მაკაო

  

 

მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) გავრცელებით გამოწვეული  სატრანსპორტო მიმოსვლის მკვეთრი შემცირების გამო, დროებით შეჩერებულია საქართველოდან ამ ქვეყანაში საერთაშორისო წერილობითი კორესპონდენციის, ამანათისა და EMS გზავნილების გაგზავნა.

 

აღნიშნულ ქვეყანაში შესაძლებელია გზავნილი AVIA-ს გაგზავნა.


 

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა - არა;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 37 MOP;
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ინგლისური, ჩინური, პორტუგალიური;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს - 0.23 / 0.32 SDR;
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 30 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი -
 
 

*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით

**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - არა;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 1 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური, ჩინური, პორტუგალიური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 37 MOP;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - არა;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - არა;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 20 დღე;
üმაქსიმალური - 
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი 
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 2 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 5000 MOP/445 SDR;
    იურიდიული პირებისთვის 5000 MOP/445 SDR;
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობაერთხელ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5/6
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1 იანვარი, 4-7 თებერვალი, 5,19,20,22 აპრილი, 1,12,13 მაისი, 7 ივნისი, 14,16 სექტემბერი, 1,2,7 ოქტომბერი, 2,4 ნოემბერი, 8,9,20,22-25,31 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.ctt.gov.mo
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
 
ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება მაკაუს ოფიციალურ  წყაროს

 

ნაწილი I:

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

 

  • ლითიუმის ბატარეების შემცველი ნივთები, სითხეები ან აეროზოლები. 

 

პარაგრაფი I

 

ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები

 

თავი1

 

 

ცოცხალი ცხოველები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

01.01-01.06

 

ცოცხალი ცხოველები.

 

თავი2

 

 

ხორცი და საჭმელად ვარგისი საქონლის შიგნეულობა

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

02.01-02.10

 

ხორცი და საჭმელად ვარგისი საქონლის შიგნეულობა

 

თავი3

 

 

თევზეულობა და კიბოსნაირნი, მოლუსკები და სხვა წყლის უხერხემლო ცხოველები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

03.01-03.07

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი4

 

 

რძის პროდუქტები; ფრინველების კვერცხები, ბუნებრივი თაფლი, ცხოველური წარმოშობის საკვები პროდუქტები, რომლებიც ცალკე არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

04.01-04.10

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი5

 

 

 ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომლებიც ცალკე არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

05.01-05.11

 

ახალი, გაციებული ან გაყინული პროდუქტი რომელიც გამოიყენება ფარმაცევტული პროდუქტების მოსამზადებლად.

პარაგრაფი II

 

მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები

 

თავი6

 

 

ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები, ფესვები და სხვა მსგავსები; მოჭრილი ყვავილები და ორნამენტული ფოთლები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

06.01-06.04

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი7

 

 

ბოსტნეული და ზოგიერთი საკვები ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

07.01-07.14

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი8

 

 

საკვები ხილი და კაკალიციტრუსის  კანი   და ნესვი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

08.01-08.14

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი9

 

 

ყავა, ჩაი, მატე და სუნელები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

09.01-09.10

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი10

 

 

პურეული/ხორბლეული

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

10.01-10.08

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი11

 

 

საწისქვილო წარმოების პროდუქცია; ალაო, სახამებლები, ინულინი, ხორბლის გლუტენი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

11.01-11.09

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.  

 

                                            

თავი12                      ცხიმოვანი  თესლი და ოლეგინის ხილი ; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი და ნაყოფი; სამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეები; ჩალა და ფურაჟი

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

12.01-12.14                     უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი13                     ბუნებრივი ლაკი, ხის წებო, სხვა ნოსტნეულის წვენები და ექსტრაქტები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

13.01-13.02                     უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი14                      მცენარეული მასალები წნული ნაკეთობების დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

14.01-14.04                     უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

პარაგრაფი III                      ცხოველური ან მცენარეული ცხიმები და მათი დაშლის შედეგად მიღებული ცხიმები; დამზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული ცვილი.  

 

თავი15                     ცხოველური ან მცენარეული ცხიმები და მათი დაშლის შედეგად მიღებული ცხიმები; დამზადებული საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული ცვილი.  

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

15.01-15.22                     უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

პარაგრაფი IV                       მზა საკვები პროდუქტები; სასმელი, ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი; თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო  შემცვლელები

 

თავი16                      ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოების მზა პროდუქტებიდამზადებული პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

16.01-16.05                     უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი17                     შაქრის ნაირსახეობანი და შაქრისგან დამზადებული საკონდიტრო პროდუქტი

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

17.01-17.04                     უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი18                     კაკაო და კაკაოსგან დამზადებული პროდუქტი

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

18.01-18.06                     უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი19                     პურეულისგან, ფქვილისგან, სახამებლისგან ან რძისგან დამზადებული პროდუქტი; საკონდიტრო პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

19.01-19.05                     უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი20                     ბოსტნეულისგან, ხილისგან, ნიგოზისგან ან მცენარეების სხვა ნაწილებისგან დამზადებული პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

20.01-20.09                     უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი21                     სხვადასხვა მზა საკვები პროდუქტი

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

21.01-21.06                     უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი22                     სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

22.01-22.09                     უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი23

სასაქონლო პოზიცია

 

 

 

ჰს კოდი

 

კვების მრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები   ცხოველებისთვის

23.01-23.09

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი24

 

 

თამბაქო და თამბაქოს წარმოებული შემცვლელები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

24.01-24.03

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

პარაგრაფი V

 

მინერალები

 

თავი25

 

 

მარილი, გოგირდი, მიწა და ქვა; საბათქაშე მასალები; კირი და ცემენტი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

25.01-25.30

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი26

 

 

მადნები, წიდა და ნაცარი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

26.01-26.21

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი27

 

 

მინერალური საწვავი, მინერალური ზეთები და მათი გამოხდის შედეგად მიღებული პროდუქტები. ფისოვანი მასალები, მინერალური ცვილები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

27.01-27.16

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

პარაგრაფი VI

 

ქიმიური ან  მოკავშირე მრეწველობის პროდუქტები

 

თავი28

 

 

არაორგანული ქიმიკატები; ძვირფასი მეტალის ან იშვიათი ელემენტებისა თუ მეტალის, რადიოაქტიური ელემენტებისა თუ იზოტოპების   ორგანული თუ არაორგანული ნაერთები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

28.44-28.45

 

რადიოაქტიური ქიმიური ელემენტები

 

თავი29

 

 

ორგანული ქიმიკატები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

29.01-29.42

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი30

 

 

ფარმაცევტული პროდუქტები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

30.01-30.06

 

სპეციალური ფარმაცევტული პრეპარატები.

 

თავი31

 

 

სასუქები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

31.01-31.05

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი32

 

 

სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები ; ტანინები  და  მათი  წარმოებულები ; საღებავები, პიგმენტები და დანარჩენი  საღებავი  ნივთიერებები; საღებავები  ( სახატავი ) და  ლაქები; ფითხები  და  სხვა  მასტიკები ; მელანი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

32.01-32.15

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი33

 

 

ეთერზეთოვანი და ფისოვანი ნივთიერებები; პარფიურმერული და კოსმეტიკური ან ტუალეტის პრეპარატები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

33.01-33.07

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

           

თავი34

 

 

საპონი, ორგანული ზედაპირულ აქტიური ნივთიერებები, სარეცხი პრეპარატები, საპოხი პრეპარატები, ხელოვნური ცვილები, დამზადებული ცვილები , მაპრიალებელი ან მასუფთავებელი პრეპარატები, სანთლები და სხვა მსგავსი საგნები, სანთლები, მოდელირების პასტები, თაბაშირზე დამზადებული სტომატოლოგიური საგნები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

34.01-34.07

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი35

 

 

სკლეროპროტეინოვანი ნივთიერებები; მოდიფიცირებული სახამებლები; წებოები, ენზიმები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

35.01-35.07

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი36

 

 

ფეთქებადი ნივთიერებები; პიროტექნიკური პროდუქცია, ასანთები, პიროფორული შენადნობები; რიგი წვადი პრეპარატები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

36.01-36.06

 

წვადი ნივთიერებები.

 

თავი37

 

 

ფოტოგრაფული ან კინემატოგრაფიული ნივთიერებები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

37.01-37.07

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი38

 

 

სხვადასხვა ქიმიური პროდუქცია

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

38.01-38.25

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

პარაგრაფი VII

 

პლასტმასები და მისგან დამზადებული პროდუქცია; რეზინი და მისგან დამზადებული საგნები

 

თავი39

 

 

პლასტმასები და მისგან დამზადებული პროდუქცია

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

39.01-39.26

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი40

 

 

რეზინი და მისგან დამზადებული საგნები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

აკრძალული საგნები

40.01-40.17

 

დარბილებული ვულკანიზერბული რეზინისგან დამზადებული საგნები.

პარაგრაფი VIII

 

დაუმუშავებელიტყავები და კანები, დამუშავებული ტყავეულობა, ბეწვეულობა და მათგან დამზადებული საგნები; საუნაგირე ნაწარმი  და აკაზმულობა; სამგზავრო ჩანთები, ხელჩანთები და მსგავსი საგნები; ცხოველის ნაწლავისგან დამზადებული საგნები (გარდა აბრეშუმის ჭი ნაწლავისა)

 

 

 

 

თავი41

 

 

დაუმუშავებელი ტყავები და კანები (გარდა ბეწვეულობისა) და ტყავეულობა

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

41.01-41.15

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი42

 

 

ტყავის საგნები; სასარაჯო და ცხენის აკაზმულობა; სამგზავრო საქონელი, ხელჩანთები და მსგავსი კონტეინერები;

ცხოველთა ნაწლავი  (გარდა აბრეშუმის ჭიას  ნაწლავისა)

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

42.01-42.06

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი43

 

 

ქურქ-ბეწვეული    და ხელოვნური ბეწვი ; მათი  ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

43.01-43.04

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

                                                  

პარაგრაფი IX

 

ხე და ხისგან დამზადებული საგნები; ხის ნახშირი; კორპები და მისგან დამზადებული საგნები; ჩალისგან ან ესპარტოსგან ან სხვა დამწნავი მასალებისგან დამზადებული პროდუქცია; სფირიდები და წნული ნაწარმიbasketware and wickerwork

 

თავი44

 

 

ხე და ხის ნაწარმი; ხის ნახშირი 

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

44.01-44.21

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი45

 

 

კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

45.01-45.04

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი46

 

 

 ჩალის  ნაწარმი,  ესპარტო   და სხვა დასაწნავი მასალები; კალათები და მოწნული ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

46.01-46.02

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

პარაგრაფი X

 

ხე ან სხვა ბოჭკოვან-ცელულოზური მასალა; ნარჩენები ან მაკულატურა ან მუყაო;

 

 

ქაღალდი და მუყაო და მათი ნაწარმი

 

თავი47

 

 

ხე ან სხვა ბოჭკოვან-ცელულოზური მასალა; ნარჩენები ან მაკულატურა ან მუყაო

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

47.01-47.07

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი48

 

 

ქაღალდი და მუყაო; ქაღალდის მასისგან ან მუყაოსგან დამზადებული საგნები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

48.01-48.23

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი49

 

 

ნაბეჭდი   წიგნები, გაზეთები , სურათები  და  სხვა  პოლიგრაფიული   პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი  ტექსტები  და  გეგმები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

49.01-49.11

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

პარაგრაფი XI

 

ქსოვილები და ქსოვილების ნაწარმი

 

თავი50

 

 

აბრეშუმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

50.01-50.07

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი51

 

 

შალი, ცხოველების ნაზი ან უხეში თმა/ბეწვი; ცხენის ბალნის ნართი და მოქსოვილი ქსოვილი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

51.01-51.13

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი52

 

 

ბამბა

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

52.01-52.12

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი53

 

 

 სხვა მცენარეული ქსოვილების ბოჭკოები, ქაღალდის ნართი და ქაღალდის ნართისგან დამზადებული ქსოვილები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

53.01-53.11

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი54

 

 

 ადამიანის მიერ ნართავი  ძაფები; ზოლები და მსგავსი   ტექნოგენური ტექსტილის მასალა

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

54.01-54.08

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი55

სასაქონლო პოზიცია

 

 

 

ჰს კოდი

 

ადამიანის მიერ ნაწარმოები  ბოჭკოები

55.01-55.16

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი56

 

 

 ბამბა, თექა  და  უქსოვი  საქონელი; სპეციალური ნართი; ბაწრები, თოკები; თოკები და ბაგირები  და მათი  ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

56.01-56.09

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი57

 

 

   ხალიჩები და იატაკის  სხვა  საფარი  ნივთები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

57.01-57.05

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი58

 

 

     სპეციალური  ნაქსოვი  ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის მასალები; მაქმანი; გობელენები; გასაწყობი; ნაქარგები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

58.01-58.11

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი59

 

 

გაჟღენთილი, დაფარული ან  ლამინირებული   საფეიქრო ნაწარმი; ტექსტილის ნაწარმი სამრეწველო გამოყენებისთვის

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

59.01-59.11

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი60

 

 

ნაქსოვი ან ხელით ნაქსოვი   ნივთები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

60.01-60.06

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი61

 

 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი   ტანსაცმელი და   მათი   აქსესუარები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

61.01-61.17

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი62

 

 

არა  მანქანით ან ხელით ნაქსოვი  ტანსაცმელი და   მათი  აქსესუარები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

62.01-62.17

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი63

 

 

 სხვა   ხელოვნური   ტექსტილის  ნაწარმი; კომპლექტები; მეორადი   ტანსაცმელი  და  ტექსტილის ნაწარმი; ჩვრები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

63.01-63.10

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

პარაგრაფი XII

 

 

     ეხსაცმელი , თავსაბურავები, ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები , ხელჯოხები , ჩხირები, შოლტები,მათრახები   და მათი ნაწილები; მზა  ბუმბული  და   მათი  ნაწარმი ; ხელოვნური ყვავილები; ადამიანის თმისაგან  ნაწარმი  ნივთები

 

 

 

 

 

 

 

თავი64

 

 

ფეხსაცმელი, გეტრები და ანალოგიური ნაწარმი ; მათი ნაწილები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

64.01-64.06

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი65

 

 

თავსაბურავები და მათი ნაწილები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

65.01-65.07

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი66

 

 

ქოლგები, შეზლონგები, მზის  ქოლგები , ხელჯოხები ,   ჩხირები , შოლტები, მათრახები   და  მათი  ნაწილები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

66.01-66.07

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

    თავი67                     დამუშავებული   ბუმბული   და    ღინღლი   და   მათი  ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები;

ადამიანის თმისაგან ნაწარმი ნივთები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

67.01-67.04                     უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

პარაგრაფი XIII

 

ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალები; კერამიკული ნაწარმი;

მინა და მინის  ჭურჭელი

 

თავი68

 

 

ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

68.01-68.15

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი69

 

 

კერამიკული ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

69.01-69.14

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი70

 

 

მინა და მინის  ჭურჭელი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

70.01-70.20

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

პარაგრაფი XIV

 

ბუნებრივი ან კულტივირებული მარგალიტი, ძვირფასი ან ნახევრად ძვირფასი ქვები, ძვირფასი ლითონები, ლითონზე მიმაგრებული ძვირფასი ქვები და მათი ნაწარმი; ბიჟუტერია, მონეტა

 

 

 

 

თავი71

 

 

ბუნებრივი ან კულტივირებული  მარგალიტი , ძვირფასი ან ნახევრად ძვირფასი ქვები , ძვირფასი ლითონები, ლითონზე  მიმაგრებული  ძვირფასი  ქვები  და მათი ნაწარმი; ბიჟუტერია ; მონეტა

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

71.01-71.18

 

ძვირფასი ქვები, მეტალები.

პარაგრაფი XV

 

 არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხისლითონები  და  მათი  ნაწარმი.

 

თავი72

 

 

რკინა   და  ფოლადი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

72.01-72.29

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი73

 

 

რკინის  და  ფოლადის  ნივთები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

73.01-73.26

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი74

 

 

სპილენძი  და მათი ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

74.01-74.19

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი75

 

 

ნიკელი   და მათი ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

75.01-75.08

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი76

 

 

  ალუმინი და მისი ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

76.01-76.16

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

           

თავი77

 

თავი78

 

   (დაცულია შესაძლო გამოყენების ჰარმონიზებული სისტემა) ტყვია  და მათი ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

78.01-78.06

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი79

 

 

თუთია და მათი ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

79.01-79.07

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი80

 

 

თუნუქი და მისი ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

80.01-80.07

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი81

 

 

  სხვა   კეთილშობილი   ლითონები; სერმეტი  და  მათი  ნაწარმი

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

81.01-81.13

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი82

 

 

არაკეთილშობილი ლითონებისგან დამზადებული ინსტრუმენტები, ხელსაწყოები, მჭრელი ინსტრუმენტები, კოვზები და ჩანგლები; მათი ნაწილები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

82.01-82.15

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი83

 

 

არაკეთილშობილური მეტალისგან დამზადებული სხვადასხვა საგნები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

83.01-83.11

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

პარაგრაფი XVI

 

მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები ; ელექტრო მოწყობილობები ; მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერი   და აღმწარმოებელი აპარატურა, სატელევიზიო გამოსახულებისა და ბგერის ჩამწერი და აღმწარმოებელი აპარატურა , მათი ნაწილები და   საკუთნოები

 

 

 

 

 

 

 

 

თავი84

 

Machinery and mechanical appliances; electrical equipment; ნაწილიs thereof; sound recorders

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and ნაწილიs and

84.01-84.87

 

accessories of such articles

 

თავი85

 

 

ელექტრო მანქანები და მოწყობილობები და მათი ნაწილები; ხმის ჩამწერი და აღმწარმოებელი აპარატურა; სატელევიზი გამოსახულებისა და ბგერის ჩამწერი და აღმწარმოებელიო და მათი ნაწილები და აქსესუარები.

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

85.01-85.48

 

ტელეფონები და სატელეგრაფო აპარატები, რადიო და ტელე გადამცემები.

პარაგრაფი XVII

 

სატრანსპორტო საშუალებები, საჰაერო ხომალდები, გემები და მათთან დაკავშირებული სატრანსპორტო მოწყობილობები

 

თავი86

 

 

რკინიგზისა და ტრამვაის ლოკომოტივები; მოძრავი შემადგენლობა და მისი ნაწილები; რკინიგზისა და ტრამვაის ლიანდაგის კავები, არმატურა და მათი ნაწილები; ყველა სახის მექანიკური (მათ შორის ელექტრო-მექანიკური) საგზაო სასიგნალო მოწყობილობები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

 

86.01-86.09

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი87

 

 

სატრანსპორტო საშუალებანი, გარდა რკინიგზისა და ტრამვაის მოძრავი შემადგენლობისა, და მათი ნაწილები

სასაქონლო პოზიცია

ჰს კოდი

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

87.01-87.16

 

ავტომობილები,ტრაქტორები,  ველოსიპედები და სხვა სახის სახმელეთო ტრანსპორტი, მათი ნაწილები  და საკუთნოები..


 

 

თავი88

სასაქონლო პოზიცია

 

 

 

ჰს კოდი

 

საჰაერო ხომალდები, კოსმოსური ხომალდები და მათი ნაწილები

88.01-88.05

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

თავი89

სასაქონლო პოზიცია

 

 

ჰს კოდი

 

გემები , ნავები და მცურავი სტრუქტურები

89.01-89.08

 

 უპირობოდ დაშვებული საგნები.

პარაგრაფი XVIII                 ოპტიკური, ფოტოგრაფული, კინემატოგრაფული, გასაზომი, შესამოწმებელი, უზუსტესი, სამედიცინო თუ ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

 

თავი90                     ოპტიკური, ფოტოგრაფული, კინემატოგრაფული, გასაზომი, შესამოწმებელი, უზუსტესი, სამედიცინო თუ ქირურგიული ინსტრუმენტები და აპარატები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი          გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

90.22                              რენდგენული აპარატურა

 

 

თავი91                     საათები/მაჯის საათები და მათი ნაწილები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

91.01-91.14                     უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი92                     მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და აქსესუარები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

92.01-92.09                     უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

პარაგრაფი XIX                   იარაღი და საბრძოლო მასალა; და მათი ნაწილები და აქსესუარები

 

თავი93                     იარაღი და საბრძოლო მასალა; და მათი ნაწილები და აქსესუარები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი          აკრძალული საგნები

93.01-93.07                    იხილეთ ნაწილი II, § 6.

გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები

იხილეთ ნაწილი II, § 6.

 

 

პარაგრაფი XX                    სხვადასხვა სამრეწველო საგნები

 

თავი94                     ავეჯი, ლოგინი, მატრასები, მატრასების საყრდენები, დივნის ბალიშები და ავეჯის ანალოგიური ნატენი ;; ნათურები და განათების აპარატურა რაც სხვაგან არ არის განსაზღვრული ან შეყვანილი; განათებული აბრები, განათებული ტაბლო და მსგავსი საგნები;ასაწყობი შენობები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

94.01-94.06                     უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი95                     სათამაშოები, თამაშები და სპორტული რეკვიზიტები. მათი ნაწილები და აქსესუარები;

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

95.01-95.08                     უპირობოდ დაშვებული საგნები.

 

 

თავი96                     სხვადასხვა სამრეწველო საგნები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

96.01-96.18                     უპირობოდ დაშვებული საგნები.


 

 

 

პარაგრაფი XXI                   ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო საგნები და ანტიკვარები

 

თავი97                     ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო საგნები და ანტიკვარები

სასაქონლო პოზიცია              ჰს კოდი

97.01-97.06                     უპირობოდ დაშვებული საგნები.


 

 

ნაწილი II:

შესატანი  და   სატრანზიტო   ნივთების   დაშვების   პირობები

 

 

1. შესატანად აკრძალული საქონელი

 

a     საფოსტო გზავნილები, სადაც გამოყენებულია პორნოგრაფიული, ამორალური შინაარსის, ან კერძო პირის პატივშემლახველი, კანონსაწინააღმდეგო შინაარსის ტექსტები ან  გამოსახულებები.

 

b     საფოსტო გზავნილები რომლებიც გამიზნულია ადრესატის გასაღიზიანებლად, ან დანაშაულის ჩასადენად ან საფოსტო ინსტრუქციების დასარღვევად;

 

c     საფოსტო გზავნილები, რომლებიც საზიანოა საზოგადოების უსაფრთხოებისთვის.

 

d     საფოსტო გზავნილები, რომლებიც გამიზნულია ხელი შეუშალოს კრიმინალების გასამართლებას ან დანაშაულის გამოძიებას;

 

e     საფოსტო გზავნილები, რომლებიც შეიცავენ საგნებს, რომლებმაც, თავიანთი ბუნების,  მსხვრევადი თვისებებისა და შეფუთვის თავისებურების გამო, შეიძლება ზიანი მიაყენონ საფოსტო მომსახურებას საფოსტო სამსახურის მუშების საფრთხის წინაშე დაყენების გზით, ან  სხვა საფოსტო გზავნილების, მოწყობილობებისა და ინსტალაციებისთვის შესაძლო ზიანის მიყენების გზით;

 

f      საფოსტო გზავნილები, რომლებიც შეიცავენ ცოცხალ ცხოველებს, გაშეშების გამომწვევ, ფსიქოტროპულ პრეპარატებს, რადიოაქტიურ ნივთიერებებს, ფეთქებად ნივთიერებებ, აალებად და სხვა საშიშ ნივთიერებებს, გარდა იმ ნივთიერებებისა რომლებიც განსაზღვრულია კანონმდბელობით ან  UPU  აქტებით.  

 

g     საფოსტო გზავნილები, რომლებიც შეიცავენ ბანკნოტებს, საბანკო ბილეთებს, ან სხვა კონვერტირებად საგნებს, გარდა იმ გზავნილებისა, რომლებიც იგზავნება დაზღვეული მომსახურებით ან ან საფოსტო ფინანსური სამსახურების მიერ;

 

h     საფოსტო გზავნილები, რომელთა გაბარიტები ან წონა არ შეესაბამება დადგენილ ფორმებსა და მინიმალურსა და მაქსიმალურ შეზღუდვებს;

 

i      საფოსტო გზავნილები, რომლებიც შეიცავენ საგნებს, რომელთა იმპორტი აკრძალულია დანიშნულების ქვეყანაში;

 

j       საფოსტო გზავნილები, რომელთაც თან  არ ახლავს შესაბამისი ნებართვა ან დოკუმენტაცია, რომელიც გზავნილში არსებული საგნების იმპორტისთვის, ექსპორტისა თუ დისტრიბუციისთვის მოთხოვნილია კანონით. 

 

k     საფოსტო გზავნილები, რომლებიც ზოგადად   მიაყენებს ზიანს საჯარო საფოსტო ოპერატორს, ადრესატს ან მესამე მხარეს;

 

l      საფოსტო გზავნილები, რომლებსაც კანონი კრზალავს;

 

m    უნებართვო რეკლამების შემცველი საფოსტო გზავნილები.

 

 

2. გარკვეული პირობით დაშვებული საგნები , კონტროლირებული  და შეზღუდული გზავნილები

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ ეწვიოთ ჩვენს ვებ-გვერდს:

www.customs.gov.mo      Service      Customs Clearance

 

 

3. ცხოველები და ცხოველური პროდუქტები

 

ცხოველების იმპორტი ხდება წინასწარი ნებართვის საფუძველზე.

 

 

4. ნარკოტიკები

 

ფარმაცევტული პროდუქტების იმპორტი საჭიროებს ჯანდაცვის მომსახურებების დირექტორატის მიერ გაცემულ ნებართვას.

 

 

5. ტელე -მიმღებები

 

იმპორტის ლიცენზია, რომელსაც გასცემსეკონომიკური მომსახურებების დირექტორატი საჭიროა ტელე-მიმღებების იმპორტისთვის.

 

 

6. საბრძოლო მასალები

 

იმპორტის ლიცენზია, რომელსაც გასცემსეკონომიკური მომსახურებების დირექტორატი საჭიროა შეიარაღებისა და  საბრძოლო მასალები იმპორტისთვის. გამონაკლისია: მყარი ან გაზის მდგომარეობაში მყოფი ნივთიერებები-  აკრძალულიატოქსიკური, ცრემლდენი,მხუთავი ან კანის ჩირქოვანის გამომწვევი გაზები.


 

 

ნაწილი III:

განსაკუთრებული პირობები, საბაჟო და სხვა

 

 

1. საბაჟო დეკლარაციის შედგენა

 

საბაჟო დეკლარაცია უნდა შეიცავდეს დეტალურ ინფორმაციას გზავნილის შიგთავსის შესახებ, აგრეთვე გზავნილის ზუსტ ღირებულებას  გამოყენებული ვალუტის მითითებით და გამგზავნისა და მიმღების შესახებ სრულ ინფორმაციას. 

 

2. ანგარიშფაქტურის დართვის საჭიროება

 

გზავნილებს, რომელთა კომერციული ღიებულება აჭარბებს 1000.00 $MOP-ს თან დართული უნდა ჰქონდეს იმპორტისა და ექპორტის ლიცენზია, რომელსაც გასცემს ეკონომიკური მომსახურებების დირექტორატი.

 

 

3. სხვადასხვა საბაჟო დებულებები

 

იმპორტის ლიცენზიას გასცემს მაკაოს ეკონომიკური სამსახურების დირექტორატი. ჯანმრთელობის სერთიფიკატის გაცემას უზრუნველყოფს  მაკაოს ჯანდაცვის მომსახურებების დირექტორატი.

 


შეძლებისდაგვარად უნდა მიეთითოს ადრესატის ტელეფონის ნომერი ან ელექტრონული ფოსტის მისამართი.