საფრანგეთის პოლინეზია (მოიცავს კლიპერტონის კუნძულს)

  

 

მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) გავრცელებით გამოწვეული  სატრანსპორტო მიმოსვლის მკვეთრი შემცირების გამო, დროებით შეჩერებულია საქართველოდან ამ ქვეყანაში საერთაშორისო წერილობითი კორესპონდენციის, ამანათისა და EMS გზავნილების გაგზავნა.

 

აღნიშნულ ქვეყანაში შესაძლებელია გზავნილი AVIA-ს გაგზავნა.

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
ü საფოსტო ბარათი - მაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü წერილი - მაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
ü მცირე პაკეტი - მაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
ü M ტომარა - მაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა წერილობითი კორესპონდენციის  საძიებო სისტემით სარგებლობა -დიახ;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები თუ გზავნილის შიგთავსი საქონელია:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 415 xpf;
üგზავნილის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 20 000 xpf;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს წერილობით კორესპონდენციას დანიშნულების  ქვეყანაში შესვლისას - 0;
ენა, რომელზეც შესაძლებელია შედგეს საბაჟო დეკლარაცია  - ფრანგული;
 
ჩაბარების საფასური იმ წერილობითი კორესპონდეციისათვის, რომელიც აღემატება 500 გრამს -
 
ჩაუბარებელი წერილობითი კორესპონდენციის  შენახვის ვადა: 15 დღე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.opt.pf
 
 

*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით

**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი კურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
***გასაგზავნ წერილობით კორესპონდენციაზე საბაჟო დეკლარაციის დართვა მოითხოვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გზავნილში მოთავსებულია საქონელი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
შესაძლებელია თუ არა დაზღვეული* ამანათის გაგზავნა - დიახ;
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი - 1000 SDR**;
 
შესაძლებელია თუ არა ამანათის საძიებო სისტემით სარგებლობა - დიახ;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს ამანათს ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი;
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ფრანგული, ინგლისური;
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 415 xpf;
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას 20 000 xpf;
 
ხორციელდება თუ არა ამანათის ადრესატის მისამართზე მიტანა:
üუფასოდ - დიახ;
üდამატებითი საფასურის გადახდით - არა;
 
ჩაუბარებელი ამანათის შენახვის ვადა:
üმინიმალური - 30 დღე;
üმაქსიმალური - 2 თვე;
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი - www.opt.pf
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) რომლის ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითიკურსის შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი:
üმაქსიმალური წონა - 20 კგ;
üმაქსიმალური ზომა - 1,05მ X 1,05მ X 1,05მ (ან 2მ სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით);
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი* - დოკუმენტისთვის არაუმეტეს 4000 ლარი,
საქონლისთვის - არაუმეტეს 10 000 ლარი;
 
საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა, რომელიც უნდა ახლდეს EMS გზავნილს მისი ქვეყანაში შესვლისას - 3 ცალი
 
ენა, რომელზეც უნდა შედგეს საბაჟო დეკლარაცია - ინგლისური
 
ქვეყანაში შესვლისთვის დაწესებული გადასახადები/მოსაკრებლები:
üსაბაჟო დათვალიერების / ექსპერტიზის / კონტროლის გავლის ღირებულება - 
üამანათის შიგთავსის ღირებულება, რომლის ზევითაც ის ექვემდებარება გადასახადით დაბეგვრას:
    ფიზიკური პირებისთვის 
    იურიდიული პირებისთვის 
    
რამდენჯერ ხორციელდება EMS გზავნილის ჩაბარების მცდელობა2-ჯერ
 
ჩაუბარებელი EMS გზავნილის შენახვის ვადა: 
 
მომსახურების დაფარვის ტერიტორია - სრული
 
ჩაბარების დღეები - 1/2/3/4/5
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
უქმე დღეები - 1 იანვარი, 5,30 მარტი, 2 აპრილი, 8,10,21 მაისი, 29 ივნისი, 14 ივლისი, 15 აგვისტო, 1,11 ნოემბერი, 25 დეკემბერი
 
საფოსტო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდი www.opt.pf
 
 
*მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება საფრანგეთის ოფიციალურ წყაროს

 

ნაწილი  I

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია
განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები
თავი  1       ცოცხალი   ცხოველები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
01.06                 0106.00              ყველა  ცოცხალი  ცხოველი,  ფუტკრების, წურბელების  და
                                                     აბრეშუმის  ჭიის  გარდა .
                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                     ფუტკრები და  წურბელები. იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.1.1   და  2.1.2
თავი     ხორცი  და  ხორცის საკვები  სუბპროდუქტები
სასაქონლო   HS კოდი      ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
02.01-02.10                                 იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2. 1.3
თავი  3    თევზი  და  კიბოსნაირნიმოლუსკები  და  წყლის  სხვა  უხერხემლოები
 
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
03.01-07                                      იხ. ნაწილი 2 პუნქტი 2. 1.3
თავი  4     სხვა  ადგილას დაუსახელებელი  ან ჩაურთველი   რძის  პროდუქციაფრინველის  კვერცხი ; ნატურალური  თაფლი ;
სასაქონლო   HS კოდი      ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
04.01-10                                      იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2. 1.1   და   2.1.3
თავი      სხვა  ადგილას  დაუსახელებელი  ან  ჩაურთველი   სხვა  ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები  
                                                ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
განყოფილება     II   ბოსტნეულის  პროდუქტები

თავი         ცოცხალი  ხეები  და  სხვა  მცენარეებიბოლქვები ფესვები  და  სგავსნი ; მოჭრილი  ვავილები  და დეკორატიული  ბალახი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
06.01-04                                            ცოცხალი  მცენარეები, ყვავილის  ბოლქვები  და  მოჭრილი  ყვავილები, რომლებიც  დასნებოვნებულია  პარაზიტებით  და  სახიფათოა  მოსავლისთვის.
                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                    ყველა  მცენარე, მცენარის  ნაწილი, ხეები,ბუჩქები,
                                                    ყვავილის  ბოლქვები  და  მოჭრილი  ყვავილები.
                                                     აკრძალული   ნივთები
                           0602.10-               ვაზის  კალმები  და   ნერგები
                           0602.20                ( შესაძლო  გამონაკლისები  იხილეთ  ქვემოთ)
                                                    პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                  ცოცხალი  მცენარეები  და  მათი  ნაწილები.
                                                     აკრძალული   ნივთები
                           0602.90                ალვის  ხის  უფესვო  კალმები  და   ნერგები ( შესაძლო  გამონაკლისები  იხილეთ  ქვემოთ). ციტრუსების, ფორტუნელას  და  პონსირუსის  ჯიშის  მცენარეების  გადანაჭრები, კალმები  და  ნერგები.
                                                    პირობითად  დაშვებული  ნივთები
ცოცხალი  მცენარეები, ცოცხალი  მცენარეების  ნაწილები, კალმები  და გადანაჭრები. ნაწილი 2, & 2.2
თავი  7      ბოსტნეული  და  ზოგიერთი  საკვები  ძირნაყოფები  და  ბოლქვნაყოფები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
07.01                  0701.10                ამერიკის  კონტინენტიდან  გაგზავნილი  კარტოფილის  თესლი,
                                                     რომელიც   გამიზნულია  სამომხმარებლო  და  ინდუსტრიული
                                                     გამოყენებისთვის ( შესაძლო   გამონაკლისები  იხილეთ  წინა თავში ).
                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                    თესლი  და  ახალი  კარტოფილი. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.2)
                                                     აკრძალული   ნივთები
07.02-14                                         სხვა  ბოსტნეული, ნარგავები, ფესვები  და  საკვები  ბოლქვები, რომელიც   დასნებოვნებულია  პარაზიტებით  და  მიჩნეულია  მოსავლისთვის  სახიფათოდ.
                                                  პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                 ბოსტნეული, ხახვი, მწვანე  ხახვი , ნიორი. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.2)
თავი  8       საკვები  ხილი  და  კაკალი;  ციტრუსის  კანი   და ნესვი
სასაქონლო   HS კოდი   ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
08.01-10                                  (იხ.ნაწილი 2,  პუნქტი 2.2)
თავი  9       ყავაჩაისუნელ- სანელებლები
                                            ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  10    მარცვლოვანები სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
10.01-08                                     ყველა   მარცვლეული. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.2)
თავი  11      ფქვილ-ბურღულეულის  მრეწველობის პროდუქტები; ალაო ; სახამებელიინულინი , ხორბლის წებოვანა
                                             ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 12      ცხიმოვანი  თესლი და ნაყოფები ; სხვადასხვა მარცვლეულითესლი  და  ნაყოფისამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეებიჩალა და  ფურაჟი
სასაქონლო   HS კოდი   ■ აკრძალული  ნივთები
12.07                   1207.20           ბამბის  თესლი.
12.09                    1209.21-         სათესი  თესლი რომელიც   დასნებოვნებულია  პარაზიტებით  და
                          1209.29           მიიჩნეულია  მოსავლისთვის  სახიფათოდ.
                                            ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                 სათესი  თესლი. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.2.3)
12.11                 1211.90             ნარკოტიკები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)
თავი 13    ლაქი ; წებოფისები  და  სხვა  მცენარეული  წვენები  და  ექსტრაქტები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
13.02                  1302.11-               ნარკოტიკები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)
                         1302.19
თავი  14     მცენარეული  მასალები  წნული  ნაკეთობების  დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
14.04                   1404.10                ბოსტნეულის  საღებავები.

განყოფილება     III       ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და ზეთები და მათი გახლეჩისპროდუქტებიმომზადებული საკვები ცხიმები;ცხოველური ან მცენარეული  წარმოშობის ცვილები

 

თავი   15     ცხოველური  ან  მცენარეული  წარმოშობის  ცხიმები  და  ზეთები  და  მათი  გახლეჩის  პროდუქტებიმომზადებული  საკვები  ცხიმები; ცხოველური  ან მცენარეული  წარმოშობის  ცვილები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
15.01                                                  გარკვეული  შინაური  ფრინველების  პროდუქტები.
                                                      (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.1.3)
15.21                   1521.90                თაფლის  სანთელი, ცვილი. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.1.1)
განყოფილება     IV     მზა საკვები პროდუქტებისასმელიალკოჰოლური  სასმელები  და  ძმარითამბაქო და თამბაქოს  სამრეწველო   შემცვლელები
 
თავი 16    ხორცისთევზის  ან  კიბოსნაირებისმოლუსკების  ან  წყლის  სხვა  უხერხემლოები  მზა  პროდუქტები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
16.02-05                                       (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.3)
თავი 17    შაქარი  და  შაქრის  შემცველი  საკონდიტრო  ნაწარმი
                                                 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 18  კაკაო  და კაკაოს  ნაწარმი
                                                 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 19      მარცვლოვანების, მარცვლისფქვილისსახამებლის  ან  რძის  მზა  პროდუქტები  საკონდიტრო  ნაწარმი
                                                 ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 20      მზა  ბოსტნეულიხილიკაკალი  და  მცენარეთა  სხვა  ნაწილები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
20.01-08                                      (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.3)
თავი 21     სხვადასხვა  საკვები  პროდუქტები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
21.01-06                                       (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.3)
თავი 22       სასმელებიალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი
22.04-08                                       (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.4)
თავი 23     ნარჩენები და  კვების მრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები   ცხოველებისთვის
                                                  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 24     თამბაქო  და  თამბაქოს   შემცვლელები
                                                                 
24.01-03                                       (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.5)
განყოფილება    V    მინერალური   პროდუქტები
 
თავი 25    მარილი , გოგირდი ; მიწა  და  ქვასაბათქაშე  მასალებიკირქვა  და  ცემენტი
                                                    ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი   26    მადნებიწიდა და ნაცარი
                                                    ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
თავი 27    მინერალური  საწვავინავთობი  და  მათი  გამოხდის  პროდუქტები ; ბიტუმოვანი  ნივთიერებები (ფისოვან ნივთიერებათა ასფალტისგუდრონის,ნავთობის და მისთსაერთო სახელწოდება ); მინერალური  ცვილები.
                                                    ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება     VI           ქიმიური    ან   მოკავშირე   მრეწველობის   პროდუქტები
თავი 28    არაორგანული  ქიმიკატებისძვირფასი ლითონების  არაორგანული  ან  ორგანული  ნაერთები; იშვიათი მიწათა  ლითონები, რადიოაქტიური  ელემენტები  ან  იზოტოპები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
28.39                   2839.90                საცალო  ვაჭრობისთვის  შეფუთული  სასოფლო-სამეურნეო  მოხმარების  ანტი-პარაზიტული   და  მსგავსი   პროდუქტები.  (იხ.ნაწილი 2,პუნქტი 2.6)
                                                       აკრძალული   ნივთები
28.44                    2844.10-            რადიოაქტიური  ნივთიერებები.
                           2844.40
                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                   ხელოვნური  რადიო-ელემენტები.(იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.16)
თავი 29    ორგანული  ქიმიკატები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
29.14                 2914.29              ნარკოტიკები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)
29.21                 2921.49               იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)
29.22                 2922.19              იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)
                          2922.29              იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)
                          2922.30              იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)
                          2922.49               იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)
                          2922.50               იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)
29.24                2924.29              იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)
29.26                2926.90              იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)
29.32               2932.99               იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)
29.33               2933.19               იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)
                        2933.39               იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)
                        2933.51               იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)
                       2933.59               იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)
                       2933.90               იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)
29.34              2934.90               იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)
29.39              2939.10               იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)
                        2939.50               იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)
                        2939.60               იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)
                        2939.90               იგივე. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8)
თავი 30     ფარმაცევტული პროდუქცია
 
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
30.02                   3002.10                ბიოლოგიური  სამედიცონო  პროდუქტები.
                             3002.20                ადამიანის  მოხმარებისთვის  განკუთვნილი  ვაქცინები.
                             3002.30                ვეტერინარული  მოხმარებისთვის  განკუთვნილი  ვაქცინები.
                              3002.90               სხვადასხვა
30.03-04                                            მედიკამენტები, ნარკოტიკები.
30.05                                                  სხვადასხვა  სამედიცინო  პროდუქტები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.8 და 2.9)
 
თავი 31      სასუქები
 
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
31.01-05                                           სასუქი. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.7)
თავი 32     სათრიმლავი  ან  საღებავი  ექსტრაქტები ; ტანინები  და  მათი  წარმოებულები ; საღებავებიპიგმენტები და დანარჩენი  საღებავი  ნივთიერებებისაღებავები ( სახატავი ) და  ლაქებიფითხები  და  სხვა  მასტიკები ; მელანი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
32.03-06                                            32.03-06       საღებავები
თავი 33      ეთერზეთები  და  რეზინოიდებიპარფიუმერულიკოსმეტიკური  და  ტუალეტის  საშუალებები
                                                  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 34      საპონიზედაპირულად  აქტიური ორგანული  აგენტები , სარეცხი საშუალებები , საზეთი  მასალები , ხელოვნური    ცვილებიმზა  ცვილები , საწმენდი  და საპრიალებელი  საშუალებებისანთლები  და  ანალოგიური ნაწარმი ,მოდელირების   პასტები, " სტომატოლოგიური  ცვილები " და თაბაშირის   სტომატოლოგიურიპრეპარატები.
                                                  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 35    ალბუმინოიდური   ნივთიერებებისახეცვლილი   სახამებელიწებოები ; ფერმენტები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
35.02                   3502.10                გარკვეული სახეობის შინაური  ფრინველები 
                                                  (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.1.3)
თავი 36    ფეთქებადი   ნივთიერებებიპიროტექნიკური  ნაწარმიასანთი ; პიროფორული  შენადნობებიგარკვეული საწვავი    პრეპარატები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
                                                      ნივთიერებები, რომელიც  მიჩნეულია  აალებად 
                                                      და  სახიფათო  მასალად.
დაშვებულია ნივთები, რომლებიც შედგება არაუმეტეს 4 ლითიუმის ელემენტის ან 2 ლითიუმის აკუმულატორისგან. 
                                                       პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                      ფხვნილები  და  ასაფეთქებელი  ნივთიერებები.
                                                     (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.21)
                                                        აკრძალული   ნივთები
36.01                     3601.00           საწვავი  ფხვნილი
36.02                      3602.00          ასაფეთქებელი   ნივთიერებები
36.03                      3603.00         დეტონატორები. ვერცხლისწყლის  შემცველი  კაფსულები.
36.04                      3604.10        რაკეტები, პატრუქები.
                               3604.90      
 პირობითად  დაშვებული  ნივთები
36.05 3605.00       ასანთი. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.10)
36.06 3606.10      საწვავი  მასალა.
3606.90
თავი 37    ფოტოგრაფიული  ან  კინემატოგრაფიული  საქონელი
                                                  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 38      სხვადასხვა   ქიმიური  პროდუქტები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
38.08                 3808.10               ხელოვნური  რადიო-ელემენტები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.16)
                          3808.20               ფუნგიციდები
                          3808.30                საცალო  ვაჭრობისთვის  შეფუთული  სასოფლო-სამეურნეო
                          3808.40               მოხმარების  ანტი-პარაზიტული   და  მსგავსი   პროდუქტები.
                                                      (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.6)
                         3808.90
 38.22              3822.00
38.23               3823.19
განყოფილება    VII    პლასტმასი და მათი ნაწარმირეზინი და მათი ნაწარმი
 თავი  39     პლასტმასი  და მათი ნაწარმი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
39.24                3924.90                საბავშვო  სატყუარები  და  ფიტულები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.9.3)
თავი  40   რეზინი  და  მათი  ნაწარმი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                          4014.10               პრეზერვატივი.(იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.9 და 2.11)
40.14                  4014.90              კონტრაცეპტივები  და  ბავშვის  ჩასახვის  საწინააღმდეგო  საშუალებები.
განყოფილება   VIII     დაუმუშავებელი  ტყავიტყავიქურქ-ბეწვეული   და  მათი  ნაწარმისაუნაგირე  ნაწარმი  და აკაზმულობასამოგზაურო    საქონელიჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ; ცხოველთა  ნაწლავი (გარდა აბრეშუმის   ჭიას   ნაწლავისა)
 
თავი 41    დაუმუშავებული  ტყავი (გარდა  ქურქ-ბეწვეულის ) და ტყავი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
41.01-11                                      (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.2)სპეციალური   დებულება.
თავი 42   ტყავის  ნაწარმი , საუნაგირე  ნაწარმი  და  აკაზმულობასამგზავრო  ნივთებიჩანთები  და  ანალოგიური საქონელი ;  ცხოველთა   ნაწლავი  (გარდა  აბრეშუმის  ჭიას   ნაწლავისა)
42.01-06                                     (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.2)სპეციალური   დებულება.
თავი 43     ქურქ-ბეწვეული    და  ხელოვნური  ბეწვი ; მათი  ნაწარმი
43.01-04                                    (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.2)სპეციალური   დებულება.
განყოფილება   IX     ხე  და  მისი  ნაწარმიხის  ნახშირიკორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები ; ჩალის   ნაწარმი, ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი  მასალაკალათები  და  მოწნული  ნაწარმი
 
თავი 44    ხე  და  მისი  ნაწარმიხის  ნახშირი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
44.01                                             წაბლის  ხის  მასალა. ხის  სქელი  მერქანი.
44.03                 4403.20               სქელი  ხე-ტყის  მასალა, რომელიც  მთლიანად  ან  ნაწილობრივ
                                                      არის   ქერქით დაფარული .
                                                ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
სკები, პატარა  ზომის  სკები, ჩარჩოები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.1.1)
ასანთის  ღერები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.10)
თავი 45    კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები
                                                ■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 46      ჩალის  ნაწარმი ესპარტო   და  სხვა  დასაწნავი   მასალაკალათები   და   მოწნული   ნაწარმი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
46.02                 4602.10               არასრულწლოვანთა     მოვლისთვის  განკუთვნილი     ნივთები.
                                                     (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.22)
                           4602.90               სკის  მსგავსი  ნაკეთობა( ყალბი)  და  მცირე  ზომის  სკები.
                                                       (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.1.1)
განყოფილება   X      ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის მასალაქაღალდის  ან  მუყაოს ნარჩენები  და  ჯართი   ; ქაღალდი  და  მუყაო  და  მათი  ნაწარმი
თავი   47     ხის   მერქანი   ან  სხვა  ბოჭკოვანი  ცელულოზის  მასალაქაღალდის  ან  მუყაოს   ნარჩენები  და  ჯართი 
                                                ■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი   48    ქაღალდი  და  მუყაო;  ქაღალდის  მასისქაღალდის  ან  მუყაოს  ნაწარმ
                                                ■ ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  49     ნაბეჭდი   წიგნებიგაზეთები , სურათები  და  სხვა  პოლიგრაფიული   პროდუქტებიხელნაწერებინაბეჭდი  ტექსტები  და  გეგმები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
49.01                  4901.10              ნივთები  წიგნების  მაღაზიისთვის. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.12)
                          4901.91
                          4901.99
49.02                 4902.10
                          4902.90
                                                     აკრძალული   ნივთები
49.03                 4903.00             ახალგაზრდებისთვის  საზიანო  გამოცემები.
49.04                  4904.00            საზოგადოებრივი   წესრიგის  საწინააღმდეგო  ნამუშევრები.
49.05                  4905.10            უხამსი  ან  ამორალური  შინაარსის  მქონე  სტატიები.
                           4905.91
                           4905.99
49.07                  4907.00            ბანკნოტები: იკრძალება  ჩევულებრივ  ამანათებად  გაგზავნა.
                უსაფრთხოების  შემცველი  ფასიანი  ქაღალდები  და  სავალუტე  ბანკნოტები  გაიგზავნება  მხოლოდ  დაზღვეულ  ამანათად, გარდა  იმ  შემთხვევისა, როცა  იგზავნება  ან  მიიღება  ისეთი  ქვეყნიდან, რომელსაც  არა  აქვს   სადაზღვევო  მომსახურება.
              უცხო  ქვეყნის  ლატარიის  ბილეთები  და  მასალა.
                                                   პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                   ბანკნოტები, მონეტები  და  ძვირფასეულობა  ექვემდებარება  იმპორტის  დეკლარირებას, როცა  გაგზავნის  ღირებულება  ტოლია  ან  აღემატება  50 000 ( ორმოცდაათი  ათასი) ფრანკს  ან  მის  ექვივალენტ   ღირებულებას  სხვა  ვალუტაში.
49.11                   4911.10          ნაბეჭდი  მასალა. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.12)
განყოფილება    XI    ტექსტილი   და   ტექსტილის   ნაწარმი
თავი 50    აბრეშუმი
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  51  მატყლიცხოველის  წმინდა  ან  უხეში  ბეწვი;   ძუის  ნაერთები   და  ნაქსოვი    ფაბრიკატები.
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  52   ბამბა 
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  53   სხვა მცენარეული ბოჭკოებიქაღალდის   ნართი   და   ქსოვილები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  54   ადამიანის   მიერ   ნართავი   ძაფებიზოლები   და   სგავსი   ტექნოგენური  ტექსტილის   მასალ
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  55   ადამიანის   მიერ   ნაწარმოები   ბოჭკოები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  56   ბამბათექა  და  უქსოვი  საქონელისპეციალური  ნართიბაწრებითოკებითოკები  და   ბაგირები  და ათი   ნაწარმი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
 
56.05                 5605.00                ლითონიზებული   ნართი  ოქროსფერი  სირმებით  ან  მის  გარეშე.
თავი  57    ხალიჩები  და  იატაკის   სხვა   საფარი   ნივთები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  58   სპეციალური   ნაქსოვი   ქსოვილებიტაფტინგური   ტექსტილის   მასალებიმაქმანიგობელენებიგასაწყობინაქარგები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
58.08                 5808.90              კაბის  გასაწყობი  მორთულობა   ოქროსფერი  სირმებით  ან  მის  გარეშე.
58.09                 5809.90              ქსოვილები.
თავი 59     გაჟღენთილიდაფარული  ან  ლამინირებული   საფეიქრო ნაწარმიტექსტილის   ნაწარმი   სამრეწველო გამოყენებისთვის
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 60     ნაქსოვი  ან  ხელით   ნაქსოვი   ნივთები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 61       მანქანით  ან  ხელით  ნაქსოვი   ტანსაცმელი   და   მათი   აქსესუარები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 62      არა  მანქანით   ან   ხელით   ნაქსოვი  ტანსაცმელი და   მათი  აქსესუარები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 თავი 63      სხვა   ხელოვნური   ტექსტილის  ნაწარმიკომპლექტებიმეორადი   ტანსაცმელი  და  ტექსტილის ნაწარმიჩვრები
 
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
63.01                 6301.10               ელექტრონული   საბნები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.17)
განყოფილება  XII    ფეხსაცმელი , თავსაბურავებიქოლგებიშეზლონგებიმზის  ქოლგები , ხელჯოხები , ჩხირებიშოლტები, მათრახები   და მათი ნაწილებიმზა  ბუმბული  და   მათი  ნაწარმი ; ხელოვნური  ყვავილებიადამიანის თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები
 
თავი 64    ფეხსაცმელიგეტრები  და  ანალოგიური  ნაწარმი ; მათი  ნაწილები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
64.01-06                                      (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.2);  სპეციალური  დებულებები.
თავი 65   თავსაბურავები  და  მათი  ნაწილები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
65.06                  6506.10             მოტოციკლის  ჩაფხუტები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.18)
თავი 66     ქოლგებიშეზლონგებიმზის  ქოლგები , ხელჯოხები ,  ჩხირები , შოლტებიმათრახები   და  მათი  ნაწილები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
ჯგუფი 67    დამუშავებული   ბუმბული   და    ღინღლი   და   მათი  ნაწარმიხელოვნური  ყვავილები;
ადამიანის  თმისაგან   ნაწარმი   ნივთები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება  XIII    ქვისთაბაშირისცემენტისაზბესტისქარსის  ან  ანალოგიური  მასალებიკერამიკული პროდუქტები ;მინა  და  მინის  ნაწარმი
 
თავი 68      ქვისთაბაშირისცემენტისაზბესტისქარსის  ან  ანალოგიური  მასალები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 69    კერამიკული  ნაწარმი
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 70    მინა  და  მინის   ჭურჭელი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
70.10                                             საზომი  ხელსაწყოები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.15)
                                                       აკრძალული   ნივთები
70.13                7013.10               მილისებრი  ფლაკონები. ტყვიის  შემცველი  მარილით  
                                                     დაფარული   მარგალიტი.
                        7013.39
                       7013.99
70.18              7018.10                  მილისებრი  ფლაკონები. ტყვიის  შემცველი  მარილით   
                                                      დაფარული   მარგალიტი.
                       7018.90
განყოფილება  XIV    ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები , ძვირფასი  ლითონებილითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმიბიჟუტერია ; მონეტა
 
თავი 71        ბუნებრივი  ან  კულტივირებული   მარგალიტი , ძვირფასი  ან  ნახევრად  ძვირფასი  ქვები, ძვირფასი ლითონები, ლითონზე   მიმაგრებული   ძვირფასი   ქვები   და  მათი  ნაწარმი; ბიჟუტერია ;  მონეტა
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
71.02                 7102.10              ტყვიის  შემცველი  მარილით    დაფარული   მარგალიტი.
                          7102.21
                          7102.29
                          7102.31
                          7102.39
                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები
71.02                 7102.10              ხელოვნური  რადიო-ელემენტები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.16)
                          7102.21
                         7102.29
                          7102.31
                         7102.39
71.03                7103.10
                         7103.91
                         7103. 99
განყოფილება    XV     არაკეთილშობილური ( დაბალი  ხარისხის )  ლითონები   და   მათი   ნაწარმი.
 
თავი 72    რკინა   და  ფოლადი
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი  73           რკინის  და  ფოლადის  ნაწარმი.
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
73.26                                             არასრულწლოვანთა  მოვლისთვის  განკუთვნილი ნივთები.
                                                      (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.22)
თავი 74     სპილენძი  და  მათი  ნაწარმი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
74.19                                             საზომი   ხელსაწყოები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.15)
თავი 75      ნიკელი   და  მათი  ნაწარმი
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 76   ალუმინი  და  მისი  ნაწარმი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
76.12                                            საზომი   ხელსაწყოები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.15)
თავი 77   (დაცულია   შესაძლო   გამოყენების   ჰარმონიზებული   სისტემა)
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 78   ტყვია   და  მათი  ნაწარმი
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 79    თუთია  და  მათი  ნაწარმი
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 80     თუნუქი   და  მათი  ნაწარმი
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
80.07                                            საზომი   ხელსაწყოები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.15)
თავი 81     სხვა    კეთილშობილი   ლითონები; სერმეტი   და  მათი  ნაწარმი
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 82    ხელსაწყო  იარაღიმჭრელი  ნივთებიარაძვირფასი  ლითონების   კოვზები  და  ჩანგლები  მათი  ნაწილები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 83    სხვადასხვა   არაძვირფასი   ლითონის    ნაწარმი
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 განყოფილება    XVI        მანქანები  და  მექანიკური  მოწყობილობები ; ელექტრო  მოწყობილობები ; მათი  ნაწილებიხმის   ჩამწერი   და  აღმწარმოებელი  აპარატურა,სატელევიზიო   გამოსახულებისა   და   ბგერის   ჩამწერი   და აღმწარმოებელი   აპარატურა , მათი   ნაწილები   და   საკუთნოები
 
თავი 84      ბირთვული    რეაქტორები , ქვაბებიდანადგარები   და   მექანიკური   მოწყობილობები ; მათი   ნაწილები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
84.13                                             საფუტკრე  მოწყობილობები. საზომი  ხელსაწყოები. 
                                                     (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.15)
84.14                                            (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.15)
84.21
84.22
84.23                                             ცეცხლჩამქრობები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.19)
84.28                                             გამოსაბოლქვი  მოწყობილობები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.20)
84.51
თავი 85     ელექტრო  მანქანები  და  მოწყობილობა  და  მათი  ნაწილები ხმის ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი აპარატურა,სატელევიზიო  გამოსახულებისა  და  ხმის  ჩამწერი  და  აღმწარმოებელი  აპარატურა,  მათი  ნაწილები და  აქსესუარები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
85.04
85.15
85.16
85.17                                              სატერმინალო  მოწყობილობები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.17.2)
85.29
85.31                 8531.10               ხელოვნური  რადიო-ელემენტები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2. 16)
85.35                 8535.40     
85.43                                             ელექტრო-მოწყობილობები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.17)
                                                       სატერმინალო  მოწყობილობები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.17.2)
განყოფილება    XVII      ავტომობილებისთვითმფრინავებისგემებისა  და  სატრანსპორტო    აღჭურვილობა
 
თავი 86         რკინიგზის   ან   ტრამვაის   ლოკომოტივებიმოძრავი   შემადგენლობა  და  მათი  ნაწილებიმატარებლის ან  ტრამვაის  სალიანდაგო   გზა   და  ფიტინგები ( გაზის  აპარატურა)  და  მათი   ნაწილებიყველა  სახის  მექანიკური  (მათ შორისელექტრო-მექანიკური )  საგზაო   სიგნალიზაციის  მოწყობილობები .
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 87       ტრანსპორტი გარდა  სარკინიგზო  და  ტრამვაის  მოძრავი  შემადგენლობისა   და  მათი  ნაწილები  და საკუთნოები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
87.08                                             არასრულწლოვანთა  მოვლისთვის  განკუთვნილი ნივთები.
                                                     (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.22)
87.14                  87.14-15            გამოსაბოლქვი  მოწყობილობები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.20)
                                                      სათამაშოები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.23)
თავი 88      თვითმფრინავებისკოსმოსური  ხომალდების  და  მათი  ნაწილები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
თავი 89     გემები , ნავები  და  მცურავი  სტრუქტურები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება   XVIII         ოპტიკურიფოტოგრაფიულიკინემატოგრაფიულისაზომიმაკონტროლებელი , ზუსტისამედიცინო ან ქირურგიული    ინსტრუმენტები  და აპარატურა ; საათები ; მუსიკალური   ინსტრუმენტებიმათი   ნაწილები   და   აქსესუარები
 
თავი 90    ოპტიკურიფოტოგრაფიულიკინემატოგრაფიულისაზომიმაკონტროლებელი , ზუსტისამედიცინო  ან ქირურგიული   ინსტრუმენტები  და  აპარატურა ; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
90.14                  9014.10             ხელოვნური  რადიო-ელემენტები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.16)
                          9014.20
                           9014.80
                          9014.90
90.15                 9015.10            საზომი  ხელსაწყოები.  (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.15)
                          9015. 20          სატერმინალო  მოწყობილობები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.17.2)
                          9015.30
                          9015.40
                          9015.80
90.16                 9016.00
90.18                  9018.31        ნემსები  და  ძაფები, კონტრაცეპტივები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.9)
                          9018.39
                          9018.90
90.22                 9022.21        რადიო-ელემენტები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.16)
  აკრძალული   ნივთები
90.22                  9022.29      რადიო-ელემენტების  შემცველი  მეხამრიდები.
90.23                  9023.00
90.25                  9025.80
90.26                  9026.10
                           9026.20
                           9026.90
90.27                  9027.20
                           9027.50
                           9027.80
90.29                  9029.10
                           9029.20
90.30                  9030.10
90.31                   9031.20
                             9031.80
თავი 91    კედლის   საათები  და   მაჯის   საათები  და  მათი  ნაწილები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
91.01                  9101.19              ხელოვნური  რადიო-ელემენტები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.16)
                           9101.91
91.02                  9102.19
                           9102.91
91.08                  9108.11-            ხელოვნური  რადიო-ელემენტები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.16)
                           9108.12
                           9108.19
91.10                  9110.90
91.14                  9114.40
                           9114.90
თავი 92    მუსიკალური   ინსტრუმენტები ; მათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
განყოფილება   XIX     იარაღი   და   საბრძოლო   მასალებიმათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
 
თავი 93  იარაღი   და  საბრძოლო  მასალებიმათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
93.01                  9301.00            საომარი   მასალები  და  მათი  მსგავსი  საქონელი. სამხედრო  მასალა. რევოლვერები, პისტოლეტები.სხვა  იარაღი,  მათი ნაწილები  და  აქსესუარები.
93.02                  9302.00            (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.21)
93.04                 9304.00
93.05                 9305.10
                           9305.90
                                                       აკრძალული   ნივთები
93.06                  9306.21              ფასდადებული  სამხედრო  იარაღის  და  თოფების  ვაზნები.
                           9306.30
                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                      საბრძოლო  მასალა. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.21)
93.07                  9307.00              მჭრელი  და  ჩასარჭობი  იარაღი. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.21)
განყოფილება   XX             სხვადასხვა    დამზადებული    ნივთები
 
თავი 94      ავეჯისაწოლები , ლეიბებილეიბის ფუძეებიდივნის  ბალიშები  და  ავეჯის  ანალოგიური  ნატენი ;
ლამფები  და  სანათი  მოწყობილობები , სხვა  ადგილას  დაუსახელებელი  ან  ჩაურთველიგანათებული  ნიშნები , ფირფიტები   და  ასე  შემდეგ ; ასაწყობი   ნაგებობები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები
94.01                                             არასრულწლოვანთა  მოვლისთვის  განკუთვნილი ნივთები.
                                                      (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.22);   ელექტრო-მოწყობილობები.
                                                      (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.17)
94.03
94.05
თავი 95         სათამაშოებიკომპიუტერული თამაშები  და  სპორტული  ინვენტარიმათი  ნაწილები  და  საკუთნოები
სასაქონლო   HS კოდი       ■ აკრძალული  ნივთები
95.04                 9504.30                სათამაშო  მანქანები, რომლებიც  ითხოვს  სპეციალურ
                                                       საექსპლუატაციო   პირობებს (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.23)
                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები
                                                    სათამაშოები. (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.23)
                                                     ავტორიზებული  კაზინოებისთვის  განკუთვნილი  სათამაშო  მანქანები.
                                                    (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.23)
თავი 96        სხვადასხვა   წარმოებული  ნივთები
 პირობითად  დაშვებული  ნივთები
96.01                 9613.10            (იხ.ნაწილი 2, პუნქტი 2.2, სპეც. დებულებები  და  პუნქტი 2.13)
96.13                 9613.20
                          9613.30
                          9613.80

განყოფილება    XXI      ხელოვნებისსაკოლექციო   ნივთები  და   ანტიკვარიატი

 

თავი 97    ხელოვნებისსაკოლექციო   ნივთები   და   ანტიკვარიატი

  ინფორმაცია  არ  მოიპოვება
 
ნაწილი   II
შესატანი  და   სატრანზიტო   ნივთების   დაშვების   პირობები
2.1    ცხოველები  და   ცხოველური  წარმოშობის   საკვები  პროდუქტები
2.1.1   ფუტკარი, თაფლი,                      ფუტკარი  შეიძლება  გაიგზავნოს  სპეციალური  ნებართვის
           ცვილი  და  მეფუტკრეობის      წარდგენით, რომელიც  დამოწმებულია  სოფლის  მეურნეობის 
           პროდუქტები                              სამინისტროს  მიერ  და   ქვემოთ  ნახსენები  პირობების  დაცვით.
                                                                   საზღვრიდან-საზღვრამდე   
                                                                  ტრანზიტი, თუ  არ  არღვევს   გადაზიდვის  პირობებს,
                                                                  არ  ექვემდებარება 
                                                                  ჯანდაცვის  კუთხით  ჩასატერებლ  ფორმალობებს (დანართი  1).
                                                                  მეფუტკრეობის  პროდუქტი  და  ნაწარმი
                                                                  ( თაფლი და  ყველა  ფორმის
                                                                 ცვილი)  შეიძლება  გაიგზავნოს  ჯანდაცვის  სერტფიკატის
                                                                  წარდგენით,
                                                                 რომელსაც  ადასტურებს  გამგზავნი   ქვეყნის  შესაბამისი  ორგანო.
                                                                  სერტიფიცირებული  საშვი  შეიძლება  გამარტივდეს
                                                                 ( აკარიაზის  შემთხვევაში
                                                                 დოკუმენტი შეიძლება  ადასტურებდეს მხოლოდ  იმ  ფაქტს,
                                                                  რომ  გაგზავნამდე 
                                                                  72  საათით  ადრე,   ერთის  მხრივ  არ  ყოფილა  თაფლსა
                                                                  და  ცვილს  შორის
                                                                  კავშირი  და   მეორეს  მხრივ, თაფლსა  და  ფუტკარს  შორის ).
                                                                  გარდა  ამისა,  ნატურალური  თაფლის  შეტანა 
                                                                  ექვემდებარება  ჯანდაცვის
                                                                  შემოწმების  დასაკმაყოფილებელ  შედეგს, რომელსაც  აწარმოებს 
                                                               ვეტერინარული  სამსახური  22  სასაზღვრო 
                                                                 შესამოწმებელ  სადგურზე 
                                                                 ერთ-ერთში ( იხილეთ  პუნქტი 2.1.3  და  დანართი 2).
                                                                 თუმცა  ტვირთი, რომელიც  იგზავნება  საფოსტო  ამანათის 
                                                                სახით  და 
                                                                შეიცავს  2 ( ორი) კგ-ზე  მეტ  თაფლს  და  იგზავნება
                                                                არა  კომერციული  თვალსაზრისით,
                                                                თავისუფლდება  ყველა  ჯანდაცვის 
                                                                შემოწმების  ფორმალობებისგან.
2.1.2   წურბელები                              წურბელები  უნდა  იყოს  შეფუთული  ჭაობის  ნიადაგით
                                                                ან  ტილოს 
                                                                ტომარაში, ფრთხილად  დალუქული  და  მეორე 
                                                                კონტეინერში  მოთავსებული
                                                              ( ხის   ყუთში  ან  კალათაში),   თივით  ან  ჩალით შეფუთული.
2.1.3   ცხოველური  წარმოშობის     ზოგადი  წესი
პროდუქტები, ადამიანების  და        (ა)  ასეთი  პროდუქტების  შეტანა  შეიძლება  მხოლოდ 
 შინაური  ცხოველების                      ქვეყნის  ტერიტორიაზე ექსპორტის  ნებართვით,
 მოხმარებისთვის                               იმ პირობით, რომ იგი არ იკრძალება  ჯანდაცვის 
  განკუთვნილი                                   სპეციალური   დებულებებით, შეტანა  ხდება  ყველა 
                                                                საბაჟო  რეჟიმის
                                                               გათვალისწინებით, გარდა  საზღვრიდან-საზღვრამდე
                                                              ტრანზიტისა, როცა  არ  ირღვევა  ცხოველური წარმოშობის
                                                               პროდუქტების   გადაზიდვის  პირობები,
                                                               რომელიც  გამიზნულია  ადამინების  და  შინაური  ცხოველების
                                                                მოხმარებისთვის   და  დაიშვება  მიმდინარე  ჰიგიენური
                                                                რეგულაციებით; კერძოდ:
                                              _  ჰიგიენური  და  ჯანდაცვითი  შემოწმება  უნდა 
                                                 ჩატარდეს  ვეტერინარიის 
                                                ინსპექტორის  მიერ  22  ( ოცდაორი)
                                                 წინასწარ  შერჩეული   შესამოწმებელი 
                                                  სასაზღვრო  ობიექტებიდან  ერთ-ერთში  ან  8 ( რვა)
                                               ჯანდაცვის  შესამოწმებელი
                                               სადგურიდან  ერთ-ერთში  და  დამოწმდეს
                                              ჯანდაცვის  სერტიფიკატით
                                              (  დანართი  2);
                                             _  წარდგენილი  ჰიგიენისა  და  ჯანდაცვის  სერტიფიკატი 
                                               დამოწმებული  უნდა  იყოს    გამგზავნი  ქვეყნის  კომპეტენტური
                                               ორგანოს  მიერ, მოქმედი რეგულაციების  გათვალისწინებით;
                                             _  საბაჟო  შემოწმება  22   სასაზღვრო  ინსპექციის  სადგურიდან
                                                ერთ-ერთში.
                                                              (ბ)   როცა  განხორციელებულია   საზღვრიდან-საზღვრამდე
                                                              ტრანზიტი, გადაზიდვის  პირობების   დაურღვევლად , 
                                                              და  შეესაბამება  ძალაში  მყოფ ჯანმრთელობის  აკრძალვებს,
                                                              ასეთი  პროდუქტები  თავისუფლდება  ყველა 
                                                               ჯანმრთელობის  დაცვის  შესამოწმებელი  ფორმალობებისგან,
                                                               რაც  ნახსენებია  (ა)  ქვეპუნქტში.
 
                                                        გამონაკლისი
                                                        ყველა  ჯანდაცვის  პირობების  შესამოწმებელი  ფორმალობებისგან 
                                                      თავისუფლდება  ცხოველური   ან  ცხოველური  წარმოშობის
                                                      პროდუქტი, რომელიც  იგზავნება  ფოსტით  და  წარადგენს , რომ 
                                                       მათი  იმპორტი  არ 
                                                      იკრძალება  და  არ  იგზავნება  კომერციული  მიზნით   და  არ  აღემატება 
                                                       შემდეგ  ზვრულ  ნორმებს:
                                                      _  1კგ  ხორცი  და  ხორცის  პროდუქტები;
                                                      _  2კგ  სხვა  ცხოველური  და  ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები.
                                                      აკრძალვების   რეგულაციების  და  გამონაკლისების  დეტალებზე       
                                                       ინფორმაცია  შეგიძლიათ  მიიღოთ
                                                       სოფლის  მეურნეობის  და  სატყეო  მეურნეობის  სამინისტროს
                                                       მიერ.
                                                      გარდა  ამისა,  იკრძალება  გარკვეული  სახის  შინაური
                                                     ფრინველების  შეტანა,
                                                     რომელიც  არის  ან  იგზავნება  იმ  ქვეყნებიდან, რომლებიც 
                                                    იყენებენ  გარკვეულ
                                                    სუბსტანციებს  დარიშხანის ,  სტიბიუმის  და  ესტროგენის
                                                    შემცველობით,რომლითაც
                                                    იკვებება  ცხოველები. აღნიშნულ  ქვეყნებად  ითვლება  ყველა  ქვეყანა,
                                                    შემდეგი  ქვეყნების  გარდა:
                                                    ბელგია,ბულგარეთი,ჩინეთი,ჩეხეთი  და  სლოვაკეთი, დანია, დომინიკა,
                                                     გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, საბერძნეთი, უნგრეთი, ირლანდია,
                                                      ისრაელი, იტალია,
                                                     ლუქსემბურგი,მადაგასკარი,მავრიტანია,
                                                     მაროკო,ნიდერლანდები,პოლონეთი,რუმინეთი,სამხრეთ 
                                                      აფრიკა,ესპანეთი,შვედეთი,შვეიცარია,ტუნისი  და  თურქეთი
                                                      ( დამატებითი  ინფორმაცია  რეგულაციებზე  შეიძლება  მიიღოთ 
                                                      სოფლის  მეურნეობის  სამინისტროდან).
2.2    მცენარეები  და                   პროექტი, რომელიც  დაკავშირებულია  მცენარეების   და  მცენარეული 
მცენარეული  პროდუქტები    პროდუქტების   ჯანდაცვის  მოთხოვნებთან   გამოქვეყნებულია,
                                                       რაც  შეესაბამება 
                                                      ასეთ  პროდუქტებთან  მიმართებაში  ტექნიკური 
                                                      ზომების  გათვალისწინებას.
                                                       მეორეს  მხრივ, მცენარეების, მცენარეული  პროდუქტების  და  სხვა  საქონლის   საშიში  მავნებლების  წინააღმდეგ  მიღებული  ზომების  შესახებ  დადგენილება  შედის  სამინისტროების  ინტერესებში.
შემდეგი  დებულებები  რჩება  ძალაში:
_  მცენარეების, მცენარეული  პროდუქტების  და  მათი  შეფუთვის  შეტანის  ზოგადი   პირობები, მოსავლისთვის  საშიში  მავნებლების  არსებობაზე, ერთობლივად  ჩამოყალიბდა  სოფლის მეურნეობისა  და  მეტყევეობის  სამინისტროს  და  ფინანსთა  სამინისტროს  მიერ, ვინც   აქვეყნებს   იმ 
პროდუქტების  ჩამონათვალს, სავარაუდოდ  თუ რომელი  არის  განსაკუთრებით  ასეთი  პარაზიტების  მატარებელი.
_  ეს  პროდუქტები  შეტანაზე  უნდა  შემოწმდეს  მცენარეთა  დაცვის  ოფიციალური  წარმომადგენლის  მიერ  და  თან  უნდა  დაერთოს  გამგზავნილი ქვეყნის  მიერ  დამოწმებული  ფიტოსანიტარული  სერტიფიკატი, რომელიც  შევსებული  იქნება  დანართი  3  მოდელის  მიხედვით.
 
 
განსაკუთრებული  შემთხვევები
ზოგადი  ფიტოსანიტარული  კონტროლის  დებულებები  უნდა  დაერთოს   ინდივიდუალური  ნიშნებით  განსაზღვრული,  პარაზიტებთან  ბრძოლის   პრევენციის  დასანერგ  დებულებებს, როგორიცა  San  Jóse scale.
ისინი  მოიცავს:
_  აკრძალვებს  ყველა  ან  გარკვეული  ქვეყნებიდან  განსაზღვრული  პროდუქტების  შეტანაზე;
_ შეტანაზე  მეტი  შემაკავებელი  ზომების  გათვალისწინებას ( შეტანაზე  ტეკნიკური  ცნობის  წარდგენა);
_ შეტანაზე  გამკაცრებული ზომების    დებულებები ( მწერებისადმი    ჩატარებული  სავალდებულო   მკურნალობა, შესაბამისი  ინვენტარით  აღჭურვილ  საბაჟო  განყოფილებებში (ფუმიგაცია);
_  ღონისძიებები, რომელიც  დაკავშირებულია  მცენარეების  მკურნალობასთან;
_  ვალდებულებები   სხვა   პროდუქტებზე,ზოგჯერ მხოლოდ იმის  საფუძველზე, თუ საიდან  არის  მისი  წარმოშობა  და  გარკვეული  დამატებითი  დეტალების  მქონე  ფიტოსანიტარული  სერტიფიკატის თანხლება.
რომლებიც  წარმოადგენს, რომ  მათი  შეტანა  არ  იკრძალება  და  არ არის  სავარო  მიზნით, გამონაკლისია  გარკვეული  მცენარეები  და  მცენარეული  პროდუქტები, ზოგადად, მაკონტროლებელი  ნებართვის  დოკუმენტები  და  შეტანის  აკრძალვები, როცა  იგზავნება  ფოსტით.
განსაკუთრებული  დებულებები
გარკვეული  მცენარეები ( მაგალითად  ორქიდეები)  ექვემდებარება  დამატებით  ფიტოსანიტარულ  ფორმალობებს, რაც  მოითხოვება  მათზე   ვაშინგტონის  კონვენციის  და  ევროკავშირის  რეგულაციების  დებულებების  მიხედვით, რაც  ეხება  გადაშენების  საფრთხის  ქვეშ  მყოფი  ფლორას  და  ფაუნას  ზოგიერთ  სახეობებს.
  ამავე  მიზეზით, ისეთი  საქონლის  შეტანა, რომელიც  არის  ცხოველთა  გარკვეული  სახეობების   ნაწილებისგან, რეგულირდება    ასევე  ვაშინგტონის  კონვენციის  დებულებებით.
ამ  კონტექსტში, საბაჟო  რეჟიმის  გათვალისწინებით, ასეთი  პროდუქტების  შეტანა, მათ შორის  საზღვრიდან-საზღვრამდე  ტრანზიტი   გადაზიდვის  პირობების   დაურღვევლად, დაშვებულია  შემდეგი  დებულებების  თანახმად:
_  ავტორიზებული  საბაჟო  განყოფილების  მიერ  შეტანის  დაშვება;
_  შემდეგი  დოკუმენტების  წარდგენა:
◦  შეტანაზე  და  ან  ტრანზიტზე, ბუნების  დაცვისა  და  მიწათსარგებლობის  განვითარების  დირექტორატის  მიერ  დამოწმებული  საბუთი   შეტანაზე  და/ ან  ტრანზიტზე.
◦  გამგზავნი  ქვეყნის  მიერ  დამოწმებული  საშვი  გაგზავნაზე ( CITIES    საშვი, დანართი  4).
ამ რეგულაციების  დეტალები  მოცემულია  ბუნების  დაცვისა  და  მიწათსარგებლობის  განვითარების  დირექტორატის   დებულებებში.14, Bd du Gĕnĕral  Leclerc-92524  NEUILLY  CEDEX-Tel. 40 81 21 22.
დამატებითი  ინფრომაციისთვის  იმ  დებულებებზე, რომლებიც  ეხება  მცენარეებს  და  მცენარეულ  პროდუქტებს,  უნდა  დაუკავშირდეთ : Ministĕre  charge de I’Agriculture et de la Forĕt- Service de la protection des vĕgĕtaux,175, rue du Chevaleret-75646 PARIS CEDEX 13-Tel. 49 55 81 50.
2.2.1   ადამიანთა  მოხმარებისთვის  განკუთვნილი ბოსტნეული, მცენარეები, მარცვლეული, ფესვები  და  ბოლქვები
  გასამრავლებლად  გამიზნული  სათესი   კარტოფილი, ახალი  კარტოფილი  და  სხვა, მარცვლეული,ხახვი,მწვანე  ხახვი  და  ნიორი  უნდა  გაიგზავნოს  ფიტოსანიტარული  სერტიფიკატით ( დანართი 3).
2.2.2   ხილი   და  ციტრუსოვანი  ხილი
ახალი  ციტრუსოვანი  ხილი,ლეღვი,ვაშლი, მსხალი, კომში, გარგარი, ატამი  ნექტარინების  ჩათვლით, ალუბალი,ქლიავი,ხურტკმელი,შავი  მოცხარი, ჟოლო- ნებიემიერი  ქვეყნიდან-შეიძლება  გაიგზავნოს  ფიტოსანიტარული  სერტიფიკატით ( დანართი  3).
San  Jóse scale -ში  ჩამოთვლილი  ქვეყნებიდან  წამომავლობის  მქონე  ან  მათგან  გაგზავნილ  საქონელს  უნდა  დაერთოს:
I          მცენარეთა  დაცვის  საერთაშორისო  კონვენციის  მიერ  გაცემული  ფიტოსანიტარული  სერტიფიკატი   იმის  დასტურად, რომ ხილი  არ  არის  დასნებოვნებული;
II         საბაჟოზე  გავლით   ტვირთი  მოწმდება   მცენარეთა  დაცვის  მომსახურების  ორგანოს   წარმომადგენლის  მიერ, რომელიც  ნებას  დართავს  ტვირთის  თავისუფალ  გადაადგილებას  თუ  ხილი  აღმოჩნდება  ჯანსაღი  ან  გამოაცხადებს  მის  დეზინფიცირებას, დაბრუნებას, განადგურებას  ან  ქარხანაში  მის  შემდგომ  გადამუშავებას.
2.2.3  თესლი
მცენარეთა  რეპროდუცირებისთვის(კვლავწარმოებისთვის)  გამოსაყენებელი  თესლის  უმეტესობა  ექვემდებარება  საკვები  ფურაჟის   შეფერადებისა  და  დეტექტირების ( გამოაშკარავების)  სპეციალურ  შემოწმებას, და  მოცულობის  ზრდისა  და  გაწმენდითი  შემოწმების  მეთოდებს.მიუხედავად  ამისა, საკვები  თესლის  ნიმუში,კომერციული  გამოყენებისთვის,რომელიც  იგზავნება  საფოსტო  გზავნილად 3კგ-ზე  ნაკლები  წონით,  უნდა  გათავისუფლდეს   სპეციალური  მაკონტროლებელი  ღონისძიებებისგან,წარმოდგენილი  300 გ.-ზე  მეტი,  ინდივიდუალურ პაკეტებად,  ნიმუშის  სახით.
2.3    მზა  საკვები   პროდუქტები
მზა   საკვები  პროდუქტების   შეტანა  დაიშვება  სოფლის  მეურნეობის  სამინისტროს  სურსათის  გენერალური  დირექტორატის  მიერ   შემუშავებული  სტანდარტიზაციის  წესების  შესაბამისად.
2.4   სასმელი, ალკოჰოლის  შემცველი   სითხეები.
ყურძნის  წვენი, მაჭარი, სადესერტო  ღვინო. ნაწილობრივ ფერმენიზებული ყურძნის  წვენი (დადუღებული) ყურძენი, გარდა  ფერმენტიზებული  ალკოჰოლის  დანამატით,მაჭარი, სადესერტო  ღვინო, ალკოჰოლის  შემცველობით  ან  მის  გარეშე, უნდა  გაიგზავნოს  სპეციალური  პირობების  გათვალისწინებით, რომელიც  პერიოდულად  იბეჭდება  ჟურნალში “ Journal  Officiel”  -ში  და   მიღებულია  “ Avis  aux   importateurs” (გამაფრთხილებელი   იმპორტიორები) -ის  მიერ  ( მათ  შორის  Institut des vins de consummation courante   ინსტიტუტის  მიერ  გაცემული  ნებართვა  შეტანაზე).
2.5   თამბაქო
მესამე  ზონის  ქვეყნებიდან  გაგზავნილ  თამბაქოზე  მონოპოლიის  გამო, თამბაქო, რომელიც  თავისუფლად  არ  გადაიზიდება  EEC-ით, შეიძლება  გაიგზავნოს  მხოლოდ SEIETA ( Sociĕtĕ nationale d’exploitation  industrielle  des tabacs  et  allumetes )-ს  მიერ.თამბაქო  შეუძლია  გააგზავნოს  კერძო   პირმა, თუმცა  მოითხოვება  საბაჟოს  მიერ  დამოწმებული  სპეციალური  ნებართვა  როცა  გზავნილი  არის 2კგ-ზე  ნაკლები, მცირე  პაკეტებად  დაფასოებული, არაკომერციული  სარგებლობისთვის.2 კგ-ზე მეტი  რაოდენობის  შემთხვევაში, თუ  მოითხოვენ  გამონაკლისს, ნებართვა  უნდა  დაიშვას  საბაჟოს  გენერალური  დირექტორატის  მიერ. SEIETA-ს  მიერ  საფრანგეთში  გაგზავნილი  ბაზარზე  გასატანი  თამბაქო  არ  თავისუფლდება  გადასახადისგან  ამ  გამონაკლისის  შეღავათით.ამ რწმუნებულებების  გარეშე, თამბაქო  არ  გაიგზავნება  საფრანგეთში თუ  რაოდენობა  აღემატება  მგზავრთა  მიერ  გადაზიდვისთის  განსაზღვრულ რაოდენობას.თუ  იგზავნება  შიდა  მოხმარებისთვის( სახლის  პირობებში), გაგზავნილი თამბაქო   ექვემდებარება    საბაჟოს, აქციზების  და  გაყიდვების  გადასახადების  გადახდას ( VAT   და   BAPSA).
2.6   სასოფლო-სამეურნეო  გამოყენების  ანტიპარაზიტული  პროდუქტები
სასოფლო-სამეურნეო  გამოყენების  ანტიპარაზიტული    და  მათი  მსგავსი  პროდუქტები, შეფუთული  საცალო  ვაჭრობისთვის, შეიძლება  გაიგზავნოს  მხოლოდ  მაშინ, თუ  მინიჭებული  აქვს  დროებითი  ლიცენზია  იმპორტისთვის  ან  ექსპერიმენტული  გამოყენებისთვის  ნებართვაყველა  დამატებითი  ინფორმაცია  ამ  რეგულაციებზე  შეიძლება  მიიღოთ  სოფლის  მეურნეობის  სამინისტროს  კვების  პროდუქტების  გენერალური  დირექტორატის  მიერ).
2.7    სასუქები  და  სხვა  დასამუშავებელი  დამხმარე  საშუალებები
ასეთი  პროდუქტების  შეტანის  რეგულაცია  ექვემდებარება   გაყიდვაზე   დამტკიცებულ  ან  დროებით  ნებართვას, თუ   არ  ექვემდებარება      საზოგადო   სახელმძღვანელოს (EEC)  დებულებებს  ან  სავალდებულო  გამოყენების  სტანდარტებს (NF-French  standart).
ასეთი  პროდუქტის  შეტანა  ექვემდებარება:
_  სასუქის  შეტანის  EEC  და  პროდუქტების  NF (French  standart)  სტანდარტებს ეტიკეტების  და  პაკეტების  მარკირების  რეგულაციებს;
 _  პროდუქტებზე, რომლის   გაყიდვაზე   დამტკიცებულია   ან  გაცემულია  დროებითი  ნებართვა, რეგულირდება  დამადასტურებელი  თანხმობით  შესაბამისი  ორგანოს  მიერ  დამტკიცებული  დებულებებით.
2.8  ნარკოტიკები
ნარკოტიკების   შეტანა  ექვემდებარება  მედიკამენტების  ბიუროს  დროებით  ნებართვას ( ყველა  დამატებითი  ინფორმაცია  ამ  რეგულაციებზე  შეიძლება  მიიღოთ  აღნიშნული  ბიუროდან).
2.9   ფიტოსანიტარული  პროდუქტები
2.9.1   მედიკამენტები
მედიკამენტების  შეტანა  ექვემდებარება  ჯანდაცვის  სამინისტროს  ან   სოფლის  მეურნეობის  სამინისტროს  ნებართვას.
2.9.2  კონტრაცეპტივები 
კონტრაცეპტივები,  მედიკამენტების  და  პრეზერვატივის  გარდა, შეიძლება  გაიგზავნოს  მხოლოდ  კომპანიის  ან  კერძო  პირის  მიერ, რომელსაც  აქვს   ჯანდაცვის  სამინისტროს ნებართვა, კონტრაცეპტივები, რომლებიც  ითვლება  მედიკამენტებად, ექვემდებარება  მედიკამენტების  რეგულაციებს ( პუნქტი 2.9.1).
2.9.3   ბავშვთა  მოვლის  საქონელი
 ბავშვთა  მოვლის  საქონელის  შეტანა  დაშვებულია  მარკირების  გათვალისწინებით.
2.9.4    ნემსი  და  ძაფი
ნემსის  და  ძაფის  შეტანა  დაიშვება  ჯანდაცვის  სამინისტროს  ნებართვით.
2.10  ასანთი  და  ასანთის  ღერი
ასეთი  პროდუქტების  შეტანაზე  საბაჟო  კანონმდებლობას  აქვს  მონოპოლია.
2.11  რეზინის  ნივთები
რეზინის  პრეზერვატივი  შეიძლება  გაიგზავნოს  შემდეგი  დოკუმენტაციის თანხლებით:
_  მრეწველობის  სამინისტროს  მიერ  გაცემული  სერტიფიკატი;
 NF  მარკით  დაშვებული  ნებართვა    და  პროდუქტის  მარკის  წარდგენით;
_  უცხო  ქვეყნის  მიერ  გაცემული  ექვივალენტური  სერტიფიკატი;
_  და  NF  მარკირების  და  პროდუქტის  მარკირების  რეგულაცია.
2.12  წიგნები, ბროშურები, გაზეთები, ნაბეჭდი  მასალა
სხვა  ქვეყნიდან  გაგზავნილი  წიგნები, გაზეთები, ბუკლეტები, გამოცემები  და  ნაბეჭდი  მასალა  ექვემდებარება  საზოგადოებრივ  ინტერესებს, სპეციალურ  აკრძალვებს  და  პირობებს,
განსაკუთრებით  შინაგან  საქმეთა  სამინისტროს  მიერ  განსაზღვრულ  შემოწმების  პირობებს, შეიძლება  თუ  არა  წიგნების  და  სხვა   მსგავსი  ნივთების  გაგზავნა  ქვეყანაში.
სპეციალური  ფორმალობებისგან  თავისუფლდება:
_  ეროვნული  ბიბლიოთეკისთვის  განსაზღვრული  ნამუშევრები;
_  ერთი  ან  მცირე  რაოდენობის   ტვირთი, რომელიც  დამისამართებულია  დიპლომატიურ  კორპუსზე;
_  UNESCO  -თვის  განკუთვნილი  ტვირთი.
2.13   მაღალი  ხარისხის  ან   კულტივირებული  მარგალიტი, ძვირფასი  ქვები  და  ლითონები, ამ  მასალით  დამზადებული  ნივთიერებები, იმიტირებული ბიჟუტერია.
2.13.1   მარგალიტი  და  ძვირფასი  ქვები
ძვირფასი ქვების  და  მარგალიტის  იმპორტი  ექვემდებარება  ძვირფასი  ქვების  და  მარგალიტის  გაყალბების  და  გაყალბებასთან  დაკავშირებული  ვაჭრობის  თავიდან  აცილების  მიზნით  შექმნილ  კანონიერ  და  მარეგულირებელ  დებულებებს.
2.13.2   მოოქროვილი, მოვერცხლილი  და  პლატინით  დაფარული  ლითონები
მოოქროვილი, მოვერცხლილი  და  პლატინით  დაფარული  ლითონის  ნივთები    და     ნამუშევრები  შეიძლება  დაიშვას  მხოლოდ  იმ  პირობით, როცა  ახლავს  „ პასუხისმგებლობის  დამადასტურებელი  ნიშანი“რომელიც  შეიქმნა    საფრანგეთში  და  ასახავს  პირველად   გაყიდვას  იქ. მას   აქვს  ოთხკუთხედის  ფორმა, რომლის  ერთ  მხარეზე   არის  რკალისებრი   ფიგურა ,  ცენტრით    ოთხკუთხედის  შუაში.
მოოქროვილი, მოვერცხლილი  და  პლატინით  დაფარული  ლითონის  ნივთებს      შეიძლება   ეწოდოს „ გაფორმებული“  ან  „ მოოქროვილი“  მხოლოდ  მაშინ, თუ  ამ  ტერმინს  თან  ახლავს  იმ  ლითონის  სახელწოდება, რომელიც  გამოიყენეს  მის  წარმოებაში.
2.13. 3  ძვირფასი  ლითონის  ნივთები
ძვირფასი  ლითონის  ნივთები ( ოქრო,ვერცხლი, პლატინა), შეიძლება  გაიგზავნოს  გასაყიდად თუ  ახლავს  გამგზავნის „ პასუხისმგებლობის   ნიშანი“. მარკირებამდე   უნდა  შემოწმდეს  და    მიემაგროს  ეროვნული  გარანტიისა  და  სამრეწველო  მომსახურების  დირექტორატის   მიერ  გაცემული  შემოწმების  ნიშანი (მარკა).
2.14      სატელევიზიო   მიმღები (გადამცემები)
ყველა  სახის  სატელევიზიო  მიმღების  იმპორტი  ექვემდებარება,  საბაჟოს  დეკლარაციას,  აუდიოვიზუალური  ლიცენზირების  უფლებამოსილების  გადაცემაზე.
რეგულაციები  ვრცელდება  ყველა  სახის  სატელევიზიო  გადამცემებზე, ნებისმიერი ფორმით (ტრადიციული დიზაინის  მქონე  შავი , თეთრი  თუ  ფერადი  დანადგარები); კომბინირებული  კომპლექტი  ერთ  საცხოვრებელზე, სხვა  დანამტებით, როგორიცაა  ვიდეო  ჩამწერი   ან    hi-fi    სიტემა; ვიდეო  მონიტორის  კომბინაცია   ვიდეოგრამის  მიმღებით(ტიუნერი), განცალკევებული  
მაგრამ  ამავე  დროს  განბაჟებული; სატელევიზიო  გადამცემები  საათების  ან  რადიო  სიგნალიზაციით  ჩართული( სატელევიზიო  პროექტორები).
2.15  საზომი   ხელსაწყოები
საზომი  ხელსაწყოების  იმპორტი  ექვემდებარება  მეტროლოგიის ( მრეწველობის  სამინისტრო) სუბ-დირექტორატის  მიერ  დამოწმებული  შეტანის  დეკლარაციის  წარდგენას.  ეს  დეკლარაცია  საჭიროა  დამოწმდეს  თუ  ინსტრუმენტები  შემოწმდეს  EEC-ის  მიერ  და  დასტურდებოდეს  ასეთი  შემოწმების  ნიშნით.
2.16   ხელოვნური  რადიო-ელემენტები
ხელოვნური  რადიო-ელემენტების  იმპორტი  ექვემდებარება  რადიო-ელემენტების  ინტერმინისტერიალის  კომისიის  მიერ  გაცემულ  წინასწარ  ნებართვას.
2.17    ელექტრო  მოწყობილობები
ამ  პროდუქტების  იმპორტი  ექვემდებარება  შემდეგი  დოკუმენტების  წარდგენას:
_  ან  ეროვნული  და  ევროპული  ჰარმონიზებული  სტანტარტებით  შევსებული  სერტიფიკატი, რაც  ვრცელდება  ამ  პროდუქტზე  და  დასრულებული  და  ხელმოწერილია  გამგზავნის  ან  მწარმოებლის  მიერ;
_  ან  აღიარებული  ევროპული  ლაბორატორიის  მიერ  შესაბამისად  მომზადებული  სერტიფიკატი, ან  პროდუქტზე  ეროვნული  მარკირების  შესაბამისი  ნიშნით.
2.17.1   ელექტრო  და  ელექტრონული  ხელსაწყოები,  რომელთაც  შეუძლიათ  გამოიწვიონ  ელექტრომაგნიტური  დარღვევები.
ასეთი  საქონლის  იმპორტი   ექვემდებარება  მოწყობილობაზე  EC  ნიშნის  წარდგენას.
მხოლოდ იმ მოწყობილობებს , რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამის სტანდარტებს და თან ახლავს ტექნიკური სამშენებლო ინფორმაცია შეიძლება ჰქონდეს ეს  ნიშანი.
2.17.2   სატერმინალო  მოწყობილობა ( სატელეფონო  მოწყობილობა  და  მიმღებ-გადამცემები)
ასეთი  საქონლის  იმპორტი  ექვემდებარება  ტელეკომუნიკაციის  სამინისტროს  მიერ  დამტკიცებულ  სერტიფიკატის  წარდგენას.
2.17.18  მოტოციკლის  ჩაფხუტები
ასეთი  საქონლის  იმპორტი  ექვემდებარება  NF  ნიშნის  მიღების  გადაწყვეტილების   წარდგენას  და  თითოეულ  პროდუქტზე   NF  მარკას, ან მრეწველობის  სამინისტროს  მიერ  დამტკიცებული  სერტიფიკატის  წარდგენას.
2.19  ცეცხლმაქრები
ასეთი  საქონლის  იმპორტი  ექვემდებარება  ან  NF  ნიშნის  მიღების  გადაწყვეტილების    ან  მრეწველობის  სამინისტროს  მიერ  დამტკიცებული  სერტიფიკატის  წარდგენასმეტალურგიის, მექანიკის  და  ენერგეტიკის   წარმოების  დირექტორატი).
2.20  გამოსაბოლქვი  მოწყობილობები
ასეთი  საქონლის  იმპორტი  ექვემდებარება   მიღების  ქვითრის  წარდგენას  ან  მოწყობილობაზე  რაოდენობის  აღმნიშვნელი  ნიშნის  წარდგენას.
2.21  საომარი  მასალა
ყველა  საომარი  მასალის, იარაღის  და   საბრძოლო  მასალის  შეტანა   ექვემდებარება  საომარი  მასალის  იმპორტის  ლიცენზიის  წარდგენას, რომელიც  გაცემულია  საბაჟოს  და  არაპირდაპირი  გადასახადების  დირექტორატის  საბჭოს  მიერ ( იხილეთ  დანართი  5).
2.22  ბავშვთა  მოვლის    ნივთები
ბავშვთა  მოვლის  ნივთების  შეტანა  ექვემდებარება  საქონელზე  ან  შეფუთვაზე  აღნიშვნის  „შეესაბამება  უსაფრთხოების   მოთხოვნებს“   წარდგენას. გამგზავნს  უნდა  ჰქონდეს  საბაჟო  განკარგვა  ინფორმაციით, რომ  პროდუქტი შეესაბამება  მოქმედ  სტანდარტებს  და  მითითებულია  წარმოების  მისამართი  და  საცავი.
2.23  სათამაშოები
სათამაშოების  შეტანა ექვემდებარება  მასზე  ან  მის  შეფუთვაზე  შემდეგ  აღნიშვნას : 
_ სახელი, კორპორატიული სახელწოდება  ან  ბრენდი  და  მწარმოებლის, მისი  წარმომადგენლის  ან  გამგზავნის    მისამართი;
EC   სიმბოლო.
გამგზავნს  უნდა  ჰქონდეს   საბაჟო  განკარგვა  ინფორმაციით, რომ  პროდუქტი შეესაბამება  მოქმედ  სტანდარტებს  და  სათამაშო  შეესაბამება უსაფრთხოების  მოთხოვნებს.
ხილის  მანქანების  და  მათი  სათადარიგო  ნაწილების  შეტანა, რომლებიც  გამოიყენება  კაზინოებში, ექვემდებარება  შინაგან  საქმეთა  სამინისტროს  მიერ  დამტკიცებულ   საშვს.
გარკვეული  სათამაშო  მანქანების  შეტანა, რაც  ეფუძნება  რისკს იკრძალება  უპირობოდ.
 
ნაწილი  III
სპეციალური  დებულებები,  საბაჟო  და  სხვა  დებულებები
3.1.  საბაჟო   დეკლარაციის   შედგენა
საბაჟო დეკლარაცია  უნდა შეიცავდეს ყველა საჭირო ინფორმაციას განაცხადის გადასახადებისმოსაკრებლების
და კონტროლის ღონისძიებებზე,  ორივე, იმპორტის და ექსპორტის შემთხვევაში. კერძოდმათში   უნდა იყოს  ფორმულირებული:
ტვირთის  გამგზავნის  და  მიმღების  სახელი და მისამართი ;
წარმოშობის   და  დანიშნულების  ქვეყანა ;
-  საქონლის  აღწერა   და ჰარმონიზებული სისტემის კოდი ;
წმინდა წონა;
საქონლის  ღირებულება , სასურველ ვალუტაში.
გარდა ამისა,საბაჟო  დეკლარაცია  უნდა  შედგეს   გარკვეული დამატებითი განცხადებებით,   სიტუაციის  მიხედვით, საქონლის მიმართ საბაჟო
დებულების  გათვალისწინებით ( საჩუქრებინიმუშებიდაბრუნებული საქონელი და  პირობთად   დაშვებული.
 
საბაჟო დეკლარაცია, რომლეიც    წარმოადგენილია ფრანგული წესების   დაცვითპასუხისმგებლობით   ტვირთგამგზავნზეუნდა ჰქონდეს მისი ხელნაწერი ხელმოწერა .
 
3.2.  ზედდებულების   თანხლების  აუცილებლობა
იმ შემთხვევაშითუ დარღვევაზე  არ  არის   ეჭვმიტანილისაბაჟო ადმინისტრაცია ათავისუფლებს  საფოსტო ნივთებზე  ინვოისის  მოთხოვნისგანროცა გზავილი   არის  არაკომერციული ხასიათის  და  ტვირთის საერთო ღირებულება 500 ფრანკზე   ნაკლებია.
 
3.3.  საქონლის  წარმოშობის  შემოწმების  საჭიროება
წარმოშობა   უნდა იყოს  დამოწმებული პროდუქციის გაცვლაზე , რომელიც  ექვემდებარება   შეღავათიანი სატარიფო სისტემის   შეთანხმებებს ევროპის ეკონომიკურითანამეგობრობის სხვადასხვა ქვეყნებში , ან
გადაწყვეტილებას   EEC   ასოციაციის ქვეყნების და ტერიტორიების   დამოკიდებულებაზე.
მიმოქცევაში საჭიროა ფორმა EUR 1 :
 
_ საქონელზე    EEC და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის ქვეყნებში (ავსტრიაფინეთიისლანდიანორვეგია,შვედეთი და შვეიცარია) გაცვლის  დროს;
 
შეღავათიანი ურთიერთობის გათვალისწინებით  აფრიკის  გარკვეული  სახელმწიფოებისკარიბის და წყნარი ოკეანის (ACP   ქვეყნები )  და საზღვარგარეთის ქვეყნებში დატერიტორიებზე EEC ( AOCT );

შეღავათიანი ურთიერთობები ესპანეთის ტერიტორიებზე Ceuta და MELILLA ;
შეღავათიანი ურთიერთობები  მაგრიბის  სახელმწიფოებში (ალჟირიტუნისი , მაროკო );
 
შეღავათიანი ურთიერთობი   ხმელთაშუა ზღვის გარკვეული  ქვეყნების (კვიპროსიეგვიპტეისრაელიიორდანია,ლიბანი , მალტა და სირიადა ისრაელის მიეროკუპირებულ ტერიტორიებზე დასავლეთ სანაპიროზე და ღაზაში;
 

შეღავათიანი ურთიერთობები ფარერის კუნძულებზე  და ანდორ სამთავროში;
შეღავათიანი ურთიერთობები პოლონეთთან , უნგრეთთანჩეხეთის და სლოვაკეთის რესპუბლიკებთან ,რუმინეთთანბულგარეთთან , სლოვენიასთანხორვატიის  რესპუბლიკასთანბოსნია და ჰერცოგოვინასთან და მაკედონიასთან.

როგორც გამონაკლისი, ზემოთხსენებული  დებულებები   შეიძლება შეიცვალოს EUR 1  ფორმით:

ნებისმიერი  EUR 2 დასრულებული ფორმა, შევსებული  თავად ექსპორტიორის  მიერ , როდესაც საქონლის ღირებულება არ  აღემატებ:
• 5400 ევროს   პოლონეთის , უნგრეთიჩეხეთის და სლოვაკეთის რესპუბლიკების ,
რუმინეთისბულგარეთის  და სლოვენიის  ბირჟებზე;
• 5200 ევროს  ფარერის კუნძულების  ბირჟებზე ;
 

• 3200 ევრო  ბოსნია და ჰერცოგოვინა , ხორვატიის და მაკედონიას  ბირჟებზე ;
• 3050 ევროს კვიპროსისეგვიპტესისრაელისლიბანის , მაროკოსიორდანიას , მალტის, ACP
და AOCT  ქვეყნების   ბირჟებზე  ;
 
• 850 ევროს  ალჟირისსირიასა და ტუნისის ბირჟებზე;
 
ან   განცხადება გაკეთდეს   ინვოისზე  ექსპორტიორის მიერ , როდესაც საქონლის ღირებულება არ
აღემატება:
 
• 5400 ევროს  ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის  ქვეყნების  ბირჟებზე;
• 5200 ევრო ესპანეთის ტერიტორიებზე Ceuta და MELILLA-ის   ბირჟებზე;
• 3050 ევრო  ანდორ ბირჟებზე.

 წარმოშობის ცნობის  მოდელი A   საჭიროა  შეღავათიანი სისტემის საქონელზე, რომელიც   წარმოშობილია  განვითარებად ქვეყნებში (DC) .
როდესაც საქონლის ღირებულება ნაკლებია  2700 EUR-ზესერტიფიკატის  მოდელი A   შეიძლება შეიცვალოს ექსპორტიორის  მიერ   შევსებული  APR ფორმით.

3.4.1  სხვადასხვა საბაჟო დებულებები    

 სქონელი  იგზავნება ერთი კერძო პირისგან  მეორესთან
  თავისუფლდება   იმპორტის გადასახადისაგან. გადასახადი  შეიძლება მიენიჭოს მცირე ნივთს, რომელიც  არის   არაკომერციული დანიშნულების.
არაკომერციული ხასიათის პატარა ნივთებად   მიჩნეული  საქონელი, რომელიც  იგზავნება ერთი კერძო პირისგან   მეორესთან :
  1.  ასეთი  საქონელი   უნდა:
იყოს ბუნებაში  შემთხვევითი;
შეიცავდეს   საქონელსრომელიც განკუთვნილია პირადი ან ოჯახური გამოყენებისთვის  ადრესატის მიერ.
2. საქონელირომელიც   მისი ხასიათის  ან რაოდენობის  მიხედვითნათლად არ უნდა  იყოს   გამიზნული კომერციული სარგებლობისთვის  და უნდა გაიგზავნოსგამგზავნის მიერ   ადრესატზენებისმიერი სახის გადასახადის  გარეშე.
 
ვალდებულების    ან / და გადასახადებისგან   გათავისუფლება  ექვემდებარება შემდეგ   პირობებს:
 
ნივთის  ღირებულება  , მათ შორის  რომელიც  დაქვემდებარებულია  პროდუქციის რაოდენობრივ   შეზღუდვებზე არ უნდა  აღემატებოდეს 45 ევროს ( პროდუქცია მესამეზონის  ქვეყნებიდან ).
შემდეგი პროდუქტები შეიძლება იმპორტირებული  იყოს   მხოლოდ რაოდენობრივი შეზღუდვების გათვალისწინებით , ეს ლიმიტი  ერთი და იგივეამიუხედავად იმისა , რომელი  ქვეყნიდან    ჩამოვიდა   საქონელი (EEC წევრი ქვეყნის თუ  მესამე  ზონის  ქვეყნიდან) :

თამბაქოს პროდუქცია:
- 50 სიგარეტი ; ან
 - 25 სიგარილას ( სიგარები მასით არა უმეტეს 3  თითოეულზე ); ან
 - 10 სიგარ ; ან
- 50 გრ მოსაწევი  თამბაქო.
ალკოჰოლური და სპირტიანი სასმელები :
 
გამოხდილი სასმელები და სპირტიანი სასმელები, რომელთა   ალკოჰოლის შემცველობა აღემატება 22 % -
მოცულობაშიარადენატურირებული ეთილის სპირტი 80 % ან  1 ლიტრზე  მეტი მოცულობთ ; ან
გამოხდილი სასმელები და სპირტიანი სასმელები , ღვინო  ან   სპირტის  შემცველი   აპერიტივები (სუსტი სპირტიანი სასმელები)ტაფია (იაფფასიანი რომი)საკე(იაპონური არაყი)  ან  სხვა  მსგავსი  სასმელი 22 % ან ნაკლები მოცულობის  ალკოჰოლის შემცველობითცქრიალა ღვინოსადესერტო ღვინოები : 1 ლიტრიან
დადუღებული   ღვინო : 2 .
 
სხვადასხვა პროდუქცია:
 
პარფიუმერია : 50  ; ან
ტუალეტის წყალი : 0.25 ლიტრი ან  8 უნცია ; ან
ყავა : 500  ; ან
ყავის  ექსტრაქტი  ან  ესენცია  : 200  ; ან
ჩაი : 100  ; ან
ჩაის ექსტრაქტი : 40  .
 
საქონელი, რომელიც  ექვემდებარება   რაოდენობრივ  შეზღუდვებსდა რომელიც შეიცავს მცირე , არაკომერციული   დანიშნულების  ნივთებს და
ოდენობით  აღემატება  ზემოთ  მითითებულ   რაოდენობებს,  არ თავისუფლდება იმპორტის გადასახადის ან რაიმე  სხვა  გადასახადისაგან.
 
(ბ)     უმნიშვნელო  ღირებულების  ნივთები
 
ნივთები , რომელთა ღირებულება არ აღემატება 23 EUR  , თავისუფლდება  გადასახადისაგან, გარდა აკრძალული   საქონლისა , პარფიუმერიატუალეტის წყალიალკოჰოლური პროდუქცია  და თამბაქო.
 
გადასახადისაგან  ასევე არ თავისუფლდება   შემოტანილი საქონელი, როგორც საფოსტო  გაყიდვების  ნაწილი.
 
3.4.2 საგარეო  ვაჭრობის   კონტროლის პროცედურები
გარკვეულ პროდუქტებზე  (კერძოდ   ტექსტილის პროდუქციაზე)  ვრცელდება   საგარეო  ვაჭრობის   ონტროლის დებულებები (რაოდენობრივი კვოტები), რომელიც  შემოტანილია   ფოსტითსაჭიროების შემთხვევაშიასეთი  საქონლის  შეტანის  დროს  იგი  შეიძლება  დაექვემდებაროს  წარმოების ან იმპორტის ლიცენზიის,იმპორტისდეკლარაციის (მოდელი D.I. ) ან იმპორტის სერიფიკატის  წარდგენას.
3.4.3 საბაჟო  შემოწმების   ფორმალობები  საფოსტო   გზავნილებად   გასაყიდ  საქონლზე
საფოსტო   გზავნილებად   გასაყიდ  საქონლზე,   საფრანგეთში  შემოტანის  პირობები  განსაზღვრულია  უცხო ქვეყნის კომპანიების  მიერ  შემუშავებულ  სპეციალურ  წესებ .
განბაჟების  პროცედურები შეიძლება განხორციელდეს  საგარეო მიმწოდებლის   წარმომადგენლის  მიერ საფრანგეთში და ამტკიცებული   საბაჟო და არაპირდაპირიგადასახადების  გენერალური დირექტორის  მიერსეთი   წარმომადგენლის  მიერ  სავალდებულოა   გამოიყენებოდეს  სპეციალური გამოწერის  პროცედურა იღებულ  საქონელზე (მათ შორისკატალოგები და ბეჭდვითი რეკლამის ფორმები).

 
3.5 დებულებები დარღვევებზე
საფრანგეთის კანონმდებლობა არ შეიცავს დებულებას , რომელიც ეხება კონკრეტულად  საბაჟო წესის მოქმედ   რეპრესიებ   საფოსტო  დარღვევებზეასეთი დარღვევები  ექვემდებარება  საბაჟო კანონების  ზოგადი  დებულებების  წესებსრომლებიც   ეხება   გაყალბებულ  იმპორტს და ექსპორტს.
პრინციპული საკითხია , რომ ყველა იმპორტირებული და ექსპორტირებული საქონელი საფრანგეთში და  საფრანგეთიდან უნდა გაიტანონ    საბაჟოზე  და რომ საბაჟოდეკლარაცია  უნდა იყოს მკაცრად ზუსტი.
 
 
 
 
 
დანართი   1
 
 
დანართი   2
 
 
დანართი   3
 
დანართი   4
 
 
 
დანართი   5