადმინისტრაციის  (Bundesschuldenverwaltungნებართვით.
13.   საომარი    მასალა
საომარი  მასალის  და  იარაღის   შეტანა  და  ტრანზიტი  ექვემდებარება    ავტორიზაციას ( ნებართვის  უფლებას).
14. შეიარაღება,  საბრძოლო  მასალა.
 
ზოგადი   წესები
იარაღის,  იარაღის  ნაწილების  და  ყუმბარებს  გაგზავნა  შეიძლება  მხოლოდ  განსაკუთრებული  ნებართვით   კომპეტენტური  ორგანოს  მიერ, დამოწმებული  Lander-ის  მმართველების    ან  ფედერალური  მთავრობის  მიერ.
გამონაკლისი
შეზღუდვები ნაწილობრივ გაუქმებულია იმ შემთხვევაში, თუ ტრადიციულად  მონაწილეობას  იღებს  საბაჟო  ან  ორგანიზებულია  კონტროლიორების  მიერ  ან  გამიზნულია   სპორტული  სროლისთვის. კომპეტენტური  ორგანოს  მიერ  გაცემული  შესაბამისი  სერტიფიკატი  უნდა  იყოს  სადაც  საჭიროა.
15.  ფულის   გადახდის( ანაზღაურების) საშუალებები 
უცხოური  და  ეროვნული  ფულის  გადახდის  საშუალებები  ნაღდი  ანგარიშსწორებით (ქეშად), ან  გადარიცხვით, და  გერმანიის  და  უცხო  ქვეყნის  უსაფრთხოება  ექვემდებარება  შესაბამის  მოქმედ  დებულებებს.
16.  უფლებების  დაცვა
საქონელი, რომელზეც  მითითებული  ნებისმიერი  ნიშანი, სახელი  ან  მისამართი  ან  სხვა  რაიმე  ნიშანი   არის  ცრუ  ინფორმაცია  მათი  გეოგრაფიული  წარმოშობის შესახებ, ექვემდებარება  კონფისკაციას  არასწორი  ინფორმაციის  საფუძველზე.
ნაწილი  III
სპეციალური  დებულებები,  საბაჟო  და  სხვა 
1.  საბაჟო   დეკლარაციის   შევსება
გერმანიაში  დამისამართებულ  საფოსტო  გზავნილებს , რომლებიც ექვემდებარება  საბაჟო  კონტროლს, თან  უნდა  დაერთოს  დაულუქავი  CN 23  ფორმა,სათანადოდ  და  გარკვევით  შევსებული    გერმანულ, ინგლისურ, ფრანგულ  ან  იტალიურ  ენაზე.
CN 23  ფორმა  უნდა  გამოიყენებოდეს  საბაჟო  დეკლარაციად  და  უნდა  მოიცავდეს  შემდეგ  ინფორმაციას: მიმღების  სახელი  და  მისამართი, გასაგზავნი ნივთის  კატეგორია  და   სრული   შემცველობის   ზუსტი  აღწერა   და  მათი  სასაქონლო  ნომერი  ჰარმონიზებულ  სისტემაში (მოხმარების საგნების აღწერისა და კოდირებისშეთანხმებული სისტემასაქონლის კლასიფიკაციის სისტემა საერთაშორისო ვაჭრობაშირომელიც შემუშავებულია საბაჟო თანამშრომლობის საბჭოს მფარველობისქვეშ), საქონლის  ღირებულება  ვალუტის  მითითებით, საქონლის  წონა, საქონლის  გამგზავნი  ქვეყანა, ადგილი  და  შევსების  თარიღი  და  გამგზავნის  სახელი, მისამართი  და  ხელმოწერა.
სათანადოდ  შევსებული    A  CN 22    „ საბაჟო  იარლიყი“   და  მიმაგრებული  გზავნილის  წინა  მხარეს, რაც  მოითხოვება  წერილობით  კორესპონდენციაზე, რომლებიც  შეიცავს  საქონელს  ან  მცირე  პაკეტს  არაუმეტეს  300  SDR-ისა (Special  Drawing  Rights).
თუ  გამგზავნის  მიერ   შეფასებული  გასაგზავნი  წერილობითი  კორესპონდენცია, მათ შორის  მცირე  პაკეტი, აღემატება  300 SDR-ს,ან  თუ  გამგზავნს  სურს,   CN 23  საბაჟო  დეკლარაციის  ფორმა  უნდა  დაერთოს  გზავნილს  და  ზედა  ნაწილზე  უნდა  მიმაგრდეს  A  CN 22    „ საბაჟო  იარლიყი „ .
A  CN 22     და    CN 23  ფორმები არ  მოითხოვება  თუ  იგზავნება  ევროკავშირის  წევრი  ქვეყნებიდან  და  თუ  შეიცავს  საზოგადოებრივ  საქონელს. ჰელიგოლანდის  კუნძული ( საფოსტო ინდექსით 27 498)  და  ბუსინგენის  რეგიონი ( საფოსტო  ინდექსით  78 266),  არ  მიეკუთვნება  გერმანიის  საბაჟო  ტერიტორიას  და  შესაბამისად  მოითხოვს  საბაჟო  დეკლარაციას.
2.   ინვოისის ( ზედდებული, ანგარიშფაქტურა) თანხლება
 გერმანიაში  გაგზავნილ  ყველა  საფოსტო  გზავნილს  , რომელიც  შეიცავს  დაუბეგრავ  საქონელს, უნდა   დაერთოს  ზედდებულის  ასლი.  ზედდებული  უნდა  დაერთოს  დაულუქავად  საბაჟო  დეკლარაციას  ან  მყარად  მიმაგრებული  უნდა  იყოს  წერილობით   კორესპონდენციაზე.
ზედდებული  არ  მოითხოვება  ევროკავშირის  წევრი  ქვეყნებიდან  გამომგზავნილ  საზოგადოებრივ  საქონელზე.
3.  წარმოშობის  სერტიფიკატის, იმპორტის  ნებართვის  და  სხვა  დოკუმენტაციის  თანხლება.
სადაც  მოითხოვება  წარმოშობის  სერტიფიკატი  ან  მცენარეთა   ჯანმრთელობის  სერტიფიკატი (ცნობა)  უნდა  იყოს  მიღებული  ტვირთგამგზავნის  მიერ  და  დაერთოს  საბაჟო  დეკლარაციას  დაულუქავად  ან  მყარად  მიმაგრდეს  წერილობით  კორესპონდენციაზე. იმპორტის  ლიცენზია   და  სხვა  იმპორტის  დოკუმენტები ( მაგალითად   იმპორტის  სერტიფიკატი  ნარკოტიკებზე  ან  შეტანის  დეკლარაცია)  უნდა  მიაწოდოს  მიმღებმა  შესაბამისი  საბაჟო  მომსახურებით. 
როგორც ზოგადი  წესი, სერტიფიკატი  და  საშვი   აღარ  არის  აუცილებელი  ევროკავშირის  ქვეყნებიდან  გამოგზავნილ  საზოგადოებრივ  საქონელზე. გარკვეული  შეზღუდვები  და  აკრძალვები  ჯერ  კიდევ   ძალაშია.
4.  საბაჟო  და  სხვა  დებულებები
იმპორტის  წესები
გერმანიაში  იმპორტის  მოქმედი  წესები  დაცული  უნდა  იყოს  ყველა  შეტანაზე.იგივე  ეხება  გზავნილებს, რომლებიც  ექვემდებარება  დაბეგვრას  და  უსაფრთხოების  წესების  დაცვას.
გზავნილი, რომელიც  არ  აკმაყოფილებს  იმპორტის  მოთხოვნებს  არ  განბაჟდება  საბაჟოს  მიერ.
სასაჩუქრე  ნივთები
კომერციული  მიზნით ან  კომერციული  სარგებლობისთვის   გაგზავნილი  სასაჩუქრე  ნივთები  არ თავისუფლდება  გადასახადისგან. გზავნილებს, რომლებსაც  აქვს  მტკიცებულება,რომ  ის  არის  მხოლოდ  კერძო  მოხმარებისთვის, თავისუფლდება  გადასახადისგან  გარკვეული  პირობებით. ეს  პირობები  მითითებულია  “Markblatt  uber  die  Einfuhrabgabenfreiheit  von  Waren  in  Kleinsendungen 
nichtkommerzieller  Art”-ში ( მცირე  პაკეტები, რომლებიც  არ  არის  კომერციული  მოხმარებისთვის  გამიზნული, თავისუფლდება  იმპორტის  ბაჟისგან), რომელიც  გამოქვეყნებულია  საბაჟო  ადმინისტრაციის მიერ  რამოდენიმე  ენაზე  და  მათზე  ვრცელდება    უფასო  საბაჟო  მომსახურება.
ევროკავშირის  ქვეყნებიდან  გაგზავნილი   საზოგადოებრივი  საქონელი   თავისუფლდება  საბაჟო  გადასახადისგან  და  არ  გადაეცემა  საბაჟო  მომსახურებას (შემოწმებას).
შიდა  კანონმდებლობის  შესაბამისად,გერმანია  არ  უშვებს  საფოსტო  გზავნილებს, გარდა  დაზღვეულისა, რომელიც  შეიცავს  ფულად  ბანკნოტებს  ან  სხვა  ძვირფასეულობას,  როგორიცაა  მონეტები, ბანკნოტები,ძვირფასი  ქვები, ძვირფასეულობა  ან  სხვა  ძვირადღირებულ  ნივთებს.
5.  დებულებები, რომლებიც ეხება  საფოსტო გზავნილების   ჩამორთმევას  საბაჟო ორგანოების მიერ, ყალბი  საბაჟო  დეკლარაციის  გამო.
 
დღეისდღეობით   არ  არსებობს სპეციალური დებულებები  სანქცირების   შესახებ  იმ  დანაშაულებრივ  ქმედებაზე, როგორიცაა  საფოსტო  გზავნილზე  ყალბი  საბაჟო  დეკლარაციის  შევსება. ამგვარი დანაშაული ექვემდებარება    ქვეყანაში   საქონლის  თაღლითური გზით შემოტანისა და  გატანის  ზოგად   დებულებებს.

 

 

 

 

წერილობითი კორესპონდენცია, თუ მისი შიგთავსი საქონელია, ასევე, ამანათი და EMS გზავნილი, სავალდებულო წესით უნდა შეიცავდეს საბაჟო დეკლარაციას (CN22/CN23).

 

CN22/ CN23 ან CP72 ფორმები უნდა შეივსოს გერმანულ, ინგლისურ ან ფრანგულ ენებზე, სრულად და გარკვევით, ფორმების შევსების ინსტრუქციის შესაბამისად.  

 

 

გერმანიის საფოსტო ოპერატორ, Deutsche Post, მსოფლიო საფოსტო კავშირის(UPU) წევრი ქვეყნების საფოსტო ოპერატორებს აცნობებს, რომ

საერთაშორისო საფოსტო გზავნილები, რომლებიც შეიცავს ფიტოსანიტარულ საქონელს (მცენარეები ან მცენარის თესლირომელიც წარმოებულია  

ევროკავშირის საზღვრებს გარეთ), და დამისამართებულია გერმანიაზე, თან უნდა ახლდეს ჯანმრთელობის სერთიფიკატი, ასევე, ყველა აღნიშნული პროდუქტი იმპორტისთვის საჭიროებს წარმოშობის ქვეყნის მიერ გაცემულ ფიტოსანიტარულ სერთიფიკატს.